Hotărârea nr. 106/2020

Hotărârea nr. 106 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 322/2018

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 322/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.05.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 322/2018;

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 2557/15.05.2020 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, înregistrată la Serviciul Registratură și Relații cu Publicul din cadrul Primăriei Sectorului 2 sub nr. 56942/18.05.2020;

  • - Raportul de specialitate nr. 59074/21.05.2020 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios-Admnistrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 57376/21.05.2020 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2^1 Municipiului București;

  • - Dispoziția nr, 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 333 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică și se completează art. 22 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizarea și desfășurare a licitației publice pentru închiriere spațiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 322/2018, și va avea următorul conținut:

„Art. 22 (1) Contravaloarea lunară a chiriei va fi încasată de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat, acestea având obligația legală de a vira în totalitate contravaloarea încasată către bugetul local. ”

Art. II Se modifică și se completează art. 10 din Anexa nr. 8 la Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului -cadrui de organizarea și desfășurare a licitației publice pentru închiriere spațiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar dc/stat de pe raza Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 322/2018, denumită „Contract de închiriere”, și va avea următorul conținut:

„Art. 10 Locatorul va vira lunar, după încasarea chiriei și a eventualelor penalități aferente acesteia, în totalitate contravaloarea încasată către bugetul local. ”

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 322/2018, rămân aplicabile.

Art. IV Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Hotărârea nr. 106

București, 28.05.2020


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.I, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,


Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.05.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.