Hotărârea nr. 1/2020

Hotărârea nr. 001 - privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2019 a deficitului secţiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2019 a deficitului secțiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 10.01.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2019 a deficitului secțiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019\

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 724/06.01.2020, întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București;

  • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizuk Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul M.F.P nr. 3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar la anului 2019, cu modificările și completările ulterioare;

\ Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind ^^tobarja exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind J®fâtprpba®n bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a /               bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. a) coroborat cu art.166 alin. (2) Ut. ,,d” din

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 București a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 294.348.855,32 lei, înregistrat la 31.12.2019.

Art.2 Se aprobă utilizarea excedentului anual în sumă de 121.113.775,20 lei, astfel:

  • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2020;

  • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul 2020, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

  • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar 2020.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial al Municipiului București”.Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 10.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare