Hotărârea nr. 100/2020

Hotărârea nr. 100 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere - 21 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 1143, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ți a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 21 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București"

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.05.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 21 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București” ;

Analizând:

 • - Avizul favorabil nr. 5/20.05.2020 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului București, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 739/12.05.2020;

 • - Raportul de specialitate nr. 47094/10.04.2020 prezentat de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 59566/22.05.2020 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 58880/25.05.2020 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  ■L'J


Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind excitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de ■BMducare de Secretar General al Sectorului 2 București. f                                                                                                             s

...                'n vec*ere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 309/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2,

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu ari. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

 • A rt.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 21 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București" potrivit anexelor nr. 1-3 ce cuprind un număr de 75 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală, pe obiective, a lucrărilor de "Reabilitare sisteme rutiere - 21 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București” este de 40.317.617,63 lei inclusiv TVA din care C+M 29.008.264,47 lei inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă realizarea proiectului "Reabilitare sisteme rutiere - 21 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”, obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.

Ș\Art.3. (1) Lucrările de construcție ale obiectivelor de investiții de interes local "Reamlitare sisteme rutiere - 21 străzi din Sectorul 2 al Mun zipiului București" vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor /VR’jv^ublice.

(2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție.

(3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. »Prezenta Hotărâre conține un număr de 78 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.05.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare

CENTRALIZA TOR PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE SISTEME RUTIERE - 21 STRĂZI DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

APROBARE " Reabilitare sistem rutier pe străzile: Litovoi Voievod ,Doctor Calistrat Grozovici, Int. Cremenița, Moroieni, Șos. Gherase, Podul Vârtosului, Podul Corbului, Stolnicul Vasile, Trei Scaune, Odorhei, Viadislav Voievod, Alee KeppIer-Sf.Petru Tei, Geamandurii, Puieților, Int. Puieților, Int. Pâncota, Lăptari Tei, Căpitan Juverneanu, Cănea Nicolae, Wolfgang Amadeus Mozart, Frederic Chopin - SECTOR 2, BUCUREȘTI

Mr.

Crt.

Denumirea străzii

MP

Valoare investiție (fără TVA)        LEI

C+M (fără TVA) LEI

Valoare investiție (inel. TVA)      LEI

C+M (inel. TVA) LEI

Vaioeire investiție (inel. TVA) EUR

C+M (inel. TVA)

1

Litovoi Voievod

5.130

1.780.571,02

1.232.599,24

2.118.879,52

1.526.412,10

437.396,43

315.094,46

2

Doctor Calistrat Grozovici

4.257

1.560.943,90

1.122.762,01

1.857.523,23

Z 1.336.086,79

vZ,383.4145,13

275.805,96

3

Cremenița

6.011

2.561.317,43

1.824.256,14

2.994.417,75

Z 2,170.864,81

618.132,19

448.127,66

4

Moroieni

1.163

455.307,19

275.132,27

541.815,55

iZ 327.407,40

Z 111.845,99

67.586,11

5

Șos. Gherase

12.286

4.431.264,23

3.263.595,44

5.273.204,45

Z 3.883.678,53

x 1.088.537,96

801.700,68

6

Podul Vârtosului

656

297.061,51

190.282,98

353.503,20

IZ 226.436,75

Z 72.973,02

46.742,92

7

Podul Corbului

657

293.027,19

187.611,83

348.702,35

223.258,07

71.981,99

46.086,76

S

Stolnicul Vasile

6.919

2.629.816,86

1.909.566,07

3.129.482,07

Z2.272.383,62

/ 646.013,27

469.084,00

9

Trei Scaune

1.586

677.837,69

469.452,69

806.626,86

558,648,70

Z 166.510,51

115.320,83

:.o

Odorhei

7S2

336.853,51

220.553,41

400.855,67

4   262.458,55

Z 82.747,90

54.178,84

:.i

Viadislav Voievod

3.621

1.301.501,72

930.461,70

1.548.787,05

Z 1.107.249,43

Z 319.713,28

228.567,48

:.2

Alee KeppIer-Sf.Petru Tei

1.833

963.108,64

679.181,89

1.146.099,2'9

*Z 808.226,45

7 236.587,18

166.840,71

;.3

Geamandurii

1.954

1.035.515,66

735.950,64

1.232.263,63

875.781,26

Zz254.373,93

180.785,93

:.4

Puieților

4.443

1.579.789,40

1.131.514,81

1.879.949,40

Z 1.346.502,62

’Z 388.074,52

277.956,08

..5

Int. Puieților

522

243.666,35

145.008,70

279.252,98

Z 172.560,35

J 57.645,68

35.621,32

'..6

Int. Pâncota

1.130

412.855,18

273.620,22

491.297,66

Z 325.608,06

/ 101.417,68

67.214,68

1.7

Lăptari Tei

4.094

1.721.056,85

1.244.732,03

2.048.057,66

-Z 1.481.231,12

Z 422.776,80

305.767,83

:.s

Căpitan Juverneanu

7.626

1.936.596,70

1.388.519,35

2.304.550,07

_Z1.652.338,03

t/475.724,06

341.089,12

19

Cânea Nicolae

12.767

2.929.377,00

2.134.725,87

3.485.958,62

^.-'2.540.323,78

719.600,07

524.394,40

20

Wolfgang Amadeus Mozart

8.040

3.414.778,54

2.499.\70,76

4.063.586,46

v2.974.489,20

Zg38.838,73

614.018,37

21

Frederic Chopin

8.240

3.372.104,33

2.4) 17.4^,79

4.012.804,16

^-2.936.318,80

^828.355,83

606.138,93

TOTAL

93.717

33.934.350,91

24.3)76.69^4

40.317.617,63

29.008.254,47

8.322. 692,16

5.988.123,05Curs Euro BNR = 4.8443 ( 23.03.2020)

/ \

{//          X?      \

CipextorTehnic      i F»°rS-U 1

r ’ZZĂT--->        /vf™MICU

L-ȘfcCREȚAșJ r       .✓ ——

Director Efzffîpînic Marius^TCULJ.

întocmit: 23.(13.2020 lns^>Sg lojlpOP
DEVIZE GENERALE PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE SISTEME

RUTIERE - 21 STRĂZI DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI’'

J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

VIZAT spre neschimbare secretar

Pioieclant,

S( I l’X’A ! X(.IXI.}l<!.\i .<.!<( >1 P slrt


Hem-tichir, AHMI.XMIMilA IHAltXIl I l i Pt HI K SI l ll>l<2


DEVIZ GENERAI

pihind c helluivlih’ iuti* tare- rea li/«iiii obiectivului con bum IIG ‘107/2016

Rl ABII I I ARI SIS [ 1 M IUJ I II R SI RADA I ITO\ Ol \ OII \ Ol) SI C I OR 2, BUCURI Șll

X'r cri.

jĂ'MiHtiin fi ciij/ffu/c/oi *.i sniun/nioit itir tie cnciniivir

V'iilomr " (/lini M -O

I.V.A.

\ llhullT

u h n .-u

hi

Ici

hi

1

2

3

1

5

CA PI TOI UI 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea leienuloi

11,11(1

0,0(1

0,()tl

1.2

Amenajarea terenului

(1,(10

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția medii ihii m aducerea la -darea

(1,00

n.tHi

0.0(1

1.4

Cheltuieli pentru relucarca/prolecția utililâlihir

0,0(1

0,00

0.00

IOTA/ CAP/TOI 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUl 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului C heltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2 I

C heltuieli penii u asigurarea utili Iniilor necesare obieclivuhii

0.00

0,(111

0.00

IOTA! CAPO OI 2

0,00

0,00

0,00

CAPITQl UL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

3.1

Studii

4 1)00.00

760.00

•1.760,11(1

3/.I Stlnlil ./c Ii’ICH

4 (10(1.00

7n0.110

4.7U0 0(1

i 1 2. Râpei! /nieiiiti iinjh/t tul asuprii im Jiului

R.W

11,00

3.13. Al!-.’ Atiuiii ‘■i'i't ifiie

l/U/i

{J.IJO

0,0.0

3.2

ITecumenta ții-supei! și rhelluicli pentru obținerea doaU/.e, acurdiui și aiib>ii/atii

500,(10

95,00

595,00

3.3

1 xperlizare tehuii â

2.511(1,(111

475,00

2.973,00

1.1

Certificarea performanței cnei peiice și audilul energetic ai clădirilor

n nu

11 IUI

i i un

3.5

Proiectare

117.409,97

22.107,90

RC )7>7

3 ..5 / Trăiri de pre/t i tme

0.00

0,00

3.5 2 Stnd/H Jc f/fe/eZiil'-Jthite

!<(///

0,00

o.ot/

V 5.3. Slndin tic icxtibjL’liift Jm mm ninhe Je         ti lin imilm Jt

iHtet eeiilii și di’v'i; penetul

50 JdfA'ip

9.5J9,f>0

5<i.i-I9,()u

3.5.-1 I X?{ ne/mO/iiM tehuii e neeesmr iu i etletei: obthniii iit izebn neciiintilm ' (//i/ei^iil/.’Ao

25 M9.39

30.?.’>.99

1,5.5 Vi iifiemen lehnit a th < iilihifi- a pjtHt’i lulni h’/iint și ii t/< hHulci Ji' i u i ittse

< 51R U(>

23,V(I

d >3 J.00

3 5,0. Pitv'ct 1 It 'niit șj (letnlH tle i-u\ nfie

ÎS .(«9/î.S'

7 ? ,19.(10

C’ l's .O1.

3.0

Organizarea procedurilor de achiziție

o.oo

(1.00

3.7

Consultanță

0.00

0,00

0.00

7.i. Al-ifninen/ențul tle prch't I peni/a pbfCt fnml tic hit CElipi

n.w.i

0,00

o.cii?

V. ? Aiitlilul Immii im1

0,00

0,00

ț.S

Asistentă tehnică

39.14'-}.1>7

11.233 4l>

70.3HS.4ti

Ar

Llt.

Pi-frmiihr/i r iiptluh'fiH si xnhiiipilrift /tu Jt ihtlltiiih

rn/oiin-

(/rt ni 1 iii

1A.V

l iihniri

<<n I\.\)

hi

fur

l<i

1

2

3

■1

•Șo.OP

5

7 uMl (<■

■ SI A-t^lt >:ț O. Imn ,) din puți•« i-,-,. l-ntlnlui

i 6 / 1 |’| puHl’iill.l sil i U« fi fir ii Jlli l.îli/f 1

1

bi’.i.iU'

1 i-'H.lili

.1 S 1 .’ /1 htru /‘.i'lii tp.i>i-rt pi Mu Mii/MM Iu twle iiii tn» >n ;-n           ifr i < ni). / ui lin nnih i il< । u'i ir/ic, J<'i;.if <le < ,iin

b'-l'i . Illhlllli .ii S),l7                  fll

1 'III1/ nu

1 /oo.lnl

l S ’ Plllpin/h dl ȘillUil-r

N'i.'i;

Sn.XA.s 4ri

b<X 0(lS -)(>

701,17. C \I>1IOI 3

IX 3, î-iH.flJ

Î4..S76, W

? 18.416. 11

CAPI

OLUL -1 Cheltuieli pentru investiția du b.i/â

1 1

C. onsh in iii -.i insi.ilatii

1 269.M9M ? |

241.290,8(,

1 rd 1.299.1(1

f 1 I Ria/’.’/ilan -hlei.'i iMirr

/ ■*{ ai aai)

211 29‘USn

1 Ui ''S',70

1 2

Montaj utilaje, rclupami nte k hnolujțkv sj hniilk»iia!u

tl.llll

0 011

0,00

1.3

( lilaju. t*i-hi pa mente tuhnoh»git e șî fum îi««n.ilc <arv ivsi'Mlâ montai

(1,110

0,00

n,ixi

1 1

1 'lilaie, echipamente telincl. e|,< Șl Imn lienak i are nu nive-itâ m.mt.ij și ei hipamenli d. han-, ui

mu;

HM

(1,00

1 5

O. nări

<1.0(1

(1,(10

0,01)

Mi

Ai li v e iii'Cnrj'or.ile

0.01)

0,0<l

11,01)

107.1/ CAI’lllll -1

2-11.2‘1‘I.Sb

1.5/7.29'),70

CAI’! IO!.UI 5 Alte cheltuieli      ■

3.1

Organizare de șanlier

IM.USO.OO

3 619,5(1

22 u69 '>()

5J 1 1 Ht l/ii 1 ilt fPl

J2 ~n/frijii

’ 11 1.0(1

1 il 1 3,00

1 / 2. Clit ifit.'i /i u iit Xt vi\tinr.iini șvn/lâ i ului

(f nl/.fin

/.?()< .5(1

r i5t>. io

5.2

(. oniixioținc, iUc, taxe, t estul t1<-«Inului

|S.650,0l)

(.513,5(1

22.19.3 --dl

l uminoaiu'lc m dobânzile alun nit i (edilului baiu 11 \2.1

ti nan ța lua ic

0,1 MJ

n,f!p

( «>ta af’cii'Hlâ ISC pcr.liu «tailiulnl calității liu iărih ț d< ton>lnh ții

<’ i Io INI

/ ??■( - 1

i. o./4

C i»1a ateu nl?i l^t punți u t i iiticlul "laiului in amenajau a ’i.2.3 lerik’iiuhîi, uibauiMn și ptuhu juIi<r i/.u« a im iâjikM du ( UH"lt tu lii

l 2‘7J.(h)

.'•/ iu

i . I'i

3.2.-I l ola .ileienla l jsei Soi 1.1L a < onslrtliloialor ■ C '■<

u HJJI'I

1 ’M.iil.

i ChVjU

Iaxe penii u a«i'idiu i a\ i/u 11miJiunit și aiiluri/alia du 5 2.5.

i Ullhtl llilc, di "tlliiLUi

4 AUijtn

3 I5,fl HiJ

C liellmeli diverse și neptei .'i/m. i ’u i> ' । ( apii,.! ■ 'Aii-, apil, .1 1 2, 1 3 1.1. 2, 3.5, 3.S. t

2sv.il |,s i

5 1.1^9,28

344.281,09

■1,1

l lielluivli peiiliu iiiloini.iH și psiidiiitak-

HJJO

0,00

tot.u CAI'IIOI 5

327.011,84

62.122,25

384.144,09

CAP1TOI l'I 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si tesle si predare l,i beneficiar

n.l.

l’iegăliiea peisonaliilm <k exploatare

O,(KH!

(l.tlll

Hjld

i> 1.

Probe tehnologice si b 'k-

(I.OOLÎ

.           (1,00

(1/10

/Ol U CAPIIOI (.

0,11(1

0,00

0,00

!OI Al G1XI HAI

1.780.571.02

338.308,50

2.118.874,52

11 in caro:

L * M (1.2 4 1.341.4 -J 2 + -1.1 f -1.24 5.1.1)

L282.699,2-l

243.712,86

1.526.412,10

In pieluri l.i dala de 20.111 21)20: I < nm 1 77‘>2 lei

di-m lu i.u

VI).I’. SI l I Oii 2


l’itiift tanl,

livncfici.ii,

A.D.PSei lor?.


I I \A I \i ,l\ | I RIMK.KOl PH<I

DEVIZ OBIECTULUI

Reabilitare ‘.islvm rutier

HI ARII ti Aid SISU \t Rl’l II R SI RADA I I l O\ O) VOI I V()D SI (' I (>R 2, BU( l Id Ș I I


XT.

cri.

Denumirea cnpiloleloi și snlieapilaleloi de cheltuieli

IWililri ț/tini TI .4 >

A.

1 illoilfe hu 1 l’/V

lei

lei

hi

1

2

3

4

6

CAPI

OLUI 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instabilii

4.LI Reabilitare sistem rulici

4.1. Li Reabilitare sistem rutier

1.269.099,24

241,299,8b

1.511.299,1(1

TOTAI 1 - subcapitol 4.1.1

1.269.999,24

241.299,6'6

1.511.209,10

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologici' și

ii.i.m

0,()b

0,00

IO1AI 11 - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.1

Utilaje, ei hipamenle tehnologice și funcționale i are

0,00

o.oo

1.4

Utilate, echipamente tehnologice și funcționale i are

n.iKî

(),<)(■)

0.00

1.5

1 lol.ii i

(I.IKI

(1,00

(1,00

4.6

Ar tive nen>i pornit'

11,01)

0,00

0.(10

TOI Al III - subcapitol 4.3+4.4+4.5-14.6

0,0(1

0,00

0,00

Toiul deviz pe obiect l toiul 1 + 1 oiul 11 + iotul III)

1.269.999,24

241.299, S6

1..311.299,10

I’ioiertanl,

ȘL I l \A I \GI\1 I RIXGGROl I’ SKI


llenefici.u,

Al IMIMSIRA I IA IH1M1NH I i J l'i bl K

SI C IOK 2


DEVIZ GENERAI

piî\ nul thchunt'u'sjii1 ic.i li/.ii ii nbieclh ului miifiirm H(» *>07/2016

IU \im n ARI SIS î I M RUDI R STRADA I HOX Ol \ OII \ Ol) SI CI OR 2, BUC URI Șl 1

Vr.

cri.

Dt j/iuHitni ciiffitideltn și srd>Cii/dttde/nr de chidtnteh

tfi/piirc '*

i/iini / VA)

O.V.4.

Vi.’lnroe

(cu IE4J

lei

lei

/ci

1

2

3

4

5

CAI’ITOLUI 1. Cheltuieli pentru obtineiea si amenajare.! terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

l.l

Obținerea terenului

O.tltl

0.0(1

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protec lia mediului si aducerea la starea inițiala

0.1M»

DJHI

0,00

1,4

C helluieli pentru relocarea-protecția itliliLMilui'

0,011

0,00

0,00

ro/zU. capitol i

a,oo

0,00

0,00

i AFÎ i Ol UI 2. Cheltuieli pentru asigurarea utililatilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilitâlhoi necesare obiectivului

2 1

Cin lluieli pentru asigurarea u Oii lalslui mvsjrrublet tivului

0,00

(1.00

0.00

lO'IAl CAPITOl 2

0,00

0,00

0,00

CAPI TOI L’L 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

3.1

Studii

4.000.011

760,00

i 760 .11(1

3.1 1. Slujii de ici cu

J tKKU'RI

76U,00

4560A!0

Ti.2. Kupor pin tnd imptiHin* u>npru /uit/n/in/

u, Ut i

u.u(/

u.UU

3 1 3. /Wc -'Indii ?pi’i ifiee

a op

o.oo

3.2

Docu menta Iii suport și cheltuieli pentru nbțiiu ii a de avize, acorduri și autorizații

sotmti

95J ii)

IU

3.3

1 xpciti/air tehnică

2.5011,(1(1

475,00

2.975,00

3.4

C vîtiticarea pc-ilormanțvi viicigetice și auuilul cursi;i-iu <il i lădiriku

n.iio

11,00

0,0(1

3.3

Proiectare

117.4(19,97

22.3d7,9{t

139.717,87

3.’ / lemn dr p/i'/iv f/iiv

11.00

P,U(i

(1.0(1

.1.5.2. Sliidiu de pil■ți-ZilbiHt.îlt'

ROt)

Te V Siudin de îi .-«ibibliilt dpi nmertiidie d? .iri-Girt’ ii hu i nih i di inia i i'Ulii și deci: veuciul

r>». 1(1(1,00

‘1519.0(1

5" ol'l.OO

3 ? -/ Dp( națiile tehuii r net c^irc in vedert u nhlhit i ii :lri:ehu ihvrdnf l!t>/' UHtiHi:.illidO)

25 J99.?9

4 52t>.O(i

30.225,99

3.5.5. \ \ iil'it iiii'n Ichiiitii de i iilitiiii i< pneci Intui R /mit a <it /ahiioi de cu i iilie

3.5 J(i.oo

72.3,00

■I 533.^)

3 5.0. Preiei i tefi/dt și detnlii de i u ciifă

35.(149,95

7 239.(1(1

(        P> >3S 95

3.u

Orgam/arca      xiiiiiK-r lu acriîziîi^

UJ/ii

El, MU

u/Ki

3,7

Coiisullant.i

(i,0()

(1.00

0,00

5 7./. yhifiti^e/iii'nlid de f/nin / pi nln/ nhet iu al de im e^tiții

HdK)

0,00

U.ltp

>.? 2. Ajidifjd hmifii i(ir

ti.iH)

djjp

3.8

Asistență tehnicâ

59,149,97

11.235,49

70.388,46

--------c--------------------------------— -

(Im it H U

M. t

... . -----

l idihu'i

(tu n.4)

■Vi

.rl.

1 )iw)»ir< it aipth’ldiH ț.i siibmpjhdi hn de rhtlliutlr

/.<

hi

Ier

1

2

3

4

5

î S 1          ulii tehuiiâ iftU pJÎi h'il }•». ,‘t< Idlltllhtl

2

TS'îJ 00

2

1 1       , ■, i           >/. . irsi.'f.i ,17.-1. r.îiJ. 1

I lîiiG.cid

l'Vl li!)

1 19(! ,trl>

J 5'       |VH#m /'ifffii          pit'it’, i.lHtlillili.i /;■’ (                if

pi          th IVllUvf d lin hHÎl< 1 lu’< ntl/fh* h tTt.l .h l iflt

hi r< i fi hiat! tir       tti (< n.-in.i hi

l O'iUni

1 ‘in, U(i

I WI.W

1 S ? i)ii ix'i utir ih',Jnfit r

■>; /-puc

iu S JS,./M

|,,s rlIC, .J(i

IOIAI CAPII Ol 1

fs l.Ai'VM

US'/n, 19

2/8.436.33

CAPII

OLUl 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

1 1

Construi iii si instalații

1.269.999.24

211.299.86

i 511.299.11)

4.1 i   ReuMiinft'        nttic/

1 Jr.'f "‘»i 21

211 "fl.Su

fiii 2'^i. ți/

1 2

Montaj utilaje. i\hipaincjih’ tehnologice și linii lionali

IM 10

0 00

11,1)11

1.3

l li liije, eebiparnenti-tehnologii > A liiiiuion.de . .m iim-it.i inonl.i;

0r00

0,00

().()()

-1 -1

l lilaju, i ihipamvnh- tehui»k)gh i fumihmalv । are nu tn tcMlii montai -?i cvliipanu ntc dr tia!i>p<>1 t

(i.llt)

ti.nii

li 1’0

4 5

lli.tan

U,UI

0,00

0,(111

C(>

Ai tire Hei orpoi.rli'

(l,O<l

0,00

0,071

IOIAI CAPIIOI 1

J.2b9.99(C24

2-11.299,56

/.511.299, JO

CAPI

Ol.Li 5 Alie cheltuieli

5.1

Oi gani/are di șantii i

19 050,00

3.619,50

?2 (giO.50

■■>./! 1 ii. rwr ih iwOik ții

12.700,00

2.413,07)

15 1 l.i.Ofl

1 l 2 Cheltuieli<e«ri.-।>iCiinn irn f.iiin.-i ului

1» 150,00

l 27)i'.sO

“.Vie. ri0

S ?

( urniși. >.in.■. . ol. , Mu i. ‘Sfllî i n dituhri

15.6 "0,6(1

3545,50

22.1"1.511

<_ imrisii'.ineti' si dob.ur/ili' .Uererile i ri'ditrihii l’.itu ir

5.2.1

tin.int.ilo.il

fMJO

UAKi

ti (IU

l c ia afi'U’iit.i ISC pentru । • uh-du! । alilătit hnrâiikrj dt! m ibMi u< ții

o.-î'hi.ou

1 >24 i l

1 idl,7l

( elfi elen nla IbC pentr u iniitioliil si nului in .iiin’ii.ij.in .1 5.2.3 teiitoiiuhir itlb.imsni si peiiliu mu 11 iz.m .1 iu. i.usii'l di construiiii

i 2'/fi,fj'i

l'i 10

1 C 10

5 2 4 C <4a ah rviitâ l ,im î iah a < i>tbti ih Innhn I H

1. 7/ > i<(:

1 ÎS 1'6

32 ia,

_ _ îa\i'pentru a<urduii, a\i/t hhiIchiiu \i auh’f i/ația dt 5 2 5,

।t'is'-hmu- diMiiiilair

\    ( IO

। i>(iH

5,3

C hclluicli di\i rsv >i n< pii \ â/ulv (2(1.0 > l k. apit 1 Stht apii'd i.2. l.X J 1, ?. 1 5 4.5, 4

2S'.iai i.st

3| .''ii9 25

31 l.?S|.0i>

5.4

Clieltuieli penlru infonn.uc t-i publuit.de

tl.Hll

0,00

n.(H)

IOIA

CAPII Ol 5

327.011,3-1

62.132,25

389.144,119

CAPI ROI UI 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si Ieste si predări

l.i hi’iieliciar

6.1.

Pregătirea personalului di i spli .it.in

0,000

0,0(1

11,0(1

6.1.

l’robe tehnologiiv iesle

IIJIIIO

0,00

ono

70/ 1

/ C U’l/Ol t>

0,710

0,00

0,0(1

IOIAI GIX'IHAI

1.780.571,02

338.308,50

2.318.879,52

Oin Care:

C i M (1.2 i 1.3 + 1.4 + 2 + 1.1 < ‘1.2 i 5.1 11

1.282.699,24

2-13.712,86

1.526.412,10

In pn-luii l.i data di- 2<' Oi 2u2i>: i < uiu 4.7792 li i

Heru Iu r.ir

l.D.I’. Sl( I UK 2


Proiectant,

Benefici.il,

A I l.P Șei Mi' .■’


bl I l NA I \< .INI IRIN'f. i .ROI P sR|

DEVIZ OBIECTULUI

Reabilitare sistem luliei

Kt ARII I I A Iii SIS I IM Kt 1 II R SI RADA I 11 O \ Ol VOII VOI) bl( I OR 2, Bl ( URI Ș 1 1


Cit.

Detinmin'u ciif>iti>lrlc>r și subi upitulclm de i heltiiii li

1 hloure

(fură f VA)

l.l.A.

Valouiv

(cit 1 \‘A)

Ici

Ici

Ici

1

2

3

4

6

CAPI roi CI 4 ( heltukli pentru investiția de ba/.i

■1.1

Construcții si instalații

4.1.1 Reabilitări sistem i iiticr

4.1.1.1 Reabilitare sislem nitier

1.269.999,24

241.299,86

IAU.299,10

l'O’l Al 1 - subcapitol 4.1.1

1.269.999,24

247.299,86

7.5/7.299,10

4.2

Montaj utilaje. e<hipamentc tehnologice și

0,00

0,00

1 O IA! it - subcapitol 4.2

0,00

0,00

o,o()

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cate

U.fKJ

0,00

0,0(1

4.4

l Jtilaje, echipamente tehnologice și luni lionale cate

0,1 K)

0.00

0,00

4 5

1 >i >lărt

ll.OJ

0.0(1

0,60

4.6

Activi' nciurpuiiik*

(>,00

0,00

0.00

TOTAl HI - subcapitol 4.3+4.4+4.5-t4.fr

0,00

0,00

/ »)îiU di’ț'ii )h’ tibieci ( I &ttll I + ToiulII + Totul III)

1.269.000,24

241.299,80

1.5 i 1.299,1(1

I’toiei Lini,

sc ! I'xa i xc.1x11 Kixc.i.Korr^ii


Hcncfi.i.ir

AI»M1X|ȘIKA I IA I X)M1 .XII I l 1 l’l'Hl ll

SIC l()R 2


DEVIZ GENERAL

ptit inii chrihiicliie necesare rea liza iii obictln ului conform HG 907/2016

Rl \lill I I ARI SIS11 M RLJTII R STRADA LH)( I OR < \1 IS1 RAI GROZOVICI Sf ( TOR 2, BLK URI Șl f

,Vr.

crt.

/>r;m>niiT<i             ți subcnpilolehiv ilc cheltuieli

(fitră TI A}

M'.A.

Vidiimc

(cu TVA)

h-i

/ci

lei

1

2

3

-1

5

CAPI 1 OLUL 1. Chelluieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Ll

Obțineie.i terenului

11,00

(1.00

(1,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,1)0

1.3

Amenajări pentru prutedia mediu lui si adu cei va Li starea inițiala

ii.tm

V,( hi

0,00

1-1

Cheltuieli pentru lelocaua proiecția ulilitățilm

0.00

0,00

o.oo

IOT Al CAPII Ot 1

11.00

0,00

0,00

CAP* I OLUL 2. î hCiîliîkH p? Fit iu ââițțUi cifru uitnîâuiui iietesaie ubivi ii V uîtlî Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Chelluieli periltri ,isi;pn area uljlilalilnr ne. e-areobiectivului

0,00

0,00

o.oti

H)lAl l APITOI 2

0,00

0,00

0,00

CAPI

OLUL 3 Chelluieli pentru proiectare și asistența lelmicâ

3 1

Studii

■1,(100.00

7011,00

1.760,(10

V / /. Shulii df Irnw

760,00

1.7611,Ou

îj * fZ irtx J .!>•; ;>i / ..>ri.. i..f ,*.....  i.. '-,

' -   ' ” / ■   ‘ t.....    CI. I.J .     1... .........

i ||,I'U

u.Uh

rrUU

3 / 3 All, studii sprt >.!:cr

u,t)fi

p.bh

11.01)

3.2

Om umenlalii -Mipm 1 si cheltuieli peni i u obținerea de avi/v. acorduli și autori/ahi

300110

On.oo

ȘhȘ.OO

3.3

lixpei ti/are tehnică

2.5110,00

475,00

2.973,0(1

3.1

Certificarea performanței energetice ș,i .uidiltil viiergelK ai duduilor

(Ulii

0,110

O.tIO

3,5

Proiectare

103.317.23

19.630,27

122.947,50

3 5 i Icuri tfe pioiivldn*

a oh

/W

(1, Uf/

3.5 2 Slmiiu ile pieleial’ihOti,

udjh

fj.hfi

h.hh

15 ’ Slifildi de' h'iid’dihih'/dpi iijhi’hJuIh tfr aer-tirc a /mniri/m dr Silfi Ei i Jîhî >1 dt'e ir. \'l IflJlV

3 Jlu.lii)

52.Do,(10

\ 5 4 lA'tnnh'HfidiHe felinii < ui t r-<u e in <\ dt teii. Th.bi i <1 f/t ii.e/ei-iii erdî/nku 1 mitei iztifiik1)

22 232 92

■/      25

2(’.457, /7

3.5 'î. 111ifitiiii ii feiiiiii.i de nihfiih pm/r r lidi.*» Ii'hnit -i a dt lidi:|t i de । o - fihc

(133.61

.leioă .55

3 5.h. VH'iei 1 li huit p ifelulii di cua ntic

33 1L9,17

i* 336.35

30.i’S5,75

3r,

(Irr.iiii/arpA m<icrdoi tlor <!*• ai hi/tlii.

n ijfj

ti t.‘ti

V.IJV

3.7

Consiillanță

O.Oil

0,00

(1,0(1

' 7 1. Mtinti^cfiieiitfil de proifi f pcnfrn ebii't lieiii ile im c -iifii

h.^j

h,hi/

0.00

3 7,2. Aiulilul Itihim iei

l/.fJh

(U'O

3.H

Asistență tvbsm â

52.021,06

V.8S|,?7

i’ 1,90S,63

V)

Ci!.

Lh'nttiiiiini ttt|»H<rhhn ț.r sribrt<prh>k/<i> di dnlhinh

1 «/iMh- ' t fm ti l\’\) hi

M . 1.

T>~

ViJf’iH 4 (n/ 11 .A?

hl

1

2

3

2 i W, Oi >

4

un oii

5

2J5nj?t)

VS 1 A-eienin h’hmt a Jih pm ka     < ftinifdm

3 S. 1 1. pf 1'. nthh/|j J. t U i lit- iî /tU idiihn

J niiț i.i 'H

1 D’c.Od

VS /.? pffdrn i a/Ihq .u<,i i te/ei tuiiînhi/ ut fdh !t imlto-e in di touln Ini hn ntid'H de ru iJj< .-iiOJ d< edu

/u?pi t f. Kitii! di >ldt în ( < ii'ti i.i /:•

1 i.iflo.dd

i PHI.UU

? 5.2 /\?n;r u/n Jc nMH . t

5U.lt’4."ri

’i 104.57

tOlAl < Al'tlOI 1

/62.341,2‘)

.10.644.54

193.1S6,11

CAPI I Ol UI î Cheltuieli pentin investiția de bază

) 1

ConMrurlii si inslnlalii

1. Dl ,64 5,55

211 212.65

1.123.858,211

4. / 1 Ki'.ibi/ifun’          i ulii i

1.1 II

?D Dd.bl

1 32.’ 8 '18,311

■1 2

Mi'iitaj utilați viliipann nle1<•!«iii4<v șj imn liunalv

(l,0u

11,11(1

1.1

l tilajc-, echipamente tehnok>gii v și f’mu ționale i are nvt vsitâ monta]

tl.tîi!

0,01)

0,0(1

4 1

l lilaje. vi hipamrniv Ivhîv ‘legii v și funcționale caic nu necesita montaj și echipamente «k Iraimpml

0.011

0,0(1

0,01)

4 5

Doini i

0,0(1

0.00

11,00

4.6

Active neiorporak

0,00

0,00

0.00

WIAl CAl’HOi -1

I.H 1,645,55

211.212,6.5

i. 122.8'58,20

CAl’ITOl UI 5 Alte cheltuieli

5.1

()igani/aiv ik șantier

il> b/4.119

3 I6B.19

|9.8 12.88

’■ / i / ni ivii di u'n<tfin iii

11 lln.lf

2.JI/.I3

U 75,59

» 1 2 (. /it lifi/i h n ni \e,          o n ;nn!if / i'lii!

.5.555.23

I 056,06

0.6/4.29

C omisioanv, cote, laxc\ costul i tvjitiihh

Ib.SSS.OO

1.2DS 15

20.1193,15

< Hini'ii' tiu le «,i ih'b.in/ik afvii nlr i miHiiiiii bărtt n 5.2.1.

tmanlah >an -

Utili

o.llll

(. ola aleivnlâ ISC" pentru « onlrohtf l alilalii Im raril<»r de i oușlt miji

5.64 .00

1 ț. 1 ‘‘h

i ;i. 95

<. ol.i ahi> i il.i ISC i’i'iih u ionii ■ 4ul sibiului in .mn : i.rjoi■ -a ■ 2.5 lei>loimini. iuImiim» >i pesiliu .mloih.iic.i hiii.îiiloi de sonsinn ții

! I22I.U'1

:ii >/

in 5/

5.2.4. ( ida ah o iifâ ( ast’i Soiiak aC nristnh Iutilor C SC

k

1 ('ce.i.n

n (>.sn,h(

1 a\c peiihri acenhiri, <n 1/1 cunloi nie și an|< : i/alia dr iiunstiiiiit doslimțajc

-1 ?f‘fi ’to

55 LliO

1 'J.’.'J

1

C heltiiivli diverse și nvpii \ a/utc (20.0 ' O < apih I SubiapUo!

1.2, 1 \ 1.1.2. 35, 3 b. 4

2 3297.37

iK.i

301.542,87

5.4

t hi lluu li țicnim înloini.iie >i publn il.ih-

0 Olt

11,00

iW

/Ol U CAI'IIOI 5

?H6.957,t)b

54.521,84

341.478,90

CANI< 11 UI 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si tesle si predare la beneficiar

6 1.

l’Tegâliiea pcisonalului decxphutare

0,0(10

(L00

0,00

6.1.

l’robe ichnolojțice m U sie

0.1MH1

(1,0(1

ll.tH!

IO! Al CAI’IIOI 6

0,00

0,00

a, mi

J'OTAl GFNIRAl

1.560.943,90

296.579,33

1.857.523.23

Din care:

C + M (1-2 + 13 H.4 . 2 i 4.1 < 4.2 r 5.1.1)

1.122.762,01

213.324,78

1.336.1186,79

In piHuri i.i d.d.i do200 1 21)20; 1 eun> I '7U2 k i


Beneficiar

H1K2

I’roiet lan!,

Btnii ficiar,

A D.P Ser tor 2


SC I UNA I NU.iXl TRIMl (>R< >UI’SRI

DEVIZ OBIECTULUI

Reabilitare sistem rutier

RI A Bl I 11 A Rt SIS HM Rt' 111 R S I RADA DOC (OH < Al LSI RA I GROZOVICI SI C I OR 2, BL ( LJREȘ 11


M.

cit.

Dcmniihea cu/’ilnlc lot șf hubcu/uliilelor ile chefluii li

Vili OU IC

(Iu ni 11.4)

l.l.A.

Vulourc leu IVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

6

CAPI 1’01 UI 4 Cheltuieli pentru investiția de baz.i

4.1

Constructii si instalatii

4.1.1 Reabilitare sistem rutier'

4.1.1.1 Reabilitare sistem rutier

1.11 1.645,55

211.212,65

l.322.SSS.2(l

■OI Al. I - subcapitol 4.1.1

1. lll.b-15,55

2/4.2/2,65

1.322.858,20

4.2

Montaj ulilaje, echipamente tehnologice și

0.110

0,01)

0,00

IOI Al 11 - subcapitol 4.2

11,00

0,00

0,00

4.3

Ulilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,1 li!

0,00

0,00

4.1

l tilaje, ei hipainenlp tehnologice .și turn lîonale iare

il.tltl

l),00

0,0(1

4.5

1 Întări

<>,00

0.00

0,00

4.0

Ai tive iii'Ci» pirrale

0,00

0,00

0,00

4 01 Al III • subcapitol 1.3r4.4+4.5c 1.6

0,00

0,00

0,00

lohll ill'i'iz )U' uOiret < lirtrli I + lutul II r lolill llll

l.111.645,55

211.212,65

1.322.S5S,20

f'ioii't t.inl,

SCI 1 \A l >.<,1X1 1 KiXcCROUÎ’Sld


lÎL'nt ‘ticnii,

APMIMSI UA l IA UtlMlXIl I l I l'l Bl IC

SIV i(>0’2


DEVIZ GENERAI

"rjvjj'.d chv!t:i!L'!:lv nrcc-sart reati zării fibi^thidui

conhmn II(. 907/2016

IU Mîl! 11 ARI SIST! M Rll I II R INI R ARI A ( Rl Ml NIT.A SI C IOR2, BUCURI Șl I

Ar. cri.

Bt'Hfflttiri'ii ru/dlo/e/or și siibi apifide/i/r fie chclhtieii

i'.,i....,.., ;i

l.V.A.

.....

ț/iiriî IVII

(cu 7 t 'A)

/ei

let

fer

1

2

3

4

5

C APITOi UI 1, Cheltuieli pentru obținerea st amenajarea Icrenultn Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1,1

Obținerea țerentihti

0,00

0,011

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0.00

l.

Amenajări pi uli u profer (ia mediului si aduicrva la sl.ura inițiala

iijiu

UJi’l

(Ulii

1.4

Chelluieli pentru H'kiiare.i/pinliTția utilii.ălilor

0,0(1

o.on

0.00

IOIAI CAPITOI 1

0,00

0,00

0,00

CAPI TOI L'l. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilitățile*] necesare obiectivului

2.!

Cheltuieli penliu asigui .nea uliliLililor neies.irei.biei tivului

0.00

0,00

JOT41 C APII (11 2

0,1)0

0,0(1

0,00

CAPI 1 Ol L-L 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnica

3 1

Studii

4.W10.0U

760,11(1

l 76(1,00

.Vi 1 Simții ih l.r.'ii

760,11(1

■1./iitl.UO

5 / 2. Rt/fW l prii n/d iiHp’it* Iul tisnpia uirifiiiOii

n.fif»

(V’O

0,00

1. V ,-t/li Știi.In       llii.

n.lifi

ii,

0.00

3.2

D<a umenl.iții siipei l și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și .iiih.i iz.ilii

MiD.PIl

'.’ii.Oll

505,0(J

3.3

1 x purii zare tehnică

2.500,00

475.00

2.975,0(1

VI

f i'itit'i.       T1i-I-Ciliimini              >• । i     lt' M !■"'!.'!        a!

.......  *■ r • •' .......  re 1 l- • ......  ■ t-1 **' “• dădinlei

(W

0.00

0.00

15

l’roieciare

I5S52S.31

30.120.38

188.648,69

3 5 1. Jriit.j de pieirt ture

<1,00

0,d0

0,00

'« 5.2. Sta Jiu de p/i Icziîbi/ikd»

1I.UO

0,00

0,0(1

1.5 L Sfrddi d; 5'zabi’ih/!/.d.K if/iHHioJa- .L          a lu< iâi ik t J.

mit t t rufii ți dt iyem'tîil

I-2.5WW

il.W.IK)

7-1 732,00

>5-1. /)£’(7^îji'nt(?fi/7e fc/jiute zit’i । M/rr in t edena ebh»h in i/i iit Il»j ai c/diîi fbunnhu /ttdiiku

lu 12.1.S9

o țSp3..5-l

42.987,43

o 448,1?

Vi\ i / dfitUiM li’/îiiit ti de t ahltih’ ii proh't luhu latinii <i 1/ dcfaliilei di t'Vft It/ff

5 4l.s’.5‘l

/.IL’O Vi

3.5 o.       : i ti’luiu și ilelalii iii'utie

54J<5 s 1

Hi 295.31

ni 481 14

1.6

Org.miz.iie.i pînredurilor de a< hiziție

O.illl

Ml Kl

3.7

Consultanță

firno

0,00

o.oo

3 ALiuiye/jii iifn/de       i ^catm obli i ticni de fucc.difiț

tf.tiu

0,O(f

0.00

î 7.2. Aitilrlifl fii/iiin iar

O.(K)

0,00

3.H

Asistență tehnică

S3.278.75

15 822 %

99,101.71

cil

1 >< linuiimi i             jl fubfUf’lhllflttr ih ihcltitii It

1 tllotlll' l/rilă 11 ij hi

J.I'.A.

In

1 nOnirc

(< n 1 1 A) -----

1

2

3

? Ofii/.f’d

4

i.sv.j.rkJ

5

?       in

> S i Asr ft'i/b) h hun j ii in ț>.i> Im pnuct Innhihn

1 .8 1 ! pniu.nla ilr i u'iiilie ti Im rUrtlar

1 lioi).(a)

JOujWi

L/l‘0.00

s J ’ fn ntm |‘ui Iii ijhticti f’HUi't btitltihd In fir.elc jhJhk iu /mynhind «li ufnj .’l Im j Jnk»r Jc t m n(â* m fc.nl de i .iin hîspectk rnlnf t/t Stal iu Ceu-r/iH!’?

l.rhhlJjiJ

/<lfl U(l

l / 90.00

L5 ? 1 i-i      ijt j.itHit 4

M     >

l <

9<>

iot.ai cwiroi î

245.507,66

47.271,14

2964/80,4(1

CAPI 1 Ol UI 4 Cheltuieli pentru investiția de ba/â

1.1

Consiliu Iii si itistalalti

131)0.194 19

143.176,90

2.141' V7I,()9

4.1 1                    >u intrer

1 Mă. P)1 P’

'43.1. <■.9(1

.' 1-pi. 17LIM

1 2

MtinlSj util.ij. nhipjiiu i:6 Irhiv A <i.. -.-i li.> «.tu»i.>U

0,611

0,00

II,ui)

4.3

l 'lil.ijv, o hip.iwnk-tehnologici- ți hm< ționalo । .ne m-< csii.î monl,ij

|l .110

0,00

0.(111

4 1

lltlaii-,ti hipaiivnk Ivhnologin și l’niuțiuiialvt.urnii nv< vMtâ nu -utdj si ct hipanu nto di- liansjhu t

u.no

(Li hi

0,00

•13

1'olari

l),(HI

(1 1'0

II. III)

4.6

Ai live nou ’ipuiak

0.0(1

<1110

o.lll)

ioi.il CAi’iroi 4

I.SOO.l'M.Pl

14.3.176,W)

2.14". 371,09

Capitolul 5 Alte cheihiieii

\i

( b grlHI/aio de șanlivi

27.1192.93

1.147.66

52 240.59

> 1 ! l.fiiiibi iic i.'ii'lrm ți:

15 Ori 95

1.431,7:

2/.l‘U,72

S 1 2 ( hclluit îi colic <r                       ului

1.7/5. ?>‘l

ll/74i.,57

5.2

t oinîsiodnc, it’lv, kiw, ।t, iwlitiilui

24 <3'6'1

1.67S.37

2'1.301.37

( C< miHoaiu le și deban/rte ali n nh-1 rt ditului |>.mi n 1 mania lodir

Oj'f/

O.nO

n,iHi

t < da ah-ii nl.i IK îsmiu nmtiolul calității hu r.uilt i de

5 2 2                           1

i t»n-u m ții

11 li 7.IKI

> .-41,73

Iii nilS.7>

(. ota rjti ii‘nt.1 IS< litru cunhuhil ^laiului in «inu najan a 5 23 trnliriîuliiL urbiinHn și pentiu aiih’H/arva liit jariioi do ion>l!inlii

i S 4 im

:15,4i.

' /X.' 4i.

5 ? -1 < ol.i .ii, r< i’.tă ( ,14,.| So< inie a 6 < anii iu lontoi (. SC

9 l_2

17. 18

1<I6.> >. D'

.          1,1X0 poliil ll -idol 1. .11 I/I 1 Vlll< un, 41 .lll!o; o . U,1 di

< onsii uir<- ,lv>liinl.m'

I sriH i'fi

S55 no

? ’Vi ii‘1

5.3

< inlluiili ,iix ii4, m iieprin â/nle       ' l. Capitol 'ml., .ipifo!

1.2, 13, 14. 2, 3 5, 3.S, 1

lli9.HKl.25

77,52 1 UȘ

l.s. 421,’■li

5.4

Clu'llnicli p.'iiltu iiiloiiii.n, 4| publuitaU-

0,011

0.00

0,00

l()l Al CAPI 1(11 5

461.316,1«

87.650,08

548.966,26

CAPII OI LI 6. ( heltuieli pentru probe tehnologice si tesle si pred.1 ie la beneficiar

6.1.

Pii gătiiia pi isiMiahihii de exploatați-

0,(1011

0,00

0,00

6.1

Probe lelinologkv si tesle

0,000

0,00

11,110

1O1AI CAI’ITOI 6

0,00

0,00

lOlAl GENERAI

2.516.317,43

478.100,32

2.994.417,75

Din Ciire:

C i M (1.2 r 1.3 4 1.4 + 2 4 4.1 i 4.2 4 5.1.1)

1.824.256,14

346.608,67

2.170.864,81

hi prelim la dala dr ?0 III I «wn 4.7792 hi

Ik'nvfii iar

A.D.P. SI < iOR2


6O'U£6f’lc

oi.'ozn n

(Il'KJWI

i/// /i'H’f + t!        + I 11'0’1 ) i.tuiio -OM/) pooj.

00'0

00'0

00'0

9't^S‘I'i 11 ’£’!• |O)idejq05- ni 1\ l()l

00'0

00'0

oo'o

Ap’.!<>d KSM11 > \|)

OT

00'0

00'0

00*0

U£|O(I

00'0

00'0

00'0

..m>j A]i’uoipuri| .'Ap.ioiisiiipi .■oiiAiurdiii ia

l'f-

(KI'O

00'0

00’0

aic > ijL’uiHpunj (4 a’ii';îopHii|.'i              io 'o[t>[on

V’t-

00'0

00'0

00'0

C ljuiidejqiiS-|| |V 11)1.

00'0

00'0

000

is ajiSoiouipi ojuomt’i.liipA 'a(i’|pn (i?|ik>i\|

c T

60'IZHÎM'Z

06'9Z/lTf

bf 't bl 'OOS'I

l l f loiidejqns - । tviO.L

OO'IZVMTt

06'9/1 £tt

6['(-6!liOS’I

.mijiu maisțs ■1.H*|i|[qro>|    [ T!'|-

.iaijn.1 umjSH <ui'ji]iqen>| jj ।

iijp[pjsiii h ii]>n.îjsui);)

ir

t’ZL’q Ap i’iijis.YMii lujuad țpiillpiQ ( m loj.iav.)

9

t-

£

L

i.

.0’/

If HIlll.Hl.i <>l> JOI'l[Olțduj(piS ți tOppOlțtlDJ UMlitlllU.IQ

•f.M

■'X

Cl<4 /. ” ’) iMUO/Ztț

v.i'j

(fU11 s ni i vin t moi ms v u\ v imvn i \i >i ii îmi i\ i isis ni\ i hihv ui

Mijm uiajsis arejiiiqi’a^ in in i miho ziahci

<1 V


IMS <1 1110' i‘)\l>l MM’JVI V.\! 1 i )s 'jnepaio.id

I’ifiieitani,

S< I l XA 1 XCIXl I RIX'GGKOl 1’ SRI


Benefioai

AI'MiXISIRAIIA IM.\1I \IL I l I i’l Bl K

M (. 1012 2


DEVIZ GENERAI

privind cheltuielile necesare rea ii? a iii obiecții ulm

HI ABII 11 \RI- SIS I I XI RUTIl R SI RADA MOROI \’t, SI ( TOR 2, HIK URI ȘTI

Xr.

irh

/h-wifuiri fi cn/ftftdclfir *»i Mibcupihih'hn- de chtdfitith

Viiliniu ‘

(/'iun 1 VAț

Mei.

Vli/tHÎJ ( (nr rv.-u

lei

Irr

hi

1

2

.3

1

5

CAPI 1 Ol UI 1. Cheltuieli peniiu obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

l.l

Obținerea terenului

(l.tKI

0,00

11.00

1.2

A mc na jar ca Iun Țiului

0.(41

0.00

0,00

î.3

Amenajări pentru proU\ ha mediului si aducerea la starea inițiala

0.0(1

O.Otl

1.4

C heltuieli pentru relocai ea/protecțta utilităților

0,0(1

0,00

0.00

TOI Al CAVI IOI I

0,(l(l

0,00

0,00

CAFÎTOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea ubhtahlnr necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2 1

C Ini Icneli pentru asigurarea utilii.itilni ne» i sare »4>ie» tivului

Dllll

II110

0,00

tOIAI t AI’IIOI 2

0,00

0,00

o.oo

C A Pil

Ol Ut 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

3X1110,(10

760,110

1.7(41.011

3. 1.1. Medii dc h’ieu

4IK 10,0(1

7bO,W

■1.760,00

• i ? i\itft>ii p/Jj Ulii iifll.iil iî(i           /itCiUlfîlti

0,00

0,01/

0.01/

3 / 3. Alic <linlii .'/h'i if'it i

0, (ll <

0.00

0,00

3.2

Di» Omenlalii-snport ț.1 cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autotizaiii

Șt!(1,00

95,00

595,00

3.3

Expert i/are tehnică

2.50(1.00

475,00

2.975,00

3.4

t ei tificarca pi î furmanlei i-ruii.iluc >i audihd energetic al clădirilor

0,00

0,00

(1,00

3.5

Preiei tare

77.2.37.65

14.675,15

91.912,80

? i / Jc’Hhl Jf ;’/«•/< {7ili t

0.00

(1.00

0 00

i 5 ' S/mlm de pri Milbilifule

Ud 1(1

0,0(1

0/iH

1.5 3- SfHtliu dc /{ :.d'ddfili' 'i/i’t m//c/?(i//if’ h? m'i-.or ti hit idcihu di Hih H 'i uiți >i di viz scurmi

ll. O.ojid

71 712,00

3 5 4.                    hhiiitt in’Ct’Stiir bl ccitrifii cNim > ii

th /n'lor/iiCi'rdurilor/ tinti rizulnlm

1 .('35.1

i.'.4.‘;3..12

i.3 5 l < / i/it inul ichiiit a de < tilfhitt' a preic; luhti ti hnit // a di tnliili't Jf CAU ii!ic

,S!7,23

15.5 27

37? 50

J 5 6. Troici i tehuii <i tichii ii de r.vci ut ic

S 172.2.5

i 552.73

9.724.9 S

T 6

Oigan:/arca p; iW’duriîe-;' d. ai'I;;/iîîi.

u,0u

U,I*U

ii,iiu

3.7

Consultanlâ

0,00

0,00

0.00

3 7.1. A                 i/t’preiei t ^ciihn ct ict tieiil dt im e>i:hi

0,00

0,00

(/,1/U

<7,2 Aitilihil fiiitiiit iar

0,00

0,00

0, OU

3 #

Asistența tehuii ă

14.25b,3S

2.709,(19

1(..‘4>7,47

V.

1A Hiojtirrii i’Upitidi hn șj ’.pbrnpjfuh /r» di cht/htit/i

\ n/iKia *

(fânl / V. U

M.,4.

Vif/lMUi

(< h / I U

lei

Ici

/.■

1

2

3

? iKlDJU.l

4

5

2 '.St!,()!)

S i IsisfeHțn t.uuit.l.iiiipai'ca pri'to liuilwia;

3 S i î. p<‘i(< r\mipc a/in uîi ÎA’f

1

l'Hltltl

1

' * / ? pi înm pnii\iit <r ț’h>i-'t i.tnluliu la ?•>.< !• iui hc in i/r {CJ/.’/ref ul ha tu/ilvi Jt'cximiic tiv izul d< i.îlh

/?/ /'< < li’nilal ilt' 5A0 iu Cvnsliitt ții

1 hfJh.bd

/‘IU.(I[I

i MO, 0'1

■ S > țtiriyCHțh iff țJJ’fh'l

1.’ ’-tS, 3S

2 5/4,09

14 '.U I .

10'1 \I CAPITOL 3

<1,S‘.496,(1.3

18.711,24

117.210,27

CAPI TOI UI 4 Cheltuieli pentiu investiția de bază

4 1

(. oivlnuiii si inst.il.iin

272.41)8, IH

5171/.'+'

324.165,73

•1 1.1 Rt'iil'ihf.Hf -fdi Jn ihln’f

’ 2 Ins l,s

i/

VI. hei 7.1

4.2

Mt 4il+n utilaje. ixliipainentv lehn. tingiri- și him tii»n ih-

u,titl

(1,(11)

11,110

4 3

l‘tila|i', echipam, știe tehnologice și luni liott.ih-. .n.■ ne<e+il.i muiil.ii

lî,0ii

0.(10

1) 00

1 1

l iilajc i-i hipameide (rhnoh'gke și him hunah- i.nr mi nm -itâ montaj și vi hip.inu-ntv de transpi 11

0.<K)

0.00

0,0(1

15

Dotări

il.Ol)

11,1)0

11,110

1 .(>

Atlive nccorpoi.ile

0,00

0,00

IOIAI ( 41’1 TOI 4

272.408,18

51.757,55

124.1 (.5,71

CAI’ITOI UI. 5 Alte cheltuieli

5.1

5 2

Organizare de șanliei

4 08M4

776.37

1 862,51

1.1.1 1 tnli'ill <1. n'll-lltn ții

2.7.’-l.l''i

517,58

)24J,t.7

> 1 2 Clh'tliticli u’ih-i.'.               juiitii ii’liii

1 HU.lVt

258.79

I e.70,S4

( omisOant. i ole( taxe, costul ii edilului

7.5.3(i, (HI

I.BI 84

s.<167,81

4'cniisi nanele si dobânzile afl i cute c i edilului băncii

5.2.1

Imani. ilu.ii!

000

0,00

(. <-ta aferentă ISC pentru ionlndul < alilăln hn raiiOr de 11 msli m hi

1 'S \tl(t

?<1J 77

1 l-l 1.72

< ul.i aleienl j ISC penlru umilului statului iu .mu naj.ui a 5 ? 3 tei Hei iului. ui baiu- :n +i p uliu .tutei izaie.i hu rai ii >i ile

B'ii'-lnictii

y : ați

-i ’.r-l

3J,J e ?

5.2 1. C L.l.i .iti ienta Unsei Se, i.sli ,i l cn+tiiu lorilor C SC

1 Tu.00

4 i

11

laxe pentru acorduri, a\ i/ctvuhumr si .mtoii/ulia tic ^.2 5.

।iMislîdire iksliiiii.iii

■t .        ț.’U

5 î â 00

> l > . Oi t

5.3

Ihvlhiit'lt di\eisr și nepHA ă/ulețJO.i) " i (. apit< 1 SiU apitol

1.2,1 < 1.4, .V\ 3>. 4

72.750,84

î 1.828.36

Sii.609,20

5,4

L 1 u 4 tuieli pentru mini ni.ue și publici Iu te

0,00

0.00

IOIAI CAPIIOI 5

84.402,98

16.036,57

100.439,55

CAPI iOLUI 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare hi beneficiar

6.1.

l’trg.ilue.i personalului <!<■ ecpluaLin

0,00(1

0,011

0,00

6.1.

l’robe li'linolopu c st Iesle

D.OOt)

0,110

11,00

10/ 11 C 11’110) (>

0,11(1

0,00

TOI Al GENERAI

455.307,19

86.508,36

541.815,55

Ilin care:

C + M (1.2+ 1.3 +1.4 + 2 + 4.) + 4.2 + 5.1,1)

275.132,27

52.275,1,3

327.407,40

Preriei lanț,

Beri vt ic iar,

A.l> l’ Seclm ?


Sl I U,\'A I \'( >l\l I Rl\t. ..ROI l’SKI

DEVIZ OBII C 1 ULUI

Reabilitare sistem iulie:

Rt.AHII II ARI S15J1M Rt'lll RSIR.MIA MOROI NI, Si l ! OR 2, BUCI RIȘII


Ar.

i r(.

Denumirea copii oirior și sribfflpifok’loi r/c < Itellitii li

Valoare ’’ (fără l VA)

/.l.A.

[almiri-

(c/< TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

6

CAPI

Ol UI 4 C helțuieii pentru investiția ile baza

4.1

Construcții si instalații

4.1 1 Reabilitare sistem rntii-r

4.1.1.1 Reabilitare sisli in rulii-i

272.408,18

M.7?7,?r>

324 l(m,73

TOTAI 1 - subcapitol 4.1.1

272.408,18

57.757,55

324.765,73

4.2

Montaj utilaje echipamente tehnologice și

(■Ol'

0.00

0,00

IO TAI 11 - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, ei hipamente tehnologiie și funcționale < aie

0,00

<1,00

0,01)

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și luniționale care

0,0(1

0,(10

0,00

4.5

1 întări

0.00

0,00

0,00

1.0

Ai ln e neior p.uale

0,(10

0,00

0,01)

401 A

1 III - subcapitol 4.3+4.4+4.5 ol.6

0,00

0,00

0,00

1 olul

leviz )>e obicei ( 1 otri! 1 + 1 olul 11 i l otnf III)

272.408,78

57.757,55

324.165,7.3

VIZAT spre neschimbare secretar

I’r<>ie< tont,

SI 1 l \A l\(,l\l l RiXGGRGl l’SRl


lienehcur.

Al >MI\M R/\ 1 1/3 I >0311 XII I l I l’l 14 !<.

si ( ll'R 2


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile neces.ne realizai ii obiectivului timfoim HG 907/21)16 iîl \BI| 11 XKI SIS11 \î l<U'l li l< SOSI AU \ GUI T< \S| SI ( Î0R ?. BUCUIli Ș11

,\r.

O(.

Pcnrmumi nepdo/e/m și sttljcap/folclur itc chclliticli

" ■ ■ 1 1

VuliKU*'

(/ani / l’,U

/,V.A.

I u/mrrr

(cu IVA)

lei

lei

lei

2

3

4

5

CA 1*1 l'OI.UI. 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea teicmdui Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

l.l

Obținerea terenului

0,(11)

(100

0.00

1.2

Amenajarea terenului

O.lK)

0,00

0,00

1.1

Amenaiâri pentru pi*țin medii diU S! ?d',n     la.» tarea

inițiala

0.00

o.oo

l.l

Cheltuieli penii u reținarea/pruti< țin ulililățiloi

0,00

<1,1X1

0,011

TOI Al. CAPI TOI 1

0,00

0,00

0,00

CAPITO1 UI. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea iitililâțiloi necesare obiectivului

2.1

(. helluieti pentru asigurai ea utilităților necesare obiectivului

(1,11(1

0,00

11,00

101.11 4 ll’IIOI 2

ii na

fl fl/1

„    ...      .      • ■ J

/j nn

CAl’ITOl LU. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnica

3 1

Studii

■i.tl;)l),()0

7WUÎ0

1.760.00

2.1.1 Studii de lei eu

J.Diin.riA

ZeO.I'll

4.7’60,00

î./.2 Kijptuf piicnhi iiiij’ih tul       a Hh ti; ului

WJ

tw

3 1.3. 4/5 >t'.ldH rpr'l 'fi: :

tJ,Ob

(t.Oi'l

o.w

3.2

15'Uimenlații-supui 1 și cheltuieli pentru obținerea de avize, iR.'i dui i șj autorizații

5(10,(11!

45,0(l

595,011

3.3

1 xpei ti za re tehnica

2.500,00

47.Ș.IKI

2 975.1 Itl

3 4

Cvitihcaiea pei lor mantei energetico și audilul energeln al clădirilor

0.00

0,00

11,110

35

l’ioii’i laie

234.037,99

44.471.02

278529,01

3 5 1. 7iw/ de prciii tsu e

f/pp

O.tiO

3.5.2. Sluilift tic pnlezuliil/lufc

tiJ/li

0,00

3.5 V Shid/fi t’c frZiil'ililult'/ihh tiuh hfnțit */c iztHi-n lat cinlt j dt mft i cenții >? dci ?_ tul

h 2.S(lt 1,0(2

(1.9.12,00

74 732,00

3 1 PtJ« (inh’HhîJiitc fchfiâ r ihx estirc ’m < fi/crcn ebțiHcrij iici: t lei 'aian/jti dai / nuitu r <it ’iloi

04.6?5,(.e

12 2:s,ss

7u 4(14.S4

3.55. l'?r/7h alea lebiiica de calflaît u preict IhIhj tciDia <i a dituliili i itr cxci ujic

ebW

lAII.S.l

H.533.I.S

T5.u. I'n’/t f 1 Ichiiit fi tit falii tic c\ct iffit-

1X4M..1J

n.s Cu 79

3.6

Organizarea provcxl uri lor tleachi/ițu

0,0(1

0,00

3 7

Consultant j

0,00

(1,111.'

0,00

3 7,/. \ Iriihi^t iHt'jHnl di g/eic 11 pceli tt <‘l!fc< Id id dr' iHi'<’u ii|!î

OJHl

fi.Otf

U0()

>.7.2 Piliți ful finiHh iar

0.0(1

0.(10

3 S

Asistență tehnică

147.4(17.72

2S.O07.47

175.41X19

X>

nt

Peiiiiiiuriu cripihile/ei și s.'Ju uprfoli lui 0. cheliuiili

1 tlllHIH

l/iim i l J) lei'

f.V.l.

lei

l u/lHIli

_ i‘21 1'21 ■ Tei

1

2

3

. irn) i f

4

SfltHi

5

2. ’Sn.nj/

3.8 l A-l.-leilt,i lehuiiu Jiu I^nh'/1țe. «■ huitului

.3.8 1 l jv |h ixkkI.iii, । i< । ulii <ilun<uilei

! onn iin

pJfj ufl

J /Mtl.liU

• .5 1. ■ pi ’ifip P.i'fL’t !/ 1/ti.r I?I4 .f< tuH.’idîH Ju bf.'i h’ iti Ihm iii } >iy)a>nnl de inji/J i 1 el Itu tihilty de e n itție, avizul dt idtti Ii.’a^u Io/oluî Ji "'Ltf Ji C । >i ■!.'. । le

/ fi/t'j.iiti

ISIHII

1 (‘1(11111

î 5 ? 1 ’ni^r hL'i iii' < aitiei

I!', -1117 . ,1

2; tU.7,47

17.1 077.1'1

IVI \j CAI'IItll 3

ÎS.S.4t>.),7!

7.3.SO5,4>1

462.274,20

CAPI

Ol UI 4 Cheltuieli penii u investiția de baza

1 !

Ciinslrur Iu si inst.il.ini

3.231.282,61

61.3.94.3,71)

3.845.226.31

1 i 1 Kt tibllthlli >(>(< Hi l tdii i

i.2. 1 .’SJ.ol

3.845 >6,31

i n

Mimiaj nlilaj<. <. Iiipanu rrh klin.e șl linul.....<il«-

(!,(!(>

l! tlU

1 3

Utilaje. eihîpa mente lehiu>lu;:i» e și ftnu ții'ii.ile cari m esit.'i nn>nl.i|

D.llll

D.U0

1 4

l liîajc *•». hipamenlv Irbtu-L y.ki hiiu'lk'ihik* can ini nei iMia montai și oi hipamvnk ih han-pial

ir.di)

U(w,l

(W

4.5

Dotări

(1,11(1

0,00

(1,00

1.0

Ailivr ntx«»J pm.do

o#oo

0,00

11,11(1

10'1 Al CAPII Ol 3

3.2ÎE2.S2,(>i

(il.l.o 13,70

3.845.226,31

CAPI 1 O! L'l 5 Alte i heltnieli

5.1

Organizatede șantier

48 46".2?

l> 200.1(1

57 +78,4 1

5.!. 1 1 in iăi i de tiH/.-’O <u ții

0.2.53

u 1 ’ej .1)

18 432,2."

5.1 2 < l.i-ilui.ii < mir ir cirțrti'ii.'i’rrii ciulinului

k> (56.42

< (iv't.72

P'.2.?6.ll

n 2

C oinisio.ine, cote, l.i\e. rostul m ditulut

■10,07.UU

7,694,43

48.191,43

< uini'-ioam li* >i dobânzile idon-nte i irditidui ban< n fiiianlati sai u

n.fin

(l tff i

( 14a a tos i nlă IS( r< ni iu rvHilmhd calilâtii h’* iai ih i do ? 2.2

i oji.slrin Iii

’ ÎI5.SI

19 514 8 1

t Oa aferentă ISC pentru eotilioliil statului in amenajau a s? 3. tei i lorii tini urb.mism și penii u aulei izai ea lui tătilor ele consti u< ții

î 25P+Hfi

<■ '3 ’o

î

5.2.4. < nta afi ivnlâ ( a>i'i S<h ndv a C on^lnn tiu dui - < SC

Io 15 lîH

i iuti l.1

PI 418.4.

1 a\t priitrn ai ordin i. a\ i/r h «Biol mr >i anini t/.di.i d+ i (Ui'ăli uin . Ji'șliinlan'

s A.W

:r. 'V'f.tlll

6.3

C ir Ituieli Jn. erse și neprevăzute       '. | C apiti'l Subiapilul

1 2, 1 3, 1.4, 2. 3.5, 3.8. 1

722 510.66

13', ,'st 14

859 831,1(1

5.1

C bdțuicii pi nii ti iiikn num * i publh Halo

0,1 H>

0.00

0, iH i

IOIA1 CAPHOI 5

ai 1.515,91

154.188,03

965.70.3,94

( AI’I 1 Ol 1 H 6. Cheltuieli pentru probe lehnologice si Ieste si predare l.i beneficiar

6.1.

l'li'gătirc.i peisonalului d<-exploatau

o,ono

0,00

o.ui;

6.1.

Pi obr lehiu4op,ii c si Irsk

O.I’OU

il Jhi

0.11(1

JOJA! ( .11'11(11 o

0,0(1

0,0(1

0,01)

IOTA! GENERA!

4.431.264,23

<541.940,22

5.273.204,45

Din caic.

C + M (1.2-1 1.3+1.4 * 2 + 4.1 + 4.2+ 5.1.11

.3.2113.595,44

620.083,14

3.883.678,58

' In pi citii i la dala dc 2P.il! .211211. i rine L'7u2hi

Ht iit Iii iar

VIJ.P. si C H HC 2


vizat


spre neschimbare

L_bSiRIIAR_

I’roiec lanț,

Urm fici.u.

A |1.I’SC[ Kk 2


SC I l \ A I \l .IXIJ Rl\< ; ( Ki 11. 1' S|<|

IJIIVIZ Ofili C I UI UI

Keal’ililaie sistem rutier

Kt ABII I I ARI SIS I l M HI ■ I II J< ȘOSJ AI A < .1 II RAM Si (. i OK 2, I5t < l'KI:Ș I IM.

Cit.

Deumniiea riipitoleloi șt •>nl>cn/>ili>li,liH tle r heltuieli

l'ulmtm J<

ț/iirâ 7 VA?

T.V.A.

l itloibe bu IV. A)

h'l

lei

hi

1

2

3

4

6

CAPI I Ol UI -1 Cheltuieli pentru in\ estiția de ba/a

4.1

(’onslitutii si instalații

4.1.1 Reabilitare sistem rntiei

4.t.l.l Reabilitare sistem rutiei

3.231.282,61

613 M43.71!

3.84a.?.?.n,3I

io r.\

1 l - subcapitol 4.1.1

3.2M.2S2,bl

bl 3.843,70

3.845.22b,31

4 ?

Montaj uiilaje, echipamente tehnologice și

0,00

0,00

0,00

i o i ai 11 • subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

l Jliiaje, echipamente tehnologice și tune lionale care

0,00

0.00

0.0(1

4.4

I. lilaje, echipamente tehnologice și tom ponale rare

(HHI

0,00

0,00

4. A

I iota ti

II.fiu

(1,011

11,00

1.6

Ai |i \ e nuuii ptnale

0,00

(>,00

11,00

ro i a

l III - subcapitol 4.3+4.4+4.S+4.6

0,00

0,00

0,00

1 <<(<<!

Ice/ș fie <il>ie< l t iolul l + 7olul II + iotul llli

3.231.282,bl

613.943,70

3.845.22b,31

Proiectau!,

st 11 xa i xt.lxi i Rix'(.(,mi i'sid


îtencliriji

AI'AlfXISIRAllA |:O\ll Xlt I l I l'l 14 II

O (. IOK 2


DFVI7 GENERAI privind chvItirichTe necesare rcali/ătii ubivcin ului conform I ÎG 41)7/2(116

IU \BII 11 MU SIS 11 M IUH U R STR MM PODIJI ( ORBI! I I Si C1OR 2. Bl (. I Rî ȘT!

Xr, Cit.

...... ■ ■ " T ™“L -----------------------------™-1

/h HhJiirrcH cnpitulrloi' ți sribt«ipili’lclur «Ic eht llmcli

Othmrr (/mii O A > lei

l.l'.A.

h i

l iihiuie

(cu J TA)____

hl

1

2

3

1

5

CAI’I IOl UI 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea lerenitlui

lt.00

0,011

(HHI

1 2

Anri'najnrea terenului

0,00

0,00

unu

1.3

ArniMiaiAi-i ponhu pmțn- lîj jned’iîh!• <; aduce:ÎJ gîgî\ iniliala

0,1)0

0.00

IUM

1.4

L hi'lliiîeîi pentru ruliu .wa/prolt*eția irtililâlih»'

(l.titl

o.oo

0,(10

IO1A1 CAI'HOI 1

0,00

(1,00

CAI’JTOl LI. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obîec C helltueli pentru asigurarea utilităților necesare ouîvMivului

tivului

2.1

t lu Unicii pentru asigurarea uUhialilur acccsaic ubict lixului

(1,00

(i.thl

ti. IM

VOTAI CAI’HOI .2

nun

n un

- f - • j

n nn

CAPÎTO1. L’l 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenta tehnica

__

3 1

btlliiii

i 14. Sfudii il< fcit ii

4.000, IX!

■TUPf/jif'i

___________760,1'1)

76‘J (HI

4.760,00 ț 760.0(1

TI.,? Rtipeii pi ii hhl        Ittl m i/j>ni inedit/lui

O.OO

f'JIIJ

\! 3 Alh s!(i<«i! >)V. :lf.e

u.nu

t’,66

3.2

Dc»< unirii la ții-suport și t hchiiivh pentru obunen a dr avui-, acorduri m aiiiuti/alii

500.00

95.UJ1

5l)5,(Hi

3.3

1 xpr’i li/are leliitn ,1

2.3110,(111

173 00

2.9’. >,0(l

V4

r i jmirarea perh>riB<iiUri rnrrgrliic si audibil rnrrgelic ai i îâduikn

l),00

11,(111

0,00

3.5

(’roici taie

34.444.09

6.544,55

■10.989,54

3 ,5J. f i lihl llf        flih

(»(!(/

0.0(1

3 5 2 S/i’dîH (/<’ pirG'i.i/b.'liî.i’t

0.00

h.iki

O.Ofi

5 5 3. Slinliu dr             th\ tmn’itintii ;ir ui'iznn' it Im urii?? de

ifiliTCCrini tifl ?-. Vi IH'fiil

24.(>OO.(HI

4.t>,'4.0(1

2'i 27d 60

3 4 /Ts îmifiilrtliik' li hnii r iJC( t'Sirc iu î't tleit u oblim / ‘i iii iii l( 1 ?|?1 l'l iilit ilot i liniai i".iliilor

3.713.!W

,'0.'>.5.'

4 4.?O.9n

3..». 1 <-r ilîi'iiii'ii •chilii î> ii. i .ilitutc u juMi lului li hnii n <h h/hih i Ji' l l.'l lili:'

'<■'>7.2.'’

țoS.S.s

Wlji

3.6

3 5,h. Proici f ti lruic ți iletiilii de t'vfi tttie (Organizarea procedurilor dcachi/itiv

0,00

i 05S.8<)

03KI

__6 631.43

IMW

3.7

< unsul la nlâ

0,00

0,00

GjiO

3.7 1. Miiii.i 'i iiH iihil ile        1 i’i'ith n Oi;.\ th til ih      atiții

o,(.'(

6,1/0

(IVII

T7.2. Aitdilul Inimii im

II IHi

0,60

0,1-'0

3.8

Asistența tehnică

1 tl 3r.S,9 -

12.327.15

X,

UoiHiinii a iu/>dolil.u și •-ni') ujsiiul. Im )h du Itun li

1 ukiitn ''

1 i ,V

l u/eun

lll.

Ib'iiil I l U

(ui O Al

bl

/.>

In

1

2

3

4

s

’S / /l         1           Jilț . • ■’<•.:: l,s,       lui

1 [If'j-Jjur

..Șf.'j-n

2 WJ7T7

18 1 î /■< |'i lir’lljil d) XOlAi) <i lUitiitih’t

j nt 'Ojiu

1,1

• s / ?. /'< itlue f’ujht i/wi •                  Iu l.ct h im Iun jt

tlt ti ttlti 1 itf htLhil fir t iii               .li i: Îiî ill'l lîht

b; p-. Imami Jt st-ii ii.’ 1 f        In

1 tui • tu)

m;- nn

| h 'lllll

i 5 2. I hi7\'i nlit rf< si/r/s i

5 Vgs 95

l riS5 ’P

‘111.' 13

IOIAI CAPII OI 1

‘if..S'tlJ.'U

9.642,75

61.646,0*1

C APITOI Ui 3 ( helhiirli pentru investiția de bază

! 1

< "H-Iili-. iii >i iiisLil.ini

Ia=> , 'l.2S

.Vi.’Ol.li

221.0 L.'11

H / Kt'iibililiMf ‘i>hui

fs> •ms

1, ?')•. >)

”1 01. ,59

4 2

Menlaj ulilaji ei hipann nti tehnologii e și Imn lion.de

(i.bti

11,00

U.l K)

4.3

1 tilaje i viupanu nie tehnologice și tnnctii-nale taie iuxt sită nu iiilaj

Ulii)

nou

ii un

1 1

l tilaje, 11 hip.iin.'nii tehnologice șl Imn I anule ian nu tieci^ilâ numt.ij <11\ hipami nu de liaiv-pi 11

o,nu

ll,(!l)

mm

4.5

1 )otâi t

(Vin

n,oo

ll,( Iii

■1.6

Active ni-c.'i por.ile

0,110

mm

njKî

IOIAI CAI’ITOI l

l,S'5.7.>4,2S

15.291,1/

221.047,59

CAI’ITOI UI 5 Afle cheltuieli

5.1

Oiv.ani/.m- .le șantier

2,78b. V,

529,40

3 M5.73

>.l / 1 Ift tiiti ih i lUJ.'hut Iii

/ 55^51

352.9.4

.’/i'.-IS

î l Chriiifii lt re vrii ‘ i'ryinih.'iiii șriuhej oh 1

W 75

rt-.-r

/ nn..’5

5,?

( mntMiMUi. mb1 taxe co-dul 1 h Uiuilm

i> 571,110

1 248.49

Spi 19

( <imrioani-h1 si d<>hânzile aferente ciedilulni băncii

T2.L               ’

Inumlal' cnc

fi/ih

n.fin

( 4 la uicienlâ IS< pf'ntru miitiohi], alifații Im răriltq de

1 1 'HSll iu Iii

i (ifl

179, !7

1 O .17

( o(,i afi ienlâ 1S(. pentru loiitiohil *-taliili;i in air-i najan .1

■> ? 1 u rit. 'i uilu 1 ui 11,1 ni •■ui >i p. uliu .ulii e i/.u. .1 liu i .u il. i

ISO î’?l

1, ■’/

■ ' 1 "1

11'11'1111. |u

a ■ l, t oLi istrK'iilă ( ii'.ei ^oi ialc a C hh*.Iiik torihu Q st.

‘i nijio

l.'6.4,'

1 II. 4 1

1 axe pt nliu aciJidiiri avizi ionh nnu-șt autori/aha di ioioiîinii dcsiiinian-

f ■Mtfl.tiH

> 'i'î.itn

1 ' i tl/)

SJ

l heltuieli divei șl neprevăzute i.'e.U " 1  Că pilei' 'nib. apilul

1 .' 1 1, 1.4. 2. 4.3 3 S 4

-]f>. 1 1 1 b 1

s761 21

' 1.872 ‘Ș

3.4

t hclhiii li penlrti uifeiin.ii. și pnbli. il.iie

0.00

(l (IU

O.Oil

IOIAI l AI’IIOI >

55.468,97

10.539,10

66.008,07

CAPI IO! L'l 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predate

la beneficiar

n.l.

i’iepălueă p. I'■l>năiuhll de evplo.ilJIe

0,0110

O.Oti

(1,1)0

6 1.

Probe 1(1 inolop.il! SI le-t.

'             n.oon

(1,00

n.iin

IOIAI C AI’IIOI b

0,00

(l,«0

ti,«n

ro i Al GIXI HAI

295.027,1'1

55.675,16

348.702,35

Din care:

( + M (1.2 * 1.3 -1,4 + 2 4 1.1 4 1.2 4 5.1.1)

187.611,83

35.646,24

223,258,07

hi pi ilui i la dala dr 30.01       I vine J "9? k i

Brin hi tar

\.l).P. M ( t()lî 2


Proiectant,                                                             Heru-fic iar,

SC I I NA t \C!\i IRINGGRt >1 i’H<l                   A l> |’Sed..r2

DEVIZ OB11X 1 ULUI

Reabilitate sistem rutier

HI \Btl 11 ARI SIS 11 Al Rl' I II R S I RADA TOI)l I ( ORBI l U SI (. I OR 2, BlX t Ri ș I I

,\'r

< 11.

Dettumhva eupituli lor și subcriptlolclor de cheliiiieti

\'iiliunf ■'

(țăiii ! 1 1?

b.l'./l.

\ iiloaiv

<CH / I A)

lei

Iri

lei

1

2

3

4

(>

CAPITOI UI 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Conslrui liî si instalații

4.1.1 Reabilitare sistem imit i

4.I.I.I Reabilitare sistem rutier

ISS.754,28

.35.293,3!

221.047,59

I O l A! 1 - subcapitol 4.1.1

IS5.754,25

35.293,37

221.047,50

4 2

Montaj utilaje, eț hipamente tehnologice și

tt.ttti

0.00

1OTA1 11 - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale t ate

t),OU

0,00

0,0(1

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și luruționale care

0,00

() 0(1

0,00

4.5

Dotări

0.1)0

11,01)

0,00

4.0

Activ e necorporale

(),U0

11.00

0.00

10 l Al HI- subcapitol 4.3+4,4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Iutii! ilei’ÎL pe obicei t lohil 1 + lotul 11 + hrîal llh

IS5.7Î)4,28

35.293,34

221.047,30

I'roiec l.inl, s(. | l \A I \<.|\l I R!\( i’ SUI


Hc ncl icia i

Al iMIXISlRA HA I >l >MI XII I l I l'l Bl K

SI l. Ji >R 2


DFVIZ GENERAI pin ind cheltuielii** necesare real ir ăi ii ubtcclix ului < un fui ni 11( • M07/20 l(i

IU ABII 11 MU 5ISH M HUI II R STR WA PODII \ ÂlUOhUt UI SI ( TOR 2, RIH URI Șl!

,\t.

cri.

fh-jjio/nrcri ruj?ff<i/e7or țo snbni/utu/c/ur iJc cheltuieli

---

(fit ni / V/U

.............

î.v.a.

1—-■■■■■■' .

1 iOOiUt' teu TVA)

fei

kt

Ici

1

2

3

4

5

C A PI

Ol.UI 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli pentru obținerea și amenajaiea terenului

l.l

Clblincii'a terenului

0D0

0,00

(l.iill

1.2

AiiU’ii.îjari’a terenului

0,0(1

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru prolc» ha nuMiiilni si .ulun ir.i Li inițiala

IW

0,1 HI

0.00

1.4

C hcltiiidj pentru n-kh aru.i/pi'okxtui utililâtihu

0,00

0,00

0,00

IOTAI ( APITCH 1

0,00

(i,t)0

f),00

CAPI TOI UI 2, Cheltuieli penii u asiguiarea utilităților necesare obiec Cheltuirii pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

tivului

2 1

Chel Iuțeli pentru asigiu .uc.i uliliLililer net e^.in- oblei tisului

(l DO

0,01.1

0.00

IOTAI CAPITOl 2

0.00

fi.nn

O/io

CAPI

Ol UL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnica

3.1

Studii

■i.ii!io.(in

7(ill 00

1 “Ml iii)

3./J. Stluiii ||[L feri II

J.foijif)

760,00

1.760,00

’ / 2. Rjpuil țniiiinl tnif'iii lui .irupții Hit'ttiidiii

(,l,t JU

ti.au

3 Alic rtiiilii .-iii’i i/ie,

njj(j

0,00

«MKi

3.2

Pucunirnialii-Miport șt cheltuirii pentru cblinun.i du avize, acordiui și aninii/ain

5110,0(1

95,110

?'15.Ui)

3,3

1 '.peitiz.ue lehnicn

2.Sili i.t Hi

475,tio

2'175,(1(1

3.4

( rî iun ui i.i puj fui maturi unerguiii u %i aminul riiuig< tu al c la din lor

.0,00

0,00

(l.llll

3.-»

l’li'ici tare

3-1.985.1.5

b.647.lh

41.63233

3 5.1 I t un't ./<■ pieii etnie

OrOO

0,00

1.5.2. MuJ,'u de pr.’fi-'.-'l’i'ljttîli

(M.-O

0.00

3 5 3. Simiiii dr leitd’ilihrli uiat n/HCfihilie tle rh'n<f/r a l.rn huilei .ic (ah i ui i. țu -î n ih htl

25.1 W, w

■1 75OJIP

2".75U.(I!)

3 T I />»»( unittehuii r ^t'i c-stfit’ m eetieien el fnh t ii iiem tei in eninrihu imteriiitliihi

3.7(.7zSLS

7J5.‘)2

4 4S.1.9I)

3 5.5. 1 'niljian u (chuâ u de eelihile a pidet fufiu’ tehuii <i a di fii/nCi dr i \ri npi

51A.?0

l<C..19

i le. Pii'n •( ( hlmii ;i .h’liilu de i'ieciilii

5 lA/.‘î.~

1.073,57

f 7? S1

3.6

Organizarea prnceihu ilm de.uhizilK

0,00

.u

ConsullanțS

(>,00

0.00

li.liO

3.7,1 Aîi/ti-^i ^u’/tli/i cir pm-n i pruiM* rhiet fii’/i! de hi< e-tiln

0,00

0,60

1 7 7 Zuulîtld filhillt iui

0.00

3.8

Asistența tehnică

10.177,Ob

1.99(1,S|

12.165,77

\Z

<H

î h iHuHii't ii ctijutnlt hn hj ‘•Hbrrrpifnh hu dt cin finith

Drlmric

J/m,.

Ici

/.l. 1.

1 nInul

hi

i

2

3

J.fWjJfl

4

5

j iu?no

’ .5 l . VS/t'Hp tihniin din țwtcn fi fii i hintnh<i

SH pe pninjda i/e c\e< iilh <r Im nml, i

i fJUiUHi

pi.'ijm

I idb.lKt

• s I ? pi nim       ipnn\i pti’h'ihnitnlui hi ht:e!c hn lu t iu

• ■ht^rcth/n/ dt «.'/biți/ u/ hn i'tctlui Jei           i. fzui d. i.Vrr

M-pt / to/ utul d, Vițiul i”.' h:., H

! li'in im

î’Kl.tHj

i

3 5.2 /      aht de șmiliti

s 1 , "1

1 i'lu.M

lOIAi CAt'IIOt 1

42.-46 i.ll

‘MJ67/W

62.414. IU

C A PI TOI 11 Cheltuieli pentru investiția de bază

I i

< misir in. In >i niMakilii

)ss W(y9

45.79 i.H 1

22 1.191.HI

f / I Hechlil.hi '/■ i.-i min r

/S.S.OS/i'i

’ > 743.51

\ { p.» { hlJ

4 2

Mi U1L1J u!li.l|v, v, Illp.imi’tlle lejunijpghe >1 11, r., Uell.lli

11,01)

0,00

0,(10

13

l lihije ei hipamciPu tehnnh ij’.ii r :>i lunuionah care un i >ila montaj

11110

lî.Oil

0,110

1 4

1 !; Iaj<,» cin pa nu ide li 1 iii< 4< -gi» v și lum le a uit t ai। nu iiru'Mli nvmbi| •_ i w hipam» nk- di Iranspoi l

(KIO

0.IKI

0.110

45

Dolari

6.1)0

0,0(1

0,0(1

1.6

Ac live nevoi pui ale

ium

0,00

0,00

1(14/1/ CAI'IIOI -l

ISS.ÎO.S’,‘19

35.745,6'4

224.4 44,3’4)

C APITOI.UI 5 Alte cheltuieli

V 1

Organizare de ș.mlier

2 N2;x<)^

336,44

3 302.V?

’■ J / 1 Hl'ltiH de r 1 11 df fi!

1

357. ‘In

2 .'4 4.9.5

"■ i? ( )'t id/icf! । rih u < z v.i i .î/7f ;47?if.rrn/j!/

94’. im

17 ti AS

4 1 0 ‘>s

c omiMuanv, culc» taxe costul t j\ dilului

<1,6111 (III

1 254 1"

7,s5S,P

C iuni‘-iiunele ț-i dobâii/de ufuix nlv < u dduhu bân< ii ■*.2 1

hnantdlu.m

fj tJil

fi. Ml 1

• J.UM

(. ol a aloi i ui ta l^l puuh n uHitiolul i alitatii hn răi iii *i J •• lUHsilUi Ifl

iJti

l.M .S )

| 1 11 s

t elfi i>h nni.» ls( pentru nirilnilnt sl.ilului in .mirii.ij-u. .1 s.2,4. lei ilm mini uib,mi‘.ii, m peni: 11 .uit. u iaiu.'.i lir, 1 ,‘n 11, 1 d, lOilrtllli ții

u IS

. . 46

t.2,4   < i,(,i ah u 11I.1 ( .uri Sn 1.1I1 ,1 < oii^tiui lonli'l 4 Si

(Sil ss

1 i 7 56

laxe priilni .korduii <ixî/» lonlmiih si aulori/ab.i dv loiisliuirc dk'sliinLiic

/ ITJII./IU

X J , /ilJ

5 3

<. hetltneli diverși vi lupii 1 .viile         /, lupitil Sibi .ipir 4

f.2, 1.3, 1.4. 2 1 ■■. 3.S, 4

46.772.42

x.tfSM 7b

rn h ei |s

5.4

<■ hchiuvh penii 11 mlînmuicși publiiitale

iMXI

0,00

0,00

ioiai c \ruoi 5

56.149,41

10.677,89

66.877,30

CAPI 1OI VI 6. C helluieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

l’regăliH ,1 pi i-.imalului di eipl.i.ilare

l),(lli(l

ll.Od

ii.nn

6.1.

Plubc Ivhimlogiic si Ir-sti

0,001)

11,0(1

0,00

1O1AI CAI'IIOI 1.

11,00

0,00

11,00

!OI Al Ol XI HAI

247.1)61,51

56.441,69

353.503,20

Din care:

t r M (1.2 c 1.3 4 1,4 i 2 / îl + 4.2 ■< 5.1.1)_______________________________________

il?(K2S2,%

36.153,7.

22b.l3bz/S

în pr.lnii I.! d.it.i de 7001 21)211 I ruin 4 7l-2h!

Heiielu i.ii

51 4 JOII 2


l’niiei lanț,

Benefic ia i.

A.n.rsc, h» ?.


'4 I l NA 1 \(.|\l I ,1(0(4' SRI

DLVIZ. OBI1.C I ULUI

IleabililatL' sistem rutier

Rl.ABIt I I ARI SiSl l M Kl 1 II.R SI RADA PODI 1 \ ÂHJOSll I I SI ( IOR 2, Ul l t RI ȘI I


Nr.

o/.

Deiiitiitiien mpilolt'ior și siibcn)>iti>k'ior ile chetluicli

]ith>iire ‘

(/lini TVA)

Tei

IA'. A.

lei

1 ii/inire

mu mu_

lei

1

2

3

4

<■>

CAPITOi UI -1 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

4.1.1 Reabilitare sistem rutici

4.I.I.I Reabilitare sistem cutiei

!SS.3y8,W

457'1"., 81

224.194,80

I O l Al 1 - subcapitol 4.1.1

.35.795,81

224.194,80

4.2

Montaj utilaje, echipamente iehnoloyii+■ și

0 !.)lj

0,00

IO ! Al. II - subcapitol 4.2

(1,00

0,00

0,00

IA

1 Jtilaje, ei hipamente tehnologice și lum ționaic cate

0,0(1

0.(10

0,00

4.1

Utilaje, eihipamenle tehnologicc și l’unrționale caic

O.ID

(j,U()

0,00

1 s

1 Întări

O.tn;

0.00

0,00

4.(>

Ai li\ e nemi pnrale

(),(!(>

0,0(1

0,00

1O1 M II1 - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Iutii! lievi- pe obiect i Iotul I + Iotul 11 + loial III)

18^.398,09

33.793,81

224.194,80

lk-:ț cf ir i.iî,

KIXI l.KiH I'M4I


Al AUXISJ RA I IA IXAII \ll l l I TI UI R.

SI ( 1OR ?

DEVIZ GENERAI.

puțind «.heliu uî ilr necesare reah/arii nbicflh ului cunhum IK < 407/20 îh

Kt Xlill ir \HI SIS i I \| RUHIKS1UAIM SIOINK II \ \SII i SI <_ T (}R 2, BlK LRI.ȘIf

i

Ar.

ut.

.......■>,.....................................................................

/h'MUHim’u aipitulchif *>i suin lipdofchn tic cinMiticii

V'rdume ''

(/tiHi H .țl

/.V.A.

l tf/twc

Un HA/

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOL UI 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului C heltuieli pentru obținerea și ainenaj*irea terenului

l.l

Obținerea icrenului

11,1 HI

11.00

11,00

1 2

Ainenajaifn terenului

o.oti

0,00

0,01*

1.3

Amenajări rienini pinifi ti > inc<li*»li!! <ț adu cerea îa stana inițiala

(W

IW

11,00

1 4

Clielluieli penii ii ri-kic.iie.i/proti j l.ia inilikililri

IM HI

mxi

0.00

IOIAI CAPIIOI 1

tl,M

0,(10

0,00

CAPI 1OLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilitățiIch necesare obiectivului

2 1

C Jultîii.li peni tu iwiguiarea n trhl.it tic >r iiirisni' obiectivului

d.Od

ii.oo

II 1)11

IOIAI CAPI 1(11 2

nti

.... . •________

n im

L_            . ’ _ J

CAPITOLUL 3 Cheltuirii pentru proiectare și asistența tehnică

3.1

Studii

■l.onii,im

760.110

■1.760,00

1. Slmlii 0e letcii

■Ifiuajui

760,00

•L'.-'fiO.OO

3.1 2 RtlpCfl pn:'IHif ÎHIpik liil         HKitJlf/lli

oyiu

tljițt

IH/H

3 / 3 Alic        :    \ ifii e

djid

It.i'll

3.2

1 umentațu-^npoi 1 și clnlRm-h pentru ublmen a de avi/r, acordul i și auloji/alji

Siin.on

65,00

W 5.1 li)

a. 3

l-xpei'ti/iiic tehuiiâ

25110,0(1

476.00

2.975,00

3.4

< ouih ana pri tuimantei merge Iue și auditid merge Iii al clădii doi

IW

0,00

0,00

35

l’li'licl.lle

163.110-1,97

30,970,95

193.975,42

3.5. /. J't /Hd de       {Inii

tl'liii

U<lfi

(i.l/il

3.5.2 Sfiulin ilc pit’/fiubihlale

H.iîd

ii.n0

3 1 ’ SllhlUI (Ir /CLllb.'lil.lfc Jci               Jt Jt JHJî' illîli »â 1 Hol ift

i’ih i eeijții rf tfn /:. e« ucnii

o'.SIKi.tW

H ‘)3?,0H

34.7’T?.i/O

3.5 4. 1 Xh lUJicnlafiilt- h JîHîi f ncct '.irc nj i t th'f t'n i /an ni .tein'h't ihertli'iilu/.        i~iii

37 6/,! ?li

7 /.S’./,3|

-111'7 7/

1.5.s [rrifttiijcn           tlt ciiiihili ti piuht iitlfii J.'tiHh o iL lifiii/cf

tic i xci iflft'

■i e?l XV

i/rr.es

6 7 ll),no

T5 n Pm.Ci 1 ti hnii <i drla/j? Jr <■ u't ift/c

56.7/9,74

/i'7"i.,

o7 -Wf>, 55

3.6

Oi pani/.ii iA prut cdtn ilnr de uchizilii

0,00

P/X)

0,00

3.7

Cnnsri llanța

0,0(1

0.0(1

0J10

3.7J Mhuh^l iiniiiitl de preiei t penlm oluc< !h iJ de incert iții

d,00

if.tK»

tl.Otl

1 7.2. zAuthîul fniiim itit

iUX)

ti.im

o.iib

3.K

A^Xti’in.â leliiiiră

S7.079.69

165-16,14

HI1.624.S4

.\r.

ol

a         iui și sidu hpi/nli /ei tlt i in /hui h

Vd/jhlii ‘ f/iiiâ i V.l)

In

IA 1

l

Uh n.b

lo

fri

1

2

! A l 1rHh IlfJ ft/miul din 1 Oiien 1‘1,'if, t-.na; h

3

■>

1

i.XL'Jlk

5

? Ai'.'U!!

3 5 / 1 pi p< Hernia de i'U'c jfJk' " h“ uiiilri

/ (Ki<>O!l

/‘•fJ.IK/

! /9OJh4

1 X 1 1 (tn!i i< j ar fit Jpiirru pmi?i hailțdifi Itt !.i:t !r in< hc‘« in ț ii <?diuui 1(1 Lofiltrl J|‘ /hi JhJh'ri ih < V\ ;tih . il, ÎLdt dt .ăhi /;]• j < . Ivtilhd de ^t.ll lf! (. i'lhb io lr!

t .111)11 IUI

l "IH.il)

1 p'l 1.1)11

> 5 2. / >Ji ipt Jl/h’ Ji *■(»*{fhT

ș > 1)7A. O!

iu hO.I i

HA      i

IO1.AI ( \P1IO1 3

’57.t>N4,t.t>

4S..Sl(>,09

iii.î.ow./'i

C A PI TOI l I 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

J 1

< miMiii. In ~i iiisl.il.itii

i .X9iH5v,-î7

■Ai 225,311

2 2 19 8.51.7,

II! KiiibTifuH'‘rfi’Hi r^iliiu

! y'in. o-i;

TtV.22 V m

2 ’ju ss4;;

4 2

\lunlaj utilaje la I np.uni iilr Ivhiv >L >gu । și turn Iii iioh

tfi'l!

(MHI

tl.litl

4.3

l lilajv. evhipamvnlr tehnologii r si ium ționah-t an nmi Mia llh •illaj

11,1)0

<i tld

O,IH)

4 1

l liliijr. ci hi pa nu-nlc tehui L iglu - sj mm Iu »nak i,Hr nu un om! A iimnUti ‘.i eJ.ipnni iih- de li.mșp.ut

ll.illl

II.IHI

mm

) 5

l’Mări

II,UU

U(Kl

<1,011

4.6

Ai live nivi'ipi’i alr

(MM

0.1)0

li lil)

IUI 11 CAPIIO1 4

1 Mf).h3‘>,47

W.225..W

2.249.554,77

C AI’l K)1 UI. 5 Alte cheltuieli

5.1

< ligaiiizaie de șintivl

2X.359,'H!

i 5SS

33 48,28

i I I 1 i/i r.u i </r               fii

iS.Udr.tii)

.>592.23

22 49.5.85

/ ? I7;t Ifhh /i t iU/i’h i'Ji uhu

Q 4 53. > J

1 7‘Jf 1 '•

11 2 PI; >.

tTimsioane. iuti, taxe, cuștii! i icditulm

1 857,16

ltl.4’1,16

( omi-u..nu h s; dubiiii/ili' .ifi-ri iile creditului băncii i.2 I

finaul.il. are

n./in

U.L'O

fl.INI

1 t Li ah ifiih? JS< penii ti 11 iulrohîl i alității Im (Tirîh >r de i onsliiu Ui

U no

I ‘2. 24

II 419.’1

( 0,1 .if. 1.111,1 ISL pcllll u 1 'Util lui -.latului in .mu uaj.ir'i,-, .’ 3 6 'i iit’i ui lui, ui laiiip iu >> p. uli ii .uiloi iz ai. .i Iu. r.u it.d.

iiHlstllU'll

1 b 'ii m

•l ■/

S i Mi

i : l. < ulii iilurciitâ l a-ci Sx ialr a (. unUim lonlui l St

H.S HI

1 ‘■14 1

11 r’,1

.       1 axe penii u aiul din i. avize *.unfurnn m aiihui/aha dv

conshuirc di ^hinlan-

4 »'Ul Ir }

X1 > (III

5.3

( licllllh h dlVflM' *^1 llrpivvă/Htv (?U,U '• ). Capiîui Subcapitol 1 2, 1.3, 1 1. 2. 35, 3.X, -l

12b 1-IS.tO

.șj 3 18.25

:.lll>1.[u. | 1

5.4

C Iu Itiiicli penhu înhumare m public natr

(l ISO

u.thi

o tui

1(41 V CAPllOl •’>

482.072,73

91.593,82

5 73.666,5 S

CAPI 1 OI UI 6. ( hvltuieli pentru probe tehnologice si teste si predan

Ia beneficiar

6.1.

l’ri'g.îtin .1 ]\ iMin.lhihii d. i'xplo.il ne

IIJHHI

IMKI

0,00

6.1

1’n.be li'hiu'li'giceșl t< '■Ir

O.tKMi

O. III)

41 III)

1(41 Al CAPII Ol b

II, bl)

0,W)

0,00

lOTAl C1N1.RAI

2.629.816,86

499.665,21

3.129.482,07

Din care:

C 4 M 11.2 + 13 H l.-l . 2 4 U 4 L2 + 5.1.1)

1.909.566,1)7

.162.817,55

2.272.383,62

1‘imeclanl,

Benefic iar, A D.P Sveter 2


L-r I I \ \ I \<                . < -Kt >1. !’M<1

DEVIZ OBII ( 1 UI UI

Reabilitare siOeiu rutier

iii A Bl 1 J I ARI SIS II M IUI II R STRADA S I Dl Xi( I! VASII l SI l TOR 2, BIT t HI Șl 1


Xr.

cit.

Dcitioiiiieu ctipiloli loi ți foibcn/iitolehn ih' cheltuieli

\jihmre '

(jăni 0 .4)

I.V.A.

1 nloiire ten 1 UD

lei

lei

lei

1

2

3

4

6

CAPITOI 1.1 4 Cheltuieli pentru investiția de b.rzâ

4.1

Constirriclii si instalații

4 1.1 Reabilitare sistem luiiei

4.LI.I Reabilitare sistem ruljer

i.s'io.bsu,-]/

359.225?3l)

2.249.884,77

I OI Al 1 - subcapitol 4.1.1

I.S90.059.47

359.225,30

2.249.5’5'4,77

4.2

Montaj utilaje, er hipameiitv tehnologii e și

0.00

(),IV

0,00

COTAI 11 - subcapitol 4.2

0,0t)

0,00

0,00

4.3

Ulilaje, echipamente tehnologice și Imn ționale care

(1.0(1

11,1)0

0,00

4.1

Utilaje, echipamente tehnologice și liincltonale care

(1 Iii'

0,(10

0,00

4 A

1 Jolari

i i.i XI

0,00

0.110

1.0

Ai li\ i* nviorptiralv

('.(IO

0,00

0,00

TOT Al Iii - subcapitol 4.3a 1.414.5+4.6

0,00

0,(10

0,00

lotul deviz i>c obiect ( lotul 1 + lotul ti a loto! iii)

l.Ș9().(w*l,47

359.225,30

2.249.5'54,77

VIZAT spre neschimbare ..secretar

~             ----------------1

Prritedanl,

M I I \A I Xf.lM I klX(,<,KHI • SRI


U< ni-hdar

ai ■xiixmra iia nmn xii 11 i pi ui u_

XI (. I (>R 2


DEVIZ GENERAI

pin ind cheltuielile necesare realizării ubierl n ului conform HG 907*2016

IU A IUI I I ARI StSl 1 XI HUI II R M RAI) \ IRI I SC Al NI SI (. TOR 2, Bl't.l Rl Șl 1

iVr.

cri.

Ihntnnirea mpifolt lm ții sidJCripOn/r/ur ile cheltuit 1/

Vriiourr '

Oină 1 V/U

.......- - ■—1

M.1.

\ nituiti

(cu HA)

le.

le,

tei’

1

2

l

5

CAPI LO1.Ut 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

l.l

Obțiiiriua terenului

i Ulii

0,0(1

H,i)u

12

Amenajarea terenului

(1,1 IU

i                    11,Oii

o.uti

1 5

Amenajai i pentru piolrclia mediului si adm uva la uan-.i inițiala

ojm

0,00

ii.un

l.l

<_ hcIluiJi penii ii leiornrea/prnlecția ulilit.ilili t

(1,(11)

0,00

(J,H0

70771/ CAPITOL 1

(1,00

0,00

o,no

CAPITOl UI 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

C. hi.'ltuicli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2 1

C hvJtuielj pentru asigurarea utilităților necesare obiet tivului

0.1)0

o.tm

0.110

7 07717 CAPITOL 1

0.011

0.00

Utili

CAPI I OLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3 1

Studii

•1.01)0,1X1

760,tlb

1.760,00

’ /. 1 Sflhllî dj’ ti l i u

■;.()( ili.OO

.141,1)0

1..1.0.01)

.’.l.2. Rn/iurl /nieniJ ini/wt lut it^upiti mediului

0,00

0,00

/ 1. Al le >huhi ifirr

/W

O.iJO

0,00

3.2

Documentalii’^upoi 1 jși cheltuieli pentru obținerea du avize, acorduri și autor izaln

MIO,00

g.\ixi

Vis, (HI

3.3

1 xperli/arv tehnică

2.5UG.(KI

475,110

2 975,0(1

3.7

( eriifn ar va pei iurinanței cm rgciice șa auditui energetic ai < lădu lini

11,011

{LllQ

(1.0(1

35

Proiectare

rv.434.6b

U).'>1?,59

68.347,25

.3.5 J fciim.i!1 pre/ci Mit

V.P0

0,00

0.07)

? 5 2. StHiliii 4c pit'6 lai'ililiilt'

0,00

0,00

0,00

3.3 SlHtiiii iît li .tibiîiîrtlt’fdoi HiticiihUii i/c Jî îZJir a !at n'nîhr tfe inietLi ni/i jî Jccii vchciuI

l.’.MIO.OO

o 232.01'

.W.0J?,0fl

4 Pth turn .'ifnțrilt Jt /iuiii’ *i('iTsaic în vcilcf t fi ebh'iiTn ih J'i/t j/ik(>hi;uile)- iiirk i

9 ?%.îl>

J 7uo.26

J Î.Op?. 3l»

3 3.5 ITr/ffi nrtVi It'luiR a i/c uiht.i!< a pre/n lab.ti lehnk țt a ifs LtlJib’i iii' i'X C( fii ic'

1. M ! -12

Jlvl.OJ

1          3i>

3.5,6 Ihoiccf it’lniii și iielnlii de e u’i utir

l '■ 1-i ll

2 ('J)i..’'"

16 1'13,5.1

3.6

Organizarea procedurilor de ai hi/iție

0,00

0,00

(1,11(1

37

Con^iill.nUâ

njio

0,00

O.UO

3 7.1. .\!ni}iv;enieuliil de ptoieri / t nhtt ol'iet iicitl de incr-tiiii

71,00

0,00

0.00

'< 7 2 Ainiiiid fitiiint iat

0,00

0.00

0,(11)

3.x

Asistența tehnică

?? 916^21

4.354.08

27.27il.29

-----VIZAT

sare neschîmbsre

SECRETAR.

\l.

< H

t \ lltmii l1 ,1 Ciipî/ull fifi Sl SllM'nJ i!(lt It'i i/l ll'ltlfitilh

{/mii 1 1 V

1 1 . 1.

l fl/UHli fi n n u

lei

le:

l< i

!

,3

4

5

i 1 ■Ci'hnf.i icluibă Jiu t’iiiti ., ;><<■<<। hintiili'i

? IJfJfl.fJU

CSH.Ih»

' I.SO.uf/

*>8 1 i pc peiiu.ida (h i u'i wf.r ;f flit / uiJor

l îrflp.pu

5 / ? p* Il/J n pj>h‘t /prF<#*i( /Wti • liintuhii Ir* fiCele {iftltft fl! ț‘t tu* iii fi Hfi de 4 Hli t ! ai !lil tai th t h riti.'/A’ i* !~<fl ifi i /n /.’<.■ pfiL             Alt/ t ■ •> !fi .Hi

/ i '.n un

P-IJ.IHI

I

3 5                  iit ^ititivr

974.os

. / S9«»

IOIAI CAPIIOI 3

X7.3âl),X7

ll>.'OiO>7

103.947,54

CAl’J

Ol.11 -1 Cheltuieli pentru investiția <ie ba/a

4 1

(. ojisli th Iii m in-i.datii

•7 1 1 Rf.ibiîiiait -eh ui nihci

4ivJ.MI4.64 le-l | !

.^Ji. 1 < sX 1/2.sa

5-,.l.l 17.52

1/7.5'

4 2

M<'Ulii, LdiLiji m ilipdHH Illi h'hili’logKl >1 IlilU l.K’lljk

IbOil

(i,00

11,00

I 1

l lilajc. e< hipa mente tehnologice m fum ticna Ic * are necesită montaj

D.OII

0,(li)

Il.oo

4 -1

i hlaje, echipament! lehndngice si imn tienak care nu neie-ulă menta} -a ci lup.mu ntrde lianspc.il

ll.Ui'

0.00

(1.011

1.5

1 Mâl 1

O.IHI

0,00

II IUI

1.6

At livr nvcorpoi.de

U.IHI

0,00

0,0(1

IOIAI CAPII Ol 4

ItO.SM.b-l

.\S.?J2,5.S‘

55.1.117,.5 2

CAI'ITOI UI 5 Alic cheltuieli

5.1

(hgani/aie de -antici

(1.972 .lls

1 324,70

8 29n.78

ij.l / u. iiii i «ic i          In

4 ln'.s.n',

Â'S c /

■5 531.1 9

S 1 ? t ’lh Iturvh i -i.'c.it' <-»y.e/.c ii n pin/it i uhti

’ 3 4,(<3

4H.-.7

? i ,dU

s ?

C nniisio.uk । i‘le. laxe. <ostul i icdituhn

9.ft7<J,(|(l

1 SV) Ol

II.518 01

l cimMoanelr >i dt’bjn/ilr ,lk lente i iedilului baiu 11 5*2.1

hn.mlatcMi v

0.00

fl.UH

C \ ta alcicnlâ ISC peniiu o-nlinhil i ahlătii Im i.mh r dt i misii m hi

2 ÎVI

1-IS.21

? SIC 0 i

Cula ateu nl,i IM. prium n>nth>lui ■■l.iiului hi .iun

2 1 Orilu: nihii tiikinisni pi-nlu: .1 uliuiz.iii-a Iu. lăuhu' ik i on-li ik In

r. ?.oti

X Î IX

( 1 6.5

t,? 1 Cola ah n-nta 4 .iM-i Sociale a < niiMim Ini iloi 6

’ iJS.iWI

Jil'.I

2 - ' 1 1 ’

]axe priiliu aioidmi i/c ioim iim ■j anloTi/aha de i oiisti inrc dcsJnnijji

l

s.Ș i/i'O

:|

5.3

Clu hliieli divi’i'r șl n.'pi. \ lignit'(?ll II1 ) - < .ipifi ! “-ubi pilei

12. 1.3, 1.4. 2, 3.5, 3.S 4

1119.1111,111

20.7 H,9|

129 74'. .111

5,4

(. hei 1 meii penii n mii »i ni.ijr si pnblu dale

0.11(1

0.00

Ol 10

IOI I

1 CAPIIOI 5

125.682,18

23.879,62

149.561,80

CAPI IOI VI fe. Cheltuieli pentru probe tehnologice si Ieste si predare

la beneficiar

<1.1.

l’n p.atiiea pi’isonalulni iii . \ploalan

11.01)0

0,00

11,11(1

6.1.

Probe tulind»‘puc si lcs|v

0,0(10

is.no

ll.lld

ioi \i CAPiroi i>

0,00

(I.IHI

11JW

IOIALGFN1 HAI

677.837,69

128.789,17

806.626,86

Din care:

<■ 4 M (L2 + 1,3 ilt4 4 2 4 4.1 + 4.2 + 5.1.1)____________________________________

169.4 5 2,69

89.196,01

558.648,70

I'toiec tont,

Briief irîiii',

Ani' Sectei 2


S< I t \A l \< .l\H Kl\i . । Rl >UI’bKI

DiVIZ OBII (. i UI UI

Reabilitam sistem iiilier

Ri Ailll J I ARI Slb I I M Rl I |[ R SI RADA I Ri I S( AIM SI ( f (IR 2, BL A t HI Ș I I


cri.

/li'KKjuiji'ri cupitoh Ier și aubcapitolcloi de i hrltiiii li

Vnhuu'i '

(Iditl l 1 ,-U

l'.V.A.

Viiloiuv

(cu i IM;

iei

lei

lei

I

2

3

4

6

CAP) 1O1 UI 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Cnnsiiiutii si instalații

4.1.1 Reabilitare sistem uilier

1.1.1.1 Reabilitare sistem ruiii-f

4 <>4.804,64

SS. 112,88

5'1.3.117,52

TOTAL 1 - subcapitol 4.1.1

464.804,64

88.312,88

553.117,52

4.2

Montaj ulilaje, echipamente t< 1 mi ilogice și

tp.’-.i

0,00

0,00

1 O I Al 11 - subcapitol 4,2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și lum Ijonaie care

0,00

0,0(1

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și fum lionalc cate

0,00

0,00

0,00

45

1 Întări

e.00

0,00

0,00

4.6

th <■ in .orpmali

(1,0(1

0,00

0.110

104 Al III • subcapitol 4.3+4..1+4.5+4.(>

0,00

0,00

0,00

teiul dt'i'i: pe ehiccl (        1 + lutul II -i lelel llh

4b4.6'U-),64

88.312,88

353.117,52

Proiectant,

L4 I C\A I \(,!\H KIAl.C.ROI l'Md


llenchciar.

Al >\tlM5ii<A I IA I AAit.Mt I t I 1’IBI 1(

SÎC 1l )l ’ 2


DEVIZ GENERAI

plivind cheltuielile necesare icnii/«ii ii i>h tec! iui Ini conform IIG W7.Q0 lt

Rl ARII I r ARI SIS II M Rl ll( R SI R Xl>\ ODOR] II I SI l I OR 2, BIX URI Ș TI

Ar.

cit.

J)i HiituiiTH ctipiloIrliH și siihniptinlclor de dirll litrii

Ufl/iHlH*

(/‘âl 1 VA)

/.l ..-1.

\5drhirc

(cu JVA)

/ei

hi

lei

1

2

3

5

CAPI rOLUl. 1, Clifll uiels pentiu obținerea si ameirajarea teieinilui Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

l.l

Obținerea terenului

11,(111

ti.oo

(1,00

1.2

Amenajarea terenului

03)B

0,00

0,00

1.1

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea ia starea imliala

O.(H»

0,00

0,00

1 1

* :

f lw*ih i..i; »wsh-i>                           ; i:!:!:la!;k-r

............r..............  i.....1

i M ii'

O.iiii

u,uu

TOIAl CAl’lfOl 1

o,oo

0,00

o,tw

CAI’l [ Ol UI. 2. Cheltuieli pentru asigurarea uiiiiLitilur necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.! ________

Lhelluieli pentru asti'.lirarvă ulililalilor ncci'saii’i’bii’. In ului

u.nn

0,00

0,00

70771/ CAPHOl 2

0,00

0,00

0,00

CAI’l IOJ.UI .1 < iieîtnieli pentru proiectare și asistență tehnică

3 1

Studii

-rxi.îit:

3J 1 $1 tulit de h'ii'ii

7 6O.(K)

i.', oo,00

3. 1.?. RiîpuH l’rlHHtî itUpfh (iii ii>tipitl iHtdililli!

(KHl

(jyllj

ooo

vl ' \hi '^i mhi <ptiiiit /’

0,00

0,00

3.2

1 )<<» uineiilalii mi pod și cheltuieli peiihu ohțineiea de j\ j/e, .uurdiii i și autvai/atii

400 (M!

9T00

so-ijm

3.3

Experlizare tehnică

25tm,(iti

4/5,Oii

2.975.00

3.4

C ci lihcaiea performantei energvlice și audiltil energclic al < lădii doi

(1,1X1

0,00

0.00

3.5

Proiectare

30,173,01

(1.872,99

4/)l4b,b0

! 5/ Temă i/r pron'i Mir

o.op

0,01/

0.00

.5.2 Slitdlli tli' prefeziil'ilthitt

/l.fio

(U'O

3.5 î Stiuliii ile                  umeutiitic .a       a hu i;nHc-t <ît

Ulii'lW Hlll   di’l'Â: x’c'lhȘil/

.'4 (.<1(1.00

■l

29 274,0(1

3 î j I Ut                h 'i.'iit t' iic tesiiit io < tX n a vf’lM.’Cfji

,k iTc/ei .hVk/nnUl/ ilUliVi^dlijh't

1 3t>7,4fl

s?9.S l

t‘C,2J

> > 3 IcrV/i      ti hnii j di-1 dîilulc a pr'eh < Ih/ii! ichiiK și a odiihilej

ilc ru i atu

(A5 1 /

124,47

779,35

3.5 (•          f Icluiir' și ih'/uih Jt” r.u < utie

<> 551,1(1

! 344.7 i

7./45.Ș/

.1,6

Organizarea proceduriloi de aihizitn

0,00

u.oo

(1,00

3.7'

Cuiimi ll.mla

0.00

ti.tio

(1,1)0

i 7,1.                   ilc pniii'ii penh n chit i (icul de ini , <hlii

0,0(7

(l.ot/

0,00

T7 .‘Ih'tiifj.;I //nuni

O.fiiî

(41/(j

3,8

Asistență tehnică

11.826.65

2.2 17.06

14.073,71

uf.

/>. iirnuri i l< c.rpiEiklm fi snfior/irtrdr toi >t> r/n/frui/r

1 lifi'Ui i

(/rlid H rV

Ei. 1.

l ilioilli lui 11 .U

lo

hi

Io

1

2

S /             lJlHil.il ifhl ț'iiJi i piiWt trifliidm

3

(WK/.flh

J 'MMM

) 5 / f / ’•’ pet âijjffd tic c.u » uț/t a hit nu ih*r

i mi’nm

1 P 66(1

'* S / 2 pcuti fi       ipa/r’d pjiVi’i litiitnhiî h C- du buline tu

! to^r.n iul .ii i;tn! J lini       di rin /«/ă < i:tit ;ft în

ia [Ai oî li hj,' .fc x'u.1 m ( . n-h < ța

I i»:»i I ftfi

(9 i.irn

I pl<l,‘HI

' .S 2 1 Tu: unii, ti, ~.>nli, i

“ .C’l’.i.S

i ,hr

11 1 9.4., 1

IOIAI CA Pil Ol 1

~C>.(KHI.2b

111.45(405

6.5.450,11

CAPI roi CI 4 Chel Inie li pentru investiția de b.iz.i

l.l

Con>lruclii si msl,il.iin

2iH.Wl.iA

U.H(I,24

2-VL^.Vj/J >

i l 1 RciibiHtifiC >t^ii ui iutii i

2IS h?'.. 1

41 -l-iUJ

J Vi

4.2

Xh-Îlid] utilaje. i < hipdini-iile leln mingii v șl hun tioihile

O (Ml

l),i!0

0,011

1.3

l lilaje m hipajinnte tehneh tgii e și hun li*inalv cart' n. i esha llV'lll.lJ

l l ou

IM10

IH'it

1 1

î lilaji t i liipanviUt* Ichindi«git e șt luni (n riali1t arc nu inx rsilă inulilaj și ei iupaim iile du ti iin^pin t

II,(HS

li,0(l

o.oii

1.5

1 >r>l,1ri

li,OII

(1.1)0

(UHI

1 o

Active mu u)H■i.ilc

u.im

0.(10

(HUI

IOIAI CAPIIOI 4

2lSAb‘>,7l

41.4'10,24

259X59,95

CAITI OI UI s Alte cheltuieli

5.1

k ligani/aiu de șan 1 iei

3 273.55

('2 2,35

3 S97,9(l

5JJ /hirânJt 11 Jidi Ni Iti

2./S 70

4/4,90

?

i 1 2. ( lit lllili'll UWti i‘J valii-ii.» )1 <!it;tiCHfhtI

l <•■>! S7

A>7 45

/ ?va, -ii

< imilMinun-. 11 de, taxe, t i^hil i it tirtuhii

i».lC

1 317,46

8 ?5[,46

(. i iiimniik-Ic și dubâivilc ah rmlc i n-diluliii bâin ii

i.2 I                                   ‘

îinaiHahxiir

aou

i'.i/ii

(IW

Colo jlî n nl.'i ISC pentru o >nl<< .Iul. .'Iil.ilu h>< iărrli>r d.' • <niMiu< tu

i bi't.ini

'JO.'J

1 ll‘i.7l

C ohi alcnnlâ J^C pciilni tonii ol ui '>lahilui in aminajaiea 3 2 ?, tcnloinilui, iuI'.iiimh și penlru atiUa i/aiea Im iânlot di coiHtnu |ii

uri

1 l<

,’l l (S

'l.l. (. nl.l .Itrlrlll.l ( .Hi'l Si.. I.lh ,1 < "tl'lllU toi llol ( ('l

1 pi ll'l

IA'. 3/

1 1 '

1 axe pentru atj*iduri, «ivi/t inutia ine și aulori/ația d«-mnviiuiit «it'sfiimaiv

} f’h.f'U

5) e-hi

i H.rliî

Chi'ltun-li di\|.|'Sf fi iiepiv. ,1/Ul'- (20,0 ' ). • t ,ipi|, Suin.tpitnl

1        1 l. J. 1.                 1 S i

51 273,“l'

10.122.(16

o3. ’"9o.05

3.4

C helluH'li peiihu infoimaie >i pubhiJlalr

11,011

O.(M)

O Oii

IOIAI CAPII Ol .5

63.483,54

12.061,8"

75.545,41

€ AVI FOI UI 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare ta beneficia!

6.1,

rii'p.ilm .1 p. isi’ii.ilnlui di"i'\pli',it,iii‘

0,00(1

0,00

<I,(HJ

6.1

l’iebe Ichtii'h'i^n v ^1 ti sh'

ii.intri

0.00

0,(10

IOI \1 CAPIIOI 6

D.OII

0,00

0,00

IOIAI GENERAI

336.853,51

61.002,16

4(10.855,67

Din care:

C + M țl.2 413 41J 4 2-* -LI -t -1.2 e 3.1,1)_________________________________

220.553,41

41.905,14

262.458,55

‘ hi pii lini Li dala dt-2U.(l| î ciur IJ’/h? ii :

Bejn-hi iui

A.1J.P. SIC IOR2


l'ioiei tanl,

Beneficiai,

A.I’J’Snloi ’


J l NA I \CINI I RING ( ,K('l l’Mcl

Dl.VIZ OBIIA TUI UI

Reabilitai? sistem rutier

HI AliJI I I ARI SIS I l M Rl'lll R SI KADA ODORHII Sil. IOR 2, Ht GUREȘI I


Vr.

cit.

Deitiiinin ii t apiloleloi și subcupituleloi tle i helluieli

Url/oun ■' f/ilrrl l l'A)

l.V.A.

\ nhhliv

(eu It .-U

iei

lei

lei

1

2

3

4

6

ca rn

Ol.UI 4 Cheltuieli penlru investiția de bază

4. I

( 'onslrucid si instalații

4.1 1 Reabilitare sistem mliei

-i.J.l.i Reabilitare sistem ruliei

2 IS.369,71

4 1.400,24

259.iSVJ,95

J O I A l I - subcapitol 4.1.1

21S.3bbf71

41.490,24

250.859,95

4.?

Montaj utilaje, ei hipamente lehnolo‘',ice și

e ut)

0,00

0,00

TO t Al 11 - subcapitol 4,2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente lehnologice și funcționale care

O.IX)

11,00

0,00

4.4

Utilaje, eihipainenle tehnologice și funcționate tare

0,1)0

0,00

0,00

4 3

1 loiari

0.00

0,0(1

0,11(1

1.0

Ai tive neonpnrali'

ll,0()

0,00

0,00

1 O 1 Al III - subcapitol 4.3a4.4+4.5+4.fi

0,00

0,00

0,00

Tulul ileviz fie obiect (Iotul I + iubii II + lutul Iii)

218.300,71

41. -l‘)(ț,24_

259.8'i9,95

Preiei lanț.

St. I l \A I.XGIXI l Kl.\l,GKOLI'bK(


Iknefid.o.

ADMIXHIKAIIA bOMIXH I ! I PI Bl K

'-I (. !(>!< 2


DI.VIZ (.1 STRAI

plivind cheltui vide iuv esaie i valiza ii i ubiec Iii ului emilul in 11(. 407/21116

IUAIIII ITAR1 SIS 1 I M Rl 1 |! R S ! R Al > \ \ l \lî|Si \'i VI >11 \ tii' SI C I (>K 2, Bl 4 Llil Șl I

!           1                             " .................................

\ nhnrrr f ț/rini i l’AJ

l.l'./t.

Vn/ciriie

(cn H V

,Vr.

Cri.

th iiin/iuiii in/ntoli lni și subcit/iifii/i /oi iii- rheltnii li

lei

/< 1

it!

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1, Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea le ie nu lui

1.1

Obținerea lercniihii

11.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

11,110

0,00

n iki

1.3

A mi'Ti.ti.iri iAi»nțrii isi <ilr.: l H         l ■ Ut ’> -i od l! I C iV»î în S|uj\ H

inițiala

(too

0,00

0,110

1.4

Cheltuieli pentru roliHarca/pioh cția utilităților

ll.l HI

0,00

0,00

IO IA! CAPI! Ol 1

0,00

0,0(1

0,00

CAPII

Chelii

OLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatiloi necesare obiec ieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

li vului

2.1

C heltmeli penlru .iMgiir.rrea iildilalilvi ne< iMii1 nbiec sivului

dJlO

o.oo

O.(HI

IOIAI < APItOI 2

n nri

n cm

CAPI FOL UI 3 Cheli uicli pentru proiectare și asistență tehnică

3 1

Studii

■l <1110,(1(1

7641,00

4.760.00

t.l 1 Sfiitin

7b! W

1 60,00

' 1.2. Rtfj’oH pj jenai i’iijhh tul ntuj'nî i/tetiinltit

fW

rrnd

l'.OU

3 1    AllrsliuliiO/iiTifiu'

Util)

pob

V

Ihu miienlalii-mi puri și cheltuieli pentru cbțmei ea de ax i/<-. «u niduri și autori/atii

5(10,1)11

Q5TI)

3.3

Evpei ti/.ne tehuii .1

2.511(1.110

475,0(1

?.''73.O0

33

Ceititicaiea pi iformanței energetic* și andilul energetic al < Iad ii dur

0,110

0.00

35

Proieclare

V0.226.22

I7.14?.‘JS

107569,211

3. v I. 1< Hld ih proii'i hm1

(fJHi

ffliif

3.5.2, Miu/iti tic 1’n h ’Ziibilitulr

tljrti

’.V Shiihn Ji h‘-7<îbililtitt' ilo( iniienliiiie tie m icit e ti im hlnici de i/.fh f i i flli! </ ili't h: y nt-r.lf

liAimoii

7 bi.n.oO

.Jii.Jne.OCl

’.5 1 Dci iifm'ntiilii/f h'/mitt' invcsin' hi i\’Jt h ti obhHi ni fh7-»7i u sii eiri/wn’/i u /        t-.jțîil.u

3.SI/0.75

21 ‘b'5,74

V ) 5 \Yiifi\’ifirii h’liiiit â tle iiibîeft .1 j ieit i ii'hii tehuii >i h di Idlaict tir f.U't a iii

2 7tA.75

V.l. 11

l.JJi.S'.M;

c.b.v lucii i t lihnii șj dt'feln de i'xeculh*

27 uOl.13

.5..’jl 12

V ‘5 '>./.(/

.3,6

Organizarea proi ediu ilor de ac hi/ițit

0,(HI

fljld

(MM!

Cimsiillani.i

(MM)

ti,(iii

(1,00

3.7 1. AbiHiigi7/h ului th proji i f ju n(m td'/ix lit iil de iie ex/ip/

ti.Od

T7 2. Atidilui ‘iihiiii un

d.t’O

H,(l0

,\r.

ui.

’ A niinfUi a rHjFufidi h»i j*r Mibtdpriu/c hu tlt         h

li/khJtt 1 (frUii / \ b hi

M A.

hi

l >ihi;in

(cit (UlJ ii I

1

?

A-iMi-idă tehnică

3

O -l e. 22

4

S 25b,i«5

5

SL712 ,lHl

.3,8 1 A; i.-li »f.l teliu/i.i din p.olfli pmii'i hmluib/

2 iw.rxi

'SO HfJ

' 351 MX/

1 s i i                   >/i e.'.< >       u Iu i'.liihi

/ OjJPJzO

hhhi.im

1 S / ' J'i If/t li } <> fii 1} ’H ■ / 17 k l (ilUflihli!d ‘ < i !. iii i { r.'i ți!>:niifnti ih 'iiirul dl hm a ik’T tlt t\etttțh dt r a/J. 0. /li-■] 1 C A idt.'il d<‘ ''fd! Iii l i'iailit. ht

i 'i-WI.Hr/

(Hf/fiH

l 1“(I tiu

3.5 2 l Vii^cdțic di țintit i

■11 4rM>,22

7.S~t\(iS

•i'l33?.9d

l()l Al CAI’HOI 1

HDJ.S2,

?6.7.’9,(>Ii

I67.-U2.I0

CAPITOl. UI 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

•1.1

Coii'trin tii si niștahitii

<■1? 1.219,2(1

175.037 35

1 0611 .'.Ș6.53

i l i Ridbihhfn bi^hTH ruiit j

f."> O37..15

1 (s)| .’<{> U

-1.2

Monliii itljlaj' i * hipanirnte U Imoh >gii e și luni li< nalo

DJ)O

0.00

11,Hi!

■1 1

l tilaju, ei hipamenh- tehn< -logice vi Imn (ion.ile can neie-ilâ munlai

11,ou

n.uu

Ihiib

1,4

1 5

l lilajr, echipamente tehnologici vi liincUonak i ari nu iieceMlă montaj vi echipaim nte de iraibpurl

0.011

li.HP

IhlX)

[ M .111

(1 00

0.01)

11.00

1.6

Ai livc msoipotaie

0.00

0.00

IOTAI CM’ltOl 9

■1’1.2-19,20

173.017,55

1.090.286,55

CAPII Ol UI 5 Alte cheltuieli

5.1

Org.iniz.ire de ș.iislici

n.HiK/A

2 li?5,5/

lo. 111,3?

.5 i L J /u tiu i t/e < iwsJr/h ții

'■2/2 .~>d

( 70.55

io.i’u ' si

<1.2. ( Iwllitidi iciinr'             j.mU.'i ului

■1 efi( 25

s '5 e

U81.ll

(. uinÎMiMlie iote. Li\r. cuplul i redihihn

l-l 765,00

2 >0'3.35

U 570,35

( ionici«aiieh si Juban/ilr ahiiuit t redilului bam u

5? 1. .                   ‘

lllhllU ati'jl'e

0,0(1

0,(11 i

H.IIH

„      C <>la ateienlâ (SC pentru lonlndul < aiilâhi hm ăuhn de

L<»n>h m Iii

7 (e n.00

vS. l-l

. .. ; ) i

Cota afrieiilâ ISC pentru u-nlrohii -laiului în ariiciufjieti S 2 3 tel îl«‘i mim ui baiiÎMU *>i pt nli u aulei i/aira iiu rarih r dv t olivii iu In

1 i(' i;il

( t ** 7

1 l l 1

"■».? | Ci.ia at\ rctiliî < asț. । Si.t tale a ( • •n*-îriii t«'i iloi - < st

1 aw priiiHi acoiditri, av i/i <,♦ >nl<>rim* m auturi/ah.i <io

i misiunii drsIiințaH1

■f.l l.i.tltl

! iiki.Iui

.ser

S'ri. (‘!l

r» 'iV ,lC

■> v'i.l’H

S.3

C helhiii h di\ eise >i nvprc\ a/uU (20.0 . ■, - C apih >1 Subi apilol 1 2. 1 3 l -l 2. 3.5. 3.s, |

.'III "Mi,’' 1

•10.0S7 -IU

?5I 073.73

\-l

< hi lluicîi peiilni inlni ni.iie>i pubt'utlatv

ll.Otl

0,00

11.00

J()Mf CAPITOl 5

239.570,08

■15.518,32

285.068,90

CAPITOl UI 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si tesle si pred.ire l.i beneficiat

(>.t

iTvpaluea pciMHialului de i-xploalaiv

O.Otll)

(Ijlîl

0,00

6.1

1’Hibc tehiu‘logice tesle

0,00(1

U.Oil

0,00

iot \i capitoi 6         ____________

IOTAI CLXI RAI

u.m

1.301.501,72

0,00

2)7.285,s33

o,m

1.5-18.787,05

Din care:

C+M (1.24 L3U.4 + 2 + 4.1 4 4.2 4 5.1.1)

‘J3U.-I6 ],7l>

176.787,73

1     1.107.2-19,13

In preturi ia dala de 20.01.?(L’li; ! emu 1 77^2 ku

Bi nchi IUI

VIU’. M( 10112


I'iuii'i tanl,

Hcrit lu sar,

A IM’S cler?


SC I I X'A )         ]RI\t ,< .f.'< H PSR[

Di VIZ OBII.C I UI Ui

Reabilitau’ si steni tut ier

Rl ARII 11 ARI SIS! I M RL’l 11 R SI R ADA \'î ADIS1 A\ VOH \ ODSTCIOR 2, IH ( URI Si I


X'r.

cit.

Deiimuireu cuțiilolelor si snbcirpitolclor ile dicllnicti

l'll/lUlll'

l/iin'i ll'.'D

7’.V.A.

\'tilee.ie

(cu 1 UD

lei

lei

lei

1

2

3

4

6

UAJ’I

Ol Ui 4 (. helluidi pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

4 1 1 Rt abilitare sistem rtilici

4.1.1.1 Reabililan sistem rutier

421,24+420

l.(N(1.2«(>,55

IO 1 A

l 1 - subcapitol 4.1.1

921.249,20

175.037,35

1.090.286,55

4.2

Montaj utilaje. eihipamente li 1-niA ’i. < si

0,00

0,00

(1,110

un a

1 II - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, ei hipamente tehnologiie și funcționale care

rtm

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și luni țintiaje i arc

0,00

0,00

45

Dolari

(1,00

0,00

(1.00

4.0

At li\ r iwkh poralc

(.),()()

0,00

(1,00

TO I A

1 III - subcapitol 4.314.444,5+4,6

0,00

0,00

0,00

/ Uliii

li 1'12 j>i‘ ul'ii i 1 r 7 ului 1 + l\ihd 11 + l otul llh

921.249,20

175.037,35

1.090.286,55

VIZAT spre neschimbare secretar _

I’toiec Lini,

st 11 na i \gj\i i kjx<a.iahtSUI


Bt'ni'/iri.lf,

Al AIIXlsl KA I IA l;OMI XII I 1,1 i’L HI !<

SI C IOU2


DEVIZ GENERAI pjh ind chcltuiclik necesare rcati/âi ii (diiecthului cunfiHni 11G 907/2(116

R! ABII 11 XR! S1S1I M IR 111 R AI I 1 Dl î I GÂTURÂ M H'l H< SI Pi HW 1 H i XI 1 1 *?} PARC ARI), St ( H)R 2, UUCUIU Sil

f

,Vr.

Ll’l.

•“— “--"-----—-.........'..•...

Ih Hiuiirtcn cupilaleha și suhftipi/n/i leu 4c cin Itfiuli

.......-l t u/cJiUr

(țiira H.U

/.Vel

\ u/ndid

(cn /1,4)

hi

lei

lei

1

2

3

■1

5

CAPITO1 Uî I. Cheltuieli pentru obținerea si amenajaiea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

(Ibțtik'H'.i lerenuhii

{l.lltl

11,11(1

ll.dii

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

1.3

Amenajări penh-ii nnih-țG mediului ■ : adj narea L~i .-•!an*i inițiala

ll.lHl

n.tiil

0,00

1.4

(. heltmeli pentru relm arca/protei ția ntihiățilm

mm

0,(10

0,00

roi ii CAPiioi i

0,00

0,00

0,00

CAPI I Ol l/l 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului C heltuieli pentru asigurarea utililățilui necesare obiectivului

2.1

Cin 1 Iuk li peniiu .kigui.HV.l uliliîatilui mu '.are ohiei Inului

(i.tlti

H.ili)

0,00

. . . _..

l()l 11 ( ,‘IPIIOI

6 JIU

>1 fin

CAl’l FOLUI 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

i iKio.oii

760,011

-1 760,(10

3 i 1 Sfthlîi itt fnoi

7bU,llO

4.760,00

3 1 2 RlffW/l /-Jl'i Silii îlUpiK fii/          lltlilâfl/fj

li, Ml

0,no

0.00

1 1.3. Allestudii s/sv/l.G

nt/U

0,00

(1,(10

3.2

1 kviinirnlalii -suport și i hulluich penii u obținen a dv ax i/i-, acorduri și aut<»i i/atii

5(i(îjKI

95,0(1

•595,00

3.3

IApertizare tehnică

2.7110,011

473,00

2.975.00

3.4

x cUHn ati'a pt-i lornianh 1 cneigetirv și audiltd rncigi-dc al t lâdirilor

!>,(K)

0.00

0.00

3.5

Pi mei 1.) re

73.(>4I),25

13,991,65

67,631,90

3 5.1. renii} de pieici Ini i

«fit)

0,t.io

0.00

3.5 2 Slndii. tl< prcfi tabililnte

(1,00

0,00

i 11.3. Sîihiiu tic It itibifiliif.1 tk’i iinh Mhîhc Jc uciziirc a ha nir tler tl< ililC» i’t'fllH Și IZ ^CHCnil

7 J2(W

-15.220.00

’ 5.4 Dot’miinihifiilc lehuîi t'          in vcilcmi t4V(nn iij

nei-fli'fiih citim ihu '■.iiito/r ih'l. •

(3.4 in. l:i

2 r'i.x.14

/<■ 004.49

; 1.5.5. 1 r/i/iauciJ 6 hiiică ilc < rJilah a pru/ci talia h liiiic si a iirhihiiai sli’ i'Vc't fltft

2 mr .is

ÎS 3. Io

2.40U.<>,S

3 5.o. I’ra/Ci l Ichuic șî clchilii <lc cu t ii/it*

20.171.72

3.&‘ ),(0

211/116,7.1

3.6

Organizarea procedinilor dea, hi/iți<

0,00

(W

0.00

3.7

Censultant.i

0,0(1

0,00

0,00

3.7.1.. ,\'.îii,pj inuilnl de )>ii'ii 11 fientin el'ln tieni de inve^liții

(UJli

(i,0u

0.00

3 '■ 2. Aitililul fnuiHi ii>>

u,(fO

0,60

0,00

3.K

Asistență lehnie.l

32.2bO,5S

6.129 -,|

1N TllțllO

M

<i t

1               rtl/'JuA It» >1 Ml/’C HpfZtr/ctfl t'/li 11 ii Jl /!

l It/ililfC tf<h*î ir,v

4.1. V

l fi/ruU i-

Uit i\.\l

6 i

Jn

I<1

1

2

3

4

5

4 s ! .              fi hiiini ihn i ii h li pii'ii. .'.urtiîhfJ

i nnu/ik

5(UJU

î 5 i.f. pr i't'HOiUfti Hi1 t u’i iifir n hh Jdn7i)r

i UltfMMi

/WO.k/i

!

î 5 / .? prnNn j titlii ipiin ,i ju't'fn liitilhliii Iu fir.rh' bn/iisr in • ■<; \i ii» ;■«/ (i’c ii i'Jk'I ni Im tiifi/i j tfr r >i«oc.'ifit iii itffh bhi'Ci Inmlul Jr ^IkI :h l .■»/ 0 .o. In

l uliu nu

1 1

3 52. t^rfymțn tiu <amiri

îll ?t.o, 1,S

■> '4'4 >1

’.(. Illll <l‘1

101.11 CAPIIOI 1

H2.'itHI..Si

21.411,U<

1.14.351,99

CAPI!

<>1 LI 4 ( heltuîeli pentru investiția de bază

4 1

< nnMni» iii m instalat»

672.45".3i

l?7.766,SV

ȘUII .'.'4 .'U

1 1 I Ri’jfh’llhlli Si'-b’iH J l’lh'l

u 2 O”. M

l.}~ . in 5'1

<1'0. ' ’4 .’(!

1 ?

M. uit.ii tilil.q. . n lupanii nti trim >5 gice și fnmlmn.ile

0 lltl

(1.1X1

(),0l!

4 3

1 lil.iji- eiliipami nte lehiii'iugtiv.și Himlionali . ai e iu i .-ii j montai

II.IKI

(1,(10

(IJIU

4 4

l lilaji, eihipamcnle li hnnRigb • m (mu th nalu i are mu iks Ohil.i uiiHilii] u ei hipuiiu ntu de ti.nvjH u 1

u.oo

(1,1111

(1,00

4.5

'tăll

d.tiii

0JI0

U.ilO

4 I.

Ai live mwrpoi.ili'

d.mj

0.0(1

0,00

IO1AI CAPHOI 1

672.4.57,31

127.766,89

4(10224,20

CAPI

OLUl 5 Alte cheltuieli

6.1

< ^igciiii/uie de șantier

lll.0S6,S7

1 916.'!

12 1X13,38

> l.l 1 m ulii tir i-ții

l' 7. .I/C

1 277.67

,S.OfC ,2^

» 1 ? i hi ifn{t'//Hutt'\i' t'ix'nur.jj it ■.iti’h tn/.'ii

4 m’ O

1.15,44

i.0'11.14

r, )

< oini<ioaiu‘. cute, taxe. Mistui ciedilidui

11 .W 2,IN

? 27N,4f<

1 1 270,48

C t misioAiu Ir bi dt »bâti/.jlv ak renii rn titUilui Ixiiu h

M I               ’

tin.inl.jiu.iH-

o tui

U f.fj

। Li tifru-nlj JS( pent! u i iitihi’liil t alildlintK iiiril< r de i < >iMh ui Iii

’.n i.t+i

1.45 47

1 oe/,47

t. i4.i .ilerenl â N pentru i ■ mtielul * 4.1 tu lui in .unen.ij.m j 57,ț ti rib'iiuhii mV.mi'.ni m pi uliu .uih'riAiie.i Iu. i.inlor di lonslttii iii

eS Triu

l ‘1 .

M.’

3.2.4   4 ol.i .Ili ii1ll,'i 4 .I-I'i bm nil, .1 1.1 liMtm tulik'l 4 34

3,.3l»i>,f io

(.4.5,24

1 OH 1

1 d\4 piiiiiu ai iaduri. a\ i/r < i»nk»t nu și ank ri/alia Jr < iinstruire; desliiiitan

■1

S j ) ,00

Î. 1 » 1.INI

'O

4 hei Iu ivii diverse și nepiet .Vtile (.Hl.O' ■). 4 a pi mi Suh.apit. 4

1 ?, 1 3, 1.1 2, 3.5 ’.s. 4

1Vv67I,M

2**+Vz7 ,n 1

185.240,24

5.4

t hrlltiieli penh u înloi mai । si publn itah

0,411.1

ll.lllt

(i.i'i/

IOI 1

I < AI’IHH 5

177.750,511

33.772,60

211.523,10

CAPII OI UI 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si li ste si predare

l.t beneficiar

6. i.

Piegălirea perse .naiului de i spli'U.ii.

0.01X1

11,(111

0,00

6.1

I’i। >be tvhnulogke m Iesle

0,0(X)

<l,t!0

(l.tlll

l()t \

i capi roi o

0,410

0,00

rOTAI GENERAI

963.108,64

182.990,65

1.146.099,29

Din care:

( t M (1.2 + 1,3+1.44 2+4.1 - 1.2 + 5.1.J)

679.181,89

129.044,56

808.226,45

Piuiiulanl,

bl II \ \ ) \( .l\)|-Rl\( । .ROI Pbk’l

DEVIZ OBII.C 1 ULUI

Reabilitate sistem intier

Rl AHIl 11 ARI SI bl I M UI I II R Al I I Dl II G.VH'RĂ Kl 1’1’1 I R SI 1'1 i Rl I I I (Al I I Șl l’ARl ARI), Sil I OR 2, BICI Rl Ș I I

\r.

cri.

Dcnuiiiireu utpildirior și su(>t’n/>floit4i>r de clu'lluitli

Vtlloun' ■’

(/iha l VA)

IA A.

\'ulume

(eu 1 V.V

lei

lei

lei

1

2

3

4

6

CAPII

OI UI 4 ( helluieli pentru investiția de baza

4.1

( .onsniii iii st instalații

4 l.l Reabilitare sistem t tiliet

4.1.! .1 Reabilitare șislein ritlie r

(>72.-0751

127.766,89

800,224,20

1 OTA

1 1 - subcapitol 4.1.1

672.457,1/

127.7(>O,S9

800.229,20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologii e și

(i,()i)

0,00

0,00

IOTA

I 11 • subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

-1.3

Utilaje, echipamente tehnologice și tutuționak car,'

0.0()

0,00

0,00

4. 1

Utilaje, ei liipamente tehnologice și iiin, lionale taie

0.00

0,00

0,00

45

1 lotări

ii.o.i

0,00

0.(10

4.6

.A, In tieiui p,irak

0,0(1

0.00

0,00

101 A

LIII - subcapitol 4,3+4.4+45+4.6

0,00

0,00

0,00

I Otul

Ieri: /te obh cl ( Totul l + lotiil II + 1 ului III)

(>72.457,31

127.766,219

800.229,20

Proiect.) ni,

SC I l XA I Xt.lXI I Kl\(,l.ROIT SRL


Bene fir i .i>, AHM!\ls|R,\liA DoMlXll I l J f’L Bl II bl CHIR?


DEVIZ GENERAI

prii iihI t helin ieiIIe netezire rea liz.ii ii ubiei li; ului confurm ll(. 9117 )1116

UI A Bl 1 II ARI SIMI M Kt I !l l< S I li AI) A (.1 X M 'MPL'HIl, M (. I (>!( 2, Bl < LR1 Șl!

\r,

i rl.

....................................................—---------------

Oenriuifmr cnpitideim și \ttb( iipitoh Jur tir cheltuieli

V<i/<nur *'

(/ura H'/U

Ll. .4.

Vtih/iin k/r 7V/1)

h>

/n

/ei

5

_______ :2 _ ... _ .

3

1

CAPITOl UI 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajai ea terenului

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Oblmena terciul Im

0,01)

11,1X1

ii,iii)

1.2

Amenajarea terenului

0,00

tuto

1.3

A menaiân nroHij ni«.(«., lij !Hcd!,j!,J! ? ! adl !l      Li lai. a

inițiala

n.on

0.00

1.4

Cheltuieli pentru retniarea,prole» lia ulilhâțihu'

n.dii

0,011

0,00

l()l Al.CAI’HOI I

0,0(1

0,00

0.00

CAPITOl UI. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

C heliu iei i pentru .pigiii dii-.i uiilit.it ilor ne.csuv oble; hmi lui

11,1X1

11.00

0.<l(l

ioiai capuvi

/J /)/!

n ha

CAPITOl UI 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3 1

Studii

1.11011,110

■1.7h0,00

.3.LI sliulii ih h i< »

•Î.WKUW

760.00

13 (ili.OiI

T/ 2. RiipuH plivind ,'Mipih Ini lîsnpin niediiihii

rUH/

ii HO

0,00

.: 1.3. .-l/fi’ star/A <pr; i.'.'it

u.'ii/

Ujjtf

OJ/O

3.2

1\k iimi ntalii .^tipuri și cheltuieli pcntm obținerea deaxi/e, acorduri si aulori/atn

?! 10,01 i

VSjKi

595.01)

3.3

1 xpcrh/are tehuii ii

2 500,00

479,1111

2.975.UI)

3.4

Verhhcarea pei lorinanlvi energetice și audilul cnut getii al « lâdinlor

ll,Ui)

<1.110

0,00

35

Proiectare

74.019.2U

1 1.063.64

88.(182.84

3.5. 1 h Ulii dt' j’f i'ii'i Jil/t

(i. ()(!

3 5.2. SlhdiH dr /'ic/r^d’d/Mr

0.90

’• 5 3 Studiu ilc fe^tibililiih'/doc Hnn'nhițte de nui:arc u lim.biL i de tutei eeiitii <i di 11; ycnr/id

55.4FiO,<m

(M.’l’.W

4? 1.’u.lll)

3.5 4. Ușii umetilidiile tehnice ih‘i e<nh‘ in i ciit n iioblinci ii iii kt'h'l ih inihit ihr! mmL u i- rriihn

14.57.1,’S

iiiS,')?

17 342,2/1

3 5 5 IC/j/ioiren Ic/imn/ ih nilitalt' n inact hiini h /iiih -/ a di ftiîiiic» de c.ve< !/hr

2,iSu,(if>

4/5. 54

2,6/1/ 14

3 ■» e          t Ichiiit și lietiilii de cXt i niir

<>2

■Li i

26 103,30

.3 6

OiganixjU’M procedmili.u dc.uhî/ițn-

0,00

0,00

0,0(1

3.7

Cunsult.mțâ

(1.1X1

0.0(1

0,011

3.3.1 ALn/i/vi'p/i ii lai de preiei (pciitni i’/'â'i lit-id de in. । <1/1//

ii.t'ti

(IJiO

O.fJO

3 7 2, A a di l ni fiiituii hu

(},00

O.tXi

3.8

Asi.slenț.1 telinii'J

34.789.XS

<i.ld(l.08

41.399,9b

1 rl

/AtUOHJH H t iipih»/i/(H s| MlbtHpîft»ît flH Jl t îtl liKH lf

l ith’tii r 1

(ffiiă H A)

/.l. 1.

Vl<c

(ui H U

lei

10

/(/

1

2

3

f ufitl GU

4

CSOJJfi

5

. ItXi7uH

’ >' 1            ti îmtii'i ihn        pmiri hiiHidm

• S j / pi fi fitUiL/ tti‘ i'h'i <dft a ii;t JîHîhs

/ t:<«

/'.'O.OII

i MW!)

s l ț>enh t fiitUt tț i» t fitVt'i l.aiah!! kt ’ rt’/r r?i-I: >c ■» pj.'X'flN J.f/ Jl 1 Olftiul ti! Ilf. ItH ill'i .ft tU . f.T. iii tit cit ?‘)r

fc r. / .m'.-i Jr <Lif m (. , a ■> h;

/ ■ :'li 1

1

< > ? l hl lyi Mp? rfc ^rntiei‘

k... ’ay. \>

uJMi.lfS

1<> (;/'/'»(.

707.-1/ CAPHOl l

//5..Sfl'l,ll.S

22.003,72

(37.5/2,50

CAPHOl UI -1 Cheltuieli pentiu investiția de bază

l i

C c»nMi u< hi m instabilii

i 2S.6r>.|.(i0

l3S.446.Hi

8(>7.110,16

4 /. /    /<> u/u7if.u< -ifh n:

n-7 nu

/ 15 Ob Ib

si.: ihi.h-

■i 2

Montaj utilaje, echipamente tehnologii t și iun* iu 11 di

(J,UU

0,00

1I.IHI

1.3

1. lilaje eihipiimcnti* tehnologiii* J liiintiunah tare necesită im «nlaj

11,(10

0 00

(i.Oii

4.4

l Hl.ije, e» lupa mt mir lehnoli >gi< r și Iu m tir t ta Ir i au im m i i-mLi montaj si 11. hipann iile de Hansp, >i i

0 no

1! un

0.0(1

1

Dilări

0,00

(1.11(1

4.6

.Ai tivv nei orpt n aiv

0,110

0,011

0 00

roi ii ( \rnoi 4

726'. 664,0(1

I.W.446,16

507.110,10

CAPI 1 OJ l l 5 Alte cheltuieli

5 1

(Organizare de ^anlier

10 020/Jh

2 07t\(>9

13 0(16,65

i / / 1 as Hfj i i/c i iursb i/cpr

’.i'u.M

/ V' l.lb

5u7/ in

1 1 2 Clh ltniili timcn'

1 (-11 .1?

4 V>5,5â

t (mușinam-, mti-, laxe, (i'slul । icdilulm

I?.iil.s 1111

2 m;- !?

15.1115,42

, C comisii »aiieli m i Io ban/i le al» 11 nlr 11 rditului b?»i u i) 5.2 1

tiihuițatoaie

OjKt

t<UU

u.uu

i ola «iteivnl.i l‘A pi ulm tontiohih alilâtiHui răi ih i di

11 i|»-ll tu I ii

i (.as fin

'IC le’

4 400,1'2

t i la iilvu’iilâ ISC priiHu । ontu ihil stalului m a mi najaii .1 r\2 3 lentul mim, m banhm >1 penii u jub u i/.ura iui iai ih<i di

1 <>iisii m in

ll/.llb

/■/nun

xSJ‘t'0

5,? | C 0I.1 alvirnlj Ca-el Sh laîi a C unstr m toriloi ( S(

11.50JI0

! O' 2u

l.i'j peuliii .!<"i(luii         (im/iunii și .njh'iÎ7,iIi.i ti

•> 2

i VJisIrtiiu , di >liin|ar<

S55, mi)

1 5 H w)

=>.3

C hrlnijcli di\ersc si nrpicx â/uii (2U,iî 1 C apittd‘ SulH.ipiiol 1.2 1. >. 1.1, 2, V, i.s, 4

|6>. I‘U,(C

31.8? ■: n.s

pl0.3|S 6IJ

3.4

C helluivh peiilui imbirnair șj publn ilalr

0,00

(1.00

0.00

7 0/1/ t A PI IOI 5

191.042,58

36.298,09

227.340,67

C/M’ITOI Ut 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si Ieste si pivdate la beneficiar

h.l

Pregătirea personal ului de exploatai e

0,0110

tl,(ld

(1/1(1

6.1

Probe tohnoîugiir sj p s(r

0 000

0,0(1

0.00

IOIAI < \PHOI b

0,00

wjw

0,01)

UITAI GFNLRAl

1.035.515,66

196.747,97

1.232.263,63

Din (are:

C ț M 11.2 ■> 1.3 +1,4 a 2 ( -l.l ■> 1.2 a 5,1.1)____________________________________

7.35.950,64

139.830,62

875.7S1,2(1

Inpi.tu.i !a d.il.i d> 20 li! .2020. I niiv i |. i

Benefic i.n

H I l \A I \( .l\IJRI\( .< IMl l’SKl


A n r sci toi;

DLVIZ. OBII.C I UI UI

Reabilitare sistem rutier

Rl Milt I 1 \RI SIS’H M Rl III R SI RADA GJ AMANDURII, SI CI OR 2, IU ( l RLȘH


Ar.

ot.

Denumit eu cajiitub lot fi siibcupitoli’loi ile tiielhiic-li

l’ii/oari ■'

(/iîiiî 1 U'U

/,V.A.

\'itloaiv

(cu 1 l '.4)

lei

lei

1

2

3

4

(>

CA 1’11

01 UI 4 Cheltuieli pentru investiția de bii?j

4.1

Constiuclii si instalații

4.1.1 Reabilitare sistem lutiei

4.1.I.I Reabilitare sistem rutiei

>'28.(164,()0

138.440,16

8m.l 10, i 6

104 AI 1 - subcapitol 4.1.1

728.664,00

138.44b,/(>

867.1/0,16

4.2

Montaj utilaje, echipamente1 tehnologice si

0,(M)

0,00

0,00

IOTA) II subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

1 4

Utilaje, echipamente tehnologici ți tom ționale caie

0,00

(1,00

0,11(1

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și tuni lion.de care

(',(1(1

0,011

0,00

■IA

1 Întări

i! II.

(1 (Kt

0,( 1(1

4.6

Ai Ii\ u nri oi p< >rtțIc

0,00

0,0!)

0,00

IO1 M II1 • subcapitol 4.3+4.4-i4.5-f4.6

0,00

0,00

0,00

7o/al iIitiz )>e obiect t 1 olul 1 + Iotui II c 1 olul 111)

725’.(>(>4,00

138.446,26

867.110,16

Ik llvlh Ml

A.SI < IOH 2Pi oii’Ct ,i nl,

SC I I XA LXfdXII K1X(, (.ROI 1'sRl


Mc nefici.ir,

Al KA I IA DOMI Nil I l I PI IU ll.

Si < IOR2


DHVIZ GENERAL pin îmi chvihiivîilr necesare ieali/âiii ohiedn u lui uni torni f IG 907/2016

Rl MIJI 11 MU SJS11 M RU7I1 K IM RARI A PUII MIOR Sf( IOH 2, BUCURI Șl f

XT.

iif.

------------------ — ..........------- ---------

iîriHiniin u nr/>ijc*îr/c>r suîimpili>h*/<>r de chi lluieli

Vakhîn

(/ rtî â (l , U

/.VA.

Vidurtn

0 » H /U

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPII Ol UI 1. Chelluieli penlnr obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

l.i

Obținerea ien?nuhii

0.0(1

(!.()()

I ?

Amenajai ea lerenultii

(1,(10

0,00

0,00

1 1

Amenajări pentru prntuclia mt diuhu < adun rea la starea

tbOd

(),t)0

0.0(1

1.4

Cheltuieli pentru rckxarea/prptectia iihlihUilcr

UJH1

0,00

(1,00

IOTAI CAI’IKH i

0,00

o.oo

0.00

CA 1’17Ol UL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utiiîfâțiloi necesare obiectivului

2 1

C belluieli pentru asigurarea utilităților nnesaiv uluci tirului

tl.ilO

0,(10

0.00

1OIAI CAI’llOl 2

0,0(1

0,0(1

CAPITOLUL 3 chelluieli pentru proiectări' și asistența Inhnir-j

’■ 1

Studii

I.DtO.IIO

760.00

4 760.011

' li.:- linii; de 1. ian

-l.IrOtl u'i

760,011

i 7MI.00

VI.?. Raparl prkdihi impac/ul ii-npni uiniiuiti!

li.(K)

OJIO

n.Ofl

Vi 3. ,-Vh ihlii >f>n / ‘ii<■

UiHi

0,00

3.2

!)' cumentații-supuî l și cheltuieli pentru eblitu tca de avize, acord uri și autorizații

soo.tm

95,1)0

-95,0(1

3. >

1 xpetliAlri’ tehnică

2.5OO.Oil

475,0(1

• i.Ott

3 4

C vrtifkaiea perlei mantei euergvlict și and i Iul energetic al < l.idirilei

0,06

O.Ofi

1‘tuici tare

30.H09,37

5.S53J9

'.6.663,16

3.5. /. /i’jhj'i de proicclan'

IZIKJ

(UiO

3 5J. Sludat de yrefe;iibililitlc

djJii

o,oi;

0,0/J

3.5. V Sfi.’tîiu iu 6'ifd’iiilalcoli'i Hiih ubiiir ,/<■ m       u lUcniUle»

mlfja s jilii ți di î’ii

23.201100

4.4HS.OU

27 tiOM’/J

3 '> i Piu Hirh'Hfalifh Itimiit’ Ht i rnirc iii nblt itfi । bhucîii ik î:i Ici tîc ludur/ZiV. JUhu c.updm

2 531,46

145,5.4

1.417,64

3 >.5. l't/i/ii dit'ti fehni-.7i <!i‘< ulii.Hc <f luciri liilui IcriKft si u dt Mliiău di’ t’.b’i Ul/C

4 0,72

Ș/,S4

5J2..U.

r î r>. Prr’ii'i t trimit -i itel.iHi iie t*m ir/ir

4.3117./9

Sla 37

l/.'l Io

3.6

Organizarea procedurilor de a. hi/il ic

(HUI

0,UD

O.i’il

3.7

i cnsultanță

0,00

0,00

11,00

1 7 J. MiiUiis'C/’knfu/ >.lt rreici f i'cu’i u t’l’/fs f'jid .Ic inj ccH?!!

0,(^0

p, 00

u,0(.»

3.7 2 Alidltifl fUhiHt i!î»

0,00

0.00

0,00

3.K

Asistență kluiu .i

S.ll>t),7‘.l

1.6(17 . 55

10 1166,3-1

viz/vr ~ ~ spre neschimbare SECRETAR

Xi.

m

Dc /iînmtc ii mprhdi Mj miIh {t/ftlalt lin di (tu/tî.ii Ir

t rill'.IO '

thir.l 1 l l)

7.1.1.

l rlMilie

Mh / \ .4)

l<l

lei

h l

3

2

3

4

ș

S ■ bH

t 5 i          '.r,> teiu.ii.i .lui / .ui:lăutului

'.4 1.1 pi1 |u’in'ji/.ni'i i<i n|ir iiitu j ,'nibv

1 iiini.uii

1 loi.llll

TS / 2 i'i'Hlnt patlii               hiiihiiiti !>i        im ln-^i in

pik            .A ii i;b«7*dlih itirn<>r Ji t uini.'t ,r.       ♦!«. i<r/ii

bl-l i i loitillll lh'       IU < ;or u ... In

f (Jii'J OH

|’»;j fjfj

î /ocuo

. X ' Piu.;, ulii iii filllllei

i. dc'U , l<

12 , >>

■ rS.-, n

JOMl CAPIII)! ?

■Ih.270, fu

S.7'1/,14

55.7)6/,50

CAPI 1'01 L'l -1 Cheltuieli pentru investiția de bază

7 1

( utisli nclîi m iiih|,d,iiii

143572/17

27.2.\Sb

Izil 851.8,1

■1 1 1 RiTi/ lliOl. -I'f, i.'l lllth 1

1-0

; 27S.Su

i;d mi m

4.3

Mniil.ij utilaje i > hip.inu ni. Ivhm dogii e ji tuni tb ii.ili

1. iil.ijr vi hipanit nlc h*hin h«ghe >i luniinniaîi t aru nixusită munla]

lii'j

ll,tltl

tl/lll

0,00

u.00

II i'0

4 4

l lilaj» , ri hi pa mente IvhiMngiiv si luni țioiiak i jiu iui nui eșîlâ monta] ;i . chijxiiiieitu d<-H.mșj.-rl        ___

U.lKi

li 1)0

0,00

4.5

Dotări

(111(1

li, 01)

(l,uo

4 .6

Ai liw niiorpoi.ik'

0,00

0,00

i),00

IO! \l C 17'1/0/ 4

141.572/17

27.27\M>

I7O.S>I,SI

CAPII Ol UI 5 A lle cheltuieli

VI

(hgani/ai v di ș.mhri

54,6(1

4(16,1')

2 .'62,7"

VII i Ih l.ltl Ji < c'll:tl IU jll

W5 73

272.79

1 77'5. 12

5 l 1 < iu Huit ii; rp/n u              ■'«i ^n/liri n/tii

.'17 S7

1 i.O<‘

M i 27

l ninisii iaiii-, t olt-, la\t- cuplul en ditului

(1.101,00

1.1 '6.1')

7.21'0.1"

11 ninii șuii k* m dobânzii.' a kt mie i u dilului bâm n

\2 1

finanl.i li-ăic

1) (1(1

|M/fl

rum

Cola ali-icntâ ISC p> nh o i oiili । »lnl i aii!âlii lin râril. rdc i oinirih Ui

7.'‘),66

1M 5 7

Sl. 5/

( nlaalrirnlâ IS< pi-nltu * mlinhi! ^t’.l'jlm în .muîiai.m a ti'idoiHilm. iiibaiiHin si pentru anlid i/aiea hn lâiiloi de conslrui tu

5 ? 4. C ola iilvi'eidâ <+nri'■joi lak a C oivdiiu icrih >i ( SI.

OVI'i

■ ?1'.OO

5‘..4

13 O

l ' 1

5n 1 lM

.    1 ax<- pi nun jii'iduii a\ i/i-nsihniib1 și auloii/alia di

lonshiurc tk^EiiuLni’

f ifliHld

■s ri5 ou

V T'- l no

S.T

C în Imn li dn oi-o sj Hi’pirx â/uli-       ‘ i). - (■ apilol Sidn. apitol

I .2.. i T 1 i ?. 15        1

3h ->(iȘ n3

6 >'43 ol

13.5 î i' ti?

5. 1

(. ht lluii h pinii u inioi mare și publu ilali

l) 00

o.iiiî

71,00

IO!Al ( \I'11OI 5

44.823,2.1

8.516,42

53.339,65

CAPI'IOl.LT 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si tesle si predate la beneficiar

6.1

î’irgâltioa puis.tțiaiului du lApioalju

bIKJO

ii.no

|!,IK;

6.1.

l'i<«bu Mumiiign u sj h s|(

H.lHKl

njio

0,110

io/ai capuoi 6

(!()0

ti, oh

0,7/7)

104 Ai GIXIRAI

234.666,36

44.587,,62

279.252,98

Din care:

C i M <1.2 + 1,3 <14 i ? <4 1 ■» -1.2 * 5.1.1)

145.008,70

27,551,65

172.560,35

l'ioiei Unii,

X I t.'XA i \X .1X1 I Rl\(,( ROI l’SRI

A IM’.Sfitm 2


DEVIZ O Bl I C rui UI

Reabilitau’ sistem rutier

HI X Bl I II A IU 815 I I M Rl. I H R IM KAKI A ITH III OK SKI OK 2, BU( URI Ș I I


X'r.

r rl.

l leiiuuineu cupiltileloi ți subcni>itoleiot ile i lieltaieli

Valoare ■'

(1 ăia 11 .M

I.W.ă.

Vii/iime

(cu 1 IA)

lei

lei

lei

1

2

3

1

t,

CAI’ITOI.UI 4 Cheltuieli pentru investiția tiv b<v<i

4.1

Construcții si instalații

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

4.1.1.1 Reabiiilari- sistem rutier

14.3.572,'-J7

2/ .278,86

I7O.S.4|,83

TO I AI l - subcapitol 1.1.1

14^.572,97

27.278,06

/ 70.85 f,83

•1.2

Montaj utilaje, ec hipanwnle tehnologiie și

(1,(10

0,0(1

0,00

1 O 1 Al 11 - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cuie

Uliu

0,(10

0,00

4.1

Utilaje, ci hipaniente tehnologice și tuni ționale iare

0,0(1

(1,00

0,00

45

1 >otări

0,0(1

0,00

0,00

4.6

Au li \ v ucu u pcnalv

(.l.ot't

0,00

0,00

1'0’1 Al 111 - subcapitol 4.3+4.4 + 4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

lotul tlei'i'- ]w ol>ii'd ( lotul 1 * lutul II + toiul III)

143.572,97

27.278,86

170.851,83

Proiectant,

Șl I LiXA I \l ,1X1 i I.K01 1' Mii


llmelni.o,

ADMIXIMKA I IA ho\ll XII I l I l'l HI IL

MC I OK 2


DEVIZ GENERAI.

piiiind cheltuielile îures.ue realizării ulnectnlitrii conform J K> 4(17 2(116

HI \HII I I ARI MS 11 M Kt I II U S I HAI) \ l'dll 1 II (>K M( TOR 2, BL < l Iii ȘTI

Xr.

Cit.

/)*/ti/mmm cupilalelov 'ud’ni/dto/rMi- tle cheltuirii

VdJn.ric'-''

Gri ni 1 VAJ

/.l'.A.

Vil/miJi'

(cti H A)

lei

hi

Ici

1

2

3

4

5

CAPITOI UI 1. Cheltuirii pentru obținerea st amenajarea terenului C heltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

(!,(!(!

(1,00

II.UO

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0.00

0.0(1

1.3

Aiii,n.ijSrip’iilni nro!.', . ■ medii'!'.!' h            l.i tarea

inițiala

(W

0,0(1

0,0(1

1.4

Cheltuieli pentru reloc.in .r/protei lin utilității' u

0,1X1

(l.tlll

0,00

IOTA! CAPITOI 1

0,00

(l.OO

0,00

C A Pil Chelii

Ol.UI. 2. Cheltuieli penii u asigurarea utilităților necesare obiectivului ie li pentru asigurarea utilităților necesare obiectiv ului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea ulihlatilur necesare oblei tivului

mm

0,011

OjlO

TOTAL CAPII Ol 2

nun

a tm

...... ' ’ . _

n mt

CAl’llOl.UI 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

nilio.thl

760,00

-1.760,00

3. 1,1. Slllltii i/l leiell

■lutio.tm

76(1,00

l.7b0,0(!

3./.? ICipeii piK Dhf impui Iii/n.'H/>ni Hhditda.’

fi.titi

ri.OO

3.1 3. Alte itudii ipnilhc

n.î/iJ

3.2

IXh mnuntalii supurt >i < hthiiieli penii u obținui ea d<- av i/c, acorduri aulei izatii

nlXMiti

95,00

>M5 i /O

3.3

1 \ per liza re tehnica

2.500,110

■175,00

2.97'5,(10

3.4

Certificarea puiturmanlei energetice și audilul enui gel ic al i lâdirilor

O.OCi

0,0(î

0 OU

3.5

Proiectare

109.776,54

2U.S57.55

130.6.34,09

3.5 l Ierna dr groii'i In re

IW

H.titl

o,(lh

C5 2. Studiu de f'ie/czti/u/ihiff

dop

U.Ml

0,00

1.5/> Studiu Jc fciabddiih’Mm ii/ncnfulie dc acr im1 a Im iSirilot de intri cenții dccC nd

'1. 57l> l!l)

59.976,00

?.5 l L¥cmm n/filii/e trhiiu'r ni'tcwt' in crdrn'd ubf/m i d (Î.-Ki lei <li DldlD d. 'J Iliilft j-rJh.'Jm

22.-ilh.2-l

■1 ?.■>;. io

3o.6u.TH

3 5 5. ViT i}itj«’ij a fr/ndui dr Gdifeb .1 proif» lahti tehuii u ih tuliih t tic e\rt nlie

T Al't 1.04

TOQO,’)?

C5.e. IVtdrc/ ichuit ț-j dt hdii dt t‘\u ulic

Î3.('(l9,3i>

0 3SVS

39.995,14

2.6

Organizarea procedurilor de sH hi/iții

IT.OO

u.ou

two

.3.7

(. onsullanță

0,00

0,(!0

0,110

3,7J Urnim;! im'Jilid dr j'jidnl pnîh a ebiet (irid dr/>n> -!dji

|i,(10

O.nO

(1,(19

7.2. Aiiihlnl /.‘imm ijh

uoo

ti,ut)

3.S

Asistență tehnică

:>2.-l 1-1.01

9.95.9,67

(.2 3:2:1

ut.

! h imniin ,i c uprln/( lin- s; srr/n u/filofi lui ilr i in lti<H li

(/fini I \V

1 1.1

1 ii /muc (rn i (.-V

iu

t,i

Iu

1

2

'.5 î         ‘ihl hijHkil Jiu puth’.j p,G:> i f.lntîdii!

3

2 rî?rl.nb

4

5

>.'>// p<’ i't /kkula eh s uUf/A ntturntdvt

j Muu

5 S. / 2 pi lit) h / dl tH lfdi< .1 pit'h-, liîlftidld hi hi elf il!i ln-t in ț'f           dt <> >ifn f iii Im it'iidi1! dt t\t i'tic mi-it! :k

ÎHSp< < l' iiiild dt <ftll ii! ( i li-frm

r U()ti,(X»

pJU.UU

i *u

t 5 ? 1 hrt/i îihi i'c <rfij/it /

1 S.(>7

39.992 , /

lOIAf CA/’IIOI 1

32,746,22

2(7/3 36, M

CAPI 1 Ol VL -1 Cheltuieli penitu investiția de bază

1 1

( iMisIrm 111 m umialatii

1 Oti. t| 1,6*5

2!2?'3'ț,?2

1533.170,91

-ii 1 liciridliiiiivifftiei

/ ;//.<.'■

/ '• </7R-i/

l 2

.Montaj utilaje, >■< lupani-nt- li ■Iiiinli’gh < jlun<lh-:i l<

IMJ; î

U.dll

11.00

1.3

l bla|v. ithipair.s n!i'L’î i•> L iji* sj hîji, b. ihiL ,art m-.oil.i nu niiaj

(1,110

tt.ffll

O.tlO

1 1

1 lilajr <•<hip.nurnî»' înhiioL v și Imn țion.ile ian* mi un c-^itâ in-<nlai ‘i i c hipanu'fHc tL tiam pt-i 1

t’.Ol*

llr I.

45

1 Mări

OP'.’

(1,00

0,11(1

ll

Activi' turuip,u.tli'

0,110

(1.00

0,00

77)/,1/ CAI'IIOI -)

l.tîo.u l.b-l

212.859,22

/..13.1.170,9/

C API roi UI 5 Alte cheltuieli

3.1

< Irganizare de >m!ii';

io K04,bS

V 10.^59

l‘r.997,57

■’i./ /. i.ut lini dt' tt’iishjH ții

i 1 2IU.I ’

2 l.’K. •>-)

1 ' 137 7/

3 l 2 Clli llliit ii idil:' U’ i ly.d.’l Ji)'?           Itltil

3 l>t>l 7l>

/ I>|>4 JI/

6 t’(A ,8(1

Cmiiminjiu, < t>ir, taxe, codul ot dihilui

lh.*.'82,tHI

3 226,5$

2(1 2085S

( c-misii jm lt si di băiizik- j(i ti iih- î u'ililulu*. 1-iim ii

S.2 1 (

lin.intalnaie

nou

fj.iJU

0.00

Cota ah'it’iilj ISC ponlrn < cubului t alilâln Im răiilor du t 2 2

i (’llsti ih iii

5 o5r un

1 68(1.’. I

:■/

Cola a fen ni a ISC pinhii u ntn Iul M.itiihn ir a nu najaira S ? 3, u-i ih>i mini uibani- tP șt pt iitm amm i/an a Im rănloi di

i oi văi m in

1 I \S t"1

’lt' ’?

/-'.( '

V? 4. C *'la aicii nia L ,mi i Siu ni|i << < uiisli m io: ilor (, SC

11 >5,0(1

î o: >.u?

n;»iu.1

_ la\r penbii ai ordon. a\ t/u n nloiinoși aulon/jția dt lOHhtriiin disiimțait-

4 imun

,s‘ > nit

1 irillO

53

< . ItiiH li dm-rsc >i tu prvvâ/uic         ; ( .ip. 1 S.ib..,p>t..;

1.2 1.1. 1.1, 2. 35. 3.8, i

23u5lltl b

Is.i Î5.IM

1113 215,4.1

3.1

C In Ihiirli । L'iitni mfoinurr și publit itah-

tl.tllt

0,00

0 00

IOTAI 1.1/>//OI .7

290.287,13

55.154,56

315.441,69

CAP! IO! Ut 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si tesle si predare

Li benefic iar

0.1.

1’rt’găiind pvrob.iIuIuî dt ixj I. alan

(),<llltl

(1 III!

O.llll

6.1

l’rohc h'lînrkigiiv d leslo

O.tUM

0,00

0.00

/O/ U t.lt’HOI fi

U,Otl

0.00

0,00

JOJA! l,IM RAI

1,579.789,41)

3011.160,00

1.879.949,40

Din care:

C * M (1,2 4 1.3 i L4 4 2 -♦ -1/1 i42-t 5,1.1)_________

1.131,514,81

214.987,81

1.346.502,62

Iu pji hm Li dala tir 20 III 20211; I curo I 7 /UJ l« i

Urm-In iar

A D.P.M CI OR 2


Proiectant

Beneficiat,

A IM’ Șeilor 2


St I I \A lAi.LXIl RIXGt.lii *1 i’RRI

DEVIZ OBIEC J ULUI

Kc.ibililare sisli nl rutier

[ti A Bl I I I A UI bJ5l I M HI IIH< SI RADA PI II I î I (IR 5I( I ()R 2, Bl '( l RI Ș II


\r.

Denumirea eu/iitotelor .și sub» apitolelor de cheltuieli

Valixin

(/inii 71'Al

r.v.A.

liileinie

li u TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

6

CAPI 1 Ol UI -1 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

4.LI.! R<abilitare sistem rnlRi

I.12G.3I l,C>9

2 i 2 859,22

1.333.170,91

4 0'1 AL 1 - subcapitol 4.1.1

1.120.311,69

212.059,22

1.333.170,91

4.2

Montaj utilaje. echipamente tehnologice și

0,00

(1.00

0,00

IO IA1 11 - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, er hipamente tehnologice și fum liimale caro

0,00

0,00

0,00

1.4

Utilaje, echipamente tehnologice și furii ționale care

0,00

(1,00

0,00

1.5

1 întări

U.Oil

0,00

0,00

l.n

Ai ti\ v iH'Udi puiak

<1,110

0,00

11,01)

1 O 1 Al 111 - subcapitol 4.3+4.4 *4.5+4.(*

0,00

0,00

0,00

'letcii ilcri: ]>r obicei ( I o‘nl l + 7ului 11 + Tulul llli

1.120.311,09

2l2.8e9.22

1.333.170,91

I’roiei (ani,

5< I i \A t Xl.lXI 1 KIX<,C,R(U i'SUI


ll<mi'(in,ir.

Al i.MIMSI KA IJA l’OXIl XII I l I l’l Iii k

SI X i'.'R 2


DEVIZ GENERAI.

pi ii mii i helluii lilv netezim it-.tlizârn tibiei Iii ului uniform HG <1(17-201ti

Iii X IUI ITARI SIS I I M R( I II R 1X1 R \ Rt A PA XI 1)1 A SI i I (IR 2, Rl ( l Rl S 11

l\'l.

<rt.

IhniiiHncii cit/iiiii/i'/m jir mbi ii/iiluli /nr tic ihiHtiteli

V/lkiarr 1

(/mă 11 n

Vii/(huc

(c// H 3/

/ci

1

2

3

1

5

CAPI IOI L’l 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea len-uului

ll.lll)

0.00

djH!

I 2

Anu najarva li-rcnuhii

<1,110

0,011

0,0(1

1.3

Amenajări pentru protei lia mediului si aducerea la starea iniiiiiLi

(1.00

1) 0<l

ti nn

C hei tui Hi pentru relucarra/piuleclia utilităților

11,11(1

0,0(1

0,110

TOTAL CAPITO1 l

0,00

0.00

0,00

CAPII Ol UL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiec Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

tivului

< lii'lluidi i'i’iillli r-igurarea utilii,Oilor nei i-s.ue i.hnu li\ ului

tl.OO

(1.0(1

tw

TOI AI. CAl’ITOl 2

fl,00

0,00

0,00

( AVII

nț L’L 3 Cbehuieli pentru proiectare și asistență tehnica

3 1

Studii

4.11(10,1)0

760,(111

i: 6(),oi)

, > l.l Sltuiii tii‘ h'f cn

4.lii

760,0(1

4,760,(1(1

î.t.2 Riipoil /ri /t /uil naput îîd .isnprH ineofniin

0.1 ii?

f/.o/t

N.fW

L f 3. rl//f -tia/ii spct ifitf

0,01/

0.11(1

o.rw

Ț.2

1 )uciinîentaiii ^upot l și < heliuieîi pentru obținerea dr avi/v ut orduri m aulei izalii

SK 1.013

95,1 H)

’VBJJU

3.3

1 ApiTliziin? tehnică

22500,0{i

475.no

2.975,00

3.1

Cri lifiearcii per for maniei vruTgelke>! andilul meigeli» al i laduihn

iir00

HrUU

IHKI

3.5

Proiectare

43.458,31

8.257,07

5I.7I5.3S

3 5.1 le lini de pmh\ fnie

(}.tm

fijiu

3.5.2 Sfmfii/ ifv pri fi Zîibjlftali

f<(WJ

0,00

O.W

1 3 1 Sfinții/ dc k’iaHHhih Vis nen »Hi//h de i/e/ca/t' a lin i.'inloi dr in/t i < rnp/./(< iz yt iieiifl

5.5,’i),(iU

34 n29,nO

T5 4. PurînriCii/al/Hr tehuii f          in ceth i rn ebliurt ii

Hi Ku/ei ikuid(H7/ei ti oho kd! uhu

5.415,23

h<L'.‘’,4i,

<> i47.6‘l

> 5 5 Veiifii ao-.J telmit ă 4.’ < .ih'i.ih- u iu<>s . OV.1*; It'hni:' :î :h îl»1 ru i uhe

ts/2.."4

(54.4?

llo7. /t’

.3.5.6. Pinieil lihnit ?iilrt.ilii ifr i iivnlh

5 127.2 4

l 54-!,19

‘Im 1.5.3

3.6

Organizarea pro,cduiihu deachiz.iiiv

0,110

otoo

(t,t>(l

3.7

('nnsiill.uilâ

0,0(1

0,00

(1,(10

3 >.!.             hi< titlu ut f • f'it'j t pi'h’i 1 H t'f-ii i/li dt' Ufti'sfjlji

O.l/o

f/,00

(W

3.7 2 Ainhtul fiihim im

ll.otl

o,ou

tl.lltl

3.8

Asistență tehnică

I 1.191.01

2.(616.20

_________16.887, ".Q

\l

■ w

•! < iijnlo/i/t*/ ț>î      «i/iifo/i lui ih ihiiluii ii

i idiuut'

(hun H U

1 1 4.

\ Jl/lUIJT

(in l\ U

il l

li l

/<!

1

2

3

4

.Mi un

5

\40,0( /

S 1 ,    '(■ IH.Î I /u I .',((> ; .’tfi >p>       .'.i.'.'f.'/i.’:

1 1 ;>.■ pt          ilt' 1 u i ifpi thlihlt ili't

J IU l'HIII

/‘■l.l uo

I (Ufi "(1

3.5' / . p ’il/ii        ip.iiru/',< taultihti i.t kr.ch- in< iun iu

|.n <;u«uul ii< viTtij t al ,'in nittli > </, , u, !,■(/<■ . i;.il ,1< utili li:-),'! mtiihli X.i.- ni i n.T t.-m !

/ r.fjj.taj

P',|> nu

i

3 8 2. l\iryi h//i’i/i’ <niiln‘i

P l'il U|

1' ’M

!! o ;n

IOI 11 CAPI IOI 3

(>4.(u>i.e

12.283,16

76.‘i.l 2,65

C AI’I

Ol l.!. *4 C helhiidi pentru investiția de baza

4.1

C 0J|s|l U< Iii >i lliSlukiiiî

2,11.911,1(1

51.4,3.11

322.184 . 1

J l 1 Rcrtbihfiih *î !i ut rttliil

7/ i: i o

ci

1 ?

Munlaj utilaje tx iiipaiiu niv tehnologice m imit huruie

ii.OO

11,00

(1,00

1.3

1 lilaji’. echipamente tehnologii r ți iunilivnah i an-ntx udla montaj

0,00

0,0(1

0,01)

■1.4

( (ilap, echipamente Irhnekgice >i fum itenale। are nu necentâ numiaj >i e< hipamente de U an^pot i

ii un

II IUI

0.00

4.5

bnlări

11,0(1

0.00

0,00

-1.0

A. ttw tiecnrpuiali

ll.UO

0,0(1

il.lîh

IOI A

( APUOI 4

27ti.'Hi,iii

51.473,/?

322.3.54.2/

CĂIT) OLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

l>i gani/iUu de șantier

111(13,64'

772.10

4 835.78

3 / J Im răritir iiMțlnh In

/ _>

o i.: î

î J V>

s l 2 CLu ltnii ii o neve ei ViHu.’.ânj-itiHif । eh/!

f !5i

2.V 37

I u/J.9.1

( omiMuanv, cult*, laxe, ruslul creditului

7 Si'i.illl

i 428,61

8‘117 (.1

( . inisii'.tm k -4 i!cbjii/ili‘ ,ik n uli < iciiiiiilui Knn n 5.2.1

(l .00

U.O/J

0 00

( ola aferenta ISC perii u oHitn >hil <alitatii hn răi ih>J d, t onslr iu hi

1 T“5 im

’iJ 25

/1>3|> >

( l>L> .ifl li llt.l !'■< pilim i . ‘n!;<4lil -l.l lU ll li II! .uurll.ipil',1

-. 3 torituliului. tuli.uumi si pi mm .niluli/,ui bl lun.înl u ih musti ll( ții

r

\ 1 J

1      ' V

\?.1. t ola aleu nl.H a>ei Sot ia!t a L onsii m toi du; < St

/ h M.ull

.•nii.il

11. II

_       laxe priilni au’ithuj, a\ i/c teritoriile atihni/aliJ «le

\ un-ar iun dedimlarv

1 7'li l.l'.)

s 11 HfJ

■> . , . U<

5,1

< lielluh'li divcisv și nepiiA ă/nli (211,0" !. 1 ap! tul Siduapihd 1 ?, 1.3, 1.4,2. 35. 3.S 4

(3.712,<IS

(2.485,3(1

78 197,38

Y-l

( l eliuii li penlru înlunii.ueș! pubhcilale

0.00

0,iî0

ll.Oil

IOI W l 117/(1/ 5

77.294,76

11.686,01

91.980,77

C Al’l 1 Ol UI fi. C hehuicli pentru probe tehnologice si Ieste si pledate la beneficiar

0.1.

l'regâlin a prisunahilui <li exploatare

o.ooo

0,011

(i,00

0.1.

1‘li'be tchlluliiplu '■i tiMC

(l.lliltl

o.uo

tl.Oil

IOIAI CAPIIOI (>

tl.tKI

0,0(1

IOI \1 CI NI RAI

412.855,18

78.442,48

491.297,66

Din tare:

( । M (1.2 4 1,3 ^1.4 i ?, 4.1 . -1.2 i 5,1,11____________________________________

273.62b.22

51.9S7.84

325 608,06

Proiectant,

Benefic ia i.

A I > I’ S,Mm 7


SCI UNA ING1NI IKINGCRt >!PXR1

DI-VIZ OBIECTULUI

Reabilitate sistem tulici

HI ABIJ J J ARt- SIS J f M RUI 11 R 1X1 KAKI A PAN( Ol A SIC TOR 2, HI. < ( Rl Ș I I


Xr.

cri.

Deniiiniieo cnpitoli’loi și subrnpiloldoi de chelluit’li

Vri/ome

(Jiîrrt I'\ .U

7.1+1.

Vii/oure

(cu I VA)

lei

lei

hi

1

2

3

4

b

CAPI 1

OI Uf 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

C’onsli iu Iii si instalații

4.1.1 Reabilitare sistem rației

4.1.1.1 Reabilitare sistem rutier

27U.911,10

61.473,1 I

322.3S4.2I

TO I A

1 1 - subcapitol 4.1.1

270.011,11)

51.473,11

322.384,21

4 2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și

O.i'l’

0,00

0,00

IOTA! 11 • subcapitol 4.2

(1,00

0,00

0,00

4.5

1 lilaje, echipamente tehnologice și luni lionalc care

0.00

0,00

0,00

1.4

Utilaje, echipamente lehiiologice și luiicțtcinalv care

0,00

0,00

11,011

15

1 lolări

0,110

0,00

0,00

1.6

Activ* neuirpoiiilc

0,00

0,00

0.00

1 O IA

1 III ■ subcapitol 4.3+4.4>1.544.6

(1,00

0,00

0,00

hihil ih ci: ;><’ iihiect t lotul / + lotul II + loto! III)

270.0/1,10

31.473,11

322.3S4.2I

r~ VIZAT

I spre neschimbate

ȘECREWL.-1

I’ioii-H.inl,

s< l i X,\ rXGIXH iiiXi, I l'SKI


H<iwf!ti.1r

aiaiiximraiia wmi xii'i t i i'i ni n

‘4 C (OR 2


DEVIZ GENERAI

pi ir ind cheltuieli li- necesare realizai ii obiecții ului continui IK. 9(9 2I)|('

Rl ABII I I XHl SIST1 M l<(i I II H 81 H WA I API \ lil 11 I ht ( IOR 2, Bl.l URI S(1

iVr.

i rt.

— — • ' ......................... ■

/h’HJWWi'ri capiivli-lut ții .•a/ht’tipj/tVrhu ilr drt Hiiirh

Cij/uiirc "

{/tini 1 t.-U

7.1.1,

1 il/UlIIT

(cu ÎV.U

lei

lei

lei

1

7

3

4

5

CAPI lOIUL 1. Cheltuieli pentru obtineiea si «imenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

II.IHi

11.011

0,0(1

1.2

A menajai rea terci ni lui

11.011

0,00

1.3

A nieibikiri nr-iiirii pr,ii<>. h.i îneJmlui -! aducerea I.1. • hiîea inițiala

ll.Ot)

O.Oll

0,0(1

1.4

Cheltuirii pentru lelocarca/prntecția ulililățilui

0,011

ii.oo

0.00

IOTA1 CAPITOL 1

t),00

0,0(1

0,00

CA PI TOI L'L 2. Cheltuieli penii u asigurarea utilităților necesare obiec tivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

C heltuieti pi’nti li .isi;’ urai ea ulilit.itih u ni-iisaii1 oblii !i\ ului

ojui

0.00

n.oo

IOIAI CAPITOL 2

iH)(i

n oo

.... .... _____

CAPI TOLUl 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

Studii

4.0011,1X1

760,00

1.760,00

■> 1 J, Sîhtiîi tir terni

4 ntHl.i ni

760,011

1.7611,0(1

3 1 2. /iifperl pn\ iitti impih Iul jmi/uj nh diuiiH

O.fWJ

3.1 3. Aile Audi: -/leediee

II Iii)

Il.ilil

3.2

1 Xu umentațiislipuri i hvhiiicli prnh u obljiit 11 a de avi/v, acerdiu i autori/alji

Si 10. Ut)

95,nn

595,(1(1

3.3

1 .xpi'i lizaic lelinică

2.500,110

475,00

2.975,11(1

0,0(1

3.4

< ciUlicaica performanței energetice și audilul rnvrgvlk al i l.uiirikn

0 |M

0,011

35

Proiectare

107,917,63

2(1.504 35

125.421,98

V5.1 / fină i/C       ttlIV

2.5 2. Sliidm de )>re!ezMHM'

0,(111

n 00

(ț.M

5 3. Sludiii de fczabilifiilc' .k’/NjHniliiih tic n< Cart ti hti nirii >i Ji mit > cit,h,lâ <i < i: ^cncnil

4 2. <,r(if J. HO

SJ/'U 00

:'•!! iei-l,l)IJ

1 i 4 Opi 1/nn nliifiiff h'ljHn c ncn '.jjc in /eden i .'Vi/ih rif iii ii rlt'.r rh iHd/iu/iU ■              fil< n

24 ul.S. I(>

l CS3.15

2‘i .I1/.3J

3 5 5. l'w i6t aict/ tehuii â tir nilihilt pn’ict hilm ii/mii a di lth’iilci i/e cu'i. llf/t,

3 i>97 23

7(12.4 7

4249,7(1

3. >,|. Pieței 1 (i’)uin ?t diiulii de exeeulie

36.972 24

7'i24.7 ’

41 9)16,97

3.6

Oiganizaie.) pHuedursli'i de.nhiziție

0,110

0,00

0,00

3 7

Consiiltaniâ

0.1’0

0.0(1

11,0(1

3.7./. \ 1 jihi^cjiiciifid tfr pioifi 1 priiirit rbift liciit tfc Hnofilii

0,/JV

0.00

3 7.2. Amlihil Intimt !,m

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

37.458,36

to.'if-.oo

(>s, 37 'v 1 ■>

\c.

rrl.

Pi nniiHJ u< < riptluMtn si<LtctpdoL/<h ii< cih/tnn7i

lli/llilll'

[tin.i | l/V

' tei

(.1.1.

V^Lkiri

(<u H A)

Li

hi

1

2

3

4

Lmi im

LSU.OU

h J Ayi li Giu ti foitul J'll       ./ p/i'i, I tltilHifoi

3 'JJ i 1'1“rh--a.fi/Ji c\f( i.'frr ir Im i îfifol

1 Oth‘Jî{)

1 !‘l|l,0li

> I |'t IHif* piiHh ipdfi J |U k . boUilL'IJ Li /.Li L‘ Hk/fi « ,'H Jr n j.fu'/.d fo. fÂiii r.i-'t U< iițit. 1 L.ii Jt in

L.‘-p i '           di >l.i! i ■) l i ■. h .- ' !

i nu'i i J

r*e,iii

1 (‘5/111

4 . 1 ’ii 'ci <ith de ciulii i

i 4'.s -i

10 iV,!!'1

6i    4

IOIAI I 11’1101 î

J 72.17.5 0'1

32.7‘>1.44

201.127.4?

CAPI I Ol UI 4 Cheltuieli pentru investiția tle bază

LI

C onsti iu tii m hiMalahi

1 232.41L',95

234.15; 41

1.461,. m’’.46

i / J /m .(hzA/iiiC «.fs/; m n'th 1

1 232 4u;

>14 l‘> ' 51

1 4i'0 ml. ic

1 2

Miînl.ij utiLiji . 11 Jupanii ntc trhiu »h «pjo si him hoiiali

il.iH

0,00

0,00

4 1

1 lilaje. ei hip.nnenlr li'hnulogiie și fum iiimalv < arc m . cula meniul

11,00

(1,1 h)

0,110

4 !

l tilajr ediipamrnh lihm »k »gii i și fiuu In nali i are nu nr< iMiă menta; >i c. inp.iiin nlc de Ir.rn-i il

D.IU

ți yi)

il (10

45

1 lolări

0.011

O.îiO

ll.iiti

■1.6

Adivr n» < < *) pi uak

U.PO

11,00

(1,00

l()t \l CAI’HOI 4

(.2.Î2.407/I.Î

214.157,51

CAPI 1 OL l 1 5 Alic cheltuieli

5.1

Oig.ini/.m' de șanlier

IS,1.S6,12

1512.37

2j 99S.J9

1 1. i iu iai i :ii ' cH.-lur, fii

1 ’ 1'4 IA

14L5S

1 ! Oi'ă.'.'ti

> 1 2 C/if/fuk h umii'vi* pi             ;iiiJîtj iiL'/j

o /t'2,14

1 170.79

7 1.C.53

5.2

L emi-.rn.itii iele, List mslul ileiiilului

18.2.10.1)1)

3.463,711

2! (-93,70

C i mici nanele m J> b.iru-ilc .ik rnitc n edil ului hiiii n 5.2 1

Imani.li. '.ne

(i.tib

(Ulii

( ol a jlcient i IM priiti o ।. ni rolul < alilalu hi« i âi iL i tL 5.2.2.

11 insimi tu

1 IXfi 4 5

' 441. li

C <>l.i .ilimil.i |si. p( ntru umilului si.iiului in aiiirinijare.l ■ 2.3 leliței mim Iiib.ini'111 șl pentru .mii >> l/.u e.i tm r.uiler de

UHT.ll lllțll

1 ■/ III

.. e1!

1 (.' M "

5,2.4. C.n.i al. ii nlâ < .i-i'i Sin i.ili ,i i .ui'-lii.. I.'ider (..st

i. 2 |,(iii

1 IS ’ m

|0r »!)

1 a\t pcnirn aiotaluri ax t/* << iifornu m .uitmi/alia ilo i oiistiuiii • ik slimliin

J ari । fif ।

y> >.mo

1 l.l.),'/

5.3

Cl'clluieli diveise in piei a/ulc (2H.lt .). C apii..! Sub..ipiml 1 2. 1 V 1.4 2. 35. .15.4

"Ah,79

33 1 H.70

U2.e72 As

,5.4

( heJlUH’li penlru mit •nv.iir si publii Hale

11,00

0,00

0.00

IOIAI CAPI! Ol 5

316.272/11

60.091,86

376.364,77

CĂIT 1 Ol UI 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si tesle si predare Li beneficiar

h.l.

i’rep.aliivd prisoiiahițui de exploatau

0,000

O.iid

11,110

h.l

Probe lehnoîoiuce si Ieste

0,000

ll.U0

0,0(1

IOIAI CAI’HOl (>

0,00

0,00

0,00

W1 Al GENERAI

1.7 21.056,85

327.000,81

2.048.057,66

Din care:

C 4 M (1.2 4 1.3 1.4 । 2 4 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1.2 14.732,03

236.499,09

1.481.231,12

Ir. picliui la dala de ?il.l)l.3O2(> I riis.i 4 ?J2 Ivi


l’i 111 IU l,H

\ 0.1'-SI t. HIH 2

i’roiec lanț,

b( II MA I \t .IMI'RIXl, I '.R( H I1 bRI

DEVIZ OBIECTULUI

Reabilitați.' sistem mlier

XI A1511 I 1 AR) SIS 1 I M HI I II R SI R A DA I Ăl’ I ARI 1 t I Si ( I (IR 2, Bl U RI Ș II

c>i.

Deînniiiieii capitolelor și subcapitolelor tic । ■lieltuieli

l ulouii'

(/ivii 11 A)

l.V.A.

lulnuri'

(cu H A)

lei

lei

lei

1

2

3

4

b

CA 1’1

Ol Ui 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

4 J.l Reabilitare sistem rutier

l.l.l 1 Reabilitare sistem nitivi

1.232.407,4?

234.iv;,n|

1.4un.?t>5,46

10 IA 1 1 - subcapitol 1.1.1

1.232.407,95

234.157,51

1.4t)6.5(>5,4b

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și

0,00

0,00

0,01)

IOTA

1 11 - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

■1.3

Utilaje, echipamente tehnologice și tmu tionali urc

0,0l>

0,00

0,00

■1.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale urc

l),00

0,00

0,00

4.5

1 )olâri

fi.00

0,00

0,00

4.0

Active nevoi purale

(!,()()

0.00

O.titl

IOTA

1 III - subcapitol 4,3+4.4+4.5r4.6

0,00

0,00

0,00

1

It'î'i: pe obiect 1 1 oloi l » 1 olul II a Iotul III)

1.232.407,95

2J.l.r>7,l>l

1.46().565,46

Proiectant,

St l UXA E \t.lM l K1\GG1<0LTSRI


KrHi‘ii< । ir

AIAIIMM liA HA 170X11 Xli I l I l'l HI IC

5) < K1R2


DI-VJZ, GEN1RAJ plivind iheiluieiih' nects.uv rc.îh/arit obirchiului (imfurm HG ^07/2010

IU \Bîl H \R1 SIS! I M RUT II R STRADA < APH.A\ |U\ I flDt AM , MC IOR 2. Bl < URI. SI I


cil.

i

Di mnt cu rupfTn/rMr și sidirirpdo/r/or Jc cin ft aurit

Vir/iURi1 (Im n i V U

7.V..4.

Vii/fhîre fiu H .U

lei

lei

lei

2

3

5

CAPI IOI UI 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea le renului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

O,IH1

ti.oo

D.Otl

I..3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

H.iiO

u tm

(H‘U

1.4

Cheltuieli pentru relixarea/prolri ția iltililățilni

11,0(1

0,00

0,00

J f) I A! CAPflOI l

1),<W

0,1)0

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asiguiarvă uiiliialîhn necesare obiedivnhn

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare «biettivului

2.1

C lielluu li pcntiii j' igiiiurca lOilitatilm niiesare obiectivului

BOU

0,011

it.no

101,41 CAP1TO1 2

0,00

0,00

0,00

CAPI 1 OL UI 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

3.1

Studii

lAItlB.IXI

76(1,0(1

1.7’1(>.0(1

3 ! 1 Shiilif tL' letcii

4.(«M.oi;

7(10,(10

t .7(’U,IKI

: ! 2.                       ;;                            1;,!,,:

U,UiJ

U.I'U

imu

3 1 3 A/h f halii spui jpcu

lijlii

(i.ntl

3.2

1 hh'iimenlații-Mipoi t și i hellmeh pentru obțineiua de a\ i/r, acorduri și auiort/atit

501.1,00

95,tin

5<J5,0H

3.3

Fxper li/are tehnică

2.5(111,00

475,00

2.975,(10

.3 4

Certificarea pe Horn lui ței energeticvși audihit energetic al clădirilor

O.IHI

IHKI

0,iHî

3.5

Proiectare

135.U62.91

25.775,95

l(d.4.3S,H(i

1.5.1. 7i’i,iii ite i’ivii < Oui

iW

(H1.9

(1.00

.3. ?. Studiu ,le i‘ie‘e:.il'i!ilitli

0,1 ifJ

(HX)

3.5 3 Shiibu tk Ci/il’Jljliîh’ Ji'ivmu uhJft de aur a/c ,f Im niiifoi di /jJt rrenfii și druz ecuend

(.2 Stio.oo

II 9

74 ?32.0(i

/' 5 i Dpi iintt'Hlnlîih’ tehrJi u m’uc.'jru hi î eden ■■/ t      >

ih izi hi i/t (ujm ili'i.

r> 2/4 11

.32.;/‘1.5 7

3 a î. Vt’iifh an a Ii hiin a ik iiîhhHc îî        lultii frhuit și a tlt lidif/ui

ii'r CAUl li/lf

4 12-1. i.’

7,V.3j>2

4 007.0-I

1.5 o. Pn’hv / Irliuii riJi Itilit dr i‘u'1 idâ

41 .'4.1,15

” s 'ty 1/

49.074.35

3n

t h pani /ritoa pn »i li n ilnr «G Iii / ip>

0.00

tl.ot)

0,5 HI

.37

( uusuhanță

0(1(1

o.uo

11.00

.17 l. AltUbixc^îiriifid du puici I feith <‘f uF/e* lii itl M ăn t

n im

^.7.2. Aiitlîtul țimiUi htr

U,uo

CUJ

BJ/(»

3.H

Ashtențft tehnică

b3.H64.'.3

12.1.34.30

7\W,t)3

Xr

f > t

Dlhhihih u inpiiijJch'i subciipiînhhu Ji ihdhuiH

4 ti/u.in

Uni ii 11 -11

(.1. 1.

Vii/hfu’i fin fl D ;

In

hi

li i

1

2

> S / A^k-idibi ft'l’lii/Ln {#iu J'.iHi u ;-n ;t i lilllhjhn

3

•1

5

7-511.00

’ 6 1 l p. i n j.lji il< i             .1 /». i.'nih-i

1 Ot/iU'b

păi.Mi/

1 Miii ini

i 5 i .? pentru pulii qi.ur,i/        /«wlufrii M i:< el-' hh !:><t u

ri -.y-tnn 1 ii ît'Hht'f jHhl r.u fh i di I V < ebe. m flirt di < -rtH //Lj i ( L         ,!■- S/.rt zh ( t«»p;

/ l.'IKI.I'll

/ ‘•iu i r 1

i pffî.tH)

3 > I hi iifit di curlfi 4

11 .M'-i; i

li J.ll>

IOTA1 CAi'HOI 1

2(/(>..'>27,M

19.240,2.5

245.767,89

C API IC)| LI 1 Cheltuieli pentru investiția de ba/a

■4.1

Cunslnictii s> m-~4.il.nii

1 V I771JA

264.266.61

1.6 Vi .978,2-|

4 1 1 R.-.il'ilit.u. -i.-h hi t ulii >

1          11-1

i 1 ?t>t' l-l

1 ni,. “ > 24

i 7

Mi 1'it.ij iihL’îp. . « t 1 !lp mn llh- hl iiii T\i‘.h l-M llliHihHl.dl

ii.Oii

0,00

0.00

1.3

L lilajt vi hipamriUe tehnologi* i ^i hnuhvnak c.in ncn^ită im »nhi|

IUM

0.0,1

0,(111

1 1

l iihiji i'ihipaminh îi iinolvgiu-M imnih nalt-git<-nti m-iuiă mvnt.il >i vi 1 lipanii nlv dt Ihtirpcil

0,01)

ii III!

0 00

1.5

1lulăii

U .Dl)

0,00

0,00

1.6

Aithi-no :p.u,>k

11,1)44

0,00

0.00

IOI \l CAI’ITOl 4

1.17-1.771,61

21J. 2(16,(> 1

1.6.4 5.97,8,24

C.Al’l 101,1 1 5 Alte cheltuieli

5.1

l hg.lniz.m- di- ș.inliri-

2tl.n? 1,58

3 918,11!

2 4.539,68

5.1 /. f iirhii i dt < iwsIh/c fi/

O 747 72

2,rJ?,n7

In Ih-'jn

:> / J. Clic /liiir/j naivii vi^iiri/rii fUHltei uhu

usrvo

1 9)0.113

S 174 ,«)

ComiMinuii-, n i. . i.im-, metili i n-tiitukii

1'4 -416,41(1

4 765.(11

?3 881,1)4

(’iiiniMo.nu I,- -.■ d. ili.înzil.- jfen nlr i n ditiilin b.ini ii 5.2.1

lin.inl.ilu.in-

U.Uu

l < 4.1 alTiriilă penii u n'ntivhd t.ilității Im tăi 1K i Jv 5.2.2.

U ’llstl lh ni

(. 9 7 flfl

1 l’l.n i

5 Ul’ ni

l nhi ah nula l^C pmlrn n»nln»hiî ‘ă.ihdin in amc’n.ijdir.i ■ ? 3 teiilviiuhu iiibaiiiMii m j\nhii uitoii/air.i hni.nib t d<

ci>n"Irm hi

1 I'-nfhJ

Jh 1 i

1 i-l-l ..'-i

5.? 1. (..ol.s .ilrn-nU l .wi S.m.ih a< on-tni» li’lilci ■ t'S(

i        (<h

1.1|‘)./7

8 ..’l .’ 1

1 axv pvnlrii .hvtdtni. ax i/c u-iifvinh m .iuteii/aha di i < «ușii mii di ''iniiLui*

51 nu

‘t > H UrJ

5.3

(. hvltim'ii dn vi m nrj'ii \ â/iitv f?tM)1 l ( apih 1 Subcapitol 1 ?, 13 I .T2,           .ț

114 SMJ .'A

<•523.37

|.6h3r22

5,4

< hvhiitvli pvnliu înl’oi iihu<-',l publicitate

0.(10

0,00

0.00

KHAI CAI’IIOI .5

355.297,4.5

67.50b, 51

■422,803,94

CAPITO1 UI. 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare Ia beneficiar

6.1

1'ii-g.iliie.l pi-ibunaliilui di i xplii.d.iH-

0,00(1

(Hhl

0,00

6.1.

l’robe lohni'logiu- si uMe

0,000

0.0(1

41.00

101,11 1 l/'/lOI 6

11,00

11,110

11,41(1

roi AI GEM RAI

1.936.596,70

367.953,37

2.304.550,07

Din care:

C *M (1.2 i J.3 tlJ 4 2 * 4J *4.2 *5.1.1?_____________________________

1 368.519,35

263.818,68

1.652.338,03

Pioivi lanț,

M I I \ j \i ,|\| |        (;R(.U p bR!

DEVIZ OBIEC1 UI UI

Reabilitau; sistem uitii’i

1(1 ABH 11 ARI bibi IM RCIII l< SI RADA CĂl’l IAN |( \ I RDI.ANC, SI CI OR 2. Bit IRI Ș I I

X’r.

i vi.

Deimniiren cupifoli Iov ți subcapitolelor tic i hetluieli

t'iiloiiri '

(fiin'i IV.A)

I.V.A.

l itlom e (cu 7 VzV

lei

lei

Ici

1

*>

3

1

(>

CAPII

Ol L I 4 ( heltuieli pentru investiția de baza

•1.1

Construcții si instalații

4.J.I Reabilitare sistem iutii t

4.1.1.1 Reabilitare sistem rutier

1.374.771,63

2ni.206,M

1.635.078,24

I O ! Al I - subcapitol 4.1.1

1.374.771,(>3

261.206,61

1.635.9 78,24

4 2

Montaj utilaje, ecliipainenli tehnologice și

H.Ulf

(i,00

(1,00

IOTA1 H- subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologii e și hînrf tonale care

0,00

(1,00

4.1

Utilaje, ei hipamenle tehnologice și luni lirmale i are

11IX)

0,00

0,00

1.5

1 lolari

(1,01)

0,00

0,00

4.6

Vtive necorporale

tl.lli)

0,00

0,00

ro i a

I III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.G

0,00

0,00

0,00

1 olul

h'viz pe obiect I 1 otitl l •+ 1 olul 11 + l olul IIl>

1.37-1.771,03

261.206,61

1.635.978,24

Proiectant,

HI 1 I \A I XC.JXI 1 KIX’t.t.ROl J’bKI


Beneficia:

AIAIINMRAIIA IXAMI XII I I I l’tliî ll

M< IOR 2


DEVIZ GENERAI.

privind cheiluiiiiiu necesare icaibării obiectiv ului conform HG ‘>07/2016

RJ Mill II XRI SIS1I M Rllll H STRADA! \ NIC!)! \L5I( IOR 2, liUt URIȘII

,\’r.

111.

Dr ■iituuireu              și suin u/nloh lnr de cheltuieli

(//ini 7 VA)

l.l .A.

l'uhini.

(eu 1 l'A)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

t AI’ITOI UI 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

l.l

Obținerea terenului

11,1)11

0,110

0,00

1,2

Amenajau*.! terenului

0,110

0,110

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea ia Marca inițiala

11.11(1

ti (HI

0.0(1

1.1

Cheltuieli pentru reloiaiea/prulei ha utilităților

<1,(10

0.110

o no

IOTA!. CAPII Ol I

0,(10

0,0(1

0,011

CAPiTOLUI 2. Cheltuieli pentru asigurarea utiiitatiiur necesare obiec Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

tivului

2 1

Cheltuieli pentru a-ip,urarea utilităților necesare cbirUiviihii

i l.l XI

IHIU

(1.0(1

IOIAI CAl’ITOl 2

0,00

0,00

o.oo

CAPII

OLUL. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnica

3.1

Studii

-1 («10,00

7bO.(H>

I 760,00

3,14 S.tudii de teicii

1 UIKI.IK!

7fAl,00

1.7btl,00

<!              /Ifh Hid ilrij'ili iui J'.'UJUU Hli lib'iiui

UJiU

k.l/U

fUJO

'■ 1.3 Alte studii si’Ciifii.

0.0(1

(i.flil

3.?

1 uinenlaiii superi m cheltuirii pentru obțineri a <lc avi/r. diurdiit i >i auleii/alii

3(1(1.1)11

95,0(1

5l»5,()U

3.3

k\perh?.Hc tehnica

2.500, IX)

-175,00

’.975,00

3 4

C edificarea performanțe! encrgetii e țâ andinii <th*igeln al < lădirdor

0,00

ll.Olt

0.00

35

Proieelme

I74.S2O.27

33.21 ?,S5

208.036.12

3 > 1. 1 (Tua de pren'i httr

0,00

(I.OP

0.0(1

> 5.2. S/uiliii de)‘iefeL-.iblliliite

0,00

11. Ol»

(1 DU

VV3- Slinh'u iie fr:jihHihifc/doi iimeiifti/ii' dc acrul re i? lu/nhiA’j de inhtuniti ?i deci.;

(»2 ^(K i.l iii

1 /.‘132.I10

74.732.IH)

3 5.4. I\u ij'iica/alfdi leîinui' neunire ia cedcrai cblintia aci_<k'j.iic<9iini77r.N u/deikuliiloi

4?.27J,S(1

,S' OU,(.4

51)3(13 44

3 5.5. Vci d/t iUi'.j k/niiui de idh'f.ih’ o f-'/tUt i tnhti lihnit a dcL/.'.’/Au de eu't nlit-

(.. <40.77

1 2M.7Î

7 545 5?

3 6. /'mă', t tcin:ii <i dehdii de exet utie

t>3.407,70

li.O-17 -le

7:î 755.16

3 6

f 1^., .ci . . ...... K. v 1     1      K. .

'                   “ 1 ' ‘ % ' ........... “v      ’V'

u.uii

UJ II I

u.uii

3.7

C uiisullanțâ

O.OlI

0,1)0

0,00

3." 1 .Mmi.iyenii iilHl de freie. 1 p. i:h ii eldcclieiil de iiicc'liții

(H)(l

(),(/()

11(1(1

V. 2. /1/nimd fuiiinc im

(J.tîO

(1,00

3.8

AsihtcnlA tehnică

97,11155

18.451,19

115.5o2.71

~ ""VIZAT spre neschimbare

Ar

ut.

Di ruruiîi t d fiijtibVc/pj și •.ftbi Hpîlnh ha J< thtlhitih

1 rd.bîri

Jdpni J l _U__

*’ /< 1     ’

1 1.1.

6 i

1 ateul <■ tui IV.1) ’ lei

1

..

2

3

2 Hi hi fu*

4

5

2

S J .•bz-h'nb» b'hiihti din p      / iriți!mti hti

'.bl 1 ; <■ f ui’.i.Li df • i.'i ul.'< H lutranlvi

1 coi, nu

} ilhir(in

■ N / ? pr.'/nr fjrf/t rpiZ/i’Upnih'i Lî?ihd.‘>//-I ’d 17i hk/if-i i» o/, ohiohiI it' < t'iihei ni Im ijtik t :l> <             ■" h de Vn

hi f ( ■ lOi.il. J d> ti .H l .1. ’f .1. In

l OhfiJHt

i Wii.fHf

■ 2 O:i^.idț, i, Dit .i

Hi O

l.S n. i 1‘1

Hi ia.’ i

11)1 Al CAPIIOI 1

27ă.‘H/,N2

32.907,07

Ol.'OS.Sb

CAPI FOI UI. 4 Cheltuieli pentui investiția de baza

11

C.'onstiiii Iu -1 iii'l.iLitii

2.11.V-,x‘i,>r;

!l> 1.582,1)9

2 MYI-iAOii

4 1 1 «■.ibiîit.iK 'i'h ni intimi

n IC 5S9.97

Vil 'iS2 04

2.'>17 1 2. («.

1 2

Mi'iiLij <itil.i|<-. ■.■< lupanii iile li-lini■!■. ;■.i<<■ i i tiux pi -naii

il.tilt

0,00

!),UG

1.3

( likijt . rchipanu-nli- tehui «legice și luni țienah can iu c< sda inonltîj

il,O()

11.0(1

11,0(1

4.1

l tjh]v. rdiipuntcnh u-hnelegu». sjfujhlk ii.il., <,tit nu ne»< montaj si i lhipainvnle de tian-pci i

II »m

u,iH)

UJ11!

-1 5

1 )<4iiu

ui'O

tuni

(UH!

4.6

Activi' ni'iiiipi'î.ili'

ti,nit

(10(1

11,110

1071/ CAPII Oi 1

2.10.3X9, <77

4t)1.5S2,<O

2.51.5.172,06

CAPI

OLUI 6 Alte cheltuieli

5 1

Olg.iui/.nc de f.intiei

11 :'|lt,83

n 023,73

.V "27.58

’> 11 1 HUthJ tit i      in In

2i i r> 'in

4 Hl i.2'

25 1 >l 72

> i 2 Cin iutii ii tom \e er^im-iHT ,-aiKiei tihii

1 flU7 ( V

57 i 5r>

t emisii •ari'1, uile taw. cuslnl creditului

2.S.OI7 lll)

3 32,s

33 375,93

(. (inusiiMHi h si ilf bânzilc ak i* iile <u ditiihn lăn< ti \2.I.

finanțați aie

(H«l

(> U( i

0.0(1

j Cola afvienlâ IS< pentru « enliohil<ahlâlh Im lat ih i d< o *iist। iu iii

<1 <5.11

1 ’ 76.4, 11

C< 4,i .1 Ieri ii l.i is( pi uliu imiți, ilul st.iliiliii in .iiiK’ii, 11.1 h.i i tenii ii ii lini. înlviiii'iii >r pi uliu .iu l> a 1/. in .1 ! u< lâr iloi d< i"ti'lruOii

2 l li. ni)

70   1

O5, ' 1

6.2.1. V i'l.i .ilcii nl.i < ,1'ci 5m i.il< a < i-H'lnn |. nilui V SI

lll.l '; un

’ o. 5 o,

12 t>2 im

Lixr pentru Ji uiduu. .i\ i/i teniei ine și aiih >t iz.itia d\ i<‘lîMriitu desființau*

-} VjUj K»

(iH

4 ) j i un

6.3

Cheltuieli ili\ vise șj neprevăzute (2(1.u . î - < apilol Hib<apii*>!

12. 1.3, 1 4. 2 V5, 3.8, 4

■177

911.04^,83

5n7.75| 19

5,1

(. Ilclluieli peni <u UI Im liî.ire n pubtii linte

tl(Kl

11,00

0,00

JOI.W CAPIIOI 5

536.855,21

102,002,49

638.857,70

(.‘A PI1 OI UI 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

o.l,

Pregătirea peisnnaliilm de exploataie

0,tH10

(1,011

0 1)0

6.1

Pn>be tehnelogii e m li"-l<>

ii.intt)

O.llit

0,00

l()l.\

/ CWIIOI i.

(UJO

0,00

(OlAl GI NIRAL

2.929.377,00

556.581,62

3.485,058,62

Din care:

C +■ M (1.2 4 1.3 4 |J 4 2 + 4.1 + 4.2 < 5.1.1)

2 131.723,87

405.597,91

2.540.323,78

In pi< Iun l,i d.iLi de 29.01 2l'2il- I । ui" I "'i? I, i

I'x-ih li, i.ir

VD.I’.M l 11 >11 2


l'iuiei lanț.

m i i \ .\ i ;i\'i i ki\<, i .10 >1 pm<i

DEVIZ OBIECTULUI

Reabilitate sistem ntiier

R1.ABH fi ARI SIS 11 M Rl I II R S JRAD.A CAM A M( Oi Al, SI CI OR 2, IH’Cl RL.Șl 1

.Vi.

i >!.

Dcitmiiircn rit/nlolclor <i suin ii/>itc>lrh>r ilr < helhiicli

\ithmif

Ilarii 1 V.U

l.l.A.

i'iiiiwre

(cit I VA)

lei

Ici

Ici

1

2

3

4

6

CAPII

'01 UI 4 Cheltuieli pentru investiția de ba/ă

4.1

Construclii si instalații

4.1. t Reabilitare sistem rutiei

4.1. i.1 Reabilitare sistem rutier

2.11 3589,97

401582,09

2.5 5.172,06

TO IA

1 1 • subcapitol 4.1,1

2. ll^.5S9,97

401.582,09

2.515.172,06

4.2

Monta} Utilaje, e< iapa mente telaud.igice și

li (X)

0,0(1

0,00

IOVA

1 11 - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale i are

0,1)0

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și fimclionale i are

(l,0(i

0,00

0.00

45

1 întări

I'JKI

0,00

0,00

1,6

Ai Iile )iei>>1 [miale

0.00

0.00

0,00

foia

1 111 - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

1 ului

Jcotș pe (iliiccl ( l (i|(d I + 1 olul 11 + 1 uliii Hl>

2 113.554,97

■10). 582,09

2.515.1 72,Oii

V'j'ZAV spre neschimbat® SECREWL.

I’roie> tant,

SC! UNA I \( ,1X1 1 Rl\l. CROIT 5RI

AUMIN1MKA I IA IK'MI Nil H I l’l Bl îl


Șl (. IOl< 3


DFVI7 ( ;i’Nl RAJ

privind cheltuielile necesare leali/ării obicrtiviilui conform HG 9(17 2016

HI \H1I I f ARI SIS 1 l M RIJ l II li STH \ l)A Uf)| I (. \NG XMADFUS MUZ \!i I SI (. JOI? 2. Bl < LKI Șl I

■V.

i rf.

...................— ...............—..............   "1

PrwmiJiTd        lor și Mibcupitoh/tir de rheftureii

-----:----rr—I i iiimn c

(/iiră t T. U

/.V.4.

ViUUrirr

(Cti t\'.\)

lei

ici

hi

1

2

3

1

5

CAPI I O! UI 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

O.Ott

0,00

0,00

1.2

Amenajarea k1 reniihh

().(>< I

IIJIIJ

3,1 II î

i A

Amenajai i pentru rroh*( lia mediului si adinerc.i la slanei inițiala

U.Oil

IMMI

ll.dO

1 -1

Cheltuieli pentru i'elucarea/proteclia ulililățikit

II. 00

0,011

0.00

ioiai capitoi i

0,00

0,00

0,00

CAPI 1 Ol UI 2. Cheltuieli pentru asigurarea ulilitalilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2 1

C heliu leii penii u asigurarea utih ta Iilor ne. esnre i'hiei Inului

U.OII

ll.OO

II 00

IOIAI CAPITOI 2

o.oo

0.00

0,110

CAPITOI Ui 3 Cheltuieii pentru proiectare tji asistentă tehnica

3.1

Studii

I IIIIO.IIO

;■<>!>,ou

■i ;<>(( mi

' I 1 Slrullilll- l.’ll'H

■i.fmati

760,01'1

4.760,(11)

3 1 - Raport pruind imput ful asuprn mediului

0,uti

ti.ni'

(i.nti

3J.3. Alte       sp<*« ifiec

(J.f/'d

fi, 00

OJJfi

3.2

IWumvnlalii >upuil și ehelluicli penii u obținerea di a\ i/r, acordul i și auiori/atii

500,00

95.011

595,011

3.3

1 xpci li/are lehnică

475 no

2.975.110

.3.4

C i i tiiiititiM pcrtoi maniei eiieigviii e și audiUiî enei grlic al clădii iloi

0,00

n.no

0.00

Proiectare

I93.9h5,hl

30.85.3,.17

230.819,0b

3.5 J. 7 cină i/c / 'H'it i km

atu)

n.iiif

11.00

3.5 2. Studiu f/c prck-abi/tlatc

il (Iii

n.nn

1700

3 ,î i          tte fezabiiitiHe/tkii mucuniiir d> JCiZiire hu mi it. i de

mlerecnlii dei iz ‘^ neral

rj.SOlJ.fH)

11 o.v.oo

7-t 742.00

1.5.1. l\i; mnoHiițiilf feiiincc iicicsarc ui n.i vl'luu iii tfCilt h'i         ihu - iUitOHlUHlIe»

10..!^;,.),,

iIM.33

3.5.5. Ver j/ii ctrui tehuiul de odtkție a pioiertui/<i lehtiu tlrhiliikir il( t‘\i < Ulii

7.42-1..I7

l -lin.c-,

S.SVi.12

3 5 o Pioht f tehuii <i lielnlii ii'e eu’t ut ie

~IA-II.(S

l-l J0-'.4‘)

fâMl 17

3.0

Organizarea piocediiiihu de.uhi/iție

0.0(1

OJJO

0,(10

3.7

Consultanță

IHMI

OJ10

O.O'l

3 7.1, MuHti^eiueultil de preiei l penii n t’b/t'. fieut ite iuee.-tifii

b.illi

0.00

OJiO

t.7 Audiful fuiiuiciiii-

H.lKi

0,00

n.nn

3.R

Asistență lehnif â

11 V «>7,02

21.539/73

134.90675

■7

Xi n-r.

1 b iinutrred r/rpi/uh Au %r     m/uIhA Im >h t hi lihn it

1 lifl'llK ' (teul I l 41

Ml

1 d/uiH i hlt H 1.1

k i

lei

li i

i

2

3

4

5

( 5 / . V        lihnii J jw ( > h.t pifjnhdiff

• S.l i pr D -.iztii il . m .’.'i .. Ih i url r

f UlHjJIU

]*T(J Pil

1 AHlUf)

15/ i’izZu'i/■.”/(uj’.'iiu;a,                   z <,'■ z>;< hi., bl

ț'i xttinttf.li nit ■/ ’lIn. r.'mk'i A 'U uite. .iei. i" •; •!/

1 -i • J, >i.,: i, hm Izz

1 rwtJjij

l

.S ' 1 ' if.-, <Z.. ,1, .

ii! । ' .ii.

1 1 >' 73

1 12 .<■ 7 1

l(U Ai (' M’HOI î

314.132.6!

54.72 3,20

î 74.(»:> 3.6.1

< A PI

Ol IT 4 t helluieli pentru investiția de bază

-1 1

l misiiih Iii si instalații

2.474.1322,53

470.216.28

2.M Ta .1 LX Si

•1 / / Kenl'iht'ifi'          mtit >

1 474.S22.73

i '.J< _A

'1-15 li ÎS.6 1

1 2

\h ni jj utilaje. echipamente b h)!: ii r >i huu huna ir

(i.t.m

lU.'B

pnp

1.1

l tilaje. vchipaincnlv tehui 4m;iu-și hiru lu-iiah iau nensila montaj

0 0(1

ii.nn

(i.lhi

1 4

Clilaji 11 în| ann-nb* h 1 liiohjgîi. ;î iiriii ib naiv « au- nu n. 1 -Hâ int'îil.ij și v« lupanii nlv dr tian^poi l

nou

O,tur

d(UH

1.5

Dolari

II 00

11, DO

4.6

A. lire lu'cixpoial..

0.011

li,00

(1,011

IOTAI CAf'IlOl 4

2.474.6'22, >.!

470,216, JS

2.045.038,67

CAPI ) Ol UI 5 Alltffhelluieli

5 1

t irgani/aii1 de șanlui

37 122.34

7 053,24

II 175,59

îj l. ! ta ttiii iir mushi(t In

74 - fS 2.3

i 702 le

2‘> 130. 3"

»      Chiitiiiil! t ^ntKi ,'t       .i n grafit i

Z 4.12

151 ui

1-1 ”25,/u

< viiHMmine. role, Lise, «ostul cudihdui

32.070,01)

6 Hl»l, >11

38 l(>3 3|)

(. i miisio.nn k-<1< .l'.iii/ik aii i. nle . i i-Ji Iul ui b.in. ii 5.2.1.

lin.inialoai r

t ’jm

UJ4/

m ta

t ( t l.i ah'iriîlâ ISC pmhuK iiliohil * alikiții hi» iănhu dț । oiislrm in

1.’ ’il 11 (HZ

2.16'6.40

14 '(4(.,4O

Q uhi alfivnta l'sl pi litiu loutiohil Hiatului iit .immajair.i \2 3 trțHi'titihu. uib.înr iu și piiitiu anii>ii/aua lin rarilor di mașinii ții

? 'UAutr

/ .A

1 ••,atS .s

i ? 4. 1 "la afi Ti*nlâ C      Soi iak a C oiish ui b u iliu ( St

I.1 P.KS Hî)

v > p?

14 4. 2 1.2

1 axe penii u aiurduri. a\ i/i o'iifurnu-și autorizalia dc imiMl uin dt-Hlnnțai'v

4 Â<>(J tf(/

S » â du

» WV

5.1

Chelmieli diwrsr ț.i nepn-i aztile (20.11 'r apii.4 Sub, ipițuj 1.2. 1.3. 1.1, 2 ’> 3. 3.N, |

556.431,03

iha;ji ou

662.152.93

5.1

C heltuu li petiliu infoiniar,' \i pnblu il.ik

0,11(1

(1,(10

101 \i caphoi .>

625.623,38

1 I8.86S.44

744.491,82

CAVI 1 Ol II 6 Cheltuieli pentru probe tehnologii? si teste si predare l.i beneficiar

0 1.

ITrgiiliiva pi l^vnahdni dr <Aplo.Hau

0.000

0.00

0.00

6.1

Plebe It'hni'lirgiiv m (, st,-

l),(W

0 0(1

0,0(1

li)l Al 4 AI'IIOI (>

11,00

0,1»)

f O l Al GINI R 11

3.414.778,54

648.807,92

4.063.586,46

D i n c a re:

C i M (1.2 ♦ 1.3 r 1.4 + 2 i 4.1 i 4.2 < 5.1.11

2.4<W.570,76

474.918,44

2.974.489,20

In pii'iiiri h dala de2(1 (11        1 rure 1 >>>? îi i

BrihJic iar

CU.P.Sj ( I OK 2


St l l XA I \GI\I 1-Kl\<. i.Ki >1 l'SKI

Bvjictif iai,

A I) l’.Ședm 2


D1VIZ OBILC [ ULUI

Reabilitare sistem nilier

IUAISJI I I ARI SISI I \1 Kl'lli R SI RADA U Ol l(.A\(, AAIAIH t'S MO/.ARl Ml IOR 2, Bit l Kl Ș I I■\ r, frL

Denumirea । ufiiloh lor șt subcupitoleh» de < liettuieli

l'ti/Ortri' '

ț/âră 1 VA)

J.V..4.

1 tiloeire

(< ti 1 VA)

lei

lei

lei

1

2

3

1

6

(’Al’ITOl 11 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

GiO'-fmi Iii ^i instalații

4 1.1 Rvai’ilitaii'sisk'in i utivi

4.I.I.I Reabilitam sistem ntiicf

2 174 S22.53

470.216,28

2,915.038,81

TOI Al 1 - subcapitol 4.1.1

2.-17'1.822,53

470.216,28

2.01.5.038,81

4 ?

Monlaj utilaje, echipamente tehnologii e și

0.00

0,00

0,00

1O1.A1 11 - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și linii lionale < are

u.fio

0,00

0,011

4.4

Utilaje, echipamcnlc tehnologa e și Imn litmale cate

O.ill)

0,00

0,00

4.5

1 lolări

0.lN>

0,00

0.(10

1.6

Arii\<‘ nvioj poralu

0,00

0,00

0.00

IOI Al li! - subcapitol 4.3+4.4+1.5^4.6

0,00

0,00

0,00

1 ului tli ii.. )>i' obîeel ( I olul I + Iotul 11 ■+ 1 olul HI)

2.3 7-1.8.'2,53

470.210,28

2.845.O38,S 1

I’roier Ioni,

SC I l X'A i XGIXI i KIXGl.ROl !’ SR1


Bviiefii joi

ADMIXiMKA I IA IX !MI Ml I l I i't Uf K

S| ( 1OK2


DEVIZ GENERAI.

privind chviiii idile netvhjre rcdlixdiii ijlni-iiii ulm conform t f( • 4(17'2016

IU X1JII II ARI SISTI M Rl I Jl K SIR \DA I Kl Dl R1( ( HOPIN SI (. |()R 2, BUC t Rl SI I

■Vr, cri.

HHHifim Ctt/uti>l<‘!<it ji sriOcii/’iff’/r/iir i/c c/icOnri/i

Va/imir

(/HBÎ / V U

1.1 „4.

Vzthnin

(cu 1\A)

lei

hl

Irt

1

2

3

4

5

CAPITOl UL 1. Chdluidi pentru obținerea si amenajarea terenului

Chdluidi pentru obținerea și amenajarea terenului

l.i

Obținerea terenului

tl.t.ltl

0.0(1

0,(11 i

1,2

A menaja iva ten ni 11 ui

iJJKI

11,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului m aducerea Li știrea inițiala

o.oo

{Ijio

0,1)0

1,1

l ItelOlii'li pentru reloc.iK'a'prolri ți.> utilităților

mm

(1,00

fi, un

JCJ7.ll CA!’! IO! 1

<1,00

0,00

0,00

CAPJTOi.Uî. 2. Cjiesîuivli penhu asiguiâiea imuuuilui necesărv obiectivului Chelluidi pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru aMgiiraira ulililalilur necesare obiecții ulm

tmu

0,00

0.00

IOIAI CAl'ITOl 2

0,00

0,00

0,00

CAPI I Ol UI 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

11

Sluilit

-1.001),(Ni

1.760,00

3.1.1 Șltnlii Jo fnvn

1.0(10,0(1

760,(10

■l.i 60,00

> » t n ......i ... ■      i ...... i, j.......  i;  i...

’• < -■ <'"(•• ' 1 /■'“    .....f ■'       *' ,<Lc          .........

/I ițți

fl Af«

e / i/1

3.1,3. A/h clintii -pir ificv

i;,t)(j

0,00

UIju

3.2

Deviimenialii siipiM l si i hdluii li penlru obținerea de avize, ai ordin i >i auloi i/alii

51)0.00

<15,(10

S95r00

3,3

f Api'itiz.uc tehnică

2.500,00

475,00

2.975,011

3.4

CwlilîciUea perfoi mantei energetice ți .nulitul iiivrgvlR' al t lădiriloi

(J.iHl

0.00

0,00

3.5

l’roiect.ue

192.282,42

36.533,67

228.^16,09

V5 1. icniți tic preiei hm’

0,00

0,00

vj.2 Slndm de ^ieh zninlilntc

0,00

m,oo

V ‘v 3 St/nlfii di- Czjl’jlfl.ih dai mm nljHic ilc jK .'iiiH- a Im hitilni de i/ilcj iVnlii ilcci:. x'i /h'itil

iC’.t'iOiUJO

H.932.00

74.732 O')

3 5.-J ! >?< untcnhiliilc tehuii c ih ity.ifr in irdcti'ti obțim ri ueiZi'/r» ih i'J'iHif ilt•/', tei/el izdiillci

-l\ă(>L_u'

11 25 C o.5

3 5. >. V'i’r/fd ama Ir/iînră Jr ia/didr a peciei, tal ni IduHi u ilthilifiui deciit niii

AVO, 20

! 3<>2.Tr>

S 72J75

' 5.n. Pruiccî tihnit    dehiiii cir c.\ ce ut ic

73.'9I 9.1

13 93'>.-17

87 2(7. IO

3.6

Organizarea p’i'cedui ilnr de achi/itm

0,(10

D.tm

II 0(1

37

Consiill.itită

o,oo

O.Otl

(1,00

3. ’ 1 \li»irtj,'ri)unlnl rii’]'iiii, 11 (vlilrii cl.i.. tisul ite m. ■ Stți:

0,00

(ftifj

3 .' 2. Amitlii! fiii.ini irtr

0,00

(<i)0

3.8

Asistență lehniiă

111.93; nu

21.26820

133.206,10

A.

.lf

/ h iiiiinm e < iipr/o/. /pi șt siibcuptlo/r /<>i </< i iu Unu ii

1 iddfiJl

</cb.i 1 l .V

IA 1.

l n/ouri

(<u /l V

Ir/

Ici

/< I

1

2

3

. i f/P H iu

i

i>J» । -U

5

s’i/.dfi

' > 1 i id r fi /fir» j Jn> / .rrlc.i, i ici

V.S l.l } t f't i k’ili/.J j/f u ifd/i ii h»<

1 it'Ui jiu

MHNI

1 IL»tl UU

? < / p Htt h       ip.rn i f h it't huitahtf hi A' ut /;/>» iu

ti» i OiHief j/ /fh rnl'.'/ci ilc t Xi < H.'ii         li di i iffit1

hî<j’t\ /.■>aiul ih- hhif hi ( t ’/i-h iu In

! fitl'HlU

I

1>. / >/»•/.<, ulicj, ..uituc

jihj onu

Jl/SkS. ’O

/lO.s'.’oJU

IO1 1/ (71/770/ î

îl 1.2211 12

5971/,87

1711.112,10

CAPII Ol UI -1 ( heltuicli pentru investiția de bază

i 1

C cnslun Ut sj inslaLitii

2.113 1164,1-1

•l(> l.l 82.19

2.9117-246.33

■1 1 I                 Sbh P| Hi/iri

’ IH IH-/./4

-ii-; /.s?.H

’ 'ÎIC ’ 4o.33

4 2

\î<«Blaj ulii mi ii hip.iiHi’nii îehunhipjs» și hnu li. ijuir

1! <ll)

<i un

0 ou

1 1

t.'lihije. i‘chi| '.mu i:le leh i. 'logice si fuiu u> mal< , ,m imwl.» montai

it.Pd

11 Oi!

utio

1 1

1 5

l 1:I.1|. 1 < lupan:. i>h ||4m logic șs Ol, ii :'..ili ,.ir nil isc,..» n>.,nl,>i și e. hipcmunlc■ J. tr.m-p.,,1 _ _

O.lliJ

iJ.dl)

(l.lll!

1 )t lâii

U.llll

ILUIî

0,01!

■1.6

Ai |i\v iivo >! p< »!<)li

b.litl

O,(i{l

II,(Ip

/()/.!/ ('1/7/0/ J

2.U1.064,14

4b4 182,1'1

2.‘>07.24b, 11

CAPII Ol li 5 Alte cheltuieli

=. I

Organizări de șantier

3(> f>

0 902,73

43 1418,7 1

5 / ! l Iu un i th < tu/s/j i/i Ih

■/ o ;i.s.>

29 072.47

î / ? ( >h i7uh ii'unit \t i jyiuiLih ii țiiiitu i afin

!' 7 , î

? ViJ/îJ

hi 3 X' .-4

5 ?

C onii'doanr, < i»k\ î.ixu.«ostul t nthluhn

U. 7I7.pi>

<?.l)2(,,23

37 743.23

C i          h' si ih »bân/ilr ateu ntr < h liduhu b.înt n

5.2.1                         ■

Jinantalt ..ut

n.u/i

l},im

(. t Li .Ut ii n!.j !5( prnli ti 11 nlruhil i .ihtatji Im iniil<‘r de 11 iiv-h tu tu

12 Ahjjjfi

2 î■j ?d

14 "’4>l

(A'la aii ivid.i IH pentru tvnlrolid -laiului m anu najau a

5 ?. i. ti i ih 4nilul uib.mism și p, nh u miitri / u. .i hn.râidor du iunsîith In

' Ibf l"

/ / 2/i

' u \{ )<}

x.2.1. C ele .iti'ieiila l .isei S.ș i.sl, a (. ondi iu t. s ilei (. St

r isu’i

.' 1-14 22

I I 68 1 1

__   1 a\i pi'tilrti aiuidiin. .ni/t n ntoiinr și. aut’iizjlia tb-

5.2 5

uuiiMiuirv J< -limLtit

-J 1 >■! 1! 1

> i

5.3

C In llmell di( erse și mpses ,1/uie (Îi/.U ' i ( ,ipu. 1 Subi.ipilol 1.2, 13, 1.4,2. 35 '5,-i

sp< jseș.su

IU 1.396.81

1.3 3.833 70

■vl

t lu lluii li j’i’nlm mici mare si publii itali

U.tKI

ll.ui

0.00

10/1/ l .1/7/0/ 5

07.819,87

117.385,77

735,205,64

CAPIIOl UI 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

0.1.

l'rvg.ilite.i p. 1 •.on.ilului de cxplo il.ue

ti,i KK)

O.(iO

0,00

6.1

Probi- k'hunlupjiT si tesle

II.UOIJ

0,1111

II mi

IOIAI CAI’ITOI b

I),IW

n, oo

0,00

IOJAI.GI M RAI

3.372.101,33

(.411.699,83

4.012.804,16

Din ea re:

C 1 M (L2 i 1.3 41.4 + 2 + 4d i 4.2 + 5.1.îl

2.167.49l,79

468.824,01

2.936.318,80

M I I \A I \< .l\l I Rl\( t .Kt M I’ sR|

UI VI/ OIMEC I UI UI

Reabilitare sistem iiitier

Rf AHll I I ARI SIS I I M Rl I II K SI R \I)A lltll >1 HIC( HOPIX SI LI OR 2, Bl ( ( Ui Ș I I

Xr.

cit.

1

DeitmniiTii t apiloleh»' și siihcnpif ofelm ile iJit'iiitu li

Ih/ourc '

(tară 1 TA)

\ n/mne

(ni / U.4.)

lei

lei

lei

2

3

(t

CAPII

Ol UI 4 ( heltuieli pentru investiția de bază

___

4.1

Unn-Uim Iii si insialalii

4.1.1 Reabilitare sistem uitiei

-1.1.1.1 Reabilitare sistem rutier

2.443.064,14

4o4 182,19

2.907.246,33

IOTA! 1 - subcapitol 4,1.1

2.44.3.064,74

4 (>4.182,1'1

2.007.246,33

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehn<ilogice și

4Î.C-0

0,00

0.00

11)1 A

1 11 - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,0(1

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și hun lionale taie

11,00

0,0(1

(1,00

4.4

Utilaje, eihipamente tehnologice și limOionale tare

0,00

0,00

o,oo

4.3

î întări

0,00

0,00

0,00

1.6

A> l:\e necoipoiak

0.00

0,00

0,00

1 Ol

I 111 - subcapitol ),3+4.4-r4.5+4,6

0,00

0,00

0,00

l'u lai i/eei: pe obii el ( l olul 1 + l olul 11 -e l'ohil 111)

2.443.064, J4

464.16'2,7‘1

2.1)07.240,13

INDICA TORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE SISTEME J

RUTIERE - 21 STRĂZI DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

INDICA TORI TEHNICO ECONOMICI pentru proiectul de investiții

■Reabilitare sistem rutier pe străzile: Litovoi Voievod .Doctor Calistrat Grozovici, Int. Crenienița, Moroieni, Șos, Gherase, Podul Vârtosului, Podul Corbului, Stolnicul Vasile, Trei Scaune, Odorhei, Vladislav Voievod, Alee Keppler-Sf.Petru Tei, Geamandurii, Puieților, Int. Puieților, Int. Pâncota, Lăptari Tei, Căpitan Juverneanu, Canea Nicolae, Wolfgang Amadeus Mozart, Frederic Chopin -

SECTOR 2, BUCUREȘTI

Descriere:

Crearea unei infrastructuri rutiere sigure este condiție fundamentală pentru eficientizarea și fluidizarea traficului pietonal și auto. Efectele acestei abordări se regăsesc în influența asupra mediului înconjurător și reducerea poluării generate de activitățile de transport. De asemenea prin investițiile propuse, respectiv prin reabilitarea străzilor și crearea de locuri de parcare suplimentare, rezultă decongestionarea și fluidizarea traficului, cerință ce este impusă de STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚĂ RUTIERĂ 2013 - 2020 aprobată de Guvernul României.

Investițiile propuse sunt în concordanță cu “Strategia de dezvoltare a Sectorului 2, București”. Suprafața totală pe care se vor executa lucrările în aceste amplasamente se află în administrarea Sectorlui 2 al Municipiului București și sunt înregistrate în inventarul Domeniului Public al Sectorului 2.

în ultimii 10 am, numărul autovehiculelor de transport persoane din Regiunea București-llfov a crescut cu peste 25%, din care 96% sunt autoturisme.

Este de așteptat ca în următoarea perioadă, tendința de creștere să se păstreze și chiar să se accentueze pe măsură ce economia se va dezvolta și obișnuințele privind modalitatea de deplasare ale locuitorilor se vor modifica.

De aceea, pentru soluționarea unor asemenea situații complexe sunt necesare abordări la diferite niveluri, prin reabilitarea sistemului rutier cu scopul de a ajuta la decongestionarea și fluidizarea traficului în general.

Defecțiunile întâlnite au fost localizate și măsurate, prezentând grade de severitate diferite. Urgența de remediere este stabilită în funcție de gradul defecțiunii, ținând cont de efectul acesteia asupra desfășurării normale a traficului rutier, de modul în care afectează siguranța circulației și de influența asupra comportării în exploatare a îmbrăcăminții rutiere bituminoase.

Obiectivele ale căror devize generale și indicatori tehnico-financiari sunt supuși aprobării sunt următoarele (euro-leu=4,8443, curs BNR la data de 23.03.2020):

 • 1. Str. Litovoi Voievod

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 2.118.879,52 lei reprezentând 437.396,43 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.526.412,10 lei reprezentând 315.094,46 euro

Suprafața totală : 5.130 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (4 luni) : 2.118.879,52 lei reprezentând 437.396,43 euro

Durata de realizare: 4 luni

 • 2. Str. Doctor Calistrat Grozovici

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 1.857.523,23 lei reprezentând 383.445,13 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.336.086,79 lei reprezentând 275.805,96 euro

Suprafața totală : 4.257 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (4 luni) : 1.857.523,23 lei reprezentând 383.445,13 euro

Durata de realizare: 4 luni

 • 3. Str. Cremenița

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 2.994.417,75 lei reprezentând 618.132,19 euro din care C+M inclusiv TVA: 2.170.864,81 lei reprezentând 448.127,66 euro

Suprafața totală : 6.011 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (6 luni) : 2.994.417,75 lei reprezentând 618.132,19 euro

Durata de realizare: 6 luni

 • 4. Str. Moroieni

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 541.815,55 lei reprezentând 111.845,99 euro din care C+M inclusiv TVA: 327.407,40 lei reprezentând 67.586,11 euro

Suprafața totală : 1.163 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (4 luni): 541.815,55 lei reprezentând 111.845,99 euro

Durata de realizare: 4 luni

 • 5. Șos. Gherase

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 5.273.204,45 lei reprezentând 1.088.537,96 euro din care C+M inclusiv TVA: 3.883.678,58 lei reprezentând 801.700,68 euro

Suprafața totală : 12.286 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (12 luni) : 5.273.204,45 lei reprezentând 1.088.537,96 euro

Durata de realizare: 12 luni

 • 6. Str. Podul Vârtosului

Valoarea totală inclusiv T. V.A.: 353.503,20 lei reprezentând 72.973,02 euro din care C+M inclusiv TVA: 226.436,75 lei reprezentând 46.742,92 euro

Suprafața totală ; 656 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (4 luni): 353.503,20 lei reprezentând 72.973,02 euro

Durata de realizare: 4 luni

VIZAT spre neschimbate

 • 7. Str. Podul Corbului

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 348.702,35 lei reprezentând 71.981,99 euro din care C+M inclusiv TVA: 223.258,07 iei reprezentând 46.086,76 euro

Suprafața totală : 657 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (4 luni) : 348.702,35 lei reprezentând 71.981,99 euro

Durata de realizare: 4 luni

 • 8. Str. Stolnicul Vasile

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 3.129.482,07 lei reprezentând 646.013,27 euro din care C+M inclusiv TVA: 2.272,383,62 lei reprezentând 469.084,00 euro

Suprafața totală : 6.919 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (12 luni): 3,129.482,07 lei reprezentând 646.013,27 euro

Durata de realizare: 12 luni

 • 9. Str. Trei Scaune

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 806.626,86 lei reprezentând 166.510,51 euro din care C+M inclusiv TVA: 558.648,70 lei reprezentând 115.320,83 euro

Suprafața totală : 1.586 mp

Eșalonarea investiției:

Anul l (6 luni): 806.626,86 lei reprezentând 166.510,51 euro

Durata de realizare: 6 luni

 • 10. Str. Odorhei

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 400.855,67 lei reprezentând 82.747,90 euro din care C+M inclusiv TVA: 262.458,55 lei reprezentând 54.178,84 euro

Suprafața totală : 782 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (6 luni): 400.855,67 lei reprezentând 82.747,90 euro

Durata de realizare: 6 luni

 • 11. Str. Vladislav Voievod

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 1.548.787,05 lei reprezentând 319.713,28 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.107.249,43 lei reprezentând 228.567,48 euro

Suprafața totală : 3,621 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (6 luni) : 1.548.787,05 lei reprezentând 319.71 3,28 euro

Durata de realizare: 6 luni

Vizat ~ ~ spre neschimbare secretar

 • 12. Str. Alee Keppler-Sf.Petru Tei

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 1.146.099,291ei reprezentând 236.587,18 euro din care C+M inclusiv TVA: 808.226,45 lei reprezentând 166.840,71 euro

Suprafața totală : 1.833 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (6 luni) : 1.146.099,291ei reprezentând 236.587,18 euro

Durata de realizare: 6 luni

 • 13. Str. Geamandurii

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 1.232.263,63 lei reprezentând 254.373,93 euro din care C+M inclusiv TVA: 875.781,26 lei reprezentând 180.785,93 euro

Suprafața totală : 1.954 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (6 luni) : 1.232.263,63 lei reprezentând 254.373,93 euro

Durata de realizare: 6 luni

 • 14. Str. Puieților

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 1.879.949,40 lei reprezentând 388.074,52 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.346.502,62 lei reprezentând 277.956,08 euro

Suprafața totală : 4.443 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (6 luni) : 1.879.949,40 lei reprezentând 388.074,52 euro

Durata de realizare: 6 luni

 • 15. Irit. Puieților

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 279.252,95 lei reprezentând 57.645,68 euro din care C+M inclusiv TVA: 172.560,35 lei reprezentând 35.621,32 euro

Suprafața totală : 522 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (4 luni) : 279.252,95 lei reprezentând 57.645,68 euro

Durata de realizare: 4 luni

 • 16. lut. Pâncota

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 491.297,66 lei reprezentând 101.417,68 euro din care C+M inclusiv TVA: 325.608,06 lei reprezentând 67.214,68 euro

Suprafața totală : 1.130 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (4 luni): 491.297,66 lei reprezentând 101.417,68 euro

Durata de realizare: 4 luni

 • 17. Str. Lăptari Tei

Valoarea totală inclusiv T.V A.: 2.048.057,66 lei reprezentând 422.776,80 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.481.231,12 lei reprezentând 305.767,83 euro

Suprafața totală : 4.094 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1(12 luni) : 2.048.057,66 lei reprezentând 422.776,80 euro

Durata de realizare: 12 luni

 • 18. Str. Căpitan Juverneanu

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 2.304,550,07 lei reprezentând 475.724,06 euro din care C+M inclusiv TVA: 1 652.338,03 lei reprezentând 341.089,12 euro

Suprafața totală : 7.626 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (12 luni) : 2.304.550,07 lei reprezentând 475.724,06 euro

Durata de realizare: 12 luni

 • 19. Str. Canea Nicolae

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 3.485.958,62 lei reprezentând 719.600,07 euro din care C+M inclusiv TVA: 2.540.323,78 lei reprezentând 524.394,40 euro

Suprafața totală : 12.767 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1(12 luni) : 3.485.958,62 lei reprezentând 719.600,07 euro

Durata de realizare: 12 luni

 • 20. Str. Wolfgang Amadeus Mozart

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 4.063.586,46 lei reprezentând 838.838,73 euro din care C+M inclusiv TVA: 2.974.489,2 lei reprezentând 614.018,37 euro

Suprafața totală : 8.040 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (12 luni) : 4.063.586,46 lei reprezentând 838.838,73 euro

Durata de realizare: 12 luni

 • 21. Str. Frederic Chopin

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 4.012.804,161ei reprezentând 838.838,73 euro din care C+M inclusiv TVA: 2.936.318,80 lei reprezentând 606.138,93 euro

Suprafața totală : 8,240 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1 (12 luni): 4.012.804,16lei reprezentant

Durata de realizare: 12 luni                          i

DIRECTO^^TO

AlinVttsilică JDRUSj

DIRECTOR TEHNIC                 '

Valetm^MICU

r- VIZAT , spre neschimbate

l-838-.-828,73 euro

AL

7 \ \ \

^"BniECTOR ECCWDMIC Marius PĂXjitMĂ.

întocmit 2dx. 23.03.2020

.. y lonlPOP