Hotărârea nr. 101/2020

Hotărârea nr. 101 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii de interes local “Reabilitare sisteme rutiere – 17 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigirlor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209,62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local “Reabilitare sisteme rutiere -17 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.05.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local “Reabilitare sisteme rutiere -17 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 7951/15.04.2020 prezentat de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 59406/22.05.2020 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul favorabil nr. 6/21.05.2020 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului București înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.739/12.05.2020;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de condpcere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

lAvând în vedere reglementările cuprinse în:

,,    - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și

£TOS2compietările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin H.G. nr. 79/2017;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 309/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2.

In temeiul art. 139 alin. (I) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

 • A rt.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de investiții de interes local „Reabilitare sisteme rutiere -17 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”, conform anexelor nr. 1-3, ce cuprind un număr de 42 de pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor reprezentând „Reabilitare sisteme rutiere -17 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București” este de 18.581.895,90 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 14.119.714,06 lei, inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă realizarea proiectelor „Reabilitare sisteme rutiere -17 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București” obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.

Art.3. (1) Lucrările „Reabilitare sisteme rutiere -17 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București” cuprinse în anexele nr. 1-3, vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

/         (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în

>Mza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție. 1

(3) Se deleagă Directorului General ai Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri .

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR,57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,


Hotărârea nr. 101

București, 28.05.2020

Prezenta Hotărâre confine un număr de 45 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 28.05.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CENTRALIZATOR

PRIVIND OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL „Reabilitare sisteme rutiere -17 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Anexa 1 Ia H.C.L.S.2 Nr./2020

APROBARE "Reabilitare sistem rutier pe străzile: Atleților, Chefalului, Aleea Doamna Ghica, Intr. Ion Luca Caragiale, Str.Ion Luca Caragiale, Monumentului, Munții Buzăului, Șos.lanțului nr.128 (alee spate bloc G), Grigore Vasiliu Birlic, Doctor Russel, Alexandru Giugaru, Theodor Dumitru, Neculuță, Ottoî Călin, Ion Paul Pincio, Sica Alexandrescu, Silozului,Turbinei" - SECTOR 2, BUCUREȘTI

Nr.

Denumirea străzii

MP

Valoare investiție (fără TVA)       LEI

C+M (fără TVA) LEI

Valoare investiție (inel. TVA)      LEI

C+M (inel. TVA) LEI

Valoare investiție (inel. TVA] EUR

C+M (inel. TVA)

Crt.

1

Str. Atleților

3.092

1.000.420,75

799.361,92

1.190.500,70

951.240,69

246.495,79

196.956,48

2

Str. Chefalului

1.925

737.638,46

578.818,39

877.849,27

688.793,88

181.760,62

142.616,29

3

Aleea Doamna Ghica

2.312

749.941,32

597.996,00

892.430,17

711.615,25

184.779,63

147.341,50

4

Intr. Ion Luca Caragiale

652

255.522,43

175.385,61

304.071,70

208.708,88

62.958,71

43.213,63

5

Str. Ion Luca Caragiale

3.110

971.310,91

775.935,57

1.155.859,99

923.363,33

239.323,35

191.184,41

6

Str. Monumentului

1.482

566.756,70

437.236,06

674.440,47

520.310,92

139.644,38

107.731,52

7

Str. Munții Buzăului

5.339

1.680.765,21

1.363.908,50

2.000.110,60

1.623.051,11

414.127,30

336.056,30

8

Șos. tancului 128

1.275

637.743,00

464.074,00

757.943,00

552.248,00

156.933,76

114.344,16

9

Str. Grigore Vasiliu Birlic

945

579.515,00

418.162,00

688.751,00

497.613,00

142.607,41

103.031,87

10

Str. Dr. Russel

995

601.937,00

435.630,00

715.394,00

518.400,00

148.123,90

107.335,86

11

Str. Alexandru Giugaru

745

451.780,00

320.694,00

536.948,00

381.626,00

111.176,26

79.016,50

12

Str. Teodor Dumitru Neculuță

3.015

1.695.269,00

1.267.820,00

2.014.721,00

1.508.705,00

417.152,41

312.380,69

13

Str. Ottoi Călin

3.635

1.955.714,00

1.469.463,00

2.324.229,00

1.748.661,00

481.236,72

362.064,10

14

Str. Ion Paul Pincio

860

510.388,00

366.743,00

606.595,00

436.424,00

125.596,83

90.362,55

15

Str. Sica Alexandrescu

1.835

989.925,00

731.368,00

1.176.482,00

870.328,00

243.593,18

180.203,33

16

Str. Silozului

1.715

801.984,00

588.176,00

953.132,00

699.929,00

197.348,08

144.921,84

Str.Turbinei

2.665

1.440.912,00

1.074.535,00

1.712.438,00

1.278.696,00

354.564,05

264.756,82

<            TOTAL

35.597

15.627,572,78

11.865.^07,05

18.581.895,90

14.119.714,06

3.347.422,39

2.923.517,83&                       Curs Euro BNR = 4.8297 (13.04.2020!

Sj* 7;     1                 •                                                                                       OirectCHGjSCTtpral

pp ®                                                                     // £= ă

3^+1                                                                              AltA^&silică DRUGflftT"

Difector/Tehnic                              •!

lîl                                                    / Vale^ MICU      / J

Q

Director Ecoyțfrnjg

Mariits

'întocmit: 14.04.2020

-4nspAulfla£Qg__---
DEVIZELE GENERALE

PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL » „Reabilitare sisteme rutiere -17 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”

PRO1ECTECH CONSTRUCT SRL

BENEFICIAR: ADP Sector 2


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii, conform H.G. 907 I 29.11.2016

Elaborare studii de fezabilitate, expertize tehnice, D.A.L.I. pentru reabilitare sistem rutier, Strada Atletilor

soluția 1 - recomandată

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv

TVA)

tei

lei

tot

1

2

3

5

6

CAPITOLUL"!

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

000

0 00

1.3

Amenajați pt pro! mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

o.oo1

0.00

1.4

Cheltuieli pentru retocoreafprotectia utilităților

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

05

0.60

oco

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0.00

0 00

Total Capitol 2               .......

1 6,00

0 00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

31

Studii

4.500,00

855,00

5.355.00

3.1.1

Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3 I 1.1

Studiu țjeotehnic

2 000.00

380,00

2.380,00

31.1.2

Studiu topografic

2 000.00

380.001

2.380,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

500.001

95.00

595.00

3 1 3

Alte studii specifice

0.00

000

0.00

3.2

Docunienlatn-supon si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

2,000,00

380.00

2.380.00

3.3

Expertizare tehnica

2.500,00

475.00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și audrtul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0,00

16

Proiectare

75.921,79

14.425 14

90.346,93

3 5.1

Tema de proiectare

0,50

0,10

0,60

352

Stadiu de preleznbilitate

0 00

0.00

0 00

3.5.3

Studiu de fezabilitate ' documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

37 950,00

7.210.50

45.160,50

354

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor ■ acordurilor / autorizațiilor

1 500.00

205,00

1.785.00

3 5 5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

500,00

95.00

595.00

35.6

f’roiect tehnic de execuție

35.971.29

6.834,54

42.805,83

3.6

Organizarea procedurilor ds achiziție

2000.00

38000

2.380,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

37 2

Auditiil financiar

900

0 00

0.00

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

19%

Valoare {inclusiv TVA)

lei

lei

lei          f

1

2

3

5

6

3.8

Asistenta tehnica

17.755.32

3.373,51

21.128,83

3.8 1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6.000,00

1.140,00

7.140,00

3 811

pe perioada de execuție a lucrârita

5 000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de conltol al lucrurilor de execuție, avizai de către Inspectoratul de Stat

în Construcții

î 000,00

190,00

1.190,00

3 8.2

Dirigenfie de șantier

11755,32

2.233,51

13.988,83

Total Capitol 3

1(14.677.11

19.888,65

124.565,76

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

783.683,160

148.900.760

932.688,910

4 i 1

Lucrări de drum

783.688.160

148.900,750

932.588,910

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.000

0.000

0,000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0.000

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

0.000

0,000

Total Capitol 4

783.683.160

148.900,750

932.588.910

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

15.673,763

2.978,015

13.651,778

51 1

Lucrări da construcții și instalații aferente organizării tfe șantier

15.673,763

2 978,015

18.651,778

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șamter

0,000

ioTîgo!

0,000

5,2

Comisioane, cote , taxe , costul creditului;

8.646.195

0.000

8.645.195

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

52.2

Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controh.il calităților tu erorilor de construcții

3 996,810

0,000

3.906,810

5.2.3

Cota aferentă Inspactoratutai de Sta! în Construcții pentru confroM statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea Inc rarilor de construcții

1547,482

0.000

647.482

52.4

Cota aferentă Casei Sonate a Cawinictoafor - L'SC

3.996,810

0,000

3.996,810

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme șî autorizația de construire / desființare

4,093

0,000

4,093

6.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 10% din |Cap,1.2.1.3,1.4, 2. 3.5,3.8,4)

87.736,527

16.669.940

104.406.46?

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0.000

0,000

Total Capitol 5

112.056,485

19.647,956

131.703.440

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0.000

0,000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0,000

0,000

Total Capitol 6

0,000

0,000

0,000

’ ———totse-

1.000.420,754

190.079,943

1.190.500,697

din care: C + M

799,361,923

151.878,765

961.240.689


întocmii

PROIECTECH CONSTRUCT SRL

Beneficiar i Investitor

ADP S2


PROIECTECH CONSTRUCT SRL

BENEFICIAR: ADP Sector 2


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii, conform H.G. 907 / 29.11,2016

Elaborare studii de fezabilitate, expertize tehnice. D.A.L.I. pentru reabilitare sistem rutier. Intrarea Chefaiului

soluția 1 - recomandată

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor ele cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA!

tei

lei

te.

1

2

3

5

6

cAPIToluL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0.00

1.2

Artenajarea terenului

0.00

0,00

0.00

1-3

At ir.nitinn pt plot mediului Si aducerea la starea mituita

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli penti u relocaiea. proiecția ulilrtatitor

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 1

0,00

0,00

05

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatiior necesare obiectivului

o.oc

0,00

0,00

Total Capitol 2

0,00

0,00

0.60

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

4.500,00

855,00

5.355,00

3.1 ।

Studii de teren

4 000,00

760,00

4 760,00

3 111

Studiu geutehrfc

2000.00

380,00

2 380,00

3 1.12

Studiu topografic

2000,00

380,00

2.380,00

3 1 2

Raport privind impactul asupra mediului

600,00

05,00

5'35,00

3 1 3

Alte studii specifice

6,66

0.001

0,00

3.2

Documentatli-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizatii

2000,00

300,00

2.380.00

3.3

Expertizare tehnica

2.600.00

476,50

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditui energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

61.147,33

11.617,99

72.765,32

3 5 I

Tema de proiectare

0,50

(I,10

0.60

35 2

Studiu de prefezabililitle

0,00

0,00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate dctuinentiiție de avizare a luiriirtloi de intervenții și rtevrz general

33100,00

6 289,00

30 389,00

3 54

Documentnțiils tehnice necesare In vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

1 500,00

285,00

1 785.1X»

3 5.5

Verificarea lehmcâ rte ca Mate a proiectului tehnic ți a de'aWor da execuție

500,00

95,00

595,00

3.5 6

Proiect tehnic de execuție

26 046,83

4.048,90

30995,72

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.000,00

380,00

2.380.00

3.7

Consultantă

0,00

0,00

0,00

3 7 1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

w

0,00

37.2

Auditui financiar

o.oc

0,00

0.00

\T\Z^

spre neschimbat1© SECRETAR

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor ai subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

|9%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

tei          f

1

2

3

6

6

3.8

Asistenta tehnica

16.000.00

3.040,00

19.040.00

3 8.1

Asistenta tehnica din wnlec: proiectantului

6 900.00

!. 140.00

7.140,00

3 8.1 1

pe perioada de execuție a lucrâritw

5 000,®

950.00

5.950.00

3.8.1 2

pentru participarea proiectantului in lazete incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1.000,00

190.00

1.190,00

3.9.2

Oirigentie de șantier

10.000,00

1.900,00

11.90(1,00

Total Capitot 3

80.147.33

16.747,99

104,895,32

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

687.469,006

107.819,111

676.208,110

4.1.!

Lucrări cte drum

567.469,006

107.819,111

675.288,118

4.2

Montaj utilaje echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj.

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

4.6

Dotări

0,000

0,000

0,000

4.6

Active necorporale

0.000

0,000

0,000

Total Capitol 4

567.469,006

107.019,111

675.288,118

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

6.1

Organizare de șantier

11.349,380

2.156,382

13.505,762

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații ofeienie organizării de șaniier

11.349,380

2 156,382

13.505,762

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,000

0.000

0,000

5.2

Comisioane. cote , taxe . costul creditului:

6.261,117

0.000

6.261,117

5.2.1

Comisioanele și dobănate aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

522

Cola aferentă terspactotatuiui cte Stat in Construcții pentru controlul calităților berarilor de construcții

2 894,090

0,000

2.804,090

5.2.3

Cota aferentă Inspectoratului de Stat in Construcții pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism st pentru autorizarea Iticranfet de construcții

408,844

0,000

468,844

5.2 4

Cota aferentă Casei Sodaie a Ccnsiructoribr - CSC

2.694,090

0,000

2.894,090

5.2.5

Taxe pentru acorduri., avize conforme șt autorizația de construire / desființare

4,093

0,000

4,093

6.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 10%. din [Cap,1.2, 1.3, 1.4, 2.3.6. 3.8,4}

64.461,633

12.247,710

76.709.344

6.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

CT'OO

0,000

Total Capitol 5

82.072,131

14.404,093

96.476,223

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0,000

0,000

Total Capitol 6

0,000

0,000

0,000

TOTAL

737.680,464

140.160,808

077.849,273

din care: C + M

570.818,386

109.975,493

688.793,880

Dota.

Beneficiar

Investitor

ADP S2VIZAT’ ' spre neschimbare secretar

Proiectant.

Faza: DALi

PROIECTECH CONSTRUCT SRL

BENEFICIAR: ADP Sector 2


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii, conform H.G. 9071 29.11.2016

Elaborare studii de fezabilitate, expertize tehnice. D.A.L.I. pentru reabilitare sistem rutier. Afeea Doamna Ghica

soluția 1 - recomandata

Ni. Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA J

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVAJ

lei

lei

tei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL I

TTÎclîmeTi pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenulu

(£oo

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenJui

0.00

0,00

0.00

1.3

Amenajări pt prut, mediului si aducerea la starea imtiaia

0.00

0.00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/proteclia utililatlor

0.00

0,00

0,00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

«. heltuieh pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatitor necesare obiectivului

o.co

0.00

0.00

Total Capitol 2

0,00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4.500,00

855.00

5.355.00

3.1.1

Studii de teren

4.000.00

760,00

4.760.00

3.1 1.!

Studiu geotehmc

2.000,00

380,00

2.380,00

3.1.1.2

Studiu topografic

2.000.00

380,00

2.380,00

3 l 2

Raport privind impactul asupra mediului

500.00

95.001

595,00

3.1 3

A ie studii specifice

0.0G

0.00

O.ÎIQ

3.2

Documentatii-sirpon si cheltuieli pentru obținerea de avize acorduri si autorizații

2.000.00

300.00

Z.380.00

3.3

Expertizare tehnica

2.500.00

475,00

2.975.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirile)

0,00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

54.160.32

10.290,46

64 450.78

3 6 1

Tema de proiectare

0.50

0.10

0,60

352

Studiu de prelezaMitole

0.00

0.00

0.00

363

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții șt deviz genei al

25 250.00

4 797.50

30.047,50

3 54

Documentațiile tehnice necesa'e in vederea obținem av-zelo' acordurilor i autorizațiilor

I MO ,00

265,00

I 785.00

3 55

Verificarea tehnică de tâldate □ proectah/r tehnic și 3 tteta'iitor de execuție

500.00

95.00

595,00

3.56

Proiect tehnic de execuție

26 $>09.82

5 J 12.87

.32 022.69

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.000.00

380.00

2.380.00

3.7

Consultantă

0,00

0.00

0.00

37 1

Managementul de proect pentru obiectivul de in.est.jii

0.00

0.00

0 00

372

Auditul financiar

0.00

0,00

0.00

Nr.

Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de. cheltuieli

Valoare 1 tara TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

tei

1

2

3

6

34)

Asistenta tehnica

14.794.06

2.810.87

17.694,93

3.8 1

Asistenta tehnica din partea protectanlului

6.000.00

1.140.00

7.140,00

3.8.1.1

pe perioada da execuție a lucrărilor

5.DD0.00

950,00

5.950,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizai de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1.0'3(1,00

190,00

1 190,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

8.794.06

1.670,87

10.464,93

T cit al Capitol 3

79.954,38

15.191.33

95.145,71

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

586.270.596

111-391,413

697.662,009

4.1.1

Lucrări de drum

586.270,598

511.391,413

697.662,009

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0.000

0,000

0,090

4.3

Utilaje, echipamente tehnologico și funcționate care necesită montai

0,090

0,009

0.090

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționate care nu necesită montaj șl echipamente de transport

0,000

0,000

0.000

4.5

Dolari

0,000

0,090

0.000

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0.090

Total Capitol 4

586.270,596

111.391,413

697.662,099

CAPITOLUL 5

Aite cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

11.725,412

2.227,828

13.953.240

6.1 1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

11.725,412

2.227,828

13.953,240

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,000

0,000

0,000

5,2

Comisioane, cote . taxe. costul creditului:

6.468,433

0,000

6.468,433

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0.0CB

0,000

5.2 2

Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calrtalilor lucrărilor de construcții

2.989,980

0.000

2.989,990

5.2.3

Cola aferentă Inspectoratului de Sta! în Construcții pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

484,380

0.000

484,380

5.2.4

Cotă aferenta Casei Sociale a Constructorii or - CSC

2.989,980

0,000

2 989,980

5 2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

4,093

0,000

4,093

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute; 10% din (Cap.1.2. 1.3,1.4.2. 3.5. 3.8, 4)

65.522,498

12.449,275

77.971,772

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 5

83.716.342

14.677,103

98.393,445

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0.09(1

6.2

Probe tehnologice si teste

0,090

9,000

0,090

Total Capitol 6

ÎÎW

0,000

0,00(1

TOTAL

749.941,318

142.488.850

892.430,168

din care: C. t ¥

597.996,008

113.619,242

711.615,250

Data:


întocmit


Beneficiar/ Investitor

A OP S2

vlz/vr' spre neschimbare SECRETAR

Proiectant:


Faza DAU

PROIFCTECH CONSTRUCT SRI


BFNEFK IAR: AOP Sector 2


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii, conform HG. 907 I 29.11.2016

Elaborare studii de fezabilitate, expertize tehnice, D.A.L.I. pentru reabilitare sistem rutier. Intrarea Ion Luca Caragiale

soluția 1 - recomandata

Nr

Crt

r enumuea caprtnlelor ți sohtaorto He4or de cheltuieli

Valoare 1 tara TVA 1

TVA

•£d*

Vale a»* Onchif iv ■

TVA >     1

1©:

i©i

iei           r

t

2

3

5

6

CAPITOLUL t

Cheltuită pentru obținerea si >n*<en>|3r«3 te-renulur

I t

Crtrer©$

C DC

3 CC-

3 30

i 2

Amena.area te-enului

GOC

3.00

3.30

1 3

Am«nj;anpt prot mediulu si aducerea la starea mtiala

COC

3.00

3.30

1 4

C ne •j «i pentru re»>tare.*‘f roteația ublitalifC'

c oc

3 CC'

3.30

Totat Capitol 1

G 00

■ ■■■

0 00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare pbieollvufui

2 1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatiloi necesare obiectivului

c oc

a •: ■.

3.30

7 : tal Capital 2

<> 00

0.00

CAPITOLUL. 3

Cheltuieli pentru proiectare li asistenta tehnica

3 f

Sfudn

4 500 00

855 00

5.355,00

3 1 t

Gtudi de teren

4 3M 0C

•53 00

4 ■.■■ea.30

3 ’ 1.1

Studiu gealehrec

2 2X ac

393 CO

2 383.30

3 1.1.2

Ztudtu Icpjgraf c

2 33C G£

39 3 CC

2.3B0

3 1 2

Raport p-iv nd mpactul asupra mediului

530 0C

35 00

505.00

3 1 3

Alte stuc specifice

0 OC

3.00

3.30

3 2

Documentatii-suport st cheltuieli pentru obținerea de avize acorduri s» autorizat**

2 v&3 00

380 00

2 380.C-0

b 3 3

E.w pe '"tiz are l^hmca

2 5C< 00

4T5 00

i 375 00

) 4

Certificarea performanței energetice ț< auditul energetic al cladrr dor

0 00

0,00

0,00

3 5

Proiectare

32 492 85

6 17304

38 666.49

3 5 t

Tema de p'cieclj-e

C 5C

3 'C

3.50

3 5 2

Studu tî? p'etaz.iailitate

ODC

3.CC'

3 90

3 5 J

Ctud u ae feiapilitate r docume-ratie de a «icare a ijcrănlor de imersen". iț deviî gene-al

22 5C-C OC

4 2 44 00

2r 8M .30

3 5 4

Oorumematele tennice necesar» vede-ea m>:nem amreio-a cord jri or > a j’on’ati. lor

1 5X OC

295 00

• 785.30

3 5 e-

Verif 'ă ea •ehmca ce ca‘Lve a proietiu ui ’ehr c ș a te'ai i 31 ie e>ec.ție

530 00

05 00

545,00

3 5 <5

Proiect tetric de execute

7 902 J!

l 4 J 55

V 34I 30

1 €

Organizarea procedurile» dt

2 ( 00 00

380 00

2 380 OG

3 7

C onsultantă

■: oo

0,00

0,00

3 ' 1

H»idec- ? e:'feM-u >»i* ti. j) Je s«etliț

C CC

3.00

3.30

3 7 2

Audrul

COC

3.00

3.30

Ne

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare i faro TVA)

TVA

19%

Voloare (inclusiv TVA)

ier

lei

lei           f

1

2

3

5

6

3.»

Asistenta tehnica

13.000.06

2.470,00

15.470,00

3.0.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6.000 00

i 140,00

7 140,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucvâtitor

5.1X10,00

950,00

5.950,00

3.3.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control a! lucrărilor de execuție. avizat de către Inspectoratul de Stat In Construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

7 000.00

! 330.00

8.330,00

Total Capitol 3

56.492,85

10.733.64

67.226.49

CAPITOLUL -1

Chehtiieli pentru investit» tie bazo

4.1

Construcții si instalații

171.546,676

32.669.860

204.616,544

4.5.1

Lucrări de drum

171 916.676

32.669,868

204.616,544

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.000

0,000

0.(100

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

0.000

0.000

0,000

4.4

Utilaje. echipamente tehnoktțjice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,000

0.000

0,000

4.5

Dotări

0,0110

0,000

0,000

4.6

Active necorporale

0.0(10

0,000

0,000

Total Capitol 4

171.946,676

32.669.868

204.616,544

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

3.433.934

653.397

4.092,331

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

3 430,934

653,397

4.092,331

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,000

0,000

0,000

5.2

Comisioane, cote , taxe , costul creditului:

1.500,019

0.000

1,900.019

5.2 1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băni i. finanțatoare

0,000

0.000

0,000

5.2 2

Cola aferentă Inspectoratului de Stat In Construcții pentru convoiul calităților lucrărilor de construcții

076,930

0.000

876.930

5.2 3

Cofa aferentă Inspectoratului de Stal in Construcții pentru conlrukrl statutul in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

142,066

0.00)

142.066

6.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

876,930

0,000

876,930

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autor sația de construire desființare

4,093

0,000

4,093

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 10% din {Cap.1.2, 1.3, 1.4. 2, 3.5, 3.8, 4J

21.743,953

4.131.351

25.875,304

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0.000

0.000

Total Capitol 5

27.082,905

4.734,748

31.86f.654

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0.000

0,000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

0.000

0.000

Total Capitol 6

0.000

0.000

0.000

TOtAL

255.522,434

48.549,262

304.071,696

din care: C + M

175.385,609

33 32i.266

208.708.675

PROIECTECH CONSTRUCT SRL

BENEFICIAR: ADP Sector 2


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Elaborare studii de fezabilitate, expertize tehnice. D.A.L.I pentru reabilitare sistem rutier. Strada ion Luca Caragtale

sofurM 1 - recomandată

Hr, Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor țle cheltuieli

Valoare f fata TVA}

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei             fi

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

r heifulefl pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținem,-» lemnului

o eo

iOXv

0.00

12

Amenajarea terenului

0 00

OGCi

0 00

1.3

Amenajați pl prol mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/proleclia utilităților

0.00

0.00

0,00

Total Capitol 1

(1.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentiu proiectele sî asistenta tehnica

3.1

Studii

4 500.00

855.00

5 355.00

3 1 1

Studii de teren

4 000 00

760.00

4 760 00

3 111

Studiu geotehmc

2 000,00

380,00

2 380.00

3.1 1 2

Studiu topografic

2.000 00

380.00

2 380 00

3 i 2

Raport pri.ind impactul asupra mediuu

-VIO OC'

95 Cu

595 0(1

3 ! 3

Alte sluj । specifice

0 00

O.CO

0.00

3.2

Docwnentaili.suport st c.hefiuiati pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000.00

380.00

2.380.00

3.3

Expertizare tehnica

2.500.00

475.00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și audilul energetic al clAdirsIoi

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

73.417,60

13 949.34

87.366.95

35 1

Tema de proiectare

' OW

0.10

0 60

352

Studiu de prefezabilitate

0 00

0.00

0 00

353

Studiu de fezabilitate 7 documentație de avizare a lucrărilor de intervenții ți deviz genera'

36.600.00

6 935 00

43 435 00

3 54

Documenfațuie tehmce necesare în vederea obține’ a.eelo: .f acordurilor •' aulodzațiikr

1.6-30.00

285.00

1.785.00

365

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

500.00

96.00

595 00

3 56

f’iolecl tehnic de execuție

34 917 10

6 634.25

4 1 551 35

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.000.00

380.00

2. 380.00

3.7

Consultantă

0.00

0.00

0.00

37 1

Managementul de proiect pentru ob.ec’r.ul de rr.estții

0 00

0.00

0 00

372

Auditul financiar

o.co

0 00

0 00

Dala

_—-   _                   întocmit

/To*51 o>-.

4 A

&      .-u *\ PROIECTECH CONSTRUCT SRL

Beneficiar i Investitor

ADP S2

VIZAT spre neschimbare

SECRETAR
Nr Cn

Denumire a capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare | fata TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

3.8

Asistenta tehnica

17.41(1,82

3.308,06

20.718.87

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6.000.00

1 140,00

7.140,00

3.8. M

pe perioada ele execuție a lucrări?t

5.000.00

950,00

59z.fl, 00

3.8 1.2

pentru participarea pnoiedanlukH la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizai de către inspectoratul de Stat

în Construcții

1.000.00

190.00

1.190,00

3.8.2

Dirigentie de sanlie>■

11.410.82

2.166,06

13578,87

Total Capital 3

101.828.42

19.347,40

121.175,82

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

760.721.152

144.537,019

905.258,170

4.LI

Lucrări de drum

760.721.152

144.537,019

905.258,170

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.000

0,000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

0,000

0,000

. 0.00(1

4.4

Utilaje. echipamente. tehnologice și funcționjle care nu necesita montaj ți echipamente de Itarrsjjort

0.00(1

0,000

0,000

4.5

Dotări

0.000

0,000

0,000

4.6

Activa necorpor.ile

0.000

0,000

0,00(1

Total Capitol 4

760.721,152

144.537,019

905.258,170

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

15.214,423

2.890.740

18.105,163

5.1.1

Lucrări cte constnrcțh și instalații aferente organizării de șantier

15.214,423

2.890,740

18.106,163

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.000

Cl .000

0.000

5.2

Comisioane, cote , taxe , costul creditului:

8.391.964

0.000

8.391,964

5.2 l

ComisiMnele și dobânzile aferente creditului bâncs finanțatoare

0,000

0,000

0.000

5.2.2

Cota aferentă Inspectoratului de Stal în Construcții pentru controlul catarilor lucrărilor de constnidu

3.379,680

0,000

3.879,680

5.2.3

Cola aferenlâ Inspectoratului de Stal în Construcții pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

628,511

0,000

628,511

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorii - CSC

3,879,680

0.000

3.879,680

5 2 5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de consfririrg .' desființare

4,093

0.000

4,(393

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 10% din fCap, 1.2.1.3,1.4. 2. 3.5,3.8, 4]

85.154,957

16.179,442

101.334,399

54

Cheltuieli pentru Infonnare și publicitate

0,000

0,000

0.000

Total Capitol 5

108.761,344

19.070,182

127.831.527

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 6

0,000

0,000

0,000

tOTAL '

971.310,914

104.549,074

1.155.859.988

din care: C + M

7TS.9JS.S7S

147,427,759

923.363,334

Data:


Beneficia' /

Investitor

AGP $2

Proiectant

Faza: DAU

PROiECTECH CONSTRUCT SRL

BENEFICIAR. ADP Sector 2


DEVIZ GENERAU al obiectivului de investiții, conform H.G. 907 129,11,2016

Elaborare studii de fezabilitate, expertize tehnice. D.A.L.I. pentru reabilitare sistem rutier, Strada Monumentului

soluția 1 - recomandata

Nr.

Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ț fara TVA J

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

le>

lei

lei          L

1

2

3

5

6

CAPITOLUL I

^TTÎeîtîiiell pentru obținerea si amenajarea tereîîîîlui

1.1

Oblmerea tetenulu-

0.00

t.0'3

0.00

1.2

Amendarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

A.menaian pt ptoL mediului st aducerea la starea tr, ‘raia

0.00

0,00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru retocatea/proteclia utilităților

0 00

0.00

000

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utiiilatiler necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 2

05

o.5o

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

31

Studii

4.500.00

355.00

5.355.00

3 I I

Stadii tfe teren

4 eoo.oo

760,00

4 760,00

3.1.1.1

Studiu geotefmic

2.000.00

380,00

2 380,00

3.1.1.2

Studiu topografic

2.000,00

380,00

2 380,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

500.00

95,00

5&5..OO

3.1 3

Alte studii specifice

troc

0.00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize acorduri si autorizații

2.000,00

380.00

2.380.00

3.3

Expenizare tehnica

2.500.00

475.00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și audibil eneigetic al clădirilor

0,00

0,00

0.00

3.5

Proiectare

48.476.12

9.210.46

57.686.59

3 6 1

Tema de proiectare

0,50

0,10

0,60

352

Studiu de prefezabililate

0 00

0,00

0,00

3.5 3

Studiu de fezabilitate 7 documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

26 800.00

5 092,00

31 892.00

3 5.4

Documenlații'e tehnice necesare in vederea obține*1 a.izelo' ‘ acordurilor > autorizațiilor

I 500.00

285.00

1 785,00

3 5 5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

500.00

95,00

595,00

3.5 6

Proiect tehnic de execuție

19 67662

3.738.37

23 413,99

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.000,00

330.00

2.380.00

3.7

Consultantă

0.00

0.00

0.00

3 7 i

Management i de rro ect penVu ct «scit ••ut de ■ .esbții

0.06

0,00

0.00

3.7 2

Audiții! financiar

0.00

0,00

0,00

VIZAT spre neschimbare qFHRFT&R O S™ Vr l t s n

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolele» de cheltuieli

Valoare ( fara TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei          *

1

2

3

5

6

3.8

Asistenta tehnica

16.000,00

3.040,00

19.040,08

3.8. î

Asistenta tehnica din partea proiectaniulix

e.wo.00

1.140,00

7.140,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție 3 lucrărilor

5.010,00

95G,0G

5.95'3.00

3.8.1.2

3.8.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse In programul de control al lucrărilor de execuție, avizai de către Inspectoratul de Stat

în Construcții

Dirkieniie de șantier

______________________Total Capitol 3_______

1.000,00

10.030,00

75.476^.12

190,00

1.900,00

_________14,340,46

1.190,00

11.900.00

89.gl 6.59

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baia

4.1

Construcții si instalații

428.662,809

31.445,934

510.108,743

4.1.1

Lucrări de drum

428.662,800

81.445,934

510 108,743

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.080

0,090

0.00(1

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

0.000

0,000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesită montaj ți echipamente de transport

0.000

0.000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0,000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0,000

0,000

Total Capitol 4

428.662,809

81.445,934

510.10S.743

CAPITOLUL 5 Ahe cheltuieli

5.1

Organizare d« sxmtâei

8.573.256

1.628,919

10.202,175

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

8.573,256

1.628,919

10202,175

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.000'

(1,000

0,000

5.2

Comisioane, cote , taxe , costul creditului:

4.730.617

0.000

4,730,617

6.2 1

Corne, ioanei? și dobănzfe aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0,000

0.000

5.2 2

Colo aferentă fenspectoraiuli (te Stat în Const’ueți pesn^u contra T calrtadilor lucrărilor de construcții

2.186,180

0,000

2.186,180

5.2.3

Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3f4.164

0.000

354.164

5.2.4

tola aferentă Casei Socialo a ConsfeUctorilw - CSC

2 186,180

0,000

2.186.180

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire i desființare

4,093

0,000

4,093

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 10% din (Cap.1.2,1.3, 1.4. 2.3.5.3.8, 4j

49.313.893

9.369,640

58.683.533

5.4

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

0.0(10

0,000

0,000

Total Capitol 5

62.617.767

10.998.558

73.616,325

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

8,000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0.000

Total Capitol 6

0.000

0,000

0.090

tSTal

5661756,603

107.683,773

674.440.472

din care: C + M

437.236.065

83.074,852

520.310,918

Data:


ln:c>cmit


Beref-cia' t Investita

ADP S2

PROIECTECH CONSTRUCT SRL

BENEFICIAR: ADP Sector 2


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Elaborare studii de fezabilitate, expertize tehnice, D.A.L.I. pentru reabilitare sistem rutier.

Strada Munții Buzăului
soluția 1 • recomandata

Ni.

Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor tle cheltuieli

Valoare (faia TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv 1 TVA)

Ier

Tei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1 i

^^lîeltriieli pentru obținerea si amenajarea terenului”

1 1

Obținerea terenulu

ooc

0,00

000

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

1.3

Amenajări pi proi medialii. s, aducerea la starea icvliaîa

0.00

o.oa

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/prdteclia utilităților

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0,00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Chehitiefi pentru asigurateei utilHalikN fie<esare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0 00

Total Capitol 2

0,00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4.500.00

855.00

5.355.00

’i 1 1

Studii de terer.

- ::

760.00

4 7(XI 00

3.1.1.1

Studiu geotehruc

2.000,00

360,00

2 380.00

3 1.1.2

Studiu topografic

2.000,00

330.00

2.380,00

3 1 2

Raport pnvind impactul asupra mediului

500.00

95.00

595 00

3 1 3

Alte sludir specifice

. ..

0.00

0 00

3.2

Documerrtatii-suport si cbehureti pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000.00

380.00

2.380.00

3,3

Expertiza re tehnica

2.500.00

475,00

2.975.00

3.4

Certificarea performanței energetice ți audihrl energetic al clădirilor

0.00

0.00

0,00

3.5

Noiectare

117.026.38

22 235.01

139.261.40

3.5.1

Tema de proiectare

o.tt

0,10

0.60

3.52

Studiu de prefezabilitate

0 00

0,00

0.00

3 53

Studiu de fezabilitate 7 documentație de avizare a lucrărilor de intervenții ș> cievrz general

5? 650.00

10 193.50

63 843 60

354

Documentațiile tehnice necesare in vederea obțineai a< zșlcx acordurilor i autorizațiile’

1 500.00

285,0<l

1.785.00

3.5.6

Verificarea tehnică de cablate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

500.00

95.00

595 00

366

Proiect tehnic de execuție

61 375,88

11 66142

73037 30

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.000.00

380.00

2.380.00

3,7

Consultantă

0.00

0.00

0.00

37 '

Managementul de pro ect pentru obiectivul de ir .estțu

: "ă

0.00

0.00

3 72

Auditut financiar

0.00

0.00

0.00

Nr.

Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor ele cheltuieli

Valoare (fora TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv

TVA)

lei

tei

lei              ,

1

2

3

6

3.8

Asistenta tehnica

26.057,48

4.950.92

31.008,40

3 8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6.1X10,00

1 140.00

7 140,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a. lucrărilor

5. MO ,00

950.00

5 960,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul <le Stat în Construcții

1 000,00

190,00

1 190,00

3.62

Dirigersfie (ie șantier

20.057.4S

3 S 10.92

23 868,40

Total Capitol 3

154.083,86

29.275.93

t83.359.79

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția (le baza

4.1

Construcții si instalatii

1.337.165.196

254.061.387

1.591.226.584

4.1.1

Lucrări de drurn

1.337 165,196

254.061,387

1.591.226.584

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

8,000

0,000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,000

0.000

0,000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șl toncțîoiraîe care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.009

0,000

0,000

4.5

Dotări

o.ooo

0,800

0,000

4.6

Active necorporale

0.000

0,000

0.000

Total Capitol 4

1.337.165,196

254.061.387

1.591.226,584

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

26.743.304

5.081,228

31.824,532

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferenta organizăm' de șantier

26.743,304

5.081,228

31.824,532

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote , taxe, costul creditului:

14.747.940

0.000

14.747.940

5.2.1

Comisioanele și dobănzie aferente creditului bănci finanțatoare

0,000

0.000

0.000

5 2.2

Cota aferenta Inspectoratului de Stat In Construcții pentru controlul calfetilor lucrărilor de constutctis

c ,619.54(1

0,000

6.819,540

5.2.3

Cota aferenta Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

i. 104,767

O.DCO

1.104,767

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6 819,540

■3.0(50

6.819,540

5.2.5

Taxe penmi acorduri, avize conforme și autorâația de coratiure / desființare

4,093

0,000

4,093

5.3

Cheltuieli diver se si neprevăzute: 10% clin [Cap,1.2,1.3, 14,2,3.5,3.8, 4)

148.024,906

28.124,732

176.149,638

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.000

0,000

0.000

Total Capitol 5

189.516,150

33.205.960

222.722,110

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

(1.000

0,000

Total Capitol 6

0.900

0,000

0,060

TOTAL

1.680.765,207

319.345,389

2,000.110,596

din care: C + M

1.363,908,500

259.142.615

1.623.051,116

Data:


Beneficiar/

Investitor

ADP S2

VIZAT


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării "REABILITARE SISTEM RUTIER ALEE SPATE BLOC G SOSEAU A IAN CU LU1128”,

In lei/euro la cursul BNR de 4.8246 lei/euro din data de 01.04.2020

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(Inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

0

1

2

3

4

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL Capitolul 1

0

0

0

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL Capitolul 2

0

0

0

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4,000

760

4,760

3.1.1

Studii de teren

4,000

760

4,760

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

DocumentatLsuport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1,000

190

1,190

3.3

Expertizare tehnica

2,500

475

2,975

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

49,671

9,437

59,108

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/doGumentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

27,286

5,184

32,470

3.5.4

3.5.5

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiiîor

6,962

1,323

8,285

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500

285

1,785

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

13,923

2,645

16,568

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

0

3.7.2

Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

6,825

1,296

8,121

3.8.1

Asistenta tehnica din parte proiectantului

2,730

518

3,248

3.8.1.1

Pe perioade de execuție a lucrărilor

1,365

259

1,624

3.8.1.2

Pentm participarea proiectantului fa fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1,365

259

1,624

3.8.2

Dirigentie de șantier

4,095

778

4,873

TOTAL Capitolul 3

63,996

12,158

76,154

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

454,974

86,445

541,419

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL Capitolul 4

454,974

86,445

541,419

 • ■ VVZM

 • >re neschimbare | SECREWLJ

  5.1

  Organizare de șantier

  11,375

  2,161

  13,536

  5.1.1

  Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

  9,100

  1,729

  10,829

  5.1.2

  Cheltuieli conexe organizării de șantier

  2,275

  432

  2,707

  5.2

  Comisioane, cote, taxe, costul creditului

  5,104

  0

  5,104

  5.2.1

  Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

  0

  0

  0

  5.2.2

  Cota aferenta ISC pentru controlul lucrărilor de construcții

  2,320

  0

  2,320

  5.2.3

  Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

  464

  0

  464

  5.2.4

  Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

  2,320

  0

  2,320

  5.2.5

  Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de constmire/desfi intare

  0

  0

  0

  5.3

  Cheltuieli diverse și neprevăzute

  (20% din cap 1.2 +1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)

  102,294

  19,436

  121,730

  5.4

  Cheltuieli pentru informare si publicitate

  0

  0

  0

  TOTAL Capitolul 5

  118,773

  21,597

  140,370

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice ți teste ți predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

TOTAL Capitolul 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

637,743

120,200

757,943

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

464,074

88,174

552,248


Beneficîar/lnvestitor,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2


1

S.C.

eurocom

S.R.L.


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

0

1

2

3

4

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului șl aducerea ia starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL Capitolul 1

0

0

0

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL Capitolul 2

0

0

0

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4,000

760

4,760

3.1.1

Studii de teren

4,000

760

4,760

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documcntatl-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1,000

190

1,190

3.3

Expertlzare tehnica

2,500

475

2,975

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

48,192

8,157

57,349

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3,5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

27,874

5,296

33,170

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizeior/acorduriior/autorizatiilor

6,273

1,192

7,465

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500

285

1,785

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

12,545

2,384

14,929

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

0

0

0

3.7.2

Auditui financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

6,150

1,169

7,319

3.8.1

Asistenta tehnica din parte proiectantului

2,460

468

2,928

3.8.1.1

Pe perioade de execuție a lucrărilor

1,230

234

1,464

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazeie incluse in programul de control ai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1,230

234

1,464

3.8.2

Dirigentie de șantier

3,690

701

4,391

TOTAL Capitolul 3

61,842

11,751

73,593

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și Instalații

409,962

77,893

487,855

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

9

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL Capitolul 4

409,962

77,893

487,855

5.1

Organizare de șantier

10,250

1,948

12,198

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

8,200

1,553

9,758

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

2,050

300

2,440

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4,600

0

4,600

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul lucrărilor de construcții

2,091

0

2,091

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

418

0

418

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,091

0

2,091

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

(20% din Cap 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 -r 3.8 + 4)

92,861

17,644

110,505

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL Capitolul 5

107,711

19,592

127,303

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

TOTAL Capitolul 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

579,515

109,236

688,751

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

418,162

79,451

497,613

Data: Aprilie 2020

Beneficiar/inveștitor,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

0

i

2

3

4

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

G

0

G

1.4

Cheltuieli pentru relncarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL Capitolul 1

o

0

0

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

o|

TOTAL Capitolul 2

0

0

’oj

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4,000

760

4,760

3.1.1

Studii de teren

4,000

760

4,760

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

G

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

I0

3.2

Docusnentati-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1,000

190

1,190

3.3

Expertizare tehnica

2,500

475

2,975

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

48,978

9,306

58,284

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

27,874

5,296

33,170

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

6,535

1,242

7,777

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500

285

1,785

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

13,069

2,433

15,552

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0

0

0

3.7.2

Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

6,407

1,216

7,623

3.8.1

Asistenta tehnica din parte proiectantului

2,563

486

3,049

3.8.1.1

Pe perioade de execuție a lucrărilor

1,281

243

1,524

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1,281

243

1,524

3.8.2

Dirigentie de șantier

3,844

730

4,574

TOTAL Capitolul 3

62,885

11,947

74,832

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

427,087

81,147

508,234

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL Capitolul 4

427,087

81,147

508,234

5.1

Organizare de șantier

10,678

2,029

12,707

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

8,542

1,623

10,165

5.1.2

Cheltuieli conexa organizării de șantier

2,136

406

2,542

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4,702

0

4,792

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului banei! finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul lucrărilor de construcții

2,178

0

2,178

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

436

0

436

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,178

0

2,178

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construlre/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

(20% din cap 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)

96,494

18,334

114,828

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL Capitolul 5

111,964

20,363

132,327

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

TOTAL Capitolul 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

601,937

113,457

715,394

Din care G+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

435,630

82,770

518,400

Data: Aprilie 2020

Beneficiar/lnvestitor,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2


i


S.C. D^D^RbCOM'BfFCl '     DM)-'

'    EUROCOM

'          SRL.

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

0

1

2

3

4

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

____țț

0

TOTAL Capitolul 1

0

0

0

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesara obiectivului

0

0

0

TOTAL Capitolul 2

0

G

0

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4,000

760

4,760

3.1.1

Studii de teren

4.000

760

4,760

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentati-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,000

190

1,190

3.3

Expertlzare tehnica

2,500

475

2,975

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

8

0

3.5

Proiectare

41,621

7,908

49,529

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

25,689

4,881

30,570

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

4,811

914

5,725

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500

285

1,785

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

9,621

1,828

11,449

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0

0

0

3.7.2

Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

4,717

896

5,613

3.8.1

Asistenta tehnica din parte proiectantului

1,887

358

2,245

3.8.1.1

Pe perioade de execuție a lucr ărilor

943

179

1,122

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

943

179

1,122

3.B.2

Dirigentie de șantier

2,830

538

3,368

TOTAL Capitolul 3

53,838

10,229

64,067

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

314,405

59,737

374,142

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL Capitolul 4

314,405

59,737

374,142

spre neschimbare SECRETAR

5.1

Organizare de șantier

7,861

1,494

9,355

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

6,280

1,195

7,484

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

1,572

299

1,871

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3,527

0

3,527

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul lucrărilor de construcții

1,603

0

1,603

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executării lucrărilor de consfructii

321

0

321

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1,603

0

1,603

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

(207. din cap 1.2 +1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)

72,149

13,708

85,857

5.4

Cheltuieli pentru Informare si publicitate

0

0

0

TOTAL Capitolul 5

83,537

15,202

98,739

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare fa beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

TOTAL Capitolul 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

451,780

85,168

536,948

Din care C+M (i.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

320,694

60,932

381,626

Data: Aprilie 2020

Benefici a r/ln vestitor,                                                      /~’ProiectagjțeaBSs

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2                     S.C. D&D EURȘcâf/'StfSL.

Q

•'D&d j Ir eurocom J

SRL

" VIZAT spre neschimbate

SECR5ȚAFL-

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lai

0

1

2

3

4

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

_

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL Capitolul 1

0

oH

0

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL Capitolul 2

0

0

0

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4,000

760

4,760

3.1.1

Studii de teren

4,000

760

4,760

..1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Oocumentati-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1,000

190

1,190

3.3

Expertizare tehnica

2,500

475

2,975

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

107,351

20,397

127,748

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documerrtatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

48,798

9,272

58,070

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatlilor

13,018

3,613

22,631

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor da execuție

1,500

285

1,785

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

38,035

7,227

45,262

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0

0

D

3.7.2

Auditui financiar

0

0

0

3

Asistenta tehnica

18,645

3,544

22,189

3.8.1

Asistenta tehnica din parte proiectantului

7,458

1,418

6,876

3.8.1.1

Pe perioade de execuție a lucrărilor

3,729

709

4,438

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3,729

709

4,438

3.0.2

Dirigentie de șantier

11,187

2,126

13,313

TOTAL Capitolul 3

133,496

25,366

158,862

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții ți instalații

1,242,960

236,162

1,479,122

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice st funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

9

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

G

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporaie

0

0

0

TOTAL Capitolul 4

1,242,960

236,162

1,479,122

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

31,075

5,904

36,979

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

24,860

4,723

29,583

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

6,215

1,181

7,306

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

13,946

0

13,946

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul lucrărilor de construcții

6,339

0

6,339

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

1,268

0

1,268

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6,339

0

6,339

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

{20% din cap 1.2+1.3 + 1.4+ 2+ 3.5+3.8+ 4)

273,791

52,020

325,811

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL Capitolul 5

318,812

57,924

376,736

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

TOTAL Capitolul 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

1,695,269

319,452

2,014,721

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1 +4.2+5.1.1)

1,267,820

240,885

1,508,705

Data: Aprilie 2020 Beneficiar/lnvestitor,                                                           Proiectant,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2                        S.C. D8D^^6c^XRL

. ■ ' /p G D&D « (* EUROCOM J W SRL

S'i•

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare {inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

0

1

2

3

4

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1,1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL Capitolul 1

0

0

0

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL Capitolul 2

0

0

o

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4,000

760

4,760

3.1.1

Studii de teren

4,000

760

4,760

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentati-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1,000

190

1,190

3.3

Expertizare tehnica

2,500

475

2,975

3.4

Certificarea performantei energetice si audiții! energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

117,769

22,376

140,145

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitateMocumentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

50,143

9,527

59,670

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiiior

22,042

4.188

26,230

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500

285

1.785

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

44,084

8,376

52,460

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

0

3.7.2

Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

21,610

4,106

25,716

3.8.1

Asistenta tehnica din parte proiectantului

8,644

1,642

10,288

3.8.1.1

Pe perioade de execuție a lucrărilor

4,322

821

5,143

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele induse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

4,322

821

5,143

3.8.2

Dirigentie de șantier

12,966

2,464

15,430

TOTAL Capitolul 3

146,879

27,907

174,786

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,440,650

273,723

1,714,373

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL Capitolul 4

1,440,650

273,723

1,714,373

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

36,017

6,844

42,861

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

28,814

5,475

34,289

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

7,203

1,369

8,572

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

16,163

0

16,163

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul lucrărilor de construcții

7,347

0

7,347

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

1,469

0

1,469

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

7.3471

0

7,347

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverseși neprevăzute

(20% din cap 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)

316,006

60,041

376,047

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

O

0

TOTAL Capitolul 5

368,186

66,885

435,071

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare ia beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

TOTAL Capitolul 6

0

0

d

TOTAL GENERAL

1,955,714

368,515

2,324,229

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1,469,463

279,198

1,748,661

Data; Aprilie 2020

Beneficiar/lnvestitor,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

i' Proia^fe' °

S.C. D.&p E^QtOM^R,'^ z D&D

; ft* CUROCOM .

■          S.R.l. ^^7/

^£Ș7I-P.2S^


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

0

1

2

3

4

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL Capitolul 1

0

0

0

CAPITOLUL 2, Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL Capitolul 2

0

0

0

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

Studii

4,080

760

4,760

3.1.1

Studii de teren

4,000

760

4,760

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentati-suport sl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1,000

190

1,190

3.3

Expertizare tehnica

2,500

475

2,975

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

43,274

8,222

51,495

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu da prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

25,269

4,801

30,070

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiiior

5,502

1,045

6,547

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500

285

1,785

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

11,003

2,091

13,094

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0

0

0

3.7.2

Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

5,394

1,025

6,419

3.3.1

Asistenta tehnica din parte proiectantului

2,758

410

2,568

3.8.1.1

Pe perioade de execuție a lucrărilor

1,079

205

1,284

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control a! lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1,079

205

1,284

3.8.2

Dlrigentîe de șantier

3,236

615

3,851

TOTAL Capitolul 3

56,168

10,672

66,840

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții șl instalații

359,552

68,315

427,867

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

D

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj sl echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL Capitolul 4

359,552

68,315

427,867

5.1

Organizare de șantier

8,989

1,708

10,597

5,1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării da șantier

7,191

1,366

8,557

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

1,798

342

2,140

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4,035

0

4,035

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul lucrărilor de construcții

1,834

0

1,834

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

367

0

367

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1,834

0

1,834

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construi re/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20% din cap 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)

81,644

15,512

97,156

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL Capitolul 5

94,668

17,220

111,888

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

TOTAL Capitolul 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

510,388

96,207

606,595

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

366,743

69,681

436,424

Data; Aprilie 2020

Beneficiar/lnvestrtor,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA SICA ALEXANDRESCU", in lei/euro la cursul BNR de 4.8246 lei/euro din data de 04.04.2020

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

0

1

2

3

4

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relucarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL Capitolul 1

0

0

b

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL Capitolul 2

0

0

b

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4,600

760

4,760

3.1.1

Studii de teren

4,000

760

4,760

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatl-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1,000

190

1,190

3.3

Expertizare tehnica

2,500

475

2,975

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

69,262

13,159

82,421

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabiiitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/clocumentatie de avizare a lucrărilor de inten/entii si deviz general

34,849

6,621

41,470

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

10,971

2,084

13,055

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500

285

1,785

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

21,942

4,169

26,111

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0

0

0

3.7.2

Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

10,756

2,044

12,800

3.8.7

Asistenta tehnica din parte proiectantului

4,302

818

5,120

3.8.1.1

Pe perioade de execuție a lucrărilor

2,151

409

2,560

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului ta fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2,151

409

2,560

3.8.2

Dirigentie de șantier

6,454

1,226

7,680

TOTAL Capitolul 3

87,518

16,628

104,146

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

717,028

136,235

853,263

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

a

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL Capitolul 4

717,028

136,235

853,263

VIZAT spre neschimbare .^secretar

5,1

Organizare de șantier

17,926

3,406

21,332

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

14,341

2,725

17,066

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

3,585

681

4,266

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8,045

0

8,045

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul lucrărilor de construcții

3,657

0

3,657

5.2.3

Cota aferenta iSC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

731

0

731

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3,657

0

3,657

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

(20% din cap 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)

159,409

30,288

189,697

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL Capitolul 5

185,380

33,694

219,074

CAPITOLUL 6- Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

TOTAL Capitolul 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

989,925

186,557

1,176,482

Din care C+M (1.2+1,3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1j

731,368

138,960

870,328

Data: Aprilie 2020

Beneficiar/lnvestitor,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

0

1

2

3

4

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru reiocarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL Capitolul 1

0

0

0

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL Capitolul 2

0

0

0

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4,000

760

4,760

3.1.1

Studii de teren

4,000

760

4,760

1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3,2

Documentati-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1,000

190

1,190

3.3

Expertîzare tehnica

2,500

475

2,975

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic ai clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

59,372

11,281

70,653

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

31,403

5,067

37,370

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizeior/acordurilor/autorizatiilor

8,823

1,676

10,499

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500

285

1,785

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

17,646

3,353

20,999

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

0

3.7.2

Auditul financiar

0

0

0

3

Asistenta tehnica

8,650

1,644

10,294

4.8.1

Asistenta tehnica din parte proiectantului

3,460

65S

4,118

3.8.1.1

Pe perioade de execuție a lucrărilor

1,730

329

2,059

3,8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat in Construcții

1,730

329

2,059

3.8.2

Dirigentie de șantier

5,190

986

6,176

TOTAL Capitolul 3

75,522

14,350

89,872

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții ți instalații

576,642

109,562

686,204

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

D

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL Capitolul 4

576,642

109,562

686,204

VSZAȚ spre neachimbare SECRETAR

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

14,417

2,739

17,156

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

11,534

2,191

13,725

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

2,883

548

3,431

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6,470

0

6,470

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul lucrărilor de construcții

2,941

0

2,941

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

588

0

588

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,941

0

2,941

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiinta re

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

(20% din cap 1.2 +1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.B + 4)

128,933

24,497

153,430

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL Capitolul 5

149,820

27,236

177,056

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice ți teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

TOTAL Capitalul 6

0

0

0

|                                TOTAL GENERAL

801,934

151,148

953,132

_______Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

588,176

111,753

699,929

<ata: Aprilie 2020

Beneficiar/lnveatitor,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TURBINEI", in lei/euro ia cursul BNR de 4.8246 lei/euro din data de 01.04.2020

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

0

1

2

3

4

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea ia starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL Capitolul 1

0

0

0

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL Capitolul 2

0

0

b

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4,000

760

4,760

3.1.1

Studii de teren

4,000

760

4,760

.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentati-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1,000

■190

1,190

3.3

Expertlzare tehnica

2,500

475

2,975

3.4

Certificarea performantei energetice si auditu! energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

93,444

17,755

111,199

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

43,588

8,282

51,870

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/accrdurBor/autorizatiilor

16,119

3,063

19,182

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500

285

1,785

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

32,237

6,125

38,362

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0

0

0

3.7.2

Auditul financiar

0

0

0

1

Asistenta tehnica

15,802

3,001

18,803

3.8.1

Asistenta tehnica din parte proiectantului

6,321

1,200

7,521

3.0.1.1

Pe perioade de execuție a lucrărilor

3,160

600

3,760

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3,160

600

3,760

3.8.2

Dirlgentie de șantier

9,481

1,801

11,282

TOTAL Capitolul 3

116,746

22,181

138,927

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții ți instalații

1,053,466

200,158

1,253,624

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL Capitolul 4

1,053,466

200,158

1,253,624

5.1

Organizare de șantier

26,337

5,004

31,341

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

21,070

4,003

25,073

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

5,267

1,001

6,268

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11,821

0

11,821

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul lucrărilor de construcții

5,373

0

5,373

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

1,075

0

1,075

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5,373

0

5,373

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de constmireldesfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

120% din cap 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.B + 4)

232,542

44,183

276,725

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL Capitolul 5

270,700

49,187

319,8B7

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice ți teste

0

0

0

TOTAL Capitolul 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

1,440,912

271,526

1,712,438

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1,074,535

204,161

1,278,696

Data: Aprilie 2020

Beneficiar/lnvestitor,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Proiectant, S.C. D&D?^âfe)O^S.R.l..

v.;

fa G d&d - H

■' I» EUROCOM J ■ w,,SRL/JINDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AFERENȚI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL

“Reabilitare sisteme rutiere -17 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

pentru proiectul de investiții

„Reabilitare sistem rutier pe străzile: Atletilor, Chefalului, Aleea Doamna Ghica, Intr. Ion Luca Caragiale, Str.Ion Luca Caragiale, Monumentului, Munții Buzăului, Șos.Iancului nr.128 (alee spate bloc G), Grigore Vasiliu Birlic, Doctor Russel, Alexandru Giugaru, Theodor Dumitru, Neculuță, Ottoi Călin, Ion Paul Pincio, Sica Alexandrescu, Silozului, Turbinei” - SECTOR 2, BUCUREȘTI

Crearea unei infrastructuri rutiere sigure este condiție fundamentală pentru eficientizarea și fluidizarea traficului pietonal și auto. Efectele acestei abordări se regăsesc în influența asupra mediului înconjurător și reducerea poluării generate de activitățile de transport. De asemenea prin investițiile propuse, respectiv prin reabilitarea străzilor și crearea de locuri de parcare suplimentare, rezultă decongestionarea și fluidizarea traficului, cerință ce este impusă de STRATEGIA NAȚIONALA PENTRU SIGURANȚĂ RUTIERĂ 2013 - 2020 aprobată de Guvernul României.

Investițiile propuse sunt în concordanță cu “Strategia de dezvoltare a Sectorului 2, București". Suprafața totală pe care se vor executa lucrările în aceste amplasamente se află în administrarea Sectorlui 2 al Municipiului București și sunt înregistrate în inventarul Domeniului Public al Sectorului 2.

în ultimii 10 ani, numărul autovehiculelor de transport persoane din Regiunea București-llfov a crescut cu peste 25%, din care 96% sunt autoturisme. Este de așteptat ca în următoarea perioadă, tendința de creștere să se păstreze și chiar să se accentueze pe măsură ce economia se va dezvolta și obișnuințele privind modalitatea de deplasare ale locuitorilor se vor modifica. De aceea, pentru soluționarea unor asemenea situații complexe sunt necesare abordări la diferite niveluri, prin reabilitarea sistemului rutier cu scopul de a ajuta la decongestionarea și fluidizarea traficului în general.

Defecțiunile întâlnite au fost localizate și măsurate, prezentând grade de severitate diferite. Urgența de remediere este stabilită în funcție de gradul defecțiunii, ținând cont de efectul acesteia asupra desfășurării normale a traficului rutier, de modul în care afectează siguranța circulației și de influența asupra comportării în exploatare a îmbrăcăminții rutiere bituminoase.

Obiectivele ale căror devize generale și indicatori tehnico-financiari sunt supuși aprobării sunt următoarele (euro-leu=4.8297, curs BNR la data de 13.04.2020) :

 • 1. Str. Atleților

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 1.190.500,70 lei reprezentând 246.495,79 euro

din care C+M inclusiv TVA: 951.240,69 Iei reprezentând 196.956,48 euro

Suprafața totală : 3.092 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (12 luni) : 1.190.500,70 lei reprezentând 246.495,79 euro

Durata de realizare: 12 luni

 • 2. Str. Chefalului

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 877.849,27 lei reprezentând 181.760,62 euro

din care C+M inclusiv TVA: 688.793,88 lei reprezentând 142.616,29 euro

Suprafața totală : 1.925 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (8 luni): 877.849,27 lei reprezentând 181.760,62 euro

Durata de realizare: 8 luni

 • 3. Aleea Doamna Ghica

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 892.430,17 lei reprezentând 184.779,63 euro din care C+M inclusiv TVA: 711.615,25 lei reprezentând 147.341,50 euro

Suprafața totală : 2.312 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (8 luni) : 892.430,17 lei reprezentând 184.779,63 euro

Durata de realizare: 8 luni

 • 4. Intrarea Ion Luca Caragiale

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 304.071,70 lei reprezentând 62.958,71 euro din care C+M inclusiv TVA: 208.708,88 lei reprezentând 43.213,63 euro

Suprafața totală : 652 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (4 luni) : 304.071,70 lei reprezentând 62.958,71 euro

Durata de realizare: 4 luni

 • 5. Str. Ion Luca Caragiale

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 1.155.859,99 lei reprezentând 239.323,35 euro din care C+M inclusiv TVA: 923.363,33 lei reprezentând 191.184,41 euro

Suprafața totală : 3.110 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (12 luni): 1.155.859,99 lei reprezentând 239.323,35 euro

Durata de realizare: 12 luni

 • 6, Str. Monumentului

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 674.440,47 lei reprezentând 139.644,39 euro din care C+M inclusiv TVA: 520.310,92 lei reprezentând 107.731,52 euro

Suprafața totală : 1.482 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (4 luni) : 674.440,47 lei reprezentând 139.644,38 euro

Durata de realizare: 4 luni

7. Str. Munții Buzăului

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 2.000.110,60 lei reprezentând 414.127,30 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.623.051,11 lei reprezentând 336.056,30 euro


Suprafața totală : 5.339 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (12 luni) : 2.000.110,60 lei reprezentând 414.127,30 euro

Durata de realizare: 12 luni

 • 8. Șos.Iancului nr.128 (alee spate bloc G)

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 757.943,00 lei reprezentând 156.933,76 euro

din care C+M inclusiv TVA: 552.248,00 lei reprezentând 114.344,16 euro

Suprafața totală : 1.275 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (6 luni): 757.943,00 lei reprezentând 156.933,76 euro

Durata de realizare: 6 luni

 • 9. Str. Grigore Vasiliu Birlic

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 688.751,00 lei reprezentând 142.607,41 euro din care C+M inclusiv TVA: 497.613,00 lei reprezentând 103.031,87 euro

Suprafața totală : 945 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (4 luni) : 688.751,00 lei reprezentând 142.607,41 euro

Durata de realizare: 4 luni

 • 10. Str. Dr. Russel

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 715.394,00 lei reprezentând 148.123,90 euro din care C+M inclusiv TVA: 518.400,00 lei reprezentând 107.335,86 euro

Suprafața totală : 995 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (6 luni) : 715.394,00 lei reprezentând 148.123,90 euro

Durata de realizare: 6 luni

 • 11. Str. Alexandru Giugaru

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 536.948,00 lei reprezentând 111.176,26 euro din care C+M inclusiv TVA: 381.626,00 lei reprezentând 79.016,50 euro

Suprafața totală : 745 mp

Eșalonarea investiției;

Anul 1 (4 luni): 536.948,00 lei reprezentând 111.176,26 euro

Durata de realizare: 4 luni

 • 12. Str. Teodor Dumitru Neculuță

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 2.014.721,00 lei reprezentând 417.152,41 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.508.705,00 lei reprezentând 312.380,69 euro

Suprafața totală : 3.015 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (12 luni): 2.014.721,00 lei reprezentând 417.152,41 euro

Durata de realizare: 12 luni

 • 13. Str. Ottoi Călin

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 2.324.229,00 lei reprezentând 481.236,72 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.748.661,00 lei reprezentând 362.064,10 euro

Suprafața totală : 3.635 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (12 luni): 2.324.229,00 lei reprezentând 481.236,72 euro

Durata de realizare: 12 luni

 • 14. Str, Ion Paul Pincio

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 606.595,00 lei reprezentând 125.596,83 euro din care C+M inclusiv TVA: 436.424,00 lei reprezentând 90.362,55 euro

Suprafața totală : 860 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (4 luni): 606.595,00 lei reprezentând 125.596,83 euro

Durata de realizare: 4 luni


VIZAI spre neschimbat • 15. Str. Sica Alexandrescu

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 1.176.482,00 lei reprezentând 243.593,18 euro din care C+M inclusiv TVA: 870.328,00 lei reprezentând 180.203,33 euro

Suprafața totală : 1.835 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (8 luni) : 1.176.482,00 lei reprezentând 243.593,18 euro

Durata de realizare: 8 luni

 • 16. Str. Silozului

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 953.132,00 lei reprezentând 197.348,08 euro din care C+M inclusiv TVA: 699.929,00 lei reprezentând 144.921,84 euro

Suprafața totală : 1.715 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (8 luni) : 953.132,00 lei reprezentând 197.348,08 euro

Durata de realizare: 8 luni

 • 17. Str. Turbinei

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 1.712.438,00 lei reprezentând 354.564,05 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.278.696,00 lei reprezentând 264.756,82 euro

Suprafața totală : 2.665 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (8 luni) : 1.712.438,00 lei reprezentând 354.564,05 euro

Durata de realizare: 8 luni

DIRECTOR TEHNIC. 14.04.2020

POP

---WM

spre neschimbate