Hotărârea nr. 11/2020

Hotărârea nr. 011 - pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2019

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2019.

Analizând:

  • - Raportul de Specialitate precum și Nota de Fundamentare înregistrate sub numărul 11186 din data de 23.01.2020, prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de Specialitate nr. 12002/27.01.2020 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Adresa nr. 11/10.01.2020, transmisă de Asociația Caritas București, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 sub nr. 5662/13.01.2020;

  • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna NIȚĂ ELENA a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 502/2017 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului;

  • * 1 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 128/04.09.2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hpd/area Consiliului Local Sector 2 nr. 152/26.06.2019;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 353/28.11.2019 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2\

In temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.I. Se modifică și se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2019, conform anexei ce conține o pagină și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2 rămân aplicabile.

(2) Pe data prezentei Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 11/30.01.2020

COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIEI PENTRU

PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr. crt.

Nume si prenume

Institutia/organismul privat pe care-1 reprezintă

Funcția in comisie

Supleant

1.

Elena Niță

Secretarul General al Sectorului 2

Președinte

-

2.

Florin-Ștefan Vasile

Directorul General al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2

Vicepreședinte

Claudia Uzun

3.

Cozma Romeo

Adrian

Psihopedagog desemnat de Inspectoratul Școlar Sector 2 -

București

Membru

Perșinaru Sorina Marinela

4.

Dr.Tudor Răzvan Alexandru

Medic primar pediatru - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București (Institutul Național pentru Sănătatea Manii și Copilului ”Alessandrescu-Rusescu”)

Membru

Dr.Constantin Pavel Pascu

5.

Vraciu

Gianina-Simina

Reprezentant al Asociației SOS Satele Copiilor Romania

Membru

Teodorescu Nicoleta Cristina

6.

Muzelak Cristina

Reprezentant Asociația Caritas București

Membru

Cihodaru Maricica

7.

Tudor Patricia

Reprezentant al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București

Membru

Bărăgoi Geanina

VI2ÂT |

pre neschimbare

SECRETAR,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ZAHARIA

STIAN