Hotărârea nr. 107/2020

Hotărârea nr. 107 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la continuarea implementării proiectului ,,PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOȘTRI”, pentru anul școlar 2020-2021

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la continuarea implementării proiectului „PENTRU SANATATEA COPIILOR NOȘTRI”, pentru anul școlar 2020-2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.05.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la continuarea implementării proiectului „PENTRU SANATATEA COPIILOR NOȘTRI”, pentru anul școlar 2020-2021;

Analizând :

 • - Nota de fundamentare nr. 56947/18.05.2020 prezentată de către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Adresa prezentată de Centrul de Recuperare Medicală Kinisis înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 2740/23.04.2020 ;

 • - Raportul de specialitate nr. 59501/22.05.2020 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios-Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București cu nr. 2340/28.05.2020;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - jLcgca nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • - /Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe^teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Decretul Președintelui României nr. 240/2020 ;

 • - Hotărârea Comitetului pentru Prevenirea și Gestionarea Infecțiilor cu Coronavirus nr. 06/06.04.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus ;

 • - Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2019 privind aprobarea, implementarea și finanțarea proiectului ,,SANATATEA COPIILOR NOȘTRI”;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 594/2019 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 în vederea implementării proiectului "PENTRU SANATATEA COPIILOR NOȘTRI", pentru anul școlar 2019-2020.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la continuarea implementării proiectului „PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOȘTRI”, pentru anul școlar 2020-2021. 5

Art. 2 Se aprobă continuarea implementării proiectului „PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOȘTRI” în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, în beneficiul elevilor înscriși la nivelul gimnazial, proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 153/2019 și pentru anul școlar 2020-2021, după emiterea acordului solicitat la Art. 1, din prezenta hotărâre.

, Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Directorul Direcției Genefale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

Hotărârea nr. 107

București, 28.05.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 ai Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.05.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare