Hotărârea nr. 102/2020

Hotărârea nr. 102 - privind aprobarea valorilor actualizate ale indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - ”Amenajare peisagisticăși arhitecturală – Scuar Strada Ricinului, Sector 2, București”, aprobați inițial prin H.C.L Sector 2 nr. 120/2019

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorilor actualizate ale indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - ”Amenajare peisagistică și arhitecturală - Scuar Strada Ricinului, Sector 2, București”, aprobați inițial prin H.C.L Sector 2 nr. 120/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.05.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea valorilor actualizate ale indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - ”Amenajare peisagistică și arhitecturală - Scuar Strada Ricinului, Sector 2, București”, aprobați inițial prin H.C.L Sector 2 nr. 120/2019;

Analizând:

 • - Avizul favorabil nr. 3/20.05.2020 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului București, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 739/12.05.2020;

 • - Raportul de specialitate nr. 57757/19.05.2020 prezentat de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 59409/22.05.2020 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 58590/22.05.2020 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Jși avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din onsiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind *ea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

 • A rt.l. (1) Se aprobă valorile actualizate ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local reprezentând "Amenajare peisagistică și arhitecturală - Scuar Strada Ricinului, Sector 2, București", potrivit anexelor nr. 1 - 3 ce cuprind un număr de 24 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Valoarea totală a lucrărilor de "Amenajare peisagistică și arhitecturală -Scuar Strada Ricinului, Sector 2, București" este de 1.189.114,21 lei inclusiv TVA din care C+M: 749.356,21 lei inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă realizarea proiectului "Amenajare peisagistică și arhitecturală -Scuar Strada Ricinului, Sector 2, București”, obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.

<p\4rt.3. (1) Lucrările de amenajare pentru obiectivul "Amenajare peisagistică și pfjyțecturală - Scuar Strada Ricinului, Sector 2, București", cuprinse în anexele Rr.’4 - .


, vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe


bazș Jititațiilor publice.


(2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investițiilor în

baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție.

(3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public

Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 5Hotărârea nr. 102

București, 28.05.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 27 pagini, inclusive anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.05.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 102/28.05.2020

A CTUALIZARE DE VIZ GENERAL SI INDICA TORI TEHNICO-ECONOMICI 9

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

9

"AMENAJARE PEISAGISTICĂ SI ARHITECTURALĂ -

9

SCUAR STRADA RICINULUI, SECTOR 2, BUCUREȘTI”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anexa 1 la H.C.L.S.2 Nr./2020

Actualizare Deviz General și indicatori tehnico-economici ai investiției „Amenajare peisagistica si arhitecturala - Scuar Strada Ricinului"


VALOARE (LEI ) INCLUSIV TVA

VALOARE (EURO) INCLUSIV TVA EURO=4,8392 lei curs BNR (18.05.2020)

NR.

CRT.

INVESTIȚIE

MP

Deviz General

C+M

Deviz General

C+M

1

"Amenajare peisagistica si arhitecturala - Scuar Strada Ricinului"

3,511.00

1,^^114.21

<-<749,356.21

245,725.37

154,851.26

TOTAL

3,511.00

A 749^6.21

245,725.37

154,851.26MRșgrokx

DIRECTOR TEHNIC /V^riu MICU           y -

IF       DIRECTOR ECp^MIC

Marius

Întocmit 2 ex/18.05.2020
Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 102/28.05.2020

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE PEISA GISTICĂ SI ARHITECTURALĂ -

9

SCUAR STRADA RICINULUI, SECTOR 2, BUCUREȘTI”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

__DEVIZ GENERAL______________ al obiectivului de investitii

Amenajare peisagistica si arhitecti)rala-Scuar strada Ricinului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fnra TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

1.2

Amenajarea terenului

5,266.50

1,000 64

6,267.14

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

5,700.00

1,083 00

6,783.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

Total capitol 1

10,966,50

2,083.64

13,050.14

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

Total capitol 2

7,000.00

1,330.00

8,330.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

1,000 00

190.00

1.190.00

3.1.1 Studii de teren

1,000.00

190.00

1,190.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

3.1.3. Alte studii specifice

*

3.2

Documenta|ii-supon și cheltuieli pentru objinerea de avize, acorduri și autorizatii

2,000.00

380.00

2,380.00

3.3

Expertizare tehnica

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

3.5

Proiectare

57,000.00

10,830.00

67,830.00

3.5.1. Tema de proiectare

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

3.5.3 Studiu de fczabililate/documentatic de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

23,250.00

4,417.50

27,667 50

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

750.00

142.50

892 50

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execupe

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

*

-

3.7

Consultanta

-

-

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

3 7.2. Auditul financiar

-

-

3.8

Asistenta tehnica

10,000.00

1.900.00

11,900.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

2,800.00

532.00

3,332 00

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

2.000.00

380.00

2,380.00

3.8 ) 2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stal in Construcții

800.00

152.00

952.00

3.8.2 Dirigentie de șantier

7,200.00

1,368.00

8,568.00

Total capitol 3

70,000.00

13,300.00

<r===$3,300.00

AP

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

401.259.93

76,239.39

477,499 32

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3,350.00

636.50

3,986.50

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice st funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

-

4.5

Dolari

106,52000

20,238 80

126,758.80

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

511,129.93

97,114.69

608,244.62

CAPITOLUL 5

Alic cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

15.333 90

2,913.44

18,247 34

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

15,333.90

2,913.44

18.247 34

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

4,817.01

4,817.01

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

2.189.55

2.189.55

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

437.91

437.91

5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC

2,189 55

2,189.55

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

29,804 82

5,662.92

35,467.74

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

Total capitol 5

49,955.73

8,576.36

58,532.09

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

900 00

171.00

1,071.00

6.2

Probe tehnologice si teste

300 00

57 00

357.00

Total capitol 6

1,200.00

228.00

1,428.00

Total GENERAL

650,252.16

122,632.68

772,384.85

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

437,910.33

83,202.96

521,113.29

In preturi la data de 03.01.2018; 1 curo=4.6412, conform curs BNR din dnla de 03.01.2018

Data:


2018

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2

Deviz capitolul 1- Cheltuieli pentru obținerea si amenajare terenului al obiectivului de investitii

Amenajare peisagistica si arhitecturala-Scuar strada Ricinului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

UM

Cantitate

Preț unitar (fara TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Ici

Ici

Ici

1

2

3

4

5

6

7

8

1,1. OBȚINEREA TERENULUI

-

-

-

1

2

-

-

-

1.2. AMENAJAREA terenului

5,266.50

1,000.64

6,267.14

1

Curatarc amplasament

mp

3,51 1 00

1.50

5,266.50

1,000.64

6,267.14

2

-

-

-

1.3. AMENAJARI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

5,700.00

1,083.00

6,783.00

I

Tolateare arbori existenti

buc

95.00

60.00

5,700.00

1,083.00

6.783.00

2

-

-

1.4. CHELTUIELI PENTRU RELOCAREA/PROTECT1A UTILITĂȚILOR

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

TOTAL CAPITOLUL 1

10,966.50

2,083.64

13,050.14


Data: 2018

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2


Deviz capitolul 2 -Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii al obiectivului de investitii

Amenajare peisagistica si arhitccturaia-Scuar strada Ricinului


Nr crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVz\

Ici

Ici

Ici

1

2

3

4

5

Cap 2 .Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2.1.

Alimentare cu apa

7,000.00

1,330.00

8,330.00

2.2

Canalizare

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

-

-

-

2.4.

Agent termic

-

-

-

2.5.

Energie electrica

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv.etc)

-

-

-

2.7

Drumuri de acces

-

-

-

2.8.

Cai ferate industriale

-

-

-

2 9.

Alte utililati

-

-

-

TOTAL CAPITOLUL 2

7,000.00

1,330.00

8,330.00

Data:


2018


Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2c

5

1

1

8

1

4 j

4

5

ia

J


DEVIZUL

obiectului 01. Amenajare spațiu verde


Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

RON

RON

RON

I

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

337,314.40

64,089.74

401,404.14

4.1.1.

Tcrasamcnte, sistematizare pe verticala si aincnajari exterioare

72,915.00

13,853.85

86,768.85

4.1.2.

Rezistenta

26,450.00

5,025.50

31,475.50

4.1.3.

Arhitectura

237,949.40

45,210.39

283.159.79

4.1.4.

instalații

-

-

-

4.1.4.1.

Instalații Electrice

-

-

-

4.1.4.2.

Instalații Sanitare

-

-

-

TOTAL I - subcap. 4.1

337,314.40

64,089.74

401,404.14

4.2     [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3,350.00

636.50

3,986.50

TOTALII-subcap. 4.2

3,350.00

636.50

3,986.50

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

*

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

106,520.00

20,238.80

126,758.80

4.6

Active nccorporalc

-

-

-

TOTAL HI - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.G

106,520.00

20,238.80

126,758.80

Total deviz pe obiect

(Total I + Total II +Total III )

447,184.40

84,965.04

532,149.44

Data;

2018

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2

Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, .123/2192/2011

DEVIZUL obiectului 02. Irigatii


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor dc cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Ici

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

63,945.53

12,149.65

76,095.18

4.1.1.

Terasamcntc, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

14,215.50

2,700.95

16,916.45

4.1.2.

Rezistenta

-

-

-

4.1.3.

Arhitectura

-

-

-

4.1,4,

Instalații

49,730.03

9,448.71

59,178.74

4.1.4.L

Instalații Electrice

11,751.97

2,232.87

13,984.84

4.1.4.2,

Instalații Sanitare

37,978.06

7,215.83

45,193.89

TOTAL 1 - subcap. 4.1

63,945.53

12,149.65

76,095.18

4.2     (Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente dc transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

TOTAL III - subcap. 43+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect

(Total 1 + Total II +Total III)

63,945.53

12,149.65

76,095.18

Data:

2018

Beneficiar/ Investitor,

A.D.P. SECTOR 2

DEVIZUL

obiectului 01. Amenajare spațiu verde EVALUĂRI


Nr. crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unitar (fura TVA)

Valoare (Cara TVA)

TVA

Valoare cu TVz

RON*

RON

RON

1

2

3

4

5

6

7

S

4.1. CONSTRUCTIISI INSTALAȚII

•1.1.J. Terasantonfe. Sistematizare pe verticala si amenajări exterioare

72.915.00

13,853.8$

86.768.85

Nivelate si prcuaurc teren in vederea plantarii

m

3.511 00

10.00

35.11000

6,670 90

41.780.90

Borduri citncnl. 5O*5’2Ocm

rn

447.00

35.00

15.645.00

2.972 55

18.617 55

Săpătură

mc

8.00

40 00

320.00

60.80

380 80

Pietriș 10 cm

mc

800

130 00

1.040.00

197.60

1.237.60

Dale piatra naturala dura grosime minim 6cm

mp

80.00

260.00

20.800.00

3.952 00

24.752.00

•1.1.2. Rezistenta

26,450.00

5,025.50

31,475.50

Fundatii gard împrejmuire

buc

212.00

100.00

21.200 00

4.028 00

25.228.00

Fundație banca

buc

29 00

150.00

4.350.00

826 50

5.176.50

Fundație cos de gunoi

buc

900

100 00

900 00

171 00

1.071 00

-1.1.3. Arhitectura

237.949.40

45.21039

283,159.79

Gard impreimuirc decorativ

m

423 00

200 00

84.660.00

16.074 00

100.674 OC

Gazon rulou

mn

2.890.00

24.00

69.360.00

13.178 40

82.538.40

Folie tnulcire perforata

mp

514 00

1.20

616 80

117.19

733 99

Muici- scoarța de copac

1

15.420 00

1 OS

16.653.60

3.164.18

19.817 78

Tutori arbori

buc

111.00

50.00

5.550.00

1.054.50

6.604 50

Arbore- Ccllis occidentalii. 14/16

buc

67.00

427 00

28,609 00

5.435.71.

34.044.71

Arbore- Prunus cerasilera Pisardi, li tnin 2in

buc

17.00

373.00

6 341 00

1.204 79

7.545 79

Arbore- Catalpa Bignoides globular, 8/10

buc

27 00

252 00

6.804 00

1.292.76

8,096,76

Arbust l’oios

buc

353.00

55 00

19.415.00

3.688 85

23.103.85

4.1.4. Jnslahlil

•1.1.4.1. Instalații Electrice

-

-

4.1.4.2. Ins(ala{ii Sanitare

-

-

-

TOTAL I - subcap. 4.1.

337314.40

64,089.74

401,404.14

II-MONTAJ

42. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3350.00

636.50

3,986.50

Montai banca

buc

29.00

100.00

2.900 00

551 00

3,451.00

Montaj cos de gunoi

buc

9 00

50 00

450.00

85 50

535.50

TOTAL II- subcap. 4.2.

3350.00

636.50

3,986.50

43. Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

-

-

-

4.4. Utilate, echipamente tehnologice si functionalesi care nu necesita montai si echipamente de transport

-

-

-

-

4.5. Dotări

10G.520.00

20.238.80

126,758.60

Banca de odihna

buc

29.00

2.500 00

72.500 00

13.775 00

86.275 00

Cos de gunoi cu 3 compartimente pentru colectare selectiva

buc

9 00

3.780 00

34.020 00

6.463 80

40.483.80

4.6Aclivc necorporale

-

TOTAL III- subcap. 43+4.4+4.5+4.6

106,520.00

20338.80 ~~

126.758.80

Dala: 2018

Beneficiar/ Investitor, A.D.P. SECTOR 2

Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUT1ON S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/201 1

DEVIZUL obiectului 02. Irigatii EVALUĂRI


Nr. cri.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Preț unilnr (fn r a

TVA)

Valoare (fura TVA)

TVA

Valoare cu TW

RON

RON

RON

1

2

3

4

5

6

7

8

4.1. CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1. Tcrasnincntc. Sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

14.215.50

2.700.95

16,916.45

Săpătură

mc

156.00

40.00

6.240 00

1,185.60

7.425 60

Nisip

mc

39 00

78 50

3.061 50

581.69

3.643 19

Umplutura pamant compactat

mc

117.00

42.00

4,914 00

933.66

5,847.66

4.1.2. Rezistenta

-

4.1.3. Arhitectura

-

-

4.1.4. Instalații

49.730.03

9,448.71

59,178.74

4.1.4.1. Instalații Electrice

11,751.97

2.232.87

13,984.84

Programator 1 static alimentare 9V

buc

1 00

546 33

54633

103.80

650.13

Programator 2 statii alimentare 9V

buc

3 00

923.83

2,771.49

526.58

3,298 07

Programator 4 slatii alimentare 9V

buc

5 00

1.523.83

7,619.15

1,447.64

9,066.79

Senzor de ploaie

buc

1 00

221 00

221 00

41.99

262.99

Contxlor impermeabil

buc

44 00

13.50

594.00

112.86

706.86

4.1.4.2. Instalații Sanitare

37,978.06

7,215.83

45,193.89

Aspersor tip sparv cu ridicare (duze, coliere de branșate, coturi)

buc

61.00

39.69

2,421.09

460.01

2,881 10

Aspersor rotativ (inclusiv coliere de branșate, co'.uti)

buc

121.00

80 79

9.775.59

1.857.36

11.632.95

Cupla rapida de apa. inclusiv accesorii (hidrant)

buc

1 00

182.00

182 00

34.58

21658

Cămin de irigații (boxa standard)

buc

8 00

186 58

1.492.64

283.60

1.776.24

Cămin de irigații (boxa marc)

buc

1 00

290.70

290.70

55 23

345.93

Elccttovana cu bobina 9V r

buc

21.00

192.63

4.045 23

768.59

4,813 82

Elcctrovana cu bobina 9V 1". cu regulator de debit

buc

1 00

375.00

375 00

i 1.25

446.25

Robinet metalic 1"

buc

8.00

34 50

276.00

52.44

328.44

Robinet metalic 1 1/4’

buc

2.00

52 83

105 66

20.08

125 74

Cămin branșament apa complet echipat, inclusiv apometru

buc

1 00

2.000 00

2,000.00

380.00

2,380 00

Conducta KDPE 32 ?N 6. inclusiv accesorii

m

1,000.00

8.20

8,200.00

1,558.00

9,758 00

Conducta HDPE 40 ?N 6. inclusiv accesorii

in

600.00

9.10

5,46000

1.037 40

6.497.40

Tub flexibil

m

18000

6.27

1,128 60

214.43

1,343.03

Fittincuri de compresiune (racorduri, cotun. nufe st leurt)

ans

1.00

1.624 15

1,624 15

30859

1,932.74

Fitinguri de conexiune

30 S

1.00

401 40

401.40

76.27

477 67

Filtru 0 1*1/4 120 Mesh. 8 mc/h. 6 bari. cartuș cu plasa de inox

buc

1.00

52.00

52.00

988

61.88

Rit manometru 1 /4”

buc

1.00

148 00

148.00

28 12

176.12

TOTAL I - subcap. 4.1.

63,945.53

12,149.65

76,095.18

II - MONTAJ

4.2. Montaj utila ic, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

w

-

TOTAL II-subcap, 4.2.

-

-

-

III -PROCURARE

4.3. Uliluic, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

-

-

4.4. Ulilnjc. echipamente tehnologice si functionolcsi care nu necesita montai si echipamente de transport

-

4.5. Dotări

-

-

-

TOTAL III- subcip. -13+4.44-4,54-4.6

Data: 2018

Beneficiar/ Investitor

A.D.P. SECTOR 2

Beneficiar, ADP SECTOR 2

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

la data 19.03.2020

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI ARHITECTURALĂ - SCUAR STRADA RICINULUI"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2>

(fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

8.057,55

1.530,93

9.588,48

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

8.892,00

1.689,48

10.581,48

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

16.949,55

3.220,41

20.169,96

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

11.550,00

2.194,50

13.744,50

TOTAL CAPITOL 2

11.550,00

2.7.94,50

13.744,50

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

3.500,00

665,00

4.165,00

3.1.1. Studii de teren

3.500,00

665,00

4.165,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

84.750,00

16.102,50

100.852,50

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

25.750,00

4.892,50

30.642,50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

55.000,00

10.450,00

65.450,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

47.000,00

8.930,00

55.930,00

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 'z>

(fâr'alVA)

T.VA.

Valoare

(cu TVA)

lei

Ici

Ici

1

2

3

4

5

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

2.000,00

380,00

2.380,00

3.81.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

45.000,00

8.550,00

53.550,00

TOTAL CAPITOL 3

143.250,00

27.217,50

170.467,50

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalatii

593.570,00

112.778,30

706.348,30

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

170.585,00

32.411,15

202.996,15

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

764.155,00

145.189,45

909.344,45

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

9.169,86

1.742,27

10.912,13

5.1.1. Lucrări de construcții

7.641,55

1.451,89

9.093,44

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.528,31

290,38

1.818,69

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7.961,00

1.512,59

9.473,59

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. r

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.010,00

761,90

4.771,90

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

802,00

152,38

954,38

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.149,00

598,31

3.747,31

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (5 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2, 1.3,1.4, 2,3.5, 3.8,4

46.220,23

8.781,84

55.002,07

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

63.351,09

12.036,70

75.387,79

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

999.255,64

189.858,57

1.189.114,21

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

629.711,10

119.645,11

749.356,21

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2


Deviz, capitolul 1 - ACTUALIZAT

Cheltuieli pentru abținerea si amenajare terenului al obiectivului de investiții

AMENAJARE PEISAGISTICA SI ARHITECTURALA - SCUAR STRADA RICINULUI


Nr. crt. / Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

UM

Cantitate

Preț unitar (fara TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

6

7

1.1. OBȚINEREA TERENULUI

-

-

-

1.2. AMENAJAREA TERENULUI

8.057,55

1.530,93

9.588,48

Curastare amplasament, inclusiv eliminare vegetație crescută spontan

mp

3.511,00

2,29

8.057.55

1.530,93

9.588,48

1.3. AMENAJARI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

8.892,00

1.689,48

10.581,48

Toaletare arbori existenti

buc

375,00

23,71

8.892.00

1.689,48

10.581.48

1.4. CHELTUIELI PENTRU RELOCAREA/PROTECTIA UTILITĂȚILOR

-

-

-

TOTAL CAPITOLUL 1

16.949,55

3.220,41

20.169.96

întocmit.

Deviz capitolul 2 - ACTUALIZAT

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

AMENAJARE PEISAGISTICA SI ARHITECTURALA - SCUAR STRADA RICINULUINr. crt. / Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

UM

Cantitate

Preț unitar (fara TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

6

7

Cap 2 .Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Alimentare cu apa

buc (branșament)

1.00

11.550.00

11.550,00

2.194,50

13.744,50

2.2.

Canalizare

-

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

-

2.4

Agent tcnnic

-

2.5.

Energic electrica

-

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv.etc)

-

2.7.

Drumuri de acces

-

2.8.

Cai ferate industriale

-

2.9.

Alte utilitati

-

TOTAL CAPITOLUL 2

11.550,00

2 J 94,50

13.744,50Deviz capitolul 3 - ACTUALIZAT

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

AMENAJARE PEISAGISTICA SI ARHITECTURALA - SCUAR STRADA RICINULUI


VIZAT spre neschimbare


Nr. crt. / Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

3.1

Studii

3.500,00

665,00

4.165,00

3.1.1.

Studii de teren

3.500.00

665.00

4.165.00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3.

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3.5

Proiectare

84.750,00

16.102,50

100.852,50

3.5.1.

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3.

Studiu de fezabilitate /documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

25.750,00

4.892.50

30.642,50

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor

1.000.00

190.00

1.190.00

3.5.5.

Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3.000.00

570.00

3.570.00

3.5.6.

Proiect tehnic si detalii de execuție

55.000.00

10.450.00

65.450.00


3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

-

-

-

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

3.7.2

Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistenta tehnica

47.000,00

8.930,00

55.930,00

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.500,00

285,00

1.785.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2.

Dirigentie de șantier

45.000,00

8.550,00

53.550,00

TOTAL CAPITOLUL 3

143.250,00

27.217,50

170.467,50

Deviz capitolul 4 - ACTUALIZAT

Cheltuieli pentru investiția de baza

AMENAJARE PEISAGISTICA SI ARHITECTURALA - SCUAR STRADA RICINULUI


Nr. crt. / Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

UM

Cantitate

Preț unitar (fara TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

6

7


VIZAT pre neschimbare SECRETAR


Cap, 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

593.570,00

112.778,30

706.348,30

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

148.199.00

28.157,81

176.356,81

4.1.1.1.

Amenajare spațiu verde

1 18.481,00

22.51 1,39

140.992,39

Săpătură

mc

8.00

45.00

360.00

68.40

428.40

Pietriș 10 cm

mc

8.00

106.00

848.00

161.12

1.009.12

Nivelare si pregătire teren in vederea plantarii

mp

3.511.00

15.00

52.665.00

10.006,35

62.671.35

Dale piatra naturala dura gros min 6 cm

mp

80.00

450,00

36.000.00

6.840.00

42.840.00

Bordura 200*50*500

m

447,00

64.00

28.608.00

5.435.52

34.043.52

4.1.1.2.

Irigatii

29.718,00

5.646,42

35.364,42

Săpătură

mc

156.00

45.00

7.020.00

1.333,80

8.353.80

Nisip

mc

39.00

450.00

17.550.00

3.334.50

20.884.50

Umplutura pamant compactat

mc

117.00

44.00

5.148.00

978.12

6.126.12

4.1.2.

Rezistenta

38.260.00

7.269.40

45.529,40

4.1.2.1.

Amenajare spațiu verde

38.260,00

7.269,40

45.529,40

Fundatii gard de împrejmuire

m

212.00

154,00

32.648,00

6.203.12

38.851.12

Fundatii banei

mc

29.00

160,00

4.640.00

881.60

5.521.60


VIZAT spre neschimbare


Fundații coșuri de gunoi

mc

9.00

108,00

972.00

184.68

1.156.68

4.1.3.

Arhitectura

339.655,55

64.534,55

404.190,10

4.1.3.1.

Amenajare spațiu verde

339.655,55

64.534,55

404.190,10

Gard metalic decorativ

m

423,00

341.35

144.391.05

27.434.30

171.825.35

Gazon rulau

mp

2.890.00

38,00

109.820.00

20.865.80

130.685.80

Tutori arbori

buc

li 1.00

55.00

6.105.00

1.159.95

7.264.95

Arbori - diverse specii (cfplan situație)

buc

111.00

243.50

27.028.50

5.135.42

32.163.92

Arbuști - diverse specii (cfplan situație)

buc

353.00

55.00

19.415.00

3.688.85

23.103.85

Folie multiperforata

mp

514.00

2.50

1.285.00

244,15

1.529.15

Scoarța de copac

l

15.420.00

2.05

31.611.00

6.006.09

37.617.09

4.1.4.

Instalații

67.455,45

12.816,54

80.271,99

4.1.4.1.

Instalații Electrice

16.872,62

3.205,80

20.078,42

4.1.4.I.1

Irigatii

16.872,62

3.205,80

20.078.42

Cablu CYYF 3*1,5 mmp

m

275.00

11.90

3.272.50

621.78

3.894.28

Banda PVC avertizoare pentru cabluri electrice

m

275.00

1.05

288.75

54.86

343.61

Programator ! stafie 9V

buc

1.00

550.00

550.00

104.50

654,50

Programator 2 statii 9 V

buc

3,00

955.00

2.865.00

544.35

3.409,35

Programator 4 statii 9V

buc

5.00

1.812.00

9.060.00

1.721.40

10.781.40

Senzor de ploaie

buc

1,00

222.57

222,57

42.29

264.86

Conector impermeabil

buc

44.00

13.95

613.80

116.62

730.42

4.1.4.2.

Instalații Sanitare

50.582,83

9.610,74

60.193,57

4.1.4.2.1

Irigatii

50.582,83

9.610,74

60.193,57

Cămin apometru complet echipat

buc

1.00

4.500.00

4.500.00

855.00

5.355.00

Cămin de irigatii - boxa standard

buc

8.00

198.00

1.584.00

300.96

1.884.96

Cămin de irigatii - boxa mare

buc

1.00

315.15

315.15

59.88

375.03

Electrovana cu bobina 9V

buc

21.00

515.00

10.815.00

2.054.85

12.869.85

Electrovana cu bobina 9V 1" cu regulator de debit

buc

1.00

545.00

545.00

103.55

648.55

Filtru 1 1/4" 120 Mesh. 8 mc/h. 6 bar. cartuș cu plasa inox

buc

1,00

70.00

70.00

13.30

83,30


Robinet metalic 1"

buc

8.00

70.00

560.00

106.40

666.40

Robinet metalic / 1/4"

buc

2.00

89.00

178.00

33.82

211.82

Conducta HDPE 32 PN6 inel accesorii

m

1.000.00

8.50

8.500.00

1.615.00

10.115.00

Conducta HDPE 40 PN6 inel accesorii

ni

600.00

9.15

5.490.00

1.043.10

6.533.10

Tub flexibil

m

180.00

6.50

1.170.00

222.30

1.392.30

Fitinguri de compresiune (racorduri, mufe, coturi. teuri)

ans

1.00

3.115.00

3.115.00

591.85

3.706.85

Fitinguri de conexiune

ans

1.00

1.150.00

1.150.00

218.50

1.368.50

Kil manometru 1/4"

buc

1,00

189.00

189.00

35.91

224.91

Aspersor tip spray cu ridicare

buc

61.00

39.69

2.421.09

460.01

2.881.10

Aspersor rotativ

buc

121,00

80.79

9.775.59

1.857.36

11.632.95

Cupla rapida de apa (hidrant)

buc

1.00

205.00

205.00

38.95

243.95

4.2

Montaj utilaje echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

Utilaje echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport___________________________________________


VIZAT spre neschimbare SECRETAR


4.5 Dotări

Banca de odihna - montaj inclus Cos de gunoi - montaj inclus


4.6 Active necorporale


TOTAL CAPITOLUL 4.


0,00

0,00

0,00

170.585,00

32.411,15

202.996,15

58.00

2.395.69

138.950.00

26.400.50

165.350.50

18.00

1.757.50

31.635.00

6.010.65

37.645.65


0,00            0,00               0,00764z155,00|   145.189,45[      909.344,45


Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL


Deviz capitolul 5 - ACTUALIZAT

Alte cheluieli

AMENAJARE PEISAGISTICA SI ARHITECTURALA - SCUAR STRADA RICINULUICAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

9.169,86

1.742,27

10.912,13

5.1.1. Lucrări de construcții

7.641,55

1.451,89

9.093,44

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.528,31

290,38

1.818,69

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7.961,00

1.512,59

9.473,59

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5 2 1

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

?         Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

construcții

4.010,00

761,90

4.771,90

?           Cota aferentă ISC pentru controlul stalului în

amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea

802,00

152,38

954,38

5.2.4.        Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.149,00

598,31

3.747,31

225         Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația dc

construire/ desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute ( %). - Capitol/ Subcapitol 1.2. 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8. 4

46.220,23

8.781,84

55.002,07

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

63.351,09

12.036,70

75.387,79Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 102/28.05.2020

INDICA TORI TEHNICO-ECONOMICIA CTUALIZA ȚI

PENTRU PROIECTUL DE INVESTIȚII "AMENAJARE PEISA GISTICĂ SI ARHITECTURALĂ - SCUAR STRADA RICINULUI, SECTOR 2, BUCUREȘTI”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

INDICA TORI TEHNICO ECONOMICI pentru proiectul de investiții "Amenajare peisagistica si arhitecturala — Scuar Strada Ricinului"

Descriere:

Realizarea acestui obiectiv se înscrie în linia generală aplicată de Administrația Domeniului Public Sector 2 privind dezvoltarea zonelor verzi in perimetrele urbane, în cadrul obiectivului general de creștere a calității vieții, protejării sănătății populației și crearea premizelor necesare dezvoltării socio-culturale a sectorului 2.

Zona Verde adiacenta străzii Ricinului este intr-o stare avansata de degradare. Aceasta prezintă vegetație crescută spontan, arborii existenti fiind netoaletati. In ceea ce privește irigarea scuarului, putem afirma că nu este realizata in mod corespunzător, deoarece nu se poate asigura necesarul de apa al vegetației. în concluzie putem afirma că este necesara amenajarea scuarului astfel zona de intervenție sa devină un punct de reper si de întâlniri al comunității bucurestene.

Lucrările care vor fi executate :

Scuarul va fi împrejmuit cu gard metalic;

Alei din dale neregulate de piatra naturala;

Mobilier urban - banei si coșuri de gunoi cu trei compartimente imbracate in lemn;

Toaletarea arborilor si arbuștilor;

Plantarea de material dendrologic de calitate: arbori si arbuști ;

Gazonarea cu gazon rulou;

Sistem complet de irigatii.

Principalii indicatori de performanta (minimali) ai investiției :

 • - Suprafața amenajata     -3.511 mp

 • - Număr arbori plantati    - 111 buc

 • - Număr aspersoare       - 182 buc

 • - Număr electrovalve     -  22 buc

Suprafața totală pe care se vor executa lucrările în aceste amplasamentese află în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2 și sunt înregistrate în inventarul Domeniului Public al Sectorului 2.

Devizul General și Indicatorii tehnico-economici ai investiției 'Amenajare peisagistică și arhitecturală - Scuar Strada Ricinului ”au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector

2 nr. 120/17.05.2019 dar la faza de contractare s-a constatat că valoarea estimată a fost apreciată drept necorespunzătoare de către potențialii ofertanți fapt pentru care procedura de atribuire prin licitație deschisă a fost anulată deoarece nu a fost înregistrat niciun ofertant.


Obiectivul ale cărui deviz general și indicatori tehnico-financiari sunt supuși aprobării sunt următoarele (curs BNR euro/ron=4,8392 la data de 18.05.2020):

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.189.114,21 lei reprezentând 245.725,37 euro

din care C+M inclusiv TVA: 749.356,21 lei reprezentând 154.851,26 euro

Suprafața totală :3,511 mpDurata de realizare: 6 luni

l)IRl(I()lC^wO

Alin Vasjlică DRIJCAl!

/pAg*

/

DIRECTOR TEHNIC i......

----VIZAT T

sor© nesciairnb©!® 1

L SECRETAR-J

DIRECTOR ECONOMIC

Mariusp/^Rf^TĂ

întocmit 2 ex/18.05.2020

Ion POP._ VA

1 2