Hotărârea nr. 117/2020

Hotărârea nr. 117 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Paroşeni nr.30, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București -"Reamenajare Parc Sticlăriei”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - "Reamenajare Parc Sticlăriei”;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 5259/05.04.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 64050/09.05.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. 64954/10.05.2019 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu ^c^ayțerjtempcjrar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar arSecțOpulpi 2 București.

.. î.^vand în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată cu Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții de interes local "Reamenajare Parc Sticlăriei, din Șoseaua Vergului nr. 503-504, Sector 2, București”, potrivit anexelor nr. 1 - 3 ce cuprind un număr de 9 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor de "Reamenajare Parc Sticlăriei, din Șoseaua Vergului nr.503-504, Sector 2, București”, este de 7.786.452,19 lei inclusiv TVA din care C+M 6.304.584,43 lei inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă realizarea proiectului "Reamenajare Parc Sticlăriei, din Șoseaua Vergului nr. 503-504, Sector 2, București”, obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.

Art.3. (B) Lucrările de amenajare ”Reamenajare Parc Sticlăriei, din Șoseaua VerguluȘn^.^03-504, Sector 2, București’’, cuprinse în anexele nr. 1 - 3, vor fi atribuite spire ex^ițre'unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

 • (2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție.

 • (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.Hotărârea nr. 117

București, 17.05.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 12 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului

2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 IaH.C.L. Sector 2 nr. 117/2019

VIZAT ~ spre neschimbare __secretar,

CENTRALIZATOR

"OBIECTIVDE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN SECTORUL 2 AL f

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - "REAMENAJARE PARC STICLĂRIEI"

f


LEXANDRU


Anexa 1 la H.C.L.S.2 Nr.______/2019


APROBARE "Amenajare locuri dejoacă pentru copii Reamenajare Parc Sticlăriei, din Șoseaua Vergului nr.503-504, Sector 2, București


VALOARE (LEI) INCLUSIV TVA

VALOARE (EURO) INCLUSIV TVA

EURO=4,748 lei curs BNR (05.04.2019)

KR.

CRT.

INVESTIȚIE

MF

Deviz General

C+M

Deviz General

C+M

1

” Reamenajare Parc Sticlăriei, din Șoseaua Vergului nr.503-504. Sector 2. București ‘'

51,976.00

7,786,452.19

6,304,584.43

1.639.943,59

1.327.840,02

TOTAL

51,976.00

7,786,452.19

6,364,584:4,3

1.639.943,59

1.327.840,02
DIRECTOR ECONOMIC dru TUDOR


VIZAT spro naschimbare, SECRETAR,


Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 117/2019

DEVIZ GENERAL

” OBIECTIV DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN SECTORUL 2 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - "REAMENAJARE PARC STICLĂRIEI"

VI'iAT spre neschimbare, SECRETAR,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Proiectant,

S.C.TEIINO CONSULTING SOLliTION S.R.L., cod de Identificare fiscala RO 16667478. J23Z2192/2011

_________DEVIZ GENERAL__

al obiectivului de investiții

REAMENAJAREA PARCULUI STICLĂRIEI

Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcnplloklor de cheltuieli

Valoare (hra TVA)

1 VA

Valoare cu TVA

Ici

le<

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL (

Cheltuieli pentru obținerea amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1 2

Amenajarea terenului

178,608.00

33,935 52

212,5-13 52

1 3

Amenajări pentru proiecția mediului sr aducerea terenului In starea inițiala

16,800.00

3,192 00

19,992 00

1 4

Cheltuieli nenlrv tclocatca/protcctia utilităților

-

Total capitol 1

195.408.00

37,127.52

232,535.52

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru nsiguraren ulilibdilor necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

15,500.00

2.945.00

18,445.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

11

Studii

1,500 00

285.00

1.785.00

3.1.1. Studii de teren

1.500.00

285.00

1,785.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

3.1.3, Alte studii specifice

-

32

Uwumcnlajiî-stjpon șt cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri 51 autorizații

2.00000

380.00

2.380 00

3.3

Expenizarc tehnica

1.000 00

190.00

1.190.00

3.4

Certificarea perfonnantei energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

3.5

Proiectare

150,500.00

28.595 00

179.095.00

3.5.1. Tema de proiectare

-

352 Studiu de prcfczabildate

-

-

-

3 5.3. Studiu de fczabihtatc/documentahe de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz genera!

26,750.00

5,082.50

31,832.50

3 54 Documemafn Iu tehnice necesare in vederea obhncni avizelor/acordurilof/ autorizațiilor

750 00

142.50

892 50

3.5.5 Verificarea tehnică de calitatea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

8.000.00

1,520.00

9,520,00

3.5 6. Proiect tehnic si detalii de execuție

115.000.00

21.850.00

136,850.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

?

3.7

Consultanta

40.250.00

7.647.50

47,897 50

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

40.250,00

7.647.50

47,897 50

3,7 2 Auditul fin.mciai

-

-

3.8

Asistenta tehnica

73.600 00

13.984.00

87,584 00

3 8 1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

16,000 00

3,040.00

19,040.00

3.8 1 1. pe perioada de execuție a lucrărilor

15,000 00

2.850.00

17,850 00

3.8 1 2. pentru participarea proiectantului la talc incluse in programul de control ai lucrărilor de execuție, avizat de cairo Inspectoratul de Stat in Construcții

1,000 00

190 00

1.190.00

3 8 2 Diligent ie de șantier

57,600 00

10,944.00

68,544 00

Total capii ol 3

268.850,00

51,081.50

319,931.50

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de buza

4.1

Construcții si instalații

4,998.540.88

949,722.77

5.948.263 65

42

Montaj utilaje» echipamente tehnologice si funcționale

30.836 07

5,858 85

36,694.93

4,3

Utilaje. echipamente tehnologice si funciionilc care necesita montaj

394,488 48

7-1,952.81

469,441.29

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si ftincribnâle care nu necesita montaj si echipamente de lianspon

1,350.00

256 50

1,606 50

45

Dotări

343,300.00

65.227.00

408.527.00

4.6

Active nccorporale

-

Total ca

plfol 4

5,768,515.44

1,096.017.93

6,864.533.37

CAPITOLUL 5

Alic cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

57.685 15

10,960 18

68,645 33

5.1.1. Lunari dc consl/uclii si instabili aferente oiginizatH dc șantier

57.685.15

10,960.18

68,615 33

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

52

Comisioane, cote, laxe costul creditului

58 277 67

58,277 67

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5 2 2. Cofa aferentă ISC pentru corn toiul calttaiu lucrărilor de construcții

26,489.85

26.489 85

$11 Cobi aiereiitâ ISC pciiliu controlul stalului in amenajarea teri loriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5,297 97

5,297 97

5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

26.489.85

26,489 85

5 2 5. Taxe peniin acorduri,«mzccuitfoime si autorizația de construire/ desființare

-

5 3

Cheltuieli diverse 51 neprevăzute

186,105.70

35,360 08

221.465.79

54

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Totul cnpltol 5

302,068.53

46.320.26

348,388.79

CAPITOLUL 6

Clielhildl pentru probe l el mo logice si Iesle

6.1

Pregătirea personalului de exploatate

1.000.00

190.00

1,190 00

6,2

Probe tehnologice si leite

1.200 00

228.00

1,428.00

Total capitol 6

2,200.00

418.00

2.618.00

Total GENERAL

6,552,541.96

1,233,910.22

7,786,452.19

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

5,297,970.11

1.006,614.32

6304,584.43

Echiparea si dotarea specifica funcțiunii propuse

Obiectivul are următoarele echipamente:

Cabina poarta complet echipata

buc

1.00

Cabina WC complet echipata, racordabila

buc

6.00

Cabina WC complet echipata, pentru persoane cu dizabilitati, racordabila

buc

1.00

Grup pompare

buc

2.00

Cișmea

buc

2.00

Camera video

buc

15.00

Kit supraveghere video, include hard disk 4 tb, Înregistrator video NVR 16 canale si soft securizare date, ups

buc

1.00

Monitor 32', inclusiv tastatura si mouse

buc

1.00

Echipament joaca - leagan copii mici

buc

1.00

Echipament joaca - leagan copii mari

buc

1.00

Echipament joaca - leagan copii mixt

buc

1.00

Echipament joaca- jucărie pe arc lip 1, iepuraș

buc

1.00

Echipament joaca - jucărie pe arc lip 2, maimuța

buc

L00

Echipament joaca - jucărie pe arc balansoar

buc

1.00

Echipament joaca ■ complex cu tobogan penii u copii mici

buc

1.00

Echipament joaca - complex cu tobogan pentru copii mari

buc

1.00

Echipament joaca - balansoar

buc

2.00

Echipament joaca -rotativa

buc

1.00

Echipament joaca - piramida de catarat

buc

1.00

SC TEWNO CONSULTING SOLUTION SUL


Sodiu: Slr ftMcoikLNr. 3711. Orașul Pintcllman. judelui Ilfov, Roia ini a Punct de lucru; Uu leva rd ui ISîc o Ic CiramOl rd.69.ct3, scct. 1, Bucureitl Tel 0727044020

F3X:<n74D9O04O

CUlRO 16667478 |: 23/2197/2011

otflcecsPLcwompany io

WWW.lcdCompanv.tQ

Echipament fitncss tip I

buc

1.00

Echipament fitncss tip 2

buc

1.00

Echipament fitness tip 3

buc

1.00

Echipament fitness tip 4

buc

1.00

Echipament fitness tip bare tracțiune

buc

1.00

Obiectivul are următoarele dotări:

Banca de odihna

buc

60.00

Cos de gunoi

buc

45.00

Cos de gunoi cu 3 compartimente pt colectrc selectiva

buc

10.00

Kit complet pescuit pentru copii (undita mica, momeala, scăunel,etc)

buc

40.00

Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 117/2019

” OBIECTIV DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN SECTORUL 2 AL

MUNICIPIUL UI B UCUREȘTI - "REAMENAJARE PARC STICLĂRIEI "

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Anexa nr. 3 IaH.C.L. Sector 2 nr.

/2019


INDICATORI TEHNICO ECONOMICI pentru proiectul de investiții

” Reamenajare Parc Sticlăriei, din Șoseaua Vergului nr.503-504, Sector 2, București

Descriere:

Realizarea acestui obiectiv se înscrie în linia generală aplicată de Administrația Domeniului Public Sector 2 privind dezvoltarea și conservarea zonelor verzi, reabilitarea și amenajarea de locuri de joacă pentru copii, în cadrul obiectivului general de creștere a calității vieții, protejării sănătății populației și crearea premizelor necesare dezvoltării socio-culturale a sectorului 2. Având in vedere ca Parcul Sticlăriei este asemanator, Parcului Natural Văcărești, si se afla intr-o stare precara de degradare, necesita un proiect de amenajare specific conservării faunei si florei existente, dar si o reconfigurare astfel incat acesta sa devină un parc modern pentru petrecerea timpului liber si se are in vedere :

 • -   Protecția si conservarea spatiilor verzi pentru menținerea biodiversitatii lor;

 • -   Menținerea si dezvoltarea funcțiilor de protecție a spatiilor verzi privind apele, solul,

schimbările climatice, menținerea peisajelor in scopul ocrotirii sanatatii populației;

 • -   Reamenajarea, extinderea, ameliorarea compoziției si calitatii spatiilor verzi;

 • -  Elaborarea si aplicarea unui complex de masuri privind aducerea si menținerea spatiilor verzi in starea corespunzătoare funcției ior;

 • -   Identificarea zonelor deficitare si realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor acoperite de vegetație;

 • -   Amenajarea lacului existent astfel incat sa permită practicarea pescuitului.

Zonele verzi vor fi tratate cu specii de plante, cu precădere indigene, cu arbuști, plante perene de tip flori sau plante agățătoare, pentru a crea efecte deosebite de-alungul întregului an prin flori, frunze și arome. Suprafața totală pe care se vor executa lucrările în aceste amplasamentese află în administrarea Sectorlui 2 al Municipiului București și sunt înregistrate în inventarul Domeniului Public al Sectorului 2.


Obiectivul al cărui deviz general și indicatori tehnico-financiari este supusă aprobării sunt următoarele (i euro=4,748, curs BNR 05.04.2019):

-valoarea totală a investiției (TVA inclus)- 7.786.452,19 lei reprezentând

1.639.943,59 euro din care C+M (TVA inclus) - 6.304.584,43 lei reprezentând 1.327.840,02 euro;

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,