Hotărârea nr. 100/2020

Hotărârea nr. 100 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere - 21 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”

ROMANȚA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


stl ir       țr

.Jșșfa         ▼ romama2019.eu


Clasa 3008 categorie 2. 4 . 6


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind transmiterea imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, Sector 2, București, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Poliției Locale Sector 2, cu destinația de sediu al acesteia

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.04.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, Sector 2, București, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Poliției Locale Sector 2, cu destinația de sediu al acesteia1,

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 51610/12.04.2019 prezentat de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 52303/15.04.2019 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în :

  • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

  • -  Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 4/16.01.2003, respectiv schimbarea destinației imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, București;

  • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 320/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 4/16.01.2003, respectiv schimbarea destinației imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, București;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 95/2019 privind modifi


a și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. ind atribuirea din administrarea Consiliului General al Municipiului București trarea Consiliului Local al Sectorului 2 a spațiului situat în Bd. Basarabia nr. r 2, cu destinația economat.


în temeiul art. 45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin (2) lit.f și l), respectiv alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă transmiterea imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, Sector 2, București, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Poliției Locale Sector 2, cu destinația de sediu al acesteia, în aplicarea prevederilor art.l alin. (1) din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 95/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 4/2003 privind atribuirea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 a spațiului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, cu destinația economat.

Art. 2 Predarea-primirea imobilului menționat la art. 1 se va face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Consiliul Local Sector 2 București, în calitate de predator, și Poliția Locală Sector 2, în calitate de primitor.

Art. 3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Poliției Locale Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.