Proces verbal din 26.06.2019

008 Proces verbal sedinta ordinara 26.06.2019

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +{4021} 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 26.06.2019

Lucrările ședinței încep Ia orele 16:30 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

 • - Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București conform Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016;

 • - Domnul consilier local Adrian Alexandru - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretar al Sectorului 2, face prezența consilierilor. Au fost prezenți 25 consilieri locali din totalul de 26 consilieri locali în funcție, domnul consilier local Țîbuleac Bogdan, lipsind motivat, existând în acest sens înregistrată la Cabinet Secretar Sector 2, cererea nr. 2638/26.06.2019. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Convocatorul înregistrat sub nr. 2509/20.06,2019, respectiv Completarea la ordinea de zi cu punctele 45-51 nr. 2584/25.06.2019 și Completarea la ordinea de zi cu punctele nr. 52-54 nr. 2589/26.06.2019 au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ

 • 1. Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 17.05.2019;

 • 2. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modalității de gestionare și utilizare a sumelor obținute din vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii în condițiile Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIPIAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIPIAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 103/2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 41/2001 privind transmiterea în folosință gratuită a unor imobile către Direcția Venituri Buget Local Sector 2;

Inițiator: -TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 123/2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Unic de Ordine și Siguranță Publică al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea, implementrarea și finanțarea proiectului ” PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOȘTRI" pentru anul școlar 2019 - 2020;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu străzile și arterele din domeniul public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a devizului general pentru obiectivul de investiții "Demolare construcții existente, relocare utilități și extindere clădire principală în vederea construirii noului centru de monitorizare pentru Poliția Locală Sector 2”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare și recompartimentare în vederea conformării cerințelor normativelor de protecție la incendiu - Creșa Teiul Doamnei, situată în strada Teiul Doamnei nr. 99, sector 2, București”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si ai devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare si recompartimentare în vederea conformării cerințelor normativelor de protecție la incendiu si amenajării la demisol a unui spațiu cu destinația de bucătărie” la Centrul Speranța situat în Strada Sfânta Ecaterina nr. 7, Sector 4, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 17. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Banul Nicolaie nr. 69, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 18. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Luchian Ștefan Pictor nr. 14, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 19. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Glodeni nr. 10, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 20. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Episcop Radu nr. 41, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 21. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Moroeni nr. 60E, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 22. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Tony Bulandra nr. 5-13, Sector 2, București;

Inițiator' TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 23. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Constantin Merișescu nr. 74, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 24. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Măgura Vulturului nr. 49, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 25. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Aleea Arubium nr. 65 - 71, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 26. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Dobroiești nr. 106, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 27. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Aleea Buridava nr. 59 - 61, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru o persoană fizică din Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru o persoană fizică din Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Periș nr. 15, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Catrinței nr. 19, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Gureni nr. 13, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Bd. Lacul Tei nr. 69A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Mențiunii nr. 91F, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Pantelimon nr. 225, bl. 66, sc. 3, ap. 87, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Brădești nr. 22 - 24, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Hiramului nr. 19, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 38. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Icoanei (situația nr. 1);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 39. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația nr. I);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 40. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Teiul Doamnei Ghika (situația nr. 1);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 41. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Parc Plumbuita (situația nr. 1);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 42. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Parc Plumbuita (situația nr. 2);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 43. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Parc Plumbuita (situația nr. 3);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 44. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Sf. Antonie Colentina (situația nr. 1);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 45. Proiect de hotărâre privind revizuirea indicatorilor tehnico - economici aferenți pentru 8 obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 92/2007 si H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor autoturisme pentru activitățile specifice ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 47. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr.l 11/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 48. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 396/13.12.2018 privind prorogarea unui termen și stabilirea de măsuri tranzitorii aferente contribuției pentru economia circulară;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 50. Proiect de hotărâre pentru aprobarea asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu Societatea de Transport cu Metroul București ”Metrorex” S.A., în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea / dezvoltarea infrastructurii edilitar - urbane aferente stației de metrou Pipera;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 51. Interpelări;

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 53. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Iancu Nou Bălăneanu (situația nr. 1);

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 54. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București a Stadionului Dinamo;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Bună ziua, deschidem ședința ordinară de astăzi, doamna Secretar Niță prezența vă rog!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bună ziua! La ședința ordinară de astăzi 26 iunie 2019 a Consiliului Local Sector 2, sunt prezenți 25 de Consilieri Locali din 26, lipsind motivat domnul Țibuleac Bogdan. Ședința poate continua în condiții de legalitate , vă mulțumesc!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: înainte de a vota ordinea de zi, vă rog să aprobăm procesul verbal al ședinței de consiliu din data de 17 mai 2019.

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 17.05.2019 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - 0, ABȚ-1, NU VOTEAZÂ -3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Riesch Antheia Aleksandra

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnul Președinte, am o propunere! Am observat că este totuși o ședință foarte lungă, cu 51 de puncte și interpelările sunt la final. Putem să le mutăm totuși la început? Ca propunere!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Am primit trei întrebări, trei solicitări de la trei cetățeni. Avem o ordine de zi cu 44 de proiecte, cu 6 primite ieri pe ordinea suplimentară, iar la poziția 51 avem interpelările. Colegul nostru propune să punem interpelările la început, având în vedere că sunt 51 de proiecte. Haideți să votăm!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Sigur, să fie la început dar să fie scurte și cât mai la obiect, fără să divagăm.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnul Președinte, sunt 54 de proiecte pe ordinea de zi!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: A mai fost formulată azi o completare pe ordinea de zi care cuprinde trei proiecte de hotărâre. A fost postată pe site-ul instituției și completarea aceasta , transmisă și consilierilor locali.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Să votăm prima dată propunerea colegului nostru, dacă mutăm interpelările la început și în funcție de acest vot trecem să votăm ordinea de zi.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă-mi permiteți, interpelările sunt prevăzute într-o completare la ordinea de zi, completarea numărul doi și atunci nu este încă aprobată completarea ca să modific ceva care este aprobat. Prin urmare, supuneți la vot ordinea de zi și completarea acesteia cu cele două cereri de completare și ulterior modificarea punctului 51 să fie punctul 1 .

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: De acord doamna Niță . Ca să fie clar pentru toată lumea, avem 54 de proiecte, 44 primite cu 5 zile înainte de ședință , ieri am primit 6 proiecte și astăzi am mai primit încă trei proiecte.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Voiam să spun că în a doua completare sunt 3 proiecte pe care le-am depus cu foarte mult timp înainte, numai că prin străduința aparatului de lucru ele au fost întoarse de câte ori sa putut pentru a ajunge astăzi pe a doua completare. Ele au fost depuse de mult! Au fost citite și pe dungă și pe virgule, s-au găsit tot timpul motive ca să se amâne, să fie în ultima zi! Deci nu este vina mea, a fost o străduință a aparatului de lucru ca să sc întârzie aceste proiecte,Sunt trei proiecte foarte foarte importante pentru primărie. Mulțumesc!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Vă rog să votăm ordinea de zi!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Două secunde, Domnul Președinte! și eu acum am primit de la dumneavoastră o serie de amendamente la un proiect de hotărâre și n-am avut timp să le lecturez și să le înțeleg și pentru a evita o situație deosebită, situație cu care ne-am mai confruntat tot pe aceeași speță cu foarte multe amendamente venite din partea dumneavoastră iar ulterior nu a putut fi aplicată aceea hotărâre, o să retrag punctul 49 și vă propun ca săptămâna viitoare să ne întâlnim și de data aceasta să veniți în număr cât mai mare, să rediscutăm acest regulament, pentru că nu este dejoacă. Este vorba de una din cele mai importante direcții din instituție, implicațiile sunt majore, având în vedere că nu putem să aprobăm o organigramă care să corespundă în totalitate noilor normative. Din această cauză nu putem să avem o serie de avize și aprobări și inclusiv avem probleme majore în instanță, așa că vă propun ca săptămâna viitoare - putem să stabilim o zi acum și o oră- să avem o întâlnire în care să discutăm rațional. Din experiența de 3 ani, este greu să ne înțelegem aici în Consiliul Local în situațiile în care fiecare vrea să iasă în evidență, care ulterior să fie postat și să-și exprime părerile și în presă. Dacă doriți, putem să stabilim astăzi o zi sau dacă nu, o să aștept o propunere din partea dumneavoastră. Eu aș zice luni- marți, când spuneți dumneavoastră. Joi este o zi destul de încărcată. Sau joi la ora 17? Joia viitoare! Deci retragem acum punctul 49 .

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Vă rog să votăm ordinea de zi cu 54 de proiecte de pe care s-a retras poziția 49, organigrama de la DGASPC. Vă rog votați!

Se supune la vot Ordinea de zi nr. 2509/20.06.2019, astfel cum a fost completată prin Completarea la ordinea de zi nr. 2584/25.06.2019 și Completarea la ordinea de zi nr. 2589/26.06.2019, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ- Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Acum votăm propunerea colegului nostru de a muta interpelările la începutul ședinței!

Se supune la vot propunerea ca interpelările înscrise la punctul 51 pe Ordinea de zi să aibă loc la începutul ședinței și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum. DA -17, NU - 4, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: Boblea Ion, Mărgărit Petre, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe

ABȚINERE: Beldeanu Augustin Lucian, Chiricuță Ion

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Iliescu Constantin Cristinel

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Propun să începem cu interpelările cetățenilor! Primul este președintele unei asociații de proprietari.

Domnul                   .: Bună ziua! Vreau să știți că în "spatele” meu sunt 400 de

oameni pe care îi reprezint și este vorba despre taxa de habitat. La sfârșitul lunii aprilie am aflat că există o taxă de habitat care trebuie plătită și vine primăria și ridică gunoiul. Noi am avut și avem contract din noiembrie 2017 cu REBU. Sunt foarte mulțumit de REBU! Sunt președinte de bloc din 2015, am colaborat cu SUPERCOM- ul și știu ce înseamnă șă colaborezi cu SUPERCOM-ul! Aveam întârzieri de 8-9 ore pe zi, aveam 20 de numere de telefon în agendă, de la șoferi până la directorii SUPERCOM și omul de serviciu mă întreba non stop când vine mașina! Mi s-a întâmplat de nenumărate ori să nu vină mașina în ziua în care trebuia să ridice gunoiul! Plecau oamenii dimineața la serviciu, era gunoiul scos, veneau oamenii de la serviciu, gunoiul era tot acolo! Omul de serviciu trebuia să țină gunoiul acolo, mașina nu venea și tot așa. Am suportat acest lucru doi ani de zile . Doi ani de zile! Am zis stop! Am reziliat contractul și acum sunt în situația în care locatarii pun presiuni pe mine spunând să plătim taxa de habitat că noi o plătim de două ori! Le-am spus că nu o plătim de două ori, de ce s-o plătiți de două ori? O plătiți o dată! Cine vine și ne ridică gunoiul? REBU nu SUPERCOM- ul! La 1 martie corect ar fi fost dumneavoastră să nu obligați oamenii să plătească o taxă, ci să obligați operatorii economici, REBU, ROSAL, etc., să rezilieze toate contractele . Atunci eu nu mai aveam ce să fac, dar eu aflu la sfârșitul lui martie ! Practic oamenii sunt puși să plătească de două ori gunoiul, pentru lunile respective. Bineînțeles că le-am spus să nu plătească de două ori taxa pentru că noi plătim un serviciu unui operator care ne ridică gunoiul. Suntem într-o țară democratică unde e o piață liberă, operatori economici liberi, avem un contract perfect valabil. Sunt pus într-o situație foarte dificilă în care oamenii mă presează, că ei trebuie să respecte regulile indiferent dacă ele sunt absurde, și ei vor să plătească taxa de habitat. Nu toți, o parte! Ce fac în situația asta? Merg un pic mai departe! Domnul Primar și domnul Viceprimar, dacă de mâine, eu, merg la SUPERCOM și închei contract, reziliez cu REBU și de la întâi următoarea lună intru în normalitate, ca un bun cetățean ce sunt, și SUPERCOM- ul nu vine să-mi ridice gunoiul și ni se spune de zeci de ori ”ni s-a stricat mașina”? dacă eu în 2015-2016 când am colaborat cu SUPERCOM -ul și mai erau alți operatori în sector, SUPERCOM- ul nu avea cerea atât de mare și totuși erau atât de multe întârzieri! Eu ce fac dacă nu vin să-mi ridice gunoiul? Eu ce putere mai am, că au fost plătiți banii? Cum mai reziliez contractul? în numele cetățenilor, locatarilor blocului, vă rog din suflet dați-mi un răspuns pertinent, logic nu vorbe goale, pe care să-l pot da oamenilor! Vă rog din suflet!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București Am înțeles perfect! în primul rând, pentru că au mai fost situații de președinți care nu au aflat la timp sau pentru că a fost și o campanie de dezinformare dusă de anumite partide care au vrut să-și facă capital politic ieftin atacând o situație de normalitate .

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Numiți-le cu nume și prenume, domnule Viceprimar!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu facem campanie electorală! Locatarii, în schimb, au aflat mai repede!

Domnul                   : Dezinformarea implică informare, deci dacă

cineva a vrut să mă dezinformeze, automat aș fi aflat!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deci, dumneavoastră sunteți la bloc un fel de primar. E ca și cum s-ar duce domnul Primar la Guvern, la Ministerul de Finanțe, după trei luni, să zică ” am auzit că ați dat o lege; cum facem?”. Cred că trebuie să vă informați mai mult decât un locatar care nu este președinte! Cred eu! Eu dacă aș fi președinte aș încerca să mă informez mai mult decât să aștept să-mi spună cineva că s-a modificat o anumită lege! Este opinia mea, luați-o ca atare!

Domnul                     : Nu aveți dreptate, că pentru asta există

administratorul! O să-l întreb de ce n-a știut! L-ați informat pe administrator care este ditamai firma S.C.O.M.E.T.?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am rugat aparatul de lucru al primarului, pe domnul director Drug, ca prin Serviciul de Relații cu Asociațiile de Proprietari să sune la fiecare asociație de proprietari, vorbesc de luna decembrie anul trecut, și să informeze că vor fi dezbateri publice. Au fost dezbateri publice aici unde s-a discutat această problemă pe toate părțile, au fost interviuri în presă. Cei de la SUPERCOM au dus hârtii la toate asociațiile. Comunicarea s-a făcut, poate nu perfect. îmi dau seama că nu poate fi perfect într-un sector cu 370 mii de locuitori dar ne-am mai întâlnit cu această problemă. Pentru ca operatorul sectorului care astăzi este SUPERCOM- ul, mă feresc să atac anumite firme și să laud pe altele pentru că nu este locul într-un for public să facem reclamă unora și antireclamă altora, decât dacă avem interes de a-i sprijini pe unii prin blamarea altora sau prin lauda primilor.

Domnul                    : Eu am un interes direct să colaborez cu cine

îmi convine!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Prin taxă nu trebuie să faceți contract cu operatorul! Prin taxă, automat operatorul trebuie să vă ofere acest serviciu!

Domnul                   : Și de ce nu vine să-l ridice?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ați vorbit cu ei?

Domnul                    : Dacă ei primesc bani, de ce nu vin să ridice

gunoiul?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din informațiile pe care le avem, o să verificăm situația dumneavoastră, ei au spus că au sunat la fiecare bloc și sunt anumite blocuri care au spus ”nu vrem să lua ți de la noi pentru că noi avem contract cu alte firme!”.

Domnul                    : Numărul meu de telefon mobil este la avizierul

blocului!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Credeți-mă că situația dumneavoastră s-ar fi rezolvat foarte ușor printr-o discuție directă, printr-o audiență, nu trebuia neapărat să veniți la consiliu! Am avut situații similar, într-adevăr, trecuse o lună sau două în care nu s-a făcut comunicarea foarte bună între firme. Poate din vina firmei, poate din vina blocului, poate din vina primăriei, nu asta contează! SUPERCOM- ul a decontat integral și va fi cazul și la dumneavoastră, toți banii pe care i-ați plătit de la întâi martie vi se vor da înapoi. Toți banii plătiți de asociație se vor restitui și îi veți distribui sau îi veți scădea de la întreținere lunile următoare. Deci, situația materială este rezolvată deja! Trebuie doar să mergeți la SUPERCOM și să luați banii! O să dovediți cu plata către REBU. încetați legal acel contract. Nu mai este valabil! Cei de la REBU știau acest lucru, dar ei profită de proasta informare sau de neștiința unora.

Domnul                    : îmi cer mii de scuze că v-am întrerupt! Ați spus de

campania de informare-dezinformare! Din ce știu eu, acest proiect a fost contestat și anulat sau l-ați retras, la 31 martie!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectul n-a fost niciodată anulat sau suspendat. Sunt niște minciuni electorale aruncate de diverși politicieni.

Domnul                   : Ok! Sunt aici! Spuneți-mi adevărul!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Repet! Taxa nu a fost suspendată, nu a fost anulată, se aplică de la 1 martie! Cei de la SUPERCOM au niște obligații! Obligațiile sunt să ridice fracția uscată eu mașini diferite de cele cu care ridică fracția umedă, să vină cu anumită ritmicitate la asociație. Dacă nu își îndeplinesc aceste sarcini vă rog să-i reclamați la primărie! Noi vom avea grijă ca serviciul să fie prestat corect De fapt, contractul pe care îl aveți dumneavoastră acum prin taxă, este cu primăria, nu este cu SUPERCOM- ul! Astăzi lucrăm cu SUPERCOM-ul pentru că este un contract moștenit care continuă din inerție. Suntem în procedura unei licitații și o să fie un alt operator.. Poate să fie REBU, poate să fie tot SUPERCOM, etc. Domnul                    : îmi cer mii de scuze, din punct de vedere teoretic, aveți

perfectă dreptate! Din punct de vedere practic e altă poveste! Sunt în aceeași situație acum, astăzi cu un proiect de reabilitare în care avem contraet cu primăria, blocul este în reabilitare și ușile de termopan nu se închid de doi ani de zile! Am făcut sesizări peste sesizări la primărie!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru a vă ajuta, mâine voi fi acolo cu cei de la SUPERCOM!

Domnul                  Acum vorbeam de reabilitare!

Domnul Popescu Dan Cristian, Vieeprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mâine vin acolo și o să discutăm toate posibilele probleme! E bine așa?

Domnul                 : Mulțumesc frumos!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: înainte să plecați, lăsați-mi telefonul dumneavoastră !

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: O sâ fac o mică precizare la ce a spus domnul Popescu referitor la taxa de habitat, ca să fim riguroși! Prima taxă de habitat în valoare de 159 lei cu subvenție de 28 lei votată în decembrie 2018 prin două hotărâri de consiliu, a fost suspendată și anulată! în acest moment este varianta a doua de taxă de habitat tot în valoare de 159 lei cu subvenție de 39 lei votată de noi prin H.C.L.S2 nr. 32 din februarie la care USR a fost împotrivă. Ca să fim riguroși, cu începere de la 1 martie 2019.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Președinte, sunt matematician! De când se aplică taxa? Când ați suspendat-o dumneavoastră? Susțineți că ați suspendat taxa! Când ați suspendat-o? în ce lună?

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Eu vorbesc de cele două hotărâri de consiliu.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Președinte, ați devenit politician! Când ați suspendat taxa? în ce zi? V-am pus o întrebare simplă! în ce zi?

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Vă referiți ia taxa de habitat?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ați susținut mai devreme, în fața publicului, că ați suspendat această taxă! Dacă taxa se aplică de la întâi martie, vă întreb în ce zi ați suspendat-o dumneavoastră? Aștept o dată să-mi răspundeți, nu un răspuns politicianist! în ce zi ați suspendat-o?

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Prima la taxă de habitat?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu prima sau a doua! Taxa este una singură care se aplică de la întâi martie ! în ce zi ați suspendat-o? Nu e corect să spunem adevărul?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă rog să mă scuzați! Domnul Președinte, domnul Viceprimar, nu vreți dumneavoastră să mergeți pe hol să discutați despre lucrul ăsta? în continuare ședințele de Consiliu Local se transformă în circ! Lucrurile astea se pot lămuri între dumneavoastră, dacă aveți divergențe, separat!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mulțumim domnule Primar, dar este normal ca atunci când se spun niște lucruri ele să fie spuse corect! Am pus o întrebare simplă! Am întrebat: taxa care a fost introdusă la 1 martie în ce zi a suspendat-o domnul Alexandru? Să-mi spună data calendaristică!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Sunteți politician acum?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, sunt matematician! Ați afirmat mai devreme că ați suspendat taxa de habitat! Vă rog să nu mai mințiți oamenii!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mă scuzați, vă urez ședință plăcută!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Doamna Dina Coca este în sală? Nu estel Domnul George Cristescu?

Domnul                : Bună ziua! Mă numesc                și am venit să

vă semnalez probleme grave care sunt la Direcția de Taxe și Impozite Locale! Nu este un caz izolat, sunt mai multe cazuri, dar o să vă prezint acest caz pentru care am venit cu documente concrete! Un contribuabil și-a plătit taxele și impozitele la nivelul anilor 2014, 2015, 2016. Direcția de Taxe și Impozite i-a emis o decizie de impunere care a fost anulată de instanța de judecată definitiv, pe motiv că aceasta fusese achitată! Debitul era stins! Ulterior, până la comunicarea deciziei definitive către Direcția de Taxe și Impozite și către contribuabil, Direcția de Taxe și Impozite ia aceeași sumă și face direct poprire pe conturile contribuabilului. Se contestă în instanță și această poprire, a decizie de impunere ilegală, se constată prin raport de criminalistică că semnătura contribuabilului nu este cea reală pe dovada de comunicare. De unde până unde s-a ajuns la această situație? S-a ajuns la această situație pentru că cineva de la Direcția de Taxe și Impozite a menționat pe recipisa de comunicare, CNP-ul contribuabilului, iar altcineva, o să aflăm cine, a falsificat semnătura contribuabilului! Am aflat că în această situație sunt mai mulți contribuabili, e vorba de comunicările făcute în data de 30.10.2017. Este o situație din care am identificat următoarele probleme: Direcția de Taxe și Impozite nu respectă hotărârile judecătorești, deși sunt anulate sume de bani care , atenție, sunt plătite de contribuabili fără nici un fel de probleme . Este un semnal dat contribuabililor, adică dacă plătești tot se va putea să fii executat mai târziu pentru că Direcția de Taxe și Impozite mai mventează niște sume! 2) Domnul director adjunct și doamna Roxana Niță sunt semnatarii noii decizii de impunere care conține pe lângă cheltuieli de executare și alte speze, sumele de bani care au fost anulate de instanță. 3) Firma Delivery Solutions, firma de curierat, care distribuie și comunică plicurile cu înștiințări de plată și somații, a falsificat semnătura destinatarului! In această situație sunt mai mulți contribuabili! Rog să faceți demersuri să identificați care sunt problemele și ce consecințe vor fi în această problemă! Țin să subliniez că în procesul care are loc firma Delivery Solutions a fost chemată în garanție de Primăria Sectorului 2, de către Direcția de Taxe și Impozite, cerere care a fost respinsă!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Decizia judecătorească este irevocabilă? Domnul                  : Care decizie? Există o decizia a Tribunalului București prin

care s-a constatat că suma de plată este stinsă prin plată , așa spune motivarea și s-au anulat formele de executare, este definitivă , nu mai poate fi atacată!

Doamna consilier local Popcscu Lenuța: Toate sunt așa! v-am adus și eu la cunoștință Ia Consiliul Local!

Domnul                     : Dacă veți continua în felul acesta, veți radicaliza

contribuabilii! Veți avea refuzuri de plată până și la debitele pentru imobile, pentru terenuri, pentru amenzi, pentru că indiferent dacă le plătești de bună credință, tot vei fi executat! Ăsta este răspunsul care apare în situația aceasta! Mulțumesc!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați venit să ne comunicați acest lucru. O să-l rog și pe domnul director să ne spună opinia dânsului, dar este genul de situație unde trebuie să discutăm în baza unor hârtii. Aș vrea să-mi lăsați aceste documente! dacă va fi cazul vom trimite Corpul de Control pentru a investiga ce se întâmplă acolo. Am avut foarte multe discuții pe eficiența departamentului juridic de acolo și chiar a fost demisă doamna director pentru că nu-și făcea treaba!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: A fost demisă pentru că-și făcea treaba!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Păi vedeți cum își făcea treaba!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Vorbește de o doamnă Niță și de directorul adjunct pentru că domnul director general nu dorește să semneze nici un document! Ii bagă pe alții!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Duțu, o opinie și aș vrea să continuăm discuția cu hârtii și dacă puteți să-mi lăsați aceste documente!

Domnul Duțu Cristian Atanasie, Director Executiv DVBL Sector 2: Singura solicitare este, evident având în vedere natura datelor prezentate, domnul contribuabil să-mi permită să-i răspund în scris și documentat, pentru că presupun o analiză aspectele semnalate de dânsul. Insă ca idee trebuie verificat întreg parcursul că dânsul face referire la decizii de impunere, după aceea la poprire. Trebuie văzut exact ce s-a întâmplat!

Domnul                : Domnule Duțu, poate v-a scăpat un amănunt! Am

precizat de la început că acel contribuabil și-a achitat taxele și impozitele la termenele stabilite. Am în față semnătura, ne-a respins contestația contribuabilului când i s-au indicat pur și simplu chitanțele!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Repet, vă mulțumesc pentru că ne-ați spus, dar este genul de situație pe care o putem clarifica uitându-ne pe acele documente! De la microfon și în timpul ședinței îmi e greu să vă spun dacă aveți sau nu dreptate!

Domnul                : Acum nu mai mizez pe dreptate, mizez pe semnalarea

unor situații extrem de simple care se transformă într-o pacoste pentru contribuabili și contribuabilii vor urî din tot sufletul administrația dumneavoastră, indiferent cine o conduce! Mulțumesc!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aveți dreptate și este un lucru bun că ne semnalați și îi rog pe toți cetățenii de bună credință să ne semnaleze astfel de lucruri! Nu aș vrea însă să fie folosite astfel de lucruri în lupta politică sau în susținerea unor angajați sau ai altora! Nu este corect și mă uit și la doamna Bugner și la doamna Popescu!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu are nici o legătură domnul Viceprimar! Chiar nu are nici o legătură lupta politică cu ce se întâmplă la Taxe și Impozite!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Doamna Popescu, vă invit la prima comisie și o să participe și domnul director și o să lămurim așa cum propune și domnul Popescu, cu documentele în față, această problemă! Dacă nu mai este nimeni dintre cetățeni, pentru interpelări, trecem Ia interpelările colegilor :

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vreau să vă sesizez un caz care pentru mine este pe cât de hilar pe atât de grav. La ședința trecută am absentat din motive personale.Iată cum face administrația PSD dreptate printre cei care au fost fideli! Fostul nostru coleg Cătălin Mihăilă știm, a fost consilier local și și-a dat demisia dar de ce și-a dat demisia din Consiliul Local pentru că actualmente este angajatul nostru în Primăria Sectorului 2 la departamentul de Proiecte și Investiții pe Fonduri Europene. Este foarte interesant traseul pe care domnul fost consilier l-a avut! Nu știu dacă știți dar domnia sa a fost angajat ca funcționar public la Lehliu Gară, nu știu dacă vă spune ceva dar este o comună din Călărași! Acolo întâmplător, domnul primar care este primar PSD este președintele PSD Călărași, Iulian lacomi nu este un membru simplu în partid. Imediat după, s-a transferat la Primăria Sectorului 2. Dacă este în sală ori Cătălin Mihăilă ori domnul director Bogdan Mihăilescu, am înțeles că este în subordinea domniei sale. Nu este în sală, nu?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt plecați în Turcia!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Sunt plecați în Turcia! La o lună după ce s-a angajat în Primăria Sectorului 2!!! e recompensat pentru că unii domni directori pleacă la diferite cursuri pe bani publici în Turcia! Aș dori să trag un semnal de alarmă pentru că este un lucru foarte grav! Cum se recompensează și cum sunt cheltuiți banii publici de către administrația PSD -istă din acest sector și din această primărie, se recompensează unii oameni prin simplu fapt că au fost fideli PSD- ului și că au singura calitate de membru PSD. Nu cred că colegul meu are vreo expertiză pe fonduri europene, nu cred ca are vreo expertiză în ceea ce înseamnă consilier superior. Vreau să știu necesitatea înființării acestui post și acestui departament în Primăria Sectorului 2, pentru un om!? Păcat că nu e domnul Primar pentru că voiam să-i spun că eu când eram student am scris câteva proiecte pe fonduri europene și dacă vrea mă pot transfera că am înțeles că sunt salarii mari la stat și se stă și degeaba! De ce să te duci la multinațională să muncești 10 ore pe zi pentru un salariu decent? E mai bine la stat să îngrășăm aparatul de stat! E un lucru foarte grav și vă rog să luați aminte pentru că aceste lucruri se întâmplă și se întâmplă în mandatul nostru. Se cheltuiesc bani pentru diferite excursii și pentru diferite traning-uri, din punctul meu de vedere fără valoare, probabil făcute in Uniunea Europeană nu în Turcia, că tot suntem acum la atrageri de fonduri europene. Ne învață turcii cum să atragem fonduri europene și nu mi se pare corect față de nimeni dintre noi, sub nici o formă! Eu zic că, din punctul meu de vedere, ar trebui chiar să se sesizeze organele judiciare, nu neapărat, poate totu-i legal, al oportunității! Poate sunt foloase necuvenite la mijloc. E ciudat că nu mai sunt prietenii mei pe facebook , dar acum câteva luni domnul Cătălin Mihăilă și domnul director Bogdan Mihăilescu aveau poze împreună în Tailanda. Adică nu știu ce să vă spun, aici aproape, în Tailanda, sunt prieteni și poate apar și din Turcia, am înțeles că sunt pe rețele de socializare din Turcia. Cum se promovează oameni în această primărie? Acesta este modelul PSD- ist? îmi pare rău că nu este domnul Primar! Voiam să am un dialog cu domnia sa!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Domnul Feroiu, până la urmă interpelarea pentru cine e?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Interpelarea este pentru administrația PSD, pentru ceea ce înseamnă aparatul de la resurse umane, pentru domnul Primar, pentru dumneavoastră domnilor consilieri, ca să știți adevărul! Este o interpelare pentru mai multă lume! Cum a ajuns acest transfer și necesitatea acestui lucru! Doamna Niță vă rog să dați la departamentul de specialitate și domnului Primar să ne răspundă în scris sau cum dorește domnia sa să ne spună pe ce competențe sau cum s-a făcut acest transfer de pe o zi pe alta, Colegii mei de la Lehliu Gară mi-au spus ” noi nu-1 cunoaștem”! Păi nu aveau cum să-l cunoască că n-a trecut o zi pe acolo, adică a fost transferat după o zi la noi în primărie! Asta este prima interpelare, las colegii, după care o să mai am o interpelare, vă rog frumos!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: îmi cer scuze că din cauza mea nu are cine să vă răspundă!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mă văd nevoit, fiind domnul primar plecat, să răspund, pentru că situația este hilară! Probabil că domnul Mihăilă nu era în stare să ia concursul la Primăria Sectorului 2 și s-a dus la Lehliu Gară, a dat concursul acolo că e mai simplu, s-a transferat a doua zi. Asta ne vorbește despre abilitățile dânsului de a lua concursul, despre cunoștințele pe care le are sau pe care nu le are! Dacă era un om corect, venea, așa cum ne-a spus în timpul celor doi ani jumate, trei ani de mandat, că este un om corect și vrea să ne ajute! Venea Ia concurs aici, dădea concursul, îl lua și activa în cadrul primăriei. Dar să mergi într-o comună sau într-un oraș depărtat și să dai concursul acolo, să te transferi a doua zi, deci e evident că a fost o ocolire a concursului pe care trebuia să-l dea aici! Cum prietenul dânsului și colegul dânsului de partid de la filiala PSD Sector 2 s-a gândit că e chiar domnul Mihăilă de la Lehliu Gară, util să-l ajute pe fonduri europene la București?? iar e ridicol să nu ne dăm seama că e o folosire a banilor publici pentru a-și aduce colegul de partid, prieten, să lucreze sau să nu lucreze, că nu știm exact ce face. Această deplasare în Turcia a doi angajați de la departamentul de fonduri europene este hilară din nou! Ce să facă în Turcia? Fonduri europene nu se dau!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Plajă!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: E clar, o plimbare pe bani publici! O angajare pe bani publici și o plimbare pe bani publici! Solicit Corpului de Control al primarului să investigheze de ce a fost nevoie de domnul Mihăilă să fie adus de la Lehliu Gară. Este aici cineva de la Corpul de Control? Nu e! O fi tot în Turcia! De la Resurse Umane, vă rog să avem pentru viitorul Consiliu un raport care să ne spună de ce a fost nevoie să fie adus de la Lehliu Gară tocmai pe domnul Mihăilă? Est cineva de la Resurse Umane? Nu? Tot în Turcia? Să nu politizăm! Dar vrem să știm de ce a fost nevoie tocmai de fostul nostru coleg, care n-a vrut să vină la Sectorul 2, s-a dus la Lehliu Gară! Putea să vină la noi la concurs, așa era frumos! Cererea e ca la viitorul consiliu să se vină cu un raport complet și de Resurse Umane și de la Corpul de Control, de ce a fost nevoie de aducerea domnului la Sectorul 2, cu ce se ocupă dânsul zi de zi pe aici și ce treabă a avut în Turcia? Am trei întrebări!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Mai am eu o propunere! Cred că sunt și în spiritul legii! Noi consilierii putem să propunem o comisie de anchetă să vedem cum domnul Bogdan Mihăilescu s-a angajat, brusc după aia și-a adus prietenul la Sectorul 2, printr-un transfer de Ia urbanism de la Lehliu Gară!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Domnul Viceprimar, sunt cetățeni care vor să vorbească! Chiar așa o țineți de o jumătate de oră ce a făcut Mihăilă?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu vă mai apărați prietenul de la PSD, colegii de la USR! Am înțeles alianța USR-PSD !

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Haideți să organizăm o comisie de anchetă, vă rog frumos domnule Președinte.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: E foarte bună propunerea și aș vrea să votăm pentru acest lucru!

Domnul consilier local Uiescu Constantin Cristinel: Domnul Președinte, eu zic să depășim acest moment. S-a vorbit de PSD, s-a vorbit de altele....

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu s-a vorbit de PSD, s-a vorbit de cum sifonați banii publici! De faptul cum vă ajutați nepoții, cum vă ajutați oamenii, cum vă ajutați acoliții, despre asta este vorba! Asta știți să faceți!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Nu se poate să aud la fiecare ședință de Mihăilă!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu, nu se poate atâta timp cât domnul fost consilier este angajatul primăriei pe bani publici! Iși ia salariul în fiecare lună!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: S-a făcut o propunere!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Da, propun o comisie de anchetă din consilieri. Doamna Secretar ne poate spune baza legală în care se poate face, cum putem să o facem, membrii comisiei, astfel cum să analizăm exact competențele, exact ce am spus! Domnul Mihăilescu cum a fost angajat în primă fază și cum a reușit să-i ceară transferul bunului prieten, domnului Cătălin Mihăilă?! Este extrem de simplu!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Doamna Niță, vă rog!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 ai Municipiului București: Regulamentul și Legea 215 prevede că se pot constitui comisii de analiză și verificare care se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local dar care să cuprindă mandatul, capacitatea de reprezentare, fiind necesar astfel, întocmirea unui proiect de hotărâre. Voi transmite solicitările dumneavoastră către compartimentul de resort din primărie și către domnul Primar și în baza informațiilor primite de dumneavoastră puteți întocmi un proiect de hotărâre, așa cum ați făcut în mod similar și la verificările acelea cu privire la rapoartele Curții de Conturi, rapoartele Direcției de Audit, dacă vă amintiți, în primul an de mandat.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Atunci a fost verificare. N-a fost comisie de anchetă

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu există comisie de anchetă, că nu suntem Consiliul Penal, suntem Local și atunci se numesc comisii de analiză și verificare. Așa scrie în textul legii! Care verifică și anchetează, dar nu cred că există termenul acesta fiind specific penal, dar trebuie reglementat un mandat și obiective iar celelalte servicii sunt obligate să vă pună la dispoziție informațiile solicitate. Mulțumesc!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Bun, deci facem o hotărâre ședința viitoare!

Domnul consilier local Dinu Alexandru: Bună ziua! Am și eu o interpelare pentru domnul Gârbu: am înțeles că la școala ”Rosetti” este un bazin dezafectat Dacă putem cumva., cum s-a făcut la Școala 25 să găsim un partener să-l putem reda copiilor.

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv DGAPI Sector 2: Bună ziua! Este vorba de Liceul ”C.A. Rosetti”, el a fost trecut pe lista PMB ului pentru finanțare. Am primit acum două săptămâni un răspuns din partea dumnealor că nu mai este inclus pe lista de investiții neavând fonduri suficiente. Vom căuta soluția juridică cu colegii de la departamentul juridic și în cel mai scurt timp și cu conducerea unității de învățământ, vom veni în fața dumneavoastră cu o variantă legală și care poate fi pusă în operă. Mulțumesc!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Rog pe domnul director Gârbu ca până la viitorul consiliu să vină cu un proiect pentru a deschide acest bazin! Este păcat să stea închis, părăginit, am așteptat după capitală 2 ani de zile. Dânșii sunt în faliment, am înțeles! Au făcut firme publice, au alte priorități. Deci, vă rog, la primul consiliu veniți cu un proiect pentru găsirea unui partener sau veniți dumneavoastră cu o soluție proprie.

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv DGAPI Sector 2: Bazinul este descoperit, dezafectat. E un pic diferit față de Școala 25 deoarece acolo era un bazin funcțional.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Poate prinde vara asta! Cred că toată lumea este de acord să găsim o soluție! Nu mai pierdeți timpul dacă tot v-a spus capitala că n-are bani!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Trecem la altă interpelare! Domnul Șerpescul

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Am o întrebare pentru doamna director economic: Primăria Sectorului 2 este în situație de faliment sau nu? La televiziuni și peste tot s-a spus că toate primăriile suntem în faliment, că nu mai sunt bani! Aș vrea , prima întrebare, să mi se spună dacă suntem sau nu în faliment!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, nu suntem în faliment, suntem foarte bine financiar, avem un grad de îndatorare foarte mic. Primăria Capitalei a anunțat, politic, că sunt în faliment pentru că au avut cheltuieli aiurea, spun eu, firmele acelea, petreceri și altele, vouchere, populisme d-astea!-

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Atunci am o rugăminte către administrație! Situația din sectorul 2 în privința țânțarilor și a șobolanilor situația este exasperantă. Vă rog mult faceți o ședință deîndată sau luați niște măsuri, până Primăria Capitalei va fi în stare să poată să efectueze acele deratizări, să putem să le facem noi! să ne gândim la copii noștri cu care mergem în parcuri, prin piețe, peste tot. Toată lumea se teme de șobolani, ți-e frică să mai ieși! de țânțar' nu mai vorbesc - tigrii de platani, ploșnițe, căpușe. Cred că nu trebuie să stăm să fim mâncați! cred că mai bine din bani trebuie să-i redirecționăm și în așa ceva! Asta a fost prima interpelare!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viccprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Voiam să vă răspund la a doua întrebare! și deratizarea și acțiunea de stropit contra țânțarilor sunt în atribuțiunile stricte ale capitalei nu ale sectoarelor, dar pentru că cetățenii nouă ne semnalează lipsa acestor acțiuni, crezând că noi trebuie să le facem. Am făcut foarte multe demersuri la capitală și cu greu acum 2 săptămâni, mi-au spus că au semnat în sfârșit contractul, și le-am solicitat pentru a verifica modul în care se face stropitul contra țânțarilor, pentru că nu mai am încredere în ce face capitala, am solicitat să mi se dea traseele pe care se va acționa și orarul, pentru că vreau ca prin ADP să verificăm dacă se respectă acele traseele, orarele și viteza de mers pentru că trebuie mers cu o viteză mai mică pentru a fi eficient stropitul! Dacă merg cu 50-60 la oră, nu este eficient! I-am rugat să ne dea aceste date, încă nu ni le-au dat, vom face demersuri să ni le dea pentru că este de datoria noastră măcar să verificăm ce fac ei! Vă promit că mă implic personal și mai fac demersuri să ni se dea aceste date. Mulțumesc pentru preocupare!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Legat de taxa de habitat! știm că taxa de habitat deja se plătește! Până pe 30 trebuie plătită prima tranșă, rugămintea este să transmiteți celor de la SUPERCOM următoarele: când vin și ridică gunoiul, cel căzut din saci sau din pubele pe jos, nu-1 mai ridică! Să vină cu o lopată și ce a căzut să le ia, că nu mai vine nimeni după ei! Citind caietul de sarcini pe care l-ați făcut, nu s-au dat saci, nu s-a dat absolut nimic! Noi plătim o taxă și vă spun sincer eu le strâng separat dar nu mi le a luat nimeni așa! eu vreau să plătesc mai puțin dar nu sunt ajutat! Trebuie să facă cumva pentru cei care le strâng separat și nu vor să plătească toată taxa, vor mai puțin că așa e normal, vor să fie cetățeni responsabili! Adică să nu mai așteptăm până anul viitor să-l oblig pe cetățean să dea nu știu, 1,20 lei ci să dea 8 sau 9 lei , cum am hotărât!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Rog pe domnul Director Drug și pe Dragoș Teodoreci să discute cu cei de la SUPERCOM, să le facă inclusiv în scris și să-i amendeze dacă este cazul, că nu ridică în mod corect gunoiul menajer! Dacă sunt cazuri concrete vă rog să mi le semnalați mie sau domnului Drug, adresa la care spuneți că nu se ia gunoiul separat. Spun pentru toți cei care sunt interesați: operatorul este obligat să vină cu mașini diferite pentru a lua fracția uscată și cea umedă. Obligația este să vină o dată pe săptămână sau la cerere! Dacă nu vin, vă rog să semnalați primăriei de urgență pentru că o să i amendăm sau vom vedea ce s-a întâmplat! Din câte am înțeles, probleme nu sunt că nu vin și că s-au strâns cantități de fracție uscată, pentru că oamenii încă n-au înțeles acest mod de a colecta gunoiul! Sperăm ca odată cu anul viitor, pentru că astăzi în acest consiliu avem la punctul 51 sau 52 proiectul pe care l-am depus, privind subvenția integrală pentru cei care vor colecta selectiv. De la 1 ianuarie 2020 va fi taxă 0 pentru toți care vor colecta pe două fracții! E un proiect pe care cu greu l-am pus pe ordinea de zi și iată că am reușit și e bine să-l votăm astăzi pentru a avea șase luni să anunțăm oamenii de ce pot beneficia începând cu anul viitor! Dacă stăteam iar până în ultima clipă, iar se făcea în pripă și lumea nu era informată, alții dădeau informații inexacte și dezinformam oamenii! Vă mulțumesc încă o dată că aveți un simț civic deosebit!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Mai am o interpelare pentru DGAPI, pentru domnul director! De fapt este o rugăminte: zilele trecute am fost la niște consilii de administrație unde toată lumea salută intrarea în reparații a școlilor, dar rugămintea lor este pe cât posibil și cât ne permitem, să fie gata până la începerea școlilor, mai ales că școala începe mai devreme! Asta vă roagă ei! Dacă se poate să urmăriți ca lucrările să fie finalizate până la începerea școlilor! Am înțeles că la unele școli vin niște inspecții de la minister până la începerea școlilor!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv DGAPI Sector 2: Sunt două componente ale programului nostru de reabilitare și modernizare: partea de reparații curente unde facem 51 de săli model și 19 grupuri sanitare, și componenta cealaltă care înseamnă reabilitare, consolidare și modernizare pe toată unitatea de învățământ, anul acesta vom începe lucrările pe 16 unități de învățământ, unde unele dintre dumnealor necesită si consolidare. Problema este foarte clară: două luni de vară lucrările sunt

»

complexe, lipsa lucrătorilor este acută după cum bine știți, dar noi discutăm cu asociațiile de părinți, discutăm cu directorii, discutăm cu constructorii, să putem să găsim soluții ca în cazul în care vor fi întârzieri acei copii să aibă unde să meargă la școală! Dar nimeni nu-și poate asuma ca în două luni de zile o școală de 8000 m poate fi reabilitată, modernizată și consolidată. Este absurd! Eu vă spun cum stau lucrurile cu adevărat, fără să ascundem nimic. Vă asigurăm că tot ce ține de DGAPI vom face să putem începe anul școlar la timp și în condiții normale!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu mai știu de câte ori am mers la DGAPI și am făcut ședințe cu cei care făceau achiziția, să termine achiziția înainte de începutul vacanței! știe domnul Gârbu că aproape m-am rugat de ei, le-am zis că le dăm zile libere, bonusuri, orice să termine ca să nu pierdem zile prețioase de vacanță și iată că încep lucrările curând! Dar ce spune domnul Șerpescu, partea de reparații, aș vrea să vă asigurați că vor termina până în septembrie! Unde sunt lucrări de infrastructură mai mari, e normal să rămână partea de afară pentru după începutul școlii și să termine interiorul!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv DGAPI Sector 2: Tot ce înseamnă parte de reparații în unitățile de învățământ, vor fi finalizate până la întâi septembrie 100%. Partea de lucrări complexe nu ne putem asuma pentru că în aceste unități de învățământ nu s-au mai investit bani de când s-au făcut lucrări capitale. Tot ce s-a făcut în ele au fost zugrăveli și mici întrețineri, Abia acum când intervenim cu adevărat ne dăm seama de situația reală!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: La Coșbuc când începe consolidarea? Am primit trei întrebări astăzi!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv DGAPI Sector 2: Liceul Coșbuc garantăm că va fi finalizat la începutul semestrului 2. Lucrarea de consolidare va începe după ce va ieși de la comisia de cultură acel aviz ca să putem obține autorizația de construire. Fără acea comisie de cultură care face cu noi ping -pong nu se poate trimite spre autorizare!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Domnul Drug, adaug și eu o rugăminte la cea a domnului Viceprimar: la Școala 24 vecină cu Inspectoratul Școlar al Sectorului 2, gunoiul e transportat sute de metri deoarece mașina de la SUPERCOM refuză să vină la 20 de metri. Vă rog ca până luna viitoare, că suntem în vacanță, să rezolvați această problemă astfel încât oamenii să nu mai meargă sute de metri cu gunoiul!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Mai am o interpelare: știți că acum o lună de zile colegii au adus niște cetățeni care întrebau despre reabilitarea zonei dintre pasajul obor și piața obor, cea care este în partea parcului. întrebarea e, o lună de zile a trecut, s-au luat ceva măsuri? Puteți să ne spuneți ceva, când începe să se schimbe, să se facă pasajul, toate zonele să fie reabilitate să fie cât de cât civilizat!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ce am reușit să facem până acum sunt scările rulante care funcționează, și e un lucru foarte bun. N-am făcut inaugurarea dar e o idee bună! Se vor pune și copertine noi, am avut o problemă cu un cetățean care susținea că sunt copertinele lui și le-am dat foarte greu jos. în măsura în care vor ieși dispozițiile de desființare pentru chioșcurile ilegale care stau acolo de ani de zile, o să le desființăm vara asta pe toate!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Următoarea interpelare: doamna Antheia!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Eu vă întreb pe ceva ce am trăit personal cu domnul Viceprimar la Școala Centrală. Ne-am dus pentru evaluarea doamnei directoare și era aproape să fim "linșați” de 70 de profesoare! Oamenii erau supărați. E o situație care nu e numai la Sectorul 2, eu o întâlnesc și la Sectorul 3. Nu ar trebui consilierii să se ocupe de problemele administrative ale unei școli: de ce nu se repară, de ce i se rupe o clanță, de ce se dărâmă un perete, de ce elevul cade cu banca, podeaua este în valuri într-o clădire de patrimoniu. Sau alte probleme de genul ăsta, că nu este hârtie igienică, nici la profesori nici la elevi. E o problemă la nivel de București! Pe noi ca nație săpunul ne definește! Dacă noi în școală nu avem săpun și hârtie igienică și părintele își trimite copilul cu săpun și hârtia în rucsac, ce educație îi dăm noi copilului nostru? E atât de greu să fie un fond estimat de pe ce au cheltuit anul trecut, o sumă cu care ei să-și ia ce au nevoie? Din ce am înțeles, SEAP-ul funcționează ori foarte greoi ori nu știu să lucreze în el. degeaba banii sunt la primărie alocați daca ei nu accesează banii și tot la părinți se duc și cer! Haideți să le dăm o sumă, că nu vorbesc de construcții, vorbesc de chestii administrative la nivel de școală, în care ei să încarce ce comandă, acolo! Să găsim o soluție, că nu e numai la sectorul 2, sunt ma> multe sectoare în aceeași situație! Hai să venim noi cu o propunere în sensul ăsta, să le ușurăm situația, dacă nu accesează SEAP ul!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Domul Gârbu. vă rog să lămuriți această problemă la școlile unde funcționează și la cele unde nu funcționează!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv DGAPI Sector 2: Haideți să vă spun cum stau lucrurile! Nu este o situație general valabilă.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: La sectorul 3 este aceeași problemă! La copilului meu la grădiniță mi se cer 700 de lei lunar.

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv DGAPI Sector 2: Vă pot spune ce este în Sectorul 2! în Sectorul 2, toate unitățile de învățământ au avut buget alocat și neexecutat anul trecut, pe materiale de curățenie. Noi ajungem să-i monitorizăm pe execuție să vedem pe ce cheltuiesc banii, au suport din partea DGAPI ului pe tot ce înseamnă achiziții publice, atât din punct de vedere al achizițiilor - Legea 98, cât și din punct de vedere juridic. Am ajuns ca noi să mergem în unități și să-i monitorizăm, să vedem dacă există și dacă nu există de ce nu există săpun, hârtie igienică la baie. Dumnealor ne spun că hârtia igienică dacă o lăsăm pe sulul clasic ei scot acel sul și-l aruncă prin copaci, se joacă cu el. La fel și cu săpunul! O să-l las pe domnul Viceprimar să continue pentru că sunt niște soluții pe care dorim să le implementăm la nivelul unităților de învățământ, pentru a evita astfel de discuții și pentru a asigura copiilor de la dezinfectant de mâini, hârtie, săpun și absolut tot ce este necesar. Mulțumesc!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Și la cancelaria profesorilor, la toaleta de acolo nu exista nici săpun, nici hârtie! Acolo cine se joacă cu hârtia sau cu săpunul?

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Confirm ce spune domnul director. Fiind la comisia de buget, școlilor li se alocă buget pentru acest capitol și nu-1 folosesc!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu este vinovată direcția noastră din Primărie! Este proasta manageriere a directorului unității, a administratorului unității. Există un buget alocat pe fiecare unitate de învățământ unde au rubrică clară! Dacă ei nu solicită, eu trebuie să-i oblig? Un manager de unitate de învățământ trebuie să știe foarte clar. Niciodată nu am refuzat bani pentru așa ceva în capitolul bugetar trimis de ei!

Domnul Popcscu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș vrea să nu se mai ceară bani de la părinți pentru săpun și hârtie. Sunt profesori care cer acest lucru. Odată că noi finanțăm, dar soluția pe care am găsit-o și am propus-o domnului Gârbu, este să nu se mai folosească sisteme casnice la instituții, pentru că ele pot fi luate acasă! Propunerea a fost să se folosească, cum se folosesc în instituțiile mari din lume, în școlile de afară, sunt role mari în carcase din metal, de unde nu poți să tragi foarte mult sau nu poți duce acasă! E o soluție pe car trebuie să o aplicăm și a doua soluție, pe care o cer de ani de zile, este o achiziție centralizată pe toate școlile și dacă se poate pe toate instituțiile noastre. De ce să nu cumpărăm centralizat acele sisteme de hârtie și săpun, pentru toată lumea! Ar fi mult mai ieftin! Dacă cumpără fiecare trei săpunuri și cinci hârtii igienice, e mult mai scump și ne scapă printre degete! La finalul zilei iar nu mai sunt! Că le iau copii sau altcineva, nu știu. Nu putem angaja detectivi că se fură hârtia! Trebuie un sistem aplicat în alte țări. Role mari din care poți să iei puțin! Nime ni n-a fost nebun când a băgat sistemul ăsta! L-am rugat pe Bogdan de câteva luni de zile și o să modernizăm aceste sisteme! Dar repet! Noi finanțăm și alocăm bani pentru aceste lucruri! Este un abuz al profesorilor care cer bani de la părinți, rog părinții, public, să nu mai dea acești bani!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Cred că sunt anumite grădinițe, nu unitățile de învățământ 5-8 și liceale nu cer așa ceva! La grădinițe e ceva mai special.

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv DGAPI Sector 2: După ce finalizăm procedura de acord cadru, reparații, reabilitare și modernizare, ne ocupăm imediat de această procedură pe toată rețeaua școlară a sectorului 2.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La cele pe care le renovați, băgați deja sistemul! După aia băgăm și la restul.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Stimați colegi, voiam să vă întreb dacă vre-o unul din dumneavoastră a avut curiozitatea să se uite acasă pe filmările acestor ședințe? Avem o oră jumătate în care suntem tăcuți vinovați de un președinte de asociație care nu știe de taxa de habitat după 6 luni și în care anchetăm săpunul și hârtia igienică din școli!!!! Avem 54 de puncte de asumat prin vot! Haideți să trecem la ședință.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Subiectul să știți că este important.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Era o estimare, ce s-a cheltuit anul trecut să aibă la dispoziție, să nu mai stea să ceară pentru prostii, despre asta era vorba! Să aibă o anumită autonomie administrativă mică.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Este vorba despre administratorii din școli care sunt iresponsabili sau pur și simplu le este lene să-și facă treaba și asta e tot! Ei au tot ce le trebuie, mai puțin organizare și logică.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: S-a înțeles declarația politică a colegului nostru Zaharia.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Eu voi fi cu o declarație foarte scurtă! Vreau să vă spun că am primit enorm de multe reclamații de cum își face treaba Poliția Locală a Sectorului 2. Domnul Dobrilă e în sală? Este în Turcia și el! am ieșit prin parcurile din sectorul 2 și intenționat m-am uitat ce mizerie este. Oricât s-ar chinui ADP-ul să stângă mizeriile unora, dacă nu avem cine să dea amendă, legea e bună dar dacă nu are cine s-o aplice și încărcăm birourile de funcționari publici și pe teren avem din ce în ce mai puțini oameni, nu este un lucru ok! De aceea acum pot să anunț oficial că de săptămâna viitoare mă voi deplasa în teren. Nu știu dacă țineți minte, vechii noștri colegi, de domnul director Geangu! Vă promit că în fiecare zi tot ce intră sub incidența legii, voi filma și voi face public! Nu se poate ca Poliția Locală să nu vadă că există tot felul de comercianți ambulanți, că este mizerie pe jos, că se aruncă chiștoace, că sunt băuturi alcoolice în parcuri, că se pescuiește în parcul Plumbuita, etc. sunt zeci și zeci și zeci! Nu trebuie decât să ieși pe stradă și să te uiți! nu mai accept așa ceva și vă garantez că aceste lucruri se vor întâmpla! Mulțumesc!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnul Președinte, cineva spunea că au trecut deja două ore! Nu contează cât stăm! Stăm pentru binele cetățeanului Sectorului 2! Stăm până la miezul nopții! Mulțumesc!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: S-a reținut și declarația dumneavoastră!

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Voiam să fac și eu o remarcă pentru domnul director Gârbu: este vorba despre Școala Emil Racoviță, unde trebuie urgent două clase pentru copii pentru clasa pregătitoare! Deja s-au înscris 50 de elevi! Vor la parter lângă un grup sanitar!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv DGAPI Sector 2: Este o singură problemă, trebuie văzut cum găsim o soluție pentru că contractul subsecvent 8 deja a fost semnat, se lucrează pe el, să vedem ce economie putem face la alte școli pentru a face aceste două clase!

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Astăzi a avut loc ședința!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv DGAPI Sector 2: Noi trebuia să știm din timp, cumva!

Domnul consilier local Pușcașu Marian: încă ceva! La Leonida nici un profesor nu poate să parcheze că vin cei de vizavi. Acolo este necesară o barieră!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv DGAPI Sector 2: Este necesară o barieră și acei stâlpișori cu lacăt! In această vară o să rezolvăm!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: S-a făcut plan de școlarizare Iară să știe că nu are săli de clasă?

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Astăzi a fost ședința, astăzi mi-au adus la cunoștință, eu i-am adus domnului director!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Mai este o interpelare. Am o rugăminte pentru domnul Drugău: avem o problemă la Creșa Sinaia, una din cele două creșe pe care le avem la acest moment. Curtea este neamenajată, terenul este doar pământ, este puțin în pantă și după fiecare ploaie este efectiv nămol în curtea creșei. Din punctul meu de vedere de specialist, durează o singură zi pentru a se nivela acel teren și a se pune un gazon. Se poate rezolva această problemă? Și când?

Domnul Drugău Alin Vasilică, Director General ADP Sector 2: Sigur se poate rezolva! Directorul de la DGASPC Sector 2 poate solicita ADP Sector 2 conform protocolului pe care dumneavoastră l-ați aprobat acum 2 ani pentru acest lucru!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Dacă există acest protocol și în mod sigur domnul director va face această solicitare, mai am o rugăminte! Domnul Drug, dacă vă aduceți aminte, acum două ședințe, tot la școala 24, a fost legat de drumul de acces către școală. Când plouă este dezastru! Până când începe școala, se poate asfalta drumul de acces la școala 24? Este cea de lângă Inspectoratul Școlar, unde e plin de gropi. Este și o sesizare scrisă de la Școala 24.

Domnul Drugău Alin Vasilică, Director General ADP Sector 2: Din câte cunosc est un drum de servitute, dar o să mai verificăm încă o dată! Dacă nu e domeniul public, cum să asfaltăm noi?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am mai discutat despre problema respectivă și e un drum care nu e domeniul public! Să vedem cum găsim o soluție. Voiam să salut reprezentanții galeriei Dinamo în sală, în numele Consiliului Local și aș vrea să vă rog, pentru că dânșii au venit în legătură cu propunerea, cu proiectul meu de la numărul 54. Aș vrea să vă rog să devansăm punctul 54, să-l punem undeva între 3 și 4, să nu-i ținem pe oameni 50 de puncte! Dacă sunteți de acord! Este propunerea mea 54 să-l votăm ca 3 BIS, între 3 și 4! Proiectul meu a fost de pus de mai mult timp dar mi s-a întors de mai multe ori și a ajuns azi!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Oricum ăsta merge repede pentru că noi facem o solicitare către Consiliul General.

Domnul consilier local Costache Jean: Domnul Președinte, puteți avea o mai multă rapiditate în a conduce această ședință? Mulțumesc!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Supunem la vot propunerea domnului Popescu!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: 54 să devină 3 bis!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: După votarea ordinii de zi, așa cum s-au mutat și interpelările de la final la început, așa se poate face și această modificare la ordinea de zi, dacă doriți să relocați proiectul de la 54 să se analizeze!

Se supune la vot propunerea ca proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București a Stadionului Dinamo, înscris la punctul 54 pe Ordinea de zi, să fie dezbătut după punctul 3 de pe Ordinea de zi, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - 1, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVA: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Bcldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Alexandru Adrian

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Proiectul 54 va trece pe poziția 3 bis.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am și eu o cerere: proiectul 9, 28, 29 să fie scoase de pe ordinea de zi! La proiectul 9 nu este planul atașat, la 28 și 29 este aceeași situație, este un proiect incomplet și solicit să fie scoase de pe ordinea de zi!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă-mi permiteți, conform legii, proiectele nu pot fi scoase de pe ordinea de zi decât cu acordul inițiatorului.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: De ce nu este la 9 planul atașat?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Primarul, consilierul sau cel care inițiază proiectul pot să retragă un proiect de hotărâre!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Să trecem să votăm proiectele de pe ordinea de zi!

Este prezentat punctul nr.2, proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni',

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Avem propuneri?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Pe colega noastră Iolanda Bughiu, pentru că este foarte creativă ! Mulțumesc!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Altă propunere mai este?

Domnul Popcscu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 ai Municipiului București: Conform înțelegeri pe care am făcut-o între grupuri la începutul mandatului era locul UNPR , d-aia nu mai sunt alte propuneri! Era locul dânșilor și au desemnat-o pe doamna Bughiu .

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Doamna Iolanda va avea onoarea de a fi pentru a doua oară președinte! S-a reținut declarația noastră politică! Deschidem votul pentru nominalizarea doamnei Bughiu!

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZA -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angeia, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Chiricuță Ion

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr.3, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local;

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Trebuie să luăm o pauză pentru verificarea documentației de către comisie pentru validarea mandatului unui consilier local!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule consilier, haideți, gata, pot să dau și eu citire procesul verbal al comisiei de validare?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vă rugăm frumos doamna consilier!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Astăzi, 26.06,2019 comisia de validare aleasă de Consiliul Local Sector 2 al Municipiului București în ședința constituită din data de 23.06.2016 a examinat în conformitate cu articolul 33 din Legea administrației publice locale, din Legea 215/200, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legalitatea validării mandatului unui consilier local, comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate și a hotărât să propună validarea mandatului de consilier a doamnei Iordache Floriana Isabela, drept pentru care s-a încheiat procesul verbal!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Vă rog să votăm validarea noului coleg, proiectul numărul 3 a fost aprobat! O invităm pe colega noastră să depună jurământul!

Doamna consilier local Iordache Isabela Floriana: „Jur să respect legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 2 al Municipiului București, așa să îmi ajute Dumnezeu!”

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Cătălin Constantin, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Andrei Robert Alexandru

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Vă rog să așteptăm puțin până va fi operată colega noastră în calculator, ca să putem trece mai departe! Ați votat proiectul 54, ca proiect 3 bis!

Este prezentat punctul nr.3 bis, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București a Stadionului Dinamo;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în primul rând, am reformulat din punct de vedere juridic, o să vă citească doamna Niță!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru conformitatea cu normele de tehnică legislativă și competențele administrației, domnul Viceprimar, a formulat un amendament, în sensul că, se reformulează titlul proiectului după cum urmează:,, (...) privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în București, Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 7-9, aferent stadionului Dinamo, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al Municipiului

A București și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 In mod corespunzător se reformulează și articolul 1, care se completează cu un aliniat 2, care cuprinde datele de identificare ale imobilului. în aliniatul 2 se precizează datele de identificare ale imobilului și sunt menționate în anexa 1, care cuprinde construcțiile și terenul aferent pentru care se face această solicitare către Consiliul General al Municipiului București. Am luat act de acest amendament, urmează să fie supus la vot și în raport de votul dumneavoastră se va reformula proiectul.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Avem două amendamente!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimaru! Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, este un amendament care conține niște reformulări, am discutat cu doamna Niță, țin de tehnică legislativă, vroiam să revin la fondul proiectului, în primul rând, apropo de ordinea suplimentară, v-am spus proiectul este depus de mai mult de 5 zile, a fost discutat, a fost dezbătut, chiar în spațiul public, cererea pe care am facut-o celor de la Ministerul Afacerilor Interne, să facă ceva pentru acest stadion, ori să se apuce să îl facă, ori să ne lase pe noi să îl facem, demersul acesta nu are legătură cu vreo dorință ascunsă, vrem noi să facem neapărat stadionul, să nu îl facă altcineva, nu, am așteptat cu toții 30 de ani să vedem că se face ceva acolo, nu s-a făcut nimic, tot timpul au apărut probleme, când să se întâmple ceva se găsea câte un motiv, sau apărea un motiv, pare că suntem într-o poveste tristă și văzând că se apropie Campionatului European, când va fi nevoie de terenuri de antrenament la un anumit standard, am văzut că totuși nu se face nimic, suntem amânați, noi ca cetățeni, suporteri, iubitori de fotbal, în general suntem amânați și acea perspectivă a unei investiții, a unei modernizări a stadionului se îndepărtează din ce în ce mai mult, văzând că nimeni nu face nimic la nivelul Ministerului de Interne, am spus întâi public, am cerut public celor de acolo să ne lase pe noi să facem această investiție, nu am primit nici un răspuns, am decis și vă rog să mă credeți că m-am consultat cu oameni de fotbal, cu suporteri ai galeriei care folosesc în mod frecvent stadionul, m-am sfătuit cu toți aceștia, cu colegi consilieri locali, cu colegi din primărie și credem că este cea mai bună variantă, să cerem ca acest stadion să vină în administrarea Sectorului 2, măcar temporar, ca să îl putem moderniza, după aceea dacă se consideră necesar de guvern să îi dea înapoi la Ministerul de Interne, sau să îl aibă Primăria Capitalei, cum se decide, noi nu vrem neapărat să devină al nostru, vrem să investim și să îl modernizăm pentru că este o investiție publică necesară Sectorului 2, Bucureștiului și suporterilor, cetățenilor care iubesc fotbalul și care vor să meargă acolo în condiții civilizate și să vadă spectacol de calitate, acesta este scopul demersului meu, strict juridic noi, astăzi facem un prim pas, cerem acordul Primăriei Capitalei, pentru că suntem o unitate sub administrativă, cei de la capitală trebuie să ne dea acordul ca să cerem împreună Guvernului transferarea acestui activ, repet el rămâne tot în domeniul public al statului, nu își modifică proprietarul, doar că vine în administrarea Sectorului 2, nu ni-1 transferă ca pe o proprietate, tot public este și tot statul este proprietar, noi sectorul nu suntem proprietari pe nimic, totul este pe domeniul public al statului, dacă se dă o Hotărâre de Guvern, sau o Hotărâre de Consiliu General, putem să cedăm anumite lucruri pe care ie administrăm temporar, acesta este demersul meu și vă rog pe toți consilierii prezenți să sprijiniți acest demers ca ultimă variantă, văzând că alte instituții care trebuiau să își facă treaba, nu au facut-o, ne implicăm noi ca să modernizăm stadionul Dinamo, Vreau să vorbesc și despre situația anacronică, în general în toate statele civilizate arenele sportive de acest tip sunt în administrarea primăriilor, foarte rar, mai mult în țările fost comuniste sunt ministere care administrează, am fost cu toții pe stadioane în Europa de Vest, știm că sunt în administrarea primăriilor, de primăria unui sector, sau a unui oraș mai mic, sau mai mare, dar așa este normalitatea, arenele sportive să fie în administrarea primăriilor și așa cum am mai spus de multe ori, consider că banii publici trebuie să fie destinați infrastructurii sportive, sportului de masă, îndeosebi pentru copii, am refuzat întotdeauna să finanțăm echipe profesioniste, noi Primăria Sectorului 2 și orice instituție publică, cred că are obligația să investească în infrastructura sportivă și în sportul de masă pentru copii, care are ca roi prevenția și sigur din sportul de masă provin și vârfurile care ajung să facă sport profesionist, este o investiție utilă, o investiție corectă și necesară pentru sectorul 2 și pentru București, vă mulțumesc mult și sper ca să votați în unanimitate acest proiect!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnule Popescu, la ce va-ți referit, la acest proiect care a fost publicat astăzi la ora 13 și 30 de minute, Legea 215 prevede foarte clar, acest proiect de îndată, trebuie să treacă pe la toți consilierii, dacă nu face cine trebuie, am mai discutat acest lucru, de ce nu ați trimis dumneavoastră proiectul la toată lumea, eu acum dacă întreb, dacă avem avizul la comisia juridică și transparență, la juridic nu avem aviz.....

Domnul consilier local Costache Jean: La transparență este!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Cred că sunt semnate, domnule consilier avizele!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Deci sunt semnate, de ce nu ați transmis proiectele tuturor consilierilor?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu l-am depus conform legii la....

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Am mai trecut prin astfel de situații și v-am rugat să trimiteți când depuneți, la toți consilierii ca să evităm aceste situații!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este o situație pe care am abordat-o în comunicarea publică, a fost o situație pe care am discutat-o de nenumărate ori, nu este nouă, toată lumea știe de situația dezastruoasă de la stadionul Dinamo, într-adevăr, sigur aș fi putut să vă trimit proiectul, dar nu cred că aflați informații în plus față de cele pe care le-am vorbit public, față de cele pe care 1-e știm iubitorii sportului în general și a fotbalului în particular, știm cu toții că acel stadion suferă de lipsa investițiilor, trebuie să fie modernizat, mai are puțin și cade pe noi, cei care mai mergem pe acolo, știm cu toții că ar fi nevoie de o parcare supraetajată în subteran, la intrarea stadionului care poate deservi toată zona și spitalul de urgență și locuitorii din zonă pot parca acolo, atunci când nu sunt activități sportive, sunt modele în alte orașe, sunt stadioane în orașe, unde cetățenii, cu doar câteva ore înaintea meciului, trebuie să elibereze ca să fie folosite locurile de cei care vin la meci, este un loc care trebuie să fie viu, să fie folosit de cetățenii, orașului, sectorului.....

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Am intrat în ordinea de zi, acum sunt foarte importante detaliile!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este un subiect extrem de important, așa cum este dacă vreți și hârtia igienică și săpunul. Stadionul Dinamo este o investiție necesară pentru Sectorul 2, este foarte importantă, poate că trebuie să discutăm 3 ore, pe el, ne asumăm acest lucru, am venit în acest consiliu nu ca să trecem superficial prin subiecte, că avem treabă, dacă avem treabă, mergem acasă!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: M-am referit la faptul că, acum 2 zile s-a ținut comisia juridică și dacă aveam acest proiect se putea da aviz, în acest moment, proiectul nu are aviz la.......

Domnul Popcscu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu știu, nu le trimit eu la comisii...

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință. Așa cum prevede legea, nu se întâmplă, am mai avut aceste situații, rugămintea este ca de acum înainte aceste proiecte să fie...

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Din ceea ce știu eu, are aviz la comisia juridică!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectul întrunește toate condițiile legale pentru a fi votat, ca să nu ne mai agățăm de anumite motive, că ar fi sau nu ar fi, deci îmi asum acest lucru, este perfect legal!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Prima dată să votăm amendamentul precizat de doamna Niță.

Se supune la vot Amendamentul Viceprimarului Sectorului 2 nr. 2645/26.06.2019, la punctul 3 bis, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București a Stadionului Dinamo, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 24, NU - 0, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință:Vă rog să votăm proiectul cu amendamentul votat!

Se supune la vot punctul nr. 3 bis, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București a Stadionului Dinamo, cu amendament, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU -1, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin CristincI, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.4, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modalității de gestionare și utilizare a sumelor obținute din vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii în condițiile Legii nr, 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget finanțe,aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabili

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Comisia de comerț, aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Vreau să anunț că membrii comisiei 550, de vânzări spații comerciale, nu vor vota acest proiect, motivele sunt legale!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Aș vrea să știm și noi în mandatul acesta de cei 3 ani care au trecut, până acum, câte spații comerciale sau vândut, ce sume sau încasat pe Legea 550 și ce sume au încasat cei trei consilieri, de la Consiliu Local!

Domnul consilier local Costache Jean: Pot să răspund eu, ca președinte al comisiei!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Vrem în scris!

Domnul consilier local Costache Jean: O să vă dăm și în scris, o să aducem hârtia respectivă, cu toate vânzările respective și cu tot ce s-a încasat, de cei 3 membrii, mă rog suntem 5, dar zic de cei 3 membrii ai Consiliului Local care fac parte din comisia Legii 550, Jean Costache, președinte, domnul Chiricuță și domnul Șerpescu, care ia luat locul domnului Militaru.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnule președinte, aici nu merge a luat locul, cutare, atenție, toți ceilalți au fost votați prin consiliu...

Domnul consilier local Costache Jean: Domnul Șerpescu a fost votat supleant la comisia Legii 550.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: A preluat calitatea, dar trebuie votat, să vă spună doamna Secretară, conform legii trebuie votat în consiliu, cum au fost votati si cei trei.

1 1

Domnul consilier local Costache Jean: Dragul meu coleg, iartă-mă că îți spun, dar el este supleant!

Domnul Popcscu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Fiind mai mulți supleanți trebuia ales unul dintre ei!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: în momentul de față nu avem un proiect promovat în acest sens, nu se poate discuta nimic în acest moment, avem deja un supleant, în afară de supleantul care a preluat calitatea de ...

Domnul consilier local Costache Jean: Vom face un proiect pentru următorul consiliu!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Din ce am înțeles din acest proiect, am înțeles că se dorește limitarea remunerației consilierilor, în funcție de ce au vândut, nu greșesc, din ce știu, legea nu stipulează clar, dacă vinzi sau dacă nu vinzi îți iei banii, vreau o părere juridică din partea doamnei Niță, pentru că este foarte important! Nu este vorba dacă este bună sau nu, este vorba că este Secretarul Primăriei, este obligată să ne dea o părere juridică....

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: După cum observați și dumneavoastră, este un proiect promovat de Primarul Sectorului 2, care are și calitatea de ordonator de credite, iar potrivit Legii 550, este stabilit și reglementat ca responsabil pentru modul de gestionare și funcționare a activității de vânzare a spațiilor comerciale. Având în vedere, poate, eu știu din a urgenta și motiva implicarea consilierilor, pentru că bănuiesc, că nici unul dintre membrii comisiei, nu vor aprecia că un procent de 15%, din valoarea unui imobil, este insuficient a fi dedicat indemnizației consilierilor, cu referire la hotărârile Consiliului General, indemnizația se acordă pentru activitatea desfășurată, legea nu prevede lunar, este adevărat în hotărârea Consiliului General s-a prevăzut lunar dacă este activitate desfășurată lunar și urmare unor studii efectuate la nivelul direcției economice, din câte înțeleg și a direcției juridice, dat fiind că pe rol se află un litigiu în care o parte dintre membrii comisiei solicită indemnizației, astfel cum a fost stipulată, în hotărârile Consiliului General, dar trebuie raportat în mod subiectiv și analizat la activitatea desfășurată, s-a constatat că dacă sar plăti așa în mod formal din procentul stabilit de hotărârea de consiliu general, la momentul de față, ne-am afla la un procent de 130% din valoarea spațiilor vândute, de această comisie în intervalul de timp de când au preluat mandatul și în acest context a considerat că se impune o implicare ca și ordonator de credite pentru a gestiona în mod corespunzător, raportându-se la procentul de 15% care se duce către stat, care prevede expres, că banii, sumele se utilizează expres pentru proiecte publice, ori în condițiile în care am analiza formal hotărârile Consiliului Generai , raportat la activitatea lunară care poate fi sau nu cuantificată, adică dacă semnăm de exemplu 3 adrese într-o lună, credeți că se impune plata unei indemnizații de 50% din indemnizația primarului, mă rog asta este un exemplu pe care, nu știu, nu îl verific și nu vreau să îl analizez eu, se referă la activitatea desfășurată conform legii, atribuțiile prevăzute de lege, vinde evaluează, aceea este activitatea, motiv pentru care și la nivelul instanței, se va stabili dacă erau sau nu îndreptățiți la un anumit procent și ca să nu mai existe aceste discuții interminabile, între comisie, între direcția economică, domnul primar a intervenit și a stabilit un procent menit să asigure și fonduri pentru derularea proiectelor publice... domnii nu au primit indemnizație stabilită....

Domnul consilier local Costache Jean: Colegul meu, domnul Iliescu, a făcut parte din această comisie, noi dăm banii înapoi, să dea și dânsul!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: încă se încasează și acum din ce a vândut domnul Iliescu!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Doamna Secretar a făcut o precizare și anume că, membrii comisiei, sau la singular, un membru din comisie, a făcut solicitare de plată.....

Domnul consilier local Costache Jean: Eu nu fac parte din instanță, sunt retras din proces!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa cum am spus de la începutul mandatului, PNL, cu toate că aveam dreptul să facem parte din această comisie, am renunțat să mai avem un membru acolo, sunt alți trei colegi, astăzi într-adevăr, am discutat și eu cu domnul Primar situația care nu este normală, nu poți să primești mai mulți bani, decât se iau pe spațiile respective, care sunt spații publice și tu ca cel care te ocupi să vinzi, să îți iei un comision mai mare decât valoarea, este un lucru inacceptabil, un lucru cu care nu putem fi de acord și de aceea, noi PNL, susținem această limitare, astăzi ne aflăm în situația ridicolă, ca un consilier de la USR, să dea în judecată primăria pentru că vrea să își ia 130% din valoarea spațiilor pe care le-a vândut, deci dacă a venit la Primăria Sector 2, să se îmbogățească pc banii publici, este jenant, să mai dea și în judecată primăria, să ceri, deci tu vinzi 3 spații cu 100 lei și să vrei pentru asta un comision de 130 lei, astăzi singurul consilier care mai este în instanță cu primăria, este domnul Chiricuță de la USR, care așa salvează Bucureștiul, luând ..... bugetul public, vrând să ia o sumă mai mare decât valoarea

spațiului la care a fost de față când s-a vândut, nu a avut nici un merit în aducerea acelei valori, doar că era acolo și pentru asta, domnul Chiricuță de la USR, a dat în judecată Primăria Sectorului 2, pentru a cere 130% din banii pe care i-a adus, vă dați seama suntem în 2019, cred că asta este salvarea Bucureștiului.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnul Chiricuță atacă tot timpul directorii de direcții, da....

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Nu v-am dat cuvântul!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Vă plac banii publici, să ia un serviciu, pentru că nu are serviciu.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: S-a reținut declarația politică a domnului Popescu!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Colegul meu nefiind de față și nu a putut să dea un drept la replică, vă rog dacă nu mai sunt luări de cuvânt, să votăm proiectul!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: îmi asum ce spun, procesul a fost început de cei 3 membri, dar mai este doar dânsul, un consilier nu mai este, e la Consiliul General, domnul Costache s-a retras din acel dosar, iar domnul Chiricuță, dă-i și luptă cu banii publici, că vezi doamne ce a muncit pentru primărie, este jenant, încă o data,pentru treaba aceasta, dacă se poate, nu știu, domnule președinte poate propuneți treaba aceasta, știu că este colegul dumneavoastră, dar este jenant, să vrei să iei banii, este un furt!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Mai sunt și alții, care firmele lor, au trăit pe banii publici! Mai e unul Pâslaru!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ca să fiu corect situația este cumva similară cu a domnului Mihăilă, care a venit de la Lehliu Gară!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dar el deocamdată a luat pe o lună banii!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și cu diurna de Turcia!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Discutăm deja în afara ordinii de zi, Ia ordinea de zi, vă rog, dacă aveți un comentariu!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: De ce nu lăsați instanța să decidă, instanța știe cel mai bine dacă are sau nu dreptate, trebuie să facem noi polemizări aici...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Adică vi se pare normal să primească 130%, din valoarea banilor pe care ia adus, așa la bunul simț!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doamna consilier, această hotărâre nu intră retroactiv, tot instanța hotărăște!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Procentul acesta de 130% se referă la o estimare a indemnizației tuturor membrilor, inclusiv a secretarului, dar eu am renunțai din 2017, cumulat cu a tuturor membrilor din comisie și reprezentantului Ministerului Finanțelor și reprezentantul unei unități de administrare, deci adunat și estimat indemnizația tuturor membrilor raportat la ceea ce a stabilit Consiliul General rezultă acest procent de 130%, nu este vorba de faptul că unul dintre consilieri ar solicita acest lucru, aceasta este concluzia, analizând activitatea comisiei raportat la ce s-a vândut și ce se solicită și se fapt asta se solicită instanței, această sumă care ajunge la procentul de...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aici discutam principial!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Principiul dumneavoastră l-am înțeles, dar eu doream să clarific cu fiecare membru al comisiei.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu contează, este principial, dacă participi și aduci un milion de euro bani publici, nu trebuie să iei un milion trei sute de mii, chiar dacă sunt cinci persoane, sau nu știu, cât crede domnul Chiricuță de Ia USR, că trebuie să își ia comision că vinde un spațiu public!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Să știți că ne ridicăm și plecăm toți!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este jenant să știți, este jenant și faptul că îl apărați!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Este jenant modul în care vă faceți capital politic în timpul unei ședințe!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Asta este culmea doamna Bugner, tocmai dumneavoastră, așa ceva!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mie îmi este jenă de dânsul, dar dumneavoastră văd că îl susțineți!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Vorbiți o oră jumătate de pomii vopsiți în două parcuri ca să câștigați ce? Râde toată lumea de asta!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnule Zaharia dacă aveți un comentariu strict la proiect, vă rog!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian : Ultima intervenție și voi fi scurt, fără a repeta pe domnul Viceprimar, dar aș vrea să punctez faptul că, acum câteva minute vizionam un filmuleț pe facebook, cu domnul Chiricuță care își exemplifica activitatea în cadrul consiliului, vă aduc aminte că o parte dintre dumneavoastră dragi colegi, ați luat parte la diverse comisii de negociere, de ce a fost și la Olari și la sere, nimeni nu a avut nimic de câștigat și a fost o activitate pro bono, ca domnul Chiricuță din lipsă de activitate să ceară atât de mult și în condițiile în care a fost susținut de Primăria Sector 2, de colegii din aparat, de colegii de la Eminescu au susținut acele nuduri, expunerea acelor nuduri acum câteva săptămâni, este foarte, foarte urât să ai atâta susținere, totuși să ceri și să îți dorești mai mult decât poate să îți ofere, este cu mult prea puțină etică să ai atâta pretenții de la noi!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: S-a reținut și declarația dumneavoastră politică!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Nu este o declarație politică, este o certitudine, în instituția Primăriei Sectorului 2, s-au afișat...

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Sunteți pictor? Ați făcut facultatea de arte plastice ca să estimați o părere critică?

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre pentru aprobarea modalității de gestionare și utilizare a sumelor obținute din vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii în condițiile Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU -1, ABȚ- 4, NU VOTEAZA - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Cela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: lordache Isabela Florina, Zaharia Răzvan Cristian, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Cătălin Constantin, Costache Jean, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.5, Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget finanțe,aviz favorabil'

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Avem vreo interpelare pentru doamna director? Dacă nu avem să trecem la vot!

Se supune la vot punctul nr. S, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ - 3, NU VOTEAZA -3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.6, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 103/2019;

Domnul consilier local Costache Jean: Avizul de la transparență, favorabil.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind, stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 103/2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZA - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentai punctul nr.7, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 41/2001 privind transmiterea în folosință gratuită a unor imobile către Direcția Venituri Buget Local Sector 2;

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Cred că este o greșeală aici, doamna Niță!

Domnul consilier local Costache Jean: Avizul de la transparență, favorabil

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget finanțe,aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 41/2001 privind transmiterea în folosință gratuită a unor imobile către Direcția Venituri Buget Local Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela, Bughiu Iolanda Luminița, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.8, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C..L. Sector 2 nr. 123/2019;

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia de protecție, aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Avizul de la transparență, favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 123/2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.9, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Unic de Ordine și Siguranță Publică al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, nu a dat aviz pozitiv și am înțeles că nu se poate scoate de pe ordinea de zi, pentru că domnul Primar nu mai este present.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Practic vă spun eu, nu a fost votat în comisia juridică, nu are avizul comisiei juridice, nu există aviz pentru acest proiect....

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnule Feroiu vă dau cuvântul mai încolo, dacă mai trebuie completări!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: în concluzie nici nu trebuia să intre pe ordinea de zi, dacă nu are aviz.

Domnul consilier local Costache Jean: Avizul de la transparență, favorabil!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Nu sunt anexele!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Atenție, nu a intrat acest proiect pe ordinea de zi, nu are avizul comisiei juridice, doamna Niță, eu unul propun să intre în ședința viitoare, pentru că nu are avizul comisiei juridice, la momentul în care sau discutat nu era pus pe site, votam planul dar nu vedeam planul, deci era o problemă, votam ceva ce nu exista, documente lipsă, deci nu are aviz, atenție nu are avizul comisiei juridice, dacă dumneavoastră considerați că întrunește toate calitățile de legalitate puteți să spuneți public, eu unul consider că nu ar trebui să intre astăzi pe ordinea de zi.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Mai este asemănătoare si situația de punctul 28 și 29!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Inițiatorul proiectului nu mai este de față, dacă nu mai sunt......

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doamna Niță, vă rugăm! Dacă are orice aviz, ne întoarcem, dumneavoastră ne spuneați că atunci când nu are avizul comisiei juridice, nu poate să intre pe ordinea de zi, am mai avut o dată discuția aceasta, transparența întrunește și trece și peste comisia juridică, spuneți-ne care este........

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Feroiu, discuția a fost o discuție de principiu care nu s-a finalizat tranșant printr-o idee, legea nu-mi prevede mai multe avize, sau mai puține avize, sau un singur aviz, îmi face referire la raportul comisiei de specialitate, acum raportat la obiectul proiectului, la ceea ce reglementează, planul de ordine publică și existența unui aviz al comisiei de transparență, pe care eu îl apreciez inutil ca și la multe dintre ele, pentru că în mod normal ar trebui să fie cele supuse consultării publice, dar sunt și altele care necesită într-adevăr un studiu din această perspectivă, ori planul de ordine publică, nu din această perspectivă este avizat, ca și transparență, motiv pentru care și eu apreciez că nu ar putea fi supus aprobării în ședință publică, dar în momentul de față, nefiind de față nici inițiatorul, nu știu cum să se retragă de pe ordinea de zi!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu îl punem la vot, extrem de simplu!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș vrea în primul rând, să semnalez speța, adică nu ar trebui să mai apară în discuția unei comisii un punct care nu are toate anexele, sau anexa principală, măcar downloadată, un lucru care nu trebuie să se mai întâmple și într-adevăr și din perspectivă legală și din perspectiva unui exemplu ca să nu creăm un precedent, ar trebui să nu îl votăm astăzi, pentru că domnul Primar nu este, propunem retragerea și o să explic, pentru că îi țin locul.....

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu cred că mai degrabă îi supuneți la vot și îl votați conform discuțiilor!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Adică rugămintea mea, punctul nu este, e un plan ok, este o problemă de precedent, deci rugămintea mea dacă nu aveți ceva împotrivă, măcar abțineți-vă, ca să nu se înțeleagă, ca am fi împotriva unui plan și data viitoare când va întruni toate condițiile, pentru că repet, nu este bine să creăm un precedent că ceva se poate vota fără să fie văzut.

Se supune la vot punctul 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Unic de Ordine și Siguranță Publică al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 8, NU - 3, ABȚ — 13, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Feroiu Dumitru Silviu, Oprea Dumitru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Stanciu Ion, Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentat punctul nr.10, proiectul de hotărâre privind aprobarea, implementrarea și finanțarea proiectului” PENTRU SĂNATATEA COPIILOR NOȘTRI” pentru anul școlar 2019 - 2020;

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ, aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget finanțe, aviz favorabil!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Ținând cont că este un proiect care este despre sănătatea copiilor noștri, dacă tot îl vom vota acum, aș dori ca rezultatele să ne fie spuse și nouă, ca să știm ce măsuri se pot lua, ce putem face să sprijinim, nu știu, școlile, poate prin parlamentari, cu celelalte măsuri,, prin care putem să îi protejăm și vă spun și de ce, în clasa a 8 a și noi am fost duși la control și acolo am observat că aveam și scolioză și cifoză, datorită ghiozdanelor foarte grele pe care le aveam și ce căram după noi, deci măsuri se pot lua, dar dacă tot aprobăm un proiect, hai să îl facem și viabil, în care după aceea să putem să luăm și niște măsuri în care chiar să ne ajutăm copii, că despre ei este vorba, ei sunt viitorul nostru

Domnul consilier local AdrianAlexandru președinte de ședință: Este un amendament?

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Un amendament să ne fie adus și nouă rezultatele sondajului, să ne fie adus și nouă la cunoștință!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureșt* înțeleg că este mai mult o solicitare, nu neapărat amendament și să fie o informare către consiliu, la finalul acestui proiect.....o să se întâmple.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Stau cu mâna ridicată de un sfert de oră!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: îmi cer scuze, nu v-am văzut!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Este vorba despre faptul că după cum sună proiectul, copii aceștia vor fi duși la un examen radiologie, ceea ce mie mi se pare normal să se facă, numai după un consult de specialitate, că nu toți copii au scolioză, sau cifoză și asta trebuie văzut de un specialist, ori așa cum sună proiectul, spune că, medicii de specialitate sunt balneofizioterapeuți, din câte știu eu și știu, că am lucrat 40 de ani în spital, radiologul este una, balneofizioterapeutul este alta, deci sunt două specialități diferite, copilul care trebuie să meargă să facă, știu eu, un examen radiologie, trebuie să fie desemnat de către un medic de specialitate, nu scrie în proiect, aș vrea să se clarifice punctul acesta.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Am vorbit cu domnul director Gârbu și a spus foarte clar că în caietul de sarcini care se va face la selecția de oferte va fi de la medicul radiolog la până la fizioterapeut și așa mai departe și în afară de aceasta se pune problema de a folosi o aparatură non invazive, care să nu atace pe copii, este vorba de cei de la clasa 5 a până la a 8 a, pentru că aici se depistează.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Nu este trecut clar în proiect, dumneavoastră ați vorbit, dar eu în proiect nu am văzut, aceasta este cererea mea!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Eu vă spun ca o persoană care are probleme la coloană și pentru că nu a putut fi depistată, nu a mai putut fi corectată, dacă se intervenea până la șapte ani și cumva este tardiv, propunerea mea să se înceapă de la clasa 1 a.....

Domnul consilier local Costache Jean: Domnule Șerpescu ai avut o propunere și ai dat-o mai departe......

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Propunerea mea este să se înceapă de la clasa I, ca amendament!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Colega noastră propune ca amendament ca intervalul să fie de la clasa I.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: în proiect nu se specifică vârsta, așa că se poate duce și mai jos, domnule președinte!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Obiectul principal al acestui proiect este de solicitare către Consiliul General al Municipiului București pentru obținerea acordului în vederea obținerii și implementarea proiectului pentru sănătatea copiilor. Au, într-adevăr, și documente subsecvente, însă acelea vor intra în vigoare, vor mai putea fi analizate până la obținerea avizului de la Consiliul General, pentru că implementarea se va face numai după obținerea acestui accord. Prin urmare, cu siguranță vor mai fi propuneri, care vor putea fi adresate ulterior aprobării, domnului care a inițiat proiectul.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Forma finală va reveni în consiliu local, deocamdată este un acord.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Rămâne amendamentul pentru următorul proiect, când va reveni cu proiectul efectiv și este precizat și acum în acest proiect, suma.

Se supune la vot punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea, implementrarea și finanțarea proiectului "PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOȘTRI" pentru anul școlar 2019 - 2020, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- 5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lcnuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.ll, proiectul de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu străzile și arterele din domeniul public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2prin Administrația Domeniului Public Sector 2;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget finanțe,aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia transparență,aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București; O să înceapă o perioadă în care se vor asfalta foarte multe străzi, erau străzi care nu erau în administrarea noastră, facem această hotărâre pentru a le avea în administrare.

Se supune la vot punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu străzile și arterele din domeniul public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚII, NU VOTEAZĂ- 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Radu Gheorghe, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.12, proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a devizului general pentru obiectivul de investiții "Demolare construcții existente, relocare utilități și extindere clădire principală în vederea construirii noului centru de monitorizare pentru Poliția Locală Sector 2

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Avize comisia de buget.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget finanțe-favorabil și transparență

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Interpelări?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Părerera mea este că se cheltuiește foarte mult pentru această clădire, dar obiectivul principal? Acolo nu se alocă mai nimic. Adică echipamentele de supraveghere sunt zero.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acest centru unic, după cum îi spune și numele, are ca scop adunarea centrelor care sunt astăzi mai multe, într-unul singur pentru a eficientiza această monitorizare și așa cum cerem și noi am cerut și eu și colegii din consiliu să fie mai puțini oameni alocați monitorizării și mai mulți oameni pe stradă. Este un pas care ne va duce la acest lucru. Un centru unic, se restrânge numărul oamenilor care monitorizează, astăzi sunt prea mulți. Valoarea va fi dată în urma unei proceduri de achiziție publică, deci este o valoare estimată, nu este valoarea finală.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Aș dori eu să fac un comentariu, dacă-mi permiteți. Este vorba de un buget de 22,9 milioane estimat, pentru o clădire în care se vor reloca cele șase rețele existente în acest moment. Din păcate, în acest moment, în acest proiect se face referire doar la ziduri, nu se precizează nimic, ce se va reloca în această clădire, nu a apărut un proiect unde și cum, se vorbește doar despre ziduri, iar documentația proiectului nu este completă, din studiul de fezabilitate prezentat lipsesc de vize, părți desenate, documentația dacă vă uitați în plan lipsește și repet este vorba doar despre ziduri, nu se face nicio referire la rețea, ceea ce se va afla în interior. Precizez că la poliția locală au fost patru firme care și-au prezentat soluțiile, noi ca și consiliu n-am primit nicio concluzie legată de acest aspect. Chiar a fost o firmă care a vrut sa ofere soluții prin fonduri europene complet pentru tot și mă așteptam ca înainte de a apărea acest proiect, să primim o informare legată de ceea ce s-a analizat, pentru ca în acest moment, rețeaua pe care o avem noi este depășită tehnic și moral.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Am văzut că se practică la Giurgiu, la București, contracte cu statul și eram curios dacă și dumneavoastră câte firme prietene ați avut cu astea?

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Am reținut declarația dumneavoastră. Vreau să precizez că am făcut o adresă, în 30 aprilie la poliția locală, referitoare la cele cinzeci de camere în valoare de șase sute de mii de lei pe care

le-am aprobat în bugetul pe anul acesta și am avut o singură.......solicitare. Ca în

momentul în care se va face această licitație pentru aceste camere, aceste camere să respecte un protocol care a apărut în 2008. Sunt peste trei sute de furnizorii care respectă acest standard în acest moment, iar centrul nostru de monitorizare a fost pornit în 2012 și nu am primit niciun răspuns la această adresă. Repet, când sau făcut aceste prezentări, s-a primit observația că se încearcă soluții dedicate, nu. O soluție de monitorizare implică doua componente, o soluție un centru de monitorizare și niște camere. Rugămintea a fost că pentru cele cinzeci de camere, propunerea a fost că cele cinzeci de camere aprobate de noi toți anul acesta să respecte un standard, atenție implementat apărut pe piață în 2008, astfel atunci când noi vom renunța la actualul centru de monitorizare, aceste camere să fie viabile, să poata fi folosite în orice sistem. Nu am primit niciun răspuns pana acuma. Si având în vedere că după toate aceste prezentări astăzi primim doar o propunere pentru o clădire cu niște ziduri fara nicio informație legată de infrastructură rețeaua de date.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pot să vă răspund, că am înțeles de prima dată. Normal că este vorba doar de ziduri pentru că unificăm mai multe centre într-unul, normal că echipamente există nu mai cumpărăm altele, se mută toate într-un centru. Nu are legătură acest proiect cu achiziția de camere noi.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Are legătură cu rețeaua de date.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ii rog pe cei de la Poliția Locală să aducă mai multe detalii.

Domnul Pascu Gheorghe, Director Adjunct Poliția Locală: Avem un specialist arhitect al proiectului, care vă dă relații mai multe privind proiectul

Arhitect proiect: Bună seara. Dacă-mi permiteți, dacă vreți informații generale sau punctuale, plec mai întâi de la faptul că ați făcut câteva aprecieri greșite și consider că mă avizează direct pe mine și simt nevoia să vă dau câteva explicații.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Vă rog.

Arhitect proiect: Numai titlul dacă il citiți, o să vedeți că nu este vorba numai despre ziduri, este relocare. Da, dintr-o dată cuvântul relocare înseamnă că există undeva, ceva care va fi pus în altă parte.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Dar nu se precizează în proiect?

Arhitect proiect: Este suficient să-l citiți nu în diagonalei pe capitole, după care, devizul în general, are o sumă generală care cuprinde la capitolul construcții cinci milioane șapte sute care înseamnă undeva la vreo nouă sute euro metru pătrat construit, pe când restul uitându-vă la capitolele celelalte, o să observați că sunt formate din cu totul altele decât niște ziduri așa cum ați făcut dumneavoastră afirmațiile mai devreme.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: La cheltuielile pentru relocare am văzut explicații doar pentru rețelele de apă, canal, electrice.

Arhitect proiect: Nu, acela este un alt capitol. O să vă uitați la cele necorporale, spre exemplu, unde sunt aproximativ doua milioane șapte sute de lei, care cuprinde numai partea de soft și integrare inteligentă, altceva decât metru pătrat sau ora /manoperă. Da, este o chestie un pic mai amplă. Consilierul sau cine v-a informat ori nu se pricepe ori este neavizat.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Ca să nu avem aceste discuții am făcut de fiecare dată apel ca astfel de proiecte să fie analizate la comisie.

Arhitect proiect: Eu doar mi-am făcut datoria să vă informez, că eu fiind cel care a participat la întocmirea documentației știu foarte bine pe dinafară cam cum stau lucrurile acolo și nici pe departe nu se face referire doar la niște ziduri și este o chestie mult mai amplă și așa că ar trebui tratată ca atare, cel puțin vis-a-vis de mine pentru că nu face referire nu mai la ziduri.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Câte pagini are proiectul?

Arhitect proiect: Aproximativ șaptezeci de pagini, cred.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Rugămintea mea la dumneavoastră, când vor mai apărea astfel de proiecte, fără invitație, puteți veni să le prezentați la comisii?

Arhitect proiect: Dacă este nevoie.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Repet, fara să primiți invitație. Când știții că aveți un astfel de proiect pe ordine de zi.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dânsul nu este angajatul poliției locale este arhitectul proiectului. Trebuie să fie invitat.

Arhitect proiect: Eu vă prezint doar din punct de vedere tehnic ceea ce am întocmit aici și atunci, m-am văzut direct avizat și am simțit nevoia să vă precizez.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Deci, dumneavoastră ați câștigat o licitație pentru proiectare.

Arhitect proiect: Noi plecând de la temă, am observat ce doresc dumnealor. Prin titlu, dumneavoastră aflați ce am făcut noi.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Dumneavoastră ați participat la o licitație să înțeleg.

Arhitect proiect: Normal. Da.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Am înțeles. Suntem în ședință de consiliu, este greu să lămurim aceste aspecte, dar. Domnule director, puteți să-mi spuneți de ce nu am primit răspuns până acum la această adresă?

Domnul consilier local Costache Jean: Dacă doriți o să vă dea scris, domnule președinte.

Domnul Pascu Gheorghe, Director Adjunct Poliția Locală: Nu cred că ni s-a cerut.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință:Vă dau, este din 30.04.2019.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Eu am o singură întrebare, foarte scurtă.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Nu a ajuns la dumneavoastră? Deci nu știți?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule președinte, mai sunt și alți consilieri. Vreau să pun o singura întrebare din ce a spus domnul arhitect.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Nu știți de adresa, este vorba de cele cinzeci de camere. S-a dat drumul la licitație?

Domnul Pascu Gheorghe, Director Adjunct Poliția Locală: Da s-a dat drumul la licitație, nu au fost achiziționate încă cele cinzeci de camere.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Cu toate specificațiile. Și se specifică ce trebuie să respecte aceste camere?

Domnul Pascu Gheorghe, Director Adjunct Poliția Locală: Da, tot ce ați trimis dumneavoastră, se vor respecta cerințele conform licitației.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Rămâne să discutăm după ședință.

Domnul Pascu Gheorghe, Director Adjunct Poliția Locală: Da

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Haideți să trecem la vot.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am și eu o singură întrebare, noua sute euro metru pătrat construit? Așa ati spus în plan, doar clădirea?

Arhitect proiect: Raportându-ne strict la construcție, ziduri, adică ce spunea domnul președinte, cele cinci milioane șapte sute de lei împărțite la suprafața declarată duce undeva la suma aproximativă de nouă sute euro.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am pus întrebarea asta, pentru că în piață se construiește cu patru sute cinzeci.

Arhitect proiect: Se construiește și cu două sute.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Era o singură întrebare.

Arhitect proiect: Pentru că mi se adresează mie, permiteți-mi să răspund. Construcția imobiliară dedicată locuințelor are alt regim, inclusiv intrarea are o altă lățime și o altă configurație. Spre exemplu, dacă dumneavoastră aveți acasă doi metri șaptezeci înălțime, acolo vor fi trei metri și jumătate, practic este cu treizeci la sută mai mare volumul. Este un punct printre altele: incendiu, sisitem constructiv și multe altele.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Repet ce am spus mai devreme. Valoarea este estimată de proiectant și va rezulta cea finala în urma......

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Au fost foarte bune aceste lămuriri.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Haideți să supunem la vot domnule președinte.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Organizarea procedurilor de achiziție, văd o sumă o sută patruzeci de mi opt sute cinzeci și șase.

Arhitect proiect: Da, ce este cu ea.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință; Este corectă suma?

Arhitect proiect: Da, cea estimată este corectă.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Mulțumesc. Trecem la vot. Dumneavoastră spuneți că s-a luat în calcul inclusiv partea de rețea de date. Indiferent ce soluție se va alege.

Arhitect proiect: Da, inclusiv.

Se supune la vot punctul 12, proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Demolare construcții existente, relocare utilități și extindere clădire principală în vederea construirii noului centru de monitorizare pentru Poliția Locală Sector 2 ”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU -1, ABȚ— 3, NU VOTEAZA - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George,

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra,

ABȚINERE: Feroiu Dumitru Silviu, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare și recompartimentare în vederea conformării cerințelor normativelor de protecție la incendiu — Creșa Teiul Doamnei, situată în strada Teiul Doamnei nr. 99, sector 2, București ”;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București. Domnule Iliescu, vă aduc eu aminte. S-a inaugurat creșa și a venit doamna Firea și când au întrebat-o, a zis că la această grădiniță, habar nu avea unde este. Credea că este la o grădiniță ca să vă aduc aminte, când s-a inaugurat. Dar, într-adevăr s-a inaugurat în 2017 și de-abia acum îi facem sistemul antiincendiu, ciudat.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Avize comisia de buget finanțe.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget finanțe-favorabil și transparență tot favortabil.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: O să dăm pozitiv votul nostru acestui proiect pentru că este vorba despre o creșă, dar am niște observații dc făcut. Nu este vorba numai de o scară de incendiu acum, este vorba și de o recompartimentare a imobilului, recompartimentarea interioară pe normele I.S.U. Si întrebarea mea este, atunci când această cresă a fost făcută dintr-o grădiniță și s-a recompartimentat, normele I.S.U. erau în vigoare, de ce nu s-a făcut de la început cum trebuie? Acum nu o mai putem opri, sigur că trebuie făcută în criza de creșe pe care o avem. Dar, este o problemă, recompartimentam odată cum ne vine noua și pe urmă o rcrecompartimentăm și îi facem scara de incendiu, mă rog, scara de incendiu este, trebuie făcută. Banii ăia mulți care sunt necesari pentru grădiniță sunt pentru recompartimentare.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Deci este vorba de un buget de noua sute optzeci si sase mii de lei aferent acestui proiect. Va rog, domnule director, daca vreți sa faceți precizări.

Domnul Ștefan Florin Vasile, Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Dacă îmi permiteți. Analizând documentele pe care le avem în prezent, la nivelul direcției de asistență socială, întradevăr am remarcat că acest imobil după ce a fost dat în folosință, nu a respectat și nu are în prezent autorizația de securitate la incendiu, modificându-se criteriile și standardele cerințelor ISU. Acest proiect a fost reanalizat și s-au modificat parametri indicatorii tehnici, motiv pentru care vă propunem această soluție de suplimentare a DALI și a indicatorilor tehnico-economici, menționez că anul trecut a avut loc o licitație din care s-a cheltuit suma de patruzeci și șase de mi, care se scade din nouă sute opzeci și șase de mii.însă, pentru a deschide la toamna, pentru a avea un număr în plus de patruzeci de copi' care vor merge la creșe, este imperios necesar să construim această scară de incendiu și ca, compartimentele să aibă funcționalitatea ISU și să obținem într-un final și această autorizație. Vă mulțumesc!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință Domule Director vă rog să precizați câți copii sunt în această creșă, în acest moment.

Domnul Ștefan Florin Vasile, Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: în acest moment, sunt patruzeci de copii, două grupe: douăzeci și douăzeci și încă patruzeci din toamnă vom avea optzeci. Motiv pentru care avem adoptat în organigrama și structura de personal aferentă deschiderii acestei noi creșe.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Dacă nu mai sunt interpelări deschidem votul.

Se supune la vot punctul 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare și recompartimentare în vederea conformării cerințelor normativelor de protecție la incendiu — Creșa Teiul Doamnei, situată în strada Teiul Doamnei nr. 99, Sector 2, București', și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Stanciu Ion, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.14, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si ai devizului general pentru obiectivul de investita „Lucrări de amenajare si recompartimentare în vederea conformării cerințelor normativelor de proiecție la incendiu si amenajării la demisol a unui spațiu cu destinația de bucătărie” la Centrul Speranța situat în Strada Sfânta Ecaterina nr. 7, Sector 4, București;

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință' Aviz comisia de buget-fmanțe.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget finanțe-favorabil

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Avize comisia transparență.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia transparență-favorabil.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Interpelări dacă nu sunt, trecem la vot.

.S'e supune la vot punctul 14, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare si recompartimentare în vederea conformării cerințelor normativelor de protecție la incendiu si amenajării la demisol a unui spațiu cu destinația de bucătărie " la Centrul Speranța situat în Strada Sfânta Ecaterina nr. 7, Sector 4, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Feroiu Dumitru Silviu, Stanciu Ion, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.15, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Am eu o întrebare. Vă informez că am întrebat la DGAPL

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Rog toți directorii prezenți să nu mai plece și o să ii rog și pe cei care au plecat. în mod normal trebuie să se stea la consiliu. Deci, repet și din partea mea și din partea domnului primar, cred că este total de acord, directorii trebuie să stea la ședință, sau un reprezentant al său, dacă pleacă directorul.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Cam așa suntem noi respectați domnule Viceprimar.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Eu îmi informez colegii că este vorba de investiții în douăzeci și șapte de unități școlare și alaltăieri am încercat la DGAPI și nu am reușit să obțin răspunsul în trei servicii. Și anume, dacă vă uitați la poziția cinci, la școala gimnazială nr.49 apare următorul punct: consolidare, reabilitare și modernizare imobil corp sală de sport, valoare totală investiții două milioane opt sute de mii iar, la pozițiile optisprezec, nouăsprezece, douăzeci apar trei săli de sport care se fac de la zero și toate au valoare de investiții un milion șase sute.

Deci, pentru o sală existentă de sport se face consolidare valoare dublu față de o sală de sport care se construiește de la zero. Vă informez că sunt membru în consiliul de administrație al școlii, am întrebat pe doamna director despre această investiție și mi s-a spus că nu știe nimic, la DGAPI am întrebat în trei servicii și nimeni nu știe nimic. Vă citesc ce scrie în proiect.

Domnul Popa Floria: Vă citesc ce scrie în devizul general pentru școala nr.49 la care ați făcut dumneavoastră referință, prețul pe metru pătrat este de trei sute șaizeci și șase euro.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Avem în expunerea de motive la proiect, lista unităților școlare cu valoarea investiției.

Domnul Popa Horia: Eu aici mă refer strict la capitolul patru, da, pentru că ăsta reprezintă practic construcția și instalații, restul sumelor de bani prin care s-a ajuns la valoarea totală de investiții, sunt sume ori fixe, ori care au fost practic generate din procente de la aceasta sumă din capitolul patru.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Bun și la această sală de sport efectiv ce se face?

Domnul Popa Horia: Se reabilitează.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule președinte mai limităm și noi luările de cuvânt, vă rugăm frumos.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am o rugăminte. Consilierii care nu înțeleg anumite lucruri să facă întrebările la comisii. Dacă ținem toată ședința de consiliu să lămurim noi anumite lacune tehnice, nu este corect. Dacă nu înțelegem un anumit deviz. Nu are sens să ne băgăm în seamă.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Lăsați-mă să-i răspund domnului Popescu. La comisia de educație a venit doamna director Popa, doamna director economic. Am întrebat-o și nu a știut să răspundă. După aceea, am întrebat la DGAPI la trei servicii și nu au știut să răspundă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Trebuia amânat punctul, trebuia să nu-i dați aviz.

Domnul Popa Horia: Mai pe scurt. Când vorbim de lucrări de reabilitare trebuie să luați în calcul că mai există situații în care acele clădirii sunt foarte vechi și mai implică și măsuri de consolidare, iar în momentul în care ai și măsuri de consolidare, prețul într-adevăr este mai mare, dar în niciun caz nu este mai mare ca la o construcție noua.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Atenție, nu este vorba de o clădire veche, este vorba de o sală de sport din lotul...Fata mea a fost eleva acestei școli când nu exista sală de sport.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Domnule președinte, deja este dialog între dumneavoastră și domnul.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Eu v-am spus, valoarea investiției este dublă față de valoarea unei investiții unde se construiește o școală nouă. Puteți răspunde la această întrebare?

Domnul Popa Horia: Nu este adevărat. Am devizul în față.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: V-am citit ce scrie în proiect la valoarea investiției. Deci, este greșit proiectul de hotărâre de consiliu.

Domnul Popa Horia: Valoarea totală pentru școala nr.49 pe care o am eu aici, suma tară TVA este de doua milioane trei sute otzeci mii lei. Trei sute treizeci și opt virgulă patruzeci și unu.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Si cu TVA bănuiesc că este doua milioane opt sute.

Domnul Popa Horia: Da.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Și la școala nr.46 unde este doamna Popescu în consiliul de administrație, pentru ridicarea săli de sport de la zero, valoarea investiției este de un milion șase sute cinzeci și doua.

Doamna consilier local Popescu Lenuta: Da și este foarte bine.

Domnul Popa Horia: Și dacă împărțiți acea sumă la suprafața desfășurată, o să vedeți că sunt aproape opt sute de euro pe metru pătrat. Este dublu.

Domnul consilier local Zaharia Cristian: Domnule președinte, oricâte economii am face nu scoatem banii lui Chiricuță. Haideți să mergem mai departe.

Domnul consilier local Costache Jean: Domnul Viceprimar a spus o chestie adineauri, de ce nu facem așa, să nu mai prelungim așa mult?

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Domnul Costache cu tot respectul, nu ați văzut că nu a răspuns nimeni la comisii.

Domnul consilier local Costache Jean: Nu vreau să vă supăr, dar nu este normal.

Doamna consilier local Bughiu Luminița: Trebuia să propuneți amânarea punctului de pe ordinea de zi dacă nu va răspuns nimeni la comisie. Nu să căutați lămuriri câte o oră pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Doamna consilier local Popescu Lenuta: De ce amânare?

Domnul consilier local Zaharia Cristian: Nu este un dialog între dumneavoastră și restul invitaților de aici, este o ședință deschisă pentru toți consilierii. Haideți să parcurgem punctele și să terminăm odata.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: De acord.

Domnul consilier local Zaharia Cristian: Nu puteți să faceți dialog până vă lămuriți dumneavoastră. De ce nu v-ați lămurit la comisie? Și dacă nu răspundea, cum a fost la cazul precedent cu Poliția Locală il amânaț. și gata.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Am reținut opinia dumneavoastră.

Doamna consilier local Popescu Lenuta: Haideți să trecem la vot.

Domnul consilier local Zaharia Cristian: Mă repet, nu scoatem banii domnului Chiricuță din așa ceva.

Doamna consilier local Popescu Lenuta: Haideți să trecem la vot.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Am reținut opinia noastră, trecem la vot.

Se supune la vot punctul 15, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU-1, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ- 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George,

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra,

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Beldeanu Augustin Lucian, Stanciu Ion, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr. 16, Proiectul de hotărâre privind, aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Avize comisia de buget.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget finanțe-favorabil

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Comisia de transparență

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de tramsparență-favorabil

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Interpelări?

Se supune la vot punctul 16, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale aferenți unor obiective de investiții din cadrul

Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- 5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașii Marian, Dinu Alexandru, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Chiricuță Ion

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Avem o serie de proiecte cu majorarea de impozit. Ca să câștigăm timp, toate sunt avizate la buget finanțe.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget finanțc-favorabile și la transparență.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: La juridic?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: aviz favorabil.

Este prezentat punctul nr. 17, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Banul Nicolaie nr. 69, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 17, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Banul Nicolaie nr. 69, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -15, NU -1, ABȚ- 4, NU VOTEAZĂ — 6

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Chiricuță Ion ,

Este prezentat punctul nr.18, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Luchian Ștefan Pictor nr. 14, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 18, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Luchian Ștefan Pictor nr. 14, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -15, NU -1, ABȚ - 4, NU VOTEAZĂ -6

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzâroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Glodeni nr. 10, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 19, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Glodeni nr. 10, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -15, NU -1, ABȚ- 4, NU VOTEAZĂ- 6

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.20, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 fi H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Episcop Radu nr. 41, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.20, Se supune la vot punctul 20, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului je clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 fi H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Episcop Radu nr. 41, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU-1, ABȚ- 4, NU VOTEAZĂ - 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.2I, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400%> a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Moroeni nr. 60E, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 21, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată fi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Moroeni nr. 60E, Sector 2, Bucure fii, fi aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU -1, ABȚ- 3, NU VOTEAZA -5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentat punctul nr.22, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Tony Bulandra nr. 5 - 13, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 22, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200°% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Tony Bulandra nr. 5 -13, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU - 1, ABȚ - 4, NU VOTEAZĂ-5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Popescu Dan-Cristian, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr. 23, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Constantin Merișescu nr, 74, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.23, Se supune la vot punctul 23, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Constantin Merișescu nr. 74, Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU -1, ABȚ- 4, NU VOTEAZA - 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.24, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Măgura Vulturului nr. 49, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 24, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Măgura Vulturului nr. 49, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - 1, ABȚ - 4, NU VOTEAZĂ-4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miciea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iiiescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Chiricuță Ion

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Apropo de acest lucru, domnul Chiricuță mai vine?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: A plecat.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: După ce v-ați luat de el, a leșinat afară.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, că nu era în sală nici atunci. Atunci, vă rog doamna secretar, să refaceți cvorumul. Cu toate că domnul Chiricuță este plătit pentru poziția de consilier, vine doar la început și pe urmă pleacă. O avea altă treabă, doar ca sa își ia banii, că așa ne-am obișnuit. Să refaceți cvorumul începând măcar cu punctul ăsta. Este altă majoritate.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Am văzut și cursuri la care sau trecut persoane și au luat diplomă la care au venit în ultimele doua ore.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mă întrerupeți. Mă întrerupeți, nu este frumos.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Domnule Popescu m-ați întrerupt când citeam titlul proiectului.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Trebuie să fie un alt cvorum, pentru că domnul Chiricuță nu mai este aici și nu putem merge pe un cvorum fiind mai puțini în sală. îmi cer scuze că vă ajut. Președintele trebuie să vadă când cineva pleacă și să propună schimbarea cvorumului. Mulțumesc.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință:Vă mulțumesc pentru ajutor. Doamna Niță vă rog să anunțați cvorumul din acest moment.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deocamdată la proiectele cu supraimpozitare și PUD-uri nu are relevanță, pentru că îmi trebuie paisprezece voturi ca să treacă. Este vorba de majoritatea. La celelalte legate de taxe la fel și alte proiecte, raportat la numărul de douăzeci și patru de consilieri locali prezenți sau douăzeci și cinci. Cred că treisprezece voturi sunt majoritatea simplă. în momentul în care se vor supune spre aprobare, în raport de numărul de consilieri prezenți și de voturile exprimate, proiectele vor fi analizate sub aspectul cvorumului.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Trebuie spus clar că de acum suntem în sală un număr de, nu mai suntem câți eram la început. Este vorba de corectitudine, nu mi se pare nerelevant. Este un alt cvorum. Lenuța este, deci domnul Chiricuță a plecat. îi sunasem și pe colegii de la ALDE care erau până afară. Frumos este când cineva pleacă definitiv să anunțe. Nu este piață aici, vi, pleci, îți Iași sacoșa. Cine pleacă până afară, ok înțelegem și cine pleacă definitiv frumos și corect este să anunțe restul colegilor. Este un cvorum.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Doamna Niță.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 ai Municipiului București: Da, într-adevăr în sală se află un număr de 25 de consilieri locali sub rezerva că doamna Popescu va reveni.

Este prezentat punctul nr. 25, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Aleea Arubium nr. 65 - 71, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 25, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500%> a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Aleea Arubium nr. 65 - 71, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU - 1, ABȚ - 3, NU VOTEAZĂ -4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Popescu Lenuța, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentat punctul nr.26, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Dobroiești nr. 106, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 26, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Dobroiești nr. 106, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU - 1, ABȚ - 4, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lâzâroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Râzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuța, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.27, Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenurile neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Aleea Buridava tir. 59 - 61, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul 27, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Aleea Buridava nr, 59-61, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 1, ABȚ - 3, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuța, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.28, Proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru o persoană fizică din Sectorul 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Avizele

Domnul consilier local Costache Jean: bugetul-favorabil, transparența-favorabil.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Interpelări în mod sigur nu avem. Vreau doar să menționez că lipsesc anexele din aceste doua proiecte.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aceste anexe lipsesc pentru că ele cuprind date cu caracter personal. Documentele care se află postate, există clar mențiunea mea făcută, în sensul că, nu se vor posta pe site documentele care cuprind date cu caracter personal și dacă această comisie ce le analizează consideră că sunt necesare, întreaga documentație se poate prezenta comisiei. Prin urmare, la orice documentație la care observați că lipsește o anexă, aceea lipsește în mod justificat, în măsura în care se face trimitere la date de identificare.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Răspunsul doamnei secretar sigur este un răspuns tehnic și foarte corect, dar vă pun o întrebare. Ce legătură are cine este persoana căreia îi eșalonăm, este o persoană. Este vorba de un principiu. Dacă îl cheamă Iliescu sau Costache, care este legătura? Este un cetățean din Sectorul 2 care vrea să beneficieze de prevederea legală a eșalonării. De ce ne-ar interesa numele și prenumele și câți ani are? Dacă este membru unui partid, ce vrem să vedem? Care este interesul, ăsta nu înțeleg? Pun o întrebare și eu. Mă scuzați. Chiar dacă le-ați avea cu ce vă ajută? Vrem să ajutăm un om care, în baza legii, vrea să-i eșalonăm, sau nu? Să ne căutăm chichițe că nu i-am văzut numele. Nu știu, întreb.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Păi, data trecută am ajutat un mare avocat care are bani cu lopata. Așa i-am eșalonat. De aia poate lumea era curioasă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Era o asociată doamnă, nu era o persoana fizică.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Pe principiul să moară capra vecinului.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Domnule Popescu este foarte bine că se eșalonează și nu are nimeni nimic împotrivă. Dar am precizat o problemă tehnică. într-un proiect se face referire la o anexă, anexa respectivă trebuie să existe, doar să ștergi numele, datele de identificare.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București:

Doamna Secretar v-a răspuns. Dacă se dorea ,se putea cere. Eu v-am pus o alta întrebare. La ce vă folosește? Doar ca să ne aflăm în treabă.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Domule președinte. Domnule Viceprimar, îmi permiteți și mie, vă rog! Există datele, nu mai că, fiecare consilier, am aflat și eu de la tehnic, am primit o parole, pe care noi nu o prea folosim. Dacă foloseam acea parolă, am fi văzut că au datele acolo. Cu parola avem acces. Ca să nu vadă oricine identitatea persoanelor respective, probabil că s-a ales aceasta variantă. Problema este că, pe viitor, mulți nu vom intra cu acea parolă, poate ar trebui să găsim altă soluție. Am înțeles că inclusiv la proiectul nouă era atașat planul nou, tot cu parolă. Inclusiv și la proiectul noua era și planul atașat. îmi cer scuze. Am aflat mult prea târziu această informație.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Repet, noi trebuie să discutăm spețele, nu neapărat persoanele. Văd că suntem foarte interesați cine, ce datorii are, ce firmă câștigă, ce firmă nu câștigă, să fie firma aia nu cealaltă, Chiar nu sunt importante. Stimați colegi, spețele sunt importante.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Domnule Popescu îmi pare rău. Am reținut declarația dumneavoastră, dar nu este corectă. Nu s-a făcut referire la nicio persoană s-a cerut un document.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Domnule Iliescu aveți avertisment pentru că ați vorbit fara să vi se dea cuvântul.

Se supune la vot punctul 28, proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică din Sectorul 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Nicuiina, Popescu Dan-Cristian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.29, Proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru o persoană fizică din Sectorul 2 al Municipiului București',

Se supune la vot punctul 29, proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică din Sectorul 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NUCI, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Nieulina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Chirîcuță Ion

Este prezentat punctul nr.30, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Periș nr. 15, Sectorul 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Aviz de la urbanism domnule Zaharia.

Domnul consilier local Zaharia Cristian: Toate cele opt PUD-uri care urmează să le votăm au aviz favorabil, Vă mulțumesc mult! Fără probleme, fără alte rețineri.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Dacă nu sunt întrebări la acest proiect, vă rog să votați!

Se supune la vot punctul 30, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Periș nr. 15, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU- 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZA -6

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Cela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Beldeanu Augustin Lucian, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.31, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Catrinței nr, 19, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 31, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Catrinței nr. 19, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Popescu Dan-Cristian, Radu Gheorghe, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr. 32, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Gureni nr. 13, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 32, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Gureni nr. 13, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU-O, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ -2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Feroiu Dumitru Silviu, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr. 33, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Bd. Lacul Tei nr. 69A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 33, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Bd. Lacul Tei nr. 69A, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharîa Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.34, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Mențiunii nr. 91F, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 34, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Mențiunii nr. 91F, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr. 35, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Pantelimon nr. 225, bl. 66, sc. 3, ap. 87, Sectorid 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 35, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Pcintelimon nr. 225, bl. 66, sc. 3, parter, ap. 87, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum. DA - 24, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- l

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.36, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Brădești nr. 22 - 24, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 36, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Brădești nr. 22 - 24, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.37, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Hiramului nr. 19, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 37, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Hiramului nr. 19, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU-O, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Dinu Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.38, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Icoanei (situația nr. 1);

Se supune la vot punctul 38, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Icoanei (situația nr. I), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU -1, ABȚ- 5, NU VOTEAZA - 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian

ABȚINERE: Bughiu Iolanda Luminița, Radu Gheorghe, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgcta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.39, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația nr. 1);

Se supune la vot punctul 39, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația nr. 1), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -15, NU -1, ABȚ- 6, NU VOTEAZA - 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Constantin Angela, Bughiu Iolanda Luminița, Radu Gheorghe, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.40, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Teiul Doamnei Ghika (situația nr. 1);

Se supune la vot punctul 40, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika (situația nr. 1), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU -1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ -2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Gcorgeta Alexandra

ABȚINERE: Constantin Angela, Bughiu Iolanda Luminița, Radu Gheorghe, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.41, proiectul de hotărâre privind, acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Parc Plumbuita (situația nr. 1);

Se supune la vot punctul 41, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Parc Plumbuita (situația nr. 1), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - 0, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Constantin Angela, Radu Gheorghe, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița, Andrei Robert Alexandru, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.42, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Parc Plumbuita (situația nr. 2);

Se supune la vot punctul 42, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Turbinei nr. 25 și 27, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU-O, ABȚ - 4, NU VOTEAZĂ- 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bughiu Iolanda Luminița, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: Radu Gheorghe, Andrei Robert Alexandru, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentat punctul nr. 43, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Parc Plumbuita (situația nr. 3);

Se supune la vot punctul 43, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Parc Plumbuita (situația nr. 3), fi aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU -1, ABȚ - 5, NU VOTEAZĂ - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Constantin Angela, Bughiu Iolanda Luminița, Radu Gheorghe, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentat punctul nr. 44, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Sf. Antonie Colentina (situația nr. 1);

Se supune la vot punctul 44, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Antonie Colentina (situația nr. 1), fi aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 0, ABȚ - 5, NU VOTEAZA -3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Constantin Angela, Bughiu Iolanda Luminița, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Trecem la proiectele de pe ordinea suplimentară pe care le-am primit ieri.

Este prezentat punctul nr.45, proiectul de hotărâre privind revizuirea indicatorilor tehnico ~ economici aferenți pentru 8 obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 92/2007 și H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012;

Se supune la vot punctul 45, proiectul de hotărâre privind revizuirea indicatorilor tehnico - economici aferenți pentru 8 obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 92/2007 și H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 1, NU VOTEAZA -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian,

NU VOTEAZĂ: Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr. 46, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor autoturisme pentru activitățile specifice ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Se supune la vot punctul 46, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor autoturisme pentru activitățile specifice ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentat punctul nr.47, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 111/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Eu voi avea aici o interpelare.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Din câte știu eu este legat de licitația pentru delegarea serviciului, este obligatoriu să corelăm documentația depusă pentru licitație cu Regulamentul.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Demersul acestui proiect, este urgentarea licitației pentru salubritate în Sectorul 2. Cei de la ANAF ne-au trimis o serie de modificări pe care trebuie să le facem în documente. O modificare, era necorelarea dintre Regulamentul nostru vechi din 2015 și ce era prevăzut în documentație. Și aveam două variante: ori să adaptăm Regulamentul ori să modificăm documentația, cel mai corect era să adaptăm Regulamentul și am inițiat acest proiect pentru al acorda cu documentația, fiind mai noi datele de acolo. Deci, are ca scop urgentarea licitației.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Doamna Bocea Victorița- Director Executiv Direcția Achiziții și Contracte Publice când pornește licitația? Pentru că sunt mai multe cerințe de la ANAF, documentația a fost încărcată, nu a pornit.

Doamna Bocea Victorița Director Executiv Direcția Achiziții și Contracte Publice: Licitația a fost inițiată, documentația are avizul condiționat de aceste modificări, cu cât vom face modificările mai repede, putem să le retransmitem spre validare.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Noi am aprobat acum trei luni de zile.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dar nu ați spus cine să câștige! Trebuie să știe oamenii aceștia, spuneți-le complet.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Deci, când pornește licitația efectiv?

Doamna Bocea Victorița Director Executiv Direcția Achiziții și Contracte Publice: Caietul de sarcini este aprobat, este cel pe care îl cunoașteți.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Dați-le citație că asta era întrebarea.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Să primesc aceste cerințe de la ANAF, și o să îmi dau seama cât mai durează până începe licitația.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu faceți abuz de funcția de președinte, acele date vi le putem da, dacă este legal, eu nu știu că sunt publice, mă rog are nevoie pentru firma....

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Toate cerințele ANAF, să știm cât mai durează până se actualizează documentația.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: înțeleg că o firmă nu trebuie să câștige, și trebuie să ne spuneți cine trebuie să câștige ca să știe și oamenii de la Achiziții. Vă dăm și datele, ca să le puteți transmite unde trebuie, este clar, e OK nu este nicio problemă, ajutăm firmele!!!!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Nu cred că mă puteți acuza pe mine de intenții dubioase.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu v-am acuzat de nimic.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Eu de doi ani mă lupt să se facă această licitație.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deci, atenție, în spiritual adevărului procedurile pentru licitație pentru achiziții au început deja, haideți să spunem adevărul, vreți să vă mai întreb odată când ați anulat taxa? In ce dată? Iar vă uitați...

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Am depus ..., este proiect Consiliul Local Sector 2 să se retragă din procesul....și nu a fost pus pe ordinea de zi, despre ce vorbim!

Domnul consilier local Popescu Lenuța: Domnule președinte, vă rog să votăm.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Am și eu o interpelare. Uitându-mă pe draftul care a fost prezentat, rog consiliu sau aș supune atenției consiliului, da, se poate la art. 108 spune: nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de către operatorii de salubritate, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională după cum urmează: articolele nu le spun, spun doar sumele, 1000-2500 lei, 1500-2500 lei mi se par infime pentru o firmă, astea aș dori să le majorăm, astfel încât ei să fie interesați să-și facă treaba, la o mie îi ia jumătate din salariu și a scăpat. Eu mă gândisem undeva, cine este din administrație poate să ne spună dacă este legal, dar măcar să plecăm de la 10000 Euro în sus, adică, să simtă că nu își face treaba. Altfel, le votăm de pomană, mizeria va fi și o să fim toți răspunzători că am votat aceste lucruri.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din păcate cuantumul amenzilor, este reglementat și de legislație și de Consiliul General al Municipiului București si atunci noi trebuie să ne încadrăm în acele limite, nu putem pune oricât. Bine putem da mai multe amenzi, mai multe de 1000 lei fac mai mult. Noi nu putem da amenzi după bunul plac sau după cum apreciem noi, într-adevăr suma este mică pentru o firmă.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Dăm amenzi la persoanele fizice de 50 de milioane, iar la o întreprindere care...poate găsim o variantă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din păcate la persoane fizice dăm amenzi între 100-2500 lei, și se plătește jumătate din minim, chiar dacă îi dai 2500 lei poate plăti în termenul legal 50 lei care este jumătate din minim.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Felicitări ați votat și dumneavoastră, să nu mai spuneți că nu ați votat.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La licență s-a dat drumul de mult, acum am modificat Regulamentul, induceți în eroare colegii.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Nu mai induceți în eroare.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule președinte, nu suntem la piață, nici la circ, licitația a început și nu mai vorbiți peste mine și spuneți o minciună licitația a început, vreți să vă mai întreb încă o dată când ați anulat taxa?

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnule Popescu ați făcut o afirmație foarte gravă.

Domnul consilier local Popescu Lenuța: Putem să trecem la proiectul următor?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Procedura de achiziție a început,

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Vă rog să vă retrageți afirmația,ori să explicați.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cum să-mi retrag ceva ce este adevărat.

Domnul consilier local lliescu Constantin Cristinel: Ne auzim și noi aici? Suntem în ședință, în semn de protest vom părăsi sala cam toți consilierii, dacă mai continuați în halul ăsta ca președinte. Nu se poate așa ceva să purtați discuții interminabile, pe niște subiecte care nu interesează pe nimeni.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: S-a reținut opinia dumneavoastră, pentru ultima dată.

Se supune la vot punctul 47, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 111/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ— 0, NU VOTEAZĂ— 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, fordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, lliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion,

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Bughiu Ioianda Luminița, Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentat punctul nr. 48, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr 396/13.12.2018 privind prorogarea unui termen și stabilirea de măsuri tranzitorii aferente contribuției pentru economia circulară;

Se supune la vot punctul 48, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 396/13.12.2018 privind prorogarea unui termen și stabilirea de măsuri tranzitorii aferente contribuției pentru economia circulară, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU-0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Chiricuță Ion

Punctul nr. 49 a fost retras de pe ordinea de zi-

Este prezentat punctul nr. 50, proiectul de hotărâre pentru aprobarea asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu Societatea de Transport cu Metroul București "Metrorex" S.A., în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea / dezvoltarea infrastructurii edilitar - urbane aferente stației de metrou Pipera;

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Nu am înțeles, dacă acum ne și angajăm cu sume de plată sau este o negociere și apoi va fi prezentată din nou Consiliului Local Sector 2.

Domnul consilier local Popescu Lenuța: METROREX are foarte mulți bani și le facem noi?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: METROREX care ține de Guvernul României, actualmente Guvernul Dăncilă!

Domnul consilier local Popescu Lenuța: Sunt plini de bani.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cu toate că sunt plini de bani, nu au fost în stare să modernizeze gura de metrou de la stația Pipera.

Domnul consilier local Popescu Lenuța: Și cu ce sunt eu de vină că ei nu sunt în stare?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu nu sunt de vină și nici dumneavoastră, numai că cei 60,000 de cetățeni care tranzitează această stație în fiecare zi, merg și lucrează acolo, au dreptul, merită mai mult, merită o stație modernă. Noi Primăria Sectorului 2 prin ADP Sector 2 vrem să le oferim această infrastructură. Este corect pentru cetățenii care merg acolo, este corect pentru investițiile de miliarde de euro, care generează venituri la bugetul local de zeci de milioane de lei pe an, dacă nu mai mult și să facem ceea ce METROREX nu face. Să facem infrastructura exterioară a stației de metrou Pipera.

Domnul consilier local Popescu Lenuța: Dar toate stațiile arată groaznic, ne apucăm de toate?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Stația de metrou Pipera, este cea mai folosită din București a doua după stația Unirii, și este în starea cea mai proastă. Acolo era un capăt de linie atunci când s-a construit, este o clădire meschină cu două ieșiri și este tranzitată de 60,000 de oameni pe zi chiar 80.000 de oameni. Este o investiție necesară pentru acea zonă, este o zonă importantă din Sectorul 2. O vom face noi, așa cum cei de la Sectorul 4 au făcut pentru metrou. Pentru că până la urmă partea exterioară este parte din infrastructura a sectorului, vom face un parteneriat cu METROREX în baza unui studiu și noi o vom moderniza, iar apoi a vom da înapoi în administrarea METROREX. Ea va fi folosită de către cetățenii Sectorului 2 sau cetățenii care lucrează în Sectorul 2. Este propunerea mea și vă rog să votați, este foarte important pentru Sectorul 2

Domnul consilier local Popescu Lenuța: Cât este valoarea? Cât la sută, ei cu ce vin ca bani?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ei nu vin cu nimic, noi venim cu investiția.

Domnul consilier local Popescu Lenuța: Numai noi cu banii?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Suma exactă, ca să răspund si domnului Șerpescu, va fi identificată după ce vom face acest studiu, deocamdată vorbim de o intenție, sigur nu va fi o sumă mică, dar nici o sumă extrem de mare, vorbim de partea exterioară o cupolei mai mare din sticlă cu niște ieșiri nu este un capăt de țară pentru noi și este foarte important.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Până la urmă o investiție în infrastructură este respectul pentru cetățeni, asta trebuie să înțelegem este oglinda noastră.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ține și de estetica zonei.

Domnul consilier local Popescu Lenuța: Este vorba de banii care se investesc acolo, când METROREX are atâția bani! Dacă noi facem o stație, dar sunt atâtea stații în București și toate arată ca naiba, trebuie ei să se îngrijească să facă asta.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doamnă sunt cetățenii noștri nu sunt cetățenii METROREX, taxele și impozitele le plătesc la Sectorul 2.

Domnul consilier local Popescu Lenuța: Cine le plătesc la Sectorul 2, METROREX sau cine?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Acele firme care au sediul acolo.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Atenție, și investitorii de acolo sunt plătitori de taxe și impozite la Sectorul 2, foarte mulți cetățeni care lucrează acolo stau în Sectorul 2.

Domnul consilier local Popescu Lenuța: Majoritatea nu stau în Sectorul 2

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Când facem o lucrare de infrastructură, o stradă nu înseamnă că va fi folosită doar de cetățenii Sectorului 2, este tranzitată de toată lumea.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Desigur generează impozite.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Aș putea să înțeleg că prin discursul doamnei Lenuța, PSD nu dorește o dezvoltare economică a Sectorului 2.

Domnul consilier local Popescu Lenuța: Nu mai politiza atât, o dai pe politică și uite cum arată stațiile din tot Bucureștiul, aici ar trebui să fie o treabă concertată, să arate foarte bine toate stațiile.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa este, dar după cum am spus, în Sectorul 2, Stația Pipera este cea mai tranzitată, dacă va fi un succes vom merge și la alte stații este o idee foarte bună, dacă METROREX și Guvernul României nu sunt în stare să le facă, le vom face noi.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule Viccprimar, ca termen, puteți să ne spuneți Pasajul Obor când se va finaliza, copertinele de la Pasajul Obor care nu sunt puse.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Drugău, va rog, este o întrebare a domnului consilier!

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Suntem în proces de licitație cu copertinele respective, sperăm până la sfârșitul anului, știți ce înseamnă o licitație sau presupun că știți.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Votul nostru de astăzi înseamnă și votarea automată a sumei care va fi cheltuită? Sau se întoarce proiectul?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți doamna Bugner este vorba de o asociere, în principiu, în articolul 2, se menționează că va fi împuternicit domnul Viceprimar să întreprindă demersuri, negocieri, cu sprijinul aparatului de specialitate, să stabilească condițiile asocierii și să redacteze protocolul ce va fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Dacă îmi permiteți și mie o ultimă intervenție, că v-am ascultat și nu v-am întrerupt, așa cum a menționat domnul Popescu, cred că și noi avem dreptul să primim aceste proiecte în termenul legal. Menționez că acest proiect a fost trimis ieri la orele 17, uitați câte discuții se nasc dacă noi primim aceste proiecte în termen legal, și am rugămintea la dumneavoastră să primim proiectele în termenul legal.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aveți la doamna secretar, conform legii atunci când se depune un proiect trebuie trimis la toți consilierii.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Dacă se poate acest lucru, USR a dat acest exemplu trimite proiectul la toți consilierii când îl depune.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acest proiect a fost depus de peste o săptămână.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Și fiind vorba de stația Pipera, cred că nu este de ajuns să vorbim de spațiul verde din jurul stației, trebuie să luăm în calcul și traficul din zonă, este doar o picătură să rezolvăm acele gropi care se fac când plouă. Deci, nu este de ajuns să refacem spațiul verde din jurul stației de metrou.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acum vorbim de stație de infrastructura exterioară a stației, de cupola stației de uși.

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Domnul Alexandru dați drumul Ia vot!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință; Eu votez pentru că este vorba de un protocol și urmează să revină cu proiectul.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acela este proiectul meu, mulțumesc mult.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Cu mențiunea precizată de dumneavoastră că este un vot de principiu, îl voi acorda pozitiv.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este un vot efectiv pentru un parteneriat, suma finală va fi dată de un studiu.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Și va fi supusă aprobării consiliului local, termenii negocierii, termenii protocolului și tot.

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Haideți mai departe, că doamna Niță a fost explicită.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Domnule Viceprimar, salut proiectul știu că vor urma alte serii de proiecte, vă rog să aveți în vedere că sunt 65000 de oameni care tranzitează stația respectivă, și să se facă într-adevăr ceva pentru ei și în afară de parteneriat....

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Am depășit ideea cu stația de metrou, am lămurit am votat o colaborare, alte detalii vom discuta când se întoarce proiectul acum pierdem vremea.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: întrebarea este dacă se poate face un calendar, să invitați la discuții și celelalte Primării, METROREX să găsim soluții.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am avut foarte multe discuții, chiar mâine cine este interesat la orele 14,00 este o dezbatere cu rețelele din zonă, pentru a introduce rețelele și a asfalta aproximativ 14 străzi din zona respectivă. Ne vedem mâine cu proprietarii, PMB cu toată lumea ca să găsim soluții. Deci facem lucruri în ritmul în care ne răspund și partenerii cu care trebuie să lucrăm, dar ar ține numai de Sectorul 2 s-ar fi făcut de mult.

Se supune la vot punctul 50, proiectul de hotărâre pentru aprobarea asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu Societatea de Transport cu Metroul București "Metrorex" S.A., în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea/dezvoltarea infrastructurii edilitar - urbane aferente stației de metrou Pipera, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Chiricuță Ion

Punctul nr. 51, interpelări au avut loc la începutul ședinței.

Este prezentat punctul nr. 52, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință Este vorba începând cu 1 ianuarie 2020.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă mulțumesc domnule președinte, este vorba așa cum am promis de la inițierea taxei, acum capătă formă și avem regulamentul care se va introduce subvenția integral din ianuarie 2020, adică taxa 0 dacă vreți, condiționată de colectarea selectivă. Nu așa cum s-a propus să dăm, populist,bani la oameni,vom da subvenția numai pentru cine face colectare selectivă iar procentul de minim 25% este un procent care vrea să încurajeze cetățenii să colecteze selective,în mod normal dacă faci efortul de a colecta selective obții minim 50% fracție uscată dar noi am pus 25% pentru a încuraja oamenii și a introduce acest sistem benefic pentru noi pentru mediu și pentru evitarea unor amenzi usturătoare la bugetul local pentru anul viitor și care va duce la educarea populației în acest sens. Vă rog să votați proiectul este important pentru sectorul 2.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți, sunt nevoită să fac o observație, și anume aceea că, nu pot aviza de legalitate acest proiect, există punctul de vedere anexat și afișat împreună cu proiectul. în primul rând ținând seama de probleme procedurale legate de dezbaterea publică și în al doilea rând, de insuficienta fundamentare prin rapoartele anexate, care au un caracter superficial, contradictoriu și nu fundamentează această măsură extrem de importantă. Am să formulez în scris și am să vă comunic și dumneavoastră.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă referiți la rapoartele aparatului de specialitate? Sau ale cui? Că nu sunt fundamentate corect. Proiectul în sine sau rapoartele de la departamentele Primăriei?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectul în sine cuprinde o serie de probleme pentru a fi dezbătut astfel și, dacă doriți, le reiau după cum urmează: este foarte importantă respectarea întru totul cu strictețe a procedurilor privind dezbaterea publică pentru a nu mai reveni în situația proiectului anterior din luna decembrie, când am fost nevoit să îl revocăm, și să emitem un proiect corespunzător. Este adevărat, că este vorba de încălcarea articolul 7 alin. 10, lit. d în sensul că, nu s-a respectat termenul de 10 zile după dezbaterea publică, așa cum scrie și nu pot asuma răspunderea că la un eventual litigiu acesta nu poate fi contestat. In al doilea rând, există o serie de hotărâri de la Consiliul General prin care se stabilește modalitatea de susținere de la bugetul local a unei subvenții în cazul persoanelor care colectează selectiv folosind sintagma parțial. Am comunicat aceste aspecte pentru inițiator și către reprezentanții direcților de resort, dar nu am observat o corelare cu hotărârile de la Consiliu General care sunt obligatorii pentru consiliul local. Pe de altă parte, există un fel, dacă să-i spun chiar discriminare sau împiedicare de a beneficia de această taxă legat doar de depunerea unei declarații pe propria răspundere. La nivelul Consiliul General că poate beneficia de o subvenție parțială repet, Consiliile Locale sectoarelor 1-6 pot acorda această subvenție în condițiile când le colectează selectiv și le predă la punctele de colectare. Nu spune nici că trebuie să depună o declarație până la 30 Noiembrie. Dacă un cetățean din sectorul 2 depune această declarație în 15 Decembrie înseamnă că este decăzut din dreptul de a mai beneficia de această subvenție la plata taxei, și eu apreciez că așa cuin este formulat regulamentul în esență, un lucru pe care l-ați promis și este lăudabil că se pot sprijini cetățenii Sectorului 2, dar raportat la prevederile Regulamentului este superficial întocmit, superficial argumentat și fără mecanisme clare de recuperare și de urmărire a implementării. Pe de altă parte, am propus din perspectiva Direcției Economice să fi solicitat un studiu cum s-au motivat cetățenii în interval de 6 luni de când au beneficiat de subvenția de 38%, cu aceleași argumente să-i stimulăm să colecteze selectiv. Cum îi poate stimula o declarație depusă până la 30 noiembrie să colecteze selectiv, în condițiile în care nu prea există mecanisme de urmărire și de convingere efectiv, convenție, alte reglementări care să se analizeze împreună cu compartimentele de resort. Nu vreau să împiedic promovarea unui proiect, de aceea am vrut să mă exprim așa de discret ... dumneavoastră ați citit pe site obiecția mea și să nu intervin cu aceste precizări.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Precizările ar trebui să fie complete, cine depune până la 30 Noiembrie beneficiază de subvenție de la 01 Ianuarie, se poate depune oricând acea declarație și beneficiezi imediat de subvenție deci spuneți complet măcar dacă spuneți oamenilor. Pentru a beneficia de subvenție trebuie să depună până in data de 30 punct, pentru subvenția de la 01 Ianuarie

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru anul 2019 declarațiile se depun.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: înțeleg că ar fi trebuit oprit acest proiect că este bine să îl oprim să nu se aplice, eu cred că este bine să se aplice proiectul de 01 Ianuarie dacă dumneavoastră....

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este punctul de vedere pe care îl mențin și îl voi formula în obiccțiuni. Dumneavoastră apreciați cum considerați de cuviință. Mulțumesc.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Au fost mai multe puncte de vedere neconfirmate de Prefectură este un al zecelea nu știu al câtelea este, nu vreau să mai intru în polemică cu dumneavoastră.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este rea voință domnule consilier.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Viceprimar nu-mi pot asuma, mi-am asumat în decembrie și am regretat deci, nu-mi pot asuma acest proiect, care are o fisură în procedura de dezbatere publică și are o insuficientă fundamentare legală, dacă vă uitați pe un raport de specialitate anexat nu o să vedeți niciun argument care să susțină această taxă și subvenție integrală. Nu sunt de rea credință și știți bine că nu fac asta niciodată ....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: îi dăm ocazia domnului consilier Adrian Alexandru să anuleze această taxă, aveți fisuri puteți să o atacați eu merg în instanță și vă promit că voi câștiga.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Trebuie reluată procedura, întocmit corespunzător analizat și supus spre aprobare.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu sunt de acord sa retrag proiectul, cine vrea să voteze și cine nu vrea să voteze nu votează. în lege se prevede că se face minuta ședinței dezbaterii publice în zece zile? Legea nu prevede nici un fel de sancțiune dacă nu se face, nu trebuia să-l fac eu, trebuia să-l facă aparatul de specialitate care nu la făcut, ce să fac? a fost făcut ulterior mai mult de zece zile. Așa și? este vina mea? Nu s-a făcut ca să se găsească motivul că nu este bine, legea vă spun eu dacă nu a-ți citito nu prevede nici-un fel de sancțiune dacă nu se face în zece zile. Oricum este un motiv ridicol că ai tăcut minuta întâlniri, cine a fost la întâlnire știe ce s-a discutat iar minuta a fost pusă mai încolo și ce se pierde? din discuție.

Domnul eonsilier local Iliescu Constantin Cristinel: Deci, să înțeleg că a fost în dezbatere publică.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am găsit acum marele motiv că nu s-a făcut minuta decât după 30 de zile în loc de 9 zile, este motiv să nu votăm taxa 0, chiar așa am luat-o razna cu toții?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: A fost una din observațiile de nerespectare, eu nu știu cum va aprecia instanța de judecată.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul  Sectorului 2 al Municipiului

București: Da foarte bine, putețăi și atacați.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului

București: Se postează în zece zile consemnâdu-se și menținându-se cu strictețe

termenele. Ordonanța nu spune nimic, legea nu spune nimic de o sancțiune pentru o

etapă, dar în schimb se anulează, cum s-a anulat sau cum s-a suspendat cea anterioară pentru orice element care se poate invoca chichițe eu nu am vrut să existe și m-am ocupat de primul proiect să fie în termene toate depuse.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa cum am spus mai devreme...

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă dumneavoastră vă asumați, este și un impact financiar impresionant cu privire la...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ori este impactul financiar, ori este minuta ...???

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Obiecțiile mele vizează două aspecte: procedura de dezbatere și doi, insuficienta fundamentare pentru că puteți constata direct din cuprinsul acelor rapoarte, că nimic nu indică faptul că aceasta ar fi soluția pentru ai determina să colecteze selectiv.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am înțeles, dar aprecierea dumeavoastră este selectivă, ce înseamnă insuficienta fundamentare, orice poate fi suficient sau insuficient depinde cum privești.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: îmi cer scuze domnule Duțu, începând cu raportul de buget local, se invocă H.C.G.M.B. nr.109 din 2012, care prevede că se acordă o subvenție de 10%, concluzionează că, se impune subvenția integrală conchide acesta; este singurul aspect din raportul DVBL. Trec la raportul DSP - reglementează că au obligația să colecteze selectiv și atât - îmi trebuie argumentele juridice legale care să susțină un astfel de proiect.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este un subiect îndelung dezbătut în opinia publică, îl cunoaștem eu toții, ne lovim cu toții

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nefundamentat expus în proiectul supus aprobării. îmi pare rău.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Avizul de la DVBL a fost pozitiv sau negativ asta ne interesează restul ne spune domnul Duțu.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Subiectul este foarte inportant este bine cunoscut de toată lumea, cred că nu trebuie să ne agățăm în virgule și în aprecierea unei fundamentări dacă este suficientă sau insuficientă. Sigur puteam să scriem și cinci romane sau să scriem pe o singură foaie, repet subiectul este inportant este cunoscut de toată lumea și cerut de către cetățenii sectorului 2. Vă rog colegii să voteze că acest proiect este foarte inportant. Mulțumesc mult, iar prea multe discuții pe lângă faptul că discutăm de un an de zile despre acest proiect iar trebuie să o luăm de la 0

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Se poate face selectare selectivă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acesta este subiectul și vrem să încurajăm populația să colecteze selectiv prin subvenția integrală, aceasta este discuția.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnul Popescu mă văd nevoit să vă opresc pentru că vorbiți de zece minute, în primul rând vă mulțumesc că ați precizat că dezbaterea publică s-a făcut la cererea mea, dar vreau să vă pun o banală întrebare... fiind o taxă individual, cum se va evalua în asociație de bloc, adică ,Ionescu de la apartamentul nr 10 față de Rădulescu de la alt apartament va colecta selectiv 25% cum se va face acest lucru efectiv?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: A fost dezbatere publică și ați fost prezent.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: De către cine?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Subvenția se va acorda pe punctul de colectare. Este logic.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Taxa se plătește individual.

Domnul Popcscu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Iar subvenția o vor primi toți cetățenii din bloc sau nici unul.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Nu va primi subvenția pentru că nu se colectează, nu vin mașinile.

Domnul consilier local Popescu Lenuța: Vreau să întreb eu, nu poți sa faci trei sau patru persoane din bloc colectare selectivă și să beneficieze întreg blocul de subvenție, nu este normal.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnul Popescu într-un bloc jumătate fac colectare selectivă respectiv25% jumătate nu, pe punctul respectiv cum v-ați exprimat dumneavoastră nu se fac 25% ce facem?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în primul rând din punct de vedere matematic, dacă jumătate fac așa cum am spus 50% este fracție uscată se face 25% acesta este primul răspuns al doilea răspuns este următorul: Vă pun o altă întrebare ca să vă luminez....

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Unii vor suferi.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă 50% fac se face procentul pe bloc de 25%

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Este vorba de două fracții

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă pun o altă întrebare ca să vă lumineze, ce facem noi din sectorul 2 cei care colectăm selectiv cei 10,20% dar la nivelul sectorului nu se ating target-urile pe care ni le-a impus U.E. și vom plăti cu toții amenzi, este aceiași întrebare.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Foarte simplu.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 ai Municipiului București: Unii care fac colectare selectivă o vom face degeaba pentru că la nivelul Sectorului 2 se vor plăti amenzi de milioane de EURO, așa și la bloc dacă nu vor face destul de mulți încât să se atingă acea țintă nu va beneficia nimeni. Vor trebui în bloc să colaboreze să se discute să se cunoască dacă este cazul și să aibă acest demers comun care îi va ajuta pe toți.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Sunteți conștient că acest comportament este foarte dificil de realizat la nivel de bloc, dar și la nivel de sector, să conlucrăm și să aducem o civilizație.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Eu așteptam răspuns, domnul Popescu? Colectarea selectivă nu are legătură cu taxa de salubritate, legea este demult și trebuia să se aplice. Sunt asociații de bloc care înainte când aveam tarif de 7,1 llei plăteau mult mai puțin că făceau colectare selectivă, plăteau 5lei de persoană iar acum plătesc mult mai mult.

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Vă rog să dăm drumul la vot.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă vreți să vă opuneți taxei zero nu votați.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Dumneavoastră cum votați domnul Adrian?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Dumneavoastră și USR se opune taxei zero de salubritate?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Vom fi amendați de către cetățeni chiar și voi de la PNL pentru că habar nu aveți, și vor veni cum a venit domnul președinte de asociație de proprietari și va spune că lumea îmi sare în cap.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: îi sare în cap, că timp de șase luni nu știe ce înseamnă taxa de habitat, ce președinte ești?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Se propune în regulament cum fac colectarea selectivă la un bloc în condițiile în care eu plătesc nominal, eu în casă îmi fac colectarea selectivă iar când o duc la ghenă este vraiște discutăm macro la nivel de sector, haideți să o dezbatem foarte bine.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: deschidem votul...

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnul Adrian dumneavoastră singurul motiv pentru care nu votați această taxă a fost prea târziu?

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnule Feroiu vă răspund, acest proiect l-am primit cu o oră înainte

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Acesta este singurul motiv sau dumneavoastră nu vreți să votați taxa zero pentru cetățeni, pentru cei care colectează selectiv pentru cei care muncesc, nu vă mai prelevați de niște motive simple.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Avem timp să discutăm proiectul acesta?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Avem timp să discutăm ș proiectul probabil că și colegii dumneavoastră nu au votat proiectul acesta, nu mai spuneți oamenilor când au șansa să plătească zero că plătesc 159 lei mințiți oamenii.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: împiedicați un proces în dezvoltare, trebuie să gestioneze ei singuri acolo iar lucrurile se vor dezvolta ș din mers se va schimba.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Proiectul a trecut.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Sacii primiți de la SUPERCOM sunt de o calitate slabă.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: dacă luați saci după aceia de ce nu luați saci mai scumpi.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Răzvan de acum încolo când fac colectarea selectivă în casă, promit eă îți trimit în fiecare zi poze.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș vrea să mulțumesc celor care au votat acest proiect foarte important de la 1 ianuarie 2020, toți cetățenii care vor colecta selectiv vor beneficia de taxa zero.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am mulțumit doar pentru cine a votat.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Mulțumim că a-ți închis procedura.

Se supune la vot punctul 52, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU- 0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ- 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Popescu Lenuța, Chiricuță Ion

Este prezentat punctul nr.53, Proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Iancu Nou Bălăneanu (situația nr. 1);

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba de terminarea picturii din biserică și este foarte importantă pentru comunitatea noastră, nu este o sumă foarte mare trebuia terminată pictura mulțumesc mult.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Solicit colegilor de la tehnic să ne facă o situație dacă nu ultimele trei ședințe au fost cele mai lungi din istoria acestui mandat, mulțumesc.

Se supune la vot punctul 53, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Iancu Nou Bălăneanu (situația nr. 1), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 1, NU VOTEAZA -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Iordache Isabeia Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: Chiricuță Ion

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: închei aici ședința. Mulțumesc o seară plăcută!

Nemalfiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Adrian Alexandru declară ședința închisă, la orele 21.06 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 24 - DA, 0 - NU, 1 - ABȚ,, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 18.07.2019.

SNA/lex


SAPL- PVSCLS2