Hotărârea nr. 107/2020

Hotărârea nr. 107 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la continuarea implementării proiectului ,,PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOȘTRI”, pentru anul școlar 2020-2021

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristiglllor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 59965/02.05.2019 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 60817/06.05.2019 prezentat de de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.


eiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art.81 alin. (4) din Legea nr.215/2001 p^țțfiT^fi^dnistrația publică locală, republicată, cu modificările și completările

in urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă Regulamentul pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei ce conține 40 de pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 37/2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005,cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea Ia îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Hotărârea nr. 107

București, 17.05.2019


Prezenta Hotărâre conține un număr de 42 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXĂ LA HCL SECTOR 2 NR. 107/17.05.2019

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

REGULAMENT PENTRU ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIILOR DE EVALUARE A PROPUNERILOR DE PROIECTE ȘI A

COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR CONSTITUITE ÎN BAZA LEGII 350/2005, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

CUPRINS

PARTEA I: COMISIILE DE EVALUARE A PROPUNERILOR DE PROIECTE DEPUSE CONFORM LEGII NR. 350/2005, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

CAPITOLUL 1 - ORGANIZAREA COMISIILOR DE EVALUARE.....................pag.

CAPITOLUL 2 - FUNCȚIONAREA ȘI ATRIBUȚIILE COMISIILOR DE EVALUARE

 • 2.1 Funcționarea comisiilor de evaluare........................................... pag.

 • 2.2 Atribuțiile comisiilor de evaluare........................ pag.

  CAPITOLUL 3 - RESPONSABILITĂȚILE MEMBRILOR COMISIILOR DE


EVALUARE ȘI ALE SECRETARILOR ACESTOR COMISII

 • 3.1. Responsabilitățile membrilor comisiilor de evaluare............................pag.

 • 3.2. Responsabilitățile secretarilor comisiilor de evaluare............................pag.

CAPITOLUL 4 - ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII COMISIILOR DE EVALUARE.....pag. 9

PARTEA AII - A: COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

CAPITOLUL 1  - ORGANIZAREA COMISIEI DE SOLUȚIONARE A


CONTESTAȚIILOR...................................................................................pag.

CAPITOLUL 2 - FUNCȚIONAREA ȘI ATRIBUȚIILE COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

 • 2.1 Funcționarea comisiei de soluționare a contestațiilor..........................pag.

 • 2.2 Atribuțiile comisiei de soluționare a contestațiilor..............................pag.

CAPITOLUL 3 - RESPONSABILITĂȚILE MEMBRILOR COMISIEI DE

SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR ȘI ALE SECRETARULUI ACESTEI COMISII


 • 3.1. Responsabilitățile membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor.......pag. 11

 • 3.2. Responsabilitățile secretarului comisiei de evaluare a contestațiilor.......pag. 12

CAPITOLUL 4 - ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII COMISIEI DE SOLUȚIONARE A

CONTESTAȚIILOR................................................................................pag. 13

CAPITOLUL 5 - DISPOZIȚII FINALE.........................................................pag. 13

VIZAT

spre neschimbare

LJȘCRE7AR,

PARTEA I.

COMISIILE DE EVALUARE A PROPUNERILOR DE PROIECTE DEPUSE CONFORM

LEGIINR. 350/2005, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

J }

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA COMISIILOR DE EVALUARE

Art. 1.

Autoritatea finanțatoare are obligația de a desemna persoanele responsabile pentru evaluarea propunerilor de proiecte, (inclusiv pentru verificarea conformității administrative și eligibilității) care se constituie în comisii de evaluare pentru fiecare dintre domeniile aprobate prin Programul anual,

Art. 2.

 • (1) Comisiile de evaluare a propunerilor de proiecte sunt alcătuite după cum urmează:

 • a.  Câte 5 membri cu drept de vot, astfel:

 • • câte 2 reprezentanți din partea Consiliului Local Sector 2, desemnați prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • • câte un reprezentant al direcției sau instituției de specialitate conform domeniului pentru care se face atribuirea;

 • • câte un reprezentant al Direcției Achiziții și Contracte Publice, cu experiență în domeniul achizițiilor publice;

 • • câte un reprezentant al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, jurist;

 • b.  câte un membru fără drept de vot, care îndeplinește funcția de secretar, din cadrul Direcției Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă

 • (2) Constituirea Comisiilor de evaluare se face prin Dispoziție de Primar, ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019.

 • (3) Pentru fiecare membru cu drept de vot al comisiei va fi desemnat câte un membru de rezervă

în condițiile alin. 2, care va îndeplini aceleași atribuții.

 • (4) Comisiile constituite în condițiile alin.l își vor desfășura activitatea indiferent de numărul

sesiunilor de selecție organizate pe parcursul anului.

CAPITOLUL 2. FUNCȚIONAREA ȘI ATRIBUȚIILE COMISIILOR DE EVALUARE

VIZAT

 • 2.1 Funcționarea comisiilor de evaluare                                 ^eschimbare,

L SECRETAR, Art. 3.

Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord între membrii acesteia, urmând a se avea în vedere prevederile prezentului Regulament, ale Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019 (denumit în continuare Regulamentul cadru), și cu respectarea termenelor stabilite pentru derularea procedurii.

Art. 4.

 • (1) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza și evalua, individual și/sau în ședințe comune, propunerile de proiecte depuse.

 • (2) Deciziile comisiei de evaluare se iau cu votul a cel puțin 2/3 dintre toți membrii săi cu drept de vot, respectiv cu votul a cel puțin 4 membri.

 • (3) Fiecare membru al comisiei de evaluare acordă un punctaj pentru fiecare propunere de proiect evaluată conform Grilei de evaluare prevăzută în Anexa nr. 2 la Regulamentul cadru.

 • a.  Punctajul acordat pentru fiecare criteriu se argumentează individual, în scris, în Grila Individuală de Evaluare (Anexa nr. 1 la prezentul Regulament), aceasta fiind parte integrantă din procesul-verbal;

 • b.  Punctajul final al propunerii de proiect se stabilește ca fiind media aritmetică a punctajelor acordate de toți membri comisiei de evaluare și se consemnează prin completarea și semnarea de către toți membri comisiei de evaluare a Anexei nr. 2 la

,        prezentul Regulament, anexa fiind parte integrantă din procesul-verbal;

 • (4) în cazul unor divergențe de păreri între membrii comisiei de evaluare sau când există diferențe semnificative între punctajele acordate de aceștia (mai mari sau egale cu 20 de puncte), Președintele comisiei va solicita membrilor comisiei reanalizarea punctelor de divergență;

 • (5) Procesul de reanalizare a punctelor de divergență se consemnează într-un proces verbal, justificându-se opiniile contrare;

 • (6) în cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord după reanalizarea punctelor de divergență, decizia finală se adoptă cu votul majorității membrilor săi (jumătate plus unu, respectiv 4 membri);

 • (7) Membrii comisiei care nu sunt de acord cu decizia adoptată potrivit dispozițiilor alin. 6 își prezintă punctul de vedere în scris, elaborând și redactând personal în acest sens o notă individuală, care devine anexă la procesul-verbal/raportul procedurii de atribuire.

  VlZÂT spre nescnimbare, S^gRETAR.


Art. 5.

Comisia de evaluare este legal întrunită în prezența tuturor membrilor cu drept de vot,

Art. 6.

 • (1) Activitatea comisiei de evaluare este coordonată de un președinte, desemnat prin vot din rândul membrilor săi cu drept de vot;

 • (2) Președintele comisiei convoacă, prin secretarul acesteia, ședințele de lucru, stabilind ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării acestora.

Art. 7.

 • (1) Autoritatea finanțatoare poate înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-și îndeplini atribuțiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare.

 • (2) După producerea înlocuirii prevăzute la alin.l calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă, care va semna, de asemenea, Declarația de confidențialitate și imparțialitate a membrilor comisiei (Formularul nr. 1 din Regulamentul cadru) și își va exercita atribuțiile aferente până la finalizarea procedurii de atribuire, în sensul continuării procedurii din momentul preluării și nu reluării acesteia.

Art. 8.

 • (1) Comisia de evaluare are obligația să întocmească documente prin care se formalizează deciziile adoptate în cadrul procesului de evaluare (inclusiv pentru verificarea conformității administrative și eligibilității);

 • (2) Documentele emise de comisiile de evaluare pe parcursul perioadei de funcționare se înregistrează, după caz, în Registrul de evidență - Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Registrul prevăzut la alin, anterior se păstrează la Direcția Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 2.2 Atribuțiile comisiilor de evaluare

Art. 9.

Atribuțiile comisiilor de evaluare sunt:

 • 1) deschiderea propunerilor de proiecte conform prevederilor art. 42 și 43 din Regulamentul cadru;

 • 2) verificarea conformității administrative și a eligibilității solicitantului și a propunerii de proiect;

 • 3) elaborarea de solicitări de clarificări și/sau completări necesare în vederea verificării conformității administrative, a eligibilității și a evaluării propunerilor de proiecte (cu respectarea prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului cadru).

 • 4) stabilirea propunerilor de proiecte eligibile și neeligibile și a motivelor care stau la baza încadrării în aceste categorii;

 • 5) evaluarea propunerilor tehnice și financiare prezentate de solicitanți;

 • 6) stabilirea propunerilor de proiecte admisibile (minim 65 de puncte), a valorii finanțării nerambursabile ce poate fi acordată, precum și a propunerilor de proiecte neadmisibile (sub 65 de puncte);

 • 7) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în Regulamentul cadru și stabilirea propunerilor de proiecte câștigătoare / declarate admise spre finanțare, respectiv respinse;

 • 8) elaborarea proceselor verbale aferente fiecărei ședințe, a raportului procedurii de atribuire și acolo unde este cazul a rapoartelor intermediare;

 • 9) elaborarea propunerii de anulare a aplicării procedurii de atribuire, în cazuri justificate;

  COMISIILOR DE


CAPITOLUL 3. RESPONSABILITĂȚILE MEMBRILOR EVALUARE ȘI ALE SECRETARILOR ACESTOR COMISII

VIZAT _

s p re rtesc h i m bare,

SECRETAR,


 • 3.1. Responsabilitățile membrilor comisiilor de evaluare

Art. 10.

In vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 9, membrii comisiilor de evaluare au următoarele responsabilități;

 • a) In perioada de la desemnarea ca membru în comisia de evaluare până la deschiderea propunerilor de proiecte:

 • 1.  însușirea prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului cadru și ale prezentului Regulament;

 • 2.  semnarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate înainte de ședința de deschidere (Formularul nr. 1 din Regulamentul cadru);

 • 3.  desemnarea prin vot a președintelui comisiei;

 • 4.  stabilirea modului de lucru al comisiei.

 • b) în cadrul ședinței de deschidere a propunerilor de proiecte:

 • 1.  prezența obligatorie a tuturor membrilor comisiei de evaluare la deschiderea propunerilor de proiecte;

 • 2.  constatarea aspectelor formale ale propunerilor de proiecte și completarea listei documentelor depuse de fiecare solicitant pentru fiecare propunere de proiect (inventarierea documentelor depuse) conform Anexelor nr. 3A, 3B, 3C la prezentul Regulament;

 • 3.  declararea ca respinse a propunerilor de proiecte care au fost înregistrate după termenul limită precizat în Anunțul de participare;

VIZAT              5

spre neschimbare, SECRETAR,

 • 4.  elaborarea și semnarea comunicărilor pentru returnarea cu prioritate a propunerilor de proiecte aflate în situația celor prevăzute la punctul 3;

 • 5.  elaborarea propunerii de anulare a aplicării procedurii de atribuire, în cazuri justificate.

 • c) In perioada de verificare a conformității administrative și a eligibilității:

 • 1. verificarea îndeplinirii cerințelor minime de calificare și anume: verificarea conformității administrative a propunerilor de proiecte și verificarea eligibilității solicitanților și a propunerilor de proiecte.

 • 2. completarea Anexei nr. 4 la prezentul Regulament;

 • 3. stabilirea și elaborarea solicitărilor de clarificări și/sau completări ale documentelor prezentate de solicitanți cu respectarea art. 49 și art. 50 din Regulamentul cadru, precum și stabilirea perioadei de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor;

 • 4. stabilirea și elaborarea solicitărilor privind corectarea erorilor aritmetice, viciilor de formă și abaterilor tehnice minore, precum și stabilirea perioadei de timp acordată pentru transmiterea acceptului corecțiilor respective, dacă este cazul;

 • 5. analizarea răspunsurilor la solicitările de clarificări și /sau completări, precum și la solicitările de corectare a erorilor/viciilor/abaterilor, dacă este cazul;

 • 6. stabilirea propunerilor de proiecte eligibile și neeligibile și a motivelor care au stat la baza încadrării în aceste categorii;

 • 7. comunicarea în scris a rezultatelor verificării conformității administrative și a eligibilității către:

  • 7.1. solicitanți;

  • 7.2. Direcția Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, în vederea publicării pe site-ul instituției;

 • 8. elaborarea propunerii de anulare a aplicării procedurii de atribuire, în cazuri justificate.

 • d) în perioada de evaluare a propunerilor tehnice și financiare:

 • 1. evaluarea propunerilor de proiecte în sistem competitiv pe baza criteriilor de evaluare și a punctajului prevăzute în Anexa nr. 2 la Regulamentul cadru: relevanța proiectului, metodologie, buget și raport cost - eficiență, capacitatea tehnică și profesională, durabilitate și impact, conform art. 4, alin. (3) din prezentul Regulament;

 • 2. stabilirea și elaborarea solicitărilor de clarificări și/sau completări necesare pentru evaluarea propunerilor de proiect, precum și stabilirea perioadei de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor/complctărilor cu respectarea prevederilor art. 58 din Regulamentul cadru;

 • 3. stabilirea și elaborarea de solicitări privind corectarea erorilor aritmetice/viciilor de formă/abaterilor tehnice minore, precum și stabilirea perioadei de timp acordată pentru transmiterea acceptului corecțiilor respective, dacă este cazul;

 • 4. analizarea răspunsurilor la solicitările de clarificări/competări, precum și la solicitările de corectare a erorilor/viciilor/abaterilor tehnice minore, dacă este cazul;

 • 5. în cazul unor divergențe de păreri între membrii comisiei de evaluare sau când există diferențe semnificative între punctajele acordate de aceștia (mai mari sau egale cu 20 de puncte), Președintele comisiei va solicita membrilor comisiei reanalizarea punctelor de divergență. în cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord după reanalizarea punctelor de divergență, decizia finală se adoptă cu votul majorității membrilor săi (jumătate plus unu, respectiv 4 membri);

 • 6. stabilirea propunerilor de proiecte admisibile (minim 65 de puncte), a valorii finanțării nerambursabile ce poate fi acordată, precum și a propunerilor de proiecte neadmisibile (sub 65 de puncte);

 • 7. realizarea, în cadrul fiecărui domeniu a unui clasament al propunerilor de proiecte admisibile, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, cu respectarea prevederilor art. 63 și art. 64 din Regulamentul cadru;

  VIZAT

  VIZAT

  spre ncschimbare,

  spre neschimbare,

  SECRETAR,

  SECRETAR,

 • 8. aplicarea criteriului de atribuire prevăzut în Regulamentul cadru (art. 65) și stabilirea propunerilor de proiecte câștigătoare / declarate admise spre finanțare și respectiv respinse;

 • 9. comunicarea în scris a rezultatelor selecției către:

  • 9.1. solicitanți;

  • 9.2. Direcția Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, în vederea publicării pe site-ul instituției;

 • 10. elaborarea propunerii de anulare a aplicării procedurii de atribuire, în cazuri justificate.

 • e) în perioada ulterioară etapei de solu/ionare a contesta/iilor:

 • 1.  primirea rezultatelor de la Comisia de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul;

 • 2. refacerea clasamentului propunerilor de proiecte în baza rezultatelor procedurii de soluționarea a contestațiilor primite de la comisia de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul;

 • 3.  elaborarea raportului procedurii de atribuire, care se semnează de toți membri comisiei de evaluare și care se înaintează de către președintele comisiei de evaluare conducătorului Autorității finanțatoare spre aprobare. In cazul în care nu se aprobă raportul procedurii de atribuire, conducătorul Autorității finanțatoare va motiva în scris decizia sa și poate, după caz :

 • -  retuma raportul, o singură dată, comisiei de evaluare spre corectare sau reevaluare parțială;

 • -  solicita o reevaluare completă, caz în care o nouă comisie de evaluare va fi numită.

 • 4.  comunicarea în scris a rezultatelor finale către:

  • 4.1. toți solicitanții, cu mențiunea că solicitanților ale căror propuneri de proiecte au fost declarate câștigătoare / admise spre finanțare, le va fi comunicat în plus acordul Autorității finanțatoare de a încheia contractul de finanțare nerambursabilă după aprobarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București privind acordarea finanțărilor ncrambursabile de la bugetul local;

  • 4.2. Direcția Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, în vederea publicării pe site;

 • 5. elaborarea propunerii de anulare a aplicării procedurii de atribuire, în cazuri justificate.

fi în perioada cuprinsă între comunicarea rezultatelor finale și semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă:

, 1. elaborarea unei adrese de înaintare către Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, a procesului-verbal de stabilire a propunerilor de proiecte câștigătoare/admise spre finanțare, pentru realizarea demersurilor necesare promovării Proiectelor de Hotărâre privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, în vederea aprobării acestora de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 2. acordarea, după caz, la solicitarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, a informațiilor referitoare la specificul propunerilor de proiecte declarate câștigătoare/admise spre finanțare în vederea aprobării Proiectului de Hotărâre privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, conform art. 80 din Regulamentul cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019;

 • 3. realizarea demersurilor, în cazul apariției unei situații prevăzute la art. 84 din Regulamentul cadru, pentru elaborarea adrese —de—către—Direcția Relații

  VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


  spre neschlmbare, _ SECRETAR,


Comunitare, a procesului-verbal de stabilire a propunerii de proiect câștigătoare/admisă spre finanțare;

, g) Pe toată perioada funcționării:

 • 1.  participarea la întregul proces decizional;

 • 2. respectarea termenelor stabilite pentru derularea procedurii;

 • 3. elaborarea și semnarea tuturor documentelor emise în cadrul procedurii de evaluare (procesele-verbale ale ședințelor, solicitările de clarificări/completări, rapoartele intermediare, acolo unde este cazul, comunicările și raportul procedurii de atribuire, precum și alte documente emise în perioada de funcționare).

3.2. Responsabilitățile secretarilor comisiilor de evaluare

Ari. 11.

Responsabilitățile secretarilor comisiilor de evaluare sunt:

 • 1.  semnarea declarației de confidențialitate și imparțialitate (Formularul nr.l - Regulamentul cadru)',

 • 2. primirea de la Direcția Relații Comunitare a propunerilor de proiecte și păstrarea acestora sigilate până Ia data ședinței de deschidere;

 • 3.  convocarea ședințelor de lucru ale comisiilor de evaluare la solicitarea președintelui;

 • 4. consemnarea, în procesele-verbale ale ședințelor, a deciziilor membrilor comisiilor de evaluare precum și a aspectelor solicitate/semnalate de aceștia și transmiterea proceselor verbale către toți membri pentru validare și semnare;

 • 5.  redactarea și transmiterea către solicitanți a solicitărilor de clarificări și/sau completări elaborate de către membrii comisiei de evaluare precum și a solicitărilor privind corectarea erorilor aritmetice/viciilor de formă/abaterilor tehnice minore, dacă este cazul;

 • 6.  primirea de la Direcția Relații Comunitare a răspunsurilor la solicitările de clarificări și la cele privind corectarea erorilor materiale/viciilor de formă/abaterilor tehnice minore și înaintarea acestora comisiei de evaluare;

 • 7.  redactarea și transmiterea comunicărilor privind rezultatele către solicitanți și către Direcția Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 8.  redactarea și transmiterea către Direcția Relații Comunitare a adresei de înaintare a procesului-verbal de stabilire a propunerilor de proiecte câștigătoare/admise spre finanțare, pentru realizarea demersurilor necesare promovării Proiectelor de Hotărâre privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, în vederea aprobării acestora de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 9. redactarea și transmiterea oricărei comunicări elaborate de către Comisie pentru solicitanți și alte compartimente / instituții ale Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 10. înregistrarea documentelor emise de comisiile de evaluare pe parcursul perioadei de funcționare, după caz, în Registrul de evidență - Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare-,

 • 11. arhivarea documentelor aferente procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă;

 • 12. redactarea tuturor documentelor elaborate de comisie în cadrul procedurii de verificarea a conformității administrative și a eligibilității precum și a celei de evaluare (procesele-verbale ale ședințelor, solicitările de clarificări/completări/corecții, rapoartele intermediare, acolo unde este cazul, comunicările și raportul procedurii de atribuire, precum și alte documente emise în perioada de funcționare), cu excepția:

  o notelor individuale prin care membrii comisiei care nu sunt de acord cu orice decizie adoptată își prezintă punctul de vedere;

  o argumentărilor individuale ale membrilor comisiei referitoare la punctajele acordate în procesul de evaluare.  spre neschimbare,

  SECRETAR,


  VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


CAPITOLUL 4. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII COMISIILOR DE EVALUARE

Art. 12.

Comisia de evaluare își încetează activitatea odată cu semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București.

PARTEA A II-A

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

Art. 13.

In vederea soluționării contestațiilor privind rezultatele evaluării propunerilor de proiecte, Autoritatea finanțatoare are obligația de a desemna persoanele responsabile pentru soluționarea acestora, care se constituie în Comisia de soluționare a contestațiilor,

Art. 14.

 • (1) Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită după cum urmează:

a. 5 membri cu drept de vot, astfel:

 • • 2 reprezentanți din partea Consiliului Local Sector 2, desemnați prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București-,

 • • un reprezentant al Direcției Achiziții și Contracte Publice, cu experiență în domeniul achizițiilor publice;

 • • un reprezentant al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, jurist;

 • • un reprezentant al Direcției Management Proiecte;

b. un membru fără drept de vot, care îndeplinește funcția de secretar din cadrul Direcției Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă

 • (2) Constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor se face prin Dispoziție de Primar, ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019.

 • (3) Pentru fiecare membru cu drept de vot al comisiei va fi desemnat câte un membru de rezervă în condițiile alin. 2, care va îndeplini aceleași atribuții.

 • (4) Comisiile constituite în condițiile alin.l își vor desfășura activitatea indiferent de numărul sesiunilor de selecție organizate pe parcursul anului.

Art. 15.

în componența comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți membrii care fac parte din comisiile de evaluare.


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

CAPITOLUL 2. FUNCȚIONAREA ȘI ATRIBUȚIILE COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

 • 2.1 Funcționarea comisiei de soluționare a contestațiilor

Art. 16.

Modul de lucru al comisiei de soluționare a contestațiilor este stabilit de comun acord între membrii acesteia, urmând a se avea în vedere prevederile prezentului Regulament, ale Regulamentului cadru și cu respectarea termenelor stabilite pentru derularea procedurii.

Art. 17.

 • (1) Membrii comisiei de soluționare a contestațiilor au dreptul de a analiza și evalua contestațiile depuse, individual și/sau în ședințe comune;

 • (2) Decizia comisiei se ia se ia cu votul a cel puțin 2/3 dintre toți membrii săi cu drept de vot, respectiv cu votul a cel puțin 4 membri;

 • (3) Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă cu privire la obiectul contestației;

 • (4) Fiecare membra al comisiei de soluționare a contestațiilor acordă un punctaj pentru fiecare propunere de proiect pentru care a fost contestat punctajul, conform Grilei de evaluare prevăzută în Anexa nr. 2 la Regulamentul cadru.

 • a.  Punctajul acordat pentru fiecare criteriu se argumentează individual, în scris, în Grila Individuală de Evaluare (Anexa nr. 1 la prezentul Regulament), aceasta fiind parte integrantă din procesul-verbal;

 • b. Punctajul final se stabilește ca fiind media aritmetică a punctajelor acordate de toți membrii comisiei de soluționare a contestațiilor și se consemnează prin completarea și semnarea de către toți membrii comisiei a Anexei nr. 2 la prezentul Regulament, anexa fiind parte integrantă din procesul-verbal;

 • (5) In cazul unor divergențe de păreri între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor sau când există diferențe semnificative între punctajele acordate de aceștia (mai mari sau egale cu 20 de puncte), Președintele comisiei va solicita membrilor comisiei reanalizarca punctelor de divergență;

 • (6) Procesul de reanalizare a punctelor de divergență se consemnează într-un proces verbal, justificându-se opiniile contrare;

 • (7) în cazul în care comisia de soluționare a contestațiilor nu ajunge la un acord după reanalizarea punctelor de divergență, decizia finală se adoptă cu votul majorității membrilor săi (jumătate plus unu, respectiv 4 membri);

 • (8) Membrii comisiei care nu sunt de acord cu decizia adoptată potrivit dispozițiilor alin. 6 își prezintă punctul de vedere în scris, elaborând și redactând personal în acest sens o notă individuală care devine anexă la procesul-verbal.

Art. 18.

Comisia de soluționare a contestațiilor este legal întrunită în prezența tuturor membrilor cu drept de vot.

Art. 19.

 • (1) Activitatea comisiei de soluționare a contestațiilor este coordonată de președinte desemnat prin vot din rândul membrilor săi cu drept de vot;

 • (2) Președintele comisiei convoacă prin secretarul acesteia ședințele de lucru, stabilind ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării acestora.

Art. 20.

(1) Autoritatea finanțatoare poate înlocui un membra al comisiei de soluționare a contestațiilor cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-și îndeplini atribuțiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de soluționare a contestațiilor.

VIZAT

spre neschimbare,


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


(2) După producerea înlocuirii prevăzute la alin.l calitatea de membru al comisiei de soluționare a contestațiilor este preluată de către membrul de rezervă, care va semna, de asemenea, Declarația de confidențialitate și imparțialitate a membrilor comisiei (Formularul nr. 1 din Regulamentul cadru') și își va exercita atribuțiile atât timp cât este necesar, în sensul continuării procedurii din momentul preluării și nu reluării acesteia.

Art. 21.

 • (1) Comisia de soluționare a contestațiilor are obligația să întocmească documente prin care se formalizează deciziile adoptate în cadrul procesului de soluționare a contestațiilor;

 • (2) Documentele emise de comisie pe parcursul perioadei de funcționare se înregistrează, după caz, în Registrul de evidentă - Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • (3) Registrul prevăzut la alin, anterior se păstrează la Direcția Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 2.2 Atribuțiile comisiei de soluționare a contestațiilor

Art. 22.

Atribuțiile comisiei de soluționare a contestațiilor sunt:

 • 1) verificarea condițiilor minime pe care trebuie să le îndeplinească o contestație conform art. 73 și art. 74 din Regulamentul cadru-,

 • 2) reevaluarea propunerilor tehnice și financiare prezentate de solicitanții care au depus contestații, conform art. 77 din Regulamentul cadru\

 • 3) elaborarea raportului comisiei de soluționare a contestațiilor.

CAPITOLUL 3. RESPONSABILITĂȚILE MEMBRILOR COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR ȘI ALE SECRETARULUI ACESTEI COMISII

 • 3.1. Responsabilitățile membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor

Art. 23.

în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 22, membrii comisiei de soluționare a contestațiilor au următoarele responsabilități:

 • a) în perioada de la desemnarea ca membru în comisia de soluționare a contestațiilor până la prima ședinfă a comisiei:

 • 1.  însușirea prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului cadru și ale prezentului Regulament;

 • 2.  semnarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate (Formularul nr. 1 din Regulamentul cadru)-,

 • 3.  desemnarea prin vot a președintelui comisiei;

 • 4.  stabilirea modului de lucru al comisiei.

 • b) în perioada de soluționare a contestațiilor

 • 1. verificarea condițiilor minime pe care trebuie să le îndeplinească o contestație:

  • 1.1. să fie depusă în termenul comunicat;

  • 1.2. obiectul acesteia să aibă legătură cu rezultatul evaluării;

  • 1.3. să conțină obligatoriu următoarele elemente: datele de identificare ale contestatarului, denumirea proiectului propus și numărul de înregistrare al acestuia, obiectul contestației, mijloacele de probă pe care se sprijină contestația, în măsura în care este posibil, semnătura reprezentantului legal/împuternicitului;

 • 2. reevaluarea propunerilor de proiecte pentru care au fost depuse contestații în conformitate art. 17 alin. (4) din prezentul Regulament și a art. 77 din Regulamentul cadru.


  VIZAT I pre neschlmbare .secretar,


451. r**   ’Z? "T A Va.

SEuKt- i _

 • 3.  comunicarea în scris a rezultatelor acestei etape către:

  • 3.1. solicitanți;

  • 3.2. comisiile de evaluare;

  • 3.3. Direcția Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, în vederea publicării pe site-ul instituției;

 • 4.  elaborarea raportului comisiei de soluționare a contestațiilor, care se semnează de toți membrii comisiei.

 • c) pe toată perioada funcționării:

 • 1.  participarea la întregul proces de soluționare a contestațiilor;

 • 2.  respectarea termenelor stabilite pentru derularea procedurii de soluționare a contestațiilor;

 • 3. elaborarea și semnarea tuturor documentelor emise în cadrul procedurii de soluționare a contestațiilor (procescle-verbale ale ședințelor, comunicările și raportul procedurii de soluționare a contestațiilor, precum și alte documente emise în perioada de funcționare).

  • 3.2. Responsabilitățile secretarului comisiei de soluționare a contestațiilor

Art. 24.

Responsabilitățile secretarului comisiei de soluționare a contestațiilor sunt:

 • 1.  semnarea declarației de confidențialitate și imparțialitate (Formularul nr. 1 din Regulamentul cadru)

 • 2. primirea și păstrarea contestațiilor de la Direcția Relații Comunitare până la ședința comisiei;

 • 3.  convocarea ședințelor de lucru ale comisiei de soluționare a contestațiilor la solicitarea președintelui;

 • 4.  consemnarea, în procesele-verbale ale ședințelor, a deciziilor membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor precum și a aspectelor solicitate/semnalate de aceștia și transmiterea proceselor-verbale către toți membri pentru validare și semnare;

 • 5.  redactarea și transmiterea către contestatari a solicitărilor de clarificări și/sau completări elaborate de către membrii comisiei de soluționare a contestațiilor precum și a solicitărilor privind corectarea erorilor aritmetice/viciilor de formă/abaterilor tehnice minore, dacă este cazul;

 • 6.  primirea de la Direcția Relații Comunitare a răspunsurilor la solicitările de clarificări și la cele privind corectarea erorilor materiale/viciilor de formă/abaterilor tehnice minore și înaintarea acestora comisiei de soluționare a contestațiilor;

. 7. redactarea și transmiterea comunicărilor privind rezultatele contestațiilor către contestatari, comisiile de evaluare și către Direcția Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 8. redactarea și transmiterea oricărei comunicări elaborate de către Comisie pentru solicitanți și alte compartimente / instituții ale Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 9. înregistrarea documentelor emise de Comisie pe parcursul perioadei de funcționare, după caz, în Registrul de evidență - Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • 10. arhivarea documentelor aferente procedurii de soluționare a contestațiilor;

 • 11. redactarea tuturor documentelor elaborate de Comisie în cadrul procedurii de soluționare a contestațiilor (procesele-verbale ale ședințelor, rapoartele intermediare, acolo unde este cazul, comunicările și raportul procedurii de soluționare a contestațiilor, precum și alte documente emise în perioada de funcționare), cu excepția:

  • 11.1. notelor individuale prin care membrii comisiei care nu sunt de acord cu orice decizie adoptată își prezintă punctul de vedere;

  • 11.2. argumentărilor individuale ale membrilor comisiei referitoare la punctajele acordate în procesul de soluționare a contestațiilor.

pre neschimbate

secretar^

CAPITOLUL 4. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

Art. 25.

Comisia de soluționare a contestațiilor își încetează activitatea după publicarea rezultatelor finale ale sesiunii de finanțare.

CAPITOLUL 5. DISPOZIȚII FINALE

Art. 26.

Admiterea spre finanțare a propunerilor de proiecte de către comisia de evaluare obligă Autoritatea finanțatoare să încheie contracte de finanțare nerambursabilă cu solicitanții ale căror propuneri de proiecte au fost declarate câștigătoare / admise spre finanțare, după aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București a acordării finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele declarate admise.

Anexele următoare fac parte integrantă din prezenta documentație.

Anexe

Anexa nr. 1 - Grila individuală de evaluare

Anexa nr. 2 - Grilă de evaluare

Anexa nr. 3A - Grila de inventariere - persoane fizice

Anexa nr. 3B - Grila de inventariere - persoane juridice

Anexa nr. 3C - Grila de inventariere - culte religioase

Anexa nr. 4 - Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității

VIZAT ] sPre n®schlmbare L-SECRETAR, ’

Domeniul.....................-

GRILĂ INDIVIDUALĂ DE EVALUARE

Denumirea solicitantului:.............. ......

Denumirea proiectului:.......................................................................

CRITERII DE EVALUARE


Punctaj acordat/

Punctaj maxim


Argumentare punctaj acordat


 • 1.1. Argumentarea propunerii de proiect în raport cu obiectivele și activitățile programului de finan|are

  /5


 • 1.2. Obiectivele proiectului suni relevante în raport cu situația descrisă de solicitant

  ---VIZAT— spre neschimbare, SECRETAR,


 • 1.3. Proiectul definește și argumentează clar grupul țintă identificat

 • 1.4. Numărul beneficiarilor este relevant în raport cu specificul proiectului

 • 1.5. Proiectul identifică și argumentează locația propusă pentru desfășurarea proiectului și are în vedere asigurarea condițiilor care să permită accesul și participarea grupului / grupurilor țintă la activități

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

1.6. Caracterul original al proiectului

/5

2. Metodologic

/25!

2.1. Coerența proiectului

/5

2.2. Proiectul prezintă o metodologic concretă pentru monitorizarea, coordonarea și organizarea managerială ți financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor

/5

2.3. Măsura în care proiectul prevede măsuri de gestionare a riscurilor interne / externe

/5

2.4. Rezultatele proiectului sunt cuantificabile / măsurabile, corelate cu activitățile și descriu îmbunătățiri / beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului

/5

2.S. Metodele de promovare și diseminare prezentate în cadrul proiectului sunt coerente / adecvate / practice

/5

3. Buget și raport cost - eficiență

/2tt

——

T5 co © m □

3.1. Cheltuielile sunt corelate cu activitățile prevăzute în proiect ți sunt detaliate pe categorii bugetare / de cheltuieli

/5

O ® _: gig >3-cr

~ 0) 3

3.2. Justificarea cheltuielilor și a bugetului (costuri realiste / corect estimate, suficiente și necesare)

/5

1    3.3. Cheltuielile sunt identificate și corect încadrate în categoriile

bugetare / de cheltuieli

/5

VIZAT ~ spre neschimbate . SECRETAR,


3.4. Corelarea cheltuielilor estimate cu rezultatele așteptate

4. Capacitatea tehnică și profesională

/15

4.1. Pozițiile membrilor echipei sunt justificate față de activitățile propuse, având atribuții individuale, complementare, care nu se suprapun

Z5

4.2. Pregătirea și experiența profesională a membrilor echipei sunt relevante și suficiente pentru activitățile propuse și rezultatele așteptate

/5

43. Resursele materiale puse la dispoziție de solicitant sunt relevante și suficiente pentru buna implementare a proiectului

/5

5. Durabilitate și impact

/IO

5.1. în ce măsură proiectul va avea un impact durabil asupra grupului / grupurilor țintă și are potențiale efecte multiplicatoare

/5

5.2. Proiectul promovează un comportament responsabil față de societate și de mediu

/5

TOTAL:

/100

Se acordă maxim 5 puncte pentru fiecare suberiteriu, astfel:

un minimncsalisfScător

1 punct

satisfăcător

2 puncte

bun

3 puncte

foarte bun

4 puncte

excelent

5 puncte


PONDEREA CRITERIILOR

Nr.

Criteriu

Pondere în evaluare

1.

Relevanța proiectului

30%

2.

Metodologie

25%

3.

Buget și raport cost - eficiență

20%

A.

Capacitatea tehnică și profesională

15%

5.

Durabilitate și impact

10%

DETALIEREA CRITERIILOR

1. Relevanta proiectului

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


Punctaj maxim

30 de puncte

Referință în propunerea de proiect

 • •   Relevanța și justificarea proiectului;

 • •   Scopul proiectului;

 • •   Obiectivele proiectului;

 • •   Activitățile proiectului.

Elemente de analiză

încadrarea proiectului în obiectivele și activitățile stabilite prin Programul Anual;

integrarea proiectului în contextul social actual;

modul în care proiectul contribuie la realizarea unor activități sau acțiuni de interes public local de la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București; indicarea și descrierea nevoii identificate;

se urmărește dacă strategia proiectului conduce la realizarea obiectivelor propuse;

modul în care este identificat / prezentat / determinat grupul țintă din punctul de vedere al numărului și componenței acestuia;

modul în care se propune selecția grupului țintă;

importanța și argumentarea alegerii grupului țintă în raport cu specificul proiectului;

argumentarea locației în care este propusă desfășurarea activităților proiectului; asigurarea condițiilor care să permită accesul și participarea grupului țintă la activitățile proiectului;

demonstrarea originalității proiectului;

Detalierea punctajului

 • 1.1. Argumentarea propunerii de proiect în raport cu obiectivele și activitățile programului de finanțare - 5 puncte;

 • 1.2. Obiectivele proiectului sunt relevante în raport cu situația descrisă de solicitant -5 puncte;

 • 1.3. Proiectul definește și argumentează clar grupul țintă identificat-

5 puncte;

 • 1.4. Numărul beneficiarilor este relevant în raport cu specificul proiectului - 5 puncte;

 • 1.5. Proiectul identifică și argumentează locația nronusă neutru desfășurarea

proiectului și are în vedere asigurarea condițiilor care să permită accesul și participarea grupului/grupurilor țintă la activități - 5 puncte;

1.6. Caracterul original al proiectului - 5 puncte.

Observații

Punctajul se acordă cumulativ.


2. Metodologie

Punctaj maxim

Referință în propunerea de proiect


25 de puncte


Activitățile proiectului;

Graficul de activități;

Rezultatele estimate;

Monitorizarea și evaluarea rezultatelor;

Promovare și diseminare;

Identificare riscuri și măsuri de prevenire/ diminuare a acestora; Bugetul proiectului;

Echipa proiectului.


Elemente de analiză


Detalierea punctajului


 • -   proiectul are o structură logică și realistă și este prezentat clar și coerent; activitățile proiectului sunt descrise detaliat, cronologic, se succed în mod logic și sunt realiste;

 • -   proiectul prezintă clar modul de implementare a activităților propuse pentru realizarea obiectivelor;

activitățile sunt corelate cu atribuțiile membrilor echipei de proiect, cu rezultatele proiectului, indicatorii de realizare și țintele stabilite;

este descris clar modul în care se asigură monitorizarea implementării proiectului prin prezentarea metodelor și mijloacelor pentru monitorizarea proiectului, determinarea încadrării în termenele propuse și a progresului în obținerea rezultatelor;

 • -   modul în care sunt definiți și justificați indicatorii;

este prezentat clar modul de organizare a resurselor alocate pentru proiect în vederea obținerii rezultatelor asumate;

 • -   proiectul definește clar modul de coordonare / organizare managerială și financiară;

rezultatele prezentate sunt cuantificabile / măsurabile, verificabile și corelate cu activitățile;

termenele de realizare propuse țin cont de durata de obținere a rezultatelor și de resursele puse la dispoziție prin proiect;

activitățile proiectului contribuie la atingerea rezultatelor și la realizarea obiectivelor propuse;

sunt prezentate în mod corespunzător modalități de identificare, măsurare și anticipare a riscurilor interne / externe, modalități de contracarare a acestora, mijloace de control;

vizibilitatea proiectului, metodele de promovare și diseminare.

corelarea obiectivelor, activităților, rezultatelor și impactului în rândul grupului țintă și al comunității.

 • 2.1. Coerența proiectului - 5 puncte;

 • 2.2. Proiectul prezintă o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea și organizarea managerială și financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor - 5 puncte;

2.3 -Măsufș-îțbcare proiectul prevede măsuri de|-g<»g<i™we a riscurilor interne / spre n

O U


V IZ AT ^ spre neschlmbare, SECRETAR,


externe - 5 puncte;

 • 2.4. Rezultatele proiectului sunt cuantificate / măsurabile, corelate cu activitățile și descriu îmbunătățiri / beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului - 5 puncte;

 • 2.5. Metodele de promovare și diseminare prezentate în cadrul proiectului sunt coerente / adecvate / practice - 5 puncte.

Observații

Punctajul se acordă cumulativ.

3. Buget și raport cost - eficiență

Punctaj maxim

20 de puncte

Referință în propunerea de proiect

 • •   Activitățile proiectului;

 • •   Rezultatele estimate;

 • •   Bugetul proiectului.

Elemente de analiză

bugetul proiectului este echilibrat, acoperă toate cheltuielile necesare implementării în bune condiții a proiectului și este bine estimat, cu respectarea principiilor managementului riguros;

estimarea bugetară a proiectului este justificată și permite desfășurarea în bune condiții a activităților propuse în proiect, în vederea obținerii rezultatelor așteptate;

categoriile de cheltuieli corespund activităților stabilite, fiecare categorie de cheltuieli fiind detaliată în raport cu activitățile proiectului;

cofinanțarea (contribuția Beneficiarului de minim 10% din valoarea totală a finanțării) este evidențiată prin cheltuieli distincte, acoperite exclusiv de către Beneficiar;

fiecare cheltuială este realistă, justificată, oportună și argumentată în raport cu activitatea căreia i se adresează și are prevăzută sursa estimării prețului;

cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile (conf. Anexei i ia Regulamentul cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare);

cheltuielile sunt corect încadrate în categoriile bugetare/de cheltuieli (exemplu: diplomele nu vor fi încadrate în categoria consumabile);

proiectul prezintă clar rezultatele așteptate în raport cu activitățile și resursele utilizate;

Detalierea punctajului

 • 3.1. Cheltuielile sunt corelate cu activitățile prevăzute în proiect și sunt detaliate pe categorii bugetare/de cheltuieli - 5 puncte;

 • 3.2. Justificarea și oportunitatea cheltuielilor și a bugetului (costuri realiste / corect estimate, suficiente și necesare) - 5 puncte;

 • 3.3. Cheltuielile sunt identificate și corect încadrate în categoriile bugetare / de cheltuieli - 5 puncte;

 • 3.4. Corelarea cheltuielilor estimate cu rezultatele așteptate - 5 puncte;

Observații

Punctajul se acordă cumulativ.

4.

tehnică și

Punctaj maxim

15 puncte

Referință în propunerea de proiect

 • •   Echipa proiectului;

 • •   Activitățile proiectului;

 • •   Graficul de activități;

 • •   Declarație privind capacitatea profesională; _________

___-——---    i

spre neschimbare, ^SECRETAR,

 • •   Declarație privind spațiile și dotările folosite pentru realizarea obiectivelor proiectului;

 • •  CV-urile coordonatorului de proiect și ale membrilor echipei.

Elemente de analiză

 • - se analizează dacă resursele umane sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate:

 • •   pozițiile membrilor echipei de implementare;

 • •   pregătirea și experiența profesională a membrilor echipei;

 • •   atribuțiile și responsabilitățile în proiect;

 • - se analizează dacă resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură și dimensiune, în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Detalierea punctajului

 • 4.1. Pozițiile membrilor echipei sunt justificate față de activitățile propuse, având atribuții individuale, complementare, care nu se suprapun -

5 puncte;

 • 4.2. Pregătirea și experiența profesională a membrilor echipei sunt relevante și suficiente pentru activitățile propuse și rezultatele așteptate -

5 puncte;

 • 4.3. Resursele materiale puse la dispoziție de solicitant sunt relevante și suficiente pentru buna implementare a proiectului - 5 puncte.

Observații

Punctajul se acordă cumulativ.

5. Durabilitate și impact

Punctaj maxim

10 puncte

Referință în propunerea de proiect

 • •   Activitățile proiectului;

 • •   Durabilitate și impact;

 • •   Responsabilitate socială.

Elemente de analiză

prezentarea clară a efectelor proiectului, a impactului pe care se preconizează că îl va avea proiectul asupra grupului/gtupurilor țintă;

se analizează măsura în care proiectul poate deveni model pentru alte proiecte; se urmărește modul în care sunt aplicate în activitățile prevăzute principii precum: dezvoltare durabilă, echilibrul mediului, transparență, comportament etic, eficacitate economică și incluziune socială.

Detalierea punctajului

 • 5.1, în ce măsură proiectul va avea un impact durabil asupra grupului / grupurilor țintă și are potențiale efecte multiplicatoare - 5 puncte;

 • 5.2. Proiectul promovează un comportament responsabil față de societate și de mediu - 5 puncte.

Observații

Punctajul se acordă cumulativ.

Nume și prenume membru comisie:

Semnătura:

Data:

VIZAT

spre neschlnibsre,

xj V- W ■ V I 1'1 i% j

vi’zaF— spre neschimbare .SECRETAR,

Domeniul:..........................


GRILĂ DE EVALUARE


Denumite solicitant: .............................................................................................


Denumirea proiectului:...........................................................................................


CRITERII DE EVALUARE

Punctaj maxim

1. Relevanța proiectului

/30

1.1. Argumentarea propunerii de proiect în raport cu obiectivele și activitățile programului de finanțare

/5

1.2. Obiectivele proiectului sunt relevante în raport cu situația descrisă de solicitant

/5

1.3. Proiectul definește și argumentează clar grupul țintă identificat

/5

1.4. Numărul beneficiarilor este relevant în raport cu specificul proiectului

/5

1.5. Proiectul identifică și argumentează locația propusă pentru desfășurarea proiectului și are în vedere asigurarea condițiilor care să permită accesul și participarea grupului / grupurilor țintă la activități

/5

1.6. Caracterul original al proiectului

/5

2. Metodologie

/25

2.1. Coerența proiectului

/5

2.2. Proiectul prezintă o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea și organizarea managerială și financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor

/5

2.3. Măsura în care proiectul prevede măsuri de gestionare a riscurilor interne / externe

/5

2.4. Rezultatele proiectului sunt cuantificabile / măsurabile, corelate cu activitățile și descriu îmbunătățiri / beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului

/5

2.5. Metodele de promovare și diseminare prezentate în cadrul proiectului sunt coerente / adecvate / practice

/5

3. Buget și raport cost - eficiență

/20

3.1. Cheltuielile sunt corelate cu activitățile prevăzute în proiect și sunt detaliate pe categorii bugetare / de cheltuieli

/5

3.2. Justificarea cheltuielilor și a bugetului (costuri realiste / corect estimate, suficiente și necesare)

/5

3.3. Cheltuielile sunt identificate și corect încadrate în categoriile bugetare / de cheltuieli

/5

3.4. Corelarea cheltuielilor estimate cu rezultatele așteptate

/5


spre neschlmbare SECRETAR,4. Capacitatea tehnică și profesională

/15

4.1. Pozițiile membrilor echipei sunt justificate față de activitățile propuse, având atribuții individuale, complementare, care nu se suprapun

/5

4.2. Pregătirea și experiența profesională a membrilor echipei sunt relevante și suficiente pentru activitățile propuse și rezultatele așteptate

/5

4.3. Resursele materiale puse la dispoziție de solicitant sunt relevante și suficiente pentru buna implementare a proiectului

/5

5. Durabilitate și impact

/IO

5.1. în ce măsură proiectul va avea un impact durabil asupra grupului / grupurilor țintă și are potențiale efecte multiplicatoare

/5

5.2. Proiectul promovează un comportament responsabil față de societate și de mediu

/5

TOTAL:

/100

Notă: Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanțat un proiect care nu a întrunit un minim de bS de puncte.

Comisia de evaluare;

Președinte...............................................................................

Membru..................................................................................

Membru..................................................................................

Membru..................................................................................

Membru..................................................................................

Data:

vi:

spre nes

chimbare,

LZw X J u

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

GRILA DE INVENTARIERE

(constatarea aspectelor formale ale propunerilor de proiecte și lista documentelor depuse de fiecare solicitant pentru fiecare propunere de proiect)Persoane fizice

Data:..........................

Informații despre solicitant și propunerea de proiect

Numărul și data înregistrării:

Denumirea solicitantului:

Titlul propunerii de proiect:

Nr. crt.

PREZENTAREA, MARCAREA ȘI CONȚINUTUL PROPUNERII DE PROIECT

DA

NU

OBSERVAȚII

CONSTATAREA ASPECTELOR FORMALE

1

Respectarea datei limită de depunere a propunerii de proiect

2

Marcarea, sigilarea și prezentarea propunerii de proiect:

2.1

este introdusă într-un plic sigilat

c r c 3 n 3

3

*U o 5 >ă<

u*

..Xto

surit menționate pe plic:

 • - numele complet al solicitantului,

 • - adresa de corespondența,

 • - titlul proiectului,

 • - domeniul,

 • - mențiunea „A nu se desigila înainte de ședința de

deschidere”

3

1

2.3

este depusă într-un exemplar tipărit (original)

2.4

este depusă și în format electronic (CD /DVD sau memory stick)

2.5

este întocmită în limba română

2.6

este îndosariată. paginată, opisată

LISTA DOCUMENTELOR

1

Opisul documentelor

2

Cererea de finanțare (Formularul nr. 3)

3

Declarația pe proprie răspundere conform Formularului nr. 2

4

CV-nrile coordonatorului de proiect și ale membrilor echipei

5

Certificat fiscal emis de Direcția Venituri Buget Local

6

Certificat de atestare fiscală emis de ANAF

7

Documente care să dovedească experiența solicitantului în administrarea unor programe, proiecte sau activități similare (de exemplu: contracte, însoțite de recomandări, scrisori de mulțumire sau orice alte documente doveditoare cu privire la modul de derulare/executare al acestora)

VIZAT

spre neschimbare. SECRETAR,

8

Copia după actul de identitate

9

Documentele din care să reiasă pregătirea profesională în specialitatea proiectului (de exemplu diplome de studii, atestate, certificate etc);

10

Raportul de activitate pe ultimul an, din care să reiasă și capacitatea economico-fînanciară

11

Contract de finanțare nerambursabilă de la bugetul local (Formularul nr. 7)

12

Declarație privind capacitatea profesională (Formularul nr. 5)

13

Declarație privind spațiile și dotările folosite pentru derularea proiectului (Formularul nr. 6)

14

Documentele relevante care stau la baza estimării cheltuielilor prevăzute în buget (exemple: oferte de preț/din partea prestatorilor de servicii, documente cu privire ia spațiul de desfășurare, regulament de premiere și alte asemenea documente)

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

15

Aite documente suplimentare (extrase/mostre, înregistrări audio/video, materiale scrise, CD-uri, fotografii, dosar de presă, recenzii, recomandări, scrisori de sprijin, etc.)

16

Textul preexistent, în cazul propunerilor de proiecte care presupun o producție de spectacol pe un text preexistent, respectiv detalierea tematicii, în cazul proiectelor care includ seminarii / conferințe / instruiri / expoziții

17

Declarații de consimțământ conform Formularului nr. 4 pentru persoanele care furnizează date cu caracter personal sensibile, respectiv date de identificare națională (CNP, serie și nr. Cl/pașaport) în propunerea de proiect

Comisia de evaluare:

Numele si prenumele si semnătura

Președinte...............................................................................

Membru................,.................................................................

Membru............................................................................

Membru..................................................................................

Membru..................................................................................

Reprezentanții solicitanților:

VIZAT spre neschimbare, secretar.

VIZAT spre neschimbate,

Ofep’Mi •'****»

GRILA DE INVENTARIERE

(constatarea aspectelor formale ale propunerilor de proiecte și lista documentelor depuse de fiecare solicitant pentru fiecare propunere de proiect)

Persoane juridice

Data:..........................

Informații despre solicitant și propunerea de proiect

Numărul și data înregistrării:

Denumirea

solicitantului:

Titlul propunerii de proiect:

Nr. crt.

PREZENTAREA, MARCAREA ȘI CONȚINUTUL PROPUNERII DE PROIECT

DA

NU

OBSERVAȚII

CONSTATAREA ASPECTELOR FORMALE

1

Respectarea datei limită de depunere a propunerii de proiect

2

Marcarea, sigilarea și prezentarea propunerii de proiect:

2.1

este introdusă într-un plic sigilat

2.2

sunt menționate pe plic:

 • - numele complet al solicitantului,

 • - adresa de corespondență,

 • - titlul proiectului,

 • - domeniul,

• mențiunea „A nu se desigila înainte de ședința de deschidere”

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

VIZAT

s p re n e s c te m b are,

c cir © cita

U uAz sx „ l /■«s % j

2.3

este depusă într-un exemplar tipărit (original)

2.4

este depusă și în format electronic (CD /DVD sau memory stick)

2.5

este întocmită în limba română

2.6

este îndosariată, paginata, opisată

LISTA DOCUMENTELOR

1

Opisul documentelor

2

Cererea de finanțare (Formularul nr. 3)

3

Declarația pe proprie răspundere conform Formularului nr. 2

4

Act constitutiv, statut și acte adiționale (după caz), Certificat de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, alte acte doveditoare ale personalității juridice Iară scop patrimonial (d upă caz), Certificat de în registrare fiscală (toate acestea sunt prezentate în copie certificată „conform cu originalul”)

5

CV-urile coordonatorului de proiect și ale membrilor echipei

6

Certificat fiscal emis de Direcția Venituri Buget Local

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

VKAT spre ncschhnbare,

7

Certificat de atestare fiscală emis de ANAF

8

Documente care să dovedească experiența solicitantului în administrarea unor programe, proiecte sau activități similare (de exemplu: contracte, însoțite de recomandări, scrisori de mulțumire sau orice alte documente doveditoare cu privire la modul de derulare/executare al acestora)

9

Situațiile financiare anuale aferente anului anterior depunerii cererii de finanțare nerambursabilă (în cazul în care solicitantul nu a transmis situațiile financiare la ANAF până la data depunerii cererii de finanțare, atunci va prezenta balanța aferenta anului anterior depunerii acesteia)

10

Contract de finanțare nerambursabilă de Ia bugetul local (Formularul nr. 7)

11

Declarație privind capacitatea profesionala (Formularul nr. 5)

12

Declarație privind spațiile și dotările folosite pentru derularea proiectului (Formularul nr. 6)

13

Documentele relevante care stau la baza estimării cheltuielilor prevăzute în buget (exemple: oferte de preț/din partea prestatorilor de servicii, documente cu privire la spațiul de desfășurare, regulament de premiere și alte asemenea documente)

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

VIZAT

spre nesu^nWare.

14

Alte documente suplimentare (extrase/mostre, înregistrări audio/video, materiale-scrise, CD-uri, fotografii, dosar de presă, recenzii, recomandări, scrisori de sprijin, etc.)

15

Textul preexistent, în cazul propunerilor de proiecte care presupun o producție de spectacol pe un text preexistent, respectiv detalierea tematicii, în cazul proiectelor care includ seminarii / conferințe / instruiri / expoziții

16

Declarații de consimțământ conform Formularului nr. 4 pentru persoanele care furnizează date cu caracter personal sensibile, respectiv date de identificare națională (CNP, serie și nr. Cl/pașaport) în propunerea de proiect

Comisia de evaluare:

Numele și prenumele și semnătura

Președinte...............................................................................

Membru..................................................................................

Membru..................................................................................

Membru ................................................................................... Membru..................................................................................

Reprezentanții soliciianților:

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

GRILA DE INVENTARIERE

(constatarea aspectelor formale ale propunerilor de proiecte și lista documentelor depuse de fiecare solicitant pentru fiecare propunere de proiect)Culte religioase

Data:

Informații despre solicitant și propunerea de proiect

Numărul și data înregistrării:

Denumirea solicitantului:

Titlul propunerii de proiect:

Nr. crt.

PREZENTAREA, MARCAREA ȘI CONȚINUTUL PROPUNERII DE PROIECT

DA

NU

OBSERVAȚII

CONSTATAREA ASPECTELOR FORMALE

1

Respectarea dalei limită de depunere a propunerii de proiect

2

Marcarea, sigilarea și prezentarea propunerii de proiect:

2.1

este introdusă într-un plic sigilat

2.2

sunt menționate pe plic:

 • - numele complet al solicitantului,

 • - adresa de corespondență,

 • - titlul proiectului,

1

IZiAȚiunca\ nu se desigila înainte de ședința de deschidere”

SECRETAR,
2.3

este depusa într-un exemplar tipărit (original)

2.4

este depusă și în format electronic (CD /DVD sau memory stick)

2.5

este întocmită în limba română

2.6

este îndosariată, paginată, opisată

LISTA DOCUMENTELOR

1

Opisul documentelor

2

Cererea de finanțare (Formularul nr. 3)

3

Declarația pe proprie răspundere conform Formularului nr. 2

4

CV-urile coordonatorului de proiect și ale membrilor echipei

5

Certificat fiscal emis de Direcția Venituri Buget Local

6

Certificat de atestare fiscală emis de ANAF

7

Documentele care să dovedească experiența solicitantului în administrarea unor programe, proiecte sau activități similare (de exemplu: contracte, însoțite de recomandări, scrisori de

tiq deryl|irc/cxccutare al acestora)

spre nescniinudi^j

SECRETAR, J

2


I chirnbatOi >r:TAP

8

Contract de finanțare nerambursabilă de la bugetul local (Formularul nr. 7)

9

Declarație privind capacitatea profesională (Formularul nr. 5)

10

Declarație privind spațiile și dotările folosite pentru derularea proiectului (Formularul nr. 6)

11

Statutul și actele adiționale (după caz), actele doveditoare ale recunoașterii calității de cult în baza prevederilor Legii cultelor nr. 489 / 2006, cu modificările și completările ulterioare, Certificatul de înregistrare fiscală. Toate aceste acte vor fi prezentate în copie certificată conform cu originalul;

12

Situațiile financiare anuale aferente anului anterior depunerii cererii de finanțare nerambursabilă (în cazul în care solicitantul nu a transmis situațiile financiare la ANAF până la data depunerii cererii de finanțare, atunci va prezenta balanța aferentă anului anterior depunerii acesteia)

13

Documentele relevante care stau la baza estimării cheltuielilor prevăzute în buget (exemple: oferte de preț/din partea prestatorilor de servicii, documente cu privire la spațiul de desfășurare, regulament de premiere și alte asemenea documente)

14

Alte documente suplimentare (extrase/mostre, înregistrări audio/video, materiale scrise, CD-uri, fotografii, dosar de presă, recenzii, recomandări, scrisori de sprijin, etc.)

15

Textul preexistent, în cazul propunerilor de proiecte care presupun o producție de spectacol pe un text preexistent, -nețneetiy-denrtterea tematicii, în cazul proiectelor care includ / instruiri / expoziții

5P secretar?J

16

Declarații de consimțământ conform Formularului nr. 4 pentru persoanele care furnizează date cu caracter personal sensibile, respectiv date de identificare națională (CNF, serie și nr. Cl/pașaport) în propunerea de proiect

Comisia de evaluare:

Numele si prenumele si semnătura

Președinte...................................................................   ........

Membru..................................................................................

Membru..................................................................................

Membru....................................... ................. .......................

Membru .................. .......................................... ...

Reprezentanții solicitanfilor:

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

VEAT ~ spre neschimbare, SECRETAR,

GRILĂ DE VERIFICARE

A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII

Domeniul..............................

Data........................


Denumirea solicitantului...........................................................................................

Titlul propunerii de proiect....................................................................................................

Pentru verificarea conformității și a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate se vor avea în vedere aspectele prevăzute în tabelul de mai jos, precum și:

 • - documentele suplimentare prezentate de solicitant;

 • - documentele care stau la baza estimării cheltuielilor prevăzute în buget (exemple: oferte preț/din partea prestatorilor de servicii, documente cu privire la spațiul de desfășurare, regulament de premiere și alte asemenea documente);

 • - existența textului preexistent în cadrul propunerilor de proiecte ce vizează producția de spectacole și a detalierii tematicii în cazul propunerilor de proiecte care includ seminarii / conferințe / instruiri / expoziții;

 • - declarațiile de consimțământ conform Formularului nr. 4 din Regulamentul cadru ale persoanelor care furnizează date cu caracter personal sensibile, respectiv date de identificare națională (CNP, serie și nr. Cl/pașaport) în propunerea de proiect;

 • - corelarea tuturor documentelor care formează propunerea de proiect.

  Nr. crt

  CRITERII

  ÎNDEPLINIRE/ NEÎNDEPLINIRE CRITERIU (Se bifează în dreptul criteriului îndeplinit și se trage linie în dreptul celui ncîndeplinitl

  ARGUMENTARE / OBSERVAȚU

  CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ

  1

  Respectarea condițiilor de marcare și prezentare a propunerilor de proiect specificate în Regulamentul cadru:

  r

  • Depuncrcadpcumentației în plic inscripționat '           p) djn Regulamentul cadru)

  r

  SECRETAR, |                                    1

'JAT spre ne' îhlmbare, CL r; f ’ j f.; T.rs o

1.2

• întocmirea documentației în limba română (art. 22 din Regulamentul cadru}

13

• Depunerea documentației într-un exemplar original, tipărit (art. 22 din Regulamentul cadru)

1.4

• îndosarierea, paginarea, semnarea și opisarea (art. 23 din Regulamentul cadru)

1.5

• Depunerea propunerii de proiect în format electronic (cd/dvd sau memory stick)

(art. 22 și 25 din Regulamentul cadru)

2

Semnarea, de către persoana împuternicita, a tuturor declarațiilor, formularelor sau altor documente asumate

3

Existența mențiunii „conform cu originalul” și semnarea de către persoana împuternicită, a documentelor prezentate în copie

4

Existența la dosar, cu respectarea condițiilor de fond și formă, a tuturor documentelor solicitate, care alcătuiesc propunerea de proiect

ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI

1

V

Să fîe persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial - asociații sau fundării constituite conform legii — sau culte religioase recunoscute conform legii A se vedea:

Persoane fizice

o Copia după actul de identitate

Persoane juridice

o Aci constitutiv. Statul și acte adiționale (după caz), Certificat de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, alte acte 7 doveditoare ale personalității juridice fără scop patrimonial himh4ftf ® caz^' Certificat de înregistrare fiscală

SECRETAR,__                                    2

spre nescbîmbare,

W W « M ?=» îl & 4 î jj

Culte religioase

o Statutul și actele adiționale (după caz), actele doveditoare ale recunoașterii calității de cult în baza prevederilor Legii cultelor nr. 489 72006, cu modificările și completările ulterioare, Certificatul de înregistrare fiscală.

2

Să aibă prevăzute în statutul organizației activități similare cu cele corespunzătoare domeniului la care dorește să participe, iar în cazul persoanelor fizice, să facă dovada atestării / apartenenței din punct de vedere profesional

A se vedeai

Persoane fizice

o Documentele din care să reiasă pregătirea profesională în specialitatea proiectului (de exemplu diplome de studii, atestate, certificate etc);

Persoane juridice

o Statut și acte adiționale (după caz)

Culte religioase

o Statut și acte adiționale (după caz)

3

Să-și fi îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat A se vedeai

o Certificat fiscal din care să rezulte ca solicitantul nu are datorii către stat și bugetul local — emis de DVBL,

o Certificat de atestare fiscală emis de ANAF din care să rezulte că solicitantul nu are obligații de plată restante la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, (a se vedea Formularul nr. 2, alte documente, după caz)

4

Să nu fi furnizat informații false în documentele prezentate (a se vedea Formularul nr. 2, alte documente, după caz)

5

Să nu fi comis o gravă greșeală în materie profesională sau să-și fi îndeplinit obligațiile asumate prin alte contracte de finanțare nerambursabilă

Formularul nr. 2, alte documente, după caz)

țspre neschimbare, SECRETAR, _

VIZAT. cp re neschimbate,

kp 1— w      i i

6

Să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (a se vedea Formularul nr. 2, alte documente, după caz)

7

Să nu fi fost condamnat(ă) pentru; abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri

(a se vedea Formularul nr. 2, alte documente, după caz)

8

Să nu se afle într-o situație litigioasă cu Autoritatea finanțatoare (a se vedea Formularul nr. 2, alte documente, după caz)

9

Să prezinte declarația pe proprie răspundere (a se vedea Formularul nr. 2)

10

Să aibă capacitate economico-fînanciară

A se vedea:

Persoane fizice

o Raportul de activitate pe ultimul an, din care să reiasă și capacitatea economico-fînanciară

Persoane iu ridice si Culte religioase

o Situațiile financiare anuale aferente anului anterior depunerii cererii de finanțare nerambursabilă (în cazul în care solicitantul nu a transmis situațiile financiare la ANAF până la data depunerii cererii de finanțare, atunci va prezenta balanța aferentă anului anterior depunerii acesteia}

11

Să aibă capacitate tehnică și profesională

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

11.1

Experiența organizației în îndeplinirea unor programe, proiecte sau activități similare

A se vedea:

o Documente care să dovedească experiența solicitantului în îndeplinirea unor programe, proiecte sau activități similare (de exemplu; contracte, însoțite de recomandări, scrisori de mulțumire sau orice alte documente doveditoare cu privire la modul de derulare/executare al acestora)

11.2

Resursele umane care să asigure desfășurarea programului sau proiectului la nivelul propus

A se vedea:

o Declarație privind capacitatea profesională (Formularul nr. 5 din Regulamentul cadru);

o CV~urile coordonatorului de proiect și ale membrilor echipei, semnate de titulari

11.3

Spațiile și dotările minime de natură tehnică (resursele materiale) necesare derulării proiectului propus (precum: calculator, imprimantă, scanner )

A se vedea:

o Declarație privind spațiile și dotările folosite pentru derularea proiectului (Formularul nr. 6 din Regulamentul cadru)

ELIGIBILITATEA PROPUNERII DE PROIECT*

1

Să corespundă scopului, obiectivelor și activităților prevăzute de Autoritatea finanțatoare

(a se vedea ari. 13 din Regulamentul cadru și Formularul nr. 3)

2

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate prin propunerea de proiect să se încadreze în limitele prevăzute la art. 14 din Regulamentul cadru (a se vedea Formularul nr. 3)

!V

IZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

5

3

Perioada de derulare a proiectului să fie una realistă, avându-se în vedere termenele estimate în art. 31 alin. (1) din Regulamentul cadru — "Etapele ți termenele prevăzute pentru derularea procedurii de atribuire”, astfel încât să nu depășească data de 15 noiembrie 2019 (a se vedea Formularul nr. 3)

4

Să nu conțină propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru Autoritatea finanțatoare

(a se vedea Formularul nr. 3 și Formularul nr. 7)

Comisia de evaluare;

Numele si prenumele și semnătura

Președinte...............................................................................

Membru..................................................................................

Membru.................. ....

Membru..................................................................................

Membru..................................................................................

' VIZAT


spre neschimbate, ' SECRETAR,


spre neschimbare, SECRETAR,