Hotărârea nr. 105/2020

Hotărârea nr. 105 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare  a Consiliului Local Sector 2 București

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel' +{4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 2 București

Consiliul Local ai Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.05.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 2, București

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 59522/22.05.2020 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Amendamentul formulat de doamna consilier local Riesch Antheia înregistrat la Cabinet Secretar sub nr.2342/ 28.05.2020;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr.47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

A - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor ^Bnormative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu ari. 166 alin. (2) Iii. ,, b”, art. 196 alin. (1) lit. ,, a" și art. 632 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 2 conform anexei, ce conține un număr de 46 de pagini și face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2, nr. 38/31.03.2020privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate, precum și orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Consilierii locali și Direcția Administrație Publică Locală vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL AR I . 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,


Prezenta Hotărâre conține un număr de 48 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 28.05.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 105/28.05.2020

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2, BUCUREȘTI

CUPRINS

CAPITOLUL I - Definiții generale

Legislație aplicabilă

CAPITOLUL II Constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București *

CAPITOLUL III Organizarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

Secțiunea 1 - Președintele de ședință

Secțiunea a 2-a - Alegerea Viceprimarilor

Secțiunea a 3-a - Constituirea și funcționarea Comisiilor de specialitate

Secțiunea a 4-a - Secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale

CAPITOLUL IV Funcționarea Consiliului Local al Sectorului 2al Municipiului

București ♦

Secțiunea 1    - Atribuțiile Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

Secțiunea a 2-a - Desfășurarea ședințelor Consiliului Local al Sectorului 2 al

Municipiului București

Secțiunea a 3-a - Elaborarea proiectelor de hotărâre

Secțiunea a 4-a - Procedura de vot

Secțiunea a 5-a -Accesul cetățenilor la ședințele Consiliului Local al Sectorului 2 al

Municipiului București

Secțiunea a 6-a - Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București și a ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 2 în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

CAPITOLUL V întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali

CAPITOLUL VI Drepturile și obligațiile consilierilor locali

Secțiunea 1     - Drepturile consilierilor locali

Secțiunea a 2-a   - Obligațiile consilierilor locali

CAPITOLUL VII Răspunderi, abateri și sancțiuni

CAPITOLUL VIII Raporturile Prefectului cu autoritățile administrației publice locale

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

CAPITOLUL I

Definiții generale

în înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • a) administrația publică locală - totalitatea activităților desfășurate, în regim de putere publică, de organizare a executării și de executare în concret a legii și de prestare de servicii publice, în scopul satisfacerii interesului public local;

 • b) aleșii locali - primarul, viceprimarul, consilierii locali, președintele consiliului județean, vicepreședinții consiliului județean și consilierii județeni; în exercitarea mandatului lor, aleșii locali îndeplinesc o funcție de autoritate publică;

 • c) aparatul de specialitate ai primarului, respectiv al consiliului județean - totalitatea compartimentelor funcționale, fără personalitate juridică, de la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și secretarul generai al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, președintele consiliului județean, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, vicepreședintele consiliului județean, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;

 • d) autoritatea administrației publice - autoritate publică care acționează pentru organizarea executării sau executarea în concret a legii sau pentru prestarea serviciilor publice;

 • e) autoritățile deliberative la nivelul unităților administrativ-teritoriale - consiliile locale ale comunelor, ale orașelor și ale municipiilor, Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor și consiliile județene;

 • f) autoritățile executive la nivelul unităților administrativ-teritoriale - primarii comunelor, ai orașelor, ai municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului București și președintele consiliului județean;

 • g) colectivitatea locală - totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

 • h) competența - ansamblul atribuțiilor stabilite de lege, care conferă autorităților și instituțiilor administrației publice drepturi și obligații de a desfășura, în regim de putere publică și sub propria responsabilitate, o activitate de natură administrativă;

2

 • i) competența delegată - atribuțiile stabilite prin lege și transferate, împreună cu resursele financiare corespunzătoare, autorităților administrației publice locale de către autoritățile administrației publice centrale pentru a le exercita în numele și în limitele stabilite de către acestea din urmă;

 • j) competența exclusivă - atribuțiile stabilite prin lege în mod expres și limitativ în sarcina autorităților administrației publice locale, pentru realizarea cărora acestea au drept de decizie și dispun de resursele și mijloacele necesare;

 • k) competența partajată - atribuțiile exercitate potrivit legii de autorități ale administrației publice locale, împreună cu alte autorități ale administrației publice, stabilite în mod expres și limitativ, cu stabilirea resurselor financiare și a limitelor dreptului de decizie pentru fiecare autoritate publică în parte;

 • 1) cvorumul - numărul minim de membri prevăzut de lege pentru întrunirea valabilă a unui organ colegial;

 • m) funcția de demnitate publică - ansamblul de atribuții și responsabilități stabilite prin Constituție, legi și/sau alte acte normative, după caz, obținute prin învestire, ca urmare a rezultatului procesului electoral, direct sau indirect, ori prin numire;

 • n) instituția publică - structură funcțională care acționează în regim de putere publică și/sau prestează servicii publice și care este finanțată din venituri bugetare și/sau din venituri proprii, în condițiile legii finanțelor publice;

 • o) majoritatea - numărul de voturi necesar a fi exprimate de membrii unui organ colegial pentru adoptarea unui act administrativ, stabilit în condițiile legii;

 • p) majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai organului colegial;

 • q) majoritatea calificată - primul număr natural care este mai mare decât valoarea numerică rezultată în urma aplicării fracției/procentului stabilite/stabilit prin lege la totalul membrilor organului colegial stabilit în condițiile legii;

 • r) majoritatea simplă - primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezenți la o ședință a organului colegial, cu condiția îndeplinirii cvorumului;

 • s) primăria comunei, a orașului, a municipiului, a subdiviziunii administrativ-teritoriale - structură funcțională fără personalitate juridică și fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorității deliberative și dispozițiile autorității executive, soluționând problemele curente ale colectivității locale, constituită din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului și aparatul de specialitate al primarului;

3          "VIZAT

spre neschimbare SECRETAR

 • t) răspunderea administrativă - acea formă a răspunderii juridice care constă în ansamblul de drepturi și obligații de natură administrativă care, potrivit legii, se nasc ca urmare a săvârșirii unei fapte ilicite prin care se încalcă, de regulă, norme ale dreptului administrativ;

 • u) serviciul public - activitatea sau ansamblul de activități organizate de o autoritate a administrației publice ori de o instituție publică sau autorizată/autorizate ori delegată de aceasta, în scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, în mod regulat și continuu;

 • v) stare de urgență - ansamblul de măsuri cu caracter politic, economic, social și de ordine publică, instituit în întreaga țară sau în anumite zone ori în unele unități administrativ-teritoriale, în următoarele situații:

 • a) existența unor amenințări la adresa siguranței naționale sau democrației constituționale, ceea ce face necesare apărarea instituțiilor statului de drept și menținerea sau restabilirea stării de legalitate;

 • b) iminența producerii ori producerea unor dezastre, inclusiv pandemii, ceea ce face necesare prevenirea, limitarea și înlăturarea efectelor acestora,

 • w) subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului București sau alte subdiviziuni ale municipiilor ale căror delimitare și organizare se stabilesc prin lege;

 • x) unitățile administrativ-teritoriale - comune, orașe, municipii și județe;

y) termene - conform Codului Administrativ aprobat prin OG nr. 57/2019, termenele se calculează pe zile calendaristice, incluzând în termen și ziua în care el începe să curgă și ziua când se împlinește, cu excepțiile expres prevăzute în cuprinsul acestuia;

z) termene procedurale - termene stabilite cu respectarea modului de calcul prevăzut de art, 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.

 • 1. Legislație aplicabilă

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă - republicată(2), cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

CAPITOLUL II

Constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

Art.l Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipului București, denumit în cele ce urmează, consiliul local, este constituit conform prevederilor OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Cod.

Art.2 (1) Consiliul Local se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

 • (2) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor comunei, ai orașului sau ai municipiului, conform populației raportate, în funcție de domiciliu, de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care se organizează alegerile, conform art. 112 din Cod.

Art.3 (1) Consiliul local se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declarați aleși sunt validate în condițiile prevăzute la art. 114 din Cod.

 • (2) După validarea mandatelor de consilier local este organizată o ședință privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurământul.

Art.4 (1) Pentru fiecare consiliu local din subdiviziunea Municipiului București, prefectul convoacă consilierii locali pentru ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local în cel mult 5 zile de la comunicarea încheierii judecătoriei prevăzute la art, 114 alin. (5) din Cod, ori a comunicării hotărârii tribunalului în condițiile art, 114 alin. (6) și (7), din Cod, după caz, în situația în care numărul mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112.

 • (2) Prefectul îi comunică secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale data și ora stabilite pentru ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local, la care participă prefectul, subprefectul sau un reprezentant al instituției prefectului desemnat prin ordin de către prefect. în situații motivate, cu respectarea dispozițiilor alin. (1) prefectul poate comunica o altă dată și o altă oră.

 • (3) Secretarul general al unității/subdiviziunii admmistrativ-teritoriale comunică consilierilor locali ale căror mandate au fost validate data și ora ședinței privind ceremonia de constituire convocată de prefect, care are loc la sediul consiliului local.

 • (4) Ședința pentru ceremonia de constituire este condusă de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate.

 • (5) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun jurământul prevăzut la ari. I 17 din Cod în cadrul ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului local.

 • (6) în cazul în care numărul consilierilor locali care au depus jurământul în condițiile alin. (5) este mai mic decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit ari 112 din Cod, prefectul convoacă consilierii locali pentru o a doua ședință privind ceremonia de constituire în termen de 20 de zile de la data primei ședințe.

 • (7) în cadrul celei de a doua ședințe pot depune jurământul consilierii locali validați care au absentat de la prima ședință și supleanții ale căror mandate au fost validate în condițiile art. 119 din Cod și consilierii locali validați în condițiile art. 114 alin. (6) și (7) din Cod și care nu au fost convocați la prima ședință de constituire a consiliului local.

 • (8) Prin excepție de la dispozițiile alin. (7) consilierul local declarat ales care nu a putut depune jurământul, ca urmare a absenței pentru motive temeinice, poate depune jurământul în cadrul primei ședințe a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovedită prin certificat medical, ori situații precum deplasarea în străinătate în interes de serviciu, evenimente de forță majoră, cum ar fi inundații sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie ori alte situații similare.

 • (9) Consilierul local al cărui mandat a fost validat care nu depune jurământul nici în cea de a doua ședință privind ceremonia de constituire ori în condițiile prevăzute la alin. (8) sau care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

 • (10) Locurile consilierilor locali declarați aleși ale căror mandate nu au fost validate sau care sunt considerați demisionați de drept și care nu pot fi completate cu supleanți se declară vacante prin ordin al prefectului în termen de 5 zile de la prima ședință ordinară a consiliului local,

Art.5 (1) Consilierii locali aleși al căror mandat a fost validat depun următorul jurământ în limba română: ”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei/orașului/municipiului/județului... Așa să îmi ajute Dumnezeu! Formula religioasă dc încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus și tară formula religioasă. Jurământul se imprimă pe un formular special și se semnează, în două exemplare, de fiecare ales local.

 • (2) Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează consilierului local ales. Dosarul de constituire se păstrează de către secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Capitolul III

Organizarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

SECȚIUNEA 1 - Președintele de ședință

Art.6 (1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termen de maxim 30 de zile, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5 lit. ee) din Cod.

 • (2) In ședința anterioară datei expirării mandatului președintelui ales conform alin. (1) se alege un președinte de ședință, pentru următoarele 3 luni.

 • (3) Consilierul local ales în condițiile alin. (1) poate fi schimbat din funcție, la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută.

 • (4) în cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce ședința respectivă. Acesta exercită pentru această ședință atribuțiile prevăzute de prezentul cod pentru președintele de ședință.

 • (5) Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:

 • a) conduce ședințele consiliului local;

 • b) stabilește timpul alocat dezbaterii fiecărui proiect de hotărâre;

 • c) stabilește, în funcție de timpul alocat fiecărui proiect de hotărâre și de numărul consilierilor înscriși la cuvânt, timpul alocat luării de cuvânt fiecărui consilier local;

 • d) președintele de ședință este obligat să asigure luarea cuvântului de către inițiator pentru susținerea proiectului de hotărâre ori de cate ori acesta o solicită;

vizat

s^eneschimbare

 • e) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă și a abținerilor numărate și evidențiate de secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al ședinței;

 • f) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a consiliului local;

 • g) semnează procesul-verbal al ședinței;

 • h) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;

 • i) aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din Cod sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni, după caz;

 • j) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.

SECȚIUNEA a 2-a - Alegerea viceprimarilor

Art.7 (1) Viceprimarul este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuțiile sale viceprimarului.

 • (2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

 • (3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.

 • (4) In situația în care se aleg doi viceprimari, sunt declarați aleși candidații care au obținut votul majorității absolute. în această situație, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.

 • (5) Eliberarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție. Eliberarea din funcție a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

 • (6) La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcție a viceprimarului participă și votează consilierul local care candidează la funcția de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcție a cărui schimbare se propune.

 • (7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îș păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitățile 8

viW

spre neschimbare

SECRETAR

specifice funcției de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 • (8) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. în cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

SECȚIUNEA a 3-a - Constituirea și funcționarea comisiilor de specialitate

Art.8 (1) După constituire, în maxim 30 de zile, consiliul local își organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, inclusiv Comisia “de Transparență, reducerea birocrației și inovație”, în scopul creșterii transparenței decizionale, a modalității de îndeplinire a funcțiilor autorităților locale, competitivității și calității serviciilor publice asigurate cetățenilor.

 • (2) Principalele obiective ale Comisiei “Transparență, reducerea birocrației și inovație” sunt:

 • a) Asigurarea accesului facil al cetățenilor la informații de interes public;

 • b) Reducerea birocrației prin implementarea strictă a procedurilor ce implică reducerea numărului de documente necesare pentru obținerea diverselor autorizații /avize, în condițiile legii;

 • c) Implementarea serviciilor de tip e-guvernare la nivelul Sectorului 2 ;

 • d) Asigurarea transparentei in toate domeniile de activitate ale Consliului Local Sector 2, Primăriei Sectorului 2 și serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, in condițiile legii.

 • (3) în vederea realizării obiectivelor Comisia „Transparenta, reducerea birocrației si inovație” îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) Analizează, dezbate si întocmește avize asupra proiectelor de hotarari cu caracter normativ (cu aplicabilitate generală) supuse dezbaterii Consiliului Local, din perspectiva respectării prevederilor Legii 52/2003 privind trasparența decizională în administrația publică - republicată, precum și asupra proiectelor cu caracter inovator prin care se asigură creșterea transparenței activității instituțiilor, respectiv proiecte prin care se aprobă regulamente, proceduri și metodologii de asigurare a serviciilor publice către cetățeni,

VIZAT ’ spre neschimbate

SECRETAR .

 • b) Participa la dezbaterile publice organizate in baza art. 7, alin. (9) si alin. (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata;

 • c) Urmărește asigurarea mecanismelor funcționale prin care se facilitează procesul de transparentizare a activității din primărie, precum si a serviciilor deconcentrare aflate in subordinea acesteia,

 • d) Propune si urmărește realizarea masurilor de imbunatatire a activitatii de informare a publicului, reducerea deplasărilor inutile la si intre diversele ghișee, infiintarea unor centre de informare cat mai accesibile cetățeanului;

 • e) Face propuneri cu privire la datele, documentele și procesele ce fac obiectul transparentizării, si le supune dezbaterii Consiliului Local Sector 2.

 • f) Urmărește respectarea întocmai a dispozițiilor legale privind transparența decizionala la nivelul administrației publice a Sectorului 2 si infomeaza Consiliul Local consiliul local despre încălcarea acestor reglementări, prin rapoartele intocmite.

 • g) Evaluează rezultatele transparentizării prin analizarea feedback-ului de la cetățeni și a întâlnirilor cu grupurile de inițiativă civică;

 • h) Urmărește asigurarea unei relații permanente cu presa prin comunicate periodice si relevante;

 • i) Se asigură că publicarea datelor respectă legislația în vigoare referitoare la protejarea datelor personale;

 • j) Colaborează la întocmirea raportului anual privind transparenta decizionala si afișarea acestuia pe site-ul instituției;

 • k) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare si funcționare a consiliului local sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legătură cu activitatea lor.

 • (4) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

 • (5) Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.

 • (6) Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către consiliul local, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale.

 • (7) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenți de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea. în funcție de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puțin o comisie și din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.

Art.9 Atribuțiile comisiilor de specialitate

 • (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

 • a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

 • b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

 • c) îndeplinesc orice alte atribuții sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

 • (2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Art.10 Președintele și secretarul comisiei de specialitate

 • (1) Comisiile de specialitate își aleg, prin votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali ce o compun, câte un președinte și câte un secretar.

 • (2) Președintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții principale:

 • a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale și cu celelalte comisii;

 • b) convoacă ședințele comisiei conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local și informează secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale cu privire la data și locul ședinței;

 • c) conduce ședințele comisiei;

 • d) susține în ședințele consiliului local avizele formulate de comisie;

 • e) anunță rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;

 • f) îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau stabilite de consiliul local;

VÎZM ' spre neschimbate ~ SECRETAR

 • g) comunică secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în termen rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezența și procesele-verbale ale fiecărei ședințe ale comisiei de specialitate.

 • (3) Președintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe și alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar și poate participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanță pentru comisia pe care o conduce.

 • (4) Secretarul comisiei îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor comisiei;

 • b) numără voturile și îl informează pe președinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecărui aviz și asupra rezultatului votării;

 • c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale și a altor documente prevăzute de lege;

 • d) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări stabilite de comisie sau de către președintele acesteia.

Art.ll Funcționarea comisiilor de specialitate

 • (1) Comisiile de specialitate lucrează în plen și deliberează cu votul majorității simple a membrilor lor.

 • (2) Participarea membrilor comisiei la ședințele acesteia este obligatorie. Dacă absențele continuă, fără a fi motivate, președintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 233 din Cod.

 • (3) Comisia poate invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul să participe la ședințele comisiei și inițiatorii propunerilor ce stau la baza lucrărilor comisiei. Comisia poate invita și alte persoane care să participe la dezbateri.

 • (4) Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

 • (5) Comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise.

 • (6) Convocarea ședințelor comisiei se face de către președintele acesteia cu cel puțin 3 zile înainte sau de îndată, în situația ședințelor convocate în condițiile art. 134 alin. (4) din Cod.

 • (7) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea președintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

 • (8) Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară înaintea ședințelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a ședinței acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

 • (9) In situația descrisă la alin. (8), convocarea ședințelor comisiilor de specialitate se va face cel târziu în preziua indicată prin adresa de înaintare a secretarului general al subdiviziunii administrativ- teritoriale ca fiind ziua de convocare a ședinței Consiliului Local;

 • (10) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de către secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale, președintele acesteia desemnează un consilier local care prezintă în cadrul ședinței proiectele și, după caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de inițiator.

 • (11) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în conformitate cu alin. (9) întocmește avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor și a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenți.

 • (12) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele și propunerile acceptate, cât și cele respinse.

 • (13) Avizele întocmite sunt prezentate secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale, care asigură transmiterea acestora către consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi.

 • (14) Votul în comisii este, de regulă, deschis. în anumite situații comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, și modalitatea de exprimare a acestuia.

 • (15) Lucrările ședințelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea ședinței, procesul-verbal este semnat de către președintele și secretarul comisiei.

 • (16) Președintele poate încuviința ca procesele-verbale ale ședințelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ședință, cu excepția proceselor-verbale întocmite în ședințele ale căror lucrări s-au desfășurat cu ușile închise.

Artl2 Comisiile speciale și comisiile mixte

 • (1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză și verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea une treimi din numărul consilierilor locali în funcție sau a primarului. Componența, obiectivele și perioada de

desfășurare a activităților acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre.

 • (2) Comisia de analiză și verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării.

 • (3) Consiliile locale pot organiza, din proprie inițiativă sau din inițiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcționari publici și alți specialiști, pe perioadă determinată. Componența comisiilor mixte, obiectivele și perioada de desfășurare a activității acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Ședințele comisiilor mixte sunt publice.

SECȚIUNEA a 4-a - Secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale

Art.13 Atribuțiile secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale

 • (1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

 • a) avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului și hotărârile consiliului local;

 • b) participă la ședințele consiliului local;

 • c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum și între aceștia și prefect;

 • d) coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;

 • e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);

 • f) asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al ședințelor consiliului local și redactarea hotărârilor consiliului local;

 • g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;

 • h) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local;

 • i) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local a consilierilor locali;

 • j) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

 • k) informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

 • 1) asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;

 • m) ) urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali sau consilierii județeni care se încadrează în dispozițiile art, 228 alin. (2) din Cod; informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

 • n) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva subdiviziunii administrativ-teritoriale;

 • o) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local sau de primar.

CAPITOLUL IV

Funcționarea Consiliului Local a) Sectorului 2 al Municipiului București

SECȚIUNEA 1 - Atribuțiile Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București

Art. 14 (1) Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București exercită, în principal, următoarele atribuții:

 • a) aleg viceprimarii, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, din rândul consilierilor; viceprimarii își păstrează calitatea de consilieri;

 • b) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local;

 • c) avizează studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului și urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regională

15              ___ ___

VIZAT spre neschimbare SECRETAR

și zonală, în condițiile legii, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului București;

 • d) aprobă bugetul local al subdiviziunii administrativ-teritoriale, împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • e) stabilesc taxe locale, precum și taxe speciale, în condițiile legii;

 • f) aprobă, la propunerea primarului, în condițiile legii, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate și ale instituțiilor publice (serviciilor publice) de interes local;

 • g) administrează, în condițiile legii, bunurile proprietate publică sau privată a municipiului, de pe raza teritorială a sectorului, pe baza hotărârii Consiliului General al Municipiului București;

 • h) hotărăsc cu privire la concesionarea sau închirierea serviciilor publice de sub autoritatea lor, în condițiile legii;

 • i) înființează instituții, societăți de interes local și servicii publice; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare și funcționare pentru instituțiile publice de interes local, precum și pentru societățile pe care le înființează sau care se află sub autoritatea lor;

 • j) aprobă, în condițiile legii, documentațiile de urbanism;

 • k) aprobă, în limitele competențelor lor, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local și asigură condițiile necesare pentru realizarea lor, în concordanță cu prevederile planului urbanistic general al municipiului București și ale regulamentului aferent;

 • 1) asigură, potrivit competențelor lor, condițiile necesare bunei funcționări a instituțiilor și serviciilor publice de educație, sănătate, cultură, tineret și sport, apărarea ordinii publice, de interes local; urmăresc și controlează activitatea acestora;

 • m) contribuie la organizarea activităților științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement;

 • n) contribuie la asigurarea ordinii publice, analizează activitatea poliției locale și propun măsuri de îmbunătățire a acesteia;

 • o) acționează pentru protecția și refacerea mediului, în scopul creșterii calității vieții; contribuie la protecția, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor și a rezervațiilor naturale;

 • p) contribuie la realizarea măsurilor de protecție și asistență socială, asigură protecția drepturilor copilului, potrivit legislației în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale; înființează și asigură funcționarea unor instituții de binefacere de interes local;

 • q) înființează și organizează târguri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracție, baze sportive și asigură buna funcționare a acestora;

 • r) hotărăsc, în condițiile legii, cu acordul Consiliului General al Municipiului București, cooperarea sau asocierea cu autorități ale administrației publice locale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune;

 • s) hotărăsc, în condițiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului București, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

ș) asigură libertatea comerțului și încurajează libera inițiativă, în condițiile legii;

 • t) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase.

 • (2) Atribuțiile prevăzute la alin. (2) lit. c), e), g) - i), r) și s) pot fi exercitate numai pe baza împuternicirii exprese date prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

 • (3) Consiliile locale ale sectoarelor exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau delegate de Consiliul General al Municipiului București.

 • (4) Prevederile art. 129 alin. (5) din Cod se aplică în mod corespunzător sectoarelor municipiului București.

SECȚIUNEA a 2-a - Desfășurarea ședințelor Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București

Art.15 Mandatul consiliului local

 • (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale.

 • (2) Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal constituit până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit,

 • (3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofa ori alte situații expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situații, nu pot fi organizate alegeri în condițiile alin. (1).

Art.16 Tipurile de ședințe ale consiliului local

 • (1) Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, cel puțin o dată pe lună, la convocarea primarului.

 • (2) Consiliul local se poate întruni și în ședințe extraordinare la convocarea:

 • a) primarului;

 • b) a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție;

 • c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în condițiile prevăzute la ari. 257 alin. (2) din Cod, respectiv în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru gestionarea situațiilor de criză sau de urgență.

Art.17 Convocarea ședințelor consiliului local

 • (1) Consiliul local se convoacă după cum urmează:

 • a) prin dispoziție a primarului, în cazurile prevăzute la art, 16 (1) și alin. (2) lit. a) și c);

 • b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această inițiativă, în cazul prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b).

 • (2) Consilierii locali sunt convocați prin mijloace electronice (e-mail, sms ș.a.), prin grija secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție.

 • (3) Data ședinței consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, astfel:

 • a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziției de convocare pentru ședințele ordinare;

 • b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziției sau documentului de convocare pentru ședințele extraordinare.

 • (4) în caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai orașului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, convocarea acestuia pentru ședința extraordinară, prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.

 • (5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații despre ședință: a) data, ora și locul desfășurării;

 • b) proiectul ordinii de zi;

 • c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

 • d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali, potrivit opțiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

 • e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;

 • f) invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

 • (5) Amendamentele depuse cu privire la proiectele de pe Ordinea de zi, formulate anterior ședinței Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, vor fi înregistrate în Registrul de corespondență al Secretarului General al subdiviziunii administrativ-teritoriale și vor fi postate imediat pe site, cu informarea pe e-mail a tuturor consilierilor locali, prin intermediul compartimentului de resort.

 • (6) Secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite prefectului, sub semnătura sa, evidența prezenței consilierilor locali la convocările pentru ședințele care nu sau putut desfășura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidența transmisă prefectului precizează și situațiile în care, urmare a ultimei absențe, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevăzut la ut. 204 alin. (2) lit. e) din Cod.

 • (7) în toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

Art.18 Ordinea de zi

 • (1) Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condițiile legii.

 • (2) Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din Cod.

 • (3) Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local poate cuprinde proiecte de hotărâri, cu menționarea titlului și a inițiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică în unitățile administrativ-teritoriale, după caz, precum și orice alte probleme de interes local.

 • (4) Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștință locuitorilor subdiviziunii administrativ-teritoriale prin mass-media, prin afișarea pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.

 • (5) în comunele, în orașele sau în municipiile în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoștința publică și în limba minorității naționale respective.

 • (6) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situația în care acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din Cod sau numai cu acordul inițiatorului, dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute la ari. 136 alin. (8) din Cod.

 • (7) Ordinea de zi a ședinței se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.

 • (8) Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă.

 • (9) în cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condițiile prevăzute la alin. (7), nu se acordă indemnizația cuvenită consilierilor locali pentru ședința respectivă.

Art.19 Cvorumul ședințelor consiliului local

 • (1) Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție.

 • (2) Prezența consilierilor locali la ședință este obligatorie, cu excepția cazului în care aceștia absentează motivat. Absența este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza:

 • a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical;

 • b) unei deplasări în străinătate;

 • c) unor evenimente de forță majoră;

 • d) în cazul decesului soției/soțului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soției/soțului acestuia, inclusiv;

 • e) alte situații prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

 • (3) Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la ședințele consiliului local este sancționat, în condițiile ari. 233 din Cod.

 • (4) Consilierii locali sunt obligați să își înregistreze prezența în evidența ținută de secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 • (5) Consilierul local care nu poate lua parte la ședință este obligat să aducă această situație la cunoștința secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Art.20 Desfășurarea ședințelor consiliului local

 • (1) Lucrările ședințelor se desfășoară în limba română. în consiliile locale în care consilierii locali aparținând unei minorități naționale reprezintă cel puțin 20% din numărul total, la ședințele consiliului local se poate folosi și limba minorității naționale respective. în aceste cazuri se asigură, prin grija primarului, traducerea în limba română. în toate cazurile, documentele ședințelor de consiliu local se întocmesc și se aduc la cunoștință publică în limba română.

 • (2) La lucrările consiliului local pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputății și senatorii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort și conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unitățile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum și alte persoane interesate, în condițiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

 • (3) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile din Cod și ale Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.

 • (4) Președintele de ședință este obligat să asigure luarea cuvântului de către inițiator pentru susținerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, precum și de către delegatul sătesc, după caz.

 • (5) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligați ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

 • (6) Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. în acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului.

 • (7) Președintele de ședință permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

 • (8) Președintele de ședință sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuțiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.

 • (9) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală.

 • (10) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii locali, precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședință putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.

 • (11) Sinteza dezbaterilor din ședințele consiliului local, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele de ședință și de secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 • (12) Președintele de ședință, împreună cu secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale își asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicității celor consemnate.

 • (13) La începutul fiecărei ședințe, secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale va solicita consilierilor locali să declare dacă sunt situații în care subzistă eventuale conflicte de interese în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi și va supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare. Consilierii locali și primarul au dreptul ca, în cadrul ședinței curente a consiliului local, să conteste conținutul procesului-verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară.

 • (14) Procesul-verbal semnat de președintele de ședință și de către secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și documentele care au fost dezbătute în ședința anterioară se depun într-un dosar special al ședinței respective, care se numerotează și se sigilează de președintele de ședință și de secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale, după aprobarea procesului-verbal sau de către persoana cu atribuții în acest sens, desemnată în condițiile legii.

 • (15) în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și publică pe pagina de internet a subdiviziunii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.

Art.21 Adoptarea hotărârilor consiliului local

 • (1) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd) din Cod, de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.

22               ______,

" VIZAT

spre neschimbare

SECRETAR

 • (3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art, 5 lit. cc) din Cod a consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:

 • a) hotărârile privind bugetul local;

 • b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;

 • c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;

 • d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;

 • e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;

 • f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine;

 • g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;

 • h) hotărârile privind exercitarea atribuțiilor prevăzute la art, 92 din Cod (participarea cu capital sau bunuri, în numele și în interesul colectivității locale , la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în condițiile legii);

 • i) alte hotărâri necesare bunei funcționări a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

Art.22 Semnarea și contrasemnarea hotărârilor consiliului local

 • (1) După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 • (2) In cazul în care președintele de ședință refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de cel puțin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la ședință, prin tragere la sorți.

 • (3) Secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. în acest caz, în următoarea ședință a consiliului local, depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

SECȚIUNEA a 3-a - Elaborarea proiectelor de hotărâri

Art.23 Proiectele de hotărâri ale consiliului local

V1Z/YT

 • 23              spre neschimbare

tZS k' -W 5 l !.«.«. d A’ -t Zi î

 • (1) Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 • (2) Proiectele de hotărâri și referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă. în cazul proiectelor de hotărâri cu caracter normativ, referatele de aprobare se elaborează cu respectarea prevederilor art. 30-32 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, rep. cu modificările și completările ulterioare, cu sprijinul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau al serviciilor publice aflate sub autoritatea consiliului local, după caz.

 • (3) Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoțite de referatele de aprobare ale acestora și de alte documente de prezentare și de motivare se înregistrează și se transmit de secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale:

 • a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate;

 • b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor.

 • (4) Nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum și celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de către primar împreună cu secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 • (5) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică și data de depunere a rapoartelor și a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise și comisiilor de specialitate înainte de pronunțarea acestora.

 • (6) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

 • (7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale, care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali și către inițiatori, după caz, cel mai târziu în ziua ședinței.

 • (8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de:

 • a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator;

 • b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

 • c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

 • d) alte documente prevăzute de legislația specială.

 • (9) Secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale asigură îndeplinirea condițiilor de la alin. (8) și aduce la cunoștința consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.

 • (10) Rapoartele și avizele prevăzute la alin. (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (5), astfel cum acesta este stabilit de secretarul general al subdiviziunii administrativ -teritoriale, dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor extraordinare. în situația ședințelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgență, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.

 • (11) Inițiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunța, în orice moment, la susținerea acestuia.

SECȚIUNEA a 4 - a Procedura de vot

Art. 24 (1) Votul consilierilor locali este individual și poate fi deschis sau secret.

 • (2) Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalități:

 • a) prin ridicarea mâinii;

 • b) prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință;

 • c) electronic.

 • (3) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege.

 • (4) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

 • (5) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opțiunii se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu.

 • (6) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (5).

 • (7) Abținerile se numără la voturile împotrivă.

 • (8) Dacă pe parcursul desfășurării ședinței nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, președintele de ședință amână votarea până la întrunirea acesteia.

,,            VÎZM

25            spre neschimbate

 • (9) Dacă până la finalul programului de lucru, cvorumul nu este îndeplinit, președintele de ședință va face o invitație precizând data, ora și locul continuării ședinței.

 • (10) Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond în conținutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali și cu acordul majorității consilierilor locali prezenți, președintele de ședință retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către inițiator și de către compartimentele de specialitate.

 • (11) Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiași ședințe.

SECȚIUNEA a 5-a - Accesul cetățenilor la ședințele Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București

Art. 25 Desfășurarea ședințelor consiliului local

 • (1) Ședințele consiliului local sunt publice.

 • (2) Caracterul public al ședințelor consiliului local este dat de:

 • a) accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele-verbale ale ședințelor consiliului local;

 • b) accesul celor interesați, în condițiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum și la instrumentele de prezentare și de motivare a acestora;

 • c) posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în unitatea/ subunitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la ședințele consiliului local, în limita locurilor disponibile și/sau de a le urmări pe internet, prin postarea acestora cu sprijinul compartimentelor de resort. In situații excepționale (stare de urgență/stare de alertă etc.) constatate de instituțiile abilitate, asigurarea caracterului public se realizează în limita mijloacelor tehnice aflate la dispoziția autorităților locale.

 • (3) Lucrările ședințelor se desfășoară în limba română. In consiliile locale în care consilierii locali aparținând unei minorități naționale reprezintă cel puțin 20% din numărul total, la ședințele consiliului local se poate folosi și limba minorității naționale respective. în aceste cazuri se asigură, prin grija primarului, traducerea în limba română. în toate cazurile, documentele ședințelor de consiliu local se întocmesc și se aduc la cunoștință publică în limba română.

 • (4) La lucrările consiliului local pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputății și senatorii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor

publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort și conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unitățile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum și alte persoane interesate, în condițiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

Art. 26

 • (1) Orice cetățean cu domiciliul sau reședința în subdiviziunea administrativ-teritorială are dreptul să solicite participarea la ședințele Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București în limitele locurilor disponibile în sală.

 • (2) Solicitarea pentru participare se va face în scris la registratură sau prin fax/ e-mail în atenția secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința de plen programată, precizând în clar următoarele date:

 • a) numele și prenumele solicitantului;

 • b) date de contact (telefon, e-mail) și domiciliul solicitantului;

 • (3) Solicitarea de participare la ședința Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București se va înregistra la Secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 • (4) Secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin Compartimentul Tehnic, va repartiza solicitarea către Președintele de Ședință.

 • (5) prin grija Secretarului general al subdiviziunii administrativ teritoriale și a compartimentului de resort desemnat, va fi invitat să asiste la ședință.

SECȚIUNEA a 6 -a - Organizare și desfășurarea ședințelor Consiliului Local Sector 2 și a ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 2 în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

Art. 27 în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la sediul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ședințele Comisiilor de specialitate precum și ședințele în plenul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București se vor desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință, participarea și exprimarea votului fiind valabile în condițiile stabilite prin prezenta secțiune.

VIZAT spre neschimbare

i

Art. 28 In condițiile adoptării unor reglementări distincte, prin acte normative de rang superior, privind activitatea autorităților publice locale în situații excepționale, acestea se vor aplica în mod corespunzător, exluzând dispozițiile prezentului Regulament, contrare acestora.

Art. 29 Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, respectiv a Consiliu] Local al Sectorului 2 al Municipiului București

 • (1) Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, respectiv convocarea Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București se fac prin modalitățile prevăzute de Codul administrativ.

 • (2) Locul desfășurării ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București se consideră fiind acolo unde se află Președinții acestora.

 • (3) Locul desfășurării ședinței Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București se consideră fiind acolo unde se află Primarul Sectorului 2, Președintele Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București după eaz (dacă acesta nu participă prin intermediul platformei on-line), respectiv Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București.

 • (4) în situația în care este necesară alegerea unui nou președinte de ședință și/sau Primarul Sectorului 2 nu participă la lucrări, locul desfășurării ședinței Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București se consideră fiind acolo unde se află Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București.

 • (5) Documentul de convocare, pe lângă mențiunile prevăzute de Codul administrativ, va cuprinde în mod obligatoriu și mențiunea că "ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr - o platformă on-line de videoconferință”.

Art. 30 Modalitatea de lucru în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliul Local al Sectorului 2al Municipiului București

 • (1) Procedura de lucru a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București se desfășoară sub coordonarea directă a Președintelui și secretarului fiecărei comisii, prin utilizarea mijloacelor specifice on-line de și cu respectarea prevederilor art. 126 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

 • (2) Procedura de exercitare a votului se face conform modalității de lucru propusă de președintele Comisiei, rezultatul votului urmând a fi comunicat Președintelui, fără echivoc,

28 _____

" VIZAT ’ "

spre neschimbare

O iZn H ■: b* >■ » ’l *____

pentru fiecare proiect de hotărâre în parte, în vederea elaborării Avizului. Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente poate identifica modalități tehnice de utilizare unui sistem de vot electronic, care să poată fi pus la dispoziție Comisiilor de specialitate.

 • (3) Opțiunile de vot sunt următoarele: 1) „DA”, 2) „NU” și 3) „ABȚINERE”.

 • (4) După ce ultimul consilier local și-a exercitat dreptul la vot, Președintele Comisiei de specialitate anunță rezultatul votului (FAVORABIL/NEFAVORABIL), redactează Avizul aferent fiecărui proiect de hotărâre analizat, inserând opțiunile de vot comunicate de membri comisiei (DA/NU/ABȚINERE), respectiv obiecțiunile sau recomandările formulate și transmite avizul, anterior desfășurării ședinței Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, prin mijloace electronice, Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București și Direcției Administrație Publică Locală.

 • 31. Modalitatea de lucru în cadrul ședinței Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

 • (1) Procedura de lucru în cadrul ședinței Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București se desfășoară în prezența Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București și Președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 2, prin utilizarea platformei on-line de videoconferință și cu respectarea prevederilor art. 134, art. 137 și art. 138 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

 • (2) Procedura de exercitare a votului se poate face în trei modalități:

 • a) prin apel nominal a fiecărui consilier local pentru a-și exprima votul;

 • b) prin exprimarea în scris a votului pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi, sub semnătură, ce se transmite Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București și Direcției Administrație Publică Locală, prin orice mijloc de comunicare.

 • c) prin utilizarea unui sistem de vot electronic, ce va fi pus la dispoziție prin intermediul Direc ei Sisteme Informatice și Administrare Echipamente, unde consilierii își vor putea selecta opțiunea de vot.

 • (3) Opțiunile de vot sunt următoarele: 1) „DA”, 2) „NU” și 3) „ABȚINERE”.

Art. 32 (1) Timpul de exercitare a dreptului de vot, în modalitatea prevăzută la art.9 alin. (1)

lit. b), este limitat la maxim 3 minute.

 • (2) După ce ultimul consilier local și-a exercitat dreptul la vot sau, după caz, a expirat timpul de exercitarea a acestuia, Președintele de ședință a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București anunță rezultatul votului.

 • (3) Președintele de ședință a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București menționează dacă Proiectul de hotărâre sau subiectul supus votului a fost adoptat sau respins.

 • (4) Dezbaterile din cadrul ședinței Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București se vor consemna într-un proces-verbal, redactat prin grija Direcției Administrație Publică Locală.

 • (5) Procesul-verbal întocmit conform prevederilor de la alin. (4), va fi semnat pentru veridicitate de către Președintele de ședință al Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București și de către Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 33 Ședințele Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București se vor înregistra cu mijloace tehnice deținute la nivelul Direcției Sisteme Informatice și Administrare Echipamente, iar rezultatele votului vor fi în mod obligatoriu salvate.

Art. 34 Caracterul public al ședințelor Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București se asigură prin accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele - verbale ale ședințelor Consiliului Local la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului, la instrumentele de prezentare și motivare a acestora, precum și prin vizualizarea acestora pe internet, după caz.

Art. 35 Sistemul on-line de videoconferință va fi stabilit de către Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente în funcție de condițiile tehnice identificate la nivelul Primăriei Sectorului 2 București.

J

Art. 36 Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 va asigura consilierea membrilor Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, la solicitarea acestora.

CAPITOLUL V întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali

Art. 37 Transparența activității

 • (1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale și al aparatului de specialitate, să pună la dispoziție consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condițiile legii.

 • (2) Consilierii locali pot adresa întrebări și interpelări primarului și viceprimarului, după caz.

 • (3) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea ședință a consiliului local, respectiv a consiliului județean.

 • (4) Cel interpelat are obligația de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel mai târziu la următoarea ședință a consiliului local, respectiv a consiliului județean.

Art. 38 Petitii

 • (1) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să se adreseze cu petiții Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București. Acestea se înscriu într-un registru special la cabinetul Secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale/ sau conducătorul compartimentului de resort cu atribuții stabilite conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului, care le va centraliza și înainta, prin Compartimentul Tehnic, spre analiză comisiilor de specialitate în funcție de specificul solicitării, care le vor analiza în prima ședință. Petițiile vor fi prezentate la aceeași data de către Secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale/conducătorul compartimentului de resort și primarului, spre informare.

 • (2) Semestrial Consiliul local analizează modul de soluționare a petițiilor.

CAPITOLUL VI

Drepturile și obligațiile consilierilor locali

SECȚIUNEA 1 - Drepturile consilierilor locali

Art. 39 Legitimația și semnul distinctiv ale consilierilor locali

 • (1) După alegerea viceprimarului, acestuia i se înmânează legitimația, semnată de primar precum și un semn distinctiv al calității de viceprimar. Legitimația viceprimarului este înmânată de către secretarul general al subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 • (2) După declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor în funcție li se eliberează o legitimație care atestă calitatea de membru al consiliului local semnată de primar și primesc un semn distinctiv al calității lor de reprezentanți aleși ai colectivității locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

 • (3) Modelul legitimației de viceprimar și de consilier local și modelul semnului distinctiv pentru aceștia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 • (4) Cheltuielile pentru confecționarea legitimațiilor, semnelor distinctive, respectiv a eșarfelor se suportă din bugetul local.

 • (5) Legitimația și semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

 • (6) Eșarfa în culorile drapelului național al României se poartă în mod obligatoriu la Ziua Națională a României, Ia solemnități, recepții, ceremonii publice și Ia celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfășurare a acestora.

Art. 40 Protecția consilierilor locali

 • (1) Libertatea de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru soluționarea și gestionarea treburilor publice în interesul colectivității locale pe care o reprezintă este garantată.

 • (2) Consilierii locali nu pot fi trași la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

 • (3) Reținerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în judecată penală a consilierilor locali, precum și faptele săvârșite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoștință atât autorității administrației publice din care fac parte, cât și prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

 • (4) Pe întreaga durată a mandatului, consilierii locali se consideră în exercițiul autorității publice și se bucură de protecția prevăzută de lege.

 • (5) De aceeași protecție prevăzută la alin. (4) beneficiază și membrii familiei consilierului local - soț, soție și copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmărește nem.jlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

Art. 41 Grupurile de consilieri locali

 • (1) Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin 3.

 • (2) Consilierii locali care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

 • (3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorității membrilor grupului.

 • (4) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și consilierilor independenți.

 • (5) Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puțin un consilier.

 • (6) In cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

Art. 42 Raporturile de muncă sau de serviciu deținute anterior

 • (1) Pe perioada exercitării mandatului de primar sau viceprimar, se suspendă contractul de muncă, respectiv raportul de serviciu al acestuia, în cadrul unei instituții sau autorități publice, ori în cadrul regiilor autonome sau societăților cu capital integral ori majoritar de stat sau al unităților administrativ-teritoriale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

 • (2) Consilierul local al cărui raport de serviciu ori contract individual de muncă este suspendat, în condițiile legii, la data începerii exercitării mandatului, își reia activitatea în executarea aceluiași raport de serviciu sau contract individual de muncă, după caz, la încetarea mandatului de consilier local

 • (3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, cercetătorii științifici, persoanele care dețin funcții sau desfășoară activități în domeniul creației literar-artistice.

 • (4) In funcțiile deținute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată.

 • (5) La încetarea mandatului de primar sau de viceprimar persoanele în cauză își reiau activitatea în executarea acelorași contracte de muncă sau raporturi de serviciu, după caz. La stabilirea clasei și a gradului de încadrare se iau în calcul și perioadele lucrate în funcțiile de demnitate publică alese.

 • (6) In cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activității în funcția deținută anterior alegerii, persoana în cauză se poate adresa instanței de judecată competente, cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar.

 • (7) Persoanelor prevăzute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data încetării mandatului, cu excepțiile prevăzute de lege.

Art. 43 Indemnizația pentru limită de vârstă pentru primar și viceprimar

 • (1) Persoanele care începând cu anul 1992 au deținut calitatea de primar sau viceprimar care îndeplinesc condițiile vârstei standard de pensionare, ale vârstei standard de pensionare reduse așa cum sunt prevăzute de legislația privind sistemul de pensii publice sau cele prevăzute de alte legi speciale au dreptul, la încetarea mandatului, la o indemnizație lunară pentru limită de vârstă.

 • (2) Indemnizația pentru limită de vârstă reprezintă suma de bani acordată lunar persoanelor care au exercitat calitatea de primar sau viceprimar.

 • (3) Primarii și viceprimarii beneficiază de indemnizație pentru limită de vârstă de la data la care li se acordă drepturile de pensie pentru limită de vârstă, dar nu mai devreme de data încetării mandatului aflat în derulare.

 • (4) Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă se acordă în limita a 3 mandate, cu condiția ca persoanele prevăzute la alin. (1) să fi exercitat cel puțin un mandat complet de primar și viceprimar.

 • (5) Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,40% din indemnizația brută lunară aflată în plată.

 • (6) In situația în care persoanele prevăzute la alin. (1) au exercitat mai mult de trei mandate diferite, acestea pot opta pentru oricare dintre aceste mandate pentru a fi luate în considerare la stabilirea indemnizației pentru limită de vârstă, în limita prevăzută la alin. (4).

 • (7) în cazul exercitării unor mandate diferite în condițiile prevăzute la alin. (4), la calculul indemnizației lunare pentru limită de vârstă se vor avea în vedere indemnizațiile lunare brute aflate în plată, corespunzătoare pentru fiecare funcție.

 • (8) în cazul exercitării unor mandate diferite, la calcularea indemnizației pentru limită de vârstă se va proceda după cum urmează:

 • a) pentru fiecare tip de mandat exercitat se aplică modalitatea de calcul prevăzută la alin. (5);

 • b) cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă la care au dreptul persoanele prevăzute la alin. (1) reprezintă suma valorilor obținute prin aplicarea prevederilor lit. a).

 • (9) în cazul în care persoana care beneficiază de indemnizația pentru limită de vârstă potrivit prevederilor alin. (1) începe exercitarea unui nou mandat, în condițiile legii, acordarea indemnizației se întrerupe, aceasta fiind reluată după încetarea mandatului, în cuantumul recalculat prin valorificarea perioadei de mandat exercitat, la cererea persoanei interesate, în condițiile prevăzute la alin. (4) și (5).

 • (10) Indemnizația pentru limită de vârstă se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public.

 • (11) Indemnizația pentru limită de vârstă este supusă impozitului pe venit și contribuției de asigurări sociale de sănătate.

 • (12) Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă se suportă din bugetul de stat și este prevăzut pentru fiecare subdiviziune administrativ-teritorială prin anexă distinctă la legea anuală de aprobare a bugetului de stat.

 • (13) Cererea pentru acordarea indemnizației pentru limită de vârstă se depune la subdiviziunea administrativ-teritorială pe raza căreia și-a exercitat solicitantul mandatul. Situația centralizatoare pe fiecare subdiviziune administrativ-teritorială se transmite direcției generale regionale a municipiului București, care le centralizează pe județ, respectiv pe municipiul București și le transmite Ministerului Finanțelor Publice în vederea fundamentării anexei la legea bugetului de stat pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.

 • (14) Procedura și metodologia de aplicare a prevederilor prezentului articol se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 • (15) De indemnizația pentru limită de vârstă prevăzută la alin. (1) nu beneficiază primarii și viceprimarii care au fost condamnați definitiv pentru comiterea, în calitate de primar sau viceprimar, a unei infracțiuni de corupție.

ViZM

spre neschimbate

„.....SECRETAR

 • (16) Sumele rămase necheltuite la sfârșitul anului se restituie la bugetul de stat, în condițiile legii.

Art. 44 Dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative

Aleșii locali au dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

Art. 45 Indemnizația

 • (1) Pentru participarea la ședințele consiliului și ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizație lunară. Primarilor și viceprimarilor nu li se acordă indemnizație pentru participarea la ședințe.

 • (2) Indemnizația lunară pentru consilierii locali care participă la ședințele ordinare ori la ședințele extraordinare ale consiliului local și la ședințele comisiilor de specialitate este în cuantum de 10% din indemnizația lunară a primarului în condițiile prevăzute de Cod.

 • (3) Consilierii locali au dreptul la indemnizația lunară doar dacă participă la cel puțin o ședință a autorității deliberative și o ședință a comisiei de specialitate, pe lună, desfășurate în condițiile legii.

 • (4) Plata indemnizațiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectuează exclusiv din veniturile secțiunii de funcționare din bugetul subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 • (5) Consilierilor locali li se aplică în mod corespunzător prevederile ari, 153 alin. (2) din Cod, respectiv decontarea, în condițiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizația de delegare sau deplasare, după caz, precum și a altor cheltuieli prevăzute de lege.

 • (6) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizației prevăzute la alin. (2) și a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), în concordanță cu posibilitățile de finanțare.

 • (7) Drepturile bănești cuvenite aleșilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condițiile legii.

 • (8) Consilierii locali care participă la ședințele de consiliu local, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiți de drept, fără a le fi afectat salariul și celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

Art. 46 Dreptul la concediu

Viceprimarii au dreptul la concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, precum și la concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.

Art. 47 Concediul de odihnă

 • (1) Durata concediului de odihnă anual pentru persoanele prevăzute Ia art. 213 din Cod (primarii, viceprimarii) este de 25 de zile lucrătoare,

 • (2) Planificarea concediului de odihnă al viceprimarului se face de primarul subdiviziunii administrativ-teritoriale, în luna decembrie a anului premergător celui în care se efectuează concediul, pe baza consultării cu viceprimarii.

 • (3) Primarul și viceprimarul, respectiv viceprimarii aceleiași subdiviziuni administrativ-teritoriale nu pot efectua concediul de odihnă simultan.

 • (4) în situația în care mandatul primarului și viceprimarului începe în timpul anului, durata concediului de odihnă se stabilește proporțional cu timpul efectiv lucrat sau cu timpul care va fi lucrat în anul respectiv.

 • (5) Pentru perioada concediului de odihnă viceprimarii beneficiază de o indemnizație de concediu ce reprezintă media zilnică a indemnizației din luna/lunile în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu de odihnă. Media zilnică a indemnizației din luna/lunile în care este efectuat concediul se calculează prin împărțirea indemnizației aferente lunii/lunilor în care este efectuat concediul la numărul de zile lucrătoare din luna/lunile respectivă/respective.

 • (6) Viceprimarii efectuează concediul de odihnă în fiecare an.

 • (7) Concediul de odihnă al viceprimarului poate fi întrerupt în mod excepțional dacă interesele colectivității locale impun prezența acestora în subdiviziunea administrativ-teritorială. In asemenea situații, înlocuitorul desemnat îl înștiințează de îndată pe primar, iar concediul de odihnă al acestuia se întrerupe. La încetarea cauzelor care au determinat întreruperea concediului de odihnă, acesta este reluat, durata lui prelungindu-se cu perioada cât a fost întrerupt.

Art.48 Alte tipuri de concediu

 • (1) în afara concediului de odihnă, viceprimarii au dreptul la concedii medicale, dovedite cu certificat medical, concediu de maternitate, precum și la alte concedii, în conformitate cu legislația în vigoare.

VIZAT ' spre neschimbate

37


t                         .i-s- t j *- ■ ■

 • (2) Viceprimarul beneficiază de concediu fără plată și concediu pentru formare profesională, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Pentru evenimente familiale deosebite, viceprimarul are dreptul, în afara concediului anual de odihnă, la zile de concediu plătit după cum urmează:

 • a) 5 zile pentru căsătoria celui în cauză;

 • b) 3 zile pentru nașterea sau căsătoria unui copil;

 • c) 3 zile în caz de deces al soțului/soției sau al unei rude sau afin de până la gradul II inclusiv.

 • (4) Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, precum și durata acestora, în cazul viceprimarilor se aprobă de către primar.

Arf. 49 Transportul

Aleșii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfășoară ședința consiliului local, sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea transportului.

Arf. 50 Formarea profesională

 • (1) Aleșii locali au dreptul la pregătire, formare și perfecționare profesională.

 • (2) Aleșii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate în condițiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizațiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condițiile legii.

 • (3) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru programele de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de Institutul Național de Administrație sau alți furnizori de formare și perfecționare profesională în decursul mandatului, cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleșilor locali, organizate la inițiativa ori în interesul autorității sau instituției publice.

Arf. 51 Accesul la informații

(1) Dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile, serviciile publice, precum și persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleșilor locali, potrivit competențelor ce le revin, asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes local.

Art. 52 Dreptul la asociere

Aleșii locali se pot asocia liber în partide politice și în alte forme de asociere, în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 2-a - Obligațiile consilierilor locali

Art. 53 Respectarea legii

(I) Aleșii locali sunt obligați să respecte Constituția și legile țării, precum și să se supună regulilor de curtoazie și disciplină și să nu folosească în cuvântul lor sau în relațiile cu cetățenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

(2) Consilierii locali sunt obligați să respecte regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

Art. 54 Participarea la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate

Consilierii locali și viceprimarii nu pot lipsi de la lucrările consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepția situațiilor prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 55 Buna-credință și fidelitatea

Consilierii locali aflați în serviciul colectivității locale au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competențelor autorităților administrației publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credință și fidelitate față de țară și de colectivitatea care i-a ales.

Art. 56 Probitatea și discreția profesională

Consilierii locali sunt obligați la probitate și discreție profesională.

Art. 57 Cinstea și corectitudinea

VIZAT" spre ne^chimbare

(1) In exercitarea mandatului, aleșii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

(2) Aleșii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activități de interes personal.

Art. 58 Dispoziții privind obligațiile de informare pentru aleșii locali

 • (1) Aleșii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii.

 • (2) Fiecare consilier local, precum și viceprimarii, sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 • (3) Fiecare primar prezintă anual, în fața autorității deliberative, un raport privind starea economică, socială și de mediu a subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 • (4) In urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuții stabilite prin lege, aleșii locali sunt obligați să prezinte la prima ședință ordinară a autorității deliberative o informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de ia data încheierii deplasării.

 • (5) In cazul nerespectării prevederilor alin. (4), aleșii locali suportă cheltuielile deplasării.

CAPITOLUL VII

Răspunderi, abateri și sancțiuni

Art. 59 Tipurile de răspundere a aleșilor locali

Aleșii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii, ale Codului administrativ și prezentului Regulament de organizare și funcționare.

Art. 60 Răspunderea consilierilor locali

(1) Consilierii locali răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat.

(2) In procesul-verbal al ședinței consiliului local se consemnează rezultatul votului, iar, la cererea consilierului local se menționează în mod expres votul acestuia.

r mT

spre neschimbate

SECRETAR_.._..

Art. 61 Sancțiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali

 • (1) Pentru încălcarea dc către consilierii locali a prevederilor Codului administrativ, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese și a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, după caz, consiliul local poate aplica următoarele sancțiuni disciplinare:

 • a) avertismentul;

 • b) chemarea la ordine;

 • c) retragerea cuvântului;

 • d) eliminarea din sala de ședință;

 • e) excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate;

 • f) diminuarea indemnizației lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;

 • g) retragerea indemnizației lunare pentru una sau două luni.

 • (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) se aplică de către președintele de ședință, iar cele de la alin. (1) lit. e) - g) de către consiliul local prin hotărâre.

 • (3) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) - e) sunt aplicabile și viceprimarilor.

 • (4) Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate și aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicațiilor furnizate de cel în cauză.

Art. 62 Avertismentul

La prima abatere, președintele de ședință atrage atenția consilierului local în culpă și îl invită să respecte regulamentul.

Art. 63 Chemarea Ia ordine

 • (1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui de ședință și continuă să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispozițiile regulamentului sunt chemați la ordine.

 • (2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de ședință.

 • (3) înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către președintele de ședință să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii.

 • (4) Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă ori dacă explicațiile date sunt apreciate de președintele de ședință ca satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică.

Art. 64 Retragerea cuvântului și eliminarea din sală

 • 41            VIZAT

spre neschimbate SECRETAR --------------------

In cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local continuă sa se abată de la regulament, președintele de ședință îi va retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desfășurării ședinței consiliului. în situația în care un consilier persistă să se abată de la regulament, președintele de ședință îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absența nemotivată de la ședință.

Art. 65 Excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate

 • (1) în cazul unor abateri grave, săvârșite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate.

 • (2) Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

 • (3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate nu poate depăși două ședințe consecutive.

 • (4) Excluderea de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate are drept consecință neacordarea indemnizației lunare.

 • (5) în caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se execută cu ajutorul personalului care asigură ordinea publică locală.

Art.66 Aplicarea sancțiunilor

 • (1) Sancțiunile prevăzute la art. 61 alin. (1) lit. e) și f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliul local cu majoritatea absolută.

 • (2) Pe perioada aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 61 alin. (1) lit. e) și f), consilierii locali în cauză nu vor fi socotiți la cvorumul pentru ședință.

 • (3) Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor de specialitate, președinții acestora au aceleași drepturi ca și președintele de ședință. Aceștia pot aplica sancțiunile prevăzute la arL 6.1 alin. (1) lit. a) - d).

 • (4) Sancțiunile prevăzute la art. 61 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător viceprimarilor pentru abaterile săvârșite în calitatea lor de consilier local.

ArL 67 Sancțiuni aplicabile viceprimarilor

 • (1) Pentru abateri grave și/sau repetate, săvârșite în exercitarea mandatului de viceprimar persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancțiuni:

 • a) mustrare;

 • b) avertisment;

  VIZAT spre neschimbare

  WUv'i an V 7


 • c) diminuarea indemnizației cu 5 - 10% timp de 1 - 3 luni;

 • d) eliberarea din funcție.

 • (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se aplică, prin hotărâre a consiliului local la propunerea motivată a primarului.

Motivele care justifică propunerea de sancționare sunt aduse la cunoștință consilierilor locali după caz, cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței.

 • (3) în cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptă prin vot secret cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali.

 • (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se face cu respectarea prevederilor art. 152 din Cod,

 • (5) împotriva sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) ș d) persoana în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

 • (6) Aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier local al viceprimarului.

Art. 68 Răspunderea aferentă actelor administrative

 • (1) Președintele de ședință al consiliului local, după caz, prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative adoptate în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.

 • (2) Aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparține exclusiv autorităților deliberative. întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate și semnarea documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuțiile specifice.

 • (3) Actele autorităților administrației publice locale angajează, în condițiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, care, cu încălcarea prevederilor legale, fundamentează din punct de vedere tehnic și al legalității emiterea sau adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate aceste acte.

 • (4) în cazul în care printr-un act administrativ al autorităților administrației publice locale adoptat tară a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalității s-au produs consecințe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorității executive sau autorității deliberative, după caz, în condițiile legii și ale Codului Administrativ.

 • (5) Funcționarii publici sau personalul contractual, după caz, responsabili cu operațiunile prevăzute la alin. (3) pot formula obiecții ori refuza efectuarea acestora în condițiile art. 490 , respectiv art, 553 din Cod.

 • (6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplică și în cazul altor acte administrative sau asimilate acestora în condițiile legii emise, respectiv adoptate de autoritățile administrației publice locale.

Art. 69 Contravenții și sancțiuni

 • (1) Constituie contravenții la dispozițiile prezentei secțiuni, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni:

 • a) nepunerea în aplicare, cu rea-credință, a hotărârilor consiliului local de către primar;

 • b) neprezentarea, în termenul prevăzut de legislația care reglementează finanțele publice locale, a proiectului bugetului subdiviziunii administrativ-teritoriale de către primar, din culpa lor;

 • d) neprezentarea de către aleșii locali a rapoartelor prevăzute de lege, din culpa lor;

 • e) neluarea măsurilor necesare, stabilite de lege, de către primar, în calitatea aceste a de reprezentant al statului în subdiviziunea administrativ-teritorială;

 • f) netransmiterea în termenul prevăzut la art. 243 alin. (3) din Cod, către camera notarilor publici a sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale.

 • (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

 • (3) Constatarea contravențiilor, instituirea măsurilor de remediere, urmărirea îndeplinirii măsurilor de remediere și aplicarea amenzilor se fac de către prefect, în calitatea sa de autoritate publică, reprezentant al Guvernului pe plan local, în condițiile legii.

 • (4) Dispozițiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu prevederile legislației privind regimul juridic al contravențiilor.

CAPITOLUL VIII

Raporturile Prefectului cu autoritățile administrației publice locale

Art. 70 între prefecți, pe de o parte, consiliile locale și primari, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare; în relațiile dintre acestea există raporturi de colaborare.

Art. 71. Controlul de legalitate

 • (1) Prefectul verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului local și ale primarului.

 • (2) Prefectul poate ataca actele autorităților prevăzute la alin. (1) pe care le consideră ilegale, în fața instanței competente, în condițiile legii contenciosului administrativ.

Art. 72 îndrumare, consiliere

în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 252 alin. (1) lit. d) din Cod, prefectul:

 • a) primește solicitările de îndrumare transmise de autoritățile publice locale și, după caz, consultă celelalte autorități ale administrației publice centrale în vederea emiterii unui punct de vedere;

 • b) emite puncte de vedere ca urmare a solicitărilor de îndrumare primite de la autoritățile administrației publice locale;

 • c) comunică solicitantului punctele de vedere emise conform lit. b).

Art. 73 întocmirea și actualizarea listei cuprinzând aleșii locali

Prefecții au obligația întocmirii și actualizării listei cuprinzând aleșii locali de la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, listă care se comunică ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice și ministerului cu atribuții în domeniul afacerilor interne.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

Art. 74 Dispozițiile prezentului regulament se completează cu reglementările cuprinse în Codul Administrativ, precum și în celorlalte acte normative cu incidență asupra activității aleșilor locali.

J

Art. 75 Aprobarea, modificarea sau abrogarea prezentului Regulament se face prin hotărâre adoptată cu votul majorității absolute a consilierilor locali în funcție.