Proces verbal din 27.09.2019

011 proces verbal sedinta ordinara 27.09.2019


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Te!: +(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2

din data de 27.09.2019

Lucrările ședinței încep la orele 14:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016;

Doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretar al Sectorului 2, face prezența consilierilor. Au fost prezenți 26 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție, doaman consilier local Bugner Antoneta Alexandra, lipsind motivat, existând în acest sens cererea nr.4220/27.09.2019 Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 134, alin. (1), lit.„a” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Dispoziția Primarului Sectorului 2 înregistrată sub nr.1951/20.09.2019 completarea nr.2020/26.09.2019, precum și amendamentul domnului dan Cristian Popescu înregistrat sub nr.4218/27.09.2019 au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 134 alin. (3) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ

 • 1. Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 29.08.2019;

 • 2. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI —Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020 (Colegiul Național "Școala Centrală");

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 5. Proiect de hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor - cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 187/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările lterioare;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 232/2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea imobilului -Grădinița nr. 233”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 9. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București și împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru încheierea unui Protocol de colaborare cu SC SUPERCOM SA în vederea realizării unui proiect de interes public local în domeniul gestionării și asigurării trasabilității deșeurilor municipale.

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 10. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Călușei nr. 27-corpul dinspre stradă, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 11. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Oltarului nr. 3, Sector 2, București

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 12. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Ricinului nr. 112, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L, Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 63, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: DAN CRISTIAN POPESCU - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea și implementarea proiectului „Butonul Roșu - Salvează vieți”

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor-tehnico-economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L Sector 2 nr. 206/2019 și H.C.L Sector 2 nr. 228/2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI-Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea și finanțarea unor proiecte în domeniul educației timpurii;

Inițiator: ADRIAN ALEXANDRU - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

 • 20. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să hotărască cu privire la modificarea contractului de concesiune nr.2782/26.02.2008;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Bună ziua, declar ședința deschisă! Doamna Secretar, prezența, vă rog!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bună ziua, dintr-un număr de 27 de consilieri locali, sunt prezenți astăzi la ședința ordinară a Consiliului Local 26 de consilieri, ședința poate continua în condiții de legalitate, cvorumul fiind îndeplinit.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Interpelările le facem la început?

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: La început pentru că am doar 4 puncte și cred că e bine să le discutăm la început, dacă sunt colegii de acord!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Doamna președinte, s-au mai anunțat și alte persoane la interpelări?

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Nu!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Mulțumim!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: îl ascultăm pe colegul nostru cu interpelările pe care dorește să le facă, la începutul ședinței! Mulțumesc!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Primele trei interpelări le- aș avea către domnul viceprimar: în ședința trecută v-am spus că cei de la Supercom nu vin să ridice fracția uscată. Asta se întâmpla săptămâna trecută! Săptămâna asta același lucru, fracția uscată stă pe stradă. Vă atrag atenția că cetățenii vor depune plângere că ei pun fracția uscată, n-o ridică nimeni, în schimb plătesc taxa de habitat la un milion jumătate pe an în loc de un milion trei sute! Normal e ca cine scoate fracția uscată trebuie să plătească mai puțin.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în acest an toți cetățenii sectorului sunt subvenționați, nimeni nu plătește mai mult sau mai puțin! Toată lumea plătește 9,42 lei, cât plăteau și înainte de introducerea taxei. Nu există nici un fel de diferență în acest an! Anul viitor, cei care vor colecta fracția uscată, vor avea o subvenție integrală.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Atunci să-i rugați pe cei de la Supercom să vină joia să ridice!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul primar coordonează activitatea aparatului de lucru al primăriei, eu nu mă ocup în mod direct de salubritate. Am avut mai multe proiecte legislative legate de salubritate dar domnul primar coordonează activitatea pe acest domeniu.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în situații în care există disfuncționalități în colectarea fracției uscate, posibil ca pe anumite zone să nu reușească să colecteze, dar dacă există aceste cazuri, luați imediat legătura cu noi și transmitem pentru rezolvarea situației în teren!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Tot în legătură cu gunoiul, vin cu o propunere constructivă: împreună cu cei de la Poliția Locală și cu DVBL să vedem persoanele care nu s-au înregistrat pentru taxa de habitat, să mergem în control la dânșii să vedem unde aruncă gunoiul. Străzile sunt pline de gunoi și aici nu mai e vina Supercom-ului ci este vina oamenilor. Pe vremuri Supercom-ul, când era taxa de gunoi, spuneau în felul următor: cine are gunoi în timpul săptămânii până să vină mașina să-l ridice, să-l pună la colțul străzii și veneau să-l ridice. Oamenii facându-se că nu știu de taxa de habitat, lasă gunoiul acolo, Supercom-ul ridică gunoiul dar a doua zi este la loc. Aș vrea ca în punctele sensibile unde oamenii vin zilnic și aruncă gunoi, să ia niște pubele metalice ca să nu mai arunce lumea pe jos! Să evoluăm și să mergem înainte.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în sprijinul a ceea ce spuneț,i chiar în ședința de astăzi este pe ordinea de zi proiectul privind majorarea cuantumului amenzilor, care este un proiect binevenit pentru că foarte multă lume aruncă gunoi pe jos. Este vorba și de o anumită dezinformare, pentru că anumite persoane au dezinformat populația mințind că taxa de habitat e ilegală, că a fost suspendată, anulată, lucru total neadevărat. Unii oameni au crezut și n-au plătit, vor primi amenzi și majorări. Este incorect să folosești politic lucruri neadevărate și să minți spunând că taxa este anulată. Sunt în sală oameni care au atacat taxa și întreb dacă taxa este ilegală?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnul Popescu, iar discutăm politic? Prima taxă a fost suspendată și anulată, acum este în vigoare taxa numărul 2 cu aceeași valoare de 159 doar cu o subvenție mai mare, de 38 de lei!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pe facebook-ul dumneavoastră scrie ”taxă suspendată de USR!”. Taxa este în vigoare sau nu?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Nu știu ce scrie dar prima taxă a fost suspendată și anulată! Acum este în vigoare taxa în varianta 2.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Trebuie spus că cei care au atacat-o în instanță și au pierdut procesul, nu au curajul și tăria politică să spună public: „da am atacat în instanță dar am pierdut!” Este o jumătate de adevăr! Dacă au curaj politic, să recunoască public pe rețelele sociale, că au pierdut procesul!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Ieri am avut proces la tribunal pe taxă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am înțeles dar înțelegeți și dumneavoastră, au avut și ei proces pentru anulare și au pierdut! Au curajul să spună public? E retorică!

Domnul consilier local Adrian Alexandru:Sunt două procese diferite, nu s-au consultat cu mine, nu știu ce speță au avut.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: întrebați-i, sunt în sală! Sunt mulți cetățeni care mi-au spus că n-au plătit taxa că este ilegală! De la 1 martie taxa este legală și toată lumea trebuie s-o plătească pentru că așa este normal!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Tribunalul deja a anulat taxa de habitat, are același cuantum, 159 lei. Consiliul Local a venit cu aceeași taxă și aceasta este atacată în instanță! Eu am suspendat-o pe prima, nu colegii mei! Eu vorbesc în numele meu!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Sunt foarte mulți oameni nemulțumiși de taxă care aleg să o plătească în ultima lună ca semn de protest. Nu este ideea USR ului, este ideea oamenilor în general.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Problema este alta,.....încasează banii de

la primărie de trei ori mai mult față de anul trecut, se emite o factură către primărie și primăria achită în fiecare lună începând cu luna martie contravaloarea acestui serviciu pentru toți cetățenii. Eu nu înțeleg de ce Supercom-ul nu ridică acest gunoi! Repet! începând cu 1 martie Supercom-ul emite o singură factură către Primăria Sectorului 2 și Primăria Sectorului 2 achită! Nu înțeleg de ce este gunoi pe stradă! Supercom-ul primește contravaloarea gunoiului menajer pentru toți cetățenii!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Gunoiul menajer se ridică de la locuința oamenilor nu de oriunde de pe stradă! La bloc pui gunoiul menajer în ghenă! Acasă îl pui în tomberonul casei. Supercom-ul trebuie să-l ia de acolo, nu de oriunde. Iar generați și propagați o idee greșită!!!. Nu e o femeie de serviciu care după fiecare cetățean să strângă gunoiul în urma lui! Este nesimțire și contravenție! Gunoiul se ridică de acasă!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: De acord cu dumneavoastră dar s-a pus problema că gunoiul se ridică selectiv! Oamenii îl pun separat și angajații Supercom-ului îl amestecă!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă aveți vre-o dovadă că-1 amestecă anunțați primăria și domnul Primar o să sancționeze Supercom-ul! Domnule Șerpescu, gunoiul aruncat pe stradă nu este gunoi menajer!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Fracția se culege separat. Supercom-ul vine miercurea și ridică gunoiul și fracția trebuie s-o ridice joi iar pe unele străzi nu ajunge s-o ridice. Eu n-am spus c-o amestecă.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și aceste depozite necontrolate se ridică, pentru că dacă nu ar fi ridicate ar fi jale, în permanență sunt ridicate. Faptul că în continuare o parte, din ce în ce mai mică dintre cetățeni, își duc gunoaiele formate din deșeuri voluminoase, în nici un caz partea de gunoi menajer. Mai sunt cetățeni care așa au fost obișnuiți și noi sperăm ca ușor, ușor să ajungem să facem ca totul să funcționeze și să ne îndeplinim țintele și obligațiile pe care le avem ca administrație locală. Dar gunoaiele se ridică de aceea avem și acea sâmbătă din lună în care i-am obligat să ridice și în care mereu facem apel la cetățeni. Deșeurile voluminoase sunt greu de gestionat de dânșii, rugămintea din partea administrației locale este ca în ultima sâmbătă din lună să le strângă și să treacă operatorul de salubritate și să colecteze în totalitate aceste deșeuri. Am considerat că lucrul acesta este benefic pentru toată lumea. Noi îi rugăm pecetățeni ca deșeurile voluminoase să le pună în anumite puncte, în proximitatea locuinței, ca să le ridicăm gratuit. Am început anul acesta, acțiunea se desfășoară și se va desfășura în fiecare lună. Aceste deșeurivoluminoase și care ne creează o stare de disconfort, au un alt regim! într-adevăr, ridicarea acestora ar trebui să fie plătită de cetățeni direct către operatorii de salubrizare, dar facem noi serviciul acesta gratuit! Sunt convins că și gradul nostru de conștientizare a acestui aspect care ne afectează pe toți, va crește. Am așteptări să fie 100% din prima și ușor, ușor să ajungem la acest nivel de conștientizare, fiecare din noi!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Mai este o problemă și vă aduc aminte, pe care am văzut-o când v-ați întâlnit cu cetățenii la discuțiile pe tema taxei de habitat, era o asociație de proprietari care făcea în acel moment colectare selectivă și plăteau pe persoană 4,50 - 5 lei/persoană. Adică exact pe principiul plătești cât arunci. în acest moment acele persoane care făceau colectare selectivă plătesc la fel. Asta a fost prima problemă pentru acei oameni.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cu părere de rău nici aici nu pot să vă dau dreptate, știți foarte bine toate discuțiile pe care le-am avut în Consiliul Local. Tocmai de aceea a fost introdus și proiectul de hotărâre ce prevede ca de la 1 ianuarie 2020 cei care colectează pe aceste două fracții să fie subvenționați, dacă nu 100%, măcar 99%. Am spus de la 1 ianuarie 2019 și-o să vedeți că tot acest proces este în lucru în continuare, inclusiv cu problema pe care a ridicat-o colegul nostru cu identificarea persoanelor care au depus declarația, care au plătit și a celor care nu au depus. Lucrurile astea, nu se pot face decât progresiv, având în vedere că suntem un sector cu 400.000 de locuitori și 32.000 kmp. Procesul trebuie început, dacă se tot amână la nesfârșit acest proces, nu am avea decât de pierdut atât noi ca administrație și cetățenii..

Domnul consilier local Adrian Alexandru: La asociația de bloc cum se va aplica colectarea selectivă, că se plătește o taxă individuală?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pe cele două fracții.....colectate de operatorul de salubrizare care va fi.... avem un punct pe

ordinea de zi cu un PROTOCOL, și nu neapărat că sunt în asentimentul domnului viceprimar, dar iar ați rostogolit și rostogoliți niște informații denaturate și demagogice care induc cetățenii în eroare și în necunoștință de cauză aceștia pot să vă dea dreptate și să creeze o presiune. O să discutăm la punctul respectiv!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Vin oamenii și au spus că în sectorul 3 și în 4 s-au dat niște hotărâri de consiliu prin care cei care dețin rulote nu mai au dreptul să le parcheze pe stradă, iar proprietarii acestora au început să le lase la noi în sectorul 2. Dacă se poate face ceva astfel să nu le mai lase aici!?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avem în vedere acest lucru. Este o mică problemă cu aceste rulote dar tot către dumneavoastră o să venim cu un proiect de hotărâre în acest sens. Există, l-am lucrat, ulterior a intervenit și proiectul de hotărâre al Consiliului General, iar noi o să adaptăm o hotărâre pentru Sectorul 2.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Două comentarii: o să adaug ceva la ce a spus domnul Șerpescu, am adoptat o Hotărâre de Consiliu Local prin care am cerut Primăriei Capitalei să modifice Regulamentul de parcare pentru că în baza acelui regulament pot parca în parcările publice și rulote și mașini comerciale și mașini părăsite, nu se face distincția în actualul Regulament. Am propus eu acel proiect, acum șase luni, care a fost votat în unanimitate și vă mulțumesc încă o dată, .....am propus Consiliului General să modifice

Regulamentul. Nu este normal ca locurile publice din București să fie folosite pentru parcarea de rulote și mașini comerciale și mașini părăsite, în mod gratuit. Nu este normal! Nu știu de ce Capitala n-au modificat regulamentul încă. Ar fi între 5000 și 10.000 de locuri de parcare eliberate de cetățeni.

Al doilea comentariu se referă la discuția despre gunoi și fac un apel: Haideți să stăm la aceeași masă și să lăsăm politicianismul și interesele legate de alegeri! E nevoie să facem curățenie în sector! E nevoie să ne îndeplinim obligațiile asumate în Europa! Dacă ne legăm de orice pentru a cumpăra capital politic pe această cale nu este corect. Orice amendament, orice îmbunătățire este de bun augur..... nu dețin nici eu adevărul

absolut și nici unul dintre noi, dar putem sta la aceeași masă și să lăsăm politica deoparte măcar pe domenii cum ar fi curățenia, traficul, parcările. Mulțumesc!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Domnul primar, o întrebare punctuală referitoare la tariful achitat: tariful din 2007 era de 7,11 lei. Legea nr.101 din 2006 stabilea că ajustarea, modificarea tarifului se aprobă doar de către Autoritatea deliberativă. Vă rog să-mi spuneți, din luna martie ce valoare se plătește? care este valoarea tarifului plătită către Supercom și dacă aceasta a fost aprobată de Consiliul Local? Mulțumesc!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este valoare care a fost cuprinsă în fișele de fundamentare, este mai mică în urma negocierii iar valoarea este de 13 inclusiv TVA, deci de 11.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Cât plătește efectiv Primăria, cu tot cu subvenție!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cu tot cu subvenție și cu taxa pentru economia circulară, indexată și cu coeficientul de inflație și adăugată taxa pentru economia circulară, acum este de 30 de lei.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Există aprobarea Consiliului Local pentru această valoare?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din câte știu a fost aprobată valoarea taxei.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Vorbesc de valoarea tarifului!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este tarif, este taxă .. ..normal că tarif perceput este cel rezultat din fișele de fundamentare ale proiectul de hotărâre

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Tariful este aprobat de Consiliul Local?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Implicit!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Nu poate fi aprobat implicit ! Vă rog să-mi spuneți prin ce hotărâre a fost aprobat! îmi va fi comunicată în scris!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Propun ca noul proiect să fie scos de pe ordinea de zi, încalcă Legea nr. 101/2006, să votăm da sau nu!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Doamna Antheia sunteți în consiliu de 3 ani de zile, doar inițiatorul poate să retragă proiectul!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu se retrage!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnul Primar când începe licitația la delegarea Serviciului de salubritate?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: A început! Termenul de depunere a ofertelor este de 10 decembrie 2019 ! Puteți să intrați în sistem!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Pentru domnule Dobrilă - Director al Poliției Locale Sector 2 , vă mulțumesc că ați venit la comisie, pentru răspunsul pe care mi l-ați dat dar din păcate n-am discutat pe fondul problemei. Vă pun o întrebare simplă: având în vedere cazul de la Dâmbovița ( n.r. uciderea unei eleve de 11 ani de către un pedofil) și având în vedere că în jurul școlilor roiesc pedofilii și având în vedere că vi s-au prezentat trei soluții, când sistemul de monitorizare video pe care îl deține Poliția Locală va permite identificarea pedofililor?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Iar suntem în campanie electorală, cu pedofilii și altele? Nu aveți puțină rușine, în memoria acelei fetițe?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnul Iliescu să vă fie rușine!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Păi cum să spuneți că bântuie pedofilii în sectorul 2!?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Stimate domn, eu ca părinte am fost „ beneficiarul” (n.r. victima) unui pedofil.... Vă rog frumos să tăceți din gură! Doamna președinte vă rog să-l invitați afară! Precizez că sunt un părinte din sectorul 2 care am avut de suferit din cauza unui pedofil și nu s-a făcut nimic! Am avut un polițist la secția de poliție de care aparțin care mă întreba pe mine ce am rezolvat!.....Vreți să vă dau mai

multe informații?.... Sunt trecut prin așa ceva! Mi-am făcut datoria, s-au adus trei soluții existente în acest moment pe „ piața mioritică” pentru a fi folosite, testate, întreb în ce an sistemul actual de monitorizare va permite identificarea pedofililor ? ....Uitați cum a răspuns domnul director: sistemul cuprinde la ora actuală un număr de 753 camere fixe și mobile și a fost proiectat astfel încât să permită modernizarea și extinderea! Una din cerințe a fost să identificăm pedofilii și criminalii care sunt în jurul școlilor!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Unu: Sistemul de monitorizare video actual, îl avem în vedere pentru îmbunătățire! Asta nu înseamnă că dacă mergeți la Poliția Locală cu 1, 2 sau 3 operatori economici a doua zi domnul director (n.r. al Poliției Locale )trebuie să vină și să spună „ da, deja am identificat modalitatea!” Acest sistem într-adevăr necesită îmbunătățiri pe care urmeză să le face! Le vom cuprinde în buget și vă vom prezenta inclusiv toată procedura de achiziții și de selecție!Doi: Acest aspect pe care dumneavoastră îl "exploatați” din nou politic, demagogic.....nu știu ce informații aveți, dar noi la nivelul administrației locale facem

tot ce ne stă în putință. La începutul acestui an școlar Poliția Locală a demarat un plan de A

măsuri , planul care este gestionat la nivelul capitalei. In afară de acest plan am solicitat Poliției Locale.....și avem în permanență la orele de intrare, respectiv ieșire ale elevilor

toate școlile monitorizate cu 20 de echipaje mobile, iar pentru 10 școli unde avem informații c-ar exista niște situații mai sensibile, avem în permanență în afara incintei unității de învățământ, un agent al Poliției Locale. în afară de asta, toate unitățile de învățământ beneficiază de servicii de pază! Vom face absolut tot ce ține de noi, inclusiv îmbunătățirea sistemului de monitorizare video, sunt convins că am și sprijinul dumneavoastră. Lucrul ăsta nu trebuie să-1 spuneți la modul răstit și acuzativ! Dacă nu aveți cunoștințe de procesul administrativ care se desfășoară, putem să discutăm într-un alt cadru, cum vreți dumneavoastră, nu neapărat că să ne vedem pe Youtoube și să vadă cetățeanul „vai de mine ce probleme rezolv eu” ! Da, sunt foarte multe probleme pe care cu toții le-am putea exploata într-un fel sau altul, dar nu este cazul în cadrul ședinței de Consiliu Local. Lucrul ăsta dumneavoastră îl știți, încercăm să găsim toate soluțiile posibile și financiar și tehnice!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnul Primar, actualul sistem video nu poate fi îmbunătățit! Trebuie înlocuit! El doar înregistrează! Pentru alte servicii avem nevoie de altul. Asta întreb: când vor putea fi furnizate aceste servicii?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am spus că sistemul va fi îmbunătățit!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: îmi pare rău! Nu am știut că domnul Alexandru a avut de suferit ! Eu m-am referit la altceva, la afirmația dânsului cum că toți criminalii și pedofilii bântuie pe la școlile și liceele de la noi din sector, sunt acuze gratuite. încă o dată îmi cer scuze!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Să știți că și eu am cerut de 2-3 ani să fie mai mulți polițiști în stradă și am criticat Poliția Locală pentru acest lucru pentru că nu erau destule efective și că ar trebui introdus un soft ca să amelioreze performanțele camerelor. Acum vreau să felicit Poliția Locală pentru că am ajuns la un consens și luna viitoare o să depunem un proiect de hotărâre prin care se modifică organigrama Poliției Locale Sector 2, să mute 50 de polițiști locali în stradă, cred că este un lucru bun! I-am și criticat dar acum îi felicit pentru că le-am propus împreună cu domnul Primar, să meargă la școli echipaje cu luminile optice deschise, la orele de intrare și de ieșire măcar la clasele mici și are un efect foarte bun! Azi am fost la o școală pentru verificare și într-adevăr, oamenii erau foarte mulțumiți și proiectul este foarte bun! Din păcate nu avem mașini și oameni pentru toate școlile pentru că avem cea mai mare rețea de învățământ din această țară, dar prin rotație am rugat să se ajungă la fiecare școală și îi mulțumesc domnului director Dobrilă și pentru organigramă și pentru această acțiune cu școlile.

Domnul Dobrilă Aurel Director General Poliția Locală Sector 2: Vreau să-l informez pe domnul Alexandru că sistemul nostru nu este depășit și cred că până pe 15 decembrie o să vă prezentăm o ofertă de preț vizavi de posibilitatea de introducere a unui soft în actualul sistem prin care din punct de vedere tehnic toate camerele vor putea face recunoaștere facială, dar cu siguranță nu vom identifica nici un pedofil pentru că nu știm, nu avem nici un indiciu ca să-l putem ca pedofil, dar persoanele vor fi identificate!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul director, poate sunt mai conservator sau mai învechit! Faptul că o să implementăm un sistem cu recunoaștere facială îl consider mai puțin util decât prezența fizică, așa cum avem prezența fizică în cele 10 școli. Sper să avem înțelegere și la angajații Poliției Locale să facem tot posibilul să scoatem cât mai mulți agenți în stradă! Acest lucru este net în avantajul eliminării oricărei probabilități de evenimente nedorite! Sistemul de monitorizare video care este destul de costisitor, ca mentenanță este costisitor, ca și costuri pe care le achităm lunar, va fi îmbunătățit. Acesta a fost implementat în sector în etape și da, unele camere sunt depășite, unele nu sunt și se pot adapta acestor noi softuri.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Voiam să mai adaug un exercițiu de logică: ca să identificăm pedofilii cu camere, trebuie să avem o bază de date cu fețele lor! Dacă am avea o bază de date cu fețele lor, ar însemna că sunt pedofili cunoscuți....nu cred că sunt pedofili cunoscuți neprinși!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnul Dobrilă spunea că are alte probleme cu baza de date la Poliția Locală!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Trecem la ordinea de zi!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: La ordinea de zi pot să fac o propunere? N-am înțeles de ce proiectul de la punctul nr.19, nu e pe poziția 8, a fost primul publicat luni. Trebuia să fie în ordinea în care au fost publicate pe site.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Haideți să anticipăm puțin acest proiect și să vă spun că personal sunt total de acord cu el și vă felicit pentru acest proiect!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Luna trecută sesizam faptul că există ștampilă A

pe care scrie Primar și de jur împrejur Consiliul Local. Intre timp mi s-a confirmat de doamna Secretar că această ștampilă este expirată din 2008! De 11 ani este folosită ilegal o ștampilă care nu mai este în uz! Pe ordinea de zi apar din nou proiecte cu această ștampilă! Doamna Secretar, este legal acest lucru? Mulțumesc!

Doamna Elena Niță,Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule consilier nu, nu cred că am folosit formularea de ștampilă expirată. Și v-am spus că a fost emisă în baza unui act administrativ, emis la nivelul sectorului 2 atunci când legea prevedea că Primăria este constituită din aparatul de specialitate al Consiliului Local. Această modificare legislativă a intervenit la nivelul anului 2011 dar nu sa mai actualizat această inscripționare pe ștampilă, ceea ce este esențial la această ștampilă este sigiliul și sintagma Primar este autoritate executivă, prin urmare nu afectează legalitatea actului pe care este pusă, dar necesită o reevaluare a acelui act vechi pe care îl caută și în prezent Direcția de Administrație Locală, iar față de niște dispoziții noi din Codul de procedură administrativă care stabilește că din anul 2020 aceste sigilii se vor aplica numai pe dispoziții și hotărâri de Consiliul Local și se vor stabiliși niște norme, urmează a se elabora un astfel de regulament privind utilizarea sigiliului și ștampila la nivelul instituției. Am confirmat și în opinia mea nu se poate pe ștampila primarului să scrie Consiliul Local sector 2 dar la momentul când a fost elaborată această ștampilă, exista în lege această sintagmă că Primăria este de fapt aparat de specialitate al Consiliului Local.

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Asta am înțeles dar vorbim de anul 2008 și luna trecută se vor face demersuri pentru eliminarea pentru eliminarea acestei ștampile.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt în curs de elaborare și se va rectifica această problemă.

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: O lună de zile nu putem schimba o ștampilă? Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Votăm Ordinea de zi .

Se supune la vot Ordinea de zi a ședinței C.L. Sector 2 din data de 27.09.2019 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU -1, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ -0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Bughiu Iolanda Luminița, Zaharia Răzvan Cristian, Popescu Lenuta, Dan Cristian Popescu

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian

ABȚINERE: -NU VOTEAZĂ:-

Se supune la vot Completarea la Ordinea de zi a ședinței C.L. Sector 2 din data de 27.09.2019 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ-L

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERE: Țîbuleac Bogdan NU VOTEAZĂ: Miclea Niculina

Se supune la vot Procesul-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 29.08.2019 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZA -0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.2, proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Pentru acest proiect așteptăm propuneri.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Conform împărțirii de la începutul mandatului, fiind vorba de următoarele trei luni unde trebuie să propună grupul PNL, propunerea este doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela, pot fi de la PNL dar grupul sa decis la doamna Lăzăroiu. înțelegerea a fost făcută.. ..acum puteți să propuneți peste.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Există alte persoane?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel; Da, doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela.

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ— 1, NU VOTEAZA -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Chiricuță Ion,

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Suntem 26 dar cineva nu votează... .doaman Lăzăroiu nu a votat.

Este prezentat punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020 (Colegiul Național "Școala Centrală").

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Este vorba de schimbarea denumirii Școlii Centrale.

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020 (Colegiul Național "Școala Centrală"), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ:-

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Felicitări Scolii Centrale pentru trecerea la denumirea Colegiu Național, fac parte din Consiliul de administrație și fiind și fost elev al școlii .. .pe vremea când nu era colegiu.

Este prezentat punctul nr.4, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 — 2020.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Comisiile de învățământ și transparență?

Domnul consilier local: Costache Jean: Avizele sunt favorabile.

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat fi particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - O, ABȚ -O, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Dinu Alexandru

Este prezentat punctul nr.5, proiectul de hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor - cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Comisiile de învățământ și transparență?

Domnul consilier local: Costache Jean: Avizele sunt favorabile.

Se supune la vot punctul nr.5, proiectul de hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor - cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Lenuta.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: Popescu Dan Cristian.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Dar ce se întâmplă, un aparat de vot nu merge sau cineva nu votează?

Este prezentat punctul nr.6, proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 187/2009privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Comisiile de buget și transparență?

Domnul consilier local: Costache Jean: Avizele sunt favorabile.

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Manelele acestea data la maxim, sunt Ziua Sectorului 2 sau ce se întâmplă?

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 187/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU- 0, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 232/2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 233”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Comisiile de învățământ, buget și transparență?... da, avizele sunt favorabile!

Se supune la vot punctul nr.7, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 232/2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 233”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian.

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuta.

Este prezentat punctul nr.8, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Comisiile de buget și transparență? ... avizele sunt favorabile, mulțumesc!

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZA -0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERE: Chiricuță Ion, Iordache Isabela Florina, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.9, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București și împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru încheierea unui Protocol de colaborare cu SC SUPERCOM SA în vederea realizării unui proiect de interes public local în domeniul gestionării și asigurării trasabilității deșeurilor municipale.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Comisiile de ecoligie, juridică și transparență? ... avizele sunt favorabile, mulțumesc!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna președinte, dacă îmi permiteți..

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Am avut interpelări la început!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Acum suntem la proiect!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Solicit acceptul dumneavoastră să nu dăm drumul la vot momentan, pentru a vă prezenta acest proiect. Din păcate data trecută nu am fost prezent și este posibil ca o parte dintre

A

dumneavoastră să nu fi avut toate datele necesare. In plus a suferit și o îmbunătățire, de fapt o clarificare care a fost inclusă în acest proiect și chiar vreau să fac referire la această clarificare. Din păcate este considerată o „chestie amuzantă” citez pe un coleg al nostru, nu știu cât de amuzant poate să fie că un serviciu va fi efectuat în condiții de competitivitate, iar acest proiect-protocol pe care nici măcar nu știm dacă Consiliul General ne va împuternici și ne va da acceptul să- 1 parafam dar cu sintagma asta o „chestie amuzantă” - mi se pare total deplasată domnule Alexandru și v- am spus cu atât mai mult, cu cât eu personal - dacă dumneavoastră sau colegi dumneavoastră aveți altă opinie - eu consider că prin acest protocol nu este nimic amuzant. Vom putea obține un preț preferențial și având în vedere că este inclusă și această procedură concurențială, deci va fi cel mai mic preț posibil pe raza teritorială a Municipiului București și Județul Ilfov, pentru că un astfel de sistem nu poate fi pus în aplicare sau nu poate fi construit în Municipiul București. Vă spun lucrul acesta de ce: pentru că din necunoștință, însă eu consider că mai mult din rea voință se pune semnul de egalitate între o stație simplă de sortare care poate să fie puțin mai mare decât această încăperea și un CMID - sistem de management integrat al deșeurilor. Numai așa puntem îndeplinii obiectivele și obligațiile noastre asumate și prin programul național și prin convențiile europene, numai într-un astfel de sistem CMID se pot devia până la 90-95% deviere de la depozitare.Noi suntem obligați până în anul 2020 să deviem de la depozitare 60%, in anul 2023 undeva la 70-75% și trebuie să ajungem la 85% minim obligativitate. Existența sau inexistența unei stații de transfer înseamnă o altă suprafață de teren, acest CMID normal și cu o tehnologie nouă trebuie să fie desfășurat pe o suprafață de 30.000mp la 60.000mp în funcție și de stația de transfer care să fie în proximitatea producătorului de deșeuri. în altă ordine de idei, continuați să creați confuzie, acest proiect nu are absolut nici-o legătură cu delegarea pe care o să o facem prin procedura de achiziție publică, delegarea gestiunii serviciului, v-am spus prin acest Protocol sper ca în momentul în care va fi pus în exploatare acest CMID să avem cele mai bune prețuri existente pe piață, preferențial eu așa am gândit și așa gândesc. în situația în care dumnealor reușesc să obțină finanțare, pe noi ca administrație nu ne costă absolut nimic pentru că investiția este 100% privată și nu am ca obligativitate decât să duc la dânșii deșeurile colectate din sector, am obligativitatea dacă dânșii oferă cel mai bun preț, e cu totul și cu totul alceva. Subliniez că lucrurile sunt mult mai complexe și mult mai serioase decât să mergem așa la nesfârșit și să le rostogolim insistent, demagogic și rău voitor. V- aș întreba, bun, ce facem cu aceste deșeuri, pentru că în momentul de față există două gropi de gunoi care deservesc București și Ilfov, aceste gropi de gunoi au un act adițional cu o prelungire de un an de zile, iar noi ca țară trebuie să eliminăm aceste gropi de gunoi, plus că acestea nu mai au capacitate probabil mai au capacitate undeva la 2 ani, 3 ani. Mai repet și revin la ce am spus mai înainte, dacă nu începem tot procesul acesta nu o să putem să-l implementăm dintr-o dată, este imposibil pentru că este un serviciu special și v-am spus foarte mulți omit partea de obligații clare care ne revin nouă ca administrație, că o să mai fim, că nu o să mai fim, dar obligațile sunt ale Administrației Publice!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule primar sunteți de acord că o hotărâre de Consiliu General este superioară unei hotărâre de Consiliu Local ? ... .Da sau nu...am întrebat....puteși să răspundeți? Luna trecută în Mașter Planul pentru sistemul de management integrat al deșeurilor de la Municipiului București la pagina 315 scrie următorul lucru: organizarea de către sectoare a licitaților pentru delegarea gestiuni activității de sortare, deci Consiliul General ne obligă ca inclusiv pentru operația de sortare a gunoiului să organizăm licitație, noi nu putem să acordăm în acest moment un monopol pentru unul anumit furnizor, și chiar dacă nu ar fi acest Mașter Plan ar fi încălcată Legea Concurenței din punctul meu de vedere.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă luăm tot Mașter Planul, acolo din păcate sunt foarte multe obligații care ne revin nouă, inclusiv pe toată documentația și toate analizele care sunt făcute ulterior acestui Mașter Plan, după cum știți este vorba și de o investiție P.O.I.N. în sensul acesta se încearcă un A.D.I. București- Ilfov, pentru că în București nu avem practic un teren propice și atunci o să facem împreună cu Județul Ilfov. Cunoașteți și dumneavoastră problema și cu incineratorul și cu cele două stații de sortare, deci lucrurile sunt mai ample, iar din punctul meu de vedere v-am spus că acest protocol ne creează o situație preferențială având în vedere că este stipulat în condiții concurențiale, asta înseamnă da prin-o procedură, procedură de licitație, cu atît mai mult că o licitație pe acest fel de serviciu nu implică numai prețul cel mai mic implică și tehnologia care este aplicată, pentru că tot procedeul, ca să ajungi la deviere de 80-90% este un proces destul de mare, inclusiv tehnologiile vor fi luate în considerare în alegerea acestui operator care gestionează acest sistem de management, deci protocolul nu exclude procedura de achiziție.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Dumneavoastră spuneți că acest protocol nu exclude procedura de achiziție pe operația de sortare pentru mai mulți furnizori.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este vorba de sortare.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Haideți să lămurim ce operații se fac la aceste stație, în proiect se spune că nu există stație de sortare, și dacă ne uităm în Mașter Plan au o stație de 120 mii de tone.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul consilier, în Mașter Plan dacă vă uitați de la început și până acum trebuia să fie îndeplinite foarte multe condiții!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Eu vorbesc ce s-a aprobat luna trecută, și e precizat clar că au stație; în proiectul nostru ni se spune că nu există stație de sortare în sectorul 2, la pagina ...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ce legătură are și unde avem noi stație de sortare? Am spus că nu are legătură cu stația de sortare, stația de sortare înseamnă niște benzi care încap într-o încăpere ca asta.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Doamna președinte, dacă îl ascultăm în continuare așa pe acest coleg al nostru, ajungem... NICĂIERI, noi cerem solicitarea acordului Consiliului General, nu altceva.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Doamna președinte eu nu înțeleg de ce din toate cele 6 sectoare, doar sectorul 2 simte nevoia de acestui monopol!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din câte știu și colegii meu de la celelalte sectoare au un proiect / program dar cu finanțare propie, noi eliminăm absolut ori ce finanțare de la buget local, și v-am spus este vorba de un complex, mă întrebați ce implică acest complex, păi vă spun de la sortare, și aici întradevăr este foarte important modul de colectare pe două fracți i-deșeurile din Municipiul București ca și structură au 55-60% biodegradabil, vă rog să rețineți biodegradabil, de aceea în stația asta se face sortare, tratare mecano-biologică și separat și împreună, tartare biologică pentru partea de deșeuri umede, denumite generic menajere - v-am spus acestea 60%, apoi selectare, compostare și pentru partea uscată tocare de unde rezultă M.D.F., deci este un întreg proces ca să putem ajunge la acel 90%. Ce spuneți dumneavoastră cu stația de sortare, într-o stație de sortare din deșeuri se pot obține între 7% și 12% regenerabile, maxim. în momentul când ai 10% înseamnă că restul de 90% îl duci la deposit/ groapă. Unde să-l ducem domnulE Alexandru, peste 2 ani când cele două depozite/gropi vor fi închise, cum e închisă Glina?....cea de la IRIDEX s-ar putea să fie îbnchisă și mai devreme, că sunt în proces....îl aducem la dvs.,nu că locuiți tot în sectorul 2!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Ultima intervenție , tocmai acest lucru doresc să îl clarificăm, sunt 8 stații de sortare conform Mașter Planului, în proiect spune că noi sectorul 2 nu avem așa ceva, noi avem o cantitate de 120.000 tone de gunoi pe an, iar cea din sectorul 2 care totuși există are autorizație pentru 120.000 de tone.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Despre ce sortare vorbiți dvs.? .. .se plictisesc colegii, nu vorbim de sortare, sortarea o fac și micii agenți cu reciclabile , nu are nici-o legătură cu sortarea v-am spus că este un complex și unde avem în sectorul 2 un complex de 40.000 mp unde să fac acest sistem?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: eu v-am spus ce scrie în autorizația lor, pe stația care există, 120 000 mii pot să facă!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: discuția dvs. nu are legătură concretă cu proiectul pe care noi urmează să-l votăm.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Haideți să nu plictisim audiența, vă rog să veniți la mine luni și vă spun care este diferența dintre o stație de sortare care are capacitate de 100 000 mii -120 000 mii- 150 000 mii de tone pe an și un system care să ne ducă la atingerea obiectivelor, , e o diferență!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan: Domnule primar, vă rog frumos, dacă-1 primiți în audiență să-l și filmați, că de fapt asta este esența acestei comunicări- un video pe subiect.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, am înțelesși chiar vă rog frumos să mă scuzați că am intrat în jocul dumnealui.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Aveți o obsesie cu chestiile politice, singura diferență dintre proiectul de luna trecută care a picat și cel de acum, este doar că se precizează: „ sub condițiile determinări prețului tarifelor de procesare, tratare în cadrul CED-ului din proceduri concurențiale în condițiile legii, eu doar v-am citit ce scrie.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Proceduri concurențiale în condițiile legi înseamnă proceduri de achiziție, este simplu!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Adică îi dăm unui operator și pe urmă facem licitație cu el?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnul Alexandru, să știți că aceste lucruri trebuia să le citiți dumneavoastră din proiect, noi le-am citit.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Stimate coleg se dă monopol pe 20 de ani.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Să știți că este un Protocol, ...eu nu v-am întrerupt, dacă mă respectați vă rog....dar USR nu prea mai respectă pe mine, observ că doar dânsul vorbește. Faptul că dumneavoastră încercați să politizați orice discuție, pentru că întradevăr este mult mai importantă imaginea dvs. ca și partid pentru ceea ce doriți să faceți, decât ceea ce doriți pentru cetățeni. Așa cum ați mințit cu taxa de habitat cetățenii, așa încercați și acum să politizați acest subiect. Vă rog frumos, vrem și noi să votăm și vedem cum iese la vot!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Eu am spus că deschid votul și discuția pe această temă ar trebui să fie închisă.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Doamna președinte, domnul primar tocmai ne-a anunțat că a pornit licitația pentru delegarea serviciul de salubritate, în aceste condiții credeți că mai participă cineva - un om serios la cap, în momentul în care noi dăm monopol pe 20 de ani pentru sortare?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Stimați colegi, vă rog să mă scuzați.... Da, orice om „care este sănătos la cap” participă la această licitație. Ați discutat cu operatorii de salubrizare potențiali care vor depune oferte, și au spus că îi înmpiedică cu ceva? Nu v-am spus sau probabil vorbesc cu pereții, că nu are absolut nici-o legătură.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș adăuga, că ar fi imposibil să facem o licitație pentru tratarea gunoiului pentru că nu este nici-o stație lângă București, nu există nici-una. Este un plan al doamnei Firea care, mă rog are multe planuri, dar real nu există nicio stație de tratare, care este altceva decât stația de sortare. Nu am putea să dăm altcuiva am fi ridicoli să facem licitație. După ședința trecută am insistat să se introducă acest amendament cu condițiile de piață pentru a nu mai fi nicio obiecție.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți, domnule viceprimar , nu vreau să cobesc, domnule consilier dar problema asta și o să vedeți că nu la anul nu peste 2 ani, noi în mulți ani de acum încolo nu o să avem capacitate pe aceste sisteme CMID-uri de care vă vorbesc și care nu au legătură cu o stație simplă de sortare, nu o să avem capacitatea fizică să devorăm tot deșeul produs în București și în Județul Ilfov, gândiți-vă că discutăm și probabil undeva la 1,3 mii. - 1,5 mii. tone de deșeuri de aceea avem nevoie de acel incinerator tocmai ca să ne suplinească și acel obiectiv de eliminare a depozitării deșeurilor.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Dăm drumul la vot.

Se supune la vot punctul 9, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București și împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru încheierea unui Protocol de colaborare cu SC SUPERCOM SA în vederea realizării unui proiect de interes public local în domeniul gestionării și asigurării trasabilității deșeurilor municipale, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 14, NU - 2, ABȚ- 9, NU VOTEAZĂ - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Popescu Lenuta.

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra, Adrian Alexandru.

ABȚINERE: Chiricuță Ion, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian.

NU VOTEAZĂ: Popescu Dan Cristian.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Permiteți să spun și eu ceva, vă rog! Doamna Niță, vă mențineți avizul de legalitate, e corect, e ok? Considerați că este în regulă? Aceeași întrebare de la ședința trecută!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă voi formula obiecțiuni așa prevede legea și le voi prezenta săptămâna viitoare, o să aveți răspunsul meu, în momentul de față nu am o altă opinie vizavi de faptul că am avizat de legalitate acest proiect.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aveți avizul de la Cosiliul Concurenței?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Obiectul acestei hotărâri reprezintă solicitarea acordului Consiliului General în vederea încheieri unui Protocol, care va fi ulterior negociat și dacă se impune emiterea unui aviz și aprobarea Protocolului de către dumneavoastră atunci vom relua această discuție, acum obiectul acestei hotărâri este solicitarea unui acord în vederea încheierii unui Protocol.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna consilier haideți să nu intrăm în ridicol, ce aviz de la Consiliul Concurenței ați văzut dvs. pe un Protocol, pe o solicitare de posibil Protocol?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: As vrea să-i amintesc doamnei Niță un lucru, ce mi-a zis în ședința trecută, mi-ați spus că în cazul când dăm toată cantitatea de deșeuri la SUPERCOM este nelegală,

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu!?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Vreau să vă amintesc că deșeurile sunt mai valoroase decât drogurile, ca să înțelegem despre ce vorbim, vreau să vă reamintesc despre ce discutăm, ce valoare au deșeurile, ca să înțelegem despre ce vorbim aici!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Da, eu zic să ne oprim aici cu asta!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Două secunde și vă promit ferm că nu mai scot un cuvințel pe acest subiect Dumneavoastră (n.r. doamna consilier Riesch) știți ce valoare au deșeurile?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Mai mare decât drogurile, sunt mai valorase decât drogurile!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: De unde știți dvs.? Ca să ajungi la un produs rezultat din deșeuri pentru valorificare și care are un cost, vă spun așa pentru știința dumneavoastră este de undeva la 0,35 Euro valorificabilul la kg, nu doamnă , să știți că această chestiune cu „vai ce afacere este”...și cu asta am încheiat.

A

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: începem proiectele cu supraimpozitări, nu voi citi de fiecare dată proiectul integral, ci majorarea și adresa.... Comisiile buget, juridică, transparență - avize favorabile la toate proiectele cu supraimpozitări.

Este prezentat punctul nr.10, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Călușei nr. 27-corpul dinspre stradă, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500°% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Călușei nr. 27-corpul dinspre stradă, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU -O, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, NU VOTEAZĂ: - Beldeanu Augustin Lucian, Riesch Antheia Aleksandra.

Este prezentat punctul nr.ll, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Oltarului nr. 3, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Oltarului nr. 3, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - 1, ABȚ - 3, NU VOTEAZĂ-1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Lenuta.

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra,

ABȚINERE: Țîbuleac Bogdan, Chiricuță Ion, Alexandru Adrian,

NU VOTEAZĂ: Popescu Dan Cristian.

Este prezentat punctul nr.12, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ,ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Ricinului nr. 112, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul 12, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ,ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Ricinului nr. 112, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 1, ABȚ-2, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta.

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra,

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion,

NU VOTEAZĂ: Țîbuleac Bogdan.

Este prezentat punctul nr.13, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L, Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 63, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul 13, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L, Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 63, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU-1, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ — 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta.

ÎMPOTRIVĂ: Riesch Antheia Aleksandra,

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan,

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.14, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Avem un amendament aici la proiectul nr.14: „în urma discuțiilor dintre consilierii locali, propun modificarea anexei nr. 1 după cum urmează, se modifică poziția 58 și se înlocuiește doamna consilier Popescu Lenuța cu domnul Cristian Popescu” - amendamentul este făcut de domnul Cristian Popescu.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: V-am promis că nu mai spun nimic, dar trebuie să intervin - Nu este colegial, nu este principial, dumneavoastră ați stabilit de la început membri așa la înțelegere dintre dumneavoastră, ca și grupuri politice de consilieri ca și consilieri luați individual. V-ați înțeles între dvs, a funcționat de 3 ani în aces fel...

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule primar, dacă acum se vrea o schimbare, cu siguranță nu ne-am înțeles!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Păi nu, 3 ani v-ați înțeles și acum nu vă mai înțelegeți!?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: împărțirea în pondere politice nu a fost făcută pentru consiliile de administrație de la școli, dacă ar fi să aplicăm ponderea politică grupul PSD ar avea mult mai puțini reprezentanți. Dacă vreți să facem împărțire în pondere politică vă propun pentru viitoarea ședință o reîmpărțire în pondere politică, și o să vedeți că se schimbă mult mai mulți reprezentanți ai dumneavoastră din consiliile de administrație de la școli. Dorința mea de a fi în consiliu de administrație la acest liceu, este legată cu discuții cu mai mulți părinți, sunt probleme de mai multe tipuri acolo. Vă dau un singur exemplu a fost un caz, zilele trecute cu un elev musulman care a țipat în clasă la o lecție despre poporul evreu că el trebuie să omoare toți evreii, și sunt mult mai multe probleme, sunt motive destul de importante pentru care vreau să fiu în acest consiliu de administrație. Repet dacă doriți să lucrăm în pondere politică, vă propun pentru viitorul consiliu , vom modifica și comisiile de specialitate din consiliu și președinții acestora, precum și consiliile de administrație de la școli, vă promit acest proiect pentru data viitoare. Mulțumesc!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: îmi pare rău domnule viceprimar, începeți cu amenințările, ceea ce nu este corect și nici normal, dacă aveți impresia că toți colegii noștri de aici au fost consultați! Eu am vorbit cu dumneavoastră, nu renunț la Consiliu de Administrație la Liceul teoretic C.A. Rosetti, aveți un membru de la partidul dumneavoastră, pe Zaharia Răzvan, puteți să faceți schimb! Doamna Iolanda Bughiu, a făcut schimb, la mica înțelegere cu colegul nostru Metehău și nu s-a întâmplat nimic, dar au făcut o chestie și au avut o înțelegere, au făcut schimb între 2 unități, la fel a făcut doamna Bughiu și acum în acestă ședință de consiliu și a făcut schimb cu o altă doamnă consilier, a fost o solicitare scrisă. La Liceul teoretic C.A. Rosetti, nu cred că s-a întâmplat o minune, nu s-a întâmplat nimic, colegul dumneavoastră care se află în Consiliul de Administrație, domnul Zaharia Răzvan, poate știe mai multe, dar eu știu că nu e nici un fel de problemă acolo. Da, știu în schimb, că sala de sport, care este făcută pe fonduri europene este gestionată de dumneavoastră și de PNL - ar cam trebui să plătiți dacă vreți să faceți activități sportive, sau alte activități acolo ; eu i-am atras atenția domnului director Ciupercă (n.r. directorul Liceului theoretic C.A Rosetti), cred că s-a cam speriat și acum nu știe cum să facă schimbarea - „să plece Popescu Lenuța de acolo, să vină Cristian Popescu” , de ce nu intrați în locul domnului Zaharia, dacă doriți neapărat să faceți ordine la Liceul teoretic C.A.Rosetti!?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am spus, în următorul Consiliu (n.r. ședință de consiliu), o să venim cu o propunere de reîmpărțire și a comisiilor și a consiliilor de administrație!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Lăsați nu ne mai amenințați!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este nici o amenințare!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Să veniți cu o reîmpărțire, iar când este vorba să vină alegerile, dumneavoastră nu sunteți, la putere, este PSD-ul, dar în schimb în Consiliu, aveți voturi și faceți reîmpărțiri de comisii. Dar când este vorba de răspundere, nu sunteți la putere!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu știu ce vreți să spuneți! Vreți să spuneți că domnul Primar este în opoziție? Chiar asa vă victimizati?

9                                       9

Doamna consilier local Popescu Lenuța: In ședințele de consiliu, spuneți așa, primăria este a PSD-ului, dar vreau să vă aduc aminte, votul în Consiliul Local îl aveți dumneavoastră, amenințați cu schimbări de președinți de comisii, amenințați cu absolut tot și când este vorba să răspundeți, sunteți în opoziție, mai schimbați tactica domnule Viceprimar!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt în opoziție cu PSD-ul de când vă numeați FSN, PCR înainte, sunt în opoziție cu dumneavoastră de când mă știu!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule viceprimar, lăsați FSN, PCR...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aceștia sunteți, același partid!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Va mers atât de bine pe guvernarea noastră, lăsati-ne cu FSN, PDSR.....dumneavoastră PNTCD si alte minuni!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Haideți să vorbim pe rând, domnule consilier, mă scuzați începusem eu, și trebuie să intervin, în Consiliul Local, de 3 ani de zile, primarul nu a avut susținere și asta vă pot demonstra printr-o serie de proiecte de hotărâri, modificate mai mult sau mai puțin legal, nu a avut susținere. Pe de altă parte înțeleg și este foarte elegant, modul în care s-a procedat și s-a procedat de mai multe ori, la modificări în consiliile de administrație, prin înțelegere pentru că sunteți colegi, în afară de absolut orice latură politică, în momentul în care avem un argument de care și celălalt se leagă, sunt convins că puteți să ajungeți la o înțelegere, dar ca o acțiune în forță, nu cred că este principial.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în primul rând nici un vot din Consiliu, nu este un act de forță, e un act democratic, în al doilea rând, noi am susținut ca și grup PNL-PER, orice demers, orice propunere corectă a domnului primar și a oricărui alt consilier, care am crezut că ajută cetățenii Sectorului 2; ne-am opus la proiecte, pe care nu le-am considerat corecte, cum ar fi fost înființarea de companii ale Sectorului 2, ne-am opus și am avut dreptate, pentru că vedem la capitală ce sa întâmplat cu acele companii ilegale, s-au cheltuit milioane sau miliarde de lei pentru niște servicii...., vă rog să nu mă întrerupeți!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: îmi mențin părerea pentru anumite servicii, ar fi fost mult mai bine din toate punctele de vedere!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule viceprimar, nu schimbați subiectul!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: M-ați întrerupt, vă rog să aveți bun simț!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Sunteți consilier ca și mine, la urma urmei!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Luasem cuvântul, domnul primar și-a cerut scuze, dumneavoastră ce faceți?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Eu nu o să-mi cer scuze, pentru că ați deviat de la subiect!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul primar a spus că nu beneficiază de o majoritate - în foarte multe cazuri, în care proiectele au fost corecte, a avut o majoritate, inclusiv unanimitate. La anumite proiecte a avut majoritate, chiar împotriva proiectelor mele, de exemplu am propus reducerea ajutoarelor sociale și atunci am avut o majoritate PSD - USR...

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Facem o analiză a proiectelor, domnule viceprimar? Facem analiza proiectelor pe care le-am avut în ultimi 3 ani, domnule viceprimar?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, facem oricând! Noi susținem orice proiect corect, ne opunem proiectelor care generează achiziții ilegale, cum sunt companiile publice ale primăriei. Grupul PNL, nu este de acord cu înființarea de companii ale primăriei, orice ar spune domnul primar!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Ce legătură are proiectul numărul 14 cu companiile, domnule Viceprimar?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Primar a spus că nu beneficiază de majoritate! Noi nu suntem obligați să votăm orice spune.. ..este un răspuns pentru domnul primar!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu are nici o legătură cu proiectul!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă rog să aveți bun simț!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Pot să vorbesc non stop! Nu are nici o legătură cu subiectul, până nu terminați nu termin nici eu!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București; Suntem la piață?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Suntem la piață dacă așa doriți dumneavoastră... Nu are nici o legătură cu subiectul!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Atunci când am vrut să reducem ajutoarele sociale, PSD-ul și cred că și alte partide s-au opus, nu am beneficiat nici eu cu proiectele mele de o majoritate, nimeni de aici nu beneficiază de o majoritate, pentru că suntem mai multe partide, pentru fiecare proiect se creează câte o majoritate, degeaba spuneți că avem majoritate, PNL-ul are 6 consilieri!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: PSD are 5 consilieri, dumneavoastră îi mai aveți și pe cei de la UNPR și ați făcut alianță și cu PER!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La dumneavoastră scrie PSD și UNPR, noi avem un grup comun, pentru că sub 2 consilieri și nu pot fi grup, dânșii au ales să facă parte din grupul nostru și noi să îl redenumim!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Explicațiile cred că sunt suficiente!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: PNL are 6 consilieri, PSD are 5 și UNPR 5, USR 5!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Am dat citire amendamentului..........

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Să vă fie rușine că m-ați întrerupt!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Sunteți alianță, sau nu? Aveți alianță PNL -PER - UNPR?

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Am dat citire amendamentului, propun să trecem la votarea acestuia pentru că discuțiile pot fi prelungite la infinit!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Ca să dezamorsăm aceste tensiuni și având în vedere raportul real de forțe în unitatea noastră administrativă, să se schimbe denumirea din Sectorul 2 în „ViceSectorul 2”!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Văd o majoritate PSD - USR, ce faceți vă aplaudați unii pe alții?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu pot să mă abțin, domnul viceprimar a spus că vede o majoritate PSD- USR, dar cei de la USR, nu au votat absolut nimic, pe de altă parte domnul Popescu este viceprimar, pentru că a fost ales inclusiv de USR, deci nu văd, care este alianța? PSD-USR sau PNL-USR?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Noi întotdeauna votăm tehnic, fie că este proiectul de la PNL sau de la PSD, nu asta ne interesează.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule Adrian, mă bucur foarte mult că ați votat proiectele domnului primar, sunteți într-o alianță pe care ați anunțat-o, în fața noastră. Vă fac socialiști pentru că luați măsuri socialiste și gândiți socialist tehnic și nu ați votat data trecută investițiile deblocate pentru școli, v-ați împotrivit la acea rectificare de buget, să nu mai spuneți dumneavoastră că salvați România, căci de fapt vreți să vă salvați pe dumneavoastră înșivă!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Dezinformați!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru că este în dubiu dacă USR-ul ține cu PSD-ul sau cu PNL -ul, se va vedea la acest amendament cu cine ține USR-ul!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Este și un amendament foarte important ca să..................

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule Popescu faceți niște declarații politice, exact dumneavoastră care ați spus că nu faceți politică în aceste momente!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Eu zic să încheiem subiectul, amendamentul este propus....

Domnul consilier local Adrian Alexandru; După ce am fost amenințați, acum suntem luați la coarda sensibilă, repet pentru a nu știu câta oară, noi grupul USR, votăm întotdeauna numai tehnic, nu contează că proiectul este de la PNL...

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Tocmai de aceea propun să deschidem votul la amendament.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: .....pentru acest proiect și să respingeți amendamentul, da sunt de acord cu domnul viceprimar, sprijiniți PSD-ul!

Se supune la vot Amendamentul domnului Popescu Dan Cristian- Viceprimarul Sectorului 2 nr. 4221/27.09.2019, la punctul 14, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -14, NU -5, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian,.

ÎMPOTRIVĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Chiricuță Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bughiu Iolanda Luminița, Metehău Andrei George, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan,

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuta, Radu Gheorghe,

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Doamna Președinte, vă rog să anunțați și rezultatul!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: 14 voturi pentru, 5împotrivă și 5 abțineri!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Se observă că USR-ul a votat cu PSD- ul!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: PSD și USR egal LOVE! Jos PSD-ul în continuare, noi rămânem consecvenți!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Se pare că suntem la putere!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru scurt timp, nu o să mai fiți multă vreme, o să pice „ Guvernul rușinii naționale, Dăncilă”, noi o să fim......PNL-ul o să preia guvernarea foarte curând, o să

vedeți!

s

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu vă este rușine?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: De ce? că o dăm jos pe doamna Dăncilă?

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Trecem la votarea punctului 14!

Se supune la vot punctul 14, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA-17, NU-5, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian,

ÎMPOTRIVĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta.

ABȚINERE: Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan,

NU VOTEAZĂ: Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Afișați vă rog voturile pe ecrane, proiectul a trecut cu 16 voturi pentru, 5 împotrivă și 7 abțineri, 17 voturi pentru!

Este prezentat punctul nr.15, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de învățământ și de transparență, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul 15, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ— 1, NU VOTEAZA — 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuta.

Este prezentat punctul nr.16, proiectul de hotărâre Proiect de hotărâre privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Avem și aici un amendament, o rog pe doamna Secretar să-i dea citire!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: După cum ați sesizat din adresa transmisă către comisiile de specialitate ale Consiliului Local, acest proiect în forma în care a fost prezentat, nu a primit avizul de legalitate, existând o serie de reglementări care aduceau atingere art. 2, din OG nr. 2/2001, privind domeniul în care Consiliul Local, ar fi avut competența, să dispună și să stabilească fapte și să aplice contravenții. A fost formulat de către domnul viceprimar, un amendament prin care s-au eliminat acele articole și prevederi, ce nu se circumscriau cadrului legal în care Consiliul Local poate interveni și stabili aceste fapte, precum și o serie de erori materiale, care au fost corectate în mod corespunzător. A fost afișat astăzi acest amendament și pe site, astăzi s-a transmis amendamentul, și anume:

 • - la art. (2), alin. 1, se îndreaptă o eroare materială, în sensul că se introduce, o literă j). care lipsea din numerotare și au fost renumerotate corespunzător articolele;

 • - s-a anulat în tot articolul (3), privind domeniul protecției animalelor și păsărilor din proiectul de hotărâre, ca urmare a existenței unei sentințe civile din 2015, pronunțată de Tribunalul București, în care se statua că există o lege specială care prevede o serie de fapte, acestea nu puteau fi introduse într-un act al administrației locale, prin urmare s-au renumerotat articolele;

 • - s-au eliminat articolele (9), (10), (11), tot ținând cont de reglementări, ce excedau cadrul în care Consiliul Local putea stabili fapte cu caracter contravențional, Prin urmare în forma rămasă, din acest proiect, apreciez că nu mai sunt impedimente de ordin legal cu privire la avizarea acestuia de către mine, deci au fost eliminate o serie de articole din cuprinsul acestei hotărâri, având o formă aproximativ similară celei anterioare.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Supunem la vot amendamentul!

Se supune la vot Amendamentul domnului Popescu Dan Cristian- Viceprimarul Sectorului 2 nr. 4218/27.09.2019, la punctul 16, Proiect de hotărâre privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuta.

ÎMPOTRIVĂ:

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: Metehău Andrei George.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Acum votăm proiectul cu amendament!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Voiam să mulțumesc colegilor! Exact ce discutam mai devreme cu domnul Șerpescu, principala modificare este că se mărește cuantumul minim al amenzilor -pentru că foarte multe persoane beneficiau de jumătate din minimul amenzii dacă plătesc în 15 zile, acum am mărit minimul, vor fi penalizați mai mult atunci când aruncă gunoaie pe stradă, chiar dacă plătesc în 15 zile amenda. Este un fenomen în sectorul 2 și trebuie să fie oprit, adică să comunicăm cu toții corect în ceea ce privește salubritatea, drepturile și obligațiile cetățenilor. Mulțumesc mult și mulțumesc și domnului Primar pentru că am zis mai devreme „ Jos PSD”... și s-a dus jos....

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Deci, iarăși domnule viceprimar, chiar sunteți penibil, folosiți orice prilej să faceți propagandă politică, da nu este ok -suntem în Consiliul Local totuși; dar puteți să faceți și contra PNL-ului, că dumneavoastră ați fost pe la mai multe partide politice, poate vă găsiți altul!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule Adrian, colegul meu de la USR, sunteți prezent în sală? ... hai să vă citesc ultima postare.....

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Toată lumea vorbește fără control, până acum am fost drăguță, deja am depășit cu mult timpul ședinței, să vorbim totuși pe rând și nu mai intrăm așa care cum vrem și când vrem.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule Adrian, vă citesc ultima postare de acum 12 minute: „ Bravo PNL Sector 2 și copii noștri și cu Supercom-ul....acesta este proiectul care a trecut cu sprijinul Viceprimarului PNL și voturile consilierilor locali PNL Sector 2 “- sincer acum aveți o vârstă și ați avut-o până acum degeaba, PNL-ul nu a votat acest proiect, vorbiți în necunoștință de cauză, să vă fie rușine că spuneți aceste lucruri, mințiți cum mințiți cu taxa de habitat, doar pentru voturi politice, să vă fie rușine, nu credeam de la dumneavoastră că puteți spune aceste minciuni, acum 14 minute, nu, grupul PNL, nu a votat acest proiect, vă informez eu, în cazul în care nu știați!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Domnule Viceprimar mai aveți de adăugat ceva?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am fost atacat personal de doamna Popescu și mi s-a spus că am fost la mai multe partide, da, am plecat de 2 ori din PNL, de fiecare dată când s-a aliat cu FSN-ul sau cu PSD-ul, în 1991, când mi-am dat demisia, după ce a făcut PNL-ul guvern cu PSD- ul. M-ați acuzat personal și vreau să vă răspund, mă acuzați cum să nu vă mai răspund, m-ați acuzat personal că am fost în mai multe partide, nu mă întrerupeți acum..

A

Doamna consilier local Popescu Lenuța: In 2012 erați candidat de primar din partea USR, dar nu v-a pus partidul, văd că ați uitat, voiați să fiți candidat de primar USR, dar nu va pus partidul...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am plecat de 2 ori din PNL, o dată în 1991...

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Numai că sectorul 2 nu a revenit PNL-ului ci PSD-ului, în 2012 când erați în USR, că ați pus cu un an și jumătate înainte bannere, prin sector, istoria o știm mai bine!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am plecat de 2 ori din PNL, de fiecare dată pentru că s-a aliat cu PSD-ul!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Istoria o știm mai bine!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Deja discuția a luat o altă turnură și aș zice să vă rezolvați dumneavoastră problemele dintre dumneavoastră!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dar dacă tot vorbim așa, domnia sa voia să fie candidat USR, la Primăria Sector 2, numai că partidul nu l-a desemnat!

Se supune la vot punctul 16, proiectul de hotărâre Proiect de hotărâre privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Dan Cristian,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Țîbuleac Bogdan,

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Popescu Lenuta.

Este prezentat punctul nr.17, proiectul de hotărâre privind aprobarea și implementarea proiectului,, Butonul Roșu - Salvează vieți”.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Eu zic să schimbați titulatura, că după aceea ne acuzați de ciuma roșie!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Este propus de domnul Toader Mugur Mihai proiectul, nu ne aparține nici unuia dintre noi!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Doamna Președinte, să ne explice și nouă cineva despre ce este vorba!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Colegii de la PSD, chiar mi-au dat o idee, din moment ce este un parteneriat cu Crucea Alb-Galbenă, de ce se numește Butonul Roșu? E un parteneriat cu Cruce Alb-Galbenă! Eu zic să formulați „ Butonul verde”! Politizați orice proiect?

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Eu vreau să vă opresc pe toți câteva momente, am fost atenționați de către doamna director (n.r. a C.C.M. Eminescu) că, la fix, adică la ora 17, vor începe concertele și nu mai poate amâna programul, așa că trebuie să ne încadrăm în timp, dacă vă mai certați mult vor începe concertele și nu ne vom mai auzim deloc! Are și doamna Niță un amendament!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acum am sesizat că denumirea proiectului nu s-a corelat, cu articolul 1 modificat și anume că obiectul acestui proiect: este solicitarea acordului Consiliul General și ulterior

implementarea, a fost inițial transmis direct cu implementare, dar necesita acord și prin urmare propun modificarea titlului proiectului cu: „ solicitarea acordului .. în vederea implementării acestui proiect

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Dați drumul la vot, vă rog!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Dăm drumul la vot pentru amendamentul propus de doamna Niță și după aceea proiectul cu amendament!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: A depus și domnul Pușcașu, un amendament!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Domnul Pușcașu a cerut detalii, nu am auzit despre nici un amendament! Este prezentat proiectul în raportul de specialitate anexat, nu s-a dat drumul la vot, dar puteți să explicați dumneavoastră,......domnule Primar!

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Să ne dea detalii ce reprezintă acest proiect, pentru ce votez!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule Pușcașu, să înțeleg că nu ați citit proiectul? Chiar acum ați spus dumneavoastră, că votați și nu știți ce votați! Este foarte jenant!

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Mai bine îi spunem Butonul Verde, că înseamnă viață!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Director vă rog câteva cuvinte despre, este un proiect social, este foarte bine venit pentru persoanele vârstnice și în special pentru persoanele vârstnice singure, o să vă explice în mare doamna Director.

Doamna Carmen Ciobanu Director economic D.G.A.S.P.C.:„Butonul Roșu” este un buton de panică, acesta este motivul pentru care este roșu, el se adresează persoanelor vârstnice, care nu au în apropiere rude sau chiar nu au nici o rudă; el este apăsat de pe o brățară, pe care persoanele vârstnice o au permanent la mână. In situația în care intervine o situație medicală de urgență, acest buton prin apăsare apelează,, caii centre”, cu ajutorul unui telefon de o generație veche, nu este un telefon de ultimă generație, la capătul căruia se află personalul medical. Prin apăsare pe ecranele,, caii centre” se deschide o pagină cu situația medicală individualizată a fiecărei persoane. în funcție de ce simptomatologie are persoana, asistentul medical, apelează în situații de extremă urgență nr.112, sau încearcă să ia legătura cu persoana vârstnică. în situația în care persoana nu răspunde, sau nu poate răspunde se apelează persoane de referință care au fost stabilite inițial, fie un vecin, fie rude de gradul I-II, prieteni care pot să meargă să acorde ajutor, sau informații despre situația medicală, a persoanei vârstnice. Dacă nu se poate interveni, 112 ajunge la domiciliul persoanei.

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Eu voiam să pună „Butonul verde” care înseamnă viață!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Panică înseamnă roșu!

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Și când a sunat domnișoara la 112....

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: A fost butonul roșu și nu a mai salvat-o nimeni! Vă rog domnule Răzvan Zaharia!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Voiam să vă întreb, doamna director, acea brățară de tehnologie nouă, permite și localizarea?

Doamna Carmen Ciobanu Director economic D.G.A.S.P.C.: Da!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Și a doua întrebare, de ce nu putem să extindem puțin acest proiect și pentru alte persoane, cu tot respectul e bine venit acest proiect pentru persoane vârstnice, de ce nu putem să extindem puțin acest proiect și pentru persoanele suspecte dealte boli, precum ar fi, epilepsie, etc., ?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: După cum observați din proiectul de hotărâre, acesta este un proiect pilot, o să vedem cum funcționează, pentru că, nu în orice situație putem să ne facem o părere în momentul în care îl dezvoltăm și de aceea îl vedem ca un proiect pilot.

Se supune la vot Nota doamnei Elena Nita-Secretarul Sectorului 2 nr.4222/27.09.2019, la punctul 17, Proiect de hotărâre privind aprobarea și implementarea proiectului,,Butonul Roșu - Salvează vieți”,și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ-1, NU VOTEAZA - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Lenuta.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Țîbuleac Bogdan,

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian.

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Doamna Președinte, vreau să depun și eu un amendament, vreau să se numească „ Butonul verde”!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule consilier, în toată lumea asta civilizată, culoarea roșu înseamnă pericol .....acum să ducem în derizoriu, un lucru care este foarte serios, dejaeste problema dumneavoastră. V-am spus, aș vrea puțină decență, nu trebuie să facem analogie de culori.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Domnule Pușcașu vă susțineți amendamentul sau putem să trecem la vot?

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Și „Butonul Verde” înseamnă viață!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Domnule Pușcașu vă susțineți amendamentul sau putem să trecem mai departe și depășim momentul?

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Da, chiar vă rog!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Votăm amendamentul domnului Pușcașu, până să votăm proiectul, adică propunerea ca să se să se numească „Butonul Verde”, în loc de „ Butonul Roșu”! Mai avem alte propuneri de alte culori, ca să știm ?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Anumite semne convenționale sunt internaționale....

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Fiecare votează cum vrea, domnul Pușcașu a făcut un amendament, îl votăm și vedem mai departe!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vorbesc la modul foarte serios, am rugămintea către dumneavoastră să nu ducem totul în

derizoriu și să ne batem joc, în situația în care continuați cu acest amendament, în situația în care trece amendamentul, retrag proiectul.....

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: îl retrageți sau nu îl retrageți, este foarte important, e foarte important, nu puteți înainte de amendament............

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: E discutabil!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Păi nu este discutabil, că așa scrie în lege!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pot, pentru că eu pot să retrag proiectul!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Totuși, puteți înainte, sau după amendament? Nu înainte de a se depune la vot! Credeți-mă că am dreptate!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu pot să îl retrag în orice moment!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul primar poate, dar este foarte ciudat că este mai importantă culoarea butonului, decât acest proiect!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Eu cred că nu este vorba de culoare, este vorba despre faptul că ajungem la niște situații penibile care nu ne reprezintă pe nici unul dintre noi cei prezenți în această sală!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Până acum am crezut că e ceva neimportant, dar văd că domnul primar vede mai importantă culoarea, decât proiectul în sine, ceea ce mi se pare ciudat!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule Viceprimar, este ca și cum ai pune la conducta de gaze, marcaj de culoarea albastră!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este o propunere stupidă! Și nu suport lucrurile de genul acesta!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Supunem la vot amendamentul și am încheiat discuția, pentru că nu o să ne mai încadrăm în timp cu subiectele importante și cu proiectele importante!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Doamna președinte, totuși aș dori să văd înaintea supunerii la vot a amendamentului, vreau să îl văd depus scris la dumneavoastră!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: S-a depus oral!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Nu oral, acest domn, chiar el a declarat că nu a citit proiectul, habar nu are, dar vine cu propuneri ?

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: A cerut explicații suplimentare pentru că nu l-a înțeles.....

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Mâine, poimâine, acești oameni o să transforme culoarea roșie de la semafor în culoare verde și o să spună și bancul cu preotul, deci asistăm la o habama din partea acestor domni!!!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Am deschis votul pentru amendament!

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Domnule Beldeanu, știai despre ce este vorba, vrei să votăm pe bandă rulantă sau ce vrei tu?

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Domnule Beldeanu, aveți dreptul să votați orice variantă doriți, am deschis votul, vă rog să votați amendamentul domnului Pușcașu, că vrea să fie verde butonul și nu roșu, ce nu ați înțele?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba de numele proiectului, nu știu de ce vă agitați, dânsul a propus schimbarea numelui proiectului!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu este adevărat!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu ați fost atenți!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunteți atât de disperați după culoarea roșie, că nu ați înțeles, dânsul dorește schimbarea numelui proiectului, nu culorii butonului, nici măcar nu sunteți atenți!

Se supune la vot Amendamentul nr.2 formulat oral de domnul consilier local Pușcașu Marian, la punctul 17, proiect de hotărâre privind aprobarea și implementarea proiectului,,Butonul Roșu - Salvează vieți”,și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 8, NU - 9, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ - 9

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Popescu Dan Cristian,

A                  w                                                                                  _           _

ÎMPOTRIVA: - Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Chiricuță Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta. Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan,

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Iordache Isabela Florina, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Cu 8 voturi pentru și 9 împotrivă, amendamentul nu a trecut, așa că votăm proiectul, închidem votul pentru amendament și deschidem votul pentru proiect! Votăm proiectul numărul 17 cu primul amendament propus. Domnule Iliescu, vă rog, este problema fiecăruia ce capacități are, așa că nu ne dăm noi cu părerea, nu putem să continuăm ședința în condiții de vulgaritate la nivelul acesta și de crize de isterie.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Domnule Dobrilă, vă rog frumos să aduceți pe cineva să potolim spiritele, vă rog frumos!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din cauza acestor injurii, grupul PNL părăsește sala.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dar de ce în momentul în care a zis că a plecat domnul primar jos, că acolo îi stă locul, nu e jignire, nu vă e rușine domnule viceprimar?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: S-au referit la biroul meu de acolo de jos , pe care îl voi ocupa în continuare!

Se supune la vot punctul 17, proiectul de hotărâre privind aprobarea și implementarea proiectului „Butonul Roșu - Salvează vieți”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU -1, ABȚ- 1, NU VOTEAZA — 7

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Lenuta.

ÎMPOTRIVĂ: Pușcașu Marian,

ABȚINERE: Țîbuleac Bogdan,

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Riesch Antheia Aleksandra, Zaharia Răzvan Cristian.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Proiectul a trecut cu 17 voturi pentru și o abținere, proiectul numărul 17, mergem la proiectul numărul 18! Mai avem câteva puncte pe ordinea de zi, ca să continuăm ședința în condiții civilizate, vă rog frumos, să vă abțineți în primul rând în ceea ce privește vocabularul, ca să nu mai zic de atitudini și comportament. Grupul PNL și PER, bineînțeles (în total 8 consilieri locali) s-au retras din ședință, continuăm cu ceilalți colegi, pentru că avem cvorum .

Este prezentat punctul nr.18, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor-tehnico-economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L Sector 2 nr. 206/2019 și H.C.L Sector 2 nr. 228/2019.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Este vorba despre lucruri importante, nu de sfidarea unei culori, a unui buton, sau a unui titlu de proiect! Nu mai comentăm nimic, așa că puteți să vă abțineți și dumneavoastră de la comentarii!

Se supune la vot punctul 18, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor-tehnico-economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L Sector 2 nr. 206/2019 și H.C.L Sector 2 nr. 228/2019; și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZA — 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Lenuta.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Țîbuleac Bogdan,

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind aprobarea și finanțarea unor proiecte în domeniul educației timpurii.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ, aviz favorabil!

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia de protecție socială, aviz favorabil!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Domnule Iliescu, închideți microfonul până terminăm cu comisiile și după aceea vă dau voie să spuneți ce aveți de spus!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil și de transparență, tot favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Proiectul este bun, dar în decursul celor 3 ani de mandat, domnul consilier Alexandru, a fost numai „Gică Contra”, vrem să îi demonstrăm, astăzi, că noi grupul PSD, vom vota pentru acest proiect și apreciem întotdeauna proiectele care sunt benefice pentru cetățenii Sectorului 2.........nu

așa cum a fost „Gică Contra” dânsul timp de 3 ani pentru cetățenii Sectorului 2.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Credeam că aduceți ceva completări la proiect sau o viziune a dumneavoastră sau opinia dumneavoastră despre proiectul în sine, care este extrem de important pentru sector!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Am spus că este un proiect bun, nu vă ajunge!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Da și completări care nu își aveau......

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Ba da își aveau rostul!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Doamna președinte, un lucru am să vă spun, în primul rând, aș vrea să le mulțumesc celor 2 directori de la DGASPC și DGAPI, cu care am fost la aceiași masa.Este un proiect care va fi un plus, față de ce s-a implementat la Sectorul 1, este un proiect deja implementat de 7 ani și vreau să le mulțumesc celor 2 directori, iar următorul lor Workshop, unde vor fi de față, atât Managementul și cât și Personalul, ne va da multe răspunsuri la anumite probleme și în al doilea rând, vreau așa cum am procedat atunci în cazul spitalului Pantelimon și am putut să demonstrăm că avem toți responsabilitate, am rugămintea ca acest proiect să fie văzut, ca fiind inițiat cele trei comisii. Să fie proiectul celor trei comisii, toți membrii comisiilor de la buget, educație și social, vor fi inițiatorii, nu Alexandru, Acest proiect va fi urmat de un alt proiect, unde se va stipula clar și se va face și un proiect pe o durată lungă, implică responsabilitatea tuturor, ca să se implementeze cât mai bine, eu vă mulțumesc dacă veți vota pentru, este un proiect la care trebuie toată lumea să se implice și să lăsăm la o parte orgoliile politice!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pe acest principiu domnule Alexandru, așa ar trebui pentru absolut orice inițiativă benefică, prin proiectele pe care le înaintăm și pentru acest, având în vedere că și rapoartele de specialitate au fost în sfârșit toate favorabile pentru un proiect înaintat.....după cum știți

au mai fost o groază de proiecte înaintate cu multe, multe probleme de la fond la formă și eu rog colegii din PSD să voteze acest proiect și sunt de acord să îl implementăm și să îl dezvoltăm.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: E o onoare pentru noi să avem 4 rapoarte favorabile, este o onoare pentru noi toți.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este o normalitate pentru un proiect!

Se supune la vot punctul 19, proiectul de hotărâre privind aprobarea și finanțarea unor proiecte în domeniul educației timpurii; și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Lenuta.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița.

Este prezentat punctul nr.20, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să hotărască cu privire la modificarea contractului de concesiune nr.2782/26.02.2008.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul 20, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să hotărască cu privire la modificarea contractului de concesiune nr.2782/26.02.2008, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -14, NU-O, ABȚ- 4, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Popescu Lenuta.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan,

NU VOTEAZĂ: -.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Domnule Primar, mai permiteți o întrebare?

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Domnul Primar nu se simte bine și dorește să se retragă!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: A fost o întâlnire luni, de la 6 la 9 noaptea, este normal?

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Proiectul a fost aprobat, declar ședința închisă!

Doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița,: Vă mulțumesc pentru prezență, declar ședința închisă!

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, doamna președinte de ședință Bughiu Iolanda Luminița declară ședința închisă, la orele 16.20 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 12 - DA, 5 - NU, 6 - ABȚ., în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 31.10.2019.

SNA/lex


SAPL- PVSCLS2