Proces verbal din 29.03.2019

005 Proces verbal sedinta ordinara 29.03.2019


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

romania2019.eu

ca'ecțXHie 2 4 6


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(<1021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 29.03.2019

Lucrările ședinței încep la orele 14:30 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

 • -  Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București conform Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016;

 • -  Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretar al Sectorului 2, face prezența consilierilor. Au fost prezenți 26 consilieri locali în funcție, lipsind motivat domnul consilier local Boblea Ion. Domnul consilier local Alexandru Adrian a participat la lucrările ședinței și a votat punctele înscrise pe ordinea de zi începând cu numărul 10, iar domnul consilier local Chiricuță Ion a votat punctele înscrise pe ordinea de zi începând cu numărul 3. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Convocatorul înregistrat sub nr. 1235/22.03.2019 cu completarea la ordinea de zi nr. 1368/23.03.2019 au fost aduse la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ

 • 1.     Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 21.02.2019;

 • 2.     Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

VIZAT

spre noschimbare

secretar,

 • 3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020; (Educație incluzivă)

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020; (Angel’s Academy) Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020; (Kids First)

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 175/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea listei anuale a produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României în perioada 2019-2023 și aprobarea măsurilor educative care însoțesc distribuția produselor ce se vor implementa în anul școlar 2018-2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 9.     Proiect de hotărâre privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIELAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 10.    Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2019 în repartizarea locuințelor pentru tineri-medici rezidenți destinate închirierii;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

VIZAT spre neschhnbare, secretar.

 • 12.    Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor și limitelor maxime de cheltuieli necesare desfășurării unor activități în cadrul proiectelor organizate de Centrul Cultural „Mihai Eminescu”;

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 13.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 309/2018 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2018 - 2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 14.    Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști pe anul 2019;

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/personă adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor rezidențiale și nerezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2019;

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2019;

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 17.   Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „FESTIVALUL ZILELE EUROPENE”;

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 18.   Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „CUPA BEST OF 2 la baschet fete și băieți”;

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 19.    Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 37 din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 04.12.2003, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Pantelimon 301";

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 21.    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 "Amenajare locuri dejoacă pentru copii - Calea Moșilor nr. 296”;

VIZAT

5            spre neschimbare,

SECRETAR,

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 22.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2015 pentru stabilirea domeniilor și locurilor de muncă în care se pot presta activități în folosul comunității la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București; Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 „Reabilitare parcări de reședință - 7 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”; Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 „Reabilitare sisteme rutiere - 4 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 25.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2, către Teatrul Tineretului „Metropolis”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 161/2016 și H.C.L.Sector 2 nr. 18/2018;

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 26.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 -Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București”;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 27.    Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 317/2018 privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri dejoacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2; Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate unei familii din Sectorul 2, București; Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București în forma revizuită, a modalității de gestiune și a documentației-cadru de delegare a serviciului de salubrizare;

4          r~~vîzĂT^~"î

spreneschimbare

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 30.    Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru modificarea și completarea articolelor 21 și 22 din anexa nr. 3 la Anexa H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 82/2008, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general și a situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 ale Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 32.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 178, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 33.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 118, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Fierari nr. 18, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 35.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Olimpiadei nr. 37A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 36.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Maiorului nr. 13, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 37.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Parcaj Subteran Bucur Obor nivel 1 și 2, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 38.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Andronache nr. 152, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 39.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dropiei nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

_                 VIZAT ]

5               spre neschimbare,

_ SECRETAR,

 • 40.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dogarilor nr. 3, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 41.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 97B, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 42.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Măgura Vulturului nr. 46, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 43.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Turbinei nr, 25 și 27, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 44.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Aleea Circului nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 45.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Pantelimon nr. 289, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 46.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Luncșoara nr. 17, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 47.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Giuseppe Garibaldi nr. 3, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 48.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Logofătul Dan nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 49.    Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 50.    Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior la Centrul de îngrijire și Asistență nr. 2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, sector 2”;

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

VIZAT ' spre neschimbate, secretar, _

 • 51.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la 5 unități sociale din subordinea Direcției Genarale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 52.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiul București „Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli și socluri - Pasaj pietonal Obor”;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 53.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Parcare supraetajată pe 3 niveluri - 2 niveluri acoperite și un nivel deschis - Aleea Dobrina”;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Doamna Secretar, prezența, vă rog!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bună ziua! Dintr-un număr de 27 de consilieri locali, prezenți la ședința ordinară de astăzi, lipsesc trei consilieri locali: domnul Alexandru Adrian și domnul Chiricuță Ion lipsesc nemotivat, iar domnul Boblea Ion are o cerere în sensul motivării absenței sale.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Bună ziua, dânșii întârzie, o să ajungă la ședință!

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Mulțumesc doamna Secretar, haideți să supunem aprobării ordinea de zi cu tot cu completare! Dăm drumul la vot. Vă rog, domnule Primar.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să retragem punctul 50 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior la Centrul de îngrijire și Asistență nr. 2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, sector 2”!

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Vă rog să votați ordinea de zi, mai puțin punctul 50!

Se supune la vot Ordinea de zi nr. 1235/22.03.2019 cu Completarea la ordinea de zi nr, 1368/28.03.2019 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Roboți AtaxaiKlni, Mele lău

7                                   O                 I * I

spro neschîmbare,


.SECREȚAK


Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Zaharia Răzvan Cristian.

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 21.02.2019 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ -1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Iliescu Constantin Cristinel.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: îl propun pe domnul Alexandru Adrian de la USR pentru a fi președinte pentru următoarele trei luni.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Cum îl propuneți în lipsă?

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Mulțumesc, mai este și altă propunere?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu pot să-l propun și dânsul poate să nu fie de acord! Deocamdată n-a spus că nu e de acord, așa că este propus!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Deocamdată propunerea domnului Viceprimar este valabilă! Vedem la momentul respectiv!

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Neagu Anda Cristina.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Mulțumesc, dacă nu mai este și altă propunere, haideți să votăm. Mulțumesc, domnul Alexandru va fi următorul președinte, pe o perioadă de 3 luni.

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Dacă-mi permiteți, domnule președinte, atâta timp cât nu a fost în sală și nu a spus că este de acord, nu cred că are dreptul să fie votat. Cred că trebuie sa fie de acord.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Conform legii, nu se poate reveni la un proiect deja votat, doamnă!

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Trebuie să fie și legal acel proiect votat, domnule!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Noi nu facem lucruri ilegale, doamna consilier!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna consilier, chiar daca nu este prezent, nu este nici o problemă. Este consilier ales și se supune voinței Consiliului Local.

Este prezentat punctul nr. 3, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Mulțumesc domnule Primar! Trecem la punctul trei de pe ordinea de zi: Comisia juridică - favorabil, comisia transparență - favorabil, haideți să dăm drumul la vot.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule consilier, trebuia să citiți proiectul, înainte.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Scrie în proiect, dar pot să vă spun dacă vreți. între domnul Șerpescu și doamna Lăzăroiu este un schimb: domnul Șerpescu merge la social și doamna Lăzăroiu la IMM-uri.

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ -4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Iliescu Constantin Cristinel, Andrei Robert Alexandru, Neagu Anda Cristina.

Este prezentat punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020; (Educație incluzivă).

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020 (Educație incluzivă), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU -0, ABȚ~ 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020; (Angel’s Academy).

Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020; (Angel’s Academy), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -23, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Iliescu Constantin Cristinel.

VIZAT "

'’pre neschimbarei

L.SECRETAR

Este prezentat punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020; (Kids First).

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020 (Kids First), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 175/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 175/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ- 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -


NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela, Riesch Antheia

Este prezentat punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea listei anuale a produselor care vor fi distribuite în cadrid Programului pentru școli al României în perioada 2019-2023 și aprobarea măsurilor educative care însoțesc distribuția produselor ce se vor implementa în anul școlar 2018-2019.

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea listei anuale a produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României în perioada 2019-2023 și aprobarea măsurilor educative care însoțesc distribuția produselor ce se vor implementa în anul școlar 2018-2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2018.

Se supune la vot punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ - 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela, Zaharia Răzvan Cristian,

Este prezentat punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2019 în repartizarea locuințelor pentru tineri-medici rezidenți destinate închirierii.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule președinte, aș dori să luați act și de prezența colegului nostru, domnul Alexandru Adrian, începând cu acest proiect.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Mulțumesc, comisia juridică - favorabil, comisia protecție socială - favorabil, comisia transparență - favorabil.

Se supune la vot punctul 10, proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2019 în repartizarea locuințelor pentru tineri-medici rezidenți destinate închirierii și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Zaharia Răzvan Cristian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra.

Este prezentat punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule președinte, am un amendament: la poziția 80, la situația juridică și la observații, vreau să se treacă dreptul de folosință gratuită a încetat la 12 iunie 2018. Este vorba despre un teren în suprafață 43 544 mp, din șos. Fundeni nr. 229B, care prin Hotărârea de Consiliu nr.75 din 2003 modificată prin hotărârea de consiliu local nr. 6 din 2011, prevedea folosința gratuită de către Asociația Juventus până în 12 iunie. în prezent dreptul de folosință al acestei asociații, unde din cate știu patron este domnul patron de la Supercom, a încetat pe 12 iunie. Să se treacă dreptul de folosință gratuită, încetat la 12 iunie 2018. Este pagina 22 din proiect. Are 258 de pagini! Sau pagina 6 din tabel.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Mulțumesc domnul Alexandru! Mai citesc o dată amendamentul: la poziția 80 să fie adăugat la situația juridică și la observații, dreptul de folosință gratuită a încetat la 12 iunie 2018. Este la pagina 22 din proiect. Supun la vot amendamentul domnului Alexandru.

Se supune la vot Amendamentul formulat verbal de domnul consilier local Alexandru Adrian, la punctul 11, proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ -0, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

13

VIZAT spro neschimbare,

SECRETAR,__

PENTRU: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Andrei Robert Alexandru.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Aș mai încerca un amendament, dacă mi se permite: Inventarul înseamnă punerea în evidență a unor bunuri, dacă ele există sau nu. S-a folosit acea Hotărâre de Guvern din 1999 și aș propune să suplimentăm acest inventar și cu gradul de ocupare al acestor bunuri. La comisie am discutat ca ele să fie puse în evidență pe instituții, ele erau pe ultima coloană, sunt niște codificări, sunt puse în evidență fiecare unde sunt la DGAPI, pe fiecare instituție. Ne-ar interesa gradul de ocupare al acestora, care sunt libere, care nu sunt ocupate, de exemplu în acest moment. Deci tabelul să fie completat cu gradul de ocupare al bunurilor.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: La ce vă referiți când spuneți de gradul de ocupare? Sau cine îl are în administrare? Gradul de ocupare în procente, sau cum?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: La apartamente sau în anumite locații, sunt libere, sunt neocupate, doar există, dacă Ie folosește cineva sau nu, gradul de folosire, dacă îl folosește cineva în acest moment!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru asta se poate face o situație separată și o să fie prezentată la Consiliul Local. Aici este vorba de un inventar al bunurilor.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Am și precizat, inventarul implică daca există sau nu există.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să se facă o situație pe fiecare imobil și o să se prezinte Consiliului. N-ar avea logică juridică în inventar să trecem gradul de ocupare, plus că ar fi confuz, la apartamente să spui că e ocupat de patru persoane, cinci copii, parcările ce grad de ocupare să punem? 100 mașini, 80%? Dar o să se facă pe această listă o rubrică și va fi prezentată Consiliului Local.

Se supune la vot punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

Este prezentat punctul nr. 12, proiectul de hotărâre privind stabilirea normativelor și limitelor maxime de cheltuieli necesare desfășurării unor activități în cadrul proiectelor organizate de Centrul Cultural„MihaiEminescu”.

Se supune la vot punctul nr. 12, proiectul de hotărâre privind stabilirea normativelor și limitelor maxime de cheltuieli necesare desfășurării unor activități în cadrul proiectelor organizate de Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ -1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Neagu Anda Cristina

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Feroiu Dumitru Silviu, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Constantin Cătălin

Este prezentat punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 309/2018 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2018 - 2019 pentru elevii din învățământulpreuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul 13, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 309/2018 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2018 - 2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -24, NU - 0, ABȚ — 0, NU VOTEAZĂ-2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău

Andrei George, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Constantin Cătălin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra.

Este prezentat punctul nr. 14, proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști pe anul 2019.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Dacă-mi permiteți, doresc să fac o precizare care se referă la toate cele trei proiecte, 14, 15 și 16. Vorbim aici de cost mediu pe persoană propus pe un anumit an. Acesta rezultă din costurile totale împărțite la numărul de persoane care există, pe anul respectiv. Sunt niște probleme în calcul, adică practic nu este relevant acest cost, întrucât practic se includ în cheltuieli și investițiile. Adică dacă noi zugrăvim sediul sau facem niște îmbunătățiri la sediu, apare automat că persoanele alea au beneficiat de acești bani. Pe de altă parte, cheltuielile salariale ale personalului care deservește respectiva unitate, sunt fixe, indiferent de numărul de persoane care se află în acel an în acea unitate. Deci noi practic adunând aceste cheltuieli salariale cu investițiile și cu toate cheltuielile care într-adevăr sunt legate direct de acele persoane, hrană, servicii, asistență, obținem un număr care nu ne spune nimic. Adică, prin absurd, dacă într-un an am avea 10 persoane și noi împărțim la 10 și în altul 100 și împărțim la 100, ne iese că de 10 ori mai puțin s-a cheltuit. Nu are nici o relevanță! Modul de a calcula aceste costuri medii sunt pur și simplu inutile. Un cost real, pe persoană, l-am obține dacă am împărți suma rezultată din hrană servicii și asistență, lucruri care efectiv se văd în ceea ce primește persoana aceea și atunci am putea spune da, s-a cheltuit mai mult și am putea presupune că persoanele acelea au beneficiat de servicii mai bune. Dar noi dacă practic cumpărăm un monitor de doi metri și împărțim suma la cele 10 persoane......

Domnul Manole Emanuel Florin, D.G.A.S.P.C. Sector 2: Stabilirea costului mediu lunar, este o cerință prevăzută în legislația în vigoare, atât pentru copii cât și pentru persoanele adulte, beneficiare de servicii sociale. Modul în care se stabilesc acest costuri este de asemenea prevăzut în legislație. Categoriile de cheltuieli sunt cele prevăzute acolo și relevanța stabilirii acestui cost este dată pe de o parte de faptul că o serie de servicii sociale trebuiesc extemalizate și că avem nevoie de un indicator, de un reper în stabilirea modului în care noi contractăm serviciile sociale, dar în același timp trebuie spus că este o Hotărâre de Guvern care stabilește costuri minime. Din această perspectivă, fiecare direcție generală de asistență socială și protecție a copilului are datoria de a calcula aceste costuri și de a vedea dacă se situează în categoria unităților de asistență socială care reușesc să ofere servicii de calitate. în același timp, ne ajută să stabilim care sunt prioritățile din perspectiva îmbunătățirii calității pe fiecare serviciu în parte.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Eu nu contest utilitatea calculării acestei sume. Trebuie să știm care a fost costul mediu, dar modul în care este calculat dă niște valori artificiale. Acum, dacă ați vorbit și de acel cost minim, anticipez și la proiectul 15, practic sunt 3 centre care sunt sub costul minim și nici măcar asta nu e conform legii. E vorba de

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

~ .r—............

Coroteni, Gavroche și Dănilă Prepeleac care se situează sub costul minim legal. Dar problema este cum calculăm. Aveți un algoritm care vă obligă să includeți și investițiile?

Domnul Manole Emanuel Florin, D.G.A.S.P.C. Sector 2: Pentru fiecare tip de serviciu, există prevederi legale privind cheltuielile pe care trebuie să le luăm în calcul. Legislația pe creșă prevede un anumit mod de calcul, legislația pe protecția copilului un alt mod de calcul. Ce este relevant este legat de faptul că numărul de beneficiari, influențează raportarea. De asemenea și investițiile într-un anumit an sau altul, dar pe ansamblu, noi monitorizăm standardele pe baza standardelor minime obligatorii, modul în care aceste cheltuieli se fac și calitatea asistenței Controalele care se efectuează de inspecția socială, ne solicită inclusiv aceste hotărâri de consiliu prin care se stabilește costul mediu lunar.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aș dori să știu detaliat costurile pentru pază, curățenie și salariile pentru personalul administrativ, pentru că ele sunt cele mai mari din ce reiese din acest proiect. Nu ne costă foarte mult oamenii, nu ne costă foarte mult serviciile, avem costuri indirecte foarte mari la social și paza și curățenia sunt costurile cele mai mari!

Domnul Manole Emanuel Florin, D.G.A.S.P.C. Sector 2: Da, dar calitatea asistenței depinde și de securitatea beneficiarului în centul respectiv după cum depinde și de starea de curățenie.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Curățenia la un centru era de 5000 euro pe lună!

Domnul Manole Emanuel Florin, D.G.A.S.P.C. Sector 2: Avem un singur centru unde serviciul este extemalizat, până la definitivarea organigramei și atunci cheltuielile cu curățenia vor scădea din punctul ăsta de vedere. Ce trebuie să ne preocupe pe toți este ca situația din punct de vedere al curățeniei să fie adecvată și în conformitate cu nevoile beneficiarilor din centrul respectiv.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: întrebarea mea de sinteză: e posibil ca aceste costuri să fie practic costurile directe luate în considerație și nu cele indirecte investiții, pază, curățenie, la calculul costului mediu? E posibil sau nu? Sunteți obligați de o anumită lege să le includeți în calcul cu celelalte?

Domnul Manole Emanuel Florin, D.G.A.S.P.C. Sector 2: Suntem obligați de lege, pentru că hotărârea de guvern care prevede acest lucru și Legea 272 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, ne solicită să calculăm luând în considerare anumite categorii de cheltuieli. Detaliate sunt în proiectele de hotărâre pentru că, costurile pentru copii nu iau în calcul investițiile, dar la serviciile pentru adulți, cum ar fi centru de recuperare și reabilitare numărul unu și doi, s-au luat în considerare și acestea, legislația fiind diferită. Cerința de a stabili costurile există în legislația pentru fiecare categorie de beneficiar în parte, de la creșă și până la persoane vârstnice.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Revin cu observația celor trei centre care se află sub standardul de cost minim, Caroteni, Gavroche și Dănilă Prepeleac. Cum explicați?

Domnul Manole Emanuel Florin, D.G.A.S.P.C. Sector 2: Centrul Caroteni este un centru de consiliere destinat asistenței copiilor ș familiilor care au avut probleme de natura abuzurilor, neglijării, exploatării și traficului, încadrarea de personal a fost deficitară. De asemeni, cheltuielile care s-au efectuat au fost sub nivelul celor estimate de noi, dar calitatea serviciului în centrul Caroteni, este una bună pentru că avem feedback-uri inclusiv din partea instanțelor de judecată care solicită evaluările și rezultate în urma activităților desfășurate în acel centru. Centru Gavroche se află în situație generată de

17               r VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

faptul că în locația în care funcționează nu s-au putut face în anul precedent investiții, sau făcut doar reparații curente și din această perspectivă de aceea costurile sunt mai mici. Nu s-au putut face până nu clarificăm o serie de aspecte legate de situația juridică a imobilului și a terenului care constituie curtea centrului.

Se supune la vot punctul 14, proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști pe anul 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU- 0, ABȚ-2, NU VOTEAZĂ- 5.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Constantin Cătălin, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina.

Este prezentat punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/personă adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor rezidențiale și nerezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2019.

Se supune la vot punctul 15, proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/personă adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor rezidențiale și nerezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Chiricuță Ion.

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Constantin Cătălin, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina.

Este prezentat punctul nr. 16, proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2019.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Este și un amendament la acest proiect: "amendament la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2019”: Amendament: Modificarea art. 2 al proiectului de hotărâre, după cum urmează: „Art. 2 Se aprobă contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice încadrate în gradul I de dependență, protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de susținătorii legali ai acestora, în cuantum de 4.337 lei, contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice încadrate în gradul II de dependență, protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de susținătorii legali ai acestora, în cuantum de 3.891 lei și contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice încadrate în gradul III de dependență, protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/sau de susținătorii legali ai acestora, în cuantum de 3.120 lei. ”

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu vă supărați dar s-ar putea să citiți degeaba! Nu sunt de acord cu reluarea votului! într-o ședință, dacă am votat un proiect, nu putem să revenim sa votăm din nou! Nu poate fi nici eroare, nici greșeală, proiectul a trecut. îl amendăm în ședința viitoare. Eu unul, nu voi vota acest lucru. Conform legii nu se poate acest lucru! Se creează un precedent periculos.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Nu se încheiase votul, domnul Feroiu!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Păi uitați-vă pe tabelă! A trecut, ați supus la vot proiectul, nu amendamentul. Trece așa și îl amendăm data viitoare! Cu tot respectul, eu nu voi vota acest lucru! îmi spun părerea că vom crea un precedent periculos pentru orice consiliu! Doamna Niță, aveți o opinie juridică avizată pe acest lucru!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din câte s-a comunicat de la domnul care monitorizează votul, am înțeles că acesta a fost oprit, adică nu toți consilierii și-au exercitate dreptul la vot. Nu am siguranța că ceilalți ar fi votat sau nu.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Sunt 22 prezenți, proiectul a trecut cu mult. îl putem opri din buton!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dar având în vedere numărul de voturi exprimate deja, opinez că observațiile domnului Feroiu sunt pertinente. Prin urmare vom reveni cu acest amendament.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Atunci rămâne ca în ședința următoare, cum spune domnul Feroiu, pentru a face amendarea proiectului!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu a fost înregistrat nici la cabinet, nu l-am văzut înregistrat, că aș fi făcut această observație!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: îmi pare rău să spun dar am crea o ilegalitate!

VIZAT spre neschimbare, secretar,

Se supune la vot punctul 16, proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - O, ABȚ - 1, NU VOTEAZĂ -4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Chiricuță Ion.

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina.

Este prezentat punctul nr. 17, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „FESTIVALUL ZILELE EUROPENE”.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: E în regulă! Punctul 17 de pe ordinea de zi, Comisia învățământ - favorabil, comisia buget finanțe - favorabil, comisia transparență ?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avizul este favorabil, dar profit de ocazie să anunț că grupul PNL- PER nu va vota acest proiect. Nu suntem de acord cu cheltuirea banilor pentru concerte, mai ales în timpul campaniei electorale! Mulțumesc mult! Grupul de consilieri PNL - PER din sectorul 2.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Și cu ce nu sunteți de acord?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu suntem de acord cu cheltuirea banilor publici pentru concerte, mai ales în timpul campaniei electorale. Mulțumesc!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am și eu o întrebare pentru doamna director a Centrului Cultural ” Mihai Eminescu”: ce anume se face cu acești bani? Proiectul n-a fost explicat! Dacă veneați la comisii sau era explicat, erau altele șansele!

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu”: Am explicat și la comisia de învățământ, am explicat proiectul și Ia comisia de buget -finanțe, la comisia juridică nu am fost invitată! Având în vedere că pe 9 mai este ziua Europei, am zis să marcăm cumva evenimentul, proiectul în sine durează pe o perioadă de 4 zile. Nu sunt numai concerte, vom avea mult mai multe activități. Dorim să invităm să participe la acest proiect atât reprezentanți ai țărilor din Uniunea Europeană și nu numai, prin care ei să-și expună cultura, tradițiile, să intre în contact cu cetățenii sectorului 2.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Când vorbim de Zilele Europei, nu suntem de acord, dar când face și afumăm cetățenii prin parcuri, cu mici și bere, suntem foarte de acord! facem ziua peștelui, ziua pastramei, covrigului mare, mici

20

VIZAT spre neschimbare,

1

SECRETAR,

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă referiți la un eveniment realizat din bani publici? Sunt de acord să facem de Ziua Europei orice eveniment făcut de o firmă sau de un ONG, nu din bani publici!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Asta spun și eu, să le dăm mici și bere!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: PSD-ul dă mici și bere! Noi nu dăm așa ceva pentru voturi! îmi pare rău!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: în campania electorală este interzis, conform legii, de a se da mai ales atunci, în precampanie e altceva, nu se dau mici și bere!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București :Dați în precampanie mici, că n-am înțeles?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Nu, nu. Am văzut că Rareș Bogdan dă mici!

Se supune la vot punctul 17, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „FESTIVALUL ZILELE EUROPENE", și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 7, NU - 8, ABȚ- 9, NU VOTEAZÂ - 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Feroiu Dumitru Silviu, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Stanciu Ion.

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Constantin Cătălin, Iliescu Constantin Cristinel.

Este prezentat punctul nr. 18, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „CUPA BEST OF 2 la baschet fete și băieți”.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aici este un amendament, în sensul că la art. 1 va avea următoarea formulare:

Art. 1 Se aprobă proiectul „CUPA BEST OF 2 Ia baschet fete și băieți” realizat de Centrul Cultural „Mihai Eminescu, în perioada aprilie-mai 2019, conform anexei ce conține 3 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 1330/27.03.2019 la punctul 18, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „CUPA BEST OF 2 la baschet fete și băieți”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Costache Jean, Iliescu

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Constantin Cătălin, Bughiu lolanda Luminița

Se supune la vot punctul 18, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „CUPA BEST OF 2 la baschet fete și băieți", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Feroiu Dumitru Silviu

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Constantin Cătălin

Este prezentat punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 37 din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 04.12.2003, cu modificările și completările ulterioare.

Se supune la vot punctul 19, proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 37 din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 04.12.2003, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Șeipescu Constantin Cătălin.

Este prezentat punctul nr. 20, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului "Pantelimon 301".

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aviz favorabil al comsiei de transparență și salut acest proiect privind redeschiderea Centrului Pantelimon, măcar parțial. Reamintesc că este un proiect depus de mine pentru deschiderea în totalitate a Centrului Pantelimon, nu a fost încă supus la vot, propus pe ordinea de zi. Așteptăm în continuare și partea legată de sănătate. Deocamdată se redeschid cursurile, ceea ce este un lucru foarte bune! Mulțumesc!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Aș avea nevoie de o lămurire legată de proiectul propus de doamna director al Centrului ” Mihai Eminescu” de acest lucru. Am discutat la comisia de învățământ și am aflat acolo de la dumneaei că au fost selectați niște copii, că au fost făcute deja grupe pentru aceste cursuri. Ideea este cum au fost anunțați copii? Cum s-a transmis informația? Foarte multe persoane habar n-aveau de așa ceva, inclusiv noi de aici! Cum pot afla oamenii de toate activitățile astea?

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu”: Copii au fost anunțați pe pagina de facebook și s-au pus afișe în tot sectorul și în toate școlile.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: în toate școlile, nu cred!

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu”: Am trimis afișe la toate unitățile de învățământ din sectorul 2.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Eu știu cel puțin două școli unde părinții au spus că habar n-au de așa ceva și cadrele didactice din școală, la fel!

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu”: Noi am dat la directori și la administratorii unităților de învățământ aceste afișe. Dacă le-au afișat sau nu, este treaba dumnealor.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Deci directorii știu de acest lucru! Suntem în anul de grație 2019. în 2016, cu ajutorul colegilor noștri care au votat, sa închis acest centru!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Când am votat noi închiderea centrului? în ce zi?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Vinerea pe la 12,30!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu! E o eroare! Nu s-a supus niciodată la vot în consiliu acest lucru!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Bine că deschidem acest centru!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu s-a depus niciodată la vot în consiliu acest lucru. A fost un audit acolo care a relevat niște fapte care nu erau în cadru legal. Reamintesc că erau salarii de mii de euro pentru profesoare de fitness, erau foarte mulți cetățeni care beneficiaseră doar fictiv de servicii acolo. Acestea au fost motivele care au stat la baza deciziei domnului Primar. Nu a fost un vot în consiliul local. Mulțumesc!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Aș ruga colegii să nu mai mintă cum respiră, atâta tot!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Acolo erau membrii UNPR care își desfășurau activitatea, nu noi!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Aș vrea totuși să subliniez că sunt niște costuri destul de dificil de explicat! E vorba de aproape 2 milioane de lei. S-a estimat că vor fi circa 2 000 de copii înscriși la curs, și numărul ăsta mi se pare o chestie estimată foarte.......Cât pot să coste materialele alea de pictură ca să putem atinge această

sumă de 2 milioane de euro? Este o sumă foarte mare!

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu”: Nu sunt 2 milioane de euro, iar acest centru Pantelimon va funcționa și pe perioada verii, nu doar în

23               .........vizat

spre neschirnbare,

SECRETAR, perioada anului școlar ci și în vacanță această sumă cuprinde și cheltuielile administrative, adică paza, lumina, curățenia pentru că nu avem destul personal și va trebui să extemalizăm curățenia, ca să știți și lucrul ăsta, salariile profesorilor, deci absolut tot ceea ce se poate achita pentru funcționarea acelei clădiri

Domnul consilier local Costache Jean: Vreau să fac așa o mențiune, apropo de ce a spus colega noastră, doamna Popescu, că membrii UNPR au beneficiat de toate facilitățile de acolo!

1

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: E o declarație politică, domnul Costache?

Domnul consilier local Costache Jean: Da! Vreau să-i aduc aminte și cred că știe foarte bine, Garda Civică a fost ținută de Jean Costache, material! O declar aici în fața dumneavoastră! Deci toată Garda Civică care am avut-o acolo a fost ținută din banii lui Jean Costache! Vă mulțumesc mult de tot!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul consilier, ați menționat acest lucru în declarația de avere?

Domnul consilier local Costache Jean: Da! Domnule Primar, știți foarte bine!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București; Eu habar nu am!

Domnul consilier local Costache Jean: Păi nu de asta, dar vreau să vă spun un singur lucru! Acțiunile făcute voluntariat, au fost ținute de noi personal, care am fost acolo! Da?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnul Costache, și vreți să spuneți că acuin este ținută din bani publici?

Domnul consilier local Costache Jean: Acum e ținută din bani publici!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: La ordinul cui, că nu știu?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Costache, ați făcut niște declarații!

Domnul consilier local Costache Jean: Cred că trebuie să închidem discuția asta!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu trebuia să o deschideți!

Domnul consilier local Costache Jean: Pentru că a spus că membrii UNPR au beneficiat de tot! De ce am beneficiat?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: de fitness, de sport, de gimnastică aerobică, de tot ce vrei !

Domnul consilier local Costache Jean: Au fost douăzeci și ceva de mii de legitimații în momentul în care erați și dumneavoastră viceprimar în primărie și știți foarte bine, foarte clar! Nu-i bine să provocăm niște lucruri care n-au rost! Eu zic să închidem, pentru că eu v-am spus doar așa ca o chestie!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, cred că e în beneficiul dumneavoastră!

Se supune la vot punctul 20, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului "Pantelimon 301", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU-1, ABȚ- 4, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița,

24               F VIZAT ........

spre neschimbare,

SECRETAR,

[—.— -------~ Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Constantin Cătălin, Mihăilă Dumitru Cătălin

Este prezentat punctul nr. 21, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 "Amenajare locuri de joacă pentru copii - Calea Moșilor nr. 296”.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule președinte, îmi fac ”mea culpa”, nu mi-am făcut lecțiile cum trebuie la acest proiect! E vorba de un nou loc dejoacă?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Alin, e o întrebare de la domnul Alexandru! Este un loc nou dejoacă!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Am întrebat dacă e vorba de un nou loc de joacă sau despre unul existent?

Domnul Drugău Alin Vasilică, Director General A.D.P. Sector 2: Este vorba despre un nou loc dejoacă!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Pe un teren se amenajează un nou loc de joacă.

Se supune la vot punctul 21, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 ,,Amenajare locuri de joacă pentru copii - Calea Moșilor nr. 296”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ- 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gcla, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra.

Este prezentat punctul nr. 22, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2015 pentru stabilirea domeniilor și locurilor de muncă în care se pot presta activități în folosul comunității la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul 22, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2015 pentru stabilirea domeniilor și locurilor de muncă în care se pot presta activități în folosul comunității la

25                  I~VIZAT~ -

spre neschimbare, SECRETAR,

nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - O, ABȚ - O, NU VOTEAZĂ - 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Constantin Cătălin, Lăzăroiu Ioana Gela, Zaharia Răzvan Cristian, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 23, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 „Reabilitare parcări de reședință - 7 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Am eu de făcut un comentariu: avem niște aspecte legate de cheltuieli. Vorbim de un procent de 20% din devize, la cheltuieli neprevăzute și alte cheltuieli. Din practica europeană, acest procent este undeva la 10 %. De asemenea, sume mari la proiectare și asistență, ele ajung și la 34%, 35%, 38%. Valori foarte mari pentru lucrări mici. Nu se justifică această defalcare, practic din total, pe proiectare și asistență să se ajungă la asemenea valori! Cum explicați acest lucru?

Domnul Drugău Alin Vasilică, Director General A.D.P. Sector 2: Se supără cineva dacă răspunde domnul proiectant?

Domnul Alin Petroi - proiectant: Buna ziua! Ca nivel al cheltuielilor diverse și neprevăzute, în cazul reabilitărilor, procentul permis de HG 907/2017 este de maxim 20%, asta nu înseamnă că o să fie și accesate aceste costuri, doar dacă e nevoie. Vizavi de cheltuielile de proiectare și asistență tehnică, fiind vorba de multe locații, există costuri fixe cât și costuri dinamice, care țin de suprafață sau de alt aspect. Nu înseamnă că dacă 100 mp costă 100 mii de lei, 1 mp va costa un leu!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba de șapte locații diferite și un total de 400 de locuri de parcare noi.

Se supune la vot punctul 23, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 „Reabilitare parcări de reședință - 7 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aieksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Constantin Cătălin, Miclea Niculina, Bughiu Iolanda Luminița,

Este prezentat punctul nr. 24, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 „Reabilitare sisteme rutiere - 4 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Voiam doar să mulțumesc colegilor și să menționez că cele patru străzi au legătură directă cu zona Stadionului Național. Noi de la sectorul 2 înțelegem să ne pregătim pentru evenimentul de anul viitor. Cu aceste străzi finalizăm toate obiectivele care țin de Primăria Sectorului 2 pentru a fi pregătiți de UEFA 2020. Spre deosebire de alte instituții, care unele ne-au luat din obiective pentru a le moderniza, dar nu s-au apucat încă, noi o să terminăm tot ce ține de ADP, până în luna iunie: toate străzile, aleea Belvedere, toate modernizările care țin de noi, pentru a primi oaspeții de anul viitor, ne facem treaba cu un an înainte! Mulțumesc frumos! Pentru acest lucru, PSD-ul le face în 2022 pentru 2020, ca să fie proaspete.

Se supune la vot punctul 24, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 „Reabilitare sisteme rutiere - 4 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aieksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Constantin Cătălin, Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 25, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2, către Teatrul Tineretului „Metropolis”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 161/2016 șiH.C.L.Sector 2 nr. 18/2018.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Avizul este nefavorabil - abținere! A venit domnul Pușcașu și ne-a spus că în Teatrul Metropolis în anumite ore este închiriat la

2’               | VIZAT

/pro neschimbare,

| SECRETAR,

Realitatea TV, să-și desfășoare anumite activități acolo. Noi le dăm cu titlul gratuit dar ei îl folosesc și la alții! Domnul Pușcașu ne-a informat, că știe sigur!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Un lucru de genul ăsta depășește orice imaginație! Este vorba despre un teatru. Când vorbim de teatru nu ne gândim numai la o clădire, la un imobil! Este vorba de Teatrul Metropolis, o instituție de cultură a Municipiului București, care are dublă finanțare, autofinanțare și subvenții de la Consiliul General al Municipiului București. Este normal. Nu știu câte teatre din România se pot susține financiar, numai din subvenții de la bugetul local, sau în situația în care nu sunt nici aceste subvenții, nu cred că există un teatru care să se susțină financiar singur! Și atunci acestea sunt, probabil, nu am cunoștință, nici nu mă interesează, sunt niște venituri pe care dânșii le realizează, eu ce pot să vă spun, că activitatea care se desfășoară la Teatrul Metropolis, este deosebită, au o stagiune foarte, foarte bună și chiar nu mă așteptam la lucruri de genul ăsta! V-am spus, este o instituție publică! Nu știu care sunt informațiile dumneavoastră, dar v-am spus, nu mă interesează! Poate să fie un spațiu pe care îl închiriază la activități pe care le desfașurați dumneavoastră sau altcineva!

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Problema era dacă la rândul lor pot să închirieze acel spațiu!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, dânșii pot să închirieze spațiul! Pe de altă parte, încă o dată, să vă aduc aminte, sectorul este subdiviziune administrativă! Acela este un imobil al statului Român, care a ajuns în administrarea noastră. Majoritatea teatrelor din București sunt în administrarea directă a municipalității.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și eu sunt mulțumit de activitatea Teatrului Metropolis și sunt mereu prezent acolo și e o dovadă de bun management faptul că-și completează veniturile prin obținerea de venituri extrabugetare.

Domnul consilier local Militaru Marian Cătălin: Și spectatorul plătește scaunul, biletul!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deci este legal și este și bine! Mai vin niște bani în plus, mai fac ceva acolo! E un management foarte bun la Teatrul Metropolis! Noi o să votăm acest proiect!

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Mulțumesc domnule Viceprimar. Comisia juridică - favorabil, comisia transparență - favorabil.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Cred că domnul primar face o discriminare față de alte instituții de cultură din Sectorul 2 ! Avem un teatru privat care anul trecut a sărbătorit cinci ani de zile. Noi am discutat proiectul cu strategia culturală pe sectorul 2 și acești oameni chiar au apreciat inițiativa care a venit din partea primăriei să încercăm să-i susținem. Legat de ce-a spus domnul Primar, Metropolis are dublă finanțare: de la bugetul general și de la bugetul local. Am putea măcar pentru instituțiile private să-i susținem măcar la nivel de utilități. Prin faptul că noi nu avem o evidență clară a instituțiilor de cultură din sectorul 2 și dăm facilități doar pentru instituțiile de stat, din punctul meu de vedere creăm discriminare între aceste instituții. Aș vrea să propun domnului Primar dacă este de acord, să avem în vedere și instituțiile private măcar la nivel de utilităti.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Poate nu m-am făcut înțeles! Teatrul Metropolis este instituție publică de interes local. Este înregistrată ca atare! Este o instituție publică, nu este o instituție privată! Pentru

28                  VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,___

finanțarea unei instituții private, o finanțare directă sau susținere financiară directă, plătind utilitățile, este exclus, din punct de vedere al legalității, din Legea Administrației Publice Locale! Putem să creăm o infrastructură de sprijin pentru acele trupe private, prin care să se desfășoare, dar in funcție și de posibilitățile bugetare și dacă vom identifica o soluție pentru a dezvolta acest tip de evenimente artistice. Dar încă o dată, Teatrul Metropolis este o instituție publică, nu este privată!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Două lucruri vreau să precizez: vă propun să avem o discuție în afara acestei ședințe, să vă arăt că avem cadrul legal prin care putem susține, inclusiv trupele de teatru punând la dispoziție, de asta am făcut legătura cu proiectul anterior, cu inventarul bunurilor. Le pun doar la dispoziție săli, atât le pune la dispoziție primăria: săli! Și vă aduc aminte că am avut recent un proiect de 1-8 martie unde spectacolele s-au achiziționat doar de la Teatrul Metropolis, și-am și întrebat, nu sau cerut oferte de la altele și atunci nu mi se pare corect ca accentul să-l punem doar pe trupele de teatru de stat, mai ales ca, cadrul legal ne permite să avem deschidere pentru toate instituțiile și de stat si private! Mulțumesc!

Se supune la vot punctul 25, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2, către Teatrul Tineretului „Metropolis", astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 161/2016 și H.C.L.Sector 2 nr. 18/2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Constantin Cătălin.

Este prezentat punctul nr. 26, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București".

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt nevoită să vă informez, potrivit Legii 215, cu privire Ia proiectele la care s-au formulat obiecțiuni de către Secretar. Au fost formulate o serie de obiecțiuni, au fost afișate, sper că toată lumea a luat cunoștință de conținutul acestuia, n-o să le mai reiau pe larg, ci spun doar că, în raport cu cuprinsul metodologiei, care prevede posibilitatea emiterii autorizației de desfășurarea activităților de alimentație publică, în lipsa avizelor de securitate la incendiu, precum și a documentului de înregistrare sanitară - veterinară, prevăzut de

29              | VIZAT

f'pro neschimbate, I secretar,

Ordinul 111/2008, m-am aflat în imposibilitatea de a aviza acest proiect. Nu am cunoștință dacă s-au adus ulterior modificări formei care este publicată pe site!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ca inițiator am avut discuții în realizarea acestui proiect, cu cei de la ISU București, avem punctul lor de vedere atașat, cu Poliția Locală aici prezenți și cu patronatele de profil prezenți de la HORA, este domnul vicepreședinte. Aș vrea să dau cuvântul celor de la Poliția Locală, după care domnului de la Hora, iar la final o să concluzionez. Mulțumesc!

Doamna Daiana Tănăsescu, director Poliția Locală: Bună ziua! Din experiența celor doi ani de când mă ocup de eliberarea acestor autorizații de desfășurarea a activității și din toată corespondența pe care am purtat-o cu autoritățile, am tras o singură concluzie și o să am o rugăminte către dumneavoastră, domnilor consilieri, să ne asumăm răspunderea doar strict în limita atribuțiilor și competențelor pe care Poliția Locală le are. Orice depășire a acestor competențe și atribuții, poate să ne ducă într-o zonă penală. De aceea consider că acele documente care nu ne sunt opozabile, asupra cărora nu putem să ne aplecăm prin verificarea lor, a legalității, a modului în care au fost eliberate, nu ni le putem asuma! Nu cred că vom greși, este părerea mea personală și de fapt a Poliției Locale, putând merge mai departe și susținut de toate documentele pe care nouă ni le-au eliberat de la Direcția Sanitar Veterinară, Direcția de Sănătate Publică, ISU, ITM, APM, în general cele patru entități prevăzute de Legea 359 care reglementează comerțul și separat Legea 307 a celor de la ISU. Mulțumesc mult!

Domnul Răzvan Crișan, Asociația HORA: Bună ziua! Sunt unul din președinții asociației Hora, asociația restaurantelor din România, Hora e numele, HORECA e domeniul. Noi suntem principala organizație care se ocupă de reprezentarea acestui domeniu și principalul partener de dialog atât cu ISU, ANSVSA, Ministerul Finanțelor, Direcția Antifraudă și așa mai departe! în ceea ce înseamnă reglementarea pentru acest sector, care din păcate este printre cele mai reglementate din România. Argumentul nostru principal și partea bună pe care Sectorul 2 a facut-o, este că a venit în întâmpinarea acestei situații foarte interesante, în care în esență primăriile de sector, că e o speță destul de specială la nivel de București, vin să supra reglementeze și să verifice activitatea instituțiilor pe care am venit să vi le menționez mai devreme, care atât nouă ca și organizație ne spun același lucru. Și noi i-am întrebat pe dânșii, apropo de relația cu primăria, înțeleg că v-a răspuns și dumneavoastră în scris același lucru, că din păcate, primăria de sector nu poate să vină să verifice sau să vadă despre ce legislație e vorba, într-un domeniu care nu este de competența sa! Toată povestea cu avizul de funcționare este o chestiune fiscală reglementată de Consiliul General al Municipiului București, care este și cel care setează taxa. Avem aceeași conversație și cu celelalte sectoare, care în esență și din păcate pentru că nu reprezentăm cel mai sexi domeniu, din păcate în domeniul nostru devenim interesanți doar când se întâmplă ceva negativ și în cazul în care un comerciant din domeniu face o gafa, este aplicată ștampila că suntem toți niște rău făcători, ceea ce e departe de adevăr! Pentru comparație, ce e foarte interesant de înțeles, este că restaurant este și mall-ul Veranda și Băneasa și Mega mall. Nu sunt doar niște mici bărulețe sau niște mici chestiuni care sunt într-un loc sau altul, care au mii de angajați și care au un impact economic extrem de mare! Complicarea acestei proceduri în celelalte sectoare a dus la o scădere dramatică a veniturilor, care sunt directe din perspectiva acestei taxe din alimentație publică. Noi am susținut, inclusiv față de Primăria Municipiului București și față de Consiliul General, că suntem de acord cu mărirea taxei, însă dânșii ne spun că sectoarele trebuie să hotărască si sectoarele spun că 30              .....VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR, primăria trebuie să hotărască! Provocarea majoră este că neexistând o autoritate națională pentru restaurante, alegerea pe care Sectorul 2 a ales să n-o mai facă, este să inventeze legislația. Din păcate este părerea noastră fermă și noi chiar investigăm acest caz de a duce în contencios administrativ un proces împotriva Primăriei Sectorului 1, care a devenit campion absolut, în sensul negativ, din păcate, pentru a putea să ajungă la o metodă de reglementare mult mai apropiată de cea a sectorului 2, care e mult mai apropiată de cum ar trebui să fie, legal vorbind, cel puțin din punctul nostru de vedere, relația dintre primărie și antreprenorii din domeniu! Mulțumesc!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Răzvan, cunoașteți, nu vorbesc în România, în București, cunoașteți o situație la o primărie, care să acorde autorizația de funcționare pentru restaurante baruri și pentru activitățile conexe, mai facilă decât în sectorul 2, mai facilă decât în momentul acesta, cunoașteți....

Domnul Răzvan Crișan Asociația “HORA”: Nu, sectorul 2 la acest moment, ca urmare a schimbărilor intervenite anul trecut, este unul dintre cele mai deschise sectoare pentru acest subiect, Oradea rămâne unul dintre cele mai progresive, atât Oradea cât și Clujul, au mutat toată procedura online, o gândesc mai degrabă în sensul în care îți acordă ca restaurant un project manager, care să te ajute să obții autorizațiile de la celelalte autorități și care merg pe prezumția -vrem să am o legătură cu tine- ca în cazul în care se întâmplă ceva negativ să nu vezi primăria ca pe cineva de care trebuie să fugi, ci pe cineva cu care trebuie să ai o relație cât mai civilizată, ca să poți să previi cauze care pot să apară atunci când într-adevăr apar situații neplăcute în domeniu și asta este abordarea pe care noi am încurajat-o și o încurajăm întotdeauna, de aceea și noi ca asociație nu reprezentăm pe oricine care își ia acest cod CAEN, este o asociație voluntară, noi încercăm să creăm niște standarde care să vină să reglementeze domeniu, astfel încât să nu mai existe lucruri neplăcute, sau chiar și tragedii.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ați afirmat și dumneavoastră și colegii mei de la Poliția Locală, afirmații care nu îmi convin absolut de loc și sper să nu le consider infantile, în sensul în care răspunsurile primite de la, sau discuțiile pe care le-ați avut cu instituțiile abilitate de lege să autorizeze și să avizeze din punct de vedere al funcționării acestui tip de activitate, ați primit răspunsuri că, într-adevăr Poliția Locală și Autoritatea Administrației Publice Locale nu au drept de control, normal v-au răspuns foarte, foarte bine, aici nu este vorba de a controla eu, dacă respectiva societate comercială îndeplinește în totalitate condițiile impuse de actele normative din punct de vedere, eu știu, sanitar veterinar, da, nu am competența și nu am știința necesară, dar respectiva societate în momentul în care depune cererea, să îmi prezinte în dosar acea hârtiuță, da am și calitatea și nu îini trebuie și 5 facultăți, să văd că documentul este emis de o instituție abilitată a statului. Pe baza acestui document eu îi dau autorizația de funcționare, pentru că dacă la shaormeria X, se îmbolnăvesc oameni, că eu știu, respectivii nu îndeplinesc condițiile sanitare de funcționare, primii care suntem, nu numai în atenția opiniei publice, dar care suntem culpabili din punctul aceste de vedere, suntem noi, autoritatea locală, pentru că ei funcționează pe raza teritorială a sectorului și în 99% din cazuri, Primăria, Consiliul Local trebuie să asigure buna desfășurare a activității economice și sociale aici la noi, în UAT-ul nostrum. Ori nu văd, nu am văzut nici până acum, ați afirmat iar, că sunt aceste documente care sunt solicitate, împiedică agenții economici să își desfășoare activitatea, drept să vă spun, nu am văzut așa ceva, nici aici și vă mulțumesc că ați menționat că în Sectorul 2 se obține cel mai facil, această autorizație de funcționare, deci cel mai facil din România, vă spun, dar 31                 | VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

practic să eliminăm tot, mi se pare prea mult, mult prea mult și mi se pare că nu am avea grijă de cetățenii din sector!

Domnul Răzvan Crișan Asociația “ HORA”: Dacă îmi permiteți, o intervenție scurtă, ce spuneam în final, nu spune nimeni, că rolul primăriei nu trebuie să existe, rolul primăriei, evident trebuie să existe să poată, cum ați spus și dumneavoastră să aibă grijă de cetățenii săi, însă prezumția de la care trebuie să plece, este într-adevăr că ai nevoie de aceste documente, important este să notific autoritățile care au expertiză în domeniu acesta. Provocarea este că ne-am dus în partea cealaltă în care sunt multiple entități care ar putea să aibă, un argument similar, de genul că ai nevoie să plătești niște taxe pentru drepturile de autor, pe care antreprenorul trebuie să se ducă singur să își plătească la diverse organizații de colectare a acestor taxe, iar altă autorizație de care ai nevoie ca să ai voie să pui muzică, sunt multe lucruri de care noi ca antreprenori trebuie să ne preocupăm, însă este responsabilitatea primară. Cine decide dacă cineva s-a îmbolnăvit într-un loc, asta este responsabilitatea celor de la ANPC sau ANVSA, la fel ca și partea de procedură, că de exemplu, dânșii îți spun că trebuie să deschizi locația și ai până la 60 de zile în care inspectorii să vină să vadă cum arată în funcțiune locul ca să îți poată emite documentul final.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Răzvan, haideți să clarificăm, agenții economici, își desfășoară activitatea pe raza Sectorului 2, eu ca autoritate locală trebuie să mă preocup de desfășurarea activității în condiții de legalitate și încă o dată, nu interpretarea pe care o dați dumneavoastră, interpretarea răspunsurilor pe care le-ați primit dumneavoastră de la celelalte instituții, nu îi controlez la fluxul tehnologic. Aveți probabil un restaurant, nu vă controlez eu din punctul acesta de vedere, nu vă controlez dacă aveți acea cerință pentru înregistrare Ia sanitar veterinar, de auto control, a societății în tot ceea ce face, ce înseamnă lanțul și fluxul de desfășurare a procesului de alimentație publică, nu, asta o fac instituțiile abilitate, eu decât vă solicit ca să vă desfașurați activitatea, pe raza sectorului 2, eu vă solicit, să îmi arătați, că acea instituție abilitată să vă elibereze documentul, nu îmi arătați că am făcut cerere la DSV, nu, există un document de înregistrare.

Domnul Răzvan Crișan Asociația “ HORA”: Ce vă spuneam în exemplul anterior, asta este procedura DSV, care te pune să depui documentația, te pune să deschizi și în 60 de zile îți oferă documentul, ce încerc să spun este că există deja o obligație legală pe care primăria nu ne permite să o facem, în sensul că, bine ați spus dumneavoastră aș-i vrea să vedeți documentul final. DSV-ul vine și îți spune că nu îți dă documentul final decât în 60 de zile, când începi să operezi. DSV -ul vine și îți spune că nu îl interesează procedura primăriei, că exact cum ați spus și dumneavoastră, este rolul dânșilor să aibă o preocupare și primăria vine și spune că nu îl interesează procedura DSV-ului, că are o responsabilitate față de cetățean și noi suntem în mijloc!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cum funcționează în România în momentul de față, nu funcționează nici un restaurant!

Domnul Răzvan Crișan Asociația “ HORA”: Nu, că nu funcționează!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu funcționează nici o societate care își desfășoară activitatea!

Domnul Răzvan Crișan Asociația “HORA”: Din start sunt puși într-un moment în care o instituție îți spune că ai 60 de zile să deschizi, ca să îți ofere documentul și o altă instituție îți spune.....

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nici o instituție, nu scrie o chestie de genul acesta, că îți eliberează în 60 de zile de la momentul în care ai deschis.

Domnul Răzvan Crișan Asociația “HORA”: La ANSVSA așa este!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu există în nici un act normativ așa ceva.

Domnul Răzvan Crișan asociația “ Hora”: îl putem pune la dispoziție!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în ordinul 111 ? Să îmi arătați și mie anexele.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Vă rog, doamna Secretar și după aceea domnul Viceprimar.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: în articolul 18, din Ordinul 111/2008, se precizează și citesc chiar din textul legal: activitățile aferente, restaurantelor, pizzeriilor se desfășoară în baza certificatului constatator sau după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului, deci prin urmare în momentul în care îl aveți, puteți demara procedura de deschidere a spațiului și în baza documentului de înregistrare sanitar veterinară. Prin urmare după ce dumneavoastră vă deschideți respectivul spațiu, pentru că aveți acest certificat constatator, aveți obligația de a depune documentația în vederea obținerii acestui document de înregistrare sanitar veterinară, care este obligatoriu. Puteți dumneavoastră să îmi confirmați că există un restaurant, vreo pizzerie, sau ceva care poate funcționa în lipsa acestui document? Ori procedura noastră prevede că, procedura de emitere a autorizației de desfășurare a activității economice se poate elibera doar în baza cererii făcute către, pentru emitere.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Haideți, doamna Secretar, că nu ați înțeles ce a zis domnul!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am înțeles ce a spus domnul!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 a! Municipiului București: Am văzut ce ați înțeles!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am înțeles ce a spus, domnul vrea să spună că el nu poate să funcționeze și să deschidă în cele 60 de zile, dacă nu are autorizația mea. Nu este adevărat! Deschide acest punct de lucru în baza certificatului constatator cum spune articolul 18, dar are nevoie și de acest document de înregistrare, obține documentul de înregistrare. în acest sens....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și cum poate să deschidă dacă nu are autorizația de desfășurare a activității...

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Păi dacă citiți în cuprinsul Ordinului 111, nu este condiționat nicăieri în ordin existența unei astfel de autorizații.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cum adică, nu condiționăm chiar noi, chiar așa nu ați înțeles nimic din ce spune omul acesta!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cred că nu vreți să înțelegeți, domnule Viceprimar. Există legislația specifică acestui domeniu în care spune că un restaurant, o pizzerie, orice și barurile, pot funcționa în baza certificatului constatator pe care îl obțin de la Registrul Comerțului și a documentului de înregistrare sanitar veterinară, iar corelat cu celelalte acte necesare pentru a desfășura activitatea de alimentație publică emit eu autorizație de funcționare. în anexa,..

33                | VIZAT

ppre neschimbare, I SECRETAR,

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și când, în prima zi, sau după 60 de zile, el 60 de zile funcționează fără autorizația de funcționare!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cum funcționează, probabil de 2 ani 100.000 de unități pe raza Sectorului 2...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este contradictoriu în ceea ce spuneți, obligi omul să funcționeze cel puțin 60 de zile ilegal, ori într-o parte, ori în alta....

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acest document de înregistrare sanitar veterinară, nu prevede la emitere, condiționarea de autorizația mea, eu condiționez eventuala emitere a autorizației dacă aceasta societate are toate documentele de ași desfășura activitatea legală.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și până în 60 de zile, le are sau nu, că nu are hârtia de la ANSVSA.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Funcționează, are dreptul să funcționeze!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dar nu are autorizația de funcționare de la noi, este ilogic, dar mă rog!

Domnul Răzvan Crișan Asociația “HORA”: Provocarea domeniului din care facem parte este că dea lungul timpului, rolul nostru ca asociație este să fim foarte deschiși la dialog, vrem să avem un dialog constructiv, astfel încât să găsim soluții, așa am făcut cu mai toate entitățile cu care am colaborat până acum și cu care colaborăm în continuare, din păcate domeniul acesta având foarte multă legislație din trecut și existând foarte multe elemente de legislație care nu sau corelat, apar astfel de sincope majore, din păcate ANSVA, are o procedură care este la nivel european similară, care spune că tu pentru ai proteja pe cetățeni de eventuale probleme trebuie să poți să vezi în acțiune ce se întâmplă, de aceea dânșii îți spun că trebuie să deschizi să lași clienți să intre, ca noi să putem să vedem ca medici veterinari ce se întâmplă în realitate, ori provocarea este că primăriile vin și spun că eu ca să îți permit ca să funcționezi legal, trebuie să îmi dai acel document, iar cei de la ANSVSA, că i-am întrebat și pe dânșii și cum facem în acest caz, eu trebuie să îi duc primăriei, un document, dânșii ne-au spus, din păcate nu ne preocupă pe noi această situație, noi avem responsabilități strict pe sanitar veterinar, rolul nostru este să armonizăm toate aceste lucruri, care din păcate impactează viața foarte multor antreprenori, care nu vor să încalce legislația, dar când sunt puși în fața unei astfel de situații și ei sunt cetățeni ai sectorului 2 și se întreabă ce este de făcut.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Pe scurt, în rezumat pentru colegii consilieri care sunt interesați, este extrem de simplu, oamenii funcționează și cu 60 de zile fără autorizație din partea noastră, iar din partea cealaltă li se spune că ei trebuie să vină să fie văzut în acțiune, deci este extrem de simplu, trebuie ca în această perioadă de 60 de zile să nu mai existe, să avem autorizație în momentul în care depunem, sau când se înregistrează acolo, normal venim în sprijinul oamenilor, dacă sunt lucruri ilogice sau nu sunt corecte, avem puterea măcar să schimbăm la noi acasă în sectorul 2, deci este o chestie de noaptea minții.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în primul rând, aș vrea să mulțumesc domnului Primar, cât și domnului de la Hora, pentru aprecieri privind proiectul pe cate l-am depus anul trecut, privind simplificarea obținerii autorizație de funcționare, în al doilea rând, aș vrea să vă citesc pentru că dânșii nu sunt prezenți, doar un pasaj din hârtia trimisă de domnul Șchiopu

Orlando Cătălin, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București Ilfov, un pasaj, decât, in ceea ce privește atribuțiile Poliției Locale Sector 2, vă rugăm să revizuiți adresele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București Ilfov, transmise acestei instituții, precum și domnului Primar în anul 2018, prin care specificam faptul că, nici primarul și nici o altă persoană desemnată de acesta, în acest caz, directorul general al Poliției Locale, nu are acoperire legislativă, în a executa controale și a aplica sancțiuni contravenționale în domeniul apărării împotriva incendiilor la alte obiective, decât cele pentru care legislația incidență, distinge, în concret, nu are acoperire legală în a desfășura activitățile legale menționate anterior la instituțiile și operatorii economici care nu sunt în subordinea Consiliului Local, sau nu aparțin domeniului public și privat al unităților administrativ teritoriale în afara situațiilor în care legea distinge concret, dânșii sunt foarte clari, mai mult, propunerea pe care am facuto astăzi, include și posibilitatea de a depune documentele online, pentru că ați menționat, pentru a ușura și debirocratiza sistemul, nu vrem să mai chemăm oamenii să mai stea pe la cozi, să depună documentele, țin minte,acum 2 ani, era Poliția Locală, blocată de teancuri de hârtii, care se cereau în fiecare an, copii doar pentru a ne acoperi, în urma nefericitului incident din 2015, pentru că trebuie spus foarte clar, fără ipocrizie, până în 2015 nu se cereau aceste acte și era perfect legal, doamna Niță, nimeni nu a spus că nu era legal, s-a reacționat, pentru că în această țară reacționăm în loc să facem prevenție, acoperindu-ne cu tot felul de documente, care nu țin de instituția noastră, doar ca să ne ascundem incompetența, ce se prevede în propunerea de astăzi, sunt următoarele lucruri și pentru ANSVSA și pentru ISU la spațiile pentru acre legea prevede cele 150 de metri și 200 de metri la parter de bloc, se cere dovada depunerii documentației depuse la ei de către dânșii, pentru că am avut foarte multe cazuri, mai ales la ISU, unde nu sau dat răspunsuri ani de zile, deci oamenii depuneau documentațiile, dar neprimind răspuns 3-4 ani, ei erau în imposibilitatea legală de a obține autorizația de funcționare, nu din vina lor, pentru că ISU, s-a autoblocat, prin suprareglementare, am stat foarte mulți ani cu societăți care, în esență, erau în regulă, dar nu aveau răspunsul de la ISU, pe cele 2 lucruri pe securitatea sanitar-veterinară și pe securitatea la incendii, lucrurile sunt într-o evoluție continuă, nu poți spune astăzi că ești în regulă și să însemne că peste 2 luni sau 3, o să fii în regulă, la alimente este evident, când deschizi, sau la prima masă, pot fi alimente în regulă, dar peste 5-6 luni, dacă nu sunt controale periodice, nu există controlul autorităților, că acolo se vinde mâncare în regulă, degeaba ai tu documentul inițial, la fel și la ISU, tu spui că ai un loc pentru 50 de oameni, îndeplinești condițiile, dar la un moment dat, într-o seară la un concert, cum a fost cazul, vin 800 de oameni și atunci nu mai îndepli8nești condițiile, singura soluție sunt controalele periodice, nu un document luat într-o situație punctuală, deci ne încărcăm înainte de acest proiect, cu lucruri care nu țin de noi, nu avem capacitatea nici tehnică și nici legală, ca să verificăm aceste lucruri, nici calitatea alimentelor și nici modul de reacție a unui instituții, clădiri la un eventual incendiu, sunt lucruri care nu țin de noi și oamenii de la ISU, ne-o spun foarte clar, cât despre punctele de vedere ale doamnei Niță, știm că atunci când am fost ales viceprimar, dânsa a spus că nu este legal și s-a dovedit că nu era așa, când am propus comisia pentru transparență, la fel a făcut opinie separată, nu numai că a fost perfect legal, dar am și primit felicitări de la ministerul dezvoltării, peste 2 ani pentru bune practici, la fel dânsa a făcut opinii separate că nu este legal și cel mai recent, chiar astăzi, dacă nu spunea domnul Feroiu că nu este legal să se voteze amendamentul, doamna Niță spusese că este perfect legal..

VIZAT spre neschimbare _ secretar, ’

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu am spus nimic...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Erați lângă mine, ați spus: „ nu s-a terminat votul, se poate supune Ia vot”, dacă nu lua cuvântul domnul Feroiu, am fi mers pe mâna dumneavoastră și am fi încălcat legea.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aceasta este o discuție ce nu are legătură cu subiectul, haideți să vă citesc și eu aceiași adresă, de la domnul Șchiopu, nu vă mai citesc tot paragraful, am să vă citesc doar: nu are acoperire legală, respectiv Primarul sau Poliția Locală, deci nu are acoperire legală legislativă, în a executa controale, constata contravenții și a aplica sancțiuni contravenționale din acest punct de vedere...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în paranteză, dacă nu îl deschizi nu e o sancțiune, când nu îl lași să deschidă, nu e cea mai mare sancțiune posibilă, o amendă este mult mai ușoară, faptul că nu îi dai voie să funcționeze este sancțiunea maximă, deci noi ne asumăm o sancțiune maximă pe un domeniu pe care nu avem competență, asta spun oamenii aceștia, ei pot veni să amendeze și eventual să închidă, noi nu permitem nici măcar deschiderea pe un domeniu unde nu ne pricepem, exact asta spun aici, am cerut, am prevăzut ca toate societățile și spațiile care se încadrează în prevederile legii, să depună la ISU, să fie luați în evidență, urmând a fi controlați periodic și pe calitatea sistemelor de răspuns la incendii și pe numărul de ieșiri și pe alte lucruri care sunt acolo, dar nu le putem lua noi locul, ar fi abuziv și până în 2015, nu am făcut acest lucru, cum ați funcționat, de când este această taxă și a spus foarte bine domnul de la HORA, această taxă pentru funcționare este prevăzută în codul fiscal, nici nu are legătură cu alte lucruri, ca reacție a unei administrații imobile și încetinite, s-a folosit această prevedere din codul fiscal pentru a se introduce tot felul de lucruri, mai mult sau mai puțin legale, la sectorul 1 s-a introdus pe lângă această taxă și avizul vecinilor de vis a vis, sunt niște lucruri absurde așa cum este și cererea unui aviz care nu ține de sectorul 2, ține de o instituție care este în subordinea M.I.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Am văzut acum și am citit pe internet, l-am găsit pe domnul Răzvan Crișan, am văzut că are o grămadă de parteneri, de foarte multe restaurante, baruri care funcționează, dânsul este, apreciez lobbysm-ul, dânsul face lobby la nivelul sectorului 2 pentru a se aproba cât mai repede și de a se deschide ....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în spiritul transparenței m-am consultat cu patronatul, cu ISU și cu Poliția Locală ...

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: întrebarea mea către dânsul era, ceilalți cum au deschis, cum funcționează, aceasta era!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Oricum situațiile sunt discutabile din orice punct de vedere în a privi lucrurile, adică are dreptate și domnul Viceprimar cu toate argumentele pe care ni le aduce și doamna Secretar și domnul Primar, ba eu cred că da, de exemplu vorbeam, domnul Viceprimar spunea că avem nevoie și de avizele și de acordurile vecinilor, dacă sunt spații comerciale care se deschid la parterul blocurilor, normal că vecinii trebuie să îți dea acordul, că te pot minți că fac ceva și să te trezești că fac discotecă în apartament, sau te miri de altceva, adică nu putem să mergem pe buna credință și pe încredere pentru că nu avem cum, asta dintr-un punct de vedere, dintr-un alt

36                       -------------_----- _ _

I VIZAT

pre neschimbate,

I SECRETAR, punct de vedere, ba da, are legătură pentru că s-a adus în discuție un pic mai devreme, aș veni cu un punct de vedere, nu știu dacă este depășită sau nu, dacă este în ton cu propunerea proiectului, am putea să dăm pentru ca și oamenii să funcționeze în mod legal și liniștiți, un aviz din partea primăriei și ca și Primăria și Consiliul Local și toți ceilalți care sunt implicați în acest proces, să dăm un aviz provizoriu, pentru început, dându-le oamenilor timp să își procure avizele de care au nevoie, până la un aviz pe termen nedeterminat, asta este propunerea mea, dacă durează 60 de zile, sau poate mai bine, că de la ISU, nu garantăm niciodată că dureze 60 de zile, poate să dureze...., dacă te duci și insiști și bați la uși până la urmă..., nu neapărat, îi bagi tu în seamă, că ei nu te bagă niciodată în seamă, este foarte clar, dar în 60 de zile, sau poate chiar 3 luni poți să obții toate avizele și am putea să le dăm pe un termen de aviz provizoriu din partea primăriei.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Propunerea este foarte bună, dar propunerea mea este același lucru, pentru că noi dăm autorizația de funcționare, iar peste asta ISU, sau ANSVSA, poate să închidă acel loc, peste noi, pentru că dacă nu respectă legislația pe materia respectivă, ei pot închide fără noi, autorizația noastră se dă pentru că are codul CAEN, respectiv a plătit taxa, are dotarea spațiului, sunt o serie de documente care țin de noi, iar peste noi, bineînțeles că pot fi închiși, dacă ISU, își face treaba, trebuie să meargă în controale periodice, nu o dată și spui că astăzi îndeplinește condițiile, dar peste un an vor fi mult mai mulți oameni decât sunt prevăzuți, ceea ce poate antrena un pericol, la fel și ANSVSA-ul, dacă nu vin tot timpul, azi ești în regulă și ai calitate foarte bună la alimente, poimâine o să fie mâncarea stricată, care este.....

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Punctul de vedere este foarte pertinent și corect, dar dacă totuși ei nu controlează la timp, nu știu, spațiul respectiv, nu are aviz de nici unde, decât din partea primăriei și se întâmplă ceva, cine își asumă....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ei să răspundă!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Care ei?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: ANSVSA sau ISU!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Păi ei încă nu l-au dat, avizul de funcționare, oamenii aceia funcționează pentru că au avizul de la primărie!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ei funcționează pentru că sunt societate comercială oricum, acum noi atragem Poliția Locală, vrem să băgăm oamenii aceștia în pușcărie pentru că cei de la ISU, eventual nu își fac treaba, de ce să răspundă Poliția Locală și domnul Primar, pentru că cei de la ISU nu au fost în controalele respective, sau nu au avut chef, să răspundă?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule Viceprimar, dar la Colectiv cum a fost că a tras și primăria?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La Colectiv, o să vă răspund, este foarte bună întrebarea, la Colectiv, singura vină a domnului primar Popescu, a fost următoarea, găsită de procurori, în HCL Sector 4, scria că pentru funcționare trebuie să ai niște acte, etc... și ei au spus că prin „etc “ trebuia să ai și ISU. Dacă era punct, dânsul nu avea nici o legătură cu acel proces, deci pentru o hotărâre de consiliu făcută prost cu etc, sau una așa cum o avem noi cu ISU, ne atragem noi răspunderea pentru niște lucruri care nu țin de noi!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Da, da scria să aibă avizele!

37

VIZAT spre neschimbare,

SECRETAR,

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu scria de ISU!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă citesc din referatul de arestare preventivă și spune exact de ce a fost arestat. Spune așa: a fost eliberat acordul de funcționare fără a exista autorizație privind securitatea la incendiu care trebuia emisă de ISGC, conform HG 1731, actual 571/2016, art.l litera G. A fost emisă fără a exista aceste avize!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cum suna H.C.L.S2, în care nu apărea ISU, până în 2015 și era foarte bună hotărârea! Că nu va-ți sesizat că nu este bună. Am dreptate doamna Niță?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu aveți dreptate, dumneavoastră ați creat o confuzie pe care o vom clarifica ulterior, eu nu mai insist, dumneavoastră votați cum doriți, dar vă spun..,.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Haideți să încheiem subiectul!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Atunci mă scuzați!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă rog să nu mai mințiți oamenii doamna Niță!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Vă rog dacă se poate să reveniți asupra ideii, că este absurd să se ceară acordul vecinilor!

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: O secundă, vorbește doamna director, vă rog!

Doamna Tănăsescu Diana director Poliția Locală: O singură precizare aș vrea să fac, aș vrea să se facă diferența foarte clară între autorizația de desfășurare a activității și autorizație sau acord de funcționare, noi nu eliberăm autorizație sau acord de funcționare, ci eliberăm autorizație de desfășurare a activității și în cazul pe care îl cunoaștem foarte bine, al societății de la Bamboo, materialul cu care noi am ieșit în presă și care ne-a susținut foarte mult, a fost că acest document derivă din Codul Fiscal și nicidecum din alte legi care reglementează autorizarea funcționării, deci discutăm de două acte diferite.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Până acum s-a spus că nu pot funcționa dacă nu au autorizația mea în cele 60 de zile. Codul fiscal precizează clar: autorizația de desfășurare a activităților de alimentație publică se eliberează persoanelor care îndeplinesc condițiile legale. Ce condiții legale verifici și ce condiții stabilești că au fost îndeplinite, în condițiile în care nu are absolut nici un act? Asta spune codul fiscal. Dacă era o simplă taxă pentru că desfășoară o activitate, era simplu, plătea taxa la DVBL Sector 2 și nu aveam nici o treabă. însă mai departe spune că primarul eliberează autorizația de desfășurare a activității de alimentație publică, persoanelor care îndeplinesc condițiile legale. Și atunci când ei depun actele și dovedesc îndeplinirea condițiilor legale, care sunt acele acte? Că au făcut o cerere la ISU și nu au aviz ISU? Că au făcut o cerere pentru documentul de înregistrare și nu îl au? Ei pot funcționa, dar funcționează legal așa cum trebuie să constat eu la final că îndeplinesc aceste cerințe și nu sunt toate sunt anumite categorii de construcții pentru care este obligatoriu avizul ISU și pentru care în această procedură spune că se eliberează autorizația, fără aviz, doar că au făcut cerere acolo dar sunt eu obligată să îi notific din nou. Ori tocmai asta au sesizat ei în această adresă că ei nu au nici o atribuție în procedura mea, ori eu iar îi introduc în procedura mea, adică faptul că eu i-am notificat,

38             I VIZAT

prc neschimbare, I  SECRETAR, înseamnă că m-am eliberat de orice responsabilitate? Simplu fapt dacă ar exista aviz și document....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Niță, dacă Prefectul nu atacă această hotărâre, o să vă dați demisia?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, deci declar că în momentul în care Prefectul nu va contesta această hotărâre, eu voi reveni la funcția mea, pe care o am în această instituție, aveți cuvântul meu că așa se va întâmpla!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Și dacă este invers, vă dați demisia și dumneavoastră, domnule Viceprimar?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bineînțeles!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ca să terminăm discuția, ca să finalizăm, doamna consilier, vă rog mult și pe urmă trecem la vot, fiecare votează cum îi dictează conștiința și interesul, răspunderea și o declar public, răspunderea este a dumneavoastră, aceste autorizații de funcționare, le semnez eu, dar în situația în care se va întâmpla un eveniment nefericit, răspunderea este a dumneavoastră.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Pe scurt, urmează doamna Secretar, urmează doamna Bughiu, urmează domnul Feroiu după care domnul Răzvan și voi da drumul Ia vot.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am făcut o observație, că nici măcar domnul Viceprimar nu răspunde pentru această procedură. Dacă ați observat în expunerea de motive spune că Poliția Locală va insera în cuprinsul autorizației că este valabilă însoțită doar de aviz ISU și avizele celorlalte autorități. Asta vă exonerează de orice responsabilitate viitoare ca inițiator. Apreciați că această formulare a rămas din vechea formulare sau nu vă mai asumați?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu a rămas formularea aceasta, vă uitați la formularea veche, orbită de pasiunea politică în care ați intrat, v-ați uitat la vechea formă.

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Vreau să spun că, din punctul meu de vedere nu este răspunderea noastră, nu este răspunderea nimănui, ci a celui care deschide și funcționează fără să aibă avizele pe propria răspundere, despre asta este vorba, nu răspunde nimeni altcineva, i se întâmplă lucruri, el răspunde că a deschis și nu are cei trebuie.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am și eu o întrebare, mă uitam acum cu art. 5, cerere pentru emiterea autorizației și spicuind printre multele altele care trebuie aduse o să atrag în atenție și o să pun o întrebare doamnei Secretar, dovada depunerii cererii pentru avizare de autorizare privind securizarea împotriva incendiilor conform...., ce înseamnă dovadă, o chitanță este o dovadă?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ați propus dumneavoastră metodologia pe care o susțineți, adică dovada că aveți un număr de înregistrare, aveți un număr de înregistrare la ISU, un număr de înregistrare așa, din baza acelui număr de înregistrare primarul ar concluziona că se îndeplinesc condițiile legale și se emite autorizația de desfășurare. Cum concluzionez că au fost îndeplinite condițiile legale? Că te-ai dus Ia ISU și ai depus o cerere? Dumneavoastră ați făcut într-o ședință anterioară, o comparație, dacă ați depus cerere să dați examen pentru permis auto, puteți conduce până îl obțineți?

39              |............VIZAT

: prc ne schimba re,

I SECRETAR,

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Popescu, e mai pesedistă doamna Niță decât dumneavoastră!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule Viceprimar, nu mai faceți afirmații referitor la Secretar, fiecare suntem.....

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Viceprimar, nu voiam să spun acest lucru. Nu am călcat în viața mea într-un sediu de partid, nu am fost invitată la nici o ședință de partid, cu excepția unui singur sediu, PNL, invitată de dumneavoastră în 2010 ca să devin „informatoarea” lui Onțanu și vă poate confirma cineva din sală. Nu spun cine pentru că nu vreau să îl pun într-o situație delicată. Bănuiesc că dacă sunteți bărbat, recunoașteți. Știți foarte bine că nu am nici o activitate politică. Dacă orice opinie juridică dumneavoastră o considerați așa, mi se pare că aveți prea puține date despre ce înseamnă activitatea unui Secretar.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunteți foarte pasională....

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mă simt jignită de ignoranța dumneavoastră!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule președinte, 15 secunde!

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Am dat drumul la vot.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule președinte, am cerut cuvântul! Colegii dumneavoastră au vorbit de zece ori până acum, se poate, vă rog, 15 secunde vă cer. Aș vrea să fac o mică precizare, colega noastră doamna Bughiu, a spus mai devreme, a dat o informație eronată, vă aduc aminte că anul trecut pentru spațiile comerciale de la parterul blocurilor, s-a votat să nu mai fie nevoie de avizul locatarilor, asta voiam să precizez, în versiunea anterioară, din păcate.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru terasă, nu pentru funcționare!

Se supune la vot punctul 26, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București’’, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DĂ -14, NU -1, ABȚ- 10, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru.

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra.

ABȚINERE: Beldeanu Augustin Lucian, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Constantin Cătălin.

Este prezentat punctul nr. 27, proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilității

Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 317/2018 privind sistemgtj^jea„r.eabilitareq și 40

întreținerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Comisia juridică? Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aviz favorabil, am si eu un amendament după aceea.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: întrebarea mea este următoarea, pentru domnul director al ADP, deși s-a dublat bugetul față de cel din 2018, cetățenii nu văd îmbunătățiri, nu vă preocupați de locurile dejoacă, vă deranjează faptul că, situația a fost inventariată de noi, au lucrat 150 de voluntari la acest proiect. La 21 pentru un proiect nou pentru locuri de joacă, se cheltuie 30.000 de euro și pentru aceste 80, ce se întâmplă cu ele?

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Să îi răspund doamnei, eu știu că nu s-a aprobat bugetul, așa că nu știu de unde aveți dumneavoastră datele că s-a dublat și cu voluntarii nu am înțeles, iertați-mă, mai spuneți o dată?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: 2018 față de 2017.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ce legătură au voluntarii cu proiectul, nu înțeleg!

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Care voluntari?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu putem anula un studiu deja făcut, acela există și e un studiu, da ce legătură ar avea încetarea aplicabilității unui proiect cu un studiu făcut de niște voluntari?

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Noi am făcut o inventariere a tuturor......

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Inventarierea rămâne, că nu poți să o anulezi!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Nu, ați anulat proiectul, rulați acum un proiect făcut fără bani, cu voluntariat.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ce se anulează, exact? Din ce au făcut voluntarii, ce se anulează?

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Voluntarii au făcut o inventariere a locurilor dejoacă și proiectul pe care îl aveam, aducea niște completări la aceste locuri de joacă și niște îmbunătățiri, pe care nu l-ați votat, pentru că este mai important să ne vopsim copacii în 15 culori. V-a trimis Funar o scrisoare de mulțumire că i-ați luat ideea?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vorbește mai mult cu domnul Cioloș, că ei au fost colegi de partid, dar mă rog.....

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am și eu o întrebare, nu vă interesează siguranța copiilor, sunt o grămadă de locuri de joacă, care sunt nesigure, copii riscă să cadă, despre asta este vorba.....

Domnul Alin Drugău, Director General adj. A.D.P, Sector 2: Și prin proiectul dumneavoastră se creează o siguranță suplimentară, sau ce?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Aș vrea să fac o mică readucere aminte acestui proiect, care văd că acum provoacă atâtea discuții și acum nu mai este nevoie de el. Deci, prima dată s-a depus în ianuarie 2018, după ce în septembrie s-a cerut o situație a locurilor de joacă, timp de câteva luni, aceste locuri de joacă au fost inventariate și s-a 41              r VÎZÂT

pro neschimbare, | SECRETAR,__ depus un proiect de lege cu situația la zi în acel moment al locurilor dejoacă, regulament de întreținere al acestor locuri dejoacă, în ideea că, la bugetul din 2018, se va bugeta corespunzător și locurile de joacă vor fi aduse la standardele care trebuie, din păcate la început s-a dat aviz favorabil, atât de la ADP și de la Poliția Locală și s-a primit aviz negativ de la urbanism, pentru că s-a solicitat un...,partea de cadastru, nu avea nici o legătură cu regulamentul, ulterior s-au schimbat regulile și proiectul a fost aprobat pe parcursul anului 2018, după ce s-a votat bugetul și acum se observă că se dorește anularea acestui proiect, vă reamintesc, două lucruri care erau..,nu există în acest moment, s-a cerut printre altele, ca pe site-ul ADP-ului, să existe o hartă, cum apar aceste locuri de joacă și doi, s-a cerut o situație la zi, urmărirea periodică a acestor locuri de joacă, în acest moment vă pot spune că, între timp am devenit și bunic și mă plimb în locurile de joacă din sectorul 3. E o diferență mare între calitatea locurilor de joacă din sectorul 3 și 2 și tot ce s-a muncit atunci, timp de câteva luni de zile, s-a pierdut din cauza unor neînțelegeri. Acum așteptam cu mare curiozitate bugetul de anul acesta să văd cât au fost bugetate locurile de joacă pentru repararea lor, mai ales că, colega mea are dreptate, noi am susținut bugetul, iar al ADP-ului s-a dublat în 2018....

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: De la a bugeta și până a face ceva, durează mult!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: De la 20 de milioane până la 100 de milioane, are dreptate.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Suntem în procedură de achiziție pentru a schimba cele mai multe dintre locurile de joacă din sectorul 2.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și consider că este nevoie de acest regulament și acum ca să venim...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cele care a fost nevoie au fost reparate, inventarierea pe care sigur o avea și ADP-ul..

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Era vorba de un regulament de administrare a locurilor dejoacă.

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Materialul a fost pus la dispoziție de ADP.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ați pus la dispoziție un tabel cu 90 de locuri dejoacă, nici nu erau toate și ați primit o singură....

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Nu dezinformați, au fost 128 de locuri dejoacă, uitați-vă mai bine pe tabel!

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: După ce v-am cerut noi această informație, ați dat-o din nou cu numărul corect, domnule ...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Inițial nu ați dat tabelul corect, după ce v-am dat informații care sunt reale pe teren, nu v-am reproșat niciodată acest lucru, dar ar trebui....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dumneavoastră susțineți că ADP-ul nu știa câte locuri dejoacă și le-ați spus, le-ați numărat mai bine ca ei?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Inițial nu au știut să dea o situație clară, un banal tabel!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Domnule președinte, facem iar exercițiu politic?

42            r VIZAT

i 'pro neschimbare,

I secretar,

Domnul consilier local Alexandru Adrian: S-a cerut un banal tabel!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Voiam să o rog pe doamna colegă de la USR, să nu mai generalizeze această viziune asupra locurilor dejoacă, care nu ar arăta potrivit standardelor dânsei, pentru că eu personal văd locuri de joacă, văd evoluții și văd lucruri frumoase care se fac de către ADP în sector și bulevarde și spații verzi și multe alte intervenții ale ADP-ului, de ce trebuie mereu să ...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Să vorbim de locurile de joacă!?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Colega dumneavoastră, doamna Bugner, a generalizat și a spus că la toate locurile de joacă nu se văd o evoluție, în concordanță cu mărirea bugetului ADP-ului, din contră, chiar se vede, în ultimul an chiar se văd...

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Mă confundați, nu am vorbit eu despre buget.

4                                                                      t               A

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: îmi cer scuze, doamna Bugner, doamna Antheia a afirmat asta.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule președinte, haideți să lămurim problema, mulțumesc colegilor de la PNL și PSD care au anulat un regulament de administrare a locurilor dejoacă pentru copii din sectorul 2, ca să fie clar pentru ce s-a votat în acest moment.

A

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: încă o dată vă rog să nu dezinformăm și să facem un exercițiu politic, acest regulament există și domnii de la ADP au prezentat că în regulamentul lor de funcționare există inclus și acest regulament, vă rog frumos să nu continuăm în această dezinformare.

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Oare cine face jocul politic, domnule Răzvan?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Este clar că dumneavoastră!

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Lumea să știți că nu este tâmpită și înțelege.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Zaharia, dezinformați, din păcate regulamentul ADP-ului, s-a aprobat după ce s-a depus acest proiect, la jumătatea lui 2018 au fost preluate niște elemente, dar nu în totalitate, în acest moment sunt niște elemente în acest regulament care trebuiau aplicate și dumneavoastră le-ați anulat cu bună știință din răutate și din anumite orgolii politice, ca să îl citez pe directorul de la ADP „orgolii politice”.

Se supune la vot punctul 27, proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 317/2018 privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU- 4, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

43             f VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina

ABȚINERE: Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Militam Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin,

Este prezentat punctul nr. 28, proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate unei familii din Sectorul 2, București.

Se supune la vot punctul 28, proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate unei familii a. i Sectorul 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin

Este prezentat punctul nr. 29, proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București în forma revizuită, a modalității de gestiune și a documentației-cadru de delegare a serviciului de salubrizare.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Un amendament vă rog, în primul rând felicitări celor care au revizuit proiectul, de data aceasta se propune o soluție foarte bună de colectare a materialelor reciclabile, aș dori să depun un amendament punctual pentru a se respecta decizia hotărârii nr 82 a CGMB din 2015 care prevede dotarea cu aparate de aspirat, de 50% până în anul 2018 și 100% până în anul 2021, deci până a ne pune în acord cu această hotărâre, trebuie suplimentat numărul de aspiratoare stradale, respectiv de la 50 cât sunt prevăzute acum, la 169 care practic reprezintă jumătate numărului de măturători prevăzuți în acest caiet de sarcini.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aspiratoarele stradale nu sunt solicitate numai de C.G.M.B., în timp, într-adevăr o să căutăm și o să găsim soluții și sursele de finanțare pentru înlocuirea, în timp, v-am spus a procedurilor care se utilizează astăzi, în momentul de față, plecăm de la acest studiu de oportunitate, posibilitățile noastre financiare și caietul de sarcini, asta nu implică cu absolut nimic, faptul că, noi în timp ne vom dota sau și operatorul de salubritate care va câștiga licitația cu acest tip de aparate.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: în articolele 71 și 72 din caietul de sarcini, se prevede, că orice echipamente luate ulterior vor fi finanțate exclusiv de operatorul de

44                      -------

| VIZAT

pre neschhnbare, | SECRETAR, salubritate, deci practic acesta nu ar avea un interes ca după ce a câștigat licitația să mai cumpere din banii lui echipamente care nu erau solicitate inițial, de aceea îmi mențin acest amendament, este un amendament foarte tehnic, punctual, care pur și simplu ne pune în acord, așa cum ați spus și cu alte prevederi legale, nu numai cu aceasta, pe această hotărâre, nu înțeleg de ce să nu o prevedem de acum, dacă tot HCGMB ne obligă la lucru.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Regulamentul care este stabilit de Consiliul General este destul de laborios și implică costuri financiare extraordinar de mari, dacă vă uitați pe acel regulament, serviciile de salubrizare stradală cu frecvențele propuse de acel regulament, se ridică undeva la 600 de milioane de lei pe an pentru sectorul 2, tot noi trebuie să corelăm inclusiv cu posibilitățile financiar bugetare pe care le avem.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: înțeleg acest lucru, dar prevederea este corelată cu gradul de poluare a aerului din sector și implicit din București, deci vorbim de niște pulberi aflate în suspensie care depășesc din câte știu, de 10 ori normele europene, deci sunt particule care provoacă anual mii de îmbolnăviri de boli respiratorii, deci prin această soluție prim care practic nu se mai vântură cu măturile, tone practic de praf, practic se îmbunătățește foarte mult calitatea aerului și implicit calitatea vieții, a sănătății a cetățenilor, iar efortul financiar nu este foarte mare, sunt aparate undeva la 1000-1500 lei bucata, vorbim de sume modeste.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Vă mențineți amendamentul, da?

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Da!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Era o întrebare tehnică, îl aveți formulat în scris?

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Se modifică anexa 11, după cum urmează, tipul de echipament, se modifică valoarea din 50 la 169.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu voiam să mulțumesc pentru faptul că, lucrurile pe care le-am semnalat dățile trecute atunci când am discutat studiul, anume, că cele 2488 de puncte din sectorul 2, erau pentru spațiul pe care îl avem astăzi, erau fanteziste, nu era fezabil să găsim acele locuri fără să eliminăm foarte multe locuri de parcare și salut modificările care prevăd doar 360 de containere, doar pentru sticla, e mult mai ușor să găsim acele locuri, restul materialelor rămân în incinta blocurilor, fracția uscată și fracția umedă, voiam să adaug pentru cei care votează astăzi, că studiul de astăzi privind licitația, prevede taxa pentru gunoiul menajer, exact cum este astăzi, adică cei care spun că sunt contra taxei și vor vota astăzi, votează de fapt taxa pentru licitație, așa cum pentru cei care public spun că iama nu trebuie să plătim nici o taxă de așteptare, care are o bază logică, este prevăzută în studiul de astăzi și în caietul de sarcini viitor, deci trebuie să știți ce votați, votați o licitație și este foarte bine că facem această licitație, dar ia prevede plata prin primărie, deci plata prin taxele locale, taxa pentru gunoiul menajer și iama o sumă pentru vehicule și oameni aflați în așteptare.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Ni s-a explicat că s-a scos acest cost pentru așteptare!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vreau doar să fac precizarea că mai devreme domnul Popescu a dat o informație eronată și timpul va lămuri aceste lucruri.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Deci repet, creșterea de la 50 la 169 de aspiratoare stradale, ca să fie clar ce se votează acum.

45                 VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Se supune la vot Amendamentul formulat verbal de domnul consilier local Chiricuță Ion la punctul 29, proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București în forma revizuită, a modalității de gestiune și a documentației-cadru de delegare a serviciului de salubrizare, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 7, NU - 9, ABȚ - 4, NU VOTEAZĂ - 6.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Militaru Marian Cătălin, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lazăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Oprea Dumitru, Stanciu Ion.

ABȚINERE: Popcscu Dan-Cristian, Costache Jean, Radu Gheorghe, Metehău Andrei George.

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: înainte de a supune la vot proiectul numărul 29, dau cuvântul consultantului pe acest proiect.

Doamna Goldenberg Victoria, consultant S.C. Fichtner Environment S.R.L.: Numele meu este Goldenberg și vreau să atrag atenția că, acel tarif pentru zilele de așteptare, în zilele de iarnă, este scos, ceea ce apare în studiul de oportunitate, este modalitatea de calcul a tarifelor pentru zile, maximal pentru zilele de acțiune, care prevede că în cele 19 zile să includă salariul operatorilor de pe echipamente pentru cele 4 luni, că ei nu pot fi plătiți ca zilieri pe 19 zile, să fie la dispoziția noastră oricând, în mod normal se pune salariul lor pentru toate cele 4 luni, la asta se referă acea frază în care apare aspectul de așteptare, nu că ar exista situația anterioară când se plăteau zile de așteptare.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Exact asta înseamnă, pentru zilele în care nu ninge, asta înseamnă taxa așteptare, așa numită.

Doamna Goldenberg Victoria, consultant S.C. Fichtner Environment S.R.L.: Nu este taxă de așteptare.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este salariul pe 4 luni, pe care îl plătește pentru cele 19 zile.

Doamna Goldenberg Victoria, consultant S.C. Fichtner Environment S.R.L.: Exact.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Adică plătești și pentru zilele în care nu ninge, taxa de așteptare este o formulă publică.

Doamna Goldenberg Victoria, consultant S.C. Fichtner Environment S.R.L.: Plătim doar salariul acelor oameni, care 4 luni sunt la dispoziția noastră, indiferent dacă ninge sau nu ninge, dar nu plătim un tarif pe zile de așteptare, care să includă și benzină și masă și cazare și energie electrică și alte elemente.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nici acum nu plătim benzină pentru când nu merg mașinile!

Doamna Goldenberg Victoria, consultant S.C. Fichtner Environment S.R.L.: Ba da, există un tarif.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Când nu merg mașinile?

Doamna Goldenberg Victoria, consultant S.C. Fichtner Environment S.R.L.: Da, le pornește din timp în timp, avem baza de calcul, avem tot.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: în acest moment pentru așteptare, se plătesc utilajele, 15 milioane și 700, doar utilajele, pentru cele 84 de utilaje trecute în așteptare din cele 120 și din care în realitate ies în stradă conform comunicatului de presă ale doamnei Firea, 50-60 maxim.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș întreba pe doamna consultant, dacă în acele 19 zile nu introducem și chiria pentru cele 4 luni ale mașinilor și de unde apar mașinile?

Doamna Goldenberg Victoria, consultant S.C. Fichtner Environment S.R.L.: Nu, este un aspect care îl privește absolut pe operator și asta este, dacă așa am hotărât să scoatem zilele de așteptare, să nu plătească cetățenii sectorului și acele zile în care mașinile stau pur și simplu la bază, dar conform codului muncii, salariații respectivi care sunt folosiți numai pentru asta, nu pot fi angajați pe 19 zile, ca zilieri, 19 zile care nu se știe când sunt, da drept care sunt considerați angajați pe 4 luni, dar atenție numai conducătorii acestor autovehicule specializate, nu și restul.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ce ne puteți spune despre taxa pentru gunoiul menajer? Este prevăzută în acest studiu?

Doamna Goldenberg Victoria, consultant S.C. Fichtner Environment S.R.L.: Da, este prevăzută ca mecanism de plată. Taxa este un element care se stabilește prin regulamentul taxei care este un atribut al acestui consiliu local, consiliul local hotărăște taxa, modul de calcul și toate celelalte elemente. Ca modalitate de a acoperi costurile, normal că trebuia prevăzută o sursă și arătat că la un anumit nivel al taxei sistemul este sustenabil financiar și este calculat acolo un astfel de nivel al taxei, cuprins în un nivel între minim și maxim. Minimul este dat de o estimare a costurilor. Totuși, la licitație, operatorul vine cu un tarif pe tonă, iar plățile se fac în baza facturilor pe tone, înmulțit cu tariful cu care a venit în ofertă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Frecvența nu are legătură cu tariful?

Doamna Goldenberg Victoria, consultant S.C. Fichtner Environment S.R.L.: Sigur că da!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă va fi doar pentru tonă, operatorul o să aibă o variantă mult mai ieftină să vină mai rar...

A

Doamna Goldenberg Victoria, consultant S.C. Fichtner Environment S.R.L.: In caietul de sarcini este prevăzută o anumită frecvență! Dacă nu respectă indicatorii riscă penalități și riscă să nu fie plătit!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Trebuie spus tot. Dacă spuneți că este plătit pe tonă, lumea va înțelege că frecvența nu mai contează și serviciul va fi unul slab calitativ.

Doamna Goldenberg Victoria, consultant S.C. Fichtner Environment S.R.L.: Dacă nu respectă indicatorii asumați riscă să nu fie plătit!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Am o singură precizare. Grupul USR va vota pentru respectarea deciziei înaltei Curți de Casație și Justiție, care a hotărât la 14 iunie 2018, după un proces de 8 ani de zile, ca în termen de 3 luni de zile să apară caietul de sarcini pentru delegarea serviciului de salubrizare în sectorul 2.

Domnul consilier local Ion Chiricuță: Am o întrebare pentru doamna consultant! Ce ne puteți spune despre garanțiile de bună execuție?

Doamna Goldenberg Victoria, consultant S.C. Fichtner Environment S.R.L.: în cadrul contractelor de concesiune nu se acceptă astfel de garanții, acelea sunt doar la contractele de achiziții. Am avut de la CNSC decizie să scoatem aceste garanții!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este nici o garanție, nici pentru participarea la licitație?

Doamna Goldenberg Victoria, consultant S.C. Fichtner Environment S.R.L.: Ba da, aceea este garanția de participație.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cât este garanția pentru participație?

Doamna Goldenberg Victoria, consultant S.C. Fichtner Environment S.R.L.: Este prevăzut în documentația pentru licitație. Mă uit și vă spun. Este ca procent.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Dacă nu mai sunt discuții dăm drumul la vot pentru proiectul nr. 29.

Se supune la vot punctul 29, proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București în forma revizuită, a modalității de gestiune și a documentației-cadru de delegare a serviciului de salubrizare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin

Este prezentat punctul nr. 30, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru modificarea și completarea articolelor 21 și 22 din anexa nr. 3 la Anexa H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 82/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Se supune la vot punctul nr. 30, proiectul de hotărâre privind solicitarea către

Consiliul General al Municipiului București pentru modific

48

trea -și^cp^letare

cprc neschimbare,

a

SECRETAR,

articolelor 21 și 22 din anexa nr. 3 la Anexa H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 82/2008, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - O, ABȚ - O, NU VOTEAZĂ-3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Alexandru Adrian.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă mulțumesc pentru vot și sper ca cei din Consiliul General să aprobe proiectul nostru de modificare a parcării în Municipiul București, anume ca locurile de parcare să nu mai fie ocupate de rulote și auto-rulote, care ocupă mult spațiu, locuri de parcare care pot fi folosite de cetățenii sectorului 2. Mulțumesc!

Este prezentat punctul nr. 31, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general și a situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 ale Sectorului 2 al Municipiului București.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Aș dori să vorbim puțin despre partea de investiții. De exemplu, față de anul 2017, investițiile sunt la mai puțin de jumătate din valoare. Avem 152 milioane de lei în 2018 față de 311 milioane de lei în 2017. Din investițiile acestea, marea parte se duc pe reabilitări termice. Suntem în mileniul al treilea, sunt orașe care fac sisteme inteligente, noi nu facem consolidări...acum avem 4 reabilitări de străzi după aproape 4 ani de mandat..din 209 milioane la reabilitări s-au realizat 59 de milioane. De ce se petrec lucrurile astea? Banii adunați prin taxele colectate ar trebui să se reflecte în creșterea calității vieții cetățenilor din acest sector, nu în un buget de funcționare al primăriei, că au crescut salariile angajaților primăriei, dar investițiile sunt la mai puțin de jumătate, iar reabilitările termice la mai puțin de 28%. Să explice domnul Drug.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Drug a ieșit să le conducă pe doamnele de la firma de consultanță, în ultimii doi ani au fost finalizate 500 de imobile. Plățile au fost făcute eșalonat. Inclusiv la această sumă puteți adăuga ultimele situații de plată, în cuantum de câteva zeci de milioane de lei, achitate chiar anul acesta. Azi publicăm noul buget pe anul 2019 și veți vedea acolo și investiții considerabile în tot ceea ce înseamnă locuințe, drumuri, amenajări..

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Eu vorbesc de ceea ce se face, nu de ceea ce planificăm să facem. Avem această finanțare din bugetul local și din credite externe. Dacă avem excedent bugetar de ce ținem aceste credite, ca să plătim dobânzi?

49                 I VIZAT

/.■pro noschimbare, I SECRETAR,

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: La suma pe care dumneavoastră ați menționat-o trebuie adăugat să vă gândiți că reprezintă 25% din investiție. Restul vine din creditul extern. Suma aceasta este suma pe care am cheltuit-o din bugetul local. Restul este din credite externe. Aici au fost cuprinse niște sume de investiții care se vor reflecta inclusiv în anul acesta, pentru că au fost procedurile în derulare, au fost finalizate procedurile și ordinele de începere pentru noul pachet. Faptul că aceste proceduri de achiziții au durat mai mult decât credeam noi, aceasta este legislația, modul în care se derulează achizițiile publice și în general achizițiile cu valoare mai mare. Am terminat cu acel excedent, care este folosit tot pentru dezvoltare.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: în fiecare an au fost aceste proceduri. De ce suntem la acest procent ridicol de 28%? De ce aceste rostogoliri de sume? Planificăm prea optimist sau ce se petrece?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sumele vor fi utilizate anul acesta, iar ca lucrări, în doi ani de zile s-au făcut mai multe lucrări de reabilitare decât în 10 ani de zile, lucrări finalizate!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Primar, aș vrea să semnalez un singur lucru negativ la execuția pe anul 2018. La capitolul fonduri europene nerambursabile avem zero lei. Acum am aflat că în 2019 s-au semnat niște finanțări pentru școli pe programul POR. Anul acesta nu vor mai fi zero lei la fonduri nerambursabile. La fondul de rezervă aflat Ia dispoziția dumneavoastră au fost 35 de milioane și au fost toți folosiți.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: De curiozitate, direcția de fonduri europene, ce trece în raportul de activitate? Cursuri de anticorupție?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Chiricuță, puteați să vă interesați de mult de acest aspect, nu acum să faceți o chestie de publicitate proprie! De lucrul acesta puteați să vă interesați foarte ușor la comisii, și, ca să fac o paranteză, pe parcursul anului trecut au fost semnate contractele de finanțare. Dacă dumneavoastră vă imaginați că odată ce ai semnat un contract de finanțare, care este o muncă laborioasă, a doua zi ai pus schelele pentru dat drumul ia lucrări, vă înșelați. Sunt proceduri de proiectare, de avizare a indicatorilor...

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Le cunosc domnule Primar, am lucrat șase ani pe fonduri europene..

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Domnule consilier, nu intrati în dialog dacă nu vă dau eu voie să faceți acest lucru!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: îmi cer scuze!

Se supune la vot punctul nr. 31, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general și a situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 ale Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU -1, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

50            r VIZAT I

.cpre neschimbare, SECRETAR,

ABȚINERE: Feroiu Dumitru Silviu, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Lăzăroiu Ioana Gela, Stanciu Ion.

Este prezentat punctul nr. 32, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 178, Sectorul 2 al Municipiului București.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Pentru optimizarea procesului, am să rog comisia de urbanism și comisia de transparență să spună dacă au fost probleme la vreunul dintre PUD - uri.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Și dacă au fost și dacă nu au fost, am să vă rog să îmi acordați câteva minute. Câteva aspecte vizavi de desfășurarea comisiei de urbanism, PUD - urile astăzi prezentate, 17 la număr, fac obiectul ultimei ședințe de urbanism, care a avut loc miercuri. Aș vrea să vă aduc la cunoștință că este o situație repetabilă, aș vrea să punctez în contextul în care mai devreme am asistat la o abordare a domnului Chiricuță vizavi de investiții în sectorul 2. Aș vrea să punctez faptul că cele 17 proiecte de PUD - uri, 5 la număr sunt o investiție a domnului Gârbu de la A

Patrimoniu Imobiliar, vizavi de after school - uri. In sfârșit avem investiții de interes public la noi în sector, și punctez că din cele 17 PUD - uri s-au votat împotrivă de către reprezentantul USR, mai puțin la unul dintre ele, la cel cu accesul subteran în pasajul Obor. în rest, toate celelalte 16 proiecte au fost votate împotrivă de reprezentantul USR. Spun acest lucru fără a evidenția sau a face un joc politic, dar spun acest lucru pentru că este foarte clar o poziționare a acestui partid împotriva investițiilor publice, foarte clar! Mai mult, aș vrea să punctez că mai mult de 80% din PUD - urile prezente în comisii sunt unifamiliale, documentații depuse de către solicitanți pentru clădiri unifamiliale. Acești cetățeni vor să își asigure un minim confort, să asigure extinderea anumitor clădiri. Este anormal să ne poziționăm împotrivă de fiecare dată, fie că vorbim de investiții publice sau investiții private!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Mă bucur că ați ridicat această problemă...

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Ca să închei, toate cele 17 PUD -uri au aviz favorabil, cu tot cu votul nefavorabil al reprezentantului USR. Mulțumesc!

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Comisia de transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, vot favorabil!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Repet, mă bucur că a ridicat această problemă domnul coleg Zaharia. Eu, în locul dânsului, ca președinte, nu aș fi putut convoca o ședință de pe o zi pe alta, convocare prin mesaj de pe o zi pe alta, mâine la ora 16,00...Un al doilea aspect, ele au fost postate pe site cu cinci ore înainte de ședință. La ora 11.00 erau postate și la ora 16.30 trebuia să le analizăm! Practic, această ședință este o șuetă, toți vin acolo pentru glumițe, pe nimeni nu interesează dacă au fost postate, cred că nici nu știu codul să deschidă acele documentații, o mare parte din membrii comisiei. Practic, este un fel de întâlnire amicală, în care doamna Arhitect șef prezintă rapid, pentru că mereu este presiunea că se simte rău și trebuie să terminăm repede. Este singura comisie la care se cere, de trei ani încoace, să primim materialele în timp rezonabil. La comisia de urbanism este mereu aceeași situație! Ori nu se postează deloc ori se postează de urbanism pentru a vedea datele personale ale investitorilor. Gluma că putem căuta în cutiile de la serviciul urbanism, că nu ne oprește nimeni, este o ironie...eu în locul dânsului aș fi amânat ședința, dacă era un președinte responsabil.

incomplet, iar acum chiar domnul Zaharia a punctat că noi insistăm să vedem certificatele

51


Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Din respect pentru colegi am să fiu scurt și nu vreau să răspund întrebărilor puțin jignitoare și acuzelor pe care le face domnul Chiricuță asupra colegilor și asupra doamnei Arhitect Șef. Țin să îl anunț pe domnul Chiricuță că acele convocări, făcute relativ din scurt, se datorează faptului că noi trebuia să avem 5 zile pentru ca doamna Secretar General să le introducă pe ordinea de zi. Nu este în regulament nici o constrângere de convocare a ședințelor. Cât despre ideea de cerere a certificatelor de urbanism, ele sunt la dispoziția membrilor comisiei, sunt postate pe site, în cazul în care ceva nu este vizibil pe site, pot fi verificate pe Ioc în cadrul comisiei. Dar, așa cum am văzut și la taxa de habitat, în care se invocă anumite motive, acești colegi consilieri și membri destoinici ai USR, votează de fiecare dată "pentru”.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am vrut să fac o interpelare la începutul ședinței dar m-am abținut, așa că o voi face acum. în atenția a cum se desfășoară comisiile și cât de serioși suntem ca și consilieri, în actul juridic și a ceea ce am jurat ca și consilieri, fac o observație. în cazul în care nu știați, toate avizele de la comisia juridică, până azi, aveau lipsă de cvorum. Noroc că s-au făcut două ședințe pe repede înainte, de la ora 1 si 1.30, pentru a exista un aviz la comisia juridică, prin bunăvoința membrilor. De ce? Pentru că suntem convocați la o oră, nu este prima oară când se întâmplă, de către colega domnului Chiricuță, care este în același partid USR, noi venim și nu avem cvorum. Aș dori mai multă seriozitate și, atunci când atacați niște colegi, mai întâi ar trebui să vă uitați la dumneavoastră în ogradă.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Dumneavoastră ați întârziat astăzi, eu am întârziat ieri. Haideți să lăsăm baltă discuția asta. Eu am întârziat, am anunțat secretara despre acest lucru, dumneavoastră nu ați anunțat!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Vreau să atrag atenția că domnul Chiricuță nu este vinovat de abordare și de a vota împotriva, ne-a mărturisit că i s-a impus de la partid acest lucru. Nici măcar nu a fost decizia dânsului, deci să nu îl judecăm greșit.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ședința comisiei de urbanism nu este limitată în timp, poate dura o oră, două, trei sau patru, până sunt elucidate toate problemele! Dacă dumneavoastră nu ați înțeles sau nu ați avut timp să studiați documentele, de ce ați votat împotrivă, de ce nu v-ați abținut?

Domnul consilier local Chiricuță Ion: A fost o formă de protest împotriva felului în care se desfășoară aceste ședințe ale comisiei de urbanism.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Este o formă de protest continuă de trei ani încoace...!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: în calitate de inspector în construcții, care știu ce înseamnă niște documentații de urbanism, asist la o discuție cu niște oameni care stau la o șuetă, care se miră ce frumos prezintă doamna arhitect niște indicatori în zece secunde. Un PUD este o documentație cu o parte scrisă și una desenată care se analizează pe parcursul unor ore..!

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Este adevărat că ați fost dat afară de la ISC?

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Să fiu dat afară de la ISC....?

52


Doamna consilier local Popescu Lenuța: Până acum o lună colegul Chiricuță a fost secretarul comisiei de urbanism. De când nu mai este secretar nu îi mai convine că nu se mai convoacă ca lumea, sau ce să înțeleg?

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Sunt în aparatul central al ISC, direcție fonduri europene, pentru domnul Zaharia, care a terminat o facultate dar nu a practicat o zi în construcții, pentru că este inspector de lifturi. Toate observațiile tehnice, pe care le fac și nu le ascultă nimeni în comisie, de acum încolo le voi face direct la ISC, pentru ca inspectorii să verifice legalitatea acestor PUD - uri,

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dumneavoastră sau șefa dumneavoastră de Ia USR?

Domnul consilier local Chiricuță Ion: A fost o discuție cu Roxana Wring, pentru că eram împreună la PUZ Țițeica, moment în care am spus ”ce consideri că se poate face în condițiile în care ni se pun la dispoziție materialele cu 5 ore înainte de ședință? ” iar dânsa a spus "votați împotrivă pentru că este absolut inacceptabilă o astfel de atitudine

Se supune la vot punctul nr. 32, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 178, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU -0, ABȚ 3, NU VOTEAZĂ- 7.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina.

Este prezentat punctul nr. 33, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 118, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr. 33, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 118, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 16, NU-0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ- 7.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Militaru Marian Cătălin, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

53

VIZAT

*prc neschimbare,

SECRETAR,

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

Este prezentat punctul nr. 34, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Fierari nr. 18, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr. 34, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Fierari nr. 18, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU -0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ- 5.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Lăzăroiu Ioana Gela, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 35, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Olimpiadei nr. 37A, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr. 35, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Olimpiadei nr. 37A, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -14, NU -2, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ- 7.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Militaru Marian Cătălin, Feroiu Dumitru Silviu, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru.

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina.

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Metehău Andrei George

| VIZAT ”

 • 54                    i3Pre neschimbate,

I SECRETAR,

Este prezentat punctul nr. 36, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Maiorului nr. 13, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr. 36, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Maiorului nr. 13, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU -2, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ- 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru.

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina.

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Metehău Andrei George.

Este prezentat punctul nr. 37, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Parcaj Subteran Bucur Obor nivel l și 2, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr. 37, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Parcaj Subteran Bucur Obor nivel 1 și 2, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Miclea Niculina

Este prezentat punctul nr. 38, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Andronache nr. 152, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr. 38, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos, Andronache nr. 152, Sectorul 2 al Municipiului I' VIZAT ”

 • 55                  cpre neschimbare,

SECRETAR,

București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU -

 • 2, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ- 4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina.

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Miclea Niculina, Andrei Robert Alexandru.

Este prezentat punctul nr. 39, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dropiei nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr. 39, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dropiei nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ -

 • 3, NU VOTEAZĂ- 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Neagu Anda Cristina.

Este prezentat punctul nr. 40, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dogarilor nr. 3, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr. 40, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dogarilor nr. 3, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU -0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ-5.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Militaru Marian Cătălin, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu

 • 56                I VÎZĂT

pro neschimbare,

| SECRETAR,

Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela.

Este prezentat punctul nr. 41, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 97B, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr. 41, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 97B, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU -0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ- 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Lăzăroiu Ioana Gela.

Este prezentat punctul nr. 42, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Măgura Vulturului nr. 46, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr. 42, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Măgura Vulturului nr. 46, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA-17, NU- 2, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ- 4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

57

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr. 43, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Turbinei nr. 25 fz 27, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr. 43, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Turbinei nr. 25 și 27, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU -0, ABȚ-3, NU VOTEAZĂ-3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Neagu Anda Cristina

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Alexandru Adrian

Este prezentat punctul nr. 44, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Aleea Circului nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului București.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Tocmai s-a votat o sală de sport de pe Aleea Circului. Haideți să clarificăm un lucru de față cu toată lumea. Am vorbit și cu domnul Gârbu și îl felicit. în ceea ce privește procentul de ocupare, faimosul POT, în certificatele de urbanism, școlile sunt încadrate greșit, la un loc cu locuințele, unde se prevede un POT de 45% până la 60%. Există un normativ NP 011 din 1997 care prevede clar pentru proiectare școli și grădinițe un POT de maxim 25% și un spațiu aferent pentru spații verzi. Mi s-a explicat că sălile de sport nu intră la capitolul școli și grădinițe. Următoarele PUD - uri sunt pentru niște afterschool-uri, care au POT mai mare de 25%. Discutând cu domnișoara Arhitect Șef am ajuns la concluzia că se poate. Eu am vrut doar să menționez ce se spune la acest normativ, și mai departe îi las pe colegii mei să politizeze și să pună etichete...

Doamna Arhitect Șef Alina Bratu: Foarte scurt, pentru săli de sport avem Normativul de proiectare 065 din 2002, pentru grădinițe - Normativul de proiectare 011 din 1997, pentru creșe și creșe speciale - Normativul de proiectare 022 iar pentru școli și licee normativul de proiectare 010. La toate se specifică ”se recomandă ca terenul construit să nu depășească 25%. ” Nu este imperativ, nu este obligatoriu! Aceste normative de proiectare fac referire la proiectarea unor clădiri noi, cu respectarea Legi

nr. 10. Normativul de proiectare 65 este pentru respectarea Legii 10, așa este el definit! Mulțumesc!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Este vorba de un afterschool, ca să știe lumea ce votează!

Se supune la vot punctul 44, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Aleea Circului nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU -0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ- 4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristînel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Lăzăroiu Ioana Gela, Zaharia Răzvan Cristian

Este prezentat punctul nr. 45, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Pantelimon nr. 289, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr. 45, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Pantelimon nr. 289, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU -0, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ- 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion.

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru.

Este prezentat punctul nr. 46, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str, Luncșoara nr. 17, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul 46, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Luncșoara nr. 17, Sectorul 2 al Municipiului

59                I VIZAT........."

ppre neschimbare, I SECRETAR,

București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU -O, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ- 4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion.

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela.

Este prezentat punctul nr. 47, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Giuseppe Garibaldi nr. 3, Sectorul 2 al Municipiului București.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Vă rog doamnă să vă și prezentați....la microfon vă rog!

Doamna Cristina Vanea - membră a Grupului Floreasca Civică: Eu „merg” cu Cartierul Floreasca și nu fac altă politică decât cea a cartierului. Pentru PUD-ul din str. Garibaldi, este vorba de extinderea unei școli gimnaziale, mai exact Școala nr.10. Problema este că în această școală vin foarte mulți copii din afara zonei, din afara cartierului, chiar și din afara Bucureștiului, sunt câte 3-4 străzi blocate dimineața între orele 7,30-8,30. Vorbeam cu doamna consilier Popescu și îmi spunea că problema se va rezolva prin niște reglementări pe care le va face Inspectoratul Școlar - nu vor putea să se înscrie copiii decât dacă părinții au viză de flotant pe minim 5 ani în cartier - doar că până se va rezolva chestia asta....

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Noi trebuie să dăm drumul la investiție.

Doamna Cristina Vanea - membră a Grupului Floreasca Civică: Problema este că în aceea școală sunt maxim 25% din copiii cartierului....este problema cartierului pentru că venind copiii...

Domnul consilier local Feroiu Silviu: Și ce ar trebui să facă Consiliul Local, spuneți-mi dumneavoastră soluția!

Doamna Cristina Vanea - membră a Grupului Floreasca Civică: Dacă îmi dați voie o să vă și explic: în condițiile în care doamna Popescu spune că se va reglementa înscrierea unui copil în altă circumscripție decât cea în care locuiește și că probabil vor fi mult mai puțini copii în școala aceasta, ce rost ar să mărim spațiul școlii, în condițiile în care vor fi maxim 300 de copii. Deci, în anii următori vor fi foarte puțini copii.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: De unde știți?

Doamna Cristina Vanea - membră a Grupului Floreasca Civică: Păi dacă lucrurile vor decurge așa cum ați spus dumneavoastră, din cartier vor fi maxim 20-30% din copiii școlii...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți, haideți să fim puțin mai expeditivi, în situația în care așa cum va spus doamna consilier - posibil să se reglementeze în sensul în care ați spus dumneavoastră -uitați Consiliul Local este de față, vom face laboratoare, vom face alte activități

educative. Școala nr. 10 este supraaglomerată în momentul de fața, și toate celelalte școli pentru care aprobăm aceste PUD-uri, noi trebuie să ne facem datoria de administrație locală să oferim copiilor condiții cât mai bune pentru activitățile educaționale, eu nu pot ca și administrație publică să fiu indiferent în momentul de față în situația în care v-am spus Școala „Maria Rosetti” este foarte, foarte aglomerată. îmi doresc foarte mult - avem inclusiv în Sectorul 2 , din păcate, o școală în care se învață în trei schimburi - căutăm soluții... Nu are legătură un proiect de urbanism cu partea de legislație pe educație.

Doamna Cristina Vanea - membră a Grupului Floreasca Civică: Ce vreau eu să spun este că investiția este făcută degeaba!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu vă faceți griji investiția va fi folosită în scop educativ.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Mulțumesc frumos domnule primar! Vă rog domnule director...

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Să-mi permiteți să fac o informare scurtă Consiliului Local: Școala nr.10 „ Maria Rosetti “ are peste 900 de elevi, 12 clase învață în schimbul 2, acești copii nu au laboratoare, profesorii nu au cancelarie, nu există laboratoare de informatică, așa cum spune doamna consilier și profesor Popescu Lenuța.... Vom fi obligați în curând să învățăm într-un singur schimb!!!!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Eu am avut o discuție cu doamna din Floreasca...discuția a fost cu totul alta, v-am explicat, nu va rămâne nici-o clasă în care să nu existe activitate în momentul în care nu vor mai fi copii, dar dumneavoastră nu puteți preconiza câți copii vor fi în zona respectivă. în al doilea rând, noi ne dorim ca în toate unitățile de învățământ să se învețe într-un singur schimb și să avem after-school în toate unitățile de învățământ. Trei, problema vizelor de flotant, și acum vin din alte cartiere să se înscrie în unitățile de învățământ din alte cartiere, pentru că există acele vize de flotant pe un an de zile. Se pune problema și la minister să fie măcar pe 3 sau 4 ai ca să nu depopulăm anumite unități de învățământ, asta era problema , dar nu de investiție, investiția este foarte bună!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vreau să adaug că intenția noastră atunci când am gândit acest amplu program de modernizare este ca toți copiii să învețe într-un singur schimb, în prima parte a zilei. Investițiile pe care le facem, atât în școli, precum și în parcuri, în străzi, nu sunt strict electoral - ca să ne referim doar la cetățenii sectorului 2. Poate să vină și cetățeni din alte zone, alte orașe, să circule pe străzile noastre, în parcurile noastre, sau copii care să învețe în școlile din sectorul 2. Nu putem discrimina oamenii pe un singur criteriu, că dacă nu stau în sector nu pot folosi infrastructura noastră.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Este foarte clar că vorbim azi de educația copiilor și a următoarei generații, da, se fac investiții în sector nu loco, pe cartiere, gândirea este să se dezvolte sectorul și mă rog, educația în întregul sector, nu doar pe cartier. Dumneavoastră ne atrageți atenția acum că ar trebui să ținem cont de demografia cartierului și să se facem investițiile în funcție de plăcerile dumneavoastră în cartier? Mai am o întrebare, ați spus cumva mai devreme că aveți pregătire de psiholog?

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Eu voiam să mai puncteze o dată faptul că legislația referitoare la faptul că în anumite cartiere, copiii trebuie să meargă la școlile la care sunt arondați din puncta de vedere locativ, este o legislație în vigoare de foarte mult timp. Numai că părinții preferă anumite școli și găsesc tot felul de artificii pentru aș-i rezolva această problem, toate școlile se confruntă cu această problemă, adică

61              r VIZAT

spre neschiinbare, SECRETAR,

unele sunt suprapopulate altele au foarte puțini copii, din nefericire. Toată lumea își dorește să se rezolve această problemă și aud de la doamna Popescu că se gândește o strategie pentru acest lucru, deci nu este ceva nou sau ceva care poate o să se întâmple, există dar trebuie pus în aplicare în mod corect.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: O să am 2 întrebări foarte, foarte scurte, dreptul la educație cred, că îl are orice cetățean, orice om, vreau să-mi răspundeți: un copil cu părinții care au buletin de Floreasca este mai important decât un copil cu buletin de Colentina? Răspundeți-mi simplu, prin da sau nu , nu vreau altceva.

Doamna Cristina Vanea - membră a Grupului Floreasca Civică: Nu se poate răspunde prin da sau nu, ca psiholog vă pot spune că....dacă vreți să mă ascultați...

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Să înțeleg că ne întoarcem în vremea când cel care avea carnet de P.C.R. era mai important decât cel care lupta împotriva lor?

Doamna Cristina Vanea - membră a Grupului Floreasca Civică: Pur și simplu aberați, vreți să vorbiți singur?... ceea ce spune domnul este aberant, nu are nici-o legătură. Eu vreau să spun că este în interesul copilului și ca psiholog am văzut frecvent lucrurile acestea , un copil care „băbănăie” pe drum trei sferturi de oră înainte de a ajunge la școală și la prânz....

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Este în regulă doamnă, Consiliul a luat act de ceea ce ați spus. Vă rog domnule Alexandru.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Se discută mai mult electoral, în momentul în care se vorbește despre mărirea locurilor în școli se uită de un aspect și doamna are dreptate, e vorba de transport. Un copil astăzi în București face și o oră până la școală, uităm să luăm în calcul când mărim anumite capacități. S-a vorbit aici de Școala nr.49, singura în care se învață în trei schimburi, am avut copilul acolo când se învăța în două schimburi...Mă mir că domnul Iliescu vorbește de această școală, fiind membru în consiliul de administrație și nici nu calcă pe acolo, de unde știe că se învață în trei schimburi? Din păcate noi vorbim acuma de mărirea locurilor în școli fără să luăm în calcul, ceea ce spune doamna, și transportul. Sunt alte aspece pe care trebuie să le avem în vedere și doamna are dreptate, acum să ne certăm că un copil din Ferentari nu are voie

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: E în regulă, dăm drumul la vot!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Numai puțin, aș vrea să am drept la replica ca să-i răspund domnului coleg Adrian Alexandru, eu îmi duc nepotul zilnic la aceea școală, am nepot care este în clasa a Il-a.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și la ședințele consiliului de administrație de ce nu veniți domnule consilier?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Refuz să merg atâta timp cât mai este directoare Baibariuc acolo, am refuzat să merg și am facut-o public. Din cauza doamnei directoare s-a făcut școala în trei schimburi, pentru că a adus copii din alte sectoare....

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Deci să înțelegem că doamna (n.r. doamna Cristina Vanea) are dreptate atunci!

Se supune la vot punctul 47, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Giuseppe Garibaldi nr. 3, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU- O, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ- 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popcscu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Neagu Anda Cristina.

Este prezentat punctul nr. 48, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str Logofătul Dan nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul 48, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Logofătul Dan nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU -0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ-4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Popescu Dan-Cristian, Mihăilă Dumitru Cătălin.

Este prezentat punctul nr. 49, proiectul de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule președinte să se consemneze că suntem pe lista de completare a ordinii de zi, proiecte pe care le-am primit ieri, fără respectarea prevederilor legale.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Suntem pe listele suplimentare, pe completare la ordinea de zi.

Se supune la vot punctul 49, proiectul de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de

către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - O, ABȚ — 4, NU VOTEAZĂ-2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin.

Punctul nr. 50, proiectul de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior la Centrul de îngrijire și Asistență nr. 2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, sector 2” a fost retras de pe ordinea de zi de inițiator.

Este prezentat punctul nr. 51, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la 5 unități sociale din subordinea Direcției Genarale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Comisia buget? Comisia transparență?

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia transparență favorabil.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: O singură întrebare am, în 2018 au fost investiții de 11 milioane din care s-au consumat un singur million. Acum văd că apare acest proiect cu intervenții de urgență la 5 unități sociale, care este urgența, de ce nu au fost lucute la timp, bani erau?

Domnul Manole Emanuel Florin, Director D.G.A.S.P.C. Sector 2: Aceste obiective au fost cuprinse și în bugetul de anul trecut, din păcate derularea licitațiilor privind achiziția lucrărilor de reparații capitale nu s-a putut efectua în timp util, drept urmare le-am programa pentru exercițiul bugetar de anul acesta și din aceeastă perspectivă cred că ar fi necesar să aprobați aceast proiect de hotărâre. Așa cum precizam și la Comisia Socială, vorbim de apartamente sociale, unități de tip familial care sunt destinate protecției copilului și două apartamente ce vor fi destinate găzduirii victimelor violenței domestice.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Mulțumesc domnule director, dacă nu sunt discuții dăm drumul la vot.

Se supune la vot punctul 51, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la 5 unități sociale din subordinea Direcției Genarale de Asistență Socială și

64         r"~VÎZĂT—

3Pre neschimbate

__secretar.

Protecția Copilului Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU- O, ABȚ-2, NU VOTEAZĂ- 4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina.

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța.

Este prezentat punctul nr. 52, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiul București „Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli și socluri - Pasaj pietonal Obor

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Comisia buget? Comisia transparență?

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia transparență favorabil.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Și să nu se mai fumeze în pasaj.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Poate desființăm și chioșcurile ilegale din zona intrării în pasaj, dacă se poate, pentru că o să trebuiască să instalăm și scările rulante noi și copertinele și nu o să avem loc. Fac un apel... cei care le au nu mai sunt membri în Consiliul Local pentru că și-au dat demisia, fac apel la cei care lucrează aici!

Se supune la vot punctul 52, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiul București „Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli și socluri - Pasaj pietonal Obor”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 5.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

" VIZAT I spro noschimbare, SECRETAR,

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța.

Este prezentat punctul nr. 52, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Parcare supraetajată pe 3 niveluri - 2 niveluri acoperite și un nivel deschis - Aleea Dobrina

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Comisia buget? Comisia transparență?

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia transparență favorabil.

Se supune la vot punctul 53, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Parcare supraetajată pe 3 niveluri - 2 niveluri acoperite și un nivel deschis - Aleea Dobrina”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - 0, ABȚ - 4, NU VOTEAZĂ- 5.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Popescu Dan-Cristian, Popescu Lenuța, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Aș vrea să rog și eu colegii, știu că sunteți toți plictisiți, nici eu nu am răbdare la fel ca mulți dintre voi, dar vreau să vă atrag atenția cu privire la o temă sensibilă...

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: O secundă, în afară de ceea ce spune doamna Bugiu, o să vă rog să mai aveți răbdare un minut, avem o doamnă care are o interpelare, așteaptă de 3 ore.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Am pus pe mesele colegilor un dosar verde, aș fi vrut să fie turcoaz, nu știu dacă a captat atenția cuiva dar încerc eu să o fac. Este vorba de o doamnă pe care o cunosc de ceva timp și urmăresc cazul dânsei pe Facebook de câțiva ani buni de zile, din nefericire este vorba de fapt de copilul acestei doamne. Am să încerc să prezint foarte repede mesajul pe care dânsa îl transmite vorbesc în numele ei: O să încep prin a spune cine sunt și care este problema mea, numele meu este Adnana Cotolea și sunt mama unei fetițe de 5 ani și 6 luni, diagnosticată la vârsta de 3 ani și 7 luni cu o boală genetică gravă - lipofuscinoză ceroid neurolară tip II, denumită generic Boala Batten. Este o boală neurologic-degenerativă, copiii se nasc aparent sănătoși, unii dintre ei prezintă o ușoară întârziere în limbaj, în jurul vârstei de 3 ani apar

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

primele convulsii, copiii fiind diagnosticați greșit cu epilepsie. Li se dă tratament pentru epilepsie, după un timp ei devin ataxici și încet, încet își pierd mersul, urmează un declin fulminant atât pe partea motorie, de limbaj, încep să nu mai poată mânca, funcția de deglutiție este afectată, ajung să fie hrăniți artificial, își pierd vederea, iar în jurul vârstei de 8-10 ani pierd lupta cu boala. Boala nu are nici-un tratament curativ, până în prezent singurul tratament este un tratament de substituție enzimatică, li se face o operație pe creier, li se introduce un rezervor și din două în două săptămâni li se face o infuzie. Tratamentul poate încetini evoluția bolii, iar dacă este administrat cât mai devreme poate stopa boala, medicamentul se numește Brineura. Lupta doamnei este de a aduce acest tratament în țară, pentru că această boală nu este cunoscută. In prima parte a materialului solicitarea dânsei este de a o ajuta pentru ca această boală să fie cunoscută de cât mai multe persoane și mai ales de mamele care au copii și nu știu că pot avea această boală și se poate crea o confuzie. Prin prezenta doamna respectivă solicită de la Primăria Sectorului 2 sprijin pentru realizarea unui demers de conștientizare în ceea ce privește Boala Batten, prin iluminarea clăririi primăriei, în data de 9 iunie 2019, în culoarea turcoaz, culoare care este reprezentativă pentru aceasă boală. Vă rugăm să regăsiți mai jos detaliile aferente campaniei și o scurtă descriere a contextului. Este vorba de Asociația „ Rebeca Faith Hope Love” care este o asociație care vină în întâmpinarea nevoilor copiilor diagnosticați cu Boala Batten și nu numai, și vă aduce la cunoștință că turcoazul este culoarea bolilor rare, iar incidența în cazul acestei boli este de 1 la 100.000. Eu sunt afectată în mod personal, deoarece o cunosc pe mamă, copilul nu am avut ocazia să-l cunosc nici înainte, nici după ce a fost diagnosticat, dar urmăresc cazul. Aveți în dosar toată tragedia acestui copil, iar mama este nevoită ca din două în două săptămâni să facă naveta București -Germania ca să poată face acest tratament, pentru că la noi nu s-a aprobat aducerea tratamentului în țară, tratament care este experimental. Solicitarea dânsei este ca să aprobăm și să facem cumva ca să luminăm pe data de 9 iunie clădirea primăriei cu această culoare turcoaz pentru conștientizarea acestei boli și eventual poate ne gândim și la materiale suplimentare ca să sprijinim această cauză, nu este vorba doar de cazul acesta, ci este vorba la modul general de tot ce se poate întâmpla. Nu știu dacă trebuie să votăm acest lucru sau pur și simplu să avem acordul tuturora ca să facem acest lucru.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este nevoie de acord, le voi comunica eu celor de la administrativ să ia legătura cu dumneavoastră pentru a găsi filtrul respectiv și a-1 pune pe instalațiile noastre de iluminat din jurul clădirii în data respectivă.

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Nu cere bani, nu cere absolut nimic, merge doar pe idea de 2% prin fundația pe care o are ca să sprijine copilul ei și pe ceilalți care au această boală.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cred că putem contribui cu acest minim efort pentru conștientizare.

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Mulțumesc pentru atenție!

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Acum haideți să o ascultăm pe doamna, vă rog să vă prezentați.

Doamna Valentina Ilie: Bună ziua, reprezint un grup, suntem reprezentanții unor societăți care ne desfășurăm activitatea în Parcul Național. De ce am venit aici? Acolo se fac niște amenajări, au fost făcute niște căbănuțe modeme care vor fi puse în locul chioșcurilor existente. Inițial, am fost în audiență la domnul director Drugă (Alin Drugău-director general A.D.P. S2) , a avut amabilitatea și ne-a ascultat, ne-a explicat că 67            r VIZAT

r’prc noschimbare, SECRETAR,

hotărârea a fost luată într-o ședință de consiliu; ne-am gând't să o luăm pe scară ierarhică, am fost apoi la domnul viceprimar - la fel, ne-a primit în audiență, ne-a înțeles punctul de vedere, a înțeles că acolo unde sunt plasate acum acele căsuțe sunt pe o alee izolată pe unde oamenii nu trec, ori noi acolo stăm și vară și iarnă, pentru că este singura noastră sursă de venit. A doua zi domnul viceprimar a venit la fața locului, împreună cu domnul consilier Costache și au văzut despre ce este vorba. Știind că această hotărâre a fost luată în ședință de consiliu am zis să venim aici să vă aducem la cunoștință........

Discuție indescifrabilă între un grup de consilieri'!!

Doamna Valentina Ilie: Este foarte frumos domnule Iliescu!! Vă știu de când erați viceprimar, ați „avansat” este minunat, frumoasă educație pentru nepot!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Nu doamnă nu am zis eu, Costache a zis...

Doamna Valentina Ilie: La domnul Costache e de așteptat, că este culoarea...

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Doamnă, vă rog frumos, dacă nu vă abțineți de la astfel de afirmații închid ședința....doamnă mă ascultați?

Doamna Valentina Ilie: Domnule președinte vă ascult, mă abțin, dar cred că merităm puțin respect!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Este a nu știu câta oară când invitații ajung să vorbească așa despre colegii noștri.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Domnule Zaharia mă lăsa-ți să continui?... Doamnă vă rog frumos să vă cereți scuze, eu nu am auzit nimic, vă rog frumos să vă cereți scuze.

Doamna Valentina Ilie: Dumneavoastră nu ați auzit? Bine îmi cer scuze ca să fiți împăcat deși nu este corect.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Nu ca să fiu eu împăcat nu este nevoie să fiu eu împăcat.

Doamna Valentina Ilie: Nu este corect domnule președinte.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Nu vorbiți de culori într-o ședință de Consiliu Local al Sectorului 2, vă rog frumos!

Doamna Valentina Ilie: Dar cu injuriile pronunțate de domnul.,..

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Vă rog să vă cereți scuze, uita-ți colegii mei s-au ridicat și nu vă mai ascultă.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Am nevoie de făcut o interpelare domnule președinte.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Vă rog să continuați...

Doamna Valentina Ilie: Vreau să vă mai spun un lucru.... indescifrabile în sală).

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Domnule puteți să vă abțineți, nu, nu știu ce a zis, dar știu ce a zis doamna (comentarii indescifrabile în sală).

Doamna Valentina Ilie: Da , exact așa a spus...

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Nu, nu am auzit, doamnă, vă rog frumos vorbiți tehnic despre ce trebuie să vorbiți.

Doamna Valentina Ilie: Vreau să-mi expun mai departe problema pentru care am venit, rugămintea noastră care este: să fie repoziționate acele căbănuțe pe aleea principală, unde de altfel au fost montate de anul trecut niște tablouri de lumină, noi neam imaginat că acelea sunt pentru căsuțele care urmează să fie pduserii^jic-&m-gâncjit că 68

vor fi duse pe aleea aceea izolată pentru că am fi intervenit mai din timp. Este drept că nu trebuie nimeni să ne consulte pe noi, dar dacă am fi fost întrebați sau dacă știam când s-a ținut vreo licitație pentru acele căsuțe ne dădeam și noi o părere. Știu că se intenționează să se facă o licitație, bănuiesc că aveți intenția să se scoată bani pe investiția care a fost făcută. Pe locul unde sunt acum nimeni nu va licita!

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Doamnă, vă mulțumesc, domnule viceprimar vă rog să-i răspundeți doamnei.

Domnul Popcscu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa cum am stabilit mai demult, pentru a optimiza veniturile pe care le are primăria, am hotărât să instalăm noi căsuțele primăriei pentru a lua mai mulți bani, când puneam căsuțele altora trebuia să luăm doar 3 lei / metro/ zi, era un preț fix impus de primăria capitalei. Instalând căsuțele noastre vom putea să licităm și să obținem mai multe venituri. Deci, dumneavoastră nu știu dacă o să câștigați licitația respectivă, ne spuneți ca și când ați câștigat-o, licitația nu a fost! Va fi licitație publică cu strigare, toată lumea poate participa la această licitație, nu sunt condiții de eliminarea a cuiva, are legătură cu banii pe care o să-i liciteze. Dacă așa cum spuneți dumneavoastră nu o să vină nimeni să liciteze, probabil că o să hotărâm să le mutăm, nu am aceste informații, nu putem pune căsuțele așa cum favorizează pe cei care le au acum,., este un plan al celor de la ADP. într-adevăr după ce ați fost la mine în audiență i-am rugat să reanalizeze pozițiile unde sunt instalate acele căsuțe dânșii au un anumit concept. II rog pe domnul Drugău să completeze dacă mai au ceva de spus.....sau pe domnul Micu! Atunci când le-

ați instalat ați avut un anumit concept, o anumită strategie, sau le-ați pus așa pentru că era mai ușor?

Domnul Valeriu Micu, Director Tehnic A.D P. Sector 2: Zona actuală comercială este aleea aceea care nu este foarte lată, știm foarte bine acolo se fac târguri, diverse chestii și este înghesuială. Ne-am gândit să facem un fel de zonă comercială care este situată lângă terasa restaurantului, lângă debarcader, într-o zonă mai lată mai largă, unde se pot înghesui oamenii să-și cumpere ceea ce trebuie. Vrem să lichidăm gâtuirea aceea care se întâmplă pe aleea principal, este și alee de trecere între Str.Maior Coravu și Bd. Basarabia, avem căsuțele pe margini, lumea se oprește și se uită la tarabă și trebuie să treci printre ei, în zilele aglomerate vorbesc, Nu cred că oamenii care vor să cumpere.....,

locurile dejoacă sunt situate și în stânga și în dreapta față de zona comercială așa cum am gândit-o noi, este și mai aproape această zonă de zona toaletelor. Gândiți-vă, se consumă și băuturi și alimente, vrem ca zona de deservire a populației să fie într-o parte a parcului, restul să fie de agrement și recreere. Așa am gândit-o, dacă am greșit... ne cerem scuze!

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Vă mulțumesc, vă rog domnule Alexandru!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Am o interpelare pentru domnul director Drugău de la ADP, domnule director mai sunteți în sală? V-am nominalizat, dacă nu ați auzit.

Domnul Drugău Alin, Director General A.D.P. Sector 2: E distanța prea mare!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: La ironii nu vă întrece nimeni, ne-am lămurit!

Domnul Drugău Alin, Director General A.D.P, Sector 2: Mă scuzați, chiar nu am auzit.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Cu lucruri inutile....O să vedem în viitorul apropiat care sunt lucrurile inutile din această primărie. Ani o rugăminte la dumneavoastră: până la ședința viitoare vă rog să trimiteți Consihu^^-^alavizul de 69

mediu obținut de la primăria capitalei în baza căruia s-a făcut toaletarea copacilor din fața primăriei și respectiv din Parcul Morarilor, Până când o să ne puneți dumneavoastră la dispoziție avizul, vă rog să ne spuneți părerea dumneavoastră...

Domnul Drugău Alin, Director General A.D.P, Sector 2: Domnule consilier, nu mă acuzați că sunt ironic, dar nu pot să mă abțin când spuneți astfel de prostii....s-a făcut în baza avizului general, e public, pe site-ul primăriei Municipiului București.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Deci, nu există nici-un aviz!

Domnul Drugău Alin, Director General A.D.P, Sector 2: înțelegeți limba română, tocmai ce v-am spus că există avizul general.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vă rog să ne puneți la dispoziție avizul în baza căruia s-a făcut acest lucru!

Domnul Drugău Alin, Director General A.D.P. Sector 2: Este pe site-ul primăriei Municipiului București, îl puteți consulta la Direcția de Mediu!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule director, nu ați înțeles solicitarea, ne puneți la dispoziție, nu mă trimiteți pe mine să caut un aviz, ne puneți la dispoziție, v-am solicitat acest aviz și o să-l analizăm împreună.

Domnul Drugău Alin, Director General A.D.P. Sector 2: îl aveți pe site-ul primăriei!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Prima dată o să ne puneți la dispoziție acest aviz și doi, vă întreb părerea dumneavoastră, s-au respectat procedurile prevăzute în acest aviz, cerințele prevăzute în acest aviz ?

Domnul Drugău Alin, Director General A.D.P. Sector 2: Domnule consilier, nu vă agitați, avizul este pe site-ul Primăriei Municipiului București, acel aviz îl analizăm în ce calitate?. Eu nu sunt specialist, dumneavoastzră sunteți specialist în mediu?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ne puneți la dispoziție avizul!

Domnul Drugău Alin, Director General A.D.P. Sector 2: Păi ați spus că-1 analizăm împreună, eu nu pot să-l analizez, nu sunt specialist în mediu, există specialiși care îl emit și alții care-1 pun în practică.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domule președinte dacă-mi permiteți, dacă domnul coleg Alexandru nu a fost în țară sau în București când a fost ploaia aceea cu gheață și au căzut în București mii de copaci și mii de crengi, despre ce vorbim? Atunci s-a făcut toaletarea copacilor!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu am terminat, revin: solicit acest aviz și având în vedere răspunsul primit solicit și contractul pe care l-ați încheiat cu cei care au făcut această toaletare, aș vrea să văd licitația, dacă ați cerut specialiști în domeniu .Vă rog să ne puneți la dispoziție documentația. - aviz, documentația de la licitație și contractul.

Domnul Drugău Alin, Director General A.D.P. Sector 2: Avizul este public emis de PMB îl consultați sau îl cereți acolo, nu l-am emis noi...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule director nu mă trimiteți pe mine pe site-ul primăriei....

Domnul Drugău Alin, Director General A.D.P. Sector 2: Dar cine sunteți dumneavoastră?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Sunteți în subordinea Consiliului Local domnule director, și v-am solicitat....

Domnul Drugău Alin, Director General A.D.P. Sector 2: Când faceți afirmația „nu mă trimiteți pe mine”, vă credeți un zeu peste ceilalți, suntem oameni cu toții, v-am spus că nu am emis noi avizul!                                      ___________

70                     VIZAI I

spre neschimbate,!

_ SECRETAR, !

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Sunteți în subordinea Consiliului Local domnule director....

Domnul Drugău Alin, Director General A.D.P, Sector 2: Da doamna consilier, v-am spus că nu am emis noi avizul, contractele le găsiți pe site-ul primăriei. Dumneavoastră ați aprobat hotărârea de consiliu ca să se publice, noi le postăm acolo.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Domnule director e în regulă, vă rog frumos, am încheiat. Vă rog domnule Mihăilă și închidem ședința.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Rog să se menționeze în procesul verbal aceste trei solicitări pentru directorul de la ADP... avizul, documentația pentru licitație și contractul încheiat.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Domnule Alexandru ați fost înregistrat, este înregistrarea făcută nu mai trebuie să licitați, vă rog domnule Mihăilă.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Deși sunt răgușit aș vrea să specific legat de incidentul de mai devreme, domnul Costache se adresa către mine personal, nu a fost către colegi!

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Eu nu am auzit ce a spus domnul Costache, însă m-a deranjat foarte tare dialogul dintre doamna (n.r. doamna Valentina Ilie) și doamna Costache.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: A fost o discuție personală nu trebuia să o audă și alte personae, domnul Costache a vorbit doar cu mine.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Eu nu am auzit, bine, mulțumesc. Declar închisă ședința consiliului de astăzi!

Nemaiflind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Radu Gheorghe declară ședința închisă, la orele J8.20 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 24 - DA, 0 - NU, 1 - ABȚ., în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 17.04.2019.

TAI/lex


SAPL- PVSCLS2

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,