Proces verbal din 29.08.2019

010 Proces verbal sedinta ordinara 29.08.2019

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209,60.00 Fax: +(4021) 209 62.82


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2

din data de 29.08.2019

Lucrările ședinței încep la orele 16:30 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

-Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București - delegare atribuții Primar prin Dispoziția nr. 1721/23.08.2019 emisă de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București conform Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016;

  • - Doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretar al Sectorului 2, face prezența consilierilor. Au fost prezenți 25 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție, domnul Popescu Dan Cristian exercitând atribuțiile de Primar, iar doamna consilier local Popescu Lenuța, lipsind nemotivat. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Proiectul ordinii de zi, anexă la Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 1744/23.08.2019, respectiv Completarea la ordinea de zi, anexă la Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 1788/29.08.2019, Amendamentul executivului nr. 3715/28.08.2019 și Nota îndreptare eroare materială nr. 3720/29.08.2019 au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 134 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Nr. crt.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ

1

Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 18.07.2019

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de servicii socio-medicale la domiciliu pentru persoane adulte”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI — Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2019 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

4

Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului situat în Str. Aurel Vlaicu Nr. 30-32 (actual nr. 32A) Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

5

Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului situat în Str. Soldat Raduță Gheorghe FN (fosta Str. Soldat Raduță Gheorghe nr. 2) Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

6

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sub semnul Sfintei Cruci -Seri culturale la Biserica Mărcuța";

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

7

Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte la nivelul Consiliului Local al Sectorului 2;

Inițiator: ȘERPESCU CĂTĂLIN CONSTANTIN - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

8

Proiect de hotărâre privind utilizarea anuală a locurilor publice prin amplasarea de rulote/automagazine pe raza teritoriului administrativ al Sectorului 2 al municipiului București în vederea comercializării de produse alimentare sau produse de tip fast-food;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI — Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

9

Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea parcului auto al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

10

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.06.2019;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI- Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

11

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

12

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 197/2019 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalent în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

13

Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București și împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru încheierea unui Protocol privind parteneriatul pentru realizarea unui proiect public de interes local în domeniul gestionării și asigurării trasabilității deșeurilor municipale;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

14

Proiect de hotărâre pentru aprobarea schemei proprii de finanțare a programului de investiții „Reabilitarea ascensoarelor din blocurile reabilitate termic în scopul creșterii eficienței energetice a acestora”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

15

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

16

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019 ;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

17

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 189”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

18

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Luminița”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

19

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Steluța”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

20

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 233”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

21

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Lucrări de amplasare sisteme de irigații - 26 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

22

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 17 locații din Sectorul 2 al Municipiului București” Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

23

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Extindere sisteme de irigații în parcuri - 10 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”; Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

24

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local „Reabilitare sisteme rutiere - 14 străzi și 2 amenajări parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București din Sectorul 2 al Municipiului București”

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

25

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Pantelimon (situația de lucrări nr. 1);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

26

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf.

Ioan Moși (situația de lucrări nr. 1 din Contractul nr. 3/16.01.2019);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

27

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf.

Ioan Moși (situația de lucrări nr. 1 din Contractul nr. 3/09.04.2019);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

28

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația de lucrări nr. 2);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

29

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Christiana (situația de lucrări nr. 1);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

30

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 71, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

31

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Mihai Tudor nr. 1-21 (corp CI), Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

32

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Episcop Radu nr. 26, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

33

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Steaua Roșie nr. 19-21, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

34

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a im neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a consta nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului apr 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/201 adresa din str. Steaua Roșie nr. 7, Sector 2, București; Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Se București

?ozitului pe terenuri A tării stării tehnice abat prin H.C.L. Sect 7, pentru terenul situ<

eforului 2 al Municip

mrți

or 2 nr. it la

iului

6

VIZAI----

spre neschimbare, SECRETAR,

35

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Steaua Roșie nr. 11, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

36

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Steaua Roșie nr. 15, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

37

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din șos. Vergului nr. 35, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

38

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Vasile Lascăr nr. 13, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

39

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 63, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

40

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 15, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

41

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 24, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

42

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Bujorul Alb nr. 113, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

43

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Cînea Nicolae nr. 92, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

44

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Ion Floruța nr. 86, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

45

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Periș nr. 6A, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

46

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Radu de la Afumați nr. 74, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,_

47

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8, lot UTR - 5, Sector 2, București; Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

48

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8 și nr. 38, - UTR 12, Sector 2, București; Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

49

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8 și nr. 38, UTR - 11, Sector 2, București; Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

50

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Gorgan Spătarul nr. 24-26, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

51

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Dobroești nr. 84 C, lot 1, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

52

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 1,Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

53

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Pop de Băsești nr. 42A, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

54

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Intrarea Meliței nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

55

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Scorțan Ion nr. 19, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

56

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Olimpiadei nr. 29, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

57

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Ardeleni nr. 10, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

58

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Aleea Romula nr. 64, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

59

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Ceptura nr. 28, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

60

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Alexandru cel Bun nr. 39, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

61

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Melodiei nr. 102, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

62

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD str. George Constantinescu nr. 2-4, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

63

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 90/1999 cu privire la imobilul situat în București, str. Oituz nr. 9, Sector 2; Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

64

Proiect de hotărâre pentru aprobarea înființării unor grupe de educație la nivel antepreșcolar pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

spre neschimbare, SECRETAR,

65

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cultural ”PRO MEMORIA 89 - CREDINȚĂ, CURAJ, EROISM”;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI- Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

66

Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor tarife privind activități specifice ale serviciului de salubrizare în Sectorul 2;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI- Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

67

Proiect de hotărâre privind declararea zilei de 1 octombrie ca fiind “Ziua Sectorului 2”;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

68

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 86.765,4 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația pentru Educație și Sănătate MENS SANA în vederea realizării proiectului ”Ai grijă de tine!”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul SOCIAL - 2019;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI- Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

69

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 50.422,57 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația Roșu Aprins în vederea realizării proiectului "Importanța colectării deșeurilor vegetale din Sectorul 2”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul MEDIU - 2019; Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI- Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

70

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 89.163 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Social Investment Group în vederea realizării proiectului ”Green IT”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul MEDIU-2019,;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI- Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

71

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 99.900 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația Clubul Sportiv de Arte Marțiale Olimpic în vederea realizării proiectului "Inițiere în volei prin jocuri de mișcare pentru elevii din Sectorul 2", declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2019;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI- Primarul Sectorului 2 al Municipiului București 1----wr>ĂT-----

spre neschimbare,

SECRETAR,

---■-----

72

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 98.082,31 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion în vederea realizării proiectului ”Mega Mall StreetBall 2019”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2019;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI- Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

73

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Parcări supraetajate - 5 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI- Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

74

Proiect de hotărâre privind necesitatea instituirii măsurii închiderii anumitor parcuri, locuri de recreere și dejoacă din Sectorul 2 al Municipiului București în intervalul orar 22,00- 6,00;

Inițiator: TOADER MUGUR - MIHAI- Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Aș vrea să vă anunț de la început că doresc din toată inima să fim eficienți la această ședință, care se anunță a fi foarte lungă și aș vrea să ne concentrăm punctual ceea ce vom discuta la fiecare dintre puncte. Am hotărât ca interpelările să se țină la sfârșitul ședinței, absolut tot ce este pe lângă ordinea de zi se va discuta la final. Dau cuvântul doamnei Secretar să facă prezența.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dintr-un total de 27 de consilieri, lipsește nemotivat doamna Popescu Lenuța.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Doamna Președinte, hai să votăm cu interpelările, pentru că sunt niște cetățeni și ar fi bine să fie interpelările la început, că avem ședință lungă!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Și cetățenii sunt interesați de problemele sectorului și dacă tot au venit hotărâți să rezolve ceva, ar putea să participle, ca să fie... să votăm! Deci, vom vota acum, dacă interpelările vor fi la început sau la sfârșit. Acum votăm dacă suntem de acord ca interpelările să fie la final, cum am stabilit inițial!

3

Se supune la vot propunerea ca interpelările să aibă loc la finalul ședinței și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 5, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

A                w

ÎMPOTRIVA: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

ABȚINERE: Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: -

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Numărul consilierilor validați în funcție sunt de 27, împrejurarea că domnul Viceprimar exercită funcția de Primar, temporar, apreciez că nu reduce cvorumul..., am înțeles că nu este prezentă, dar cvorumul se calculează la majoritatea absolută din consilierii în funcție, majoritatea simplă, consilierii prezenți, ...să apreciem că astăzi sunt doar 26 de consilieri locali în funcție?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Astăzi sunt 26 de consilieri locali în funcție, 25 pot vota, v-am întrebat în mod legal, care este cvorumul, ce înseamnă jumătate plus unu, cu 13 voturi trece un proiect sau cu 14, ținând cont că suntem 26, dar 25 votează.... și eu zic că ar fi doar 13, dar am întrebat pe doamna Secretar ca să se consemneze în procesul verbal, ca să ne spună opinia dânsei, câți trebuie să voteze un proiect?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: în opinia mea, numărul de consilieri la care se stabilește cvorumul, este de 27 consilieri în funcție, pentru majoritatea absolută sunt 14, pentru majoritatea simplă jumătate din cei prezenți, sunt prezenți 26, care înseamnă majoritatea, următorul număr celui reprezentând jumătate din număr, deci 14.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnul Viceprimar, exercită funcția de Primar, are dreptul să voteze? Cam asta este întrebarea, așa suntem 25!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ar fi ilegal să votez?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Apreciez că este incompatibilitate între funcția de primar și aceea de consilier, iar în momentul de față exercitați funcția de primar.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și atunci de ce sunt consilier local prezent? Vă contraziceți, deci, sunt și consilier local prezent și Primar?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dar nu cred că este prima oară...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: îmi cer scuze, dacă nu pot vota în mod legal, de ce sunt considerat ca și prezent în cvorum?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru că sunteți prezent!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă ies din sală se poate vota cu 13?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, sunteți absent, dacă sunteti ieșit din sală.

3                                         9             5

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și cvorumul care este dacă sunt ieșit din sală? Care este cvorumul astăzi, dacă eu sunt ieșit din sală?

9

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am precizat anterior, nu mai revin!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Spuneți în numere, este 25 sau 26, dacă nu pot vota legal, nu este logic să fiu numărat ca și prezent consilier local.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Codul administrativ nu prevede această situație, dacă Viceprimarul nu poate vota, nu se ia în considerare la vot, eu nu am nicio hotărâre, nicio decizie prin care să se modifice numărul legal al Consiliului Local!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pot vota dacă.......

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu vă recomand să nu votati!

9

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pot ieși din sală ca să nu mă număr, că nu sunt prezent!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doamna Secretar, am o întrebare pentru clarificare, domnul Viceprimar, astăzi exercită funcția de Primar, prin delegare,

dar în același timp este și prezență la cvorum, să presupu

un. ca o ^a^em un pre neschimbare,

SECRETAR,


13 la 13,


14 sau 13 la 12, acel proiect este trecut sau este picat, este o întrebare simplă pe care trebuie să o știm înainte de a vota, ținând cont că, domnul Viceprimar nu votează! E logic, în procesul verbal vom constata, dacă proiectul a trecut, sau a fost respins!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mă aliez la poziția domnului Viceprimar, care exercitând astăzi poziția de Primar, ar fi privat de aș exercita votul ca și consilier local și căutam prin Codul administrativ, că am impresia că în situația în care exercită funcția de Primar, este stipulat că poate vota, asta explicam eu mai devreme, poate de situația aceasta, însă nu eram foarte sigură și o să caut în continuare până la sfârșitul ședinței.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Propun o pauză ca să putem ști dacă votez sau nu!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București:în situația aceasta o să stabilim cvorumul de la 25 prezenți pentru majoritatea simplă, pentru că cea absolută va rămâne la 27 și atunci putem continua ședința, urmează să mă clarific, îmi cer scuze!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Votăm acum ordinea de zi, vă rog doamna Secretar!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se votează ordinea de zi, după care se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. Votați ordinea de zi așa cum a fost ea promovată și convocată de Primarul Sectorului 2, săptămâna trecută pe 23, iar după aprobarea acesteia se votează suplimentarea ordinii de zi, cu proiectele nou introduse.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Dar niciodată nu am făcut așa, am votat suplimentarea și după care totalul general!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Votăm mai întâi ordinea de zi inițială!

5

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acum, în Codul administrativ se precizează separat!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Adică cele 65 de puncte inițiale pe care le-am discutat în comisii la începutul săptămânii, votăm ordinea de zi inițială cu cele 65 de puncte!

Se supune la vot Ordinea de zi a ședinței C.L. Sector 2 din data de 29.08.2019 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ -0, NU VOTEAZĂ - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița, Zaharia Răzvan Cristian

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Cu 23 de voturi ordinea de zi a trecut!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Ar trebui să precizați și cei care nu au votat acum!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Nu pot să îi precizez!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Prin diferență de la numărul de voturi!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Acum vom vota suplimentarea ordinii de zi cu cele 9 puncte!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: La ordinea de zi suplimentară, este un amendament privind reformularea titlului ultimului proiect de hotărâre, este vorba de punctul 74 înscris pe Completarea ordinii de zi,necesitatea instituirii măsurii închiderii anumitor parcuri, locuri de recreere și de joacă din Sectorul 2 al Municipiului București în intervalul orar 22,00- 6,00”, denumirea corectă a proiectului fiind „privind instituirea unor măsuri de asigurare a ordinii și liniștii publice în parcurile, locurile de joacă și de recreere din Sectorul 2 al Municipiului București”.

Se supune la vot Completarea la Ordinea de zi a ședinței C.L. Sector 2 din data de 29.08.2019 cu Amendamentul executivului nr. 3737/29.08.2019 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU- 4, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana

VIZAT


16


Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru. Pușcașu spre neschimbare,

SECRETAR,

Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 18.07.2019 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - 0, ABȚ- 4, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de servicii socio-medicale la domiciliu pentru persoane adulte

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia socială, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de transparență, aviz favorabil, toate sunt ok!

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de servicii socio-medicale la domiciliu pentru persoane adulte”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ:-

Este prezentat punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2019 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de transparență, aviz favorabil.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: De ce lipsește lista cu aceste persoane care vor primi aceste terenuri?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt date cu caracter personal!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Acum 2 ani nu erau date cu caracter personal?

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: S-a schimbat legislația!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Avem acolo un link unde le putem vedea pe toate, au fost acolo afișate?

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2019 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, 18               VÎZĂT

spre neschimbare,

SECRETAR,

Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: Țîbuleac Bogdan

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Cu 23 de voturi și o abținere proiectul a trecut și mai avem o lămurire pentru această situație din partea domnului Viceprimar.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu există niciun fel de teren până nu se reglementează toate situațiile legate de retrocedare, nu se pot acorda terenuri în baza acelei legi, nu se dă teren nimănui, să nu se creeze vreo confuzie, că jumătăți de informații pot apărea, nu se dă niciun teren, nu mai sunt terenuri în Sectorul 2, s-a retrocedat tot ce s-a putut anii trecuți, știm cu toții condițiile...

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am înțeles că este o listă care trebuie reactualizată!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Lista conform legii se actualizează, oamenii cer, dar Bucureștiul cel puțin, la nivelul Bucureștiului nu se mai dă până nu se termină cu retrocedarea, oricum suprafețele cerute depășesc de câteva ori suprafața Bucureștiului, greu să mai rămână ceva, trebuie să mai mărim Bucureștiul!

Este prezentat punctul nr. 4, proiectul de hotărâre pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului situat în Str. Aurel Vlaicu Nr. 30-32 (actual nr. 32A) Sector 2, București;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de transparență, aviz favorabil.

Domnul consilier local Costache Jean: Trebuie propuneri!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință:Trebuie să propunem persoanele pentru comisie! Trei consilieri trebuie să propunem pentru această comisie, cine se oferă, sau se autopropune mai întâi de toate. Nu dorește nimeni? Cei de la ALDE aveți vreo propunere? PMP? USR? PSD? PNL? PER? Domnule Alexandru, nu doriți dumneavoastră?

s

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Nu am competențe în domeniu!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: De ce să nu aveți? Colegul dumneavoastră? Domnul Țîbuleac, este una dintre propuneri, ne mai trebuie încă două, domnul Iliescu și ne mai trebuie un președinte!

Domnul consilier local Țîbuleac Bogdan: Să știți că nu aveți nicio propunere, m-ați întrebat dacă vreau și am spus că nu! Am răspuns „nu” la întrebarea dumneavoastră, am spus că refuz.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Noi am făcut o propunere și hai să votăm!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este jenant momentul, vă rog este o muncă pe care o facem pentru primărie, nu este retribuită, într-adevăr știu că sunt mai apetisante cele retribuite, dar este o muncă pe care o facem pentru achiziționarea unui teren, deci, vă rog, domnul Feroiu.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Andrei Robert de la ALDE... si Andrei Methău!

5

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Eu sau Andrei, nu contează, poate el are mai multă experiență!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Trebuie menționat clar numele președintelui!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Supunem la vot componența acestei comisii - Andrei Robert Alexandru - președinte, Andrei Metehău și Silviu Feroiu - membri!

Se supun la vot propunerile pentru constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului situat în Str. Aurel Vlaicu Nr. 30-32 (actual nr. 32A) Sector 2, București, și aprobate de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia

Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Doamna președinte, în lege se face mențiunea, că cei care nu votează trebuie să precizeze de ce nu votează și această opțiune!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Mai întâi să spună cei care nu vor să voteze, deci, să ridice două degețele sus ca la școală și după aceea să ne si critice!

5

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Măcar să își asume răspunderea!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Unii uită să voteze, probabil că au alte probleme mai importante!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Cred că nu este refuzul de a vota al unora, bănuiesc că noul sistem dă de furcă unora, nu cred că este vorba de rea credință și noi votăm de mai multe ori ca să ...

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Deci, ați primit răspunsul domnule Augustin Beldeanu!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Vă mulțumesc, dar pot să spună că nu au votat, nu închide procedura de vot!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Păi omul nu știe dacă a votat sau nu că nu își dă seama ce îi spune aparatul, deocamdată, până ne obișnuim cu ele.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: La procesul de data viitoare vom afla exact.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Ca o mică discuție, rog tehnicul să facă într-un fel sau altul, un update de soft, un update pe acest LCD să se vadă votul nostru, noi nu o știm niciodată ce votăm pe actualele aparate, pentru că nu știe omul, dacă votează nu rămâne nimic prins pe acest aparat de vot, tu poți să votezi sau nu, tu apeși pe lângă, și chiar vă rog să rămână aprins votul, să rămână exact ce ai votat, este foarte dificil și la un moment dat o să conteze un vot în plus sau în minus, ba mai mult o să ți-1 schimbe cineva de lângă tine, din rea voință și tu să zici că ai votat ce trebuie, vă rog frumos tehnicul, este o interpelare foarte serioasă, am dat o grămadă de bani pe el și noi nu știm ce votăm!

5

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre pentru aprobarea constituirii

comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului situat îji_Str^dw^4/laicu

Nr.


spre neschimbare,

SECRETAR,

30-32 (actual nr. 32A) Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 5, proiectul de hotărâre pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului situat în Str. Soldat Raduță Gheorghe FN (fosta Str. Soldat Raduță Gheorghe nr. 2) Sector 2, București;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de transparență, aviz favorabil.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Trecem la desemnarea membrilor comisiei.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Propunem să rămână aceeași comisie.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Eu propun și un coleg de la USR, care tot timpul fuge de responsabilități! Pe domnul Adrian sau pe noul coleg!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Faceți o nominalizare în clar, domnule Feroiu!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu, dintre domniile sale să îsi aleagă un coleg! Eu cu Andrei rămânem și mai vreau un coleg de la USR!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este cazul să facem discuții politice!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Este cazul pentru că niciodată consilierii care vor să ajute....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Consilierii care lucrează pentru cetățeni, se oferă! Cine vrea să ajute, fără bani,

22                 VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR, repet, să depună această muncă pentru Primărie, conform legii, se poate autopropune, dacă cei 3 care au fost împreună la comisie, doresc, cazul este un pic similar, înțeleg, ar putea fi!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba despre o suprafață de teren de 290 de mp de teren situat în incinta Grădiniței nr. 23, asta este aferentă Grădiniței nr. 23 din curtea acesteia fiind retrocedată o suprafață de 290 de metri și care urmează a fi achiziționată prin procedura aprobată la nivelul Consiliului Local.

Domnul consilier local Adrian Alexandru:Cu Grădinița nr. 23 ne vom întâlni la J

proiectul 64.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Rămâne aceeași comisie?

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Dacă îmi permiteți să îi răspund domnului Feroiu, am făcut parte din comisia pentru sediul din Olari....

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Are legătură cu ce discutăm acum, adică cu stabilirea comisiei?

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Are legătură, că ne-a acuzat că nu facem parte din comisie, vă rog să îmi dați voie și noi am stabilit ca și comisie, suma de 800 de mii și s-a cumpărat cu 1200000, deci care este relevanța acestor comisii, rămâne de văzut!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu ați înțeles la ce se referă comisiile, ele negociază cu vânzătorii, nu stabilesc prețuri, dumneavoastră la acea discuție ați stabilit un preț la care trebuia să vândă oamenii, acest lucru se întâmplă doar în comunism, nu poți să obligi omul să vândă la prețul pe care îl dorești tu, comisia de negociere, negociază, negocierea presupune un preț agreat de ambele părți, nu un preț susținut doar de una dintre părți, că și eu vreau să îmi dea gratis toată lumea, dar uite că nu îmi dă nimeni și ca să înțelegem la ce se referea comisia!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Doamna Președinte ca să fie liniște întâi este vorba de Grădinița nr. 23 cu care ne vom întâlni la proiectul 64, la proiectul de creșe, intru eu în comisia aceasta.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu aș fi dorit să fiu membru pentru că sunt membru în consiliul de administrație.

s

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Domnul Alexandru dorește să intre în comisie, cine dintre dumneavoastră îi cedează locul, ca să nu mai stăm la discuții?

9

„              VIZAT

J                spre neschimbare,

SECRETAR,

Domnul consilier local Adrian Alexandru: La Grădinița nr. 23, se derulează un proiect în premieră, anul acesta și este bine.......

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Vă rog frumos, domnule Alexandru, discutăm strict despre comisie, că aceasta este tema proiectului.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Rugămintea mea este să renunțăm la ironii si la certuri inutile.

9

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Este și propunerea mea și o să încercăm să facem lucrul acesta! Pentru această comisie, rămâne domnul Andrei Metehău de la ALDE, domnul Alexandru de la USR și domnul Silviu Feroiu de la PNL, dintre care conducerea comisiei va fi preluată de domnul Feroiu!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: V-am rugat să nu politizăm aceste discuții, pentru că sunt tehnice, este nevoie de terenurile acelea pentru buna funcționare a unităților de învățământ.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Supun la vot componența comisiei!

Se supun la vot propunerile pentru constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului situat în Str. Soldat Raduță Gheorghe FN (fosta Str. Soldat Raduță Gheorghe nr. 2) Sector 2, București, și aprobate de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ— 0, NU VOTEAZĂ — 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului situat în Str. Soldat Raduță Gheorghe FN (fosta Str. Soldat Raduță Gheorghe nr. 2) Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Radu Gheorghe

Este prezentat punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sub semnul Sfintei Cruci - Seri culturale la Biserica Mărcuța";

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Comisia de învățământ, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de transparență, aviz favorabil.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Vreau să fiu sigură că toți colegii mei cunosc suma de 90 de mii de lei la acest proiect!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Cu siguranță, a fost discutat proiectul în cadrul comisiilor!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Vi se pare natural să dăm așa o sumă mare?

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sub semnul Sfintei Cruci - Seri culturale la Biserica Mărcuța”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 3, ABȚ— 4, NU VOTEAZA -0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre,

Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Iordache Isabela Florina, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte la nivelul Consiliului Local al Sectorului 2;

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de transparență, aviz favorabil.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule consilier puteți să ne descrieți puțin proiectul, pentru că eu am înțeles puțin, dar nu chiar totul!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Eu chiar îmi doresc și mă bucur mult că m-ați întrebat, acest proiect a venit în ideea de a încerca un pic să depolitizăm administrația și de a aduce cetățenii mai aproape de noi, în sensul că, dacă ONG-uri, grupuri de cetățeni din anumite cartiere, vor să facă anumite, nu știu, noi mergem le amenajăm parcuri, care sunt foarte frumoase și vreau să îi felicit acum pe domnul director de la ADP, pentru că face o treabă extraordinară și poate ei au nevoie de piețe, sau altceva, în momentul Acela, când ei vin, în comisie va fi un reprezentant de la fiecare partid și un reprezentant al Primarului, ei vor veni cu proiectul respectiv, discutăm vedem dacă este fezabil, ne mai putem întâlni cu ei, vreau să fie cât mai aproape și să vină să ne spună și nouă și să ne asumăm politic cu toții și să nu mai zică nimeni, vezi că a venit de la PMP, sau de la ALDE și atunci toți vom ști și vom pune ideile noastre în comun, astfel încât, acest proiect să fie fezabil și cetățenii să se bucure de ceea ce și-au dorit în zona lor, deci nu are nicio chestie politică, nu este vorba de bugetare, bugetarea va fi discutată după aceea, este efectiv un proiect în care noi să putem să....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dar de ce nu ar putea veni cetățenii la comisiile de profil, la comisia de mediu, de comerț, pentru o piață, la învățământ pentru o școală, de ce ar trebui o altă comisie, asta nu am înțeles, noi avem comisii care sunt în general....

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: în comisii nu sunt toți membri partidelor și atunci aș fi vrut ca fiecare să știe despre proiectele respective! încă o

26                Vr^ĂT

spre neschimbare, SECRETAR, dată vă spun, nu are ..ne asumăm cu toții, nu este ceva, nu vreau eu Șerpescu, chiar m-am gândit că este o chestie constructivă, este până la sfârșitul mandatului, astfel încât, discutând cu ei, după aceea să putem să venim cu un proiect în care să poată să fie și ei implicați, să nu mai zică că face primăria de capul ei și pe mine nu mă întreabă nimeni, sau eu vreau nu știu cum, că vedeți că până la urmă, oricât ai face lucruri bune, tot se întâmplă ca lumea să fie nemulțumită, nu domnule eu vroiam așa și....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aveți dreptate, pentru că noi când primim o solicitare la ADP, să facem sau să desfacem ceva, ne-am obișnuit deja de 2-3 ani de zile și cerem semnăturile majorității riveranilor, pentru că am avut experiența neplăcută, cineva cerea ceva, după care se instala obiectul, veneau alte persoane care erau nemulțumite și spuneau că este o cheltuială abuzivă, cu alte interese, cu toate că era făcută la cererea vecinului dânsului și de atunci ne-am obișnuit și este aproape o procedură la ADP, nu se mai face nicio modificare undeva, nu se mai pune un stâlp de lumină, sau o țâșnitoare sau o bancă, decât dacă o majoritate a cetățenilor riverani, cer acest lucru, se adună la a adunarea generală, sau la locurile adiacente, votează și dacă există semnăturile majorității, atunci se instalează, dacă nu, nu, ca să nu mai fie discuții fără final. Avem deja această procedură la ADP, nu știu cum putem face, comisiile Consiliului Local, prin lege trebuie să fie în pondere politică, unul de la fiecare partid, nu respectă ponderea politică, pe de altă parte, avem și comisiile de profil și practic am dubla anumite activități, adică o să spună comisia de mediu - de ce nu vin la mine cu parcul și s-au dus la comisia mixtă, aici este semnul de întrebare, dar cred că, comisiile de profil pot chema și de la alte partied, dacă nu sunt reprezentate în acea comisie la o discuție cu un ONG, nu știu ce să zic, să nu creăm o suprastructură.

Domnul consilier local Costache Jean: Să nu se supere colegul meu, dar noi avem comisia de transparență, unde acolo, fiecare partid este reprezentat prin liderul său, așa că noi avem această comisie în care avem liderii!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Doamna președinte, mai avem o problemă legată de ONG-uri, noi deja de 2 ani aplicăm Legea nr. 350/2005, după 12 ani, și atunci ar apărea un conflict, la capitolul ONG-uri, deja avem un cadru legal pe care am început să îl aplicăm după 12 ani și este al doilea an în care noi bugetăm anumite proiecte pe cinci domenii.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Eu cred că este înțeleasă ideea, fiecare o interpretează așa cum consideră și o votează ca atare!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Vroiam să fiu sigură că, am înțeles bine, mie mi se pare că asta este un fel de canal de accesibilitate către membrii primăriei către cetățeni, mi se pare că este o idee bună, ca să faci un proiect pentru fonduri nerambursabile, îți trebuie foarte mult, ca să ai o idee pentru strada ta, îți trebuie 27                  _____________________ mai puțin și ar fi mai direct să se vină la o astfel de comisie, care proiectul acela poate să nu fie neapărat de mediu, sau ca să țină de una din comisii, adică, nu văd de ce ar fi o suprastructură, mi se pare efectiv o accesibilizare a noastră către cetățeni.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Adică, un cetățean nu depinde de un consilier sau altul ca să depună un proiect cum este acum, el direct poate să își depună un proiect, este șansa lor, eu cred că merită această șansă cetățenii Sectorului 2!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectele se pot depune, către ADP, către Poliția Locală, creăm o instituție în plus care birocratizează relația cetățenilor cu Primăria și o și politizează puțin!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Mergând prin sector, m-am lovit de o grămadă de cazuri în care oamenii vin, depun pe infopublice, vin, discută cu consilierii, aduc la cunoștință problema lor, iar problema lor nu este rezolvată, de ce? Pentru că problema lor se lovește de un angajat, care el ia hotărârea, nu transmite nimic mai departe, iar eu ca și consilier, habar nu aveam de problema aceea și când merg prin sector îmi spune, bă voi stați acolo și nu faceți nimic, doar dați bani pentru biserici, pentru aia, pentru aia și eu cetățeanul am venit acolo și nu mi-ați rezolvat nici o problemă, aici este, aș dori ca și consilier să am habar de toate problemele cetățenilor, care nu ajung la mine. Aici m-am gândit că este o variantă ca să pot să știu ce se întâmplă, vreți să vă spun, în parcul Pantelimon, oamenii au făcut o grămadă de plângeri, care acest parc oamenii de la ADP, l-au curățat, dar acolo este o problemă mai complicată, cu Urbanismul, cu Poliția Locală, cu niște loturi care sunt retrocedate, oamenii s-au tot plâns, au făcut o grămadă de reclamații și nu s-a întâmplat nimic, până când a trebuit să intru pe niște grupuri pe Facebook, să văd care sunt problemele și să încerc să mă implic, la asta mă refer, eu nu vreau politic nimic, PMP-ul nu vrea politic nimic, este vorba numai despre om și interesul lui, părerea mea, acum avem fiecare colegi care coboară în sector și care au discutat cu oamenii, probabil că dânșii știu părerea lor și și-o asumă și votează în consecință!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Să votăm în consecință!

J

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte la nivelul Consiliului Local al Sectorului 2, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -12, NU - 5, ABȚ - 7, NU VOTEAZĂ - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Iordache Isabela Florina,

28            j VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Pușcașu Marian, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan

ÎMPOTRIVĂ: Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Zaharia Răzvan Cristian

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Stanciu Ion

NU VOTEAZĂ: Radu Gheorghe

Este prezentat punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind utilizarea anuală a locurilor publice prin amplasarea de rulote/automagazine pe raza teritoriului administrativ al Sectorului 2 al municipiului București în vederea comercializării de produse alimentare sau produse de tip fast-food;

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Comisia de comerț, aviz nefavorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de transparență, aviz favorabil.

Domnul consilier local Țibuleac Bogdan: Dacă se poate am și eu 2 amendamente la proiectul acesta!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Amendamente la proiectul acesta?

Domnul consilier local Țibuleac Bogdan: Da, în cazul în care colegii considerau că domeniul public din Sectorul 2 arată prea bine, să știți că prin acest proiect vag scris, se poate ajunge mai jos de atât, de aceea în virtutea în ceea ce am spus, primul amendament se referă la articolul 2, care momentan se deleagă Primarului Sectorului 2, competența de stabilire a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București pe care pot fi amplasate sau automagazine în vederea desfășurării activităților de comercializare a produselor alimentare sau a produselor fast food, amendamentul pe care îl propun, sună în felul următor, se reformulează articolul 2, aliniatul 1 după cum urmează, „Primarul Sectorului 2 prin aparatul de specialitate din subordine, va întocmi lista locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București pe care pot fi amplasate rulote automagazine în vederea desfășurării activității de comercializare de produse alimentare”. „(...) Lista nominală va fi supusă prin proiect de hotărâre aprobării Consiliului Local al Sectorului 2”, se adaugă la articolul 2, aliniatul 2, următoarea formulare, la aliniatul 2 se spune că Primarul emite avize și formularea adăugată este pe baza listei amplasamentelor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 2 și de asemenea la articolul 2 se adaugă, un nou aliniat, aliniatul 3, cu următoarea formulare, “Pentru asigurarea transparenței, lista aprobată pentru amplasamente pentru care operatorii economici pot depune cereri de emitere a avizului de ocupare va fi publicată pe site-ul Primăriei Sectorului 2, atât sub formă

29        r VIZAȚ I

spre neschimbare

, SECRETAR,

tabelară cât și sub formă georeferențială”. Aceasta este pentru noi, Consiliul Local să ținem sub control care sunt aceste spații pe care se pun rulote, chiar vreți să apară brusc peste noapte rulote în tot Bucureștiul, pentru că hotărăște Primarul, sau noi ca și Consiliu să hotărâm, acesta ar fi primul amendament! îl citesc și pe al doilea sau îl votăm pe primul?

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Trebuie să le votăm pe rând! Supunem la vot primul amendament propus de colegul nostru!

Se supune la vot Amendamentul nr. 1 formulat verbal de domnul consilier local Țîbuleac Bogdan, la punctul 8, proiectul de hotărâre privind utilizarea anuală a locurilor publice prin amplasarea de rulote/automagazine pe raza teritoriului administrativ al Sectorului 2 al municipiului București în vederea comercializării de produse alimentare sau produse de tip fast-food, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 8, NU - 4, ABȚ— 12, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Iordache Isabela Florina, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan

ÎMPOTRIVĂ: Constantin Angela, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Pușcașu Marian

ABȚINERE: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

NU VOTEAZĂ: Radu Gheorghe

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Amendamentul nu a trecut! Vă rog să dați citire celui de-al doilea amendament pe care îl propuneți!

Domnul consilier local Țîbuleac Bogdan: O să le urez succes colegilor când nu o să mai găsească loc pe trotuare! Amendamentul numărul 2 spune în felul următor, se modifică, la articolul 4 spune cum se stabilesc taxele și am introdus următorul paragraf,

A

„In situația în care pentru aceleași amplasamente se înregistrează mai multe solicitări, ocuparea domeniului public se va face ca urmare a aplicării unei proceduri de licitație publică cu strigare”.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Supunem la vot și cel de-al doilea amendament!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este corectă abordarea numai că licitația trebuie făcută de PMB, nu de noi, dânșii fiind proprietarii, nu putem face noi această licitație în mod legal, dar ideea este corectă!

Domnul consilier local Țibuleac Bogdan: Principala idee, nu era neapărat cine ține licitația, cât să se facă licitația, că sunt anumite locații care după cum bine știți care sunt foarte fragile...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa este și cred că doamna Secretar poate să intervină, nu putem să facem noi licitația pe terenul altcuiva.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: în situația de față este vorba de avize pentru activități temporare, această modalitate de plată și de ocupare temporară, este reglementată inclusiv în HCGMB, de aprobare a taxelor și tarifelor pentru utilizarea locurilor publice, motiv pentru care aceasta se stabilește la nivelul unei taxe deja reglementate prin HCGMB, este vorba de ocupare temporară a domeniului public și caracterul acestor autorulote așa cum se stabilește și în condițiile aferente și se menționează și în referatele de specialitate, au un caracter dinamic, este posibil ca într-o anumită zonă să nu mai fie posibilă menținerea în zonă autoritatea intervenind pentru a pentru a amplasa astfel de structuri în unele care permit comercializarea în acest fel, ambulant și există acte normative privind avizul ocupării temporare și efectuării acestei forme de comerț ambulant pe domeniul public, nu este vorba de organizarea propriu zisă a unei licitații, pentru că într-adevăr licitația pentru închiriere sau concesionare se stabilește în stricta limită a competențelor numai de către administrator sau pe baza competențelor delegate, ori repet în cazul de față este vorba pur și simplu de aviz care are deja stabilită o taxă printr-un act emis la nivelul Municipiului București!

5

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Deci, nu putem interveni în aceste cuantumuri să le modificăm, oricât am vrea.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și iarăși, o licitație ar conferi niște drepturi mult mai mari câștigătorului și nu ai putea să îi mai muți de acolo, pentru că aceste avize se dau sub rezerva mutării cu atenționare de 24-48 de ore, le dai avizul și după 3 zile poți să le spui, domnule pleacă acolo că avem o lucrare, sau încurcă traficul, deci dacă le faci o licitație nu poți să le mai spui că au câștigat oamenii licitația, măcar o lună, sau un an, o să stea, dar nici juridic nu putem organiza noi, o poate face capitala!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Și dacă sunt mai multe solicitări pentru un loc, cum se procedează, în funcție de cine a luat primul număr de ordine?

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: în străinătate aceste lucruri sunt strict limitate în timp, există târguri care se fac pe străzi, dar sunt pe 48 de ore, sâmbăta, duminica, cu ocazia unor sărbători, de Paște, ori de Crăciun, dacă admitem legea în forma în care este ea acum să aprobăm acest proiect, ne vom dugheniza!

Domnul consilier local Țibuleac Bogdan: Și sunt postate pe site-urile instituțiilor, ori pe site-urile orașelor locurile în care pot fi puse rulote, lăsate la îndemâna unor oameni să pună rulote peste tot în București.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Supunem la vot, care este deschis, iar cine nu a votat, poate să voteze acum, despre amendament vorbim, nu votăm proiectul, votăm amendamentul numărul 2, al domnului consilier Țîbuleac.

Se supune la vot Amendamentul nr. 2 formulat verbal de domnul consilier local Țîbuleac Bogdan, la punctul 8, proiectul de hotărâre privind utilizarea anuală a locurilor publice prin amplasarea de rulote/automagazine pe raza teritoriului administrativ al Sectorului 2 al municipiului București în vederea comercializării de produse alimentare sau produse de tip fast-food, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 8, NU -10, ABȚ - 5, NU VOTEAZĂ - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Iordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan

A                w

ÎMPOTRIVA: Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Zaharia Răzvan Cristian

ABȚINERE: Andrei Robert Alexandru, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Metehău Andrei George, Stanciu Ion

NU VOTEAZĂ: - Boblea Ion, Radu Gheorghe

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Acum votăm proiectul în forma inițială fură amendamente, pentru că nu a fost aprobat niciunul! Este vorba despre punctul 8.

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind utilizarea anuală a locurilor publice prin amplasarea de rulote/automagazine pe raza teritoriului administrativ al Sectorului 2 al municipiului București în vederea comercializării de

„             VÎZ^f

spre neschimbare, SECRETAR,

produse alimentare sau produse de tip fast-food, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 8, NU - 9, ABȚ- 8, NU VOTEAZA — O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Constantin Angela, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Pușcașu Marian, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

ABȚINERE: Costache Jean, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind stabilirea cotei de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea parcului auto al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia socială, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de transparență, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul 9, proiectul de hotărâre privind stabilirea cotei de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea parcului auto al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ — 1, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.06.2019;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de transparență, aviz favorabil.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Văd că, practic, după 2 trimestre, numai 4,69% s-a realizat din investiție. Aș vrea să atrag atenția colegilor, aș vrea să știu din excedentul bugetar pe care îl avem, ce nu s-a realizat, ce nu s-a făcut, de ce atât de puțin, nici jumătate?

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Astea sunt lucruri care pot fi lămurite la comisii, foarte clar cu domnii directori care participă.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: La comisie domnii directori de regulă sunt prezenți, am dreptate domnule președinte, Jean Costache? Și atunci când avem o nelămurire putem merge la comisii și să rezolvăm neclaritățile pe care le avem!

Domnul consilier local Costache Jean: Și acum am avut rectificare de buget și au fost prezente doamnele de la Direcția Economică.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Putem afla răspunsurile și anterior ședinței dacă participăm la comisii!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Rugămintea mea, faceți-le punctual, în scris, ca să primiți un răspuns mai complet.

Se supune la vot punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.06.2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU - 0, ABȚ -7, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Iordache Isabela Florina, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019;

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: La acest proiect avem și un amendament, o să îl citesc imediat, la anexa numărul 4, programul de investiții al Consiliului Local Sector 2, pe anul 2019, la capitolul bugetar 7.10.2 servicii de dezvoltare publică se actualizează valoarea creditelor de angajament a creditelor bugetare și implicit a valorii totale aferente anului 2019. Argumentare, s-a avut în vedere solicitarea Direcției Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, prin care se propune rectificarea bugetului pentru investiții de reabilitate termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 2. Acest amendament modifică atât creditele

J

de angajament, cât și creditele bugetare din programul de investiții pe anul 2019, deoarece adresa mai sus menționată a fost primită la Direcția de Achiziții și Contracte Publice, după depunerea proiectului programului de investiții pe anul 2019. Propunem aprobarea acestui amendament, acesta este amendamentul pe care vă rog să îl votăm înainte de votarea proiectului.

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3715/28.08.2019, la punctul 11, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU -1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR, ---------------------------------------------1----------


Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: S-au tăiat 44 de milioane în rectificarea bugetară, 28 de milioane la documentații tehnico-economice și 18 milioane de la construcții, ce nu se mai construiește de suma asta foarte mare, sau cum a putut fi prevăzută o sumă așa mare la documentațiile tehnico-economice și pe urmă să se revină că nu este nevoie de ea, adică sunt sume foarte mari!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Cine dorește să îi răspundă dintre domnii directori?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din câte știu este vorba despre mutarea unor bani de la reabilitări lucrările fiind...

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: S-au făcut împrumuturi care sunt rambursabile, ca să se termine aceste reabilitări.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu s-a făcut niciun împrumut în acest an.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Noi am votat, ni s-a cerut votul în Consiliu pentru împrumuturi!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru o linie de credit probabil că nu va fi folosită, nu a fost încă folosită, este doar o centură de siguranță în cazul în care vedem cheltuielile guvernului, sunt foarte mari, nu vrem să ajungem în momentul în care să nu avem bani pentru anumite investiții, doar o măsură de siguranță!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Văd că ce facem este să nu cheltuim și să tot dăm bani înapoi.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu dăm banii înapoi, ei se duc către unitățile de învățământ, unde sunt investiții foarte mari și care vor fi gata pe 8 septembrie, este un program amplu, cel mai mare din această țară și s-au luat bani de la reabilitare și de prin alte părți, bani care nu au fost cheltuiti si s-au dus către unitățile de învățământ, cea mai bună investiție în educație, domnule Istrate, vă rog, spuneți-ne ce este cu suma aceea de la documentațiile tehnico economice?

Domnul Istrate Vasile, Șef serviciu Achiziții Publice: Când s-a stabilit suma pentru proiectare, pentru pachetul 4, pentru 527 de blocuri, au fost niște date estimative, care nu au avut susținere tehnică sau concretă. în momentul de față, s-au încheiat contracte de proiectare pentru toate blocurile și excedentul a fost tăiat, iar la momentul actual avem toate sumele exacte, indicatori stabiliți de proiectanții de specialitate, iar sumele care s-au încheiat contractele sunt mult mai mici.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Adică, mult mai mici decât cele prevăzute, licitația a dat o sumă mai mică. De cele mai multe ori, când vedem niște sume propuse pentru anumite proiecte, ele nu sunt sumele finale, totdeauna sumele finale sunt mai mici, acelea sunt sumele maximale bugetate, iar sumele reale în urma procedurilor de achiziție sunt mai mici.

Se supune la vot punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, și aprobat cu amendament de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 0, ABȚ - 7, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Iordache Isabela Florina, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 12, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 197/2019 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalent în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții;

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Doamna Secretar ne anunță că avem o eroare de îndreptat la acest proiect.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: La dezbaterea și aprobarea acestui proiect, vă rugăm să aveți în vedere următoarea corectare a erorii identificate în preambulul hotărârii și anume că, raportul de specialitate al compartimentelor de resort, este raport comun al Direcției Economice și al Direcției Achiziții și Contracte Publice, în preambul fiind menționat doar raportul Direcției Achiziții și Contracte Publice. La aprobarea acestuia, vă rugăm să țineți cont de această îndreptare a erorii materiale.

Se supune la vot punctul 12, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 197/2019 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalent în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - O, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Iordache Isabela Florina, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București și împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru încheierea unui Protocol privind parteneriatul pentru realizarea unui proiect public de interes local în domeniul gestionării și asigurării trasabilității deșeurilor municipale;

Domnul consilier local Adrian Alexandru: înainte de a trece la vot doresc să fac două precizări, marți a fost ședința de Consiliul General al Municipiului București prin care s-a aprobat Mașter Planul pentru Sistemul Managementului Integrat al deșeurilor din București. La pagina 326 este stipulată următoarea obligație pentru sectoare: organizarea de către sectoare a licitaților pentru delegarea gestiunii activității de sortare. Iar al doilea punct de vedere, se menționează următorul lucru, lipsa în zona aferentă Sectorului 2 a unei capacități tehnologice de sortare și tratare prin sistemul de Management integrat al deșeurilor. Vă informez că în martie, când am aprobat caietul de sarcini pentru delegarea serviciului de salubrizare, este stipulat următorul lucru, prin care se arată că în perioada 01.11.2010-31.12.2012, Supercom a achiziționat și pus în funcțiune uzina de sortare deșeuri solide municipale cu o capacitate de procesare de 125 de tone. în martie, noi am aprobat caietul de sarcini în care s-a făcut acel studiu prin acea firmă în care se stipulează clar că există o unitate de sortare cu o capacitate de 125 de tone, iar acum în proiect ni se

spune că în perioada 2019-2021 se va face printr-o investiție privată o astfel de stație, dar stația există, este un neadevăr! Vă mai spun a treia problemă, gândiți-vă că, teoretic urmează să se desfășoare această licitație pentru delegarea serviciului de sortare, noi dacă am aproba acest monopol pentru operația de sortare, operație care apare după ce se colectează gunoiul, credeți că va mai participa la licitația pentru delegarea serviciului ? Așa că vă rog să aveți în vedere aceste două aspecte!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Drug, un răspuns vă rog...

Domnul Drug Comeliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: Acest proiect de hotărâre a fost inițiat pentru că, chiar dacă s-a aprobat Mașter Planul și licitația va dura mai mult, în această perioadă ce să facem cu deșeurile?

Ieri a fost o întâlnire la Fondul de Mediu și se va semna un protocol între Consiliul Județean Ilfov, Primăria București și primăriile de sector tocmai în această idee pentru a atrage fonduri până se va finaliza acest proiect, până se va face această licitație, până se va desemna firma, ce facem cu aceste deșeuri? Asta era ideea.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnul Director, în proiectul numărull3, pe care îl avem astăzi, spune clar că nu există stație de sortare în Sectorul 2. Și investitorul privat care dorește monopol pe 20 de ani și se angajează să facă investiția în perioada 2019-2021.

Domnul Drug Comeliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: Dar nu am scos activitatea la licitație.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Și eu vă informam că această stație există din anul 2010, a fost stipulată în proiectul prin care noi am aprobat caietul de sarcini pentru delegare. în total în București sunt 8 stații de sortare. Se spune o mare minciună că Sectorul 2 nu are stație de sortare, când ea există din 2010, deci, nu are nevoie și vă informez că stația este de 125 de tone, iar Sectorul 2 produce în jur de 110 tone, mai puțin decât această stație, deci, nu este nevoie să apelăm la altă stație. Dar de ce se dorește să dăm aceste monopol pe 20 de ani? Când ne obligă legea, Consiliul General al Municipiului București a aprobat alaltăieri și noi încălcăm legea, noi nu putem să venim cu ceva peste Hotărârea Consiliul General al Municipiului București.

Domnul Drug Comeliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: Noi cerem aprobarea Consiliului General al Municipiului București, eu am inițiat un proiect de hotărâre prin care cerem aprobarea Consiliului General al Municipiului București.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: De ce să încălcăm legea?

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Domnule Alexandru dacă vorbiți în același timp cu domnul Drug, nu o să ne mai înțelegem!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vreau să fac câteva precizări, cred că domnul Drug nu a fost foarte clar, stația

39               VIZAT

spre neschimbare,

SECRETAR,

de sortare este una și stația de tratare-sortare este cu totul altceva, vorbim de două lucruri total diferite, deci nu putem pune egalitate, vorbim de un sistem modem cerut de Uniunea Europeană de tratare a deșeurilor care nu există în zona Bucureștiului. Alaltăieri, la Primăria Municipiului București s-a adoptat o strategie care este puțin ciudată pentru că s-au ocolit investițiile private și s-a mers pe investiție publică de 230 milioane de euro. Aici în Sectorul 2 mergem pe o investiție strict privată, noi nu punem niciun ban. Dacă am compara pe cele două, aș prefera să atrag investiții private, decât să cheltuiesc banii publici pentru ceva similar. Trebuie spus ca la Primăria Municipiului București vorbim de o stație de incinerare care este mai proastă din punct de vedere al mediului, acestea sunt câteva considerente.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule Popescu, ce nu avem noi acum în acest moment ? Stație de tratare?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu există în București, noi oricum nu avem așa ceva, nu există măcar privată în zona Bucureștiului. O stație de tratare a deșeurilor așa cum spune legislația Europeană; sunt trei gropi unde se duce gunoiul, este o situație de cvasi monopol pentru că dânșii cresc prețurile în fiecare lună, numai spun că avizele de mediu sunt neclare. Astăzi ne putem trezi cu o situație în care nu mai avem unde duce deșeurile.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Și stația pe care o are Supercom-ul, este numai de sortare.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, nu este de tratare și de alte operațiuni.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Și sunteți de acord să acordăm acest monopol pe 20 de ani....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu am spus că sunt de acord cu acest monopol, nu este proiectul meu, doar am făcut câteva precizări, am spus dacă aș compara cele două abordări, de la Primăria Municipiului București care cheltuiește 230 milioane euro bani publici pentru a realiza un incinerator și abordarea de la Sectorul 2 care atrage un investitor privat 100% mi se pare mai bună varianta de aici. înțeleg că sunteți fânul abordării de la Primăria Municipiului București, cea cu cheltuirea banilor publici.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Nu a spus nimeni acest lucru, eu vă propun să nu ne grăbim cu acest proiect, prioritatea este să dăm drumul la licitație pentru delegarea serviciului de salubrizare.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dar acest proiect nu are legătură cu salubrizarea!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Haideți să lămurim în ce constă această stație care există, repet Supercom-ul deține o stație de sortare de 125 de tone și în proiect asta spune, lipsa în Sectorul 2 a unei capacități tehnologice de sortare-tratare.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Drug lămuriți ce înseamnă sortare-tratare.

Domnul Drug Comeliu, Director Executiv Direcția Servicii Publice: La sortare strânge tot gunoiul și îl duce sus și apoi îl separă, deoarece nu este colectat selectiv de la populație, deci, îl duce grosier și îl separă, iar pentru tratare trebuie să aibă acea stație de tratare pe care Supercom-ul nu o are. Dar nu am spus să o aibă Supercom, a spus domnul Alexandru că a văzut că are. Noi asta am solicitat, la ora actuală nu există stație de tratare, iar Groapa Glina este închisă, Iridex-ul are avizul care îl are și mai există la Vidra, până când o va rezista avizul.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: în proiectul care s-a votat alaltăieri în C.G.M.B., am văzut că sunt 8 stații de sortare în București.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Eu am o mică corectare, prin comunicarea publică pe care a avut-o domnul consilier Adrian. Noi nu avem nicio stație, o firmă privată Supercom-ul o are, ați spus că noi Sectorul 2 avem, că se face 125 de tone. Deci, o firmă privată din bani privați are acest lucru, noi nu avem acest lucru.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Și noi nu trebuie să acordăm monopol unei firme private.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Este o precizare în comunicarea publică. Mulțumesc.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doresc să fac și eu o precizare, din câte știu, noi nu am plătit până acum niciun serviciu de sortare către Supercom.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Nu este treaba Primăriei să facă sortare, noi trebuie să avem grijă să nu oferim monopol pe această piață.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dar să am unde duce gunoiul, că deocamdată nu avem unde să îl ducem.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Mai întâi trebuie să facem licitație, ca să lămurim cum se strânge gunoiul, mai departe este treaba operatorului.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Doamna Niță, vă mențineți avizul pe acest proiect?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Analizând reglementările din cuprinsul protocolului legat strict de obligațiile asumate de Sectorul 2, doar de a transporta cantități de deșeuri exceptate de la cele destinate tratării în uzina Capitalei, așa se spune, cu excepția celor destinate tratării termice... Am apreciat că nu sunt motive de nelegalitate, susținute fiind și de celelalte compartimente de resort care au fundamentat proiectul în discuție.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Sunteți de acord să dăm monopol Supercom-ului pe 20 de ani fără licitație, cu mâna noastră, să girăm așa ceva?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din cuprinsul protocolului, așa cum este redactat, am înțeles că oferă o alternativă a existenței unei baze în care să se poată duce surplusul de gunoi, în situația când excede capacității incineratorului ce se va edifica în Municipiului București și aceasta, în contextul în care nu vor exista alte posibilități. Așa rezultă din cuprinsul protocolului.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Nu e treaba Primăriei pentru acest lucru, doamna Nită!

Se supune la vot punctul 13, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București și împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru încheierea unui Protocol privind parteneriatul pentru realizarea unui proiect public de interes local în domeniul gestionării și asigurării trasabilității deșeurilor municipale, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -11, NU - 7, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Iordache Isabela Florina, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 14, proiectul de hotărâre pentru aprobarea schemei proprii de finanțare a programului de investiții „Reabilitarea ascensoarelor din blocurile reabilitate termic în scopul creșterii eficienței energetice a acestora

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doresc să mulțumim public domnului deputat Dan Cristian Popescu pentru adoptarea legii, care a făcut posibilă promovarea acestui proiect.

VIZAT

42          spre neschimbare,

SECRETAR,

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Se pot face aceste reabilitări de ascensoare cu fonduri Europene?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Astăzi, cel puțin pentru București, din informațiile pe care le am, nu există bani Europeni pentru acest domeniu, pentru lifturi. Ar fi banii pentru reabilitare, doar în cazul în care se ia o copiată de la proprietari.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Această problemă este a Asociaților de locatari, nu văd de ce se implică Primăria și să facă ce nu este problema ei. La fel cum ne băgăm să reabilitam stadionul Dinamo și Metrorexul, adică facem treaba altora și mai bine, mai întâi să ne facem treaba noastră.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Doamna Bugner ca și în alte situații în care nu v-am înțeles poziția față de cetățeni, vă spun că siguranța cetățenilor este prioritatea noastră. Am spus când a fost propus prima dată acest proiect și am atras atenția că am lucrat la acest proiect și a fost depus de domnul Dan Cristian Popescu, dar poate înainte de domnul Primar, nu știu în ce conjunctură... Vreau să vă spun că siguranța cetățenilor contează și 75-80% din ascensoarele din Sectorul 2 au durata de viață depășită. Este foarte importantă siguranța cetățenilor și merită să ne implicăm pentru asta.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: îmi pare rău că avem aceste opinii împotriva tuturor inițiativelor bune într-un sector sau împotriva tuturor proiectelor care duc la dezvoltarea unui sector. Din punctul meu de vedere aceste opinii nu au ce căuta în Consiliul Local Sector 2, scuzați-mă doamnă de ce ați venit aici? Ce ați jurat la început? Puteți să spuneți de ce ați venit ? Ați venit ca să ce? Ce este populist? Siguranța cetățenilor pentru a le schimba lifturile? Este populist că avem trafic de zeci de mii de oameni la Pipera care se înghesuie pe platformă indecentă și dorim să le oferim un confort? Acei oameni plătesc taxe și impozite și în caz că nu vă dați seama, vă luați indemnizația din banii lor.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Am o întrebare pentru cei care au redactat proiectul, am văzut că suma alocată acestui proiect se va da prin decizie de Primar și aș dori ca noi consilierii să știm suma respectivă, am înțeles greșit? Care este suma alocată și cred că ar fi normal să treacă prin Consiliu nu prin dispoziție de Primar. Cine s-a ocupat de redactarea proiectului să mă lămurească și pe mine dacă am înțeles greșit sau nu.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Drug, vă rog. Vă asigur, că Primarul conform legii propune bugetul, dar consiliul local votează.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Scrie clar acolo, se va aproba suma prin decizie de Primar, deci nu scrie că va trece prin Consiliul Local sau că vom

43          I VIZAT

spre neschimbare,

SECRETAR, aproba noi. Atunci aș dori un amendament în care să scrie clar că va trece prin Consiliul Local.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Va ajunge la Consiliul Local în mod sigur. Direcția Economică! Poate decide Primarul suma? Primarul propune bugetul, iar Consiliul Local votează, poate nu se înțelege bine din proiect.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Tehnic doresc să intervin, aș vrea să vă atrag atenția că Primarul va propune suma, dar în ce context cel puțin așa gândisem proiectul și așa lucrasem la el alături de domnul Viceprimar, în contextul în care absolut toate ascensoarele diferă foarte mult, de la număr de stații, puțul liftului etc. multe sisteme de siguranță, care sunt complementare în funcție de așezarea în teren. De aceea prețul va varia între ele, unitar, dar toate acele costuri vor fi aprobate de Consiliul Local.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: încă o dată spun că în hotărâre nu scrie nimic de Consiliul Local. Spune suma finală va fi stabilită prin decizie de Primar.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Puteți indica articolul, eu nu am reușit sa îl găsesc, pentru că este posibil să fie acele atribuții ale Primarului stabilite prin procedura prevăzută de lege. Poate cineva de la Direcția de Achiziții Publice poate să ne explice, nu cred că există o astfel de formulare!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: în proiectul la care am lucrat era precizat exact.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnul Cătălin Șerpescu, din câte știu eu, Primarul nici măcar nu poate să mute de la un capitol bugetar la alt capitol tară hotărâre de Consiliu Local, fără rectificare bugetară. Conform legii poate este o greșeală materială în ceea ce spuneți, dar el trebuie să vină în buget, poate să vină cu o propunere 5,6,8,10 milioane și noi să votăm în buget și atunci vedem pentru ce sunt banii la rectificare bugetară sau la aprobarea bugetului pentru anul în curs. Fiind la comisia de buget-finanțe obligat ca va veni pe capitol bugetar, aici poate să răspundă Direcția Economică, cred că prin decizie Primarul poate să hotărască suma.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Deci, propun un amendament: suma finală va fi votată de Consiliul Local.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Votăm amendamentul propus de domnul Șerpescu!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Șerpescu, unde ați găsit sintagma „prin decizia Primarului” că nu a găsit nimeni!? Să nu cumva să punem un articol care este nelegal! Riscăm să fie un proiect ciudat!

44               VIZAT

spre neschimbare,

SECRETAR,

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Textul proiectului spune așa: „Se aprobă asigurarea finanțării lucrărilor de intervenție și a lucrărilor conexe pentru repararea/înlocuirea ascensoarelor în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe situate pe raza Sectorului 2 al Municipiului București cuprinse în programul de investiții « Reabilitarea ascensoarelor din blocurile reabilitate termic în scopul creșterii eficienței energetice a acestora », in limita fondurilor ce vor fi aprobate anual cu această destinație, conform art. Ml alin. 6 din O.U.G nr. 63/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei ce cuprinde un număr de 2 pagini și face parte integrantă din prezenta hotarare. (...) ”

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu există nicio cheltuială care să nu treacă prin Consiliul Local! Amendamentul ar fi de prisos, votăm tară amendament. Eu îi mulțumesc domnului Șerpescu; este printre puținii care citesc proiectele.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Să retrageți amendamentul.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Da, îl retrag.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Se anulează votul care a fost efectuat până acum și reluăm votarea pentru proiectului nr.14.

Se supune la vot punctul 14, proiectul de hotărâre pentru aprobarea schemei proprii de finanțare a programului de investiții „Reabilitarea ascensoarelor din blocurile reabilitate termic în scopul creșterii eficienței energetice a acestora”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița, Radu Gheorghe

L VIZAT I

PPre neschimbare

LȘECRETao

Este prezentat punctul nr. 15, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 15, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 16, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 șiH.C.L. Sector 2 nr. 206/2019;

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și la acest proiect s-a identificat o eroare materială, pentru care solicităm să o aveți în vedere pentru a fi corectată, în sensul că la art.l, alin. (3) și (4) se vor preciza anexele nr. 1-3 și nu anexele 1-2, cum din eroare s-a redactat.

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Se supune la vot punctul 16, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 17, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 189”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

Se supune la vot punctul 17, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 189", precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu

1 VIZAT

47                  Ispre neschinnbare,

r SECRETAR,

Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 18, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Luminița ”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

•                 Se supune la vot punctul 18, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului

“Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Luminița”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Dinu Alexandru

Este prezentat punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Steluța", precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

Se supune la vot punctul 19, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Steluța”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din

48                  spre neschimbare,

SECRETAR,

valoarea eligibilă a proiectului, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Dinu Alexandru

Este prezentat punctul nr. 20, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 233”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Am o singură întrebare pentru domnul Director Gîrbu, vreau să vă întreb, să nu fie o greșeală, la cele 4 grădinițe este o singură grădiniță la care nu apar cheltuieli neeligibile.

Domnul Bogdan Gărbu, Director General DGAPI Sector 2: Ne-am pliat exact pe ghidul de finanțare și acolo nu avem cheltuieli neeligibile.

Se supune la vot punctul 20, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 233”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU-O, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu 49

Este prezentat punctul nr. 21, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Lucrări de amplasare sisteme de irigații - 26 locații din Sectorul 2 al Municipiului București

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Am și eu o observație de terminologie, sisteme de irigații se folosesc în agricultură, aici ar fi cazul să punem udare, aspersoare. Irigații înseamnă șanțuri, conducte stații de pompare foarte mari și la proiectul 23 aceeași situație.

Se supune la vot punctul 21, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Lucrări de amplasare sisteme de irigații - 26 locații din Sectorul 2 al Municipiului București ”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 24, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 22, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere -17 locații din Sectorul 2 al Municipiului București


VIZAT----1

pr© neschimbare

secretar,

Se supune la vot punctul 22, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere -17 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - O, ABȚ - O, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 23, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Extindere sisteme de irigații în parcuri -10 locații din Sectorul 2 al Municipiului București

Se supune la vot punctul 23, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Extindere sisteme de irigații în parcuri -10 locații din Sectorul 2 al Municipiului București", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 24, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 24, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local „Reabilitare sisteme rutiere - 14 străzi și 2 amenajări parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București din Sectorul 2 al Municipiului București”;

Se supune la vot punctul 24, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local „Reabilitare sisteme rutiere -14 străzi și 2 amenajări parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București din Sectorul 2 al Municipiului București ”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA -2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr. 25, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Pantelimon (situația de lucrări nr. 1);

Se supune la vot punctul 25, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Pantelimon (situația de lucrări nr. 1), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - 5, ABȚ - 1, NU VOTEAZA -2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Boblea Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea

52           r VIZAT

spre neschimbare,

SECRETAR,

1 ’__

Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

A                 W

ÎMPOTRIVA: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

ABȚINERE: Bughiu Iolanda Luminița

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr. 26, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Ioan Moși (situația de lucrări nr. 1 din Contractul nr. 3/16.01.2019);

Se supune la vot punctul 26, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Ioan Moși (situația de lucrări nr. 1 din Contractul nr. 3/16.01.2019), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA -19, NU- 5, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian

Este prezentat punctul nr. 27, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Ioan Moși (situația de lucrări nr. 1 din Contractul nr. 3/09.04.2019);

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este același proiect! M-am sesizat cu numărul de contract și numărul situației de lucrări și am cerut lămuriri de la structura care a inițiat acest proiect, și este vorba de un contract cu același număr, dar cu dată diferită.

Se supune la vot punctul 27, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfi Ioan Moși (situația de lucrări nr. 1 din Contractul nr. 3/09.04.2019), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA-17, NU- 4, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Boblea Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

ABȚINERE: Bughiu Iolanda Luminița

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel

Este prezentat punctul nr. 28, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația de lucrări nr. 2);

Se supune la vot punctul 28, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația de lucrări nr. 2), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU - 6, ABȚ - 2, NU VOTEAZĂ -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Feroiu Dumitru Silviu, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

ABȚINERE: Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian

Este prezentat punctul nr. 29, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Christiana (situația de lucrări nr. 1);

54             I VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Se supune la vot punctul 29, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Christiana (situația de lucrări nr. 1), fi aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 4, ABȚ - O, NU VOTEAZA -3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Boblea Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVA: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Aș vrea să menționez că din nou am avut 5 proiecte, prin care acordăm ajutor la culte în baza unei simple cereri deci, nu sunt aceleași reguli pentru toată lumea. Și avem un singur proiect pentru creșe... Din acest motiv, eu și colegii mei am votat împotrivă, am putea să punem în așteptare și să punem accent mai mult pe creșe, din fericire am început ... avem un proiect. Rugămintea e să schimbăm prioritățile!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Domnul Alexandru, dar dumneavoastră votați acum câteva ședințe în urmă împotriva afterschool-urilor, corect?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Nu este corect.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Urmează 17 proiecte privind majorarea impozitului pe clădiri/terenuri. Avizele comisiilor, vă rog!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, avize favorabile.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, avize favorabile!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de transparență, avize favorabile!

Este prezentat punctul nr. 30, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 fi H.C.L. Sector

55            r Vizat

spre neschimbare,

SECRETAR,

2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 71, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 30, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 71, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA -16, NU-1, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Iordache Isabela Florina, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Dinu Alexandru, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion

Este prezentat punctul nr. 31, proiectul de hotărâre rivind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Mihai Tudor nr. 1-21 (corp CI), Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 31, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Mihai Tudor nr. 1-21 (corp CI), Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA -14, NU-1, ABȚ- 4, NU VOTEAZĂ- 6

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

56

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Iordache Isabela Florina, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian, Bughiu Iolanda Luminița, Dinu Alexandru, Metehău Andrei George, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion

Este prezentat punctul nr. 32, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Episcop Radu nr. 26, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 32, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Episcop Radu nr. 26, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA -15, NU-1, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian, Constantin Angela, Pușcașu Marian, Stanciu Ion

Este prezentat punctul nr. 33, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/cur ți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării

57

stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Steaua Roșie nr. 19-21, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 33, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Steaua Roșie nr. 19-21, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 1, ABȚ - 3, NU VOTEAZA -3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

Este prezentat punctul nr. 34, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Steaua Roșie nr. 7, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 34, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Steaua Roșie nr. 7, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU -1, ABȚ - 6, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița, Stanciu Ion

Este prezentat punctul nr. 35, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Steaua Roșie nr. 11, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 35, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice ne satisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Steaua Roșie nr. 11, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU -1, ABȚ - 4, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Feroiu Dumitru Silviu, Stanciu Ion

Este prezentat punctul nr. 36, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L.

Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Steaua Roșie nr. 15, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 36, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Steaua Roșie nr. 15, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU -1, ABȚ— 4, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Stanciu Ion

Este prezentat punctul nr. 37, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din șos. Vergului nr. 35, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 37, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din șos. Vergului nr. 35, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU -1, ABȚ- 3, NU VOTEAZA - 5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, 60 _____________________

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian, Constantin Angela, Feroiu Dumitru Silviu, Pușcașu Marian, Stanciu Ion

Este prezentat punctul nr. 38, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Vasile Lascăr nr. 13, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 38, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Vasile Lascăr nr. 13, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU -1, ABȚ— 3, NU VOTEAZA - 5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Feroiu Dumitru Silviu, Mărgărit Petre, Pușcașu Marian, Stanciu Ion

Este prezentat punctul nr. 39, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 63, Sector 2, București;

61

Se supune la vot punctul 39, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 63, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU -1, ABȚ-4, NU VOTEAZA - 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Feroiu Dumitru Silviu, Stanciu Ion

Este prezentat punctul nr. 40, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 15, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 40, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 15, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU -1, ABȚ— 4, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre,

62                  VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Feroiu Dumitru Silviu, Stanciu Ion

Este prezentat punctul nr. 41, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/cur ți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 24, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 41, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100°/o a impozitului pe terenuri/cur ți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 24, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU -1, ABȚ- 4, NU VOTEAZA — 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Feroiu Dumitru Silviu, Pușcașu Marian, Stanciu Ion

Este prezentat punctul nr. 42, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Bujorul Alb nr. 113, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 42, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Bujorul Alb nr. 113, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - O, ABȚ - 5, NU VOTEAZA - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Feroiu Dumitru Silviu, Stanciu Ion

Este prezentat punctul nr. 43, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Cînea Nicolae nr. 92, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 43, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400%> a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Cînea Nicolae nr. 92, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU - 0, ABȚ — 4, NU VOTEAZA - 5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Feroiu Dumitru Silviu, Metehău Andrei George, Stanciu Ion

Este prezentat punctul nr. 44, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Ion Floruța nr. 86, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 44, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Ion Floruța nr. 86, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - 0, ABȚ - 5, NU VOTEAZA — 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Feroiu Dumitru Silviu

Este prezentat punctul nr. 45, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Periș nr. 6A, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 45, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului

a/ trobut             L. ■

spre neschimbare, SECRETAR,


Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Periș nr. 6A, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU - O, ABȚ - 5, NU VOTEAZA - 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Feroiu Dumitru Silviu, Iordache Isabela Florina, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 46, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice ne satisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Radu de la Afumați nr. 74, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 46, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Radu de la Afumați nr. 74, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 0, ABȚ - 4, NU VOTEAZA -3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian, Feroiu Dumitru Silviu, Metehău Andrei George

Pauză

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Urmează PUD -urile și aș vrea să avem opinia comisiilor de urbanism și transparență, să putem citi numai adresele și aici. Comisia de urbanism?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Menționez că toate 16 PUD -uri care fac obiectul ședinței de astăzi, au fost analizate și au aviz favorabil.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Comisia transparență - favorabil.

Este prezentat punctul nr. 47, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8, lot UTR - 5, Sector 2, București',

Se supune la vot punctul 47, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8, lot UTR - 5, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela

Este prezentat punctul nr. 48, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8 și nr. 38, - UTR 12, Sector 2, București',

Se supune la vot punctul 48, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Fabrica de Glucoză nr.\6-8           UTl

67

12, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr. 49, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8 și nr. 38, UTR -11, Sector 2, București',

Se supune la vot punctul 49, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8 și nr. 38, UTR -11, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr. 50, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Gorgan Spătarul nr. 24-26,

68

spre neschimbare SECRETAR,


Se supune la vot punctul 50, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Gorgan Spătarul nr. 24-26, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - O, ABȚ -O, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian

Este prezentat punctul nr. 51, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Dobroești nr. 84 C, lot 1, Sector 2, București',

Se supune la vot punctul 51, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Dobroești nr. 84 C, lot 1, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr. 52, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 1, Sector 2 București',________

69                    VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Se supune la vot punctul 52, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 1, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - O, ABȚ - O, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela

Este prezentat punctul nr. 53, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Pop de Băsești nr. 42A, Sector 2, București',

Se supune la vot punctul 53, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Pop de Băsești nr. 42A, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela

Este prezentat punctul nr. 54, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Intrarea Meliței nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului București',

Se supune la vot punctul 54, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Intrarea Meliței nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU -5, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

A               w

ÎMPOTRIVA: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela

Este prezentat punctul nr. 55, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Scorțan Ion nr. 19, Sector 2, București',

Se supune la vot punctul 55, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Scorțan Ion nr. 19, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian

Este prezentat punctul nr. 56, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Olimpiadei nr. 29, Sector 2, București',

Se supune la vot punctul 56, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Olimpiadei nr. 29, Sector 2, Bucureștiși aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Miclea Niculina

Este prezentat punctul nr. 57, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Ardeleni nr. 10, Sector 2, București',

Se supune la vot punctul 57, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Ardeleni nr. 10, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr. 58, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Aleea Romula nr. 64, Sector 2, București',

Se supune la vot punctul 58, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Aleea Romula nr. 64, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian

Este prezentat punctul nr. 59, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Ceptura nr. 28, Sector 2, București',

Se supune la vot punctul 59, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Ceptura nr. 28, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea

Este prezentat punctul nr. 60, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Alexandru cel Bun nr. 39, Sector 2, București',

Se supune la vot punctul 60, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Alexandru cel Bun nr. 39, Sector 2, Bucureșt, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian, Constantin Angela

Este prezentat punctul nr. 61, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Melodiei nr. 102, Sector 2, București',

Se supune la vot punctul 61, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Melodiei nr. 102, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea

74                     \nZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Este prezentat punctul nr. 62, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD str. George Constantinescu nr. 2-4, Sector 2, București',

Se supune la vot punctul 62, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD str. George Constantinescu nr. 2-4, Sector 2, Bucureștiși aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela

Este prezentat punctul nr. 63, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 90/1999 cu privire la imobilul situat în București, str. Oituz nr. 9, Sector 2;

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Buget?

Domnul consilier local Costache Jean: Favorabil.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Protecție socială?

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Favorabil.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Transparență-favorabil.

Se supune la vot punctul 63, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 90/1999 cu privire la imobilul situat în București, str. Oituz nr. 9, Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 25, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 64, proiectul de hotărâre pentru aprobarea înființării unor grupe de educație la nivel antepreșcolar pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget-favorabil.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Protecție socială?

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Favorabil.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: învățământ-favorabil și transparență favorabil.

Se supune la vot punctul 64, proiectul de hotărâre pentru aprobarea înființării unor grupe de educație la nivel antepreșcolar pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei

76                       VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr. 65, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cultural "PRO MEMORIA 89 - CREDINȚĂ, CURAJ, EROISM";

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Comisia juridică?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aviz favorabil.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Urbanism?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Aviz favorabil.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Transparență-favorabil.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este cineva în sală și ar putea să prezinte puțin proiectul.

Reprezentantul Sindicatului Revoluționarilor din România: Proiectul se numește ”Pro memoria 89”. Se împlinesc 30 de ani de la revoluția din 1989 și ne-am gândit, Sindicatul Revoluționarilor împreună cu Primăria Sectorului 2 să facem un monument, să lăsăm ceva în urmă. Să comemorăm 30 de ani de la Revoluția Română! Proiectul este inițiat de către Sindicatul Revoluționarilor din România și împreună cu o echipă de artiști s-au ales 3 monumente și vom vedea care monument va fi propus pentru amplasare în Sectorul 2: un bust cu o cruce, făcut de către artistul Savinescu Emilian.

Se supune la vot punctul 65, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cultural "PRO MEMORIA 89 - CREDINȚĂ, CURAJ, EROISM", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - 0, ABȚ- 2, NU VOTEAZA -2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian, Zaharia Răzvan Cristian

Este prezentat punctul nr. 66, proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor tarife privind activități specifice ale serviciului de salubrizare în Sectorul 2;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget - favorabil.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Juridic?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aviz favorabil.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Ecologie?

Doamna consilier local Constantin Angela : Favorabil.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Și transparență, favorabil.

Se supune la vot punctul 66, proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor tarife privind activități specifice ale serviciului de salubrizare în Sectorul 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 16, NU - 4, ABȚ — 1, NU VOTEAZĂ— 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

Este prezentat punctul nr. 67, proiectul de hotărâre privind declararea zilei de 1 octombrie ca fiind “Ziua Sectorului 2

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Juridic?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aviz favorabil.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Urbanism -favorabil, transparență - favorabil.

Se supune la vot punctul 67, proiectul de hotărâre privind declararea zilei de 1 octombrie ca fiind “Ziua Sectorului 2 ”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU - 2, ABȚ - 5, NU VOTEAZĂ - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Iordache Isabela Florina, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mulțumesc pentru vot pentru că este o premieră în București. Este primul sector care are „o zi” și precum orașele din lumea civilizată, ziua se leagă și de un sfânt patron. Cum Londra are Sfântul Gheorghe, patron, așa cum marile orașe își serbează ziua, de ziua sfântului patron, am agreat inclusiv cu Patriarhia ca Acoperământul Maicii Domnului să fie ziua de sărbătoare a Sectorului 2. Putem să dăm un exemplu bun. Mulțumesc!

»

Este prezentat punctul nr. 68, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 86.765,4 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația pentru Educație și Sănătate MENS SANA în vederea realizării proiectului ”Ai grijă de tine!”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul SOCIAL - 2019;

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Comisia de

buget?

Domnul consilier local Costache Jean: Favorabil.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Juridic?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aviz favorabil la toate proiectele cu finanțare nerambursabilă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: De fapt, următoarele 5 proiecte le-am introdus pe ordinea suplimentară pentru

14 septembrie. Astfel am hotărât să le propun pe ordinea suplimentară, să poată să se încadreze în termen, să fie finanțat și ... așa este corect. Ar fi pierdut banii dacă amânam și vă rog să votați. Practic sunt proiectele selectate de dumneavoastră.

Se supune la vot punctul 68, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 86.765,4 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația pentru Educație și Sănătate MENS SANA în vederea realizării proiectului "Ai grijă de tine!", declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul SOCIAL - 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 69, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 50.422,57 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația Roșu Aprins în vederea realizării proiectului "Importanța colectării deșeurilor vegetale din Sectorul 2 ”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul MEDIU - 2019;

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință:Buget -favorabil, juridic - favorabil, ecologie?

Doamna consilier local Constantin Angela : Favorabil.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Transparență -favorabil.

Se supune la vot punctul 69, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 50.422,57 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația Roșu Aprins în vederea realizării proiectului "Importanța colectării deșeurilor vegetale din Sectorul 2 ", declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul MEDIU - 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - O, ABȚ- O, NU VOTEAZA - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 70, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 89.163 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Social Investment Group în vederea realizării proiectului "Green IT", declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul MEDIU- 2019;

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Comisia de buget?

Domnul consilier local Costache Jean: Favorabil.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Juridic favorabil, ecologie?

Doamna consilier local Constantin Angela : Favorabil.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Transparență -favorabil.

Se supune la vot punctul 70, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 89.163 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al__.

si             F"VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Municipiului București pentru Social Investment Group în vederea realizării proiectului "Green IT”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul MEDIU - 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 23, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Metehău Andrei George, Zaharia Răzvan Cristian

Este prezentat punctul nr. 71, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 99.900 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația Clubul Sportiv de Arte Marțiale Olimpic în vederea realizării proiectului”Inițiere în volei prin jocuri de mișcare pentru elevii din Sectorul 2”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul SPORT- 2019;

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Buget, juridic, învățământ, transparență, am înțeles că sunt favorabile.

Se supune la vot punctul 71, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 99.900 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația Clubul Sportiv de Arte Marțiale Olimpic în vederea realizării proiectului "Inițiere în volei prin jocuri de mișcare pentru elevii din Sectorul 2 ”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela

Este prezentat punctul nr. 72, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 98.082,31 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion în vederea realizării proiectului ”Mega Mall StreetBall 2019", declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2019;

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Buget, juridic, învățământ, transparență, am înțeles că sunt favorabile.

Se supune la vot punctul 72, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 98.082,31 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion în vederea realizării proiectului "Mega Mall StreetBall 2019”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu

Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu

Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stâncii^ Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr. 73, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Parcări supraetajate - 5 locații din Sectorul 2 al Municipiului București;

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Buget?

Domnul consilier local Costache Jean: Favorabil.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru conformitate, următoarele două proiecte sunt propuse de mine, dar fiind în perioada în care am delegate atribuțiile Primarului a trebuit să pun numele acestuia și semnătura mea. Ca să nu fie confuzii cum au mai fost. Mulțumesc. La acest punct este vorba de parcări supraetajate.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnul Popescu, este vorba despre un proiect mai vechi, bugetat anul trecut. De ce apare pe ordinea suplimentară?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Tocmai asta v-am spus! Domnul Primar a făcut o ordine de zi așa cum a considerat dânsul și am suplimentat-o cu propunerile mele. între propuneri se regăsește și un proiect al domnului Primar, care nu întrunise numărul de zile de dezbatere publică și a fost băgat pe suplimentară. în rest sunt propunerile mele. Cele legate de fondurile nerambursabile, la care v-am spus motivul și cele două. De ce n-a fost introdus până acum, nu știu, dar nu cred că este important! Important este să facem parcări în Sectorul 2. Am găsit cu mare greutate 5 locuri pentru a face parcările supraetajate.

Domnul consilier local Țibuleac Bogdan: Probabil consideră că trebuie trimise proiectele în timp util, astfel încât, consilierii să studieze proiectele, nu cu câteva ore înainte.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Tocmai a spus domnul Alexandru că sunt de anul trecut, este un subiect discutat. Dumneavoastră sunteti mai nou în consiliul local.

J

Domnul consilier local Țibuleac Bogdan: Nu vi se pare totuși că ar trebui ca toți consilierii locali să primească proiectele, nu cu 3 ore înainte! Măcar cu o seară înainte, să fie cu 24 de ore!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Dacă este important pentru cetățenii din sector, putem și cu 5 minute înainte să ne documentăm ca să fim de acord cu lucruri în favoarea dumnealor.

Domnul consilier local Țibuleac Bogdan: Deci, dacă este important pentru cetățeni, votăm ca primarul, fără să știm despre ce este vorba.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Tocmai asta vă spun, puteți să vă documentați și cu 5 minute înainte de ședință.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul consilier, ce vă interesează? Putem să vă ajutăm! Ce informație nu ați înțeles?

9

Domnul consilier local Țibuleac Bogdan: Mi s-ar fi părut normal să pot să citesc proiectul.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba despre niște parcări care se fac prin licitație publică. Două în Colentina, trei în Pantelimon. Este proiectantul aici, dacă vreți îi dau cuvântul să vă spună și tehnic despre ce este vorba. E bine să discutăm. Acest proiect a fost depus demult.

Domnul proiectant: Locațiile sunt două în șos. Pantelimon, Colentina - Răscoala 1907, în zona Moșilor pe Făinari nr.8 și al 5-lea Chișinău 24. Locațiile au fost stabilite în urma unui concurs de soluții organizat de Primăria Sectorului 2, această soluție fiind câștigătoare din cele 5 propuse și participante în concurs. Este soluția care asigură cea mai mare eficiență de folosire a terenului. Să vă dau un exemplu: pentru Pantelimon 330, sunt 96 de locuri, care într-o parcare clasică ar ocupa 2880 mp, iar în parcarea supraetajată rotativă care așează mașinile una lângă alta, fără culoar de trecere, se folosesc 286,8 mp, înjur de aproape 10%. în Sectorul 6 avem parcări private ... lucrează din 2009 pe raza Municipiului București și în alte localități din România.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Vă mulțumim! E bine că au început, că anul trecut s-a dezbătut SF-urile la dezbaterea bugetului și e bine că a mai trecut un an și s-a dat drumul.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Mulțumim pentru explicații. Domnul Feroiu, cât se poate de concis, vă rog!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Aș dori să-i spun dragului nostru coleg care e mai nou la noi în Consiliu, că parcările sunt foarte importante și dacă își dorește să dezvoltăm parcări sau nu. Din punctul meu de vedere mi-aș dori să se pună de fiecare dată pe ordinea de zi suplimentară, că facem noi parcări! Mi-ar plăcea foarte mult și nu m-ar deranja să votez aceste proiecte!

Domnul consilier local Țibuleac Bogdan: Nu am spus că sunt împotriva acestor proiecte dar este anormal să introduci proiecte pe ordinea de zi, să le votezi, dar să nu știi despre ce este vorba!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Repet, proiectul a fost depus de mine de foarte mult timp. El nu a fost introdus pe ordinea de zi. Nu a fost decizia mea!                           ____=---j

pfe noschlmbare,!

SECREȚ^Si—-

Domnul consilier local Țibuleac Bogdan: Rugămintea mea este ca pe viitor să încercați să puneți proiectele pe ordinea de zi din timp, nu cu câteva ore înainte.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Repet, ordinea de zi o face Primarul! Dânsul a făcut așa cum a considerat. Eu am făcut suplimentarea ordinii de zi. O să-i transmit domnului Primar ca data viitoare când depun un proiect să-l pună pe ordinea de zi. Poate o să dorească. Eu l-am propus cu o lună de zile în urmă, dar nu a ajuns.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Sunt suficiente lămuririle.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnul Popescu, am reținut declarația politică a domnului Feroiu.

Se supune la vot punctul 73, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Parcări supraetajate - 5 locații din Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 23, NU- 0, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 74, proiectul de hotărâre privind instituirea unor măsuri de asigurare a ordinii și liniștii publice în parcurile, locurile de joacă și de recreere din Sectorul 2 al Municipiului București;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru conformitate, este un proiect inițiat de mine.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Comisia juridică. Au fost citite modificările pentru că proiectul a fost de la început aprobat pe ordinea de zi în varianta modificată. Eu am citit varianta modificată. Comisia juridică?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aviz favorabil.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Comisia ecologică?

Doamna consilier local Constantin Angela : Favorabil.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Și transparență, favorabil.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Doamna Președinte, aș avea o rugăminte pentru colegii de la ADP, respectiv la locurile dejoacă din parcuri să instaleze plăcuțe strict și foarte clare, cu desene, prin care se interzice fumatul. Solicit acest lucru și inițiatorului pentru că este un proiect benefic. Sunt cetățeni cărora le e lene să facă doi pași pentru a ieși din incinta locului de joacă către scrumiera amplasată de către colegii de la ADP în parcuri și fumează exact pe băncile din incinta locului dejoacă. Nimeni nu stă să citească acele panouri de interzicere. E foarte ușor să pună o pancartă cu semnul de interzis și o țigară.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Mă scuzați că intervin, dar toți colegii au fost plecați pe afară, în Germania, în Anglia. Acolo, oriunde se permite să te duci pe iarbă, în Anglia cel puțin, e o frumusețe când vezi atâtea familii. La noi punem plăcuțe: ”Călcatul pe iarbă strict interzis!”.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în Sectorul 2 poți să mergi pe iarbă! Nu poți să mergi cu câinii sau cu animalele de companie pentru că urina animalelor e acidă și distruge iarba, dar oamenii, copii pot merge pe iarbă.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Mai am o soluție, să acceptăm o inițiativă parlamentară de a interzice fumatul în România, așa am auzit că circulau zvonuri!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: încă mențin această solicitare și vă precizez domnule Feroiu că nici cei care fac parte din paza parcului nu iau atitudine asupra acestor cetățeni.

Se supune la vot punctul 74, proiectul de hotărâre privind instituirea unor măsuri de asigurare a ordinii și liniștii publice în parcurile, locurile de joacă și de recreere din Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ - 5, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:                            _________

87                 I VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugncr Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Trecem la capitolul interpelări!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Nu vreau decât să dau citire unei adrese comunicate de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2. Nu voi detalia, este vorba despre fostul nostru coleg Cătălin Mihăilă, care a primit o adresă de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Cred că mulți dintre dumneavoastră ați văzut-o, ați primit-o pe mail, deci totul e ok!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am o interpelare, să-mi acordați 3 minute de atenție. Mulțumesc domnului de la Poliția Locală că este prezent. Vreau să vă anunț că acum câteva săptămâni am fost la o întâlnire cu cetățenii pe b-dul Chișinău nr. 17 și acolo este un parc, iar cetățenii de acolo, deși erau destul de mulți n-au avut decât un lucru să-mi reproșeze. Acolo sunt grupuri de oameni care fac gălăgie noaptea și înțeleg că este domnul Cristi Grecu care mi-a dat undeva 20 de sesizări. Am înțeles că vă sună de 2-

s

3 ori pe zi să vă anunțe că nu se poate dormi. Ba mai mult: mi s-a spus că de cele mai multe ori din centrală i se spune să nu mai sune Ia Poliția Locală, ci la 112, că ei n-au ce să le facă, pentru că sunt minori. Acestea au fost răspunsurile colegilor noștri de la Poliția Locală. Este un lucru minor. Săptămâna trecută am fost în precampanie să strângem semnături și am văzut niște comercianți ambulanți. Vreau să spun că am sunat personal, am spus că mă cheamă Feroiu Silviu consilier local, și că-mi doresc din tot sufletul să vină, să văd în cât timp intervin, știți în cât timp au intervenit? Două ore nu m-am clintit. I-am sunat după două ore și mi-au spus că au fost acolo într-un sfert de oră. Eram cu domnul Ciricuță la stația de metrou la Iancului și poate să confirme că nu și-au făcut apariția. Mai târziu, pe la ora 8, am fost sunat și certat unde am fost 2 ore că ei nu m-au văzut! N-aveau cum să mă vadă dacă n-au fost acolo! Al doilea lucru: se întâmplă niște lucruri extraordinar de urâte la noi în sector și anume mizeria de pe spațiile publice, pe scuaruri, indiferent cât se luptă ADP-ul și câte reclamații facem noi consilierii. Mizeria

88                 VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,__ stradală nu poate fi combătută decât prin aplicarea legii. Legea este bună, este o lege în vigoare! Eu vă cer să părăsim birourile și să încercăm să dăm niște amenzi. Nu e posibil ca eu să fac reclamație la scuar la Delfinului la ora 1, era o mizerie de nedescris vineri, la ora 14,30 ADP-ul mi-a trimis pozele cu absolut tot curat, la ora 9 dimineața luni era o mizerie de nedescris! Eu personal rog ADP-ul public, de fiecare dată când intervin pe spațiile publice să facă sesizări pentru a începe anumite cazuri și amendați cetățenii necivilizati. Personal sunt foarte nemulțumit cum îsi face treaba Politia Locală! V-am

»                                                                                                              »                                           5                                                                   S

susținut și cu măririle de salarii și cu dotările, cu schimbatul de camere pe care nu le-ați schimbat nici până acum, ați promis că le schimbați și că o să avem cel mai modem serviciu de camere, nu avem absolut deloc. E raiul infracționalitătii în Sectorul 2! Dacă se întâmplă o infracțiune camerele noastre nu pot identifica după față un om! Luați niște măsuri urgente! Eu unul v-am promis acum o săptămână că mă voi implica special în această direcție! Să vin cu sesizări zilnice! Ba mai mult, gândiți-vă că este siguranța noastră și majoritatea plângerilor cetățenilor, sunt despre cum se aplică legea în Sectorul 2. Dumneavoastră sunteți cei care puteți să o aplicați! V-am dat patru cazuri și pot să continui la infinit. Vă mulțumesc frumos!

Domnul Dobrilă Aurel, Director General Poliția Locală Sector 2: Fiind problematica destul de vastă pe care a ridicat-o domnul consilier, vom răspunde în scris pentru fiecare punct, l-am notat și voi face argumentarea respectivă în limita în care și noi avem atribuții prevăzute de lege și nu voi ocoli niciun răspuns din ce s-a solicitat.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș adăuga doar că astăzi am avut o întrevedere cu domnul Dobrilă și cu colegi de-ai dânsului și am discutat modalități prin care să mărim numărul oamenilor care merg pe stradă din Poliția locală. Schimbăm Organigrama pentru a facilita un număr mai mare de agenți pe stradă, în zona de control și în zona de ordine publică. E un neajuns pentru că nu avem destui oameni în stradă. Mulțumesc!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Doresc să pun în discuție statutul nostru de consilieri locali și să întreb cum de s-a ajuns să fie realizate acțiuni care angajează toți consilierii locali și care îi încarcă cu răspundere, fără a fi puși în temă cu situația respectivă. Legitimitatea întrebării mele pornește de la următoarea speță: în urma unor procese, Consiliul Local Sector 2 ajunge să fie executat silit de către ADP Sector 2 prin avocat angajat și executor judecătoresc, în 2017. Totul a pornit de la o persoană care și-a avariat mașina într-o groapă din carosabil și care a cerut de la UAT respectiv de la CLS2, o despăgubire de 1700 lei. Ulterior CLS 2 cheamă în garanție ADP Sector 2 în dosarul respectiv. Deși ADP Sector 2 se află sub autoritatea CLS2, prin întâmpinarea depusă, prin Primar și Consiliul Local, ADP Sector 2 reclamă că practic nu a primit anumite acte din dosar, respectiv cererea de chemare în judecată de la UAT, respectiv de la CLS2, precum și aspecte invocate de UAT în întâmpinare. Practic șoferul respectiv nu a putut 89

*

să-și susțină cauza. In instanță practic i s-a respins acțiunea celui care solicita daune, ADP este scos din cauză în mod firesc, rămâne să plătească avocatul 1200 de lei, instanța hotărăște că, Consiliul Local Sector 2 trebuie să plătească întrucât a chemat în mod greșit în garanție, practic în proces pe ADP Sector 2 și de aici începe o întreagă comedie judiciară. ADP execută silit prin avocat plătit și executor judecătoresc, Consiliul Local Sector 2 este executat silit pentru suma de 1200 și se plătește avocat, executor, nu știm cu cât, că a refuzat executorul să ne comunice și practic să mai scrie o grămadă de referate și o mulțime de alte documente care sunt realizate de oameni care sunt plătiți cu salarii foarte mari. Pentru o sumă ridicolă care trebuia mutată de colo, colo, de la CLS2 la ADP Sector 2, pe care oricum noi o bugetăm cu sume foarte mari, pentru acei 1200 s-a ajuns la un întreg caz judiciar, în care sunt angrenați avocați, executori, etc. Cine este până la urmă Consiliul Local Sector 2? Cine are ștampila, o poate pune și în baza cărei decizii? Când s-a luat această decizie, am împuternicit pe cineva să se tot ducă în instanță în numele nostru de care noi nu aflăm niciodată și să și plătim! Ce cont are Consiliul Local de a plăti până la urmă acei 1200 lei? Probabil că mai sunt și alte cazuri de acest gen! De exemplu, în 2017 casa de avocatură ”Cucu” a primit de la ADP suma de 146 600 lei! E mult, e puțin, nu putem aprecia, dar e foarte interesant pe ce spețe se duc acești bani! Adică noi, Consiliul Local nu puteam reglementa cu ADP ul suma de 1200, era nevoie să ne execute silit într-o chestie, care a mai durat nu știu cât! Vă rog să ne precizați, doamna Secretar probabil, cine pune această ștampilă! Mai este un alt document: o decizie a domnului Primar din 2019, de desființare a căsuțelor ilegale din zona Obor. Este ștampilată Consiliul Local! Am votat noi așa ceva? Dacă am votat de ce nu se pune în aplicare? Peste tot apare implicat Consiliul Local! Cine e de fapt acest Consiliu Local, că aici nu avem niciun xerox, nicio imprimantă! Ce suntem noi până la urmă, o amestecătură? Ba ne târăsc în procese, ba pierdem, ne execută silit, ne scot din procese. La acel proces în care erau toate sectoarele pentru licitația la salubritate am fost scoși fără acordul nostru. Cine ne reprezintă juridic și când i-am dat această împuternicire că noi nu avem aparat de specialitate! Nu avem pe nimeni în subordinea noastră directă. Dacă vreau să mă consult cu cineva din Consiliul Local, nu am cu cine! Sunt numai consilierii și aparatul primarului. Explicați-ne să înțelegem măcar la sfârșitul mandatului, ce suntem cu adevărat?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Consiliul Local reprezintă o autoritate deliberativă, alături de cealaltă autoritate executivă care este primarul și care are la îndemână aceste aparat de specialitate. In ceea ce privește intrarea într-un litigiu în instanță, acolo, reclamantul își clarifică și își stabilește cadrul procesual și el cheamă. Spre exemplu, aceste firme de asigurări în mod constant formulează cererea de chemare în judecată în contradictoriu cu Consiliul Local, Primarul Sectorului 2, în

unele cazuri ADP


Sector 2, însă s-a împământenit la nivelul


diverselor


această


sintagmă de Consiliul Local Sector 2 și reclamanții își formulează în acest fel acțiunile. Evident că, la nivelul Sectorului 2, Consiliul Local a aprobat prin hotărâre, modalitatea de prezentare a Consiliului Local Sector 2 ca entitate deliberativă, prin intermediul consilierilor juridici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. E de prin 2004 sau 2006. Sunt numeroase litigii, peste 50% din litigiile înregistrate în evidența Serviciului Juridic, au ca părți Consiliul Local alături fie de primărie, fie de Primar. în cele mai multe cazuri când în discuție nu sunt hotărâri adoptate, care să legitimeze procesual această persoană în instanță, noi invocăm această lipsă de excepție a calității procesuale pasive și încercăm să scoatem Consiliul din cauză. în foarte multe cazuri sunt admise aceste excepții. în litigiile promovate de firmele de asigurări, pentru că se cer aceste daune legate, fie de starea drumurilor care au dus la degradarea autoturismelor, aici se fac anumite expertize și se demonstrează, noi chemăm în garanție ADP-ul. pentru ca, în situația în care se pică în pretenții și nu ne scoate din cauză ca și Consiliu Local, să rămână ADP Sector 2. De multe ori instanțele sunt în confuzie și poate ar trebui clarificat și cu ADP dacă este de bună credință, că ei au pe antet CLS 2, Administrația Domeniului Public și atunci instanțele spun bun, la tine scrie CLS 2, Administrația Domeniului Public, deci, este și consiliul și ADP-ul. Degeaba încercăm să arătăm că este vorba despre un serviciu public cu personalitate juridică și mai mult, în unele cazuri resping acțiunea în

A

contradictoriu cu ADP, rămân cu noi, se mai reglează pe căile de atac! In cazul de față, reclamantul nu a putut proba că are vreo daună de luat, dar noi ca să ne putem apăra împotriva debitului introducând serviciul specializat în cauză, respingând acțiunea, a respins și cererea de intervenție. Aici poate ar trebui clarificat cu ADP ca atunci când el știe că are calitate, că este în legătură cu pretențiile reclamantului, despăgubirea solicitată și nu a Consiliului Local, pentru că nu Consiliul Local are atribuția de a ieși și de a repara o stradă sau de a acoperi o groapă. Să nu mai formuleze aceste apărări care de fapt duc și confuzează instanța până la urmă și dau astfel de solicitări. Modalitățile de executare ar putea fi prin executare să ni se solicite voluntar aceste sume sau să și le asume fiind în atribuțiile lor, însă eu nu am știut că s-a ajuns la situații de executare silită, pentru că onorariile executorilor probabil că depășesc cuantumul inițial al despăgubirilor. Nu cunosc asta! Direcția Juridică împreună cu domnul Viceprimar vom discuta clarificarea acestor aspecte pentru a nu mai schimba sumele de la același buget, de la ADP la Consiliu și așa mai departe!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Vorbim despre dosarul 26530/300/2017 conexat cu 4752/300/2016. îl pot pune la dispoziție on-line oricui îl solicită. Este o situație de studiu, și eu vă întreb în final, cine a plătit, adică acei 1200 onorariu de avocat, au fost plătiți silit de Consiliul Local. Concret cine a plătit? Consiliul Local are un cont al lui sau de unde au venit banii ăia? Sau a pus fiecare consilier 50 de lei, sau cum?

VIZAT '

yi                spre neschimbare,

SECRETAR,.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Demersurile pentru efectuarea acestor plăți se fac prin compartimentele de resort din cadrul primăriei.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Este hilar! Consiliul Local a fost executat și a plătit primăria! Asta vă întreb, unde e granița? Noi suntem așa un fel de meduză care se mulează peste executiv? în decizia primarului de desființare a căsuțelor ilegale, apare și ștampila Consiliului Local. Am desființat noi căsuțe ilegale? Vă pun la dispoziție și decizia!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pe dispoziție se aplică ștampila de sigiliu a Primarului în care scrie Sectorul 2.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Este ștampila rotundă ”Primar Consiliul Local Sector 2” și o ștampilă distinctă "Primăria Sectorului 2” . Sunt două ștampile!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este și ștampila de sigiliu care este de mult aprobată și uzitată la nivelul cabinetului domnului Primar .

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Eu vă întreb ca nespecialist. Cum poate să fie pe aceeași ștampilă Primarul și Consiliul Local, care îi aprobă proiectele Primarului? La fel întreb cum poate Consiliul Local să plătească avocatul ADP - ului care este sub autoritatea lui?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Repet, aceste situații sperăm că le vom clarifica în discuțiile care vor avea loc cu ADP, eventual poate și într-un act administrativ dacă este necesar, privind reprezentarea Consiliului Local, pentru că trebuie clarificată într-un fel și această atitudine procesuală în cazuri în care este vorba de atribuții și litigii în legătură cu atribuțiile subordonatelor.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Acest caz pe care l-am prezentat este ridicol prin sume, adică omul ăla cerea 1700 că și-a stricat mașina după care Consiliul Local este executat silit pentru 1200. Pot să fie lucruri mult mai grave, poate că ne trezim că am pus ștampila asta și am semnat cine știe câte ciudățenii! Dar noi nici nu am aflat vreodată! Am aflat întâmplător uitându-mă pe portal și văzând numele avocatului Țițoiu Bogdan executare silită Consiliul Local. De acolo a pornit suspiciunea! Altfel n-am fi aflat niciodată, sunt mii de procese.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu vă supărați, Consiliul Local are o ștampilă specială?

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Da.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doamna Secretar, avem ștampila noastră? Cine o deține? Să mi-o dati si mie s-o tin o zi două!

’                                                          J J                                   5

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Uitați ce scrie pe ștampilă: "Primar Municipiul București” și de jur împrejur Consiliul Local al Sectorului 2! De ce scrie Municipiul București nu mai înțeleg nici eu!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Mai este cineva interesat?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Doamna Președinte, ați uitat de mine?

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Vă văd, dar nu ridicând mâna! N-a fost cu intenție!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Am două întrebări scurte. Domnul Popescu sunt nevoit să vă pun dumneavoastră întrebarea pentru că lipsește domnul Primar! Când pornește licitația pentru delegarea serviciului de salubrizare?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este un calendar de licitații cu mai multe termene, cu comisie de licitații pe care o va face domnul Primar.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: A doua întrebare: doamna Niță noul Cod administrativ este mult mai clar în ceea ce privește dispozițiile de Primar. Este obligatoriu ca aceste dispoziții să fie făcute publice! Și în vechea lege se preciza acest lucru. Când dispozițiile de primar voi fi făcute publice pe site-ul primăriei?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Când logistica va permite acest lucru. Dispozițiile care au caracter individual, așa cum sunt cele mai multe dispoziții emise de primar nu sunt publice, nu se vor publica dispozițiile cu caracter individual! Dacă sunt dispoziții cu caracter normativ, aprobarea anumitor regulamente sau proceduri, atunci ele se vor publica, în măsura în care la anul se va implementa acel proiect cu Monitorul Oficial al Sectoarelor și al Municipiului București, în raport strict cu cerințele din Codul administrativ.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Dumneavoastră spuneți, cu noul site aprobat, bugetul aferent foarte generos, nu se pot publica aceste dispoziții de primar, cu caracter normativ?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este adevărat! Am încercat să fac demersuri pe site-ul aferent hotărârilor, să se poată inscripționa în dreptul fiecăreia că este modificată, încetată ... mi s-a spus că sunt deficiențe de ordin tehnic, necesită nu știu ce spațiu aferent, și prin urmare sper să înceteze mandatul meu de Secretar interimar până se vor lămuri și implementa acest reguli. Cu siguranță că aceste structuri care administrează și gestionează actele administrative, vor ține cont de reglementările Codului administrativ și le vor publica în consecință, repet, se va institui acel proiect cu Monitorul Oficial al sectorului unde vor fi publicate, în concordanță cu Codul administrativ, la momentul în care acesta intră în vigoare anul viitor.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Doamna Niță, până se va face acel proiect, solicit răspuns în scris la această interpelare. Cel mai târziu până la ședința următoare. în termen legal vreau să primesc răspunsul scris. Mulțumesc!

Domnul Florea Angheluș: Venisem să vorbesc despre problemele mele, dar nu mai vorbesc! Referitor la parcări, foarte bine că s-a aprobat proiectul numai că noi, în pasajul Bucur Obor avem parcări transformate în spații comerciale, fără să aibă autorizație în domeniul ăsta. Sunt spații comerciale pe care domnul Viceprimar pe 12 decembrie la ședința Consiliului Local m-a certat că de unde știu că sunt spații comerciale. Domnule Viceprimar, v-am adus un set de poze făcute în octombrie.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu m-am referit la pasajul Bucur Obor care ține de Primăria Sectorului 2, nu la spațiile private. Pe spațiul administrat de ADP Sector 2 există vreo operațiune de comerț? A existat în ultimii trei ani? Pe spațiul administrat de ADP nu există comerț. Spațiile private adiacente nu sunt ale noastre! Domnul Dobrilă, au fost lucrări neautorizate de compartimentări, vă rog să verificați dacă proprietarii spațiilor au realizat lucrări de construcții neautorizate! Restul nu ține de noi!

Domnul Florea Angheluș: Ba ține de dumneavoastră! Este zidul de rezistență, care pe data de 13 decembrie v-am sesizat, era căzut.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în ce an s-a spart zidul?

Domnul Florea Angheluș: V-am sesizat în 2018!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în ce an s-a spart zidul?

Domnul Florea Angheluș: Nu contează! Pe scurt: în 13 decembrie 2018 am făcut sesizare aici în ședință, că s-a spart zidul de rezistență și funcționează ilegal. Domnul Viceprimar a spus că nu există nicio firmă acolo. Aceste magazine care s-au format în parcajul auto din pasaj, iar parcajul n-are voie să-și schimbe destinația.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ce doriți de la noi?

Domnul Florea Angheluș: Am făcut sesizare și la Poliția Locală și la ADP și la dumneavoastră!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ce doriți de la noi?

Domnul Florea Angheluș: N-am primit un răspuns! Vă rog să faceți verificări și șă-mi dați un răspuns!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Verificări asupra a ce?

Domnul Florea Angheluș: Asupra tuturor construcțiilor.

94

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dânșii au autorizație de construire din 2006?

Domnul Florea Angheluș: Da.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și când s-a dat jos? Ce doriți de la noi? Ce vreți să fac?

Domnul Florea Angheluș: Să faceți control, s-o aduceți la forma inițială!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă e spațiu privat, mă duc să construiesc într-un spațiu privat? L-am rugat pe domnul director să verifice dacă sunt autorizații de construire, dacă sunt lucrări neautorizate!

Domnul Florea Angheluș: Am primit răspuns de la domnul director că nu sunt spații comerciale! Eu vă arăt că sunt!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în pasajul administrat de ADP Sector 2, nu sunt! Nu avem pe terenul nostru spații private! Un spațiu comercial cu deschidere la trotuar e pe trotuar sau cu acces la trotuar?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vreau să mă implic activ la pozele pe care mi le-ați dat! Sunt niște poze cu spații comerciale! Vreau actul să-mi arătați că sunt publice!

Domnul Florea Angheluș: De cine e administrat pasajul pietonal?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: De ADP!

Domnul Florea Angheluș: Atunci cine închiriază? Spațiile comerciale cine le închiriază?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: V-am dat un exemplu! Trotuarul e al ADP-ului și spațiu este privat! Când ieși din spațiul comercial, pui piciorul pe trotuarul ADP-ului. La fel și aici!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Noi v-am răspuns! Dacă nu ne credeți, vă rog să faceți niște solicitări scrise și o să primiți răspunsurile în scris! Verbal v-am dat răspunsurile la întrebările și solicitările dumneavoastră, dacă nu vreți să fiți de acord cu ele, veți primi și răspunsuri scrise!

Reprezentant Sindicat Revoluționar: Am o întrebare pentru domnul care am înțeles că este de la Poliția Locală! Această Poliție Locală are pe braț o stemă! Cea veche! Când are de gând s-o schimbe cu noua stemă care are coroana regală! Există o lege în care spune că orice instituție publică trebuie să aibă această stemă oficial. în al doilea rând: Politia are culorile identice cu Politia Națională. De ce ati dori să aveți o mică înșelătorie

5                                                                                                               î                    5                                                       5                                              J                                         i

față de cetățean ? Poliția totuși există locală, generală și jandarmeria. Fiecare trebuie să aibă culori diferite! și ultima întrebare, ce ați făcut în 1989? Ați tras în popor? Ați tras! în 95

acele zile ați fost milițian! Țineți mine! Să vă fie rușine pentru că ar trebui să plecați din această funcție. în 1989 ați ieșit contra noastră să-l apărați pe Ceaușescu și Partidul Comunist. Este un adevăr! Această Poliție Locală aparține de Primărie! Primăria trebuie să-l dea afară pentru că în 1989 a fost împotriva noastră! Jandarmeria Română înainte era Securitatea.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Mulțumim frumos și declar ședința încheiată, stimați colegi!

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, doamna președinte de ședință Bughiu Iolanda Luminița declară ședința închisă, la orele 21.06 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 25 - DA, 0 - NU, 1 - ABȚ., în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 27.09.2019.

DN/lex


SAPL- PVSCLS2