Hotărârea nr. 10/2020

Hotărârea nr. 010 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr. 145/02.10.2017 și modificați prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/26.04.2018

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă

Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 145/02.10.2017 și modificați prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/26.04.2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 145/02.10.2017 și modificați prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/26.04.2018;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 10725 / 23.01.2020, întocmit la nivelul Direcției Management Proiecte și de către Managerul de proiect - Director executiv al Direcției Publice de Evidență Persoane Stare Civilă Sector 2, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectiveior/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 145/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,.Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”\

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 87/26.04.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art I (1) Se aprobă actualizarea indicatorii tehnico-economici pentru proiectul ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 145/02.10.2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/26.04.2018, conform anexelor nr. 1 și 2 ce conțin un număr de 8 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 145/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico- economice faza DALI a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul „ Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19” și ale H.C.L. nr.87/26.04.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico- economice faza DALI a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul „ Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, rămân aplicabile.

Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, precum și Directorul Executiv al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Hotărârea nr. 10

București, 30.01.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inslusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

DEVIZ GENERAL

Faza ph al obiectivului de investiții: „ REABILITAREA TERMICĂ A SEDIULUI DIRECȚIEI PUBLICE DE EVIDENȚĂ PERSOANE ȘI STARE CIVILĂ, STR.OLARI NR.19, SECTOR 2, BUCUREȘTI”

I VIZAT n spr© neschimbare, SECRETAR,

ANEXA /

Proiectant

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.l.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RW, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com,: J 40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300,877., Fax;031/42.42.041 mall:office.hardexpert@gmall.C0(n

DEVIZ GENERAL

Fazei Pth

al obiectivului ele investii:

"REABILITAREA TERMICA 4 SEDIULUI DIRECȚIEI PUBLICE DE EVIDENTA PERSOANE $1 STARE CIVILA, STR.OLARI NR, 19,SECTORBUCUREȘTI"

nr< crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

iei

£

3

4_______

5

CAPITOLUL 1

CheltuieJ] pentru obținerea sl amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0.00

6.00

Amenajări pentru protecția mediului sl aducerea

1.3

terenului la starea Inițiala

2803.16

532.60

3335.76

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

2803.16

_______532.60

3335.76

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții__

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2                            ____________________

__________ 0.00

__________6.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind Impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1,3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatll-suportsl cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri sl autorizatii

1500.00

285.00

1785.00

3.3

Expertiza tehnica

14763.00

2804.97

17567.97

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

11970.00

2274.30

14244.30

3.5

Proiectare

97517.00

18528.23

116045.23

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3,5.2. Studiu de prefezabilitațe

0.00

0.00

0.00

3,5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

13167.00

2501,73

15668.73

3.5.4, Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acorduriior/autorizatițlor _

21350.00

4056.50

25406.50

VIZAT ~ spre neschimbare, SECRETAR.

HG

crt

Denumirea capitolelor sl subcaplielelpr de cheltuieli

Valoare *2) (tara TVA)

t...........

1 rvA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

5

3.5,5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sl a detaliilor de execuție

5000.00

950.00

5950.00

3,5,6. Proiect țehnk. si detalii de execuție

58000.00

11020.00

69020.00

3.6

3.7^

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0,00

Consultanta

155670.00

29577.30

185247.30

3,7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

155670.00

29577.30

185247,30

3,7.1, Cheltuieli cu întocmirea de strategii pentru eficienta energetica

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

10339.00

1964.41

12303.41

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

600.00

114.00

714.00

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

300.00

57.00

357.00

3.8,1.2. pentru participarea proiectantului la fazele Incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat In Construcții

300.00

57.00

357.00

3.8.2. Oirigentle de șantier

9739.00

1850.41

11589.41

Total capitol 3

291759.00

55434.21

347193.21]

CAPITOLUL 4

CheltuleHjpentru fnvestltladebaza

4.1_

Construcții sl instalatii

1900904.19

361171.80

2262075.99

4.1,1 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLĂDIRII

631420.25

119969.85

751390.10

4.1,2 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE (NCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

70212.25

13340.33

83552.58

4.1.3 INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU

5056.49

960.73

6017,22

........

4.1.4 LUCRĂRI DE REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT IN CLĂDIRI

168836.68

32078.97

200915.65

4.1.5 MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

1025378.52

194821.92

1220200.44

4.2

Monta] utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

8964.73

1703.30

10668.03

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita monta)

148239.00

28165.41

176404.41

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj sl echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

39131.20

7434.93

46566.13

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

2097239.12

398475.44

2495714.56

nr.

i

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare eu TVA

cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

.5

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

52919.93

10054.79

62974.72

5.1,1, Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

42433.73

8062.41

50496.14

5.1,2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

10486.20

1992.38

12478.58

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

21402.00

0.00

21402.00

5,2.1, Comisioane sl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2, Cota aferenta ISC pentru controlul calltatll lucrărilor de construcții

9728.00

0.00

9728.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism sl pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1946.00

0.00

1946.00

5.2.4, Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

9728,00

0.00

9728.00

5.2,5, Taxe pentru acorduri, avize conforme sl autorizatlade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

220789.83

41950.07

262739.90

5.4

Cheltuieli pentru Informare si si publicitate

7100.00

1349.00

8449.00

Tota

capitol 5 _______

302211.76

53353.86

355565,62

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1,

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6,2.

Probe tehnologice sl teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

____ PJJO

_________ 0.00

TOTAL GENERAL

2694013.04

507796.11

3201809.15

din care:

C+M (1.2t-1.3f l.4+2i 4.U4.2 r5.1.1)

1955105.81

371470.10

2326575.91

*2) In preturi la 23.10.2019; 1 euro = 4,7600 lei

Data: 20.11.2019


Beneflciar/lnvestitor

VIZAT spfe fieschinnbare, âSeftETAR,

INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI PENTRU PROIECTUL

„ REABILITAREA TERMICĂ A SEDIULUI DIRECȚIEI PUBLICE DE EVIDENȚĂ PERSOANE ȘI STARE CIVILĂ STR. OLARI NR.19, SECTOR 2

BUCUREȘTI”

CARACTERiS’FlC] PRINCIPALE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Al INVESTIȚIEI:

REABILITAREA TERMICA A SEDIULUI DIRECȚIEI PUBLICE DE EVIDENTA PERSOANE SI STARE CIVILA SECTOR 2 BUCUREȘTI, STR OLAR? NR. 19

 • a) Valoarea totala a Investiției (INV):

 • - 3,201,809,15 lei inclusiv TVA din care constructli-montaj (C+M) - 2.326,575,91 lei

 • - 2.694,013,04 lei farn TVA din care constructii-montuj (ClM) - 1,955.105,81 lei

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții PS1 in care sunt cuprinse minatoarele masuri:

 • • Măsură Ci

Izolarea termica a fațadei, parte opaca - pereți exteriori, pe fata interioara a acestora, cu vata minerala de natura bazall'ica de 10 cm grosime placata cu rigips- S ~ 440,63 mp;

 • > Măsură Cz

termoizolarea invelitorii cu un strat dc vata minerala de natura bazaltica de 20 cm grosime montat sub invclitoare st placat cu rigips S " 571,95mp

» Măsură Fi:

 • • prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente inclusiv a celei aferente accesului in clădire, cu tâmplărie performantă, cu ramă din lemn stratificat - S « 109,44 mp ;

» Sistem de Încălzire si furnizare apa calda de consum

Având in vedere faptul ca, termoizolarea anvelopei clădirii se va face la interior, conductele de distribuție, coloanele, conductele de legătură coloane - radiatoare, corpurile de incalzire si armaturile aferente acestora vor fi demontate si in consecința înlocuite cu altele noi.

Instalația de incalzire va fi prevăzută cu:

 • - armaturi de izolare a tronsoanelor principale si a coloanelor;

 • - armaturi de izolare a conductelor de legătură distribuție - coloane (pentru mai mult de 1 radiator);

 • - armaturi de golire a coloanelor;

 • - armaturi de dezacririre automata a coloanelor;

Radiatoarele vor fi din elementi de aluminiu, vor fi montate pe aceleași poziții si vor fi echipate cu:

robinet regalaj tur, cu cap termostatat;

robinet reglaj retur;

aerisitor manual.


nr

>pre neschimbare SECRETAR.

Centrala termica va fi dotata cu următoarele utilaje si echipamente;

Cazan mural in condcnsatio, camera de ardere presurizata, funcționare pe gaze naturale, tiraj fortat, cu puterea termica Pn 80[kW] x l[buc];

 • - Panouri solare, cu 30 tuburi vidate, cu jaluzele de proiecție la suprasarcina x 2[bucj;

 • - Vase do expansiune închise, cu membrana;

 • - Boiler pentru producerea apei calde menajere, tanc in tnc, cu o serpentina, cri volumul util Vu = 300[litri] x 1 [buc];

 • - Vana de amestec cu 3 cai si servomotor, pe circuitul de încălzire, comandata in funcție de temperatura exterioara;

 • - Vana de amestec cu 3 cai si servomotor, pe circuitul do apa calda consum menajer, comandata in funcție de temperatura de furnizare;

 • - Conducte din cupru, pentru vehicularea apei calde, in centrala termica;

Pompe cu turatie variabila, pentru recircularca apei;

 • - Vase de expansune închise, cu membrana x 3(buc);

Modul de automatizare, măsură si control x 1 [buc];

Sonda termica, montata la exteriorul clădirii;

Sonda temperatura ambientala montata in incaperea ce ma dezavantalata d.p.d.v. termic;

 • - Statie dedurizare apa x l [buc];

Centrala termica va fi amenajata in aceeași încăpere do la parterul clădirii.

Pentru prepararea apei calde vor fi prevăzute doua surse de producere a energiei termice:

 • • o sursa permanenta de producere a energiei termico - cazan cu funcționare pe gaze naturale;

 • - o sursa alternativa de producere a energiei termice - panouri solare.

Sistemul solar va fi format din:

 • - 2[buc] x panou solar cu 30 tuburi vidate tip 58 - 1800 [mm], ce vor fi montate pe acoperișul pensiunii, cu orientarea “sud’*;

 • - 3(buc] x racord flexibil intre panouri 22 - 3/4*’;

 • - 2(buc] x racord rapid din alama 22 x l“;

 • l [buc] x modul automatizare, inclusiv 2buc x senzori temperatura;

 • 1 [buc] x echipament de pompare in sistem închis;

 • 1 [buc] x vas expansiune inchis 35 litri;

 • l [set] x racord echipament de pompare - vas expansiune;

 • l [set] x aerisitor automat;

 • - 60[litri] x antigel;

» Instalații electrice

Unul din obiectivele generale ale proiectului il reprezintă valorificarea resurselor energetice regenerabile pentru producerea energiei verzi.

Se propun doua sisteme fotovoltaice off-grid a 5kW putere instalata fiecare, ce poate furniza circa 17 de kWh, medie zilnica anuala pentru investiție.

Montarea sistemului fotovoltaic se va face pe terasa clădirii.

Se propune ea sistemul fotovoltaic off-grid de 5kW sa fie compus din minim umiiuoiucle:

 • □ 20 de panouri fotovoltaice policristalinc ;

 • □ 4 baterii de 12 volti, 205 amperi care pot stoca pana la lOkVVh pentru autonomia sistemului fblOYoltaic in caz de ploaie sau ninsoare sau alte cazuri majore;

CJ I invertorc dc 5kW care permite alimentarea consumatorilor direct din panourile fotovoltaice sau/si cu un generator in paralel in cazul in care panourile nu produc suficient cat sa acopere necesarul de energie sau din sistemul energetic naționala;

 • □ Regulatoarele de încărcare ultra. rapide ;

 • □ cablu solar l x 6mm 1 cu protecție UV

 • □ Sistem de montaj pentru acoperiș înclinat

 • □ Set conectori MCM pentru cablu 4-6mm2

 • □ Doza etanșa de conexi.e pentru cabluri

 • □ Tablou electric cu siguranțe si sistem de protecție

 • □ Infrastructura de acoperiș (profile dc aluminiu, suporți de inox pentru acoperiș, șuruburi, piulițe, cleme dc capat si de mijloc, etc,)

Economia dc energie pentru Clădirea - Corp CI

Bste de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul dc masuri combinate) se obține o reducere semnificativă a consumului dc energie termică.

Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 301,22 kW/m2 an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri PS1 avem qr = 73,36 kVV/m2 an ceea ce va conduce la realizarea unei economii do energic de 78,30% si încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se nota 100.

 • c) Indicatori financiari, socio-economici, dc impact, de rezultat/operare, stabiliti in funcție de specificul si tinta obiectivului de investitii

Construcția - Corp CI obține ;

 • • o economie de energie pentru încălzire de 81,69 %

 • • un consum specific de energie pentru încălzire, pentru zona climatica II de 59,90 KWh/mp an ,.

o scădere a emisiilor echivalent CO2 față de emisiile inițiale de : 82,01. %

o reducere a consumului de energie față de consumul inițial de ; 76,25 %

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera ( echivalent tone CO2 ): 27,50

Valoare ia începutul implementării proiectului ~ 33,53 echivalent tone CO2

 • - Valoare la finalul implementării proiectului - 6,03 echivalent tone CO2 (echivalent 14,12 kgCO2/mp/an)

Consumul anual dc energic primara din surse regenerabile (kwh/an ) total

 • - Valoare la începutul implementării proiectului - 0 kwh/an

 • - Valoare la finalul implementării proiectului - 3416,56 kwh/an

 • d) Durata de execuție a lucrărilor: 9 luni

Proiectant

ISULT1NGSRL