Proces verbal din 31.10.2019

012 proces verbal sedinta ordinara 31.10.2019


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro * Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021) 200.60.00 Fax; +(4021) 209.02.B2


PROCES - VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 31.10.2019

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

Doamna Ana- Maria Scacioc - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București prin Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Ana- Maria Scacioc, face prezența consilierilor. Au fost prezenți 25 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție, domnul consilier local Andrei Robert Alexandru și domnul consilier local Țibuleac Bogdan lipsind motivat, existând în acest sens cererea nr.4486/22.10.2019, respective nr.4779/31.10.2019. Domnul consilier local Alexandru Adrian a participat la ședință și a votat începând cu punctul 2 de pe ordinea de zi. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 134, alin. (1), lit.„a” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Dispoziția Primarului Sectorului 2 înregistrată sub nr.2376/25.10.2019, completarea nr.2408/31.10.2019, precum și amendamentele executivului înregistrate sub nr.4541/25.10.2019, nr.4551/31.10.2019,       nr.4690/30.10.2019,       nr.4720/31.10.2019,       respectiv

nr.4757/31.10.2019 au fost aduse Ia cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 134 alin. (3) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ

 • 1. Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 29.08.2019;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 3. Proiect de hotărâre privind achiziționarea pentru și în numele municipiului București a terenului în suprafață de 45.000 mp, situat în orașul Pantelimon, B-dul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI-Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-cconomici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 12 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 3 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Piețelor Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 10. Proiect de hotărâre privind mandatarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 pentru a reprezenta interesele Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2, respectiv ale Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2 în fața instanțelor de judecată ; Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI

 • - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 12. Proiect de hotărâre privind desfășurarea activității de sortare a deșeurilor municipale și similare din aria administrativ teritorială a Sectorului 2, pentru îndeplinirea indicatorilor de reciclare și valorificare a deșeurilor precum și pentru realizarea țintelor de deviere de la depozitare, reglementate prin lege; Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI

 • - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu" a imobilului „Teatrul de Vară" situat în Str. Arh. Hârjeu nr. 61, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.407/2018 - privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu modificată și completată prin H.C.L. S2 nr.214/2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ în căutarea unui campion la Box";

16* Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea FI.C.L. Sector 2 nr. 185/2017 privind transmiterea unui imobil din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Emincscu";

Inițiator: TOADER MUGUR-MIIIAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Voievozi Gherghiceanu (situația nr.l);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația de lucrări nr.3);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 19. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru atribuirea denumirii de ”Parcul Ion Pârcălab” unui spațiu verde reamenajat pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 20. Proiect de hotărâre privind înființarea Consiliului Local al Elevilor din Sectorul 2;

Inițiator:DAN CRISTIAN POPESCU, SILVIU FEROIU, NICULINA MICLEA, ALEXANDRU DINU, GELA LÂZĂROIU, RĂZVAN ZAHARIA - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 21. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte la nivelul Consiliului Local al Sectorului 2;

Inițiator: Șerpescu Cătălin Constantin - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

 • 22. Proiect de hotărâre privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

Inițiator: Șerpescu Cătălin Constantin, lordache Florina Isabela -Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 39/21.02.2019 pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu „Metrorex" S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera; Inițiator: Popescu Dan Cristian- Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Ghcrghiței nr. 7, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobare documentației de urbanism PUD Strada Melodiei nr. 67, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobare documentației de urbanism PUD Strada Lanternei nr. 136, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIIIAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobare documentației de urbanism PUD Ceptura nr. 26B, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MII-IAI-Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Semnalului nr. 6, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Munții Buzăului nr. 2A, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Nicolac Cânea nr. 55B, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Inișor nr. 12, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI-Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Vasile Lascăr nr. 139, Sectorul 2 al Municipiului București;

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Teofil nr. 60, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 34. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „ Lucrări de intervenție la Grădinița nr.256" așa cum au fost aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr. 129/2010 și actualizați prin H.C.L. Sector 2 nr. 189/2017;

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 35. Proiect de hotărâre privind înființarea unui Centru de pregătire pentru admiterea la medicină, la Liceul Teoretic C.A, Rosetti din Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 36. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr.91/2012 pribind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând „ Lucrările de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2" așa cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 37. Proiect de hotărîrc pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 122/17.05.2019

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 38, Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate unei familii din Sectorul 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici și a devizului general pentru lucrări de intervenție ce urmează a fi efectuate la unități de învățământ preuni verși tar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu;

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatori tehnico- economici și a devizului general pentru lucrări de desființare a unor construcții cu caracter provizoriu edificate fără autorizație de construire pe terenul aparținând domeniului public al municipiului București aflat în incinta Colegiului Național „ Mihai Viteazul";

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 41. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932- Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București" Inițiator: DAN CRISTIAN POPESCU - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

 • 42. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr.70/2017 prin încheierea unui act adițional la contractul de comodat pentru spațiul situat în incinta Veranda Mall în vederea măririi suprafeței de la 105,88 mp la 312,81 mp pentru desfășurarea activității Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela, președinte de ședință: Bună ziua, declar ședința deschisă! Doamna Secretar, prezența, vă rog!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Prezenți sunt 24 de colegi.

Doamna Scacioc Ana Maria, Director Executiv Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ: Bună ziua! Din totalul de 27 de consilieri locali în funcție, astăzi la ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2, sunt prezenți 24 de consilieri locali, ședința se poate desfășura în condiții de legalitate, cvorumul fiind îndeplinit.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Domnul Alexandru Adrian vine puțin mai târziu!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: La ordinea de zi de astăzi avem 2 amendamente: primul se referă la îndreptare de eroare materială privind proiectele 10 și 18.....Un alt amendament: se retrage punctul 3 de pe ordinea de zi .

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Executivul retrage punctul 3 de pe ordinea de zi și punctul 40 de pe ordinea suplimentară. Referitor la punctul 3, am stabilit cu domnul Viceprimar, având în vedere că este un proiect mai deosebit, ca săptămâna viitoare toți membrii consiliului să mergem la locația respectivă să fie vizualizat terenul de toată lumea și să fie votat în cunoștință de cauză. Să știm exact pentru ce este acest proiect de hotărâre. Referitor la punctul 40, sunt niște indicatori tehnico-economici, vreau să-i revizuiesc puțin și va fi introdus în următoarea ședință de consiliu. Nu renunțăm la proiect! Vinerea viitoare, dacă vă convine și dumneavoastră, să plecăm toți de aici la ora 14, sau joi, cum doriți și dumneavoastră! Problema e că se întunecă devreme și ar fi bine să vedem toată suprafața. De asta ne-am gândit ca vineri la 14-14,30 ar fi mai indicat. Dacă puteți dumneavoastră joi la ora 14 -15-16 maxim? Eu zic totuși că vineri este bine!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vinerea viitoare la ora 14 să organizăm deplasarea de aici.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Am și eu două intervenții: solicităm scoaterea proiectului 12 de pe ordinea de zi întrucât lipsește orice referire la fișa de fundamentare pe elemente de cheltuieli pe baza căreia trebuia să se realizeze tariful. Astfel sunt încălcate prevederile Legii 101/2006 a salubrizării localităților în care la art.26, alin.5, 6 și 7 prevede condițiile în care se pot stabili, ajusta, tarifele și taxele speciale. Menționez că la aprobarea HCLS2 278/2019 prin care s-au aprobat tarifele pentru 5 activități ale serviciului de salubrizare s-a publicat fișa de fundamentare. Acum lipsește acest lucru și de aceea solicit scoaterea acestui proiect de pe ordinea de zi. Aștept răspuns din partea inițiatorului.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Tariful de la proiectul 12 este stabilit ca tarif maximal din studiul de oportunitate care a fost votat de Consiliul Local.

Domnul consilier local Chiricuță Ton: Studiul de oportunitate nu este în măsură să stabilească această valoare.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se face referire și acolo este și fundamentarea.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Referitor la punctul 41, solicităm scoaterea de pe ordinea de zi întrucât procedura de emitere a autorizațiilor nu prevede prezentarea nici unui aviz de natură a apăra sănătatea și securitatea publică, contrar celor sesizate de Prefectul Municipiului București prin plângeri prealabile repetate. Exemplu lipsa documentelor sanitar veterinare, avizele de securitate la incendii, pentru clădiri cu 200 mp, blocuri înalte, subsoluri, etc. certificate de conformitate pentru echipamente de agrement din parcuri. Culmea cinismului acestui proiect o constituie introducerea pe ordinea de zi imediat după comemorarea tragediei de la "Colectiv”! După ce oameni au ars noi dăm autorizații fără avize ISU ! Mulțumesc!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu suntem de acord cu propunerea dumneavoastră și vom discuta pe larg când ajungem la proiect. E trist că amestecăm o tragedie cu politica! Fiecare face politică cum poate și cum știe!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Supunem la vot ordinea de zi cu amendamente! .....Supunem la vot suplimentarea ordinci de zi cu

amendamentul executivului nr.4755.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Retragerea de pe ordinea de zi a unui proiect, de către inițiator, nu trebuie supus la vot. Ordinea de zi e cea cu completarea, cu amendamentele care au fost citite, fără cele 2 puncte, 3 și 40.

Se supune la vot. Ordinea de zi a ședinței C.L. Sector 2 din data de 31,10.2019 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ ~ 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metchău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașii Marian, Radu Gheorghc, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Zaharia Răzvan Cristian, Popescu Lenuta, Dan Cristian Popescu, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ:

Domnul consilier local Pușcașu Marian: am o nelămurire și o suspiciune asupra procedurii de vot la proiectul depus de mine "Butonul roșu” având în vedere că a fost amendamentul meu, am votat pentru. Nu-mi explic cum. Solicit aparatului tehnic care asigură serviciile IT să ne prezinte un raport detaliat și să ne asigure în timp real cum membrii Consiliului Local își exprimă votul! Eu am votat pentru, era amendamentul meu și apar la abțineri.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este posibil ca dumneavoastră să fi apăsat greșit.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în urma acestei inadvertențe grupul nostru o să se abțină la procesul verbal, e ca un semnal de alarmă. Votul fiecăruia e important și trebuie reflectat așa cum s-a dat.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Trecem la vot.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București:Sistemul este un sistem nou, digital! L-am întrebat pe domnul director și voturile dumneavoastră se înregistrează automat, nu există posibilitatea unei intervenții în sistem! Până vă obișnuiți cu el, e posibil să mai existe probleme.

Doamna Scacioc Ana Maria, Director Executiv Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ: în situația aceasta sunt necesare 13 voturi. E majoritate simplă.

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 27,09.2019 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -12, NU - 6, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - /

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Radu Gheorghe, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Lenuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra

ÎMPOTRIVĂ: Constantin Angela, Costache Jean, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Stanciu Ion

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Oprea Dumitru, Zaharia Răzvan Cristian

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București:

Procesul verbal a fost aprobat cu 12 voturi pentru , 6 împotrivă și 5 abțineri. Se aprobă cu majoritatea simplă. în situația asta majoritatea simplă este de 12 voturi. Jumătate plus unul din cei care votează și au votat 12 pentru și 11 împotrivă. Nu din prezenți ci din cei care au votat. Dacă unul dintre dumneavoastră părăsește sala nu se contabilizează nici pentru, nici împotrivă .

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vreau și eu opinia juridică, vă rog!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Un moment extrem de bun ca să vedem dacă sistemul funcționează! Mi-a arătat doamna Duinea cine apare că nu a votat! Doamna Bughiu, ai votat sau nu? Deci a vrut să voteze și nu i s-a luat votul! Una era să nu vrea să voteze și alta să nu poată din punct de vedere tehnic!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Și atunci cine a decis închiderea sesiunii de vot?

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: La mine pe tabletă a apărut: 12 pentru, 6 împotrivă și 6 abțineri. S-a jucat votul. A fost și a dispărut votul! Asta s-a întâmplat! D-aia am închis votul! în secunda în care am zis că se închide votul, erau 24 de voturi.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Doamna Președinte, vă sugerez ca data viitoare să anunțați închiderea votului.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Veți vedea pe înregistrare că am spus „ cineva se joacă cu votul”.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am spus că lolanda nu a putut vota! A vrut să voteze! Propun să reluați votul și să anunțați clar când se închide votul și să vedeți că sunt 24 de voturi. Sau cine nu vrea să voteze, să spună.

_                                                                       A

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Intr-o ședință de consiliu un proiect se poate vota o singură dată.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și cvorumul care este? 23 sau 24? îi împiedicăm dreptul de vot?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în situația în care un consilier nu votează că a vrut sau n-a vrut sau a greșit, se ia numărul total de voturi care e înregistrat. Dacă nu se poate, propun să votăm cu mâna ridicată! La fiecare proiect se poate ca cineva să se joace cu mai multă sau mai puțină intenție, cu aparatul și atunci stăm și discutăm la nesfârșit același lucru!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Trebuie să vă contrazic și vreau ca tehnicul să mi spună, această cartelă când o punem pe aparat înseamnă prezența noastă în sală. Dacă doresc să nu votez sau să fiu absent din sală, mă deconectez de la aparat, întreb încă o dată juridicul, la 12 voturi pentru, proiectul a trecut sau nu? De câte voturi avem nevoie?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în situația în care dumneavoastră nu doriți să votați, nu sunteți contabilizat. Puteți să fiți prezent dar sunt situații în care consilierul respectiv nu vrea să voteze.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Sunt de acord, din numărul total de prezenți atâta timp cât cartela arată că ești logat.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: La mine pe tabletă a apărut: 12 pentru, 6 împotrivă și 6 abțineri. Veți vedea pe înregistrare că am spus cineva se joacă cu votul.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: A trecut proiectul, să mergem mai departe!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: A trecut sau nu?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în procesul-verbal al acestei ședințe pe care sper să-1 aprobați data viitoare, vor fi strict voturile care sunt în sistem înregistrate. Ca urmare, acest proiect, procesul-verbal al ședinței trecute, este aprobat cu majoritatea simplă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din partea grupului PNL PER anunțăm că au fost o serie de proiecte de-a lungul timpului care cu toate că au luat jumătate plus unul din voturile exprimate, doamna Niță a spus că nu trec pentru că erau în sală persoane care n-au votat. Le vom căuta și le vom arătat pentru a fi considerate votate. Atunci a spus că cvorumul se pune jumătate din cei din sală nu din cei care votează. O avem înregistrată și vom lua acele proiecte și să le considerăm votate. Nu este o mare miză pe acest proiect. Noi am vrut să semnalăm că votul unui coleg n-a fost corect exprimat. Un semn divin ne-a arătat că iar la acest vot, un consilier care a vrut să voteze și nu i s-a exprimat votul. Un proiect poate să pice sau nu dintr-un vot. Se manipulează practic rezultatul voinței consiliului. înțeleg că nu se poate vota încă o dată, mergem mai departe dar vom veni cu proiectele care au picat și care de fapt erau trecute.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cvorumul înseamnă cu totul și cu totul altceva! Cvorum de ședință, cvorum pentru un proiect este altceva. Consilieri prezenți. faptul că un consilieri nu vrea el să voteze, este treaba lui și atunci unde contabilizezi!?

Este prezentat punctul nr.2, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2019,

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Comisia de buget- favorabil..Comisia de transparența- favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al. Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - 3, ABȚ - 3, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra. Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ;

Punctul nr.3, proiectul de hotărâre privind achiziționarea pentru și în numele municipiului București a terenului în suprafață de 45,000 mp, situat în orașul Pantelimon, B-dul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov -a fost retras de pe ordinea de zi de către Executivul Sectorului 2,

Este prezentat punctul nr.4, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ''Reabilitare sisteme rutiere - 12 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București"

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Comisia de buget- favorabil..Comisia de transparența- favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 12 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București” și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr.5, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 3 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Comisia de buget- favorabil..Comisia de transparența- favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 3 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr.6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Piețelor Sector 2.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Comisia juridică- negativ, ....Comisia de Comerț- favorabil..Comisia de transparența- favorabil.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viccprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba despre organigrama piețelor! Sunt întrebări?

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Care sunt criteriile după care sunt eliberați din funcție acele persoane?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba despre diminuarea în proporție destul de mare a activității de la Direcția Administrația Piețelor și la alte două direcții, DGAPI și ADP, datorită activității au nevoie de posturi în plus. Nu putem decât în limita posturilor aprobate pentru Primărie și Consiliul Local al Sectorului 2, există un număr maxim de posturi, se procedează la această reorganizare. în principiu la Administrația Piețelor, mare parte din obiect nu mai există.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Ca să fie integrați la alte direcții vor da examen cei de Ia Administrația Piețelor?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Totul se va face în conformitate cu dispozițiile legii! Dacă vor fi înființate posturi similare se pot face transferuri, în celelalte situații se vor ocupa prin concurs.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La Administrația Piețelor sunt 60 de angajați și ei administrează 2 piețe și câteva spații comerciale. în condițiile în care salariile s-au mărit, este un buget de salarii extrem de mare. Practic cei de la piețe nu mai au bani pentru salarii pentru că nu au atât de mult venituri! Tot ce iau pe concesiuni se cheltuiesc pentru salarii și nici așa nu ajung! Banii de la concesiunea pieții Obor, 6000 euro/lună și de la celelalte piețe, se cheltuiesc pentru salarii, ei nu fac nici un profit. Am mai încercat acum doi ani să reducem numărul de angajați, nu s-a dorit. Este o activitate total contra economică. Oricum reducerea este extrem de mică! Rămân mulți angajați, 39, Am discutat cu conducerea Piețelor ca o nouă etapă de reducere a personalului. Se cheltuiesc bani pentru salarii, nejustificat. Banii care ar trebui să vină la Sectorul 2 pentru investiții, se cheltuiesc pe salarii. Sunt direcții care au nevoie de oameni și nu pot angaja oameni. E o situație anormală.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Propun să venim cu proiectul luna viitoare și să facem restructurare la sânge, să transformăm în serviciu sau în birou, oricum nu mai avem decât 2 piețe în administrare și atunci facem lucrurile cap coadă!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mai avem niște locații de piețe care sunt în diferite situații juridice și să vedem cum vom desfășura activitatea acolo.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Sunt de acord cu ce s-a spus aici. Am avut 62 de posturi, 10 de conducere, 52 de executiv. Oricum rămân 5 de conducere 34 executiv. Sunt mulți. Pe noua organigramă rămân 5 de conducere 34 executiv. La serviciu de Resurse Umane de ce ne trebuie 8 oameni? La financiar 8, administrativ 13, Care e scopul acestor oameni?

Reprezentat Administrația Piețelor: în ceea ce privește noua structură, noi apreciem că se încadrează în limitele legale de funcționare. După cum știți o persoană juridică trebuie să aibă niște structuri. Punctez că Ordonanța 71/2002 privind serviciile publice, obligă la funcționarea unei entități publice, la structuri juridice, economice, financiar administrative. Astfel că dumneavoastră apreciați că sunt 2 piețe dar de fapt sunt mai multe, concesionate, prin partencriat private, în asociere, care în momentul de față au o situație litigioasă veche, piața Obor se află în litigiu din 2007. Aceasta presupune o continuitate a unei activități, de asemeni privitor la serviciul juridic și resurse umane, acestea sunt 2 structuri și celelalte părți fac parte dintr-o normalitate publică a organizării.

A

In cadrul unei instituții publice sunt tot felul de comisii și o entitate juridică trebuie să funcționeze cu un personal. Intenția e să dezvoltăm piețe, cum spunea domnul Primar, sunt piețe care pot fi puse pe picioare, urmare a stingerii acestor litigii.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule Consilier juridic, știți cumva câți s-au angajat în ultimii 2 ani și jumătate la Administrația Piețelor?

Reprezentat Administrația Piețelor: Structura de acum durează de 2 ani și ceva astfel că în structura aceasta au fost câteva posturi vacante, s-au angajat prin concurs, nu știu acum câți. Există un flux de personal în cadrul unei entități.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Restructurarea o faceți pe studii superioare, medii, sau cum aveți?

Reprezentat Administrația Piețelor: După caz! Urmare a apariției Codului Administrativ anumite compartimente trebuie întărite pentru structura închirierii și licitațiilor. La achiziții trebuie anumite posturi conform Codului Administrativ. Au crescut studiile superioare.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Deci cei cu studii medii vor pleca toți.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să-i cerem domnului Primar să transfere bani din altă parte pentru că nu mai sunt bani pentru salarii.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ăsta este un aspect, pentru că nu putem transforma o instituție publică într-un SRL care trebuie să facă un profit. în momentul în care nu putem discuta de investiții pe care să le facem în acest domeniu pentru că nu avem bani, trebuie ca din bugetul local să transferăm bani pentru anumite investiții , mi se pare absurd. Avem posturi care nu sunt ocupate, la DGASPC, DGAPI, care au o activitate destul de mare în momentul de față.

Se supune la vot punctul nr, 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Piețelor Sector 2, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - IO, NU-3, ABȚ-10, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Popescu Dan Cristian

ÎMPOTRIVĂ:- Alexandru Adrian, lordache Isabela Florina, Radu Gheorghe.

ABȚINERE: - Boblea Ion, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Iliescu Constantin Cristincl, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Pușcașu Marian, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Metehău Andrei George

NU VOTEAZĂ: - Beldeanu Augustin Lucian, Oprea Dumitru

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: De ce se reduce personalul la investiții străzi în condițiile în care sunt străzi în reabilitare? Câte persoane lucrează în folosul comunității în Sectorul 2?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu știu! Știu că se fac demersurile, primim hotărârile judecătorești, asta pot să vă spună colegii de la ADP. Sunt 175 de persoane pentru care, conform hotărârilor judecătorești, s-a transformat amenda contravențională în ore de muncă în folosul comunității!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Cum veți gestiona situația? Sunt multe străzi de reparat și personal foarte puțin, două persoane!

Alexandru Tudor, reprezentant ADP: Dacă vă uitați la personalul de la secția "Drumuri” , n-o să putem face toate străzile din sector cu acei oameni! Există contracte cu firme care au câștigat licitația. Practic, cu acele persoane se fac reparațiile la drumuri.

Se supune la vot Amendamentul domnului Toader Mugur Mihai- Primarul Sectorului 2 nr. 4541/25.10.2019, la punctul 7, privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ-0.

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ:

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU-0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ-0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE: Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr.8, proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: M-a sunat înainte de ședință liderul de la Poliția Locală, domnul Nae Nicu, mi-a semnalat niște probleme delicate și vreau să amânăm proiectul pentru ședința următoare, să avem o întâlnire să discutăm aceste lucruri semnalate, foarte grave. L-am invitat la comisie și i-am promis că o să vă propun înainte de ordinea de zi să-1 retrageți și să-1 discutăm în ședința următoare. Se poate?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu! Am vorbit de mai multe ori cu domnul Nicu, inclusiv astăzi, nu are nici o legătură organigrama cu problemele pe care dânsul Ie-a semnalat. Am stabilit cu dânsul ca săptămâna viitoare să ne întâlnim și în calitate de mediatori, să ridice problemele cu care personalul de acolo se confruntă, cu managementul Poliției Locale, dar nu arc legătură cu Organigrama. Organigrama nu se referă la persoane, se referă strict la organizarea instituției. Noi am plecat de la cerința din ce în ce mai mare a cetățenilor din Sectorul 2, iar solicitarea noastră, a executivului Primăriei Sectorului 2, către Poliția Locală, a fost de a avea cât mai mulți polițiști locali în stradă. Pentru că sesizările făcute și aici în ședință, dar și de cetățenii din Sectorul 2, doresc o prezență a polițiștilor locali în stradă. Prin această Organigramă 60 de polițiști din birou vor fi în stradă. Am stabilit ca săptămâna viitoare să ne întâlnim cu managementul Poliției Locale, cu liderii de sindicat și să căutăm să rezolvăm problemele! Acum avem nevoie de prezența poliției în stradă! Sunt foarte multe probleme care trebuiesc rezolvate și să le acoperim cât mai mult prin acest proiect! Dumneavoastră ați mai venit pentru amânarea proiectelor dar sunt lucruri care nu trebuie să le amânăm. Le amânăm sine die. Problemele ridicate de domnul Nicu nu au legătură cu organigrama! Sunt probleme strict legate dc persoane. Noi atât dorim, ca Poliția Locală să fie prezentă în stradă. Cu ocazia asta eliberăm 3 imobile, o să le căutăm altă destinație.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Toată lumea e de acord ca tot mai mulți polițiști să meargă în stradă doar că acum acest proiect nu este clar referitor la acest aspect și rugămintea era să amânăm doar o lună și să analizăm cele semnalate de liderul de sindicat.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnul consilier, veniți dumneavoastră cu amendamente să-1 clarificați dacă l-ați citit!

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 0, ABȚ -6, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Iordachc Isabela Florina, Șerpcscu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Pușcașu Marian, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: - Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr.9, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Având în vedere că în Organigrama Primăriei se înființa un post pe care îl preluam de la Administrația Piețelor, proiectul de reorganizare a Administrației Piețelor nu a trecut, în consecință retragem și acest proiect! Pentru data viitoare, când revenim cu piețele! Am suplimentat la primărie un post care să se ocupe strict cu datele cu caracter personal. Atunci am depăși numărul de posturi aprobat.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: în cazul acesta, dacă avem amendamentul depus îl includeți în proiectul dumneavoastră! Mulțumesc!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cu ocazia asta îl putem și noi citi și să vedem justificarea.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Domnul Primar a retras punctul 9 de pe ordinea de zi.

Este prezentat punctul nr.10, proiectul de hotărâre privind mandatarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 pentru a reprezenta interesele Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2, respectiv ale Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2 în fața instanțelor de judecată,

Se supune la vot punctul nr. 10 cu amendamentul nr.4690/30.10.2019, proiectul de hotărâre privind mandatarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 pentru a reprezenta interesele Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2, respectiv ale Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2 în fața instanțelor de judecată, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costachc Jcan, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metchău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Alcksandra, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popcscu Lenuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctid nr.ll, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Comisia de buget- favorabil..Comisia de transparența- favorabil.

Se supune la vot punctul nr, 11, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 1, ABȚ-5, NU VOTEAZA -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian.

ABȚINERE: Iordache Isabela Florina, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr.12, proiectul de hotărâre privind desfășurarea activității de sortare a deșeurilor municipale și similare din aria administrativ teritorială a Sectorului 2, pentru îndeplinirea indicatorilor de reciclare și valorificare a deșeurilor precum și pentru realizarea țintelor de deviere de la depozitare, reglementate prin lege.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Comisia Juridică - favorabil... Buget - favorabiL.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: în urma stabilirii acestui tarif, se va mări la anul și taxa de habitat?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primând Sectondui 2 al Municipiului București: După cum știți, de la anul, taxa de habitat o să tindă spre 0, vom face o modificare la Hotărârea Consiliului Local pentm că nu poate fi subvenționată 100%, va fi 99,99%. Posibil, vorbind de tarife, este un tarif care include și economia circulară care acum este de 30 lei/tonă, a fost stabilit prin studiul de oportunitate, este tarif maximal și nu cuprinde valoarea sumelor care se vor întoarce de la OTR - uri, de valorificare a materialelor ce rezultă în urma gestionării deșeurilor prin sortare, tratare. Legislația în materie se modifică destul de rapid și cu valoarea care trebuie plătită pentru economia circulară. Lucrurile trebuiau mai demult introduse, au tot fost amânări, n-am cum să spun sigur dar s-ar putea să rămână tot 30 lei/tonă!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule Primar, în acest moment se face sortarea? Dacă da, de ce în protocol este scris că există stație de sortare? Practic cui se va plăti acest tarif, iar dacă nu, de ce este pusă sortarea în plata taxei de habitat?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este pusă nici o sortare în plata taxei de habitat. Vedeți fișa de fundamentare! Induceți în eroare colegii și cetățenii cu acel protocol. Acel protocol este o idee! Nu este semnat nici un protocol dacă citiți bine și în momentul în care vorbiți și cu ceilalți, nu ocoliți anumite paragrafe din acel proiect. Veți vedea că nu implică cu absolut nimic Consiliul Local și Bugetul Local nici ca investiție, nici ca obligativitate strict pentru punctul respectiv. Este o soluție care mi se pare foarte bună, să avem un sistem în care să avem tarife preferențiale, cel mai mic de pe piață, în situația în care se va face acel C.M.I.D. și dacă citiți acel draft de protocol, costurile ar fi cele mai mici de pe piață. Ca cineva să facă o

A investiție proprie, de zeci de milioane de euro, are nevoie de o finanțare. In acest proiect de hotărâre o să vedeți "sortare de până la... "suma respectivă care a fost stabilită prin studiul de oportunitate. Cei care au cele mai mici tarife, au câștig de cauză.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: îmi pare rău că mi s-a stricat imprimanta înainte de a veni că voiam să listez din studiul pe care noi l-am votat în luna martie, ce scrie exact referitor la taxa de habitat și la sortare, dar promit că vin data viitoare cu toate datele.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Confundați lucrurile cu licitația care este în curs! Acolo este altceva! In momentul în care licitația va fi finalizată, contractul va fi draft- ul de contract din studiul de oportunitate. Va fi o delegare de gestiune cu tot ce înseamnă tot circuitul de management al deșeurilor. Este altceva!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Și până atunci cui plătim noi sortarea, până se face licitația?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Celor care au astfel de stații! Dar faceți o confuzie între o linie de sortare și un sistem de gestiune și management al deșeurilor care înseamnă altceva!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: De acord dar voiam ca până să se facă licitația să-mi spuneți concret cui plătim sortarea dacă noi nu avem aceste stații de sortare? Așa scrie în protocol!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în momentul de față sunt niște societăți comerciale care au aceste tipuri de servicii dar nu au capacitate în totalitate! Probabil vom apela la cei care sunt pe piață cu cantitățile pe care le pot prelua! Cantitățile sunt foarte mari la nivelul Municipiului București și în momentul de față nu există stații care să poată să preia întreaga cantitate.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: De acord dar astă vară în managementul aprobat la PMB sunt menționate 8 stații de sortare iar în protocol scrie că noi nu avem stații de sortare.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt menționate dar nu sunt făcute! Deci nu există!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Au autorizații de funcționare? Una se scrie și alta se votează! Mă interesa cui vom plăti această sortare până se finalizează licitația!?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Operatorul de salubrizare care efectuează acest serviciu pe raza Sectorului 2 nu are posibilitatea să facă gestionarea deșeurilor!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Pentru stația de sortare care există de 10 ani este trecută autorizația cu o valoare mai mare decât gunoiul care se strânge în sector!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dumneavoastră vreți să facă tot dânșii dar nu au posibilitatea tehnică.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Eu am vorbit pe documentele aprobate în CGMB și pe autorizațiile date existente

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul consilier, întotdeauna există o diferență enormă între ce scrie pe hârtie și ce există în realitate!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: E foarte grav dacă se aprobă lucruri ireale!

Doamna consilier local Constantin Angela : Comisia ecologică și transparență favorabil!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Am un amendament.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Acest amendament este stipulat într-un HCGMB și dacă îl trecem în HCLS2 este redundant, deci est obligatoriu să facă licitație inclusiv pentru partea de sortare. Am precizat în ședința trecută acest lucru!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aveți perfectă dreptate! Oricum toate achizițiile care se fac la nivelul primăriei sunt conform legii. Problema este alta, nu avem o societate care să preia întreaga cantitate! Sperăm ca operatorul care câștigă licitația pentru colectare, sortare, transport, să aibă contracte cu societăți care să facă acest lucru. în zona Bucureștiului noi am identificat 3 societăți care fac acest lucru și nici una nu a putut garanta o cantitate foarte mare. Nici măcar în total! Suntem în procedură de licitație pentru toată salubritatea. De la colectarea de acasă până la sortare. în continuare parte din gunoi o să ajungă și la gropi care și ele sunt deja la supra capacitate. E posibil să ne trezim că nu mai avem unde duce

A

gunoiul! In București politicile publice nu au prevăzut, au făcut pe hârtie 8 stații de sortare, s-au făcut tot felul de incineratoare, dar real nu mai avem unde duce gunoiul. Dacă nu se schimbă politica publică în acest domeniu în 2 ani de zile nu vom mai avea unde duce gunoiul, cu licitație sau fără licitație, o să stăm cu el în București.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: O întrebare pentru domnul Primar: mi-ați promis data trecută că-mi veți comunica numărul HCLS2 care stabilește tariful pentru persoanele fizice. N-am primit nimic în acest sens!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: HCLS2 pentru persoane fizice?

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Da!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu știu la ce vă referiți!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Valoarea tarifului care este pentru persoane fizice trebuia aprobată printr-o HCLS2!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Tarif pentru ce?.... E taxa de habitat!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Nu, vorbeam de tarif, nu de taxă...ați spus că este implicit.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian : Avem sau nu amendament?

Se supune la vot Amendamentul domnului Chiricuță Ion- Consilier Local Sector 2, la punctul 12, privind desfășurarea activității de sortare a deșeurilor municipale și similare din aria administrativ teritorială a Sectorului 2, pentru îndeplinirea indicatorilor de reciclare și valorificare a deșeurilor precum și pentru realizarea țintelor de deviere de la depozitare, reglementate prin lege, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 6, NU - 3, ABȚ- 15, NU VOTEAZĂ - 1,

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Lăzăroiu Ioana Gcla, Chiricuță Ion, Ricsch Antheia Aleksandra, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra,

ÎMPOTRIVĂ: - Constantin Angela, Feroiu Dumitru Silviu, Oprea Dumitru,

ABȚINERE: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian,

NU VOTEAZĂ: - Alexandru Adrian

Se supune la vot punctul 12, proiectul de hotărâre privind desfășurarea activității de sortare a deșeurilor municipale și similare din aria administrativ teritorială a Sectorului 2, pentru îndeplinirea indicatorilor de reciclare și valorificare a deșeurilor precum și pentru realizarea țintelor de deviere de la depozitare, reglementate prin lege, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU - 1, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian

ABȚINERE: Chiricuță Ion, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, lordache Isabela Florina, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: Miclea Niculina

Este prezentat punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Centrului Cultural ,,Mihai Eminescu" a imobilului ,,Teatrul de Vară" situat în Str. Arh. Hărjeu nr. 61, Sector 2, București,

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Comisia de buget- nefavorabil.....Comisia juridică- favorabil....Transparența- favorabil.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Fac o mică istorie a acestui Teatru de Vară: anul trecut Primăria Capitalei ni l-a cerut pentru a fi renovat pentru spațiu de vizualizare al Campionatului Mondial. în acel moment se desfășurau activități, la unele am participat, arăta într-o stare funcțională și foarte bine! Acum arată într-o stare acută de degradare și țin mine promisiunea domnului Primar care a spus că ni-1 vor lua, se va face Campionatul Mondial, îl vor renova și ni-1 vor da înapoi. Acum ni l-au luat cât de cât funcțional și e într-o stare de degradare avansată. Eu nu sunt de acord să votez acest proiect din principiu pentru că în primul rând am fost mințiți, în al doilea rând nu știu dacă s-a făcut primul proces de predare-primire și întreb dacă primul proces de predare-primire între noi CLS2 și executivul trebuia să-l semnați și CGMB , dacă s-a făcut acel protocol și am dat acel teatru! E foarte important și acest lucru! Vă rog să-mi răspundeți și să-mi spuneți părerea dumneavoastră!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, din păcate asta a fost pe scurt istoria. Nu l-am dat, ni s-a luat. Nu am făcut noi procesul de predare-primire, s-a luat de la administrator care era Centrul Mihai Eminescu. Acum, din câte știu și doamna Director poate să ne spună, s-a făcut un proces de predare-primire. Prin HCGMB a fost transmis Consiliului Local și de aceea trebuie să-1 dăm în administrare Centrului Cultural Mihai Eminescu. Sper să-i dăm o utilitate cât mai bună! Pot să-l întreb pe domnul președinte de la comisia de buget de ce a dat aviz nefavorabil? Acest imobil a fost transmis către Consiliul Local! Noi ce facem cu el? Facem birouri sau îl dăm în administrare la o instituție publică din subordinea Consiliului Local. Sau dacă aveți o altă propunere! Să-1 dăm la ADP, DGAPI, DGASPC sau la Piețe să le dăm obiectul muncii?

Domnul consilier local Costache Jean: Eu personal am dat favorabil! Dar colegii mei nu, eu ca președinte vă spun motivul, pe care vi l-a explicat, colegul nostru Feroi. Acesta a fost.... și eu știu și dumneavoastră știți, ați fost informați că acolo era o firmă de pază care toată ziua făceau numai aiureli, în interior acolo, au lăsat mizerie cred, au lăsat dezastru...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu știu detaliile acestea....Silviu a spus...

Domnul consilier local Costache Jean: Silviu nu a facut-o din răutate și nici comisia, noi îl vrem înapoi, noi îl vrem așa cum l-am predat.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nici nu am perceput lucrul acesta ca pe o răutate, dar fiind venit înapoi să fie binevenit!

Domnul consilier local Costache Jean: Totuși noi comisia am spus că să ni-1 dea cum era înapoi, a fost predat într-o stare foarte bună.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Silviu Feroiu a avut perfectă dreptate, noi atunci discutam renovarea teatrului, poate chiar acoperirea lui pentru a putea fi folosit și când vremea nu permite am fost cu toții surprinși și am zis cu toții că dacă cei de la Primăria Capitalei au un alt plan, vor să îl renoveze, așa ne-au promis atunci, într-un fel era bine, că era tot pentru cetățeni, am avut surpriza neplăcută că l-am primit înapoi într-o stare mult mai neplăcută decât ni s-a luat, cu curentul tăiat, a fost o proastă administrare, acum sigur suntem supărați că nu ne-au lăsat să îl administrăm mai bine, că ni-1 dau mai prost decât l-au luat, nu putem să ne opunem în al lua și să îl redeschidem cetățenilor din sectorul 2. Deci grupul PNL-PER, o să voteze pentru, a fost un vot la comisia respectivă, în semn de protest, am vrut să semnalăm, prostul management de la PMB și o să votăm să îl dăm înapoi la Centrul Mihai Eminescu și sperăm ca cei de acest centru cât mai repede să îl repună în funcțiune și să reluăm discuțiile pentru o lucrare de anvergură, care să facă folosirea teatrului și pe timp de toamnă iarnă.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Există posibilitatea de amendare a celor care l-au readus în acest hal?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Și grupul PSD, va vota pentru acest proiect și ne bucurăm că ne revine în subordinca Consiliului Local, la Mihai Eminescu, Doamne ajută să se facă lucruri bune acolo.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Să dăm drumul cât mai repede la curent, pentru că grătarele nu merg tară curent!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Doamna președinte, am cerut și eu cuvântul și nu m-ați văzut!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Nu v-am văzut! Domnul consilier local Adrian Alexandru: Vă rog să îmi dați voie la cuvânt!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Am dat drumul la vot!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Am rugămintea să vă uitați în toată sala.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: De acum încolo mă voi uita special la dumneavoastră!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Ca să nu mai glumim cu lucrurile serioase, ca să încheiem cercul și grupul USR, va vota ca să primim amfiteatrul în administrare, mai ales că să revenim la normalitatea care era în 2017, sunt de acord cu ce a spus colegul de la PNL, că s-a degradat față de cum a fost luat, dar aș vrea să-i reamintesc, că în momentul când la PMB, ne-a fost luat acest amfiteatru, dacă inițial colegii de la PNL din Consiliu General au votat să se respingă, a doua oară au votat să se ridice acest amfiteatru, să se ridice, alături de colegii din Consiliu, aș vrea să reamintesc acest aspect.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cei de la PNL, de la capitală, au votat un proiect care preciza că se vor face investiții în acel teatru și ne va fi dat înapoi în 2020, într-o altă formă, modernizat, dar am fost mințiți, nu numai că nu a fost modernizat, a fost foarte prost întreținut, nu mai are nici măcar contract pentru curent, a fost un proiect mincinos cei de la PNL, au crezut că se va moderniza teatrul, din acest motiv nu am vrut să se înțeleagă că noi am vrut să ne opunem modernizării, atrăgeam bani de la Consiliul General era bine pentru sector, dar am fost mințiți.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Nu putem folosi acest lucru, ca altădată să nu ni se mai ceară astfel de zone, să folosim acest lucru, pentru că de amendat nu avem cum să îi amendăm, asta este foarte clar, dar măcar putem folosi această situație pentru viitor, să putem să ne opunem, să ținem minte.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Colegul nostru Adrian Alexandru, are dreptate, colegii de la PNL, sunt duplicitari, când așa, când așa.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Părerea dumneavoastră!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: PSD și USR, votează tot timpul împreună, noi uneori votăm și contra.

Se supune la vot punctul 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu" a imobilului,,Teatrul de Vară” situat în Str. Arh. Hârjeu nr. 61, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU -0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Iordache Isabcla Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE: Feroiu Dumitru Silviu

NU VOTEAZĂ: Radu Gheorghe, Boblea Ion

Este prezentat punctul nr.14, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.407/2018 - privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu modificată și completată prin H.C.L. S2 nr. 214/2019.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia socială, aviz favorabil!

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Doamna Președinte, am o mică observație, a sesizat-o colegul nostru Radu, este „ privind aprobarea procedurii de încheiere, nu, de închiriere probabil".

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în hotărâre este bine, este închiriere, nu încheiere , decât în ordinea de zi este greșit!

Se supune la vot punctul 14, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.407/2018 - privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu modificată și completată prin H.C.L. S2 nr.214/2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU -0, ABȚ- 2, NU VOTEAZA - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Boblea Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE: Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin NU VOTEAZĂ: Radu Gheorghe

Este prezentat punctul nr.15, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,In căutarea unui campion la Box".

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz nefavorabil!

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia de transparență, aviz nefavorabil!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: întrebarea mea este, acest proiect este sportiv, de ce se ocupă Centrul Cultural, nu ar trebui să se ocupe DGAPI-ul.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este un Centru Cultural sportiv, deci nu DGAPI....

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Că tot a venit vorba de proiecte culturale, v-am atras atenția pe un grup al Centrului Mihai Eminescu atunci când doamna director ne-a invitat la un eveniment de teatru și acolo am pus niște întrebări retorice la care nu am primit răspuns, unu la mână, vă rog frumos nu v-am deranjat s-ar putea să vă intereseze și pe dumneavoastră, nu am văzut calendarul de informare pentru cetățeni și pentru copii și aș dori să am un răspuns. Doi la mână, am întrebat cât costă evenimentul, cum s-a ales acea trupă de teatru, în funcție de ce?, ofertă directă, în același timp vreau să știu cum s-a achiziționat acea trupă de teatru. în al treilea rând vreau să atrag atenția domnului Primar, că de ceva timp și anume de câteva luni bune Centrul Mihai Eminescu, este singura instituție care nu a pus cheltuielile pe site, ca să le facă publice.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dar nu vreți să îl întrebați și pe domnul Director Adjunct, că și el își ia banii degeaba acolo, mai mult stă în primărie la cabinetul domnului Viceprimar!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: îmi doresc un răspuns cât se poate de normal!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Putem să coborâm la mine și o să vedeți că sunt cheltuielile pe site!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Când, astăzi?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Poate că cele de săptămâna trecută, de ieri, de alaltăieri!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: O să mă uit! Dar eu știu că nu sunt, că le-am verificat săptămâna trecută!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pe scurt, grupul PNL-PER, nu o să voteze acest proiect, o să ne abținem, considerăm că are un buget mare de 180.000 lei și au fost deja multe proiecte sportive în acest an, unele nici măcar nu au fost făcute și considerăm că este normal să le facem pe cele care au fost votate deja, mai ales că e un sport pentru care nu avem săli, dotări la nivelul școlilor!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este un proiect foarte bun și dacă facem așa un exercițiu de imaginație referitor la acest sport - box, să spunem că se referă la copii și elevi din zone mai puțin favorizate și pe care am dori să îi atragem în astfel de activități, are elementul sportiv și social, iar toată activitatea care se va desfășura prin acest proiect, inclusiv selecție de copii care vor să îmbrățișeze acest sport, mi se pare un lucru bun, benefic și inclusiv copii noștri din sistemul nostru social vreau să îi îndrumăm către astfel de activități.

Se supune la vot punctul 15, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,Jn căutarea unui campion la Box", și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 12, NU - 6, ABȚ- 7, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Radu Ghcorghe, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Popescu Lenuta

ÎMPOTRIVĂ: - Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Stanciu Ion

ABȚINERE: Chiricuță Ion, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr.16, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L, Sector 2 nr. 185/2017 privind transmiterea unui imobil din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu".

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul 16, proiectul de hotărâre pentru modificarea fi completarea H.C.L, Sector 2 nr. 185/2017 privind transmiterea unui imobil din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială fi Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu", fi aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, A13Ț - 0, NU VOTEAZA - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Bcldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: Dinu Alexandru

Este prezentat punctul nr. 17, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Voievozi Gherghiceanu (situația nr, 1).

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul 17, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Voievozi Gherghiceanu (situația nr. 1), fi aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 3, ABȚ- 1, NU VOTEAZA -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Lenuta, Pușcașu Marian, Constantin Angela, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: - Alexandru Adrian, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion

ABȚINERE: - Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: - Dinu Alexandru

Este prezentat punctul nr.18, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația de lucrări nr.3).

Domnul consilier local Costachc Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna consilier în permanență atacă lucrul acesta, să nu vorbim de valoarea monumentală a mănăstirii Plumbuita și să nu uităm că la un moment dat era într-o stare jalnică de degradare și este păcat să pierdem, un astfel de imobil și să nu îl punem în valoare,,..Despre Moara lui Hasan aș avea o altă părere, o să vă spun altă dată!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Colega mea nu este împotrivă ci este vorba de prioritățile acestui sector.

Se supune la vot punctul 18 cu amendamentul nr.4690/30,10,2019, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația de lucrări nr.3),și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU- 3, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Tliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta, Pușcașu Marian, Constantin Angela, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, MiclcaNiculina, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: - Alexandru Adrian, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion

ABȚINERE: - lordache Isabela Florina, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: - Beldeanu Augustin Lucian, Dinu Alexandru

Este prezentat punctul nr.19, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru atribuirea denumirii de "Parcul Ion Pârcălab " unui spațiu verde reamenajat pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia dc transparență, aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: în ultimul timp am observat, eu față de mulți dintre colegii mei mai tineri, eu l-am văzut jucând pe Ioan Pârcălab la echipa Dinamo, dar de la un timp observ că numai de la Dinamo sunt glorii ale, Dan Coe, vă aduceți aminte care a fost omorât de securitate în Germania?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Cine vă oprește stimate coleg să depuneți proiecte? Doar comentați de fiecare dată!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Clubul Dinamo aflându-se în Sectorul 2, domnul Viceprimar știu că este dinamovist înfocat!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Motivația nu a fost legată neapărat de apartenența la Clubul Dinamo ci de faptul că, marele fotbalist considerat la vremea Iui unul dintre cei mai mari fotbaliști, a locuit in sectorul 2, a locuit aici și a stat în acea zonă, este un parc care nu are nume, noi de exemplu am mai cerut Consiliului General schimbarea unor nume, inclusiv generalul comunist Tolbuchin, care a ocupat România, nu avem răspuns de 3 ani de zile de la capitală, a trimis doamna Firea că guvernatorul Sankt Petersburgului că nu este de acord, avem în acea zonă parcul Titus Ozon, este un alt fotbalist, nu ne referim doar la Dinamo, sigur este echipa fanion a sectorului 2, domnul Pârcălab, s-a născut și trăiește în sectorul 2.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Nu ați terminat fraza cu proiectul a trecut și s-a și închis votul, vă rog frumos.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: A stat deschis cel puțin 5 minute!

Se supune la vot punctul 19, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru atribuirea denumirii de "Parcul Ion Pârcălab " unui spațiu verde reamenajat pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local. Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ-1, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Boblea Ion, Bughiu Tolanda Luminița, Costache Jean, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Tordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Lenuta, Pușcașu Marian, Constantin Angela, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Adrian Alexandru,Chiricuta Ion, Dinu Alexandru, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel

Este prezentat punctul nr.20, proiectul de hotărâre privind înființarea Consiliului Local al Elevilor din Sectorul 2.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Cerem amânarea proiectului până când se elaborează bugetul, regulamentul și se face o propunere de buget, la proiectul 20.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimărul Sectorului 2 al Municipiului București: Cum să se elaboreze regulamentul, când nu s-a votat proiectul! Cine să facă regulamentul? Regulamentul îl fac cei de la DGAPI, nu se pot apuca de regulament dacă nu este un proiect votat.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Nu introducem o confuzie, există deja în legislația actuală, un Consiliu Național al Elevilor, care acționează în școli.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimărul Sectorului 2 al Municipiului București: O să vă răspund și o să descriu proiectul pentru cei care nu ați avut timp să îl citiți, iar proiectul își propune ca să implicăm și să avem un dialog mai bun cu această categorie de vârstă, copii din liceu. Proiectul își propune ca dânșii să capete experiență mai bună, parte din dezvoltarea experienței personale, să poată susține anumite proiecte să treacă printr-un proces de alegeri interne, scopul acestui consiliu este ca dânșii să dezbată anumite proiecte de investiții în sectorul 2, noi alocându-le o sumă de 500.000 pentru care dânșii vor propune anumite proiecte votate în acel consiliu, vor propune Consiliului Local Sector 2 și noi le vom lua și toate proiectele care pot fi aplicate, cred că o să le aplicăm, ei au în urma dezbaterilor o finalitate, pot să ceară construirea unei piste de karting sau a unei zone pentru un anumit sport, cred că au și ei dreptul să propună anumite lucruri, care să fie făcute în Sectorul 2 pentru ei . Este posibil ca noi aici, neavând adolescenți să pierdem din vedere anumite idei care le-ar fi utile lor, deci ei vor fi o completare a Consiliului Local pe acest segment de vârstă, vor dezbate anumite probleme și vor rezulta de la 1 până la 10 proiecte, sau 20 de proiecte care să se încadreze în acel buget, vor învăța să lucreze cu un buget limitat și o să spună din 500.00 de lei, cu 50.000 vrem să faceți un concurs de ceva, cu 100.000 să ne faceți o pistă pentru skate, vor veni cu niște proiecte limitate într-un buget alocat pentru ei.

Domnul consilier local Adrian Alexandru; Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar în consiliile de administrație din licee, în acest moment, există și un elev reprezentant din acest Comitet Național al Elevilor, iar în consiliile de administrație sunt și consilierii locali sunt și reprezentanți ai executivului.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dar nu are legătură cu școlile!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Are legătură, pentru că în acest moment vă spun sigur, au început să colaboreze între licee și ei încearcă să vină cu proiecte pe căile existente în acest moment.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pe ce cale poate să vină cu proiecte în afară că un elev poate să candideze, dar nu are voie legal să fie în Consiliul Local? Ar fi un mod prin care Consiliul Local extinde și lasă o parte mică din decizia noastră adolescenților, celor din liceele din Sectorul 2, dânșii pot propune anumite proiecte, trebuie să avem încredere în ei că vor veni cu niște proiecte utile pentru comunitate, inclusiv pentru ei.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: în primul rând nu avem cum să alocăm Hai să o luăm cu începutul, vă aduceți aminte că pe vremea domnului Onțanu exista Parlamentul Tinerilor, când ați venit prima oară în consiliu, l-ați desființat ca fiind comunistă treaba!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Fiind politic și fiind doar al domnului Onțanu.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Așa ați spus că este politic, acum să înțeleg că va deveni, nepolitic, doar din liberali, la nivel de capitală există Forumul Tinerilor, domnul coleg are perfectă dreptate în fiecare unitate de învățământ există un consiliu de administrație, acel tânăr care participă la toate consiliile de administrație, care face parte la nivel de Municipiu București și de sector, ei s-au organizat singuri, ca să alocați niște bani, unor cOpii, care nu sunt persoane juridice, nu aveți cum.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să vă răspund pe rând, în primul rând....

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Vreau să vă întreb, este cumva, comunistă, ciuma roșie, că ați desființat tot dumneavoastră acest consiliu și acum venim, doar că suntem în campanie electorală și trebuie să ne punem pe site-uri că am mai înființat ceva.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să vă răspund pe rând, Parlamentul Tinerilor care funcționa în sectorul 2 avea ca scop proslăvirea primarului comunist Onțanu.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: De unde ați ajuns la această concluzie, asta este părerea dumneavoastră, a mea este alta și a doamnei Gela care a fost atâta timp cu domnul Onțanu, când era primar și avea altă părere, veniți tot timpul cu acuze fără să aveți argumente.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doamna consilier, să știți că elevii vă urăsc și cu acesta și fără acesta.

Doamna consilier local Popcscu Lenuța: Vedeți cum o transformați în politică, dumneavoastră domnule Feroiu vreți de fapt o chestie politică în învățământ. Eu nu cred că este cazul să jigniți, dumneavoastră ați făcut acest lucru la începutul mandatului, ați desființat acest consiliu, având în vedere că este comunist, dar de ce să nu credem noi că este comunist sau liberal. înțeleg că vine ciuma galbenă, cum spune colegul.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ciuma este una singură, este una roșie și mai este una roz.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Dați voie domnului Popescu să vă răspundă la întrebări.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pot să vă răspund la întrebări?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu este cazul să răspundeți la întrebări pentru că eu am vorbit cu colegii mei.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mi-ați pus niște întrebări!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Am întrebat-o pe doamna Președinte, că am văzut că a semnat aici, dacă cumva pe vremea domnului Onțanu, era comunistă?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Parlamentul Tinerilor nu dădea putere acestor tineri să aibă vre-o inițiativă, doar erau puși să defileze în fața primarului comunist Onțanu, să îl proslăvească să îi spună poezii, era o inițiativă strict politică.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Acel primar comunist a fost ales cu peste 60% dintere cetățenii Sectorului 2, iar dumneavoastră nu ați fost ales primar, dar el a fost ales cu 60 și ceva.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să încerc să depășesc și eu acest barem! Parlamentul Tinerilor se ocupa cu proslăvirea primarului comunist Onțanu, copii erau puși să defileze....

Doamna consilier local Popescu Lenuța: A avut 3 mandate

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Parlamentul Tinerilor a fost folosit politic de UNPR.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: A fost folosit de colegii dumneavoastră, cei care votează acum cu dumneavoastră, dar nu de noi PSD, poate de dânșii, să vă răspundă ei!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Doamnă Președinte, conduceți ședința sau stați să vă uitați!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Jane spune-ne, era politică treaba în parlamentul acela, a fost și băiatul tău și fata ta în parlament.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Aș vrea să am și eu un punct de vedere la situație ca să nu mai lungim discuția, vreau să propun, pentru că ideea mi se pare destul de bună și înțeleg că este o activitate extrașcolară, nu care presupune doar activitatea din interioriorul instituției de învățământ în care oricum elevii sunt implicați. Ca să nu mai existe nici un dubiu, nu ar putea ca acest proiect să vină la pachet cu tot ce înseamnă organizarea lui, ca să înțelegem toți despre ce este vorba, să nu mai arunce în dreapta și în stânga că e vorba de politic.

Domnul Popcscu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aveți perfectă dreptate, pentru că răspunsul la a doua întrebare, la prima v-am spus că parlamentul era folosit pentru proslăvirea primarului comunist Onțanu.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dar chiar nu vă admit domnule Viceprimar să repetați niște prostii. Nu mai vreau să mai jigniți.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu am jignit pe nimeni.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: A fost președintele lor de partid!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Care a fost jignirea?

Doamna consilier local Popcscu Lenuța: Domnul comunist Onțanu.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă mă faceți pe mine comunist este o jignire, dacă vă fac pe dumneavoastră, nu este.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Iolanda să-ți spun că și parlamentul acela era apolitic și tot extrașcolar.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Asta încercam să aflu care sunt activitățile exacte ca să știm la ce ne raportăm.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Exact cum a spus și Iolanda, argumentul că este câte un elev în consiliul de administrație al fiecărei școli, nu are legătură cu proiectul, pentru că acesta se referă la Sectorul 2, la domeniul public administrat de Sectorul 2, nu numai la școli, cei din consiliile de administrație se ocupă de arealul școlii, noi acum vrem să primim proiecte și în parcuri și diverse concursuri, dar repet gândite de ei, nu impuse politic de cineva, este motivul pentru care nu am vrut să fac eu un regulament, pentru că se putea interpreta, că fiind dintr-un partid politic fac regulamentul cu o anumită tentă , vreau să îl facă cei de la DGAPI și copii să se aleagă ei între ei în școli, cei care locuiesc în sectorul 2 și să propună proiecte pentru ei, pentru că așa cum v-am spus ei nu pot fi reprezentați în Consiliul Local și noi cred că nu cunoaștem toate preocupările lor și nu putem veni sută la sută în întâmpinarea nevoilor lor și este foarte bine pentru comunitate, ca ei să ne propună proiecte ca în final noi le vom aproba. Ei nu cheltuiesc banii direct, noi aprobăm la final proiectele, dar cred că la final nici un om din acest consiliu, nu va refuza un proiect bun, propus de acești copii, deci nu le dăm bani, efectiv, nu îi mituim politic, ca să defileze în fața primarului, cum era la Parlamentul Tinerilor, e un buget alocat, ei știu că se vor încadra în 500.000 lei și noi putem mări acel buget, dacă vom vedea că vin cu proiecte bune, îl vom micșora dacă vedem că vin cu proiecte nerealizabile și noi le vom analiza și pe cele mai bune, sau pe toate, eu cred că toate proiectele vor putea fi aprobate, sigur amendate dacă cumva nu se încadrează în prevederile legale, dar noi nu avem tangențe cu toate preocupările lor și nu avem toate informațiile legate de viața acestor copii și este normal ca și ei să poate propune anumite lucruri pentru ei, aceasta este ideea proiectului.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Noi respingem acum câteva momente, un proiect referitor la box din sectorul 2 care se adresa copiilor cu probleme și să nu uităm că o fetiță care este campioană europeană, vine din centrele de plasament, iar dumneavoastră ați respins un așa proiect, doar politic, la-ți respins și acum veniți să ne dați nu știu câte, nu avem cum să alocăm nici bani, consiliul copiilor nu este persoană juridică.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Noi nu alocăm bani, noi nu le dăm nici un ban, copii dezbat și ne propun nouă anumite proiecte. Trebuie să aibă o anumită limită la care să se refere cu acele proiecte!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Din moment ce precizați că trebuie să se încadreze în cuantum de x lei, înseamnă că există un buget alocat pentru acest proiect de x lei.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule Beldeanu, până la urmă ce vă deranjează, forma sau faptul că există un proiect?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă considerați că acești copii nu au dreptul să propună proiecte consiliului, atunci votați contra.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Cei din clasa zero să vină cu o propunere de proiect!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba de cei de la liceu! Sunt foarte mulți elevi de liceu mai maturi, decât oameni din sală.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dumneavoastră reduceți tot la propagandă politică și spuneți de noi că facem politică! Voi gândiți, eventual că vor vota acești elevi peste un an că acum au 17 ani și se referă acum la cei de clasa a doisprezecea. Discriminați niște elevi de clasele V-VIII.

Se supune la vot punctul 20, proiectul de hotărâre privind înființarea Consiliului Local al Elevilor din Sectorul 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 75, NU~4, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Iordache Isabcla Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popcscu Dan Cristian, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: - Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta

ABȚINERE: - Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Metehău Andrei George, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în numele acestor copii care vor face parte din acest consiliu vă mulțumesc, pentru că le-ați dat o șansă ca să ne propună și ei proiecte, consider că este un lucru foarte bun și nu este politic de loc!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Cine va derula proiectele? Cine va implementa proiectele, ați spus că se vor propune proiecte la care se va aloca un buget cine va implementa proiectele, că ei nu pot să primească bani!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă proiectul este o piesă de teatru, îl va face Centrul Cultural, dacă este un loc de joacă pentru copii cu dizabilități îl va face ADP-ul, dacă face ceva legat de o școală îl face DGAPI, nu îl fac copii, noi vom vota acele proiecte cu bună credință și cu deschidere către acești copii.

Este prezentat punctul nr, 21, proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte la nivelul Consiliului Local al Sectorului 2.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aș vrea să fac o mențiune, consider că este un proiect bun și dă o șansă cetățeanului să vină cu proiecte viabile în consiliu, pentru că cetățenii nu au o șansă, decât prin consilii, sau să strângă 3000 de semnături și au o șansă directă în a propune proiecte pe care îi interesează și care pot schimba administrația locală și pot aduce beneficii.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cum pot propune proiecte?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: La fel ca elevii!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Propune proiecte unei comisii alcătuită din câte un reprezentant al fiecărui partid

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acestea este un proiect politizat de fapt, propun proiecte consilierilor de la toate partidele.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Propun proiecte unei comisii, comisia va fi reprezentată de câte un reprezentant din fiecare partid, ca să nu se creadă că cineva ..., vorbim de proiectele unor cetățeni.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: De ce nu ar putea scrie Consiliului Local, de ce trebuie o comisie între cetățean si Consiliul Local.

»              5

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Este mult mai greu pentru o persoană care nu are foarte clar decât o idee în cap zice aș vrea cutare, dar nu știe să își facă un proiect, cap coadă, vine și discută ideea pe care o are în fața unei comisii, din asta poate ieși un proiect benefic pentru întreaga comunitate, mai degrabă poate ieși un proiect benefic, decât din mintea unui copil de 9 ani.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La liceu decât copii supradotați au 9 ani!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aș propune dacă proiectul trece, direcțiile să susțină această comisie cu rapoarte de specialitate, deci proiectele propuse să fie susținute de către comisiile de specialitate.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Rapoartele de specialitate se fac în baza unui proiect deja depus.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: în sensul acesta în urma unui proiect deja depus direcțiile să susțină...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cine o să scrie proiectele cetățeanului, îl întreb pe domnul Șerpescu?

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: în primul rând mă bucur că a trecut proiectul de mai devreme pentru că acum copii vor avea o comisie unde să poată să se adreseze cu proiectele pe care le au, comisia aceasta primul scop este, de altfel nu știu cum, dumneavoastră sau ar trebui să treacă prin toate comisiile, să facem, nu știu cum să obțină aprobare cu aprobarea Consiliului Local. Doi la mână, flecare zonă din acest sector arc formate niște grupuri civice, care au oameni în stare oricând să aducă proiecte fezabile pentru acest sector, ideea este că aș dori ca primăria să se întoarcă înspre cetățean, să mai facem ce arc nevoie și cetățeanul. Noi ne ducem să îi facem creșe, îi facem parcuri, îi facem piețe, dar el poate are nevoie de altceva, de o sală de sport, de un teren de baschet, adică aș vrea să aflăm și opinia lor, care nu poate ajunge la noi consilierii direct, ajunge ori la dumneavoastră, ori la domnul Primar, prin intermediul unui delegat pe care îl puneți când sunt audiențele cu cetățenii. Asta este ceva constructiv, toate partidele vom fi implicate în lucrul acesta, în munca cu cetățeanul, vreau să ne aducem mai aproape de ei, știți unde suntem, sus acolo dumneavoastră și ei undeva jos, aceasta este ideea, nu este ceva politic, nu am revendicat-o că o face PMP-ul, o facem cu toții, dar vreau să știu sigur, că la mine Șerpescu poate veni orice organizație să spună, sau la USR, sau la PSD, să fim toți informați de ce vrea cetățeanul!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Noi avem niște comisii la nivelul Consiliului, dacă proiectul este legat de partea economică de ce nu ar merge la comisia economică, sau dacă proiectul este legat de comerț, merge la comisia de comerț.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: în comisiile respective de obicei intră proiectele de hotărâri, oamenii nu știu, dacă scrieți mare pe site-ul primăriei, că în comisiile respective, cetățenii au dreptul să vină cu problemele lor, atunci o să fie.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aici este o mică neînțelegere, aceste comisii trebuie să aibă legătură cu organizațiile de profil, din sector, cea de comerț ar trebui să se vadă mai des cu...și va-ți și văzut la un moment dat cu patronatele!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: La teorie toți stăm foarte bine, dar practica ne omoară!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avem 9 comisii care nu prea funcționează și facem o a zecea care să le înlocuiască pe celelalte.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Vă promit că va funcționa! Spuneți-mi, copii care vin cu proiectele, că am fost atent la proiectul dumneavoastră, cum le veți bugeta, cum le veți face, va veni direct la dumneavoastră copilul sau la Primar?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimărul Sectorului 2 al Municipiului București: Ei vor dezbate anumite idei.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Și proiectul unde vine?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La Consiliul Local.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Nu cred, la cine la Consiliul Local? O să ne chemați să facem o ședință sau o comisie cu tot consilierii, că nu înțeleg! Cine va iniția proiectul respectiv?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mai mulți consilieri.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Vreau să fie ceva, in care toți să răspundem și să facem toți statutar în care toți să susținem ceva.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ideea proiectului anterior este următoarea, cetățenii cu drept de vot peste 18 ani sunt reprezentați, prin alegeri, este forma dată de democrație, la alegeri îți alegi un consilier local, sau un partid care are consilieri locali și tu comunici, sau acei consilieri locali îți reprezintă interesele în Consiliul Local, copii sub 18 ani nu pot vota, ei nu își pot alege un consilier local, dar au și ei nevoi și propuneri pentru comunitate.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Și unde vin cu proiectele, spuneți-mi?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule Viceprimar, proiectul anterior, era targhetat pentru a le lua voturile elevilor când împlinesc 18 ani? V-ați legat de procedura de vot și de votul politic.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cetățenii cu drept de vot își aleg consilierii și dacă acela este USR-ist merge și spune, domnule consilier de la USR, am o idee și domnul Alexandru îl ajută, sper!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule Popescu, ați schimbat subiectul!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu nu am terminat și voiam să vă spun, că sunt convins că acei copii de liceu vor discuta mai civilizat decât noi aici și își vor da cuvântul unul altuia și se vor asculta până la capăt, noi nu putem, intrăm unii peste alții, urlăm, înjurăm, drăcuim, sunt convins că acei copii o să discute mai civilizat decât noi.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Din punctul meu de vedere acest proiect reprezintă exact atribuțiile unui consilier local, adică un om votant mă găsește pe Facebook, pe mine, pe domnul Adrian, pe domnul consilier Șerpescu și vine în audiență. Mai am o întrebare, fiind o comisie pluripartidică, mă gândesc că acel om se duce mai întâi la un consilier local înainte, contează cu cine simpatizează acel domn, într-un fel sau altul,că este rolul consilierului local acesta este singurul meu argument și ce să vă mai rog să ieșim din această logică de campanie pe care o văd din ce în ce mai..., dumneavoastră prin atacurile grobiene pe care le faceți.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: O să fiu foarte scurtă și la obiect, grupul de inițiativă Lacul Tei, a avut până acum 4 proiecte foarte bune pe care le-a finanțat pe unde a putut, cu Mega Image, cu Kaufland, toate proiectele au fost pentru sectorul 2, era o posibilitate ca aceste proiecte să fie finanțate de către Primăria Sector 2, comisia nu este peste altă comisie, este foarte greu când ai de văzut 40 de proiecte să stea afară niște cetățeni și să aștepte la rând cu o chestie care o au ei în idee și care trebuie discutată când tu în ziua aia ai 40 de hotărâri de văzut, trebuie o altă comisie care să fie pluripartidică, nu supără pe nimeni, nu văd de ce vă deranjează.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să vă răspund în numele executivului, am o mare stimă pentru grupul civic Lacul Tei, am foarte mulți prieteni acolo, dar nu puteam să finanțăm proiectele dânșilor în mod legal, proiectele ONG-urilor se finanțează printr-un mod transparent.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Nu este un ONG, ci un grup de inițiativă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Un grup de inițiativă, nu putem finanța un grup neorganizat, dar și pentru ONG-uri sunt sesiuni de depunere de proiecte și doar în felul aceste putem finanța proiectele lor, nu putem legal finanța un ONG, avem o singură excepție... Garda Civică Voluntară, acolo spunem de ani de zile. ONG-urile se finanțează prin sesiuni de proiecte transparente evaluate de dumneavoastră, consilierii și de persoanele din executiv, în baza unui punctaj.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Eu susțin proiectul domnului Șerpescu și vă propun să testăm acest proiect până vom avea și noi buget participativ la această primărie, avem ocazia, șansa de a testa acest lucru, pentru ONG-uri avem legea 350/2005, care s-a aplicat după 12 ani și în București și prima dată a fost Sectorul 2, iar acum avem posibilitatea să discutăm cu cetățenii care depun proiecte și această comisie analizează aceste propuneri și până va apare bugetul participativ care se practică de mulți ani într-o grămadă de orașe noi putem să testăm acest proiect ca exercițiu, să vedem dacă comunitatea poate să vină cu proiecte concrete și constructive, iar legat de copii nu sunt de acord cu ce a spus colega mai devreme, nu trebuie să îi discriminăm, propunerea mea este ca acești copii se întâmplă în consiliile de administrație din școli, unde au alături părinții, au profesorii, au consilierii și reprezentanții executivului și depun proiecte în acest moment și care pot fi bugetate prin bugetul școlilor astfel ca aceste proiecte să fie comune, decât să avem organizații de tineret care nu au experiență și tară să le tăiem inițiativa este mai bine să îi deprindem să activeze în organismele deja existente și mă refer la consiliile de administrație din școli unde au alături și experiență..

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acele consilii de administrație se referă doar la școală, dacă vor să propună ceva într-un parc, cum fac, consiliul școlii depune într-un parc să se facă o pistă de skate, cum? Nu au competența să depună un proiect într-un parc, sau un concurs pe o stradă, sau un semafor cu o culoare...

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Competiția de fotbal cum s-a făcut domnule Popescu?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Confundați școlile cu comunitatea sector 2, școlile sunt o parte importantă, dar nu tot domeniul public...

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Știți că v-am susținut cu competiția de fotbal între școli, cum s-a făcut acea competiție?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Prin centrul cultural!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Sunt de acord cu ce a punctat colegul nostru de la USR, chiar a punctat foarte bine, proiectul este unul foarte bun și grupul PSD, va susține acest proiect.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acest proiect are nevoie de un buget?

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Nu.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Până acum de ce nu vă întâlneați mai mulți consilieri de la partide să vă vedeți cu cetățenii, era permis, știu că vă întâlniți anumite partide.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Vă voi răspunde cu cuvintele dumneavoastră, sunt proiecte care din punctul dumneavoastră de vedere au fost bune, dar nu au trecut pentru că au fost judecate politic, această comisie asta face scoate politicul din problema cetățeanului, am ajuns mult prea jos, eu îmi doresc să văd mai multă luptă pentru cetățean. Același răspuns și domnului Feroiu.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Testăm acest lucru sunt de acord cu ce spune colegul, până va apare bugetul participativ și în acest sector.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ca să votăm o comisie la nivelul Consiliului Local trebuie să îi spunem înainte componența nominală.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Cine vrea să se ofere pentru cetățean.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Să votă proiectul și după aceea comisia.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Este prevăzut ca să se poată vota și un membru fiecărui partid, dacă dumneavoastră nu doriți să aveți nici un membru nu este nici o problemă.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Faceți propunerile pentru membrii din comisie.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: PSD o propune pe doamna Popescu Lenuța.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: La cum a decurs discuția normal ar fi să fie PSD și USR.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: USR, pe cine propuneți?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Osă fiu eu reprezentant!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Și domnul Chiricuță este de acord?

Doamna consilier local Iordache Isabela Florina: PMP propune pe domnul Șerpescu Cătălin.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Feroiu îți aduc aminte că în acest consiliu erau odată doar 2 liberali.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Obișnuiți-vă că o să fie din ce în ce mai mulți!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Avem 3 propuneri, mai vrea cineva să se înscrie? Pe domnul Metehău.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dacă am fost colegi în USR propun pe doamna lolanda. Poate cât de curând o să votăm guvernul cu liberalii.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Sunt 4 membrii, este doamna Lenuța, domnul Adrian, domnul Șerpescu, și domnul Metehău și lolanda.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Dacă dânșii și-au declinat că nu vor, nu îi interesează problemele sectorului!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu se pune problema așa, avem legătură cu cetățenii în fiecare zi, suntem membrii în comisiile de specialitate, unde așteptăm orice cetățean cu orice propunere, așteptăm mai multe propuneri.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Avem un amendament, aparatul de specialitate al primarului și instituțiile din subordinea Consiliului Local Sector 2, vor sprijini prin referate de specialitate elaborate la solicitarea comisiei mixte analiza proiectelor propuse de cetățeni.

Domnul Popcscu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu se încadrează în prevederile legale ca să facă cineva acest lucru din executiv, trebuie să aibă în fișa postului. Vă fac o mărturisire, nici pe mine nu mă prea ajută de toate dățile executivul să fac proiectele, așa că nu vă așteptați să facă proiectele.

Doamna consilier local Riesch Anthcia Aleksandra: De ce nu, nu înțeleg!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Executivul are anumite atribuții, fiecare angajat arc o fișă a postului. Inițiatorul are o anumită formă, nu poate să capete forma executivului.

Se supune la vot punctul 21, proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte la nivelul Consiliului Local al Sectorului 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU-3, ABȚ- 6, NU VOTEAZA -0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, , Iliescu Constantin Cristincl, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Tordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Lenuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra

ÎMPOTRIVĂ: - Constantin Angela, Costache Jean, Stanciu Ion

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Zaharia Răzvan Cristian

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Vreau ă vă mulțumesc din suflet și vă promit că toți cetățenii vor ști cei care au votat acest proiect, de cine a fost votat și de cine nu a fost votat.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doresc succes acestei comisii și aștept să vină cu cât mai multe proiecte.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Vă mulțumim și așteptăm și colaborarea dumneavoastră, că în mod sigur vor veni și la dumneavoastră!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Știți că pe a mea o aveți.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Domnule Viceprimar, singuri nu putem rezolva nimic.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Colaborarea mea o aveți și cunosc bunele intenții ale domnului Șerpescu, dânsul este bine intenționat. Nu sunt de acord la un proiect, care înlocuiește practic comisiile existente.

Este prezentat punctul nr.22, proiectul de hotărâre privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2,

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Cela președinte de ședință: La proiectul 22 avem un amendament depus de domnul Viceprimar Dan Cristian Popescu, în vederea respectării legislației în vigoare textul inițial de la articol punct 1, va deveni articol 1, după care se va introduce la aliniatul 2 care va avea următorul conținut, prin excepțiile de la prevederile aliniatului 1 desfășurarea activităților de picnic este permisă cu respectarea prevederilor articolului 4 din legea nr. 54/12.03.2012 privind desfășurarea activităților de picnic.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Amendamentul se referă la respectarea legii, deci amendamentul se referă la respectarea legii, citiți legea, se introduce o parte din lege, proiectul este copiat din legea picnicului, dar omite niște articole, le-am băgat și pe acelea care erau omise... un proiect de hotărâre de Consiliu Local nu poate să contrazică legea, adică nu poate să ia selectiv din lege ce vrea.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Eu zic să îl ascultăm pe cel care a inițiat acest proiect de hotărâre, să vedem ce vrea!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Vorbim de amendamentul domnului Popescu.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectul este foarte bun, dar contrazicea legea și nu are voie un proiect, articolul 4, alineatul 2.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doamna consilier, s-a citit o dată, de ce nu sunteți atentă și preferați să faceți orice altceva în timpul ședinței de consiliu, măcar respectați-ne pe noi !

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu ați înțeles, hotărârea de consiliu dacă nu ar fi amendată nu ar fi legală, eu susțin hotărârea dar trebuie să fie în acord cu legea respectivă.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu este vorba că încalcă, trebuie un amendament în care să se spună că trebuie să țină cont și de legea picnicului care este o lege dată în Parlamentul României care este peste o hotărâre de consiliu local, nu face nimic în plus amendamentul spune...., ei vedeți aici trebuie să studiați dumneavoastră doamna consilier, ne pare rău.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dar știți la ce se referă proiectul?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Spuneți dumneavoastră la ce se referă proiectul?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Să fie mai mult aer curat în parcuri la aceasta se referă! Și mai puține târguri cu grătare unde să se împiedice copii la joacă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu aș vrea să nu mai lie grătare de loc, avem și restaurante care fac grătare, avem și restaurante ilegale care sunt în parcuri și sunt total de acord cu acest proiect, dar el nu poate contrazice legea.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Spuneți-ne care este legea picnicului, la ce se referă?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Spune că orice se întâmplă într-un parc se face cu acordul administratorului parcului, ADP, sunt mai mulți administratori.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu vi s-ar părea mai corect și mai democratic ca orice se întâmplă pe domeniul public să intre la comisiile de specialitate de consilieri, la comerț dacă se dă un aviz și să se facă proiecte pentru orice târguleț și nu trebuie făcute și pentru parcuri, așa mi se pare corect și mai democratic, ca cetățenii să știe că noi, Consiliul Local aprobăm aceste..., nu combatem, legea nu spune că nu trebuie aprobat proiectul prin Consiliul Local, să faci anumite activități, deci nu spune legea domnule, stați liniștit, că știu foarte bine la ce vă referiți.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu prea știți foarte bine și eu încerc să vă ajut să nu vă faceți de râs și tot vă spun că ar trebui să tăceți să nu vă faceți de râs, colegial vă spun treaba aceasta, acesta este un punct legal, spunem că legea este deasupra unei hotărâri de consiliu local, atâta tot spune acel amendament.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Legea nu spune de picnic, dar nu în parcuri unde omul se recreează și omul iese cu copilul, locuri de joacă ar trebui acolo, despre asta vorbim, că dumneavoastră vă referiți la parcuri.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Fără acest amendament, proiectul conduce la o hotărâre ilegală care va fi atacată.

Se supune la vot Amendamentul domnului Popescu Dan Cristian- Viceprimarul Sectorului 2 nr. 4757/31.10.2019, la punctul 22, privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -11, NU-5, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: - Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Popescu Lenuta, Șerpescu Cătălin Constantin

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Chiricuță Ton, Mărgărit Petre, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: - Bughiu Iolanda Luminița, Metehău Andrei George, Radu Gheorghe

Se supune la vot punctul 22, proiectul de hotărâre privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU-7, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Feroiu Dumitru Silviu, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Radu Gheorghe, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Lenuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: - Constantin Angela, Costache Jean, Lăzăroiu Ioana Gela, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Stanciu Ion

ABȚINERE: Miclea Niculina, Iliescu Constantin Cristinel

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Aș vrea să mulțumesc colegilor și voi avea grijă ca să știe lumea, cei care sunt interesați de sănătatea copiilor noștri, care merg prin parcuri!

Este prezentat punctul nr. 23, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 39/21.02.2019 pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu „Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul 23, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 39/21.02.2019 pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu ,,Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU-O, ABȚ - 2, NU VOTEAZĂ-7

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Boblea Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Chiricuță Ion, Mărgărit Petre

NU VOTEAZĂ: - Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel, Miclea Niculina, Popescu Lenuta, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: în primul rând doamna președinte, aș dori să refacem prezența în sală și referitor la cele 10 PUD-uri care urmează au aviz favorabil în comisia de urbanism. Știu că trebuiau să fie 14, dar că după modelul domnului Șerpescu, aș vrea să știe și să li se aducă la cunoștință, beneficiarilor acestor PUD-uri, cine și cum a votat și cine s-a prelevat de la voturi.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Ca și președinte de comisie, domnule președinte al comisiei, vă sugerez, dumneavoastră să inițiați această formulă, de a înștiința, de a trimite votul beneficiarilor.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Știți bine că am făcut-o odată în primul an și o să o fac din nou în atenția tuturor beneficiarilor.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Nu putem să ne batem joc de cetățenii sectorului 2, care vin și se adresează instituției primăriei și sunt tratați așa cum vedeți.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș vrea dacă tot colegii sunt ieșiți din sală la apă, aș vrea să profit de acest moment pentru că este un cetățean în sală, pe care nu l-am văzut până acum, îi spusesem să vină la ora 4, a fost la audiențe astăzi, nu aș vrea să îl mai ținem, dânsul foarte modest nu a vrut să îmi semnaleze prezența în sală, am crezut că nu a mai venit, dacă îmi permiteți să discutăm puțin cazul dânsului, până vin colegii.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: întotdeauna vă permitem când este vorba de cetățeni și nu trebuie să aștepte, dar vă reamintesc când am propus acest lucru pentru alți cetățeni ați mutat interpelările la sfârșit, dar de data asta mă bucur că sunteți de acord, in orice moment cetățenii au prioritate.

Domnul Popcscu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dânsul a venit la mine în audiență de mai multe ori, cu o problemă foarte importantă și pentru noi și pentru dânsul, i s-a retrocedat un teren care a aparținut rudelor dânsului, undeva între 2 blocuri din sectorul 2, acel teren este folosit ca parcare de alți cetățeni care nu au contract cu dânsul, ei parchează acolo pentru că ei consideră că este domeniul public, dânsului nu i s-a permis nici împrejmuirea terenului pentru că este între blocuri și ar bloca accesul în bloc, poliția îi cere să îl împrejmuiască pentru că este teren privat și singura soluție pe care am văzut-o a fost o discuție cu dânsul pentru achiziția acestui teren, sunt mai multe persoane în această stare cu terenuri care sunt între blocuri și care nu pot fi folosite pentru nimic, dânșii le au, nu este vorba de persoane care au cumpărat drepturi, dânsul chiar a moștenit, a cumpărat de la moștenitori, nu este un comerciant și am trimis din partea ADP-ului, cred că mai mult de 2 ani de zile mai multe terenuri către doamna Secretar, cu rugămintea de a le trimite Consiliului Local, ca noi să putem decide ce facem cu acele terenuri, vedem, le cumpărăm, nu le cumpărăm, negociem, nu știu de ce nu au ajuns până acum la Consiliul Local. Sigur, acum nu este doamna Niță, aici, dar cred că este o problemă importantă aici și aceste solicitări ale cetățenilor trebuie să ajungă în atenția noastră pentru a putea decide, vrem să avem o relație contractuală, să le cumpărăm, să le închiriem, dar nici dânsul nu poate fi privat de proprietate, dânsul nici nu poate parca mașina pe terenul proprietate personală, pentru că cei care parchează, spun că este parcarea lor, nu îl lasă pentru că îi dezumflă roțile, deci dânsul plătește impozit și nu poate să facă nimic, este parcarea altor persoane. Poliția îl amendează că nu îl poate împrejmui, dar noi nu îl lăsăm ca să îl împrejmuiască. Ce adresă aveți?

Cetățean Sector 2: Strada Grigore lonescu nr. 63A.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am vorbit și cu domnul Primar, astăzi și mi-a promis că o să inițieze un proiect de expropriere pentru aceste terenuri, dar era normal să auziți și dumneavoastră speța, repet, o să o mai întreb pe doamna Niță de ce nu a adus în atenția Consiliului aceste terenuri, era normal, să luăm o decizie, negativă, pozitivă, să îi spunem omului, sau oamenilor care este opinia noastră.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule Popescu, evident că aceasta este singura soluție de a achiziționa aceste terenuri, dar este un proces de durată, până să rezolvă acest lucru, vă propun să facem un parteneriat public privat, știți că am avut la proiectul cu supraimpozitările pentru terenuri și exact acest caz se pretează, se face acolo parcare, veniturile se obțin, se face parteneriat public - privat între primărie și domnia sa, se face loc de parcare, cetățenii vor plăti, dânsul va încasa cotă parte și primăria își scoate cheltuielile de amenajare și se poate face acest lucru din luna următoare.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă vom începe procesul de expropiere atunci nu o să mai fie cazul, dacă nu o să o rog pe doamna Secretar, să aducă în fața consiliului aceste cazuri

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Durează o lună ca dumneavoastră să începeți să primiți bani pentru acea parcare, dacă luna următoare se face acest proiect. Cetățean Sector 2: Oferta aceasta, fie să cumpere ADP-ul, sau o închiriez.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Se face un proiect public privat între primărie și dumneavoastră, primăria doar amenajează își obține costurile de acolo și dumneavoastră primiți.

Cetățean Sector 2: ADP-ul a luat taxă pentru acea suprafață de teren până în 2009, eu am terenul din 2002-2003......

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Au mai fost și alte cazuri și de aceea zic că de luna următoare se poate intra în legalitate, până se rezolvă cu achiziția, că sunt mai multe cazuri.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: De 2 ani stă la doamna Niță propunerea, nu știu când are dânsa chef să o pună în atenția Consiliului!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Se putea face asta într-o lună.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este o jignire, este un lucru adevărat, de 2 ani stau aceste propuneri acolo, poate are o motivație juridică, care nu ni le trimite.

Cetățean Sector 2: Am făcut și un PUD pentru aprobarea unei parcări și nici acela nu a fost aprobat, a fost un proiect cetățenesc, pentru că sunt cetățean al sectorului 2.

Domnul Popcscu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu vedeți că nu stă lumea în sală, cum să se voteze PUD-urile.

Cetățean Sector 2: Fac intervenții de nu știu câți ani, mai am un pic și plec.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu cred că toată lumea care a fost în sală a înțeles problema domnului și o să ne preocupăm mai mult de aceste cazuri.

Cetățean Sector 2: Nu am primit răspuns de la observațiile pe care le-am făcut.

Este prezentat punctul nr.24, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Gherghiței nr. 7, Sector 2, București.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Mai menționez încă odată făptui că toate proiectele de hotărâre privind PUD - urile au aviz favorabil din partea comisiei de urbanism!

Se supune la vot punctul 24, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Gherghiței nr. 7, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU-O, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Mctehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghc, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Iordache Isabela Florina, Popescu Dan Cristian, Popescu Lcnuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: - Iliescu Constantin Cristinel, Șerpescu Cătălin Constantin

Este prezentat punctul nr. 25, proiectul de hotărâre privind aprobare documentației de urbanism PUD Strada Melodiei nr. 67, Sector 2, București,

Se supune la vot punctul 25, proiectul de hotărâre privind aprobare documentației de urbanism PUD Strada Melodiei nr. 67, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU-O, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popcscu Lenuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: - Popescu Dan Cristian

Este prezentat punctul nr.26, proiectul de hotărâre privind aprobare documentației de urbanism PUD Strada Lanternei nr. 136, Sector 2, București,

Se supune la vot punctul 26, proiectul de hotărâre privind aprobare documentației de urbanism PUD Strada Lanternei nr, 136, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU-O, ABȚ- 0, NU VOTEAZA -2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Lenuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: - Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan Cristian

Este prezentat punctul nr. 27, proiectul de hotărâre privind, aprobare documentației de urbanism PUD Ceptura nr. 26B, Sectorul 2 al Municipiului București,

Se supune la vot punctul 27, proiectul de hotărâre privind aprobare documentației de urbanism PUD Ceptura nr. 26B, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU-O, ABȚ - O, NU VOTEAZĂ-4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Lenuta, fîugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: - Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Toana Gcla, Popescu Dan Cristian

Este prezentat punctul nr.28, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Semnalului nr, 6, Sector 2, București,

Se supune la vot punctul 28, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Semnalului nr. 6, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU-O, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ -2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: - Constantin Angela, Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr, 29, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Munții Buzăului nr. 2A, Sector 2, București,

Se supune la vot punctul 29, proiectul de hotărâre privind, aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Munții Buzăului nr. 2A, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU-O, ABȚ - O, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghc, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.30, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Nicolae Cănea nr. 55B, Sector 2, București,

Se supune la vot punctul 30, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Nicolae Cănea nr. 55B, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU-O, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: - Lăzăroiu Ioana Gela, Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr. 31, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Inișor nr. 12, Sector 2, București,

Se supune la vot punctul 31, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Inișor nr. 12, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU-O, ABȚ - O, NU VOTEAZĂ -3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Cela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Popescu Lenuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: - Iordache Isabela Florina, Popescu Dan Cristian, Șerpescu Cătălin Constantin

Este prezentat punctul nr.32, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Vasile Lascăr nr. 139, Sectorul 2 al Municipiului București,

Se supune la vot punctul 32, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Vasile Lascăr nr. 139, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU-0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: - Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr. 33, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Teofil nr. 60, Sector 2, București,

Se supune la vot punctul 33, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Teofil nr. 60, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU-O, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclca Niculina, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Anthcia Aleksandra, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lcnuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: - Lăzăroiu Ioana Gela, Oprea Dumitru

Este prezentat punctul nr.34, proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții,, Lucrări de intervenție la Grădinița nr.256" așa cum au fost aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr. 129/2010 și actualizați prin H. C.L. Sector 2 nr. 189/2017.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule director, de ce am primit proiectele atât de târziu? De ce au intrat ieri pe ordinea suplimentară? Pentru că sunt proiecte importante...! Noi vom vota”pentru”, însă avem rugămintea ca astfel de proiecte să se regăsească pe ordinea de zi normal, nu pe cea suplimentară!

Doamna consilier Lăzăroiu Ioana Gela, președinte de ședință: Dacă votați "pentru”, vă rog să și votați! Votul este deschis!

Se supune la vot punctul 34, proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții,, Lucrări de intervenție la Grădinița nr.256" așa cum au fost aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr. 129/2010 și actualizați prin H.C.L. Sector 2 nr. 189/2017, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU-O, ABȚ- O, NU VOTEAZA -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Bcldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei Gcorge, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Iordache Isabela Florina, Șcrpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: - Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr. 35, proiectul de hotărâre privind înființarea unui Centru de pregătire pentru admiterea la medicină, la Liceul Teoretic C.A. Rosetti din Sectorul 2 al Municipiului București.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule Popescu, proiectul acesta de ce nu a intrat pe Academia Copiilor? Nu se preta?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aceste proiect de hotărâre se referă la cursuri de pregătire la un anumit nivel de preformanță, făcute de profesori de la facultatea de medicină și farmacie. Circa 40% din elevii liceului dau la medicină, iar conducerea liceului a dorit să asigure o conlucrare cu facultatea! Nu aducem orice fel de profesori, vorbim de un alt fel de pregătire, un nivel avansat pentru cei care dau la medicină și farmacie!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Creăm o discriminare față de alte categorii...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Centrul va fi deschis și pentru copii din alte licee, nu va fi limitat doar la copiii de la licelu Rosetti. Aceste cursuri nu pot fi suplimentate la Academia Copiilor. Vorbim despre un alt nivel. Acolo este o firmă care a câștigat licitația, sunt anumite materii la care se fac aceste cursuri.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Dacă tot avem acest proiect la care se face atâta reclamă...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Gârbu, am mai avut această discuție. Se pot comasa aceste cursuri la Academia Copiilor? Vă rog să răspundeți!

Domnul Gârbu Bogdan, Director executiv Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2: Caietul de sarcini aferent Academiei Copiilor a fost întocmit pe baza înscrierilor, demarate din lunile mai - iunie 2018. A fost întocmit un caiet de sarcini iar licitația a fost terminată la sfârșitul lunii septembrie. Se pot include, dar nu pentru acest an calendaristic!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă există o majoritate PSD - USR puteți vota contra, nu este nici o problemă...

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule Viceprimar, se pot aduce și cadre universitare, dacă domnul director de la Rosetti își făcea două grupe specializate pe examene de medicină, putea să aducă profesori de la universitate. Nu s-a pus condiție, putrea veni orice profesor universitar să predea la aceste două grupe, dacă le făcea domnul director pe Academia Copiilor. Noi am alocat 4 milioane de euro pe Academia Copiilor..Sunt licee foarte bune, Spiru Haret, Hașdeu..din câți au dat examen, 90 % au intrat la medicină...noi discriminăm, așa cum spune colegul..

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Am aflat un lucru...pe Academia Copiilor se putea face acest lucru!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acum nu se poate face pe Academia Copiilor!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Și așa avem probleme pe Academia Copiilor..sunt profesori care nu și-au anunțat elevii..probleme de comunicare..acest proiect se putea face...dacă iar venim în paralel...haideți să facem un lucru care se poate implementa!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule Alexandru, puteți considera că scrie acolo "inițiator Toader Mugur Mihai" ca să votăm proiectul?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Iar vorbim ca să ne aflăm în treabă? Scrie negru pe alb "conducerea liceului hotărăște"...Va hotărî liceul cine vine acolo!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am un amendament! Proiectul se va numi PSD - USR. Este bine? Din cauza politicii nu vreți să susțineți niște copii...votați cum vă îndeamnă conștiința!

Domnul Gârbu Bogdan, Director executiv Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2: Proiectul care este acum în funcțiune are la bază o fișă de date și un caiet de sarcini întocmite pe baza opțiunii copiilor. Fișa de medicină nu a fost inclusă în acest caiet de sarcini! Să adiționăm acum....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Apelez ia logică, pentru cine are! Cursurile acestea sunt de un alt nivel. Nu poți veni la o licitație să spui că vrei profesori universitari...

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule Viceprimar, dacă domnul director își făcea grupele putea aduce și profesori de la Oxford! Numai dacă își făcea grupele în școală! De ce nu le-a făcut? Este management prost!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este managementul prost al celor care au făcut parte din consiliul de administrație!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule Popescu, propun următorul amendament la acest proiect! Și vă rog să fim raționali! Deci, la articolul 2, unde se precizează că regulamentul va fi aprobat de colegiul respectiv, trebuie să spună că toate liceele din sectorul 2 vor oferi aceste cursuri pe baza unui regulament aprobat de consiliul local.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vreți să ajutați copiii sau nu?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Nu mai vreau să atrag atenția asupra faptului că domnul Adrian întâi îl reduce la tăcere pe domnul Chiricuță, apoi pe doamna Lenuța, apoi l-a luat și pe domnul Beldeanu,..lăsați și alți colegi să își spună părerea...!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aici vă înșelați, domnul Alexandru vorbește prin avocata dânsului, doamna Popescu de la PSD...îi tot suflă ce să spună.. .poate vorbi prin avocat!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: La orice cuvânt, la orice argument, numai politic o dați...! Dumneavoastră nu faceți administrarea sectorului!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Eu am propus un amendament, nu îl votăm?

Doamna consilier Lăzăroiu Ioana Cela, președinte de ședință: Este deschis votul pe proiect! V-ați pierdut în amănunte domnule Alexandru!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule Popescu, aveți satisfacția aprobării unui proiect politic care nu se va putea implementa?

Se supune la vot punctul 35, proiectul de hotărâre privind înființarea unui Centru de pregătire pentru admiterea la medicină, la Liceul Teoretic CA. Rosetti din Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -13, NU-6, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: - Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popcscu Lenuta

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Iordache Isabela Florina, Riesch Antheia Aleksandra, Șcrpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: - Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr.36, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr.91/2012 pribind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând,, Lucrările de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2" așa cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017,

Se supune la vot punctul 36, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr.91/2012 pribind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând,, Lucrările de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2" așa cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr.190/2017, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU-O, ABȚ- 0, NU VOTEAZA -5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: - Alexandru Adrian, Costache Jean, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta, Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr. 37, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr.122/17.05.2019 ,

Se supune la vot punctul 37, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 122/17.05.2019 , și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU-O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldcanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, lordache Isabcla Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: - Costache Jean, Popescu Lenuta

Este prezentat punctul nr.38, proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate unei familii din Sectorul 2, București,

Se supune la vot punctul 38, proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate unei familii din Sectorul 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU-O, ABȚ- 0, NU VOTEAZA -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian,

Chiricuță Ton, Riesch Antheia Aieksandra, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: - Costache Jean

Este prezentat punctul nr. 39, proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici și a devizului general pentru lucrări de intervenție ce urmează a fi efectuate la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu,

Se supune la vot punctul 39, proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici și a devizului general pentru lucrări de intervenție ce urmează a fi efectuate la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU-O, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristincl, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ton, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aieksandra, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Lenuta, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: - Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr,40, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatori tehnico- economici și a devizului general pentru lucrări de desființare a unor construcții cu caracter provizoriu edificate fără autorizație de construire pe terenul aparținând domeniului public al municipiului București aflat în incinta Colegiului Național„ Mihai Viteazul”,

Punctul nr. 40, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru lucrări de desființare a unor construcții cu caracter provizoriu edificate fără autorizație de construire pe terenul aparținând domeniului public al municipiului București aflat în incinta Colegiului Național tt Mihai Viteazul" a fost retras de pe ordinea de zi de către Executivul Sectorului 2.

Este prezentat punctul nr. 41, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932- Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”

Doamna consilier Lăzăroiu Ioana Gela, președinte de ședință: Comisia Juridică, vă rog!

Doamna consilier Riesch Antheia Aleksandra: Aviz negativ!

Domnul consilier Chiricuță Ion: Reiau ceea ce propusesem la începutul ședinței, motivate de faptul că acest proiect este o reluare, a fost propus de mai multe ori, este atacat de Prefect, și se merge pe aceeași strategic ca la proiectele cu taxa de habitat...se anulează cele vechi și se dau altele noi care sunt chiar mai permisive. Dacă la cele inițiale se mai cereau anumite avize, acum ni se cere să votăm un proiect în care se acordă aviz de funcționare fără a se cere cele mai elementare avize și acorduri solicitate de legislația în vigoare. Este vorba de avizul sanitar veterinar, de avizul ISLÎ și altele.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în care lege? Nu este nici o lege, să spunem adevărul! Nu este o lege referitoare la autorizația pentru desfășurarea activității care să impună anumite avize. Noi nu avem competențele ISU și nu ne putem suprapune cu cei de la ISU. Ei ne-au solicitat să nu ne mai suprapunem cu activitatea lor. Avem această solicitare în scris! Azi se modifică un singur lucru fașă de vechiul proiect. Noi am redus substențial numărul de acte solicitate care îngreunau ...dacă aveți alte discuții vă invit afară! Deci, modificarea este una singură. Cu toate că noi am eliminate o serie de acte cerute în plus și în paralel cu alte instituții, și azi, pentru a desfășura activitatea unui restaurant sau cafenele, este nevoie doar de 4 acte, iar în sectorul 1 de 21 de acte, acte cerute și de alte instituții. Este vorba de birocrație și de punerea oamenilor pe drumuri care nu au sens. Am fost premiați de cei de la H.O.R.A. pentru că avem cea mai suplă legislație. Cu toate acestea, o prevedere care rămăsese în vechiul proiect spunea că nu se poate emite autorizația dacă nu se face un control de fond al Poliției Locale. Pentru că acesta nu se putea realiza din cauză că nu erau destui oameni, patronii depuneau documentația, cu taxa aferentă, în luna ianuarie și nu primeau autorizația decât prin septembrie. Practic, pierdeau aproape un an de zile! Aceste firme nu obțineau autorizația pentru că Poliția Locală nu avea timp să facă acel control. Am convenit cu cei de la Poliția Locală să se emită autorizația imediat și să facă apoi câte controale doresc! Restaurantul, cafeneaua sau punctul de alimentație publică nu mai stă la mâna oricărui inspector, neavând autorizație. Dacă nu respect vreo autorizație legală poate fi amendat sau închis. Nimeni nu spune că nu poate fi închis de către cei care au competențe legale în domeniu! Noi nu avem competențe nici pe DSV nici pe ISU. Această taxă este prevăzută în Codul Fiscal. Ea era, până în 2015, în toată țara, se lua taxa și atât! După 2015, de când domnul Piedone s-a dus și s-a băgat în seamă la un incendiu, neavând treabă, primăriile au suprabirocratizat încasarea acestei taxe, intrând peste competențele acestor instituții. Pentru avizul DSV, solicitantul merge și la DSV dar și la primărie. De ce facem asta? Să treacă lumea pe la noi de mai multe ori? Vă întreb....!

Domnul consilier Chiricuță Ion: La 4 ani de la tragedia din Colectiv, unde au fost 65 de oameni morți, dumneavoastră vorbiți de simplificare birocratică la localuri și cubluri pentru a facilita patronilor activitatea? Când ieri a fost marșul de comemorare...? Chiar nu vă este rușine?

Domnul consilier Zaharia Răzvan Cristian: Domnule Chiricuță, dumneavoastră ar trebui să vă fie rușine pentru că evocați o asemenea tragedie în acest context!

Domnul consilier Chiricuță Ion: Aceste victime au fost din neglijența criminală a acestei mafii care nu și-a făcut datoria și care a închis ochii la acel club. Este film acum, filmări făcute la acel moment.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: ISU este în subordinea ministerului de interne, nu în subordinea primăriilor. Acele avize nu sunt duble, primăria trebuie să verifice existența lor! Așa cum la o autorizație de construire ți se cere o listă întreagă de avize sau acorduri. De ce noi, când dăm o autorizație de construire ne uităm pe 20 de avize și acorduri...cum putem spune că simplificăm birocrația? Este posibil așa ceva? Facem comparație cu alte sectoare? Foarte bine că cer 27 de acte...care este problema? Vorbim de siguranța oamenilor...!

Doamna consilier Lăzăroiu Ioana Gela, președinte de ședință: Sunt de acord cu dumneavoastră, vorbim despre victimele de la Colectiv, dar să nu ne folosim de tragedia acestor oameni pentru a ne face imagine în timpul unei ședințe de consiliu. Puneți-vă și în locul agenților economici, că nu este simplu sau ușor! Vă rog, domnule Zaharia!

Domnul consilier Zaharia Răzvan Cristian: Doar vroiam, fără să fie vorba de politică, să folosim un ton mai jos, să ne înțelegem ca oamenii...se țipă și se urlă ca în curtea școlii! Vroiam să îl rog pe domnul Chiricuță să facă o mare diferență între domeniile de activitate. Loco, are dreptate în anumite context, dar aici este vorba despre o activitate economică, nu se impun atâtea avize, nu putem să mergem prin similitudine în contextul avizelor ca la alte domenii cum ar fi construcțiile sau spațiile închise! Vă rog frumos, haideți să vorbim civilizat și cu un ton mai jos!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Eu îmi cer scuze pentru tonul colegului meu, dar susțin ceea ce a spus el! Nu este rea voință sau birocrație. Poliția Locală, când dă acea autorizație, verifică dacă există acea autorizație emisă. Nu verifică decât existența acestor documente. Este vorba de un drum al celui care deschide localul, care trebuie să probeze că are toate autorizațiile solicitate de instituțiile statului. Poliția locală trebuie să verifice dacă există acel aviz, atât și nimic mai mult!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: ISU nu mai este cerut de sectorul 2. Astăzi, modificarea se referă la acel control de fond făcut înainte de emiterea autorizației, pentru care ești programat peste zece luni. Am convenit cu cei de la poliție, și am acordul lor, să fie controlați ori de câte ori este nevoie, după, să nu se întârzie autorizația de acel control. Apropo de ISU, avem hârtie de la ei prin care ni se cere să nu ne mai băgăm peste atribuțiile lor! Noi nu avem unele competențe! Azi discutăm de un control de fond, pe care cei de la poliția locală, neavând destui oameni, au fost de acord să îl Iacă ulterior! Despre acest lucru discutăm azi!

Doamna consilier Popescu Lenuța: Doamna Secretar, spuneți dumneavoastră, din punct de vedere juridic! Aveți raport de specialitate negativ!

Domnul consilier local Costache Jean: Doamna președinte, orice agent economic, când își deschide o activitate, se duce prima oară la Registrul Comerțului! Dacă activitatea este de alimentație publică, Registrul Comerțului este notificat foarte clar în cererea respectivă să aibă autorizație sanitar veterinară și ISU. Dacă nu este de alimentație publică, de ce să îngreunăm agenții economici pentru....

Doamna consilier Lăzăroiu Toana Gela, președinte de ședință: Doamna Secretar, aveți cuvântul!

Doamna Scacioc Ana Maria, Director Executiv Direția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, înlocuitorul legal al Secretarului Sectorului 2: Având în vedere plângerea prealabilă formulată de Instituția Prefectului cu privire la aspectele de nelegalitate ale Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2019, și analizând noul proiect de hotărâre, care nu ține cont de aceste aspect sesizate de Prefect, mai mult, în noul proiect de hotărâre se dorește pur și simplu anularea hotărârii anterioare, am luat decizia să refuz contrasemnarea. Vă pot spune că aceste aspecte de nelegalitate sunt descrise pe larg în raportul de specialitate al direcției juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ce înțelegeți prin ”se dorește anularea hotărârii anterioare”, că nu înțeleg ce vreți să spuneți...se dorește modificarea nu anularea!

Doamna Scacioc Ana Maria, Director Executiv Direția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, înlocuitorul legal al Secretarului Sectorului 2: Noul proiect de hotărâre nu prezintă modificarea proiectului de hotărâre care a fost aprobat și contestat de Prefect!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Noul proiect nu include ce dorește Prefectul, pentru că nu sunt de acord cu ce dorește Prefectul Să mergem în instanță și să vedem cine câștigă! Nu are legătură cu ce a spus Prefectul! Suntem pregătiți să mergem în instanță. Prefectul greșește! Doamna Secretar Niță a făcut opinii separate și cam de fiecare dată a pierdut. Prefectura nu a confirmat punctual de vedere al dânsei iar de alte dăți a pierdut, dacă mă refer la D.V.B.L. Sector 2. Domnul Prefect nu poate respinge nimic pentru că nu are calitatea de a respinge lucruri, doar instanța poate face asta. Doar poate ataca, dacă este competent, și vom vedea în instanță dacă are dreptate.

Domnul consilier Feroiu Dumitru Silviu: Asistăm la un circ ieftin cu opinii contrariate, pe fondul campaniei electorale. Dați drumul la vot, este tîrziu, iar noi consilierii, cei care am citit proiectul, știm cum să votăm!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Prin respingerea acestui proiect, parctic rămâne tot fără ISU, ca să înțelegeți! Doar rămâne acel control de fond care îngreunează eliberarea, ca să înțelegeți ce votați!

Se supune la vot punctul 41, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,, Autorizației privind desfigurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932- Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București" , și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 13, NU-5, ABȚ-4, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Iordache Isabela Florina, Popescu Dan Cristian, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: - Boblea Ion, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: - Metehău Andrei George, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin

Este prezentat punctul nr.42, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr.70/2017 prin încheierea unui act adițional la contractul de comodat pentru spațiul situat în incinta Veranda Mall în vederea măririi suprafeței de la 105,88 mp la 312,81 mp pentru desfășurarea activității Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în urma acestui vot, toate cele 4 sedii pentru emiterea actelor do identitate se vor uni într-un sediu unic la Veranda Mall. După ce am deschis acel sediu în Veranda Mall, am observant căa aproximativ 70% din solicitanți veneau acolo, așa că am hotărât să facem un sediu mai mare în care să le include și pe celelalte 3. Chiria este în continuare 0 lei pentru acest nou sediu. Mulțumesc pentru vot!

Se supune la vot punctul 42, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr.70/2017prin încheierea unui act adițional la contractul de comodat pentru spațiul situat în incinta Veranda Mall în vederea măririi suprafeței de la 105,88 mp la 312,81 mp pentru desfășurarea activității Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU-O, ABȚ-1, NU VOTEAZA -0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Tordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta, Bugner Antoneta-Gcorgeta Alexandra, Dinu Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Doamna consilier Riesch Antheia Aleksandra: Am și eu o interpelare! Pentru taxa de colectare a gunoiului, procentul de colectare este de doar 37,55%, în timp ce procentul de plăți realizate către Supercom este de 91%. Problema de încasare a taxei este o povară adusă bugetului. Cum rezolvăm această problemă?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Referitor la taxa pentru gunoi, remarc un aspect interesant. După ce reprezentanții USR au pierdut toate procesele în instanță, cine credeți că a atacat taxa? Prefectul acela care este iubitorul legii. După ce USR - ișii au pierdut procesele, prefectul PSD a atacat taxa de habitat, ca un făcut! Se coordonează Prefectul cu USR — ul aproape la fel de bine ca domnul consilier Chiricuță cu doamna consilier Popescu!

Doamna consilier Riesch Antheia Aleksandra: Problema este gaura de la buget! Cum rezolvăm această problemă? Către Supercom plătim imediat banii, dar noi încasăm foarte greu!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vreau să vă răspund! Noi nu plătim bani pentru Supercom ci pentru cetățenii Sectorului 2 care produc deșeuri. Pentru ridicarea acestor deșeuri plătim bani, nu pentru o anumită firmă!

Doamna consilier Riesch Antheia Aleksandra: Eu am înțeles această problemă, dar cum rezolvăm acest decalaj?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La fel cum rezolvăm decalajul între taxele care trebuie plătite și neplata lor. Este ușor dc înțeles de ce unii oameni nu plătesc din moment ce unele partide au făcut o campanie minicinoasă spunând că este o taxă ilegală și încurajând oamenii să nu plătească!

Domnul consilier Adrian Alexandru: Domnule Popescu, taxa a intrat în vigoare de la 1 martie! Sunteți de acord? Puteți să îmi explicați de ce în luna ianuarie s-a încasat taxa de habitat? în baza cărei hotărâri?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: S-a putut plăti anticipat. A fost o hotărâre care a fost abandonată și anulată de consiliul local. Prima a fost contrară la ceea ce a depus inițiatorul, adică eu. A fost modificată de doamna Niță, care i-a dat o altă formă, spunând că așa trebuie, că așa este legal. Și, printr-un făcut, nu era nici bună și dumneavoastră ați și atacat-o!

Domnul consilier Adrian Alexandru: Diferența între prima hotărâre și a doua nu era decât de valoare a subvenției! Prima a avut 29 de lei și a doua 38 de lei!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt mai multe diferențe, ar trebui să vă uitați mai atent!

Doamna consilier Riesch Antheia Aleksandra: Care este rata de colectare a taxelor?

Nu mă refer doar la taxa de habitat! Vă rog să îmi dați un procent!

Domnul director executiv Duțu Cristian, Direcția Venituri Buget Local Sector 2: Ca să vă dau un procent ar trebui să nu mai plătim nici un soft și să țin eu evidența contabilă a Sectorului 2! Sunt venituri din impozite care au grad de colectare 90%, sunt venituri din amenzi care au grad de colectare 10%, sau amenzi care provin din ordine publică, prostituție sau cerșetorie, impozite speciale cu grad de colectare de 40%...depinde de tipologia fiecăruia.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Haideți să vă dau eu un alt răspuns! Este o tipologie, de la om la om. Eu, de exemplu, am toate taxele și impozitele plătite la zi! Și dumneavoastră la fel, cred, nu? Unii oameni nu le plătesc! Eu nu fac diferența că este o taxă sau alta, le plătesc pe toate!

Amenzi sau taxă de habitat, dacă am...

Doamna consilier Riesch Antheia Aleksandra: Care este rata de colectare a taxelor?

Putem bonifica în vreun fel pe cei care plătesc?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, legea este foarte clară, putem bonifica doar plata anticipată. Eu am făcut o solicitare publică către ministrul de finanțe, ca să bonifice plata on-line! Voi discuta și cu noul ministru de finanțe. Ne-ar ajuta foarte mult ca cei care plătesc on-line să fie bonificați. Dacă s-ar bonifica 5% pentru plata anticipată și 5% pentru plata realizată on-line, am câștiga foarte mult timp! Sper ca noul ministru de finanțe să fie mai receptiv la propunerea mea!

Doamna consilier Riesch Antheia Aleksandra: Mulțumesc!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela,: Vă mulțumesc pentru prezență, declar ședința închisă!

Nemaiflind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, doamna președinte de ședință Lăzăroiu Ioana Gela declară ședința închisă, la orele 20:05 drept pentru.

care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces M

al Sectorului 2 din data de 28.11.2019.

SNA/lcx