Hotărârea nr. 102/2020

Hotărârea nr. 102 - privind aprobarea valorilor actualizate ale indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - ”Amenajare peisagisticăși arhitecturală – Scuar Strada Ricinului, Sector 2, București”, aprobați inițial prin H.C.L Sector 2 nr. 120/2019

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2▼ romania2019.eu

Clasa 3008

categorie 2 4 6


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind încetarea i 'riAĂr iwCî. tului unui consilier local

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019.

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local;

Analizând:

 • - Referatul Primarului Sectorului 2 al Municipiului București înregistrat sub nr. 62100/07.05.2019;

 • - Raportul de specialitate nr. 62147/07.05.2019 întocmit de Directorul Direcției Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Adresa domnului consilier local Militaru Marian Cătălin, înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 58185/24.04.2019.

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată;

 • - Art. 9 alin. (2) lit. B) coroborat cu art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;


  8 alin.(2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea ercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,tran^paren prevenireă'-și sancționarea corupției;

*An. 44 .alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea i^v/cadru privind organizarea și funcționarea consiliilor locale, aprobată cu -^^^Sfâihpletări prin Legea nr. 673/2002;

irârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 174/23.04.2019 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Militaru Marian Cătălin.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art.81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ia act de încetarea de drept, din motive de incompatibilitate, a mandatului domnului consilier local MILITARU MARIAN CĂTĂLIN, ales pe listele electorale ale PMP, la alegerile locale din data de 05 iunie 2016 și declară vacant locul de consilier local deținut de acesta.

Art. 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.
Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019, cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..