Proces verbal din 21.02.2019

004 Proces verbal sedinta ordinara 21.02.2019
www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +{4021) 209.62.82


PROCES - VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 21.02.2019

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale" din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

 • -  Domnul Toader Mugur Mîhai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016;

 • -  Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință.

A

In deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretar al Sectorului 2, face prezența consilierilor. Au fost prezenți toți cei 27 consilieri locali în funcție. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Convocatorul înregistrat sub nr. 433/15.02.2019 cu completările la ordinea de zi nr. 457/19.02.2019 și nr. 495/20.02.2019 și amendamentul Executivului nr. 515/21.02.2019 au fost aduse la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

p wâî

ORDINEA DE ZI COMPLETA TĂ     s P re ' hin■ b ara,

I _SEiJRETAR,

 • 1. Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 ai Municipiului București din data de 12.02.2019;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea,, Propunerii Consiliului Local Sector 2” referitoare la evaluarea performațelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Propunerii Consiliului Local Sector 2” referitoare la evaluarea performațelor profesionale individuale ale Directorului Executiv al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plata sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Merpa Import Export S.R.L.;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin pentru participarea unor elevi la o competiție internațională;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 6. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Rahmaninov nr. 2E, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Educației nr. 16, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Recreerii nr. 5, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.                                                                          ________________..... _

VIZAT

spre neschimbate,

2                    SECRETAR,

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Intrarea Mieilor nr. 2-4, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 -Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București”;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități și femeilor însărcinate, la centrele de relații cu publicul din cadrul serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 și al Primăriei Sector 2 București;

Inițiatori: BUGNER ANTONETA GEORGETA ALEXANDRA, CHIRICUȚĂ ION - consilieri locali grup USR, Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

 • 13. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului - spațiu subsol - Hala Terminal Obor situat în str. Ziduri Moși nr. 4 sector 2, București, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării și amenajării punctului de comandă de protecție civilă pentru conducerea activităților și gestionarea situațiilor de urgență;

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu „Metrorex” S.A., în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 15. Proiect de hotărâre pentru acordarea Avizului consultativ în scopul atribuirii titlului de Colegiu Național unei unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 16. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București de a împuternici Consiliului Local Sector 2 să majoreze taxele anuale pentru utilizarea unui loc într-o parcare de reședință de pe raza Sectorului 2;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București

I VIZAT    i

spre neschimbarej 1 SECRETAR, I

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Bună ziua! Declar deschisă ședința de astăzi. Doamna Secretar, prezența, vă rog!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bună ziua! La ședința de astăzi sunt prezenți toți consilierii locali.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Să aprobăm ordinea de zi. Sunt 16 puncte, cu completare, un amendament la care revenim exact la punctul 16.

Se supune la vot Ordinea de zi nr. 433/15,02.2019 cu Completările la ordinea de zi nr. 457/19.02.2019 și nr. 495/20.02.2019 și Amendamentul Executivului nr. 515/21.02.2019, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU- 0, ABȚ-3, NU VOTEAZĂ-2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina

NU VOTEAZĂ: Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 12.02.2019 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța

VIZAT !

spre neschinibarej

___Secretar, j

Este prezentat punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea ,,Propunerii Consiliului Local Sector 2” referitoare la evaluarea performațelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2 al Municipiului București.

Comisia juridică - Aviz nefavorabil.

Comisia transparență - Aviz nefavorabil.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pot să argumentez! Nu înțelegem nici cadrul legal foarte clar și nici cum un consilier, chiar dacă e președintele comisiei juridice, a propus o notare în numele consiliului. E total netransparent. Pe de altă parte, întâmplător am vorbit cu Secretarul de ia Sectorul 3 si mi-a zis că niciodată nu l-a evaluat consiliul. Știu că evaluarea o face Primarul, nu consiliul, din ce m-am interesat. Oricum, consiliul nu este un singur consilier, chiar dacă este președintele comisiei juridice.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă-mi permiteți, consiliul transmite spre analiză o propunere către primar și primarul face evaluarea. Eu am văzut o propunere a Consiliului Local, raport de evaluare, semnată de dumneavoastră doamna consilier.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Fiecare consilier la ședința trecută a dat votul cu scris și cu semnătură.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La care ședință?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: La comisia juridică de data trecută.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Păi e o evaluare a Consiliului Local!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Vorbesc la comisia juridică! Nu decidem noi ci toți 27 decid. Acum la comisia juridică și-au schimbat opinia și au dat alt vot la aceeași evaluare. E vă expun situația, că am fost acuzată că am făcut evaluarea.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu-i vorba de lucrul ăsta! Este o procedură, stabilită prin actul normativ. In situația în care Consiliul Local nu face această propunere, voi face evaluarea fără nici o problemă.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Mai am ceva de adăugat: i-am rugat pe fiecare individual să facă evaluarea pe acel raport, cu numele și cu semnătură. Nu au vrut! Au vrut să o fac eu în numele lor.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este absolut nici o problemă! Nu este cazul să ne mai reținem colegii!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Această evaluare care se face într-o comisie, nu trebuie să se facă într-o comisie specială! De aceea nu am vrut să ne întâlnim anumiți consilieri și am spus clar. Doamna președintă, ne-ați convocat special pentru că este de maximă urgență evaluarea Secretarului Primăriei, de două ori și pentru că n-au

dorit consilierii să se întrunească, nu era necesar, ați insistat și ați venit cu o grilă s-o evalueze 7 consilieri, când suntem 27 aici. Trebuia pusă pe masă și s-o evaluăm acum, nu 7 consilieri într-o comisie!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Un punct care ar putea fi introdus în R.O.F,- ul Consiliului Local. Mai avem puțin și se termină mandatul ăsta.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Voiam să spun ca o completare a colegei mele Antheia, președintele comisiei juridice, că acea grilă despre care a vorbit, conține niște puncte despre care noi nu avem habar vizavi de activitatea doamnei Secretar. Nu puteam să evaluăm ceva despre care nu aveam cunoștință, ce să spunem noi despre doamna și activitatea extra - consiliu, cu care noi nu avem nici un contact din nici un punct de vedere. Asta era ideea! La asta se referea acea grilă de evaluare.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Am o întrebare pentru doamna Niță: doamna Secretar ați semnat pentru legalitate la hotărârile 392 și 395 privind regulamentul taxei și cuantumul taxei. Cum vă explicați că tribunalul le-a suspendat dacă s-a respectat legea cu cazul celor două?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: După cum aveți știință, acele proiecte de hotărâre era însoțite inclusiv de avizul comisiei de transparență, care are ca atribuții în primul rând verificarea procedurii de transparență decizională, dacă cumva vă referiți la faptul că ele au fost suspendate pentru că n-au fost puse în consultare publică. Nu-mi explic! Eu am apreciat împreună cu comisia cu care am lucrat, președinte fiind domnul Viceprimar, că nu se impune consultarea publică și nu se cunosc până la momentul acesta motivele care au dus la suspendarea unei hotărâri. Suspendarea nu înseamnă anularea! Suspendarea este o măsură luată preventiv de instanță, dacă ea apreciază că ar exista o aparență de nelegalitate sau că ar crea un prejudiciu unei persoane. Există numeroase cazuri în care s-au suspendat, dar actul nu s-a anulat.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Mai am o întrebare: ați semnat și pentru proiectul numărul 6 pentru controlul de legalitate, proiectul care să instituie din nou taxa de habitat. Considerați că va trece de data asta de controlul de legalitate la tribunal?

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Ii puneți în față o ipoteză. Doamnă puteți să răspundeți sau nu!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă răspund eu ca inițiator!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Am întrebat-o pe doamna Niță, domnule Popescu, nu mă înțelegeți greșit!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Discuția nu are sens pentru că primele două hotărâri nu au fost ilegale niciodată. N-are legătură suspendarea cu legalitatea. E o discuție care nu poate continua. Suspendarea nu înseamnă nelegalitate.

spre neschimbate

!_șec.retal!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: La suspendare se verifică controlul de legalitate, pentru că primăria a depus întâmpinare pentru dosarul respectiv.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Haideți să vedem ce se va întâmpla atunci!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vreau să vad ce răspunde doamna Niță! Credeți că va trece de controlul de legalitate?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: întâmpinări și toate actele procedurale se fac conform fișei postului, de către fiecare consilieri juridici. Dacă n-ar fi depus întâmpinare era o problemă! Indiferent de soluția pronunțată în cauză, trebuie să facă dovada diligentelor în dosar. Cu privire la cea de a doua întrebare, ce soluție va pronunța instanța, întrebarea mi se pare aberantă!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule Adrian, să vă explic: este exact ca atunci când vă este luat permisul. Vă duceți și dați în judecată procesul verbal, vă dă permisul înapoi și se judecă. Așa s-a întâmplat, mai pe scurt, să înțelegem despre ce este vorba.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Am dat drumul la procedura de vot, votăm punctul numărul doi.

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea „Propunerii Consiliului Local Sector 2” referitoare la evaluarea performațelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2 al Municipiului București, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -11, NU - 6, ABȚ— 9, NU VOTEAZA -1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Șerpescu Constantin Cătălin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra.

ÎMPOTRIVĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Feroiu Dumitru Silviu, Oprea Dumitru, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina.

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Stanciu Ion.

Este prezentat punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea „Propunerii Consiliului Local Sector 2” referitoare la evaluarea performațelor profesionale individuale ale Directorului Executiv al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea,,Propunerii Consiliului Local Sector 2 ” referitoare la evaluarea performațelor profesionale individuale ale Directorului Executiv al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -27, NU - O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plata sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Merpa Import Export S.R.L.

Se supitne la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plata sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Merpa Import Export S.R.L. și aprobai de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ-2, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin pentru participarea unor elevi la o competiție internațională.

Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin pentru participarea unor elevi la o competiție internațională, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - O, ABȚ - O, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miciea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Iliescu Constantin Cristinel.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Voiam să vă mulțumesc în numele celor doi tineri de la Liceul ”Spiru Haret” care vor merge la o competiție internațională. Mulțumesc mult!

Este prezentat punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Punctul numărul șase!

Comisia juridică - favorabil.

Comisia ecologică - favorabil.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Am rugat-o pe doamna președinte să menționeze că nu a fost un aviz favorabil total. Am fost membri care n-am dat aviz favorabil.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia transparență a emis un aviz favorabil, chiar foarte favorabil. Cred că este singura taxă din țară care a trecut prin dezbatere publică. Mai sunt taxe puse de alte instituții care se pun peste noapte, inclusiv de alte primării. Este prima taxă care trece prin dezbatere publică, ceea ce vă asigur că nu este comod pentru că sunt politicieni care

VIZAT

ppre neschimbare

încearcă prin populism și demagogie să câștige voturi și explică oamenilor să nu plătească nimic. Probabil o să avem proiecte să nu mai plătim curentul, gazele, taxa radio tv, orice! Totul să fie gratis de la stat. Este nivelul lor de a face politică. Vă mulțumesc mult, deci aviz favorabil de la comisia de transparență! A fost prima dezbatere publică din această țară!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Aaa, fișele prin care promiteați taxă zero în timpul alegerilor sunt exact acest gen de populisme de care pomeneați, scuzați-mă!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Prin acest proiect se va institui taxa zero, adică subvenție 100%, doar pentru cei care fac un efort civic, cei care vor colecta selectiv. Nu putem da necondiționat, cum ați vrea dumneavoastră, pentru că nu suntem populiști! Colegul dumneavoastră de la U.S.R. ne-a spus aici în sală că primăria ar trebui să dea bani că vă ia gunoiul. Bietul Cațavencu se răsucea în proza iui Caragiale!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Aș avea un amendament: la art. 2 "utilizatorii casnici, persoane fizice, serviciul de salubrizare, să asigure accesul utilajelor de colectarea deșeurilor la punctele de colectare și a utilajelor de intervenție pentru stingerea incendiilor. ” Aici cer să fie scos "utilajele de intervenție pentru stingerea incendiilor ” pentru că fiind la case nu are nici o legătură pentru că punctul de colectare va fi la poartă. La art. 11 "cetățenii care lipsesc temporar din imobil cel puțin 30 de zile consecutive dintr-un an calendaristic, pot declara pe proprie răspundere acest fapt, ulterior solicitând în scris scoaterea de la plată pentru perioada respectivă. ” Asta ar însemna ca persoana respectivă să facă două drumuri și atunci cer să fie formulat în felul următor: "cetățenii care lipsesc temporar din imobil cel puțin 30 de zile consecutive dintr-un an calendaristic, pot declara pe proprie răspundere acest fapt, solicitând în scris scoaterea de la plată pentru perioada respectivă." și tot în acest art. 11 ca să nu mai fie dubii, am cerut în felul următor: "în vederea recalculării taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare, persoana interesată va depune o cerere la care va anexa adeverința de la administrația blocului unde figurează ca scoasă de la plata întreținerii. " și am cerut să fie trecut în felul următor: "In vederea recalculării taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare, la asociațiile de proprietari și de locatari, persoana interesată va depune o cerere la care va anexa adeverința de la administrația blocului unde figurează să fie scoasă de la plata întreținerii. ”

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Amendamentul este pertinent, l-am discutat înainte cu domnul Șerpescu și îl susțin într-u totul! Clarifică niște exprimări care poate nu erau printre cele mai fericite! Mulțumesc domnule Șerpescu și pentru faptul că ați citit proiectul și ați venit cu acest aport.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Momentan cetățenii au contract cu Supercom-ul, corect? în momentul în care taxa se activează, acest contract se

suspendă, se anulează! Din ce am citit reiese că va ajunge aproape la 20 de lei taxa, se activează actul adițional.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Exact ce am spus, domnul Șerpescu este printre cei care au citit proiectul. Sunt unii care comentează înainte să-i citească.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Se activează actul adițional al Supercom- ului și se va ajunge la aproape 20 de lei.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Unde ați citit acest lucru? La ce pagină? Dacă ați citit pe facebook la U.S.R. Sector 2, probabil.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: 394 pagina.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule Viceprimar, dacă trece astăzi taxa, dacă este votată, v-aș ruga ca în scurt timp să trimiteți scrisori către cetățenii sectorului doi să-i informați, pentru că va ieși o întreagă bălăbușală dacă nu-i anunțăm. Adică să ne facem datoria până la capăt! Le trimitem o singură dată nu în fiecare lună: cum s-a schimbat, care e modalitatea, etc!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aveți perfectă dreptate! Oamenii trebuie să fie informați corect, nu folosită această taxă politicianist, vânzând iluzii oamenilor! Prin această taxă, nimeni nu va plăti mai mult decât plătea înainte, pentru că prin subvenție suma de plată va fi de 9,42 iei de la întâi martie până la 31 decembrie. De la întâi ianuarie 2020 subvenția va fi integrală, deci va fi acea taxa zero pe care o așteaptă doamna Bugner, din campanie.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Scuzați-mă, dar chiar nu aștept și nu am promovat niciodată taxa zero. Nu-mi puneți în gură lucruri care nu sunt adevărate.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: E vorba de al dumneavoastră președinte, stimată doamnă!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dar nu va fi necondiționat! Sunt sectoare, poate și orașe, care fac acest lucru. Eu nu sunt de acord cu acest lucru! Cred că subvenția din bani publici trebuie acordată în baza unui efort care îl face cetățeanul. Nu necondiționat! Acela este populismul! Condiționând de un minim efort de a colecta selectiv în interesul propriu al cetățeanului dar și al comunității, putem da această subvenție. Dacă nu, Nu! în acest zece luni vom integra infrastructura colectării selective. Nu putem face de mâine taxa zero pentru că nu putem colecta selectiv corect, începând de mâine! O să-i răspund doamnei din spate chiar dacă a vorbit neîntrebată: sunt măsuri care trebuiau luate din 2006. Dacă credeți că e vina mea că nu s-au luat din 2006, acuzați-mă! De ce, după 1990 nu s-a făcut nimic în țară, nu știu! Vă spun eu de ce! Pentru că este foarte mult populism! Sunt politicieni care încearcă să păcălească lumea, să-i mintă, să le spună că li se cuvine totul gratis! Avem prezenți!

spre neschimbat

SECRETAR,

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Este păcat că această taxă, sau acest proiect pe care noi îl promovăm și îl susținem, este folosit politic! Aș vrea să vă citesc acum dovada acestui fapt și anume un mesaj care circulă pe facebook, din partea grupului U.S.R. și mai exact al domnului și colegului nostru Alexandru Adrian:” Dacă nu vreți taxă de habitat, haideți să semnați pentru U.S.R. . Dacă vă doriți taxa, puteți semna pentru orice alt partid.” Asta e politică! Această taxă de fapt privește toți cetățenii și este în favoarea lor. E murdar, nu se face așa ceva!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Dacă am ajuns în asemenea situații, este incredibil! Cum adică? Un partid să posteze așa ceva? Asemenea populism?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Neapărat cei de la D.V.B.L. să înștiințeze cetățenii Sectorului 2. Să facem un minim efort la început că după aceea omul știe ce are de făcut. A fost aici dezbatere cu maximum 300 de cetățeni, nu mai mult!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: V-am dat dreptate, aveți perfectă dreptate cei de la D.V.B.L. să înștiințeze și cred că orice om de bună credință din această sală și din primărie, poate să facă același lucru prin toate mijloacele de comunicare, să spună adevărul oamenilor.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: S-a afirmat că cetățenii vor plăti la fel, ca și până acum. Dar oare operatorul de salubritate nu va încasa cu 56% mai mult decât încasa până acum? Hai să spunem lucrurilor pe nume! Cetățenii vor plăti la fel operatorul de salubritate va încasa cu 56% mai mult față de ce încasa până acum! De la 100 de lei cât primeau, până la 159 este de 56%. Și prima dată trebuia să lămurim licitația care nu se lămurește de 14 ani! Și vă atrag atenția că la sectorul 4, chiar colegii dumneavoastră au contestat taxa în instanță și în primul an, P.N.L.-ul au prezentat că au încasat 38%. P.N.L.ul a contestat în instanță.

1

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă aduc aminte că nu suntem în campanie electorală! Aș vrea să vă răspund la întrebare! Nu suntem în campanie electorală, nu cred că trebuie să dăm alte exemple, să dăm nume de alte partide! Am remarcat populismul.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu eu am început, domnule Popescu!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La ce vă referiți?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Colegul dumneavoastră m-a pomenit! Postarea......

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Ar trebui să-mi cer scuze pentru asta? Sau dumneavoastră?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Indexarea sumei despre care vorbiți are legătură cu creșterea prețurilor. Nu suntem responsabili noi aici că din 2006 până în 2019 au crescut prețurile! Salariul minim a crescut de la 600 lei la 2000 lei, litrul de carburant de la 2 lei la 6 lei, sunt lucruri care țin de logică! Nu poți să ceri lucruri mai multe cu o sumă de bani cgre nu c indexată

spre neschimb

secretar

cu inflația în fiecare an. în fiecare an dacă nu adaugi inflația, o sumă de bani scade! Dacă pentru o sumă care scade ceri lucruri mai multe în fiecare an, ajungi într-un moment în care acel serviciu nu mai e finanțat corect și se întâmplă cum avem astăzi pe stradă, trăim într-un sector murdar. Putem vota ca cineva cu 2 lei să facă muncă cât pentru 100 lei. Ăsta este din nou politicianism! Cred că orice serviciu trebuie să fie finanțat corect. O taxă înseamnă o contraprestație. Trebuie să primești ceva de acei bani! Dacă nu finanțezi corect costul respectiv, nu vei primi un serviciu prestat corect. Un politician populist poate nu 13 lei, cu 5 lei să faci de 20 de lei că așa votăm noi. Votul dacă nu este bazat pe logică și pe realitate și pe prețurile din piață, nu are nici o valoare. în acea taxă de 159 lei este inclusă și taxa pe economia circulară dată de guvern, de 11 lei. Nu toți banii rămân la firma de salubritate! Ca să fim corecți!

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Supun la vot amendamentele domnului Șerpescu.

Se supune la vot Amendamentul domnului consilier local Șerpescu Constantin Cătălin, la punctul 6, proiectul de hotărâre privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU- 0, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ- 4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Boblea Ion, Popescu Lenuța, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Era important să precizăm! Se tot vorbește de indexare. N-am văzut la nici un sector să indexeze acest serviciu și nici n-am descoperit cadrul legal care să spună că trebuie indexat cu inflația.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Mulțumesc domnule Alexandru! Amendamentele domnului Șerpescu au trecut.

13                  | VÎZAT

[spre neschimbate, i SECRETAR,

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Domnule Viceprimar, problema nu e că U.S.R.-ul este împotriva taxei în sine. Cetățenii sunt nedumeriți și consideră că nu se va face nimic în plus. Vor plăti bani și că nu se va schimba nimic, curățenia nu va fi mai bună. Despre asta este vorba! Este o harababură acum! Nu se știe exact cum se va face colectarea selectivă, la administrațiile de blocuri sunt puse anunțuri că vor plăti amenzi! Nu au saci, nu au elementele necesare unei colectări selective. Nu se știe cum se va face, nu sunt instruiți nici administratorii nici cetățenii. Despre asta este vorba!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este exact motivul pentru care introducem taxa! Până o introducem, noi nu putem să ne ocupăm de colectarea selectivă. Spun acest lucru pentru a 200 oară. Din acest motiv introducem taxa! Pentru a putea face infrastructura colectării selective. Acum suntem înafară, lumea ne blamează, unii ne fac ca dumneavoastră, proces de intenție, că știu cum va fi si că oricum va fi rău si suntem blestemați, haideți să introducem taxa si ca toată lumea din sectorul 2 să plătească o sumă de bani pentru gunoiul pe care îl produce, pentru că astăzi sunt persoane care nu plătesc pentru acest gunoi și îl pun în stradă și mergem cu toți pe lângă el și nu ne place să trăim într-un spațiu mizerabil.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Există cadru legal pentru acești oameni care nu plătesc!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Să trecem Ia următorul punct pentru că deja se repun întrebări. E un proiect care a trecut prin dezbatere publică și nu înțeleg de ce trebuie să facem același joc politic și în ședință!

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Supunem la vot punctul numărul șase cu amendamentul domnului Șerpescu. Vă rog doamnă, aveți un minut să vorbiți.

Doamna Cristina Vanea: Bună ziua! Voiam să remarc următorul lucru: la dezbaterea publică am afirmat că este una dintre cele mai mari taxe de habitat din București, domnul Viceprimar m-a întrebat de unde știu și acum am venit cu detalii: la sectorul unu primăria plătește 67lei/persoană/an, la noi este 159, la sectorul 4 înjur de 84 și la sectorul 6, în jur de 86. Astea sunt date, cred că cel de la 4 chiar de la un domn liberal mi-a dat informația asta. Ce vreau să spun este că, într-adevăr, cea mai mare taxă din cele pe care le-am aflat și de la 67 sau 84 până la 159 este o distanță foarte mare! Noi cetățenii nu înțelegem de ce este o diferență atât de mare. Faptul că se subvenționează cu 30 sau 38 lei pe mine nu mă încălzește cu nimic, pentru că ăștia sunt niște bani care ar fi putut să se ducă la spitale, în educație sau în altă parte, se duc la gunoi. Mie mi se pare absolut nejustificat.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ați vehiculat niște sume! Aveți vreun act oficial sau vi le-a zis cineva?

Doamna Cristina Vanea: Mi se pare absolut hilar!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București; Vă întreb, pentru că eu nu le-am putut obține de la sectorul unu! Mi-au spus că ei nu știu cât plătesc!

Doamna Cristina Vanea: Vă spun eu! Este 160 milioane pe an plătesc gunoiul și conform statisticilor acum 10 ani erau.....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: 160 milioane la 200 mii de locuitori și noi plătim 120 milioane.

Doamna Cristina Vanea: Vreo 250 mii. Este 67 pe persoană!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deci, ei plătesc mai mult!

Doamna Cristina Vanea: Nu, mai puțin!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 ai Municipiului București: Nu, mai mult decât noi, cu mai puțini locuitori.

Doamna Cristina Vanea: Am făcut socoteala și este 67.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamnă, regula de trei simplă: 160 milioane la o populație aproape jumătate decât a noastră. Noi plătim 120 stradalul și cu toată subvenția, o să dăm 130! Noi plătim mai puțin decât ei și au jumătate din populația noastră! De unde scoateți că ei plătesc mai puțin?

Doamna Cristina Vanea: Din socotelile pe care le-am făcut. Chiar mă pricep la matematică! O altă nemulțumire, nu înțeleg ce a făcut primăria din 2016 măcar în ceea ce privește educația populației! Nu s-a făcut nimic dar ați vrea de pe o zi pe alta să revoluționăm gunoiul.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Propuneți să mai amânăm 2-3 ani această educație? Prin taxă se introduce și educația! E o zi care începe!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Voiam să atrag atenția distinsei doamne că face confuzie între ce se plătește și transparența totală de la Sectorul 2, în care este evidențiată taxa totală. Atenție, suma despre care vorbeați dumneavoastră doamnă e ceea ce se vede la suprafață, probabil și poate sunt alte subvenții mai mari în interiorul primăriei.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: S-a vehiculat la un moment dat la dezbaterea publică la care am fost prezent în totalitate, de ce nu facem o firmă noi și să colectăm gunoiul. O întreb pe doamna, dacă poate să-mi spună, costurile reale ale firmei de colectare gunoi la sectorul 3. Costuri reale! Cât costă acolo pe an taxa de gunoi! Pentru că, calculul matematic pe cale l-ați făcut, este un calcul cu niște date inexacte.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă spun eu! La sectorul 3 firma de salubritate a declarat acum câțiva ani că lua gunoiul gratuit! De fapt erau umflate alte costuri! Cred că este corect să facem un lucru

is                 r ~vîzăt^

spre neschimbate, L SECRETAR, I transparent! Atâta costă, atâta plătim subvenție! Putem să inventăm roata: ăia fac gratuit că nu mai pot de dorul oamenilor și primăria le plătește pe ascuns alte sume.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: întrucât cele trei amendamente ale domnului Șerpescu au trecut, supun la vot punctul numărul șase cu cele trei amendamente.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Vreau să întreb de ce valoarea taxei propusă depășește pe cea din studiul de oportunitate. în studiul de oportunitate se vorbește de o valoare de 10,9 lei în timp ce taxa propusă este de 13,25, deși cea maximă acceptată era 13,23. De ce apare această diferență în plus față de studiul de oportunitate?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu aveți datele corecte din studiul de oportunitate. Oricum nu are legătură cu această taxă! Are legătură cu licitația pe care o vom face, în acest domeniu!

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 4, ABȚ~ 0, NU VOTEAZA - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Râzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

A                w                                                          _

ÎMPOTRIVA: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Rahmaninov nr. 2E, Sectorul 2 al Municipiului București.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: La votul anterior, aici n-a mers, la colega mea n-a mers, nu s-a aprins! Puteți verifica!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian :Doamna Antheia a uitat să voteze si i

i s-a atras atenția de către colega dânsei că nu a votat! Să vedem ce pe tabelă nu ce e pe vocal!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Ne liniștim puțin, pentru că este un proiect sensibil! Vorbim despre un PUD care este repus în discuție în Consiliu. Pentru că această repunere să poate fi făcută într-un timp scurt, direcția de urbanism a inițiat modificarea regulamentului care prevedea că acest lucru se poate face după șase luni, este interesant că este singura inițiativă a direcției de urbanism, aceasta de a impulsiona apariția pe ordinea de zi a acestui PUD. Redau foarte pe scurt, pentru că am transmis tuturor consilierilor articolul Rise Project, care explică foarte amănunțit cum s-a ajuns ca aceste terenuri, care o parte din ele sunt spații verzi. Vorbim de două probleme aici:este un teren retrocedat ilegal și că este un spațiu verde. Aceeași situația a fost și la PUD Chopin 2. Foarte pe scurt vreau să explic această situație pentru că este emblematică în istoria României din ultimii 30 de ani. Au apărut averi fabuloase din aceste retrocedări, cu persoane fictive găsite, căutate practic și care ulterior au rostogolit aceste terenuri și au ajuns în posesie unor rechini imobiliari. Foarte pe scurt și fără termeni complicați, situația a stat așa: o persoană din Ilfov a revendicat 1,7 ha, primarul de atunci, Onțanu, care a fost luat de mascați din primărie pentru lucruri similare, a considerat că acest teren nu este în Ilfov ci este în Sectorul 2, deci a lărgit puțin granița Sectorului 2 și i-a spus aceste persoane ” trebuie să-ți dau în compensație, o suprafață echivalentă” și s-au restituit 18 proprietăți, foarte bine plasate, care dacă ar fi fost comparate ca și valoare era de cel puțin 10 ori mai valoroase, repet, la aceeași suprafață, față de 1,7 ha , printre ele regăsim aceste terenuri din Floreasca, în care sunt și spații verzi. Aceste teren de care vorbim, Rahmaninov 2E, face parte din această caracatiță de 18 proprietăți pe care proprietarul fictiv de atunci le-a revândut cu 500 mii euro și care ulterior s-a constatat că valorau peste 10 milioane.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: îmi pare bine că spuneți ce spun eu de 5-6 ani, spuneți dumneavoastră acum! Toată arhiva legată de retrocedări a fost trimisă către Direcția Națională Anticorupție. Până există o decizie de validare de punere în posesie, noi nu putem lua aceste informații pe care și eu le am, le-am spus public acum 1,2,3,4,5,6 ani, dar până la o decizie în instanță de anulare a unor titluri, nu putem să vorbim de așa ceva, mai ales când luăm o decizie la primărie.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: îmi pare rău că lipsește domnul Primar, pentru că voiam să-l întreb, dânsul a fost viceprimar în acea perioadă și primăria poate investiga dacă acea suprafață era sau nu în sectorul 2!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Discutăm acum despre un PUD, dacă se va dovedi vreodată și sper să se dovedească orice fărădelege, într-adevăr, fostul primar Onțanu a fost ridicat cu mascații

de aici se va anula punerea în posesie și o să piardă respectivul și terenul și construcția, discutăm despre.... a mai multor bani decât era vorba.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Mulțumesc domnule Viceprimar, domnule Feroiu, vă rog!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Eu, unul, aș vrea să citesc două articole și anume, articolul 44 din Constituția României care se referă la dreptul de proprietate privată, dar nu are rost ca să îl citesc, dar eu, ca și consilier local, când există o proprietate privată, și înțeleg că în actele care au fost prezentate, că acolo sunt conform cu legile care sunt în vigoare, toate acele avize date, ce aș putea să fac, vă întreb pe dumneavoastră, domnule consilier, dumneavoastră pe ce motiv vă abțineți, sau votați împotrivă, motivul legal pentru care vă abțineți!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Suntem aici pentru că am jurat să apărăm binele cetățeanului....

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Vă rog să îl lăsați să continue pe domnul Feroiu, vă rog frumos!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: în cazul acesta, am să vă citesc dumneavoastră, un lucru, dreptul de proprietate precum și creanțele asupra statului sunt garantate. Conținutul și limitele acestor drepturi, sunt stabilite de lege, la asta m-am referit. Punctul doi, proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege indiferent de titular și pot să continui cu articolul din constituție, vă întreb, pe baza cărui motiv, dumneavoastră USR-ul, de fiecare dată vă duceți și vă abțineți de la PUD-uri....

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: în momentul în care acea persoană a primit aceste....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Chiricuță, domnule Feroiu și dumneavoastră excedeți punctul respectiv, acum discutăm despre o eventuală construcție acolo și aș vrea să o întreb pe domnișoara arhitect șef pentru că asta mi se pare relevant, este vorba despre o construcție pe spațiu verde, sau nu, pentru că proprietatea este pusă sub discuție, dar deocamdată este clar, este a cuiva!

Doamna Bratu Alina Alisa, Arhitect Șef: O să va citesc și eu un articol, 18, aliniat 9, din legea 24, care este Legea spațiilor verzi, care spune, terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind în categoria curți construcții, așa este terenul acesta, terenuri care se află în proprietate privată, a persoanelor fizice sau juridice, îndeplinește și această condiție, nu pot fi inventariate, sau declarate ca spații verzi, în sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere, conform legislației în domeniu, bineînțeles că urmează și acel articol 44 din constituție, la care a făcut colegul meu referire, care face într-adevăr, transmitere către modalitatea de expropriere și anume faptul că, nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Permiteți un scurt comentariu la această idee, persoana care a revendicat aceste terenuri, avea în acel moment, 3 obțiuni, să

VIZAT

primească o despăgubire în bani, să primească aceste terenuri, sau echivalent în altă parte, o dată se și-a asumat că își dorește aceste terenuri, fiind spații verzi, chiar dacă nu figurează ca zonă de tip V, dar ele sunt încadrate în registrul de spații verzi al primăriei, acea persoană își asumă că rămâne sigur, proprietar pe un spațiu verde, foarte pe scurt, orașul Stuttgart, care a fost bombardat și ulterior nu s-a putut construi nici măcar un metru pătrat pe fostele vii, ș.a.m.d, și la ora actuală, costă peste 4000 de euro, metrul pătrat, Hotărârea Consiliului Local de după război, care a interzis, orice fel de scoatere a terenurilor verzi, din această situație și construirile pe el, se aplică inclusiv, în prezent, la noi există această fantastică idee, că, imediat ce un proprietar își revendică un teren, chiar dacă este spațiu verde, următoarea idee este că trebuie ceva construit pe el.,,

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Mulțumesc domnule Chiricuță, intenționam să dau cuvântul.., da doamnă, este ultimul cuvânt al consilierilor.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Acea persoană, pentru că ne învârtim în jurul numelui, este vorba despre afaceristul Stelian Gheorghe, care fără nici un fel de probleme, are în posesie de câțiva ani de zile și o parcelă de spațiu verde, din parcul Circului, deci nu are nici un fel de apăsare la chestia asta, haideți să fim serioși!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: O ultimă întrebare pentru domnișoara Bratu, cine este firma care construiește în zonă?

Doamna Bratu Alina Alisa, Arhitect Șef: Este persoană juridică, nu îi știu numele.

Avocat societate: Proprietarul terenului este o societate juridică românească a terenului care l-a dobândit printr-un contract de vânzare-cumpărare, este proprietate privată a acestei societăți construcția pe care vrea să o facă pe acest...

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Cine sunteți?

Avocat societate: Sunt avocat din partea societății, a obținut toate avizele, nu este cum a spus și doamna arhitect, încadrat ca spațiu verde, în cartea funciară, este încadrat ca spațiu de construcție și curți, nu există nici un motiv pentru a nu permite aprobarea documentației.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Vă mulțumesc, domnule avocat, vă rog doamnă, ultimul cuvânt, vă rog frumos, pe scurt, aveți un minut să vorbiți!

Reprezentantă Asociația Floreasca: în primul rând aș vrea să subliniez, așa cum fac de câte ori vin în fața acestui consiliu, că toți consilierii locali dau vot de oportunitate, deci nu are legătură cu avizele juridice, sau eu știu care se mai dau în comisiile primăriei, deci se dă vot de oportunitate, adică cu alte cuvinte..., nu se poate da în judecată pe vot de oportunitate, este o găselniță a celor care vor să voteze într-un anumit fel și votează altfel și se scuză, ce să facem!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mai există și varianta votului politicianist, să îți faci campanie votând într-un anumit fel!Reprezentantă Asociația Floreasca: Doamna Gela Lăzăroiu, vă aduceți aminte, cred că era mai 2016....

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Doamnă, dacă nu sunteți pe subiectul de acum o să dau drumul la vot!

Reprezentantă Asociația Floreasca; Exact pe subiect pentru că doamna mi-a promis că, numai din cauza domnului Onțanu, vota PNL-ul, toate construcțiile pe spațiul verde, dar că din moment ce domnul Onțanu nu mai este, nu se va mai vota ceva de genul Garibaldi 26C și primul vot a fost acolo!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am întrebat foarte clar, este spațiu verde, sau nu? Am primit un răspuns.

Reprezentantă Asociația Floreasca: Da, este spațiu verde!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Atunci doamna Arhitect Șef minte? Spuneți că dânsa minte?

Reprezentantă Asociația Floreasca: Nu, vă rog să nu mă întrerupeți, dacă vreți să fiu coerentă și să termin repede!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Trebuie spus adevărul, dacă plecăm de la premize false, ajungem la rezultate false, deci cine minte, dumneavoastră sau domnișoara Bratu?

Reprezentantă Asociația Floreasca Civică: Nimeni!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu poate să fie și verde și neverde!

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Vă mulțumesc, doamna Lăzăroiu, vă rog!

Domnul consilier local Costache Jean: Nu admitem să țipați la noi, vă rog frumos! Cu atâta prezidiu, vă rog mult de tot!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: în primul rând am ascultat-o pe doamna, într-adevăr, ne-am întâlnit în urmă cu 2, 3 ani, în zonă,..

Reprezentantă Asociația Floreasca Civică: înainte de alegeri!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Da, așa este, ați prezentat acea zonă despre care mi-ați vorbit, mi-ați spus că este spațiu verde, n-a folosit...doamnă, eu v-am lăsat să vorbiți, lăsați-mă să vorbesc și eu, ați explicat că este spațiu verde, că este parc, sau făcut abuzuri, s-au făcut 1000 de lucruri ilegale, în momentul în care eu am avut discuția cu dumneavoastră, nu puteam să vă dau un răspuns pentru că nu știam care este situația legală a terenului, acuzații că a făcut Onțanu, că nu a făcut, cu mine nu ați avut această discuție, probabil că ați discutat cu altcineva..

Reprezentantă Asociația Floreasca Civică: Chiar cu dumneavoastră, dar în final, nu are rost să mai discutăm!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Am avut cu dumneavoastră o discuție nu normală, ci foarte normală la momentul acela si nu îmi dau seama de unde ati venit acum cu aceste invenții, da....

VIZAT spre nescnimbare ___SECRETAR,

Reprezentantă Asociația Floreasca Civică: Adevărul este că trebuie să ai puțină putere ca să recunoști ce ai zis...,

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: într-adevăr, m-am întâlnit cu dumneavoastră, într-adevăr am fost în zonă, mi-ați spus că vor să taie copacii, că este parc, că este în zona verde, eu în momentul în care discutam cu dumneavoastră, nu aveam acces la informații, ca să știu care este starea legală a terenului, de fiecare dată veniți aici și ne vorbiți despre oportunitate....

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Mulțumesc mult doamna Lăzăroiu, vă rog frumos comisia de urbanism!

Reprezentantă Asociația Floreasca Civică: Imediat, am înțeles că totul este legal.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Comisia de urbanism, vă rog!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Toate cele 5 PUD-uri, pardon 4, de pe ordinea de zi, au aviz favorabil, cu mențiunea că acest PUD, despre care vorbim acum, Rahmaninov 2E, a fost reluat la ultima comisie, având din nou același aviz favorabil, tocmai, analizându-se acest punct de vedere, cum că spațiul are încadrare de curți și sub nici o formă de spațiu verde!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Aș dori să menționez că, în comisia de urbanism, am fost cel care am dat vot negativ pe acest subiect, s-a încins o discuție în urma căreia, domnul președinte a afirmat, că cei de la USR, sunt niște jeguri umane și niște nesimțiți, consider că acest lucru este legat de această atitudine de a încerca să protejăm aceste ultime parcele verzi, este foarte ciudat și o întreb pe doamna Arhitect Șef, acest proiect este identic, sau este modificat?

Doamna Bratu Alina Alisa, Arhitect Șef: Este identic!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Dacă este identic, de ce apare din nou pe ordinea de zi, care era graba să fie votat din nou, odată ce Consiliul și-a exprimat clar respingerea acestui proiect, făceam plângere prealabilă? Noi votăm ce dictează mafia imobiliară?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Vă mulțumesc mult pentru dreptul la replică, mă ascultați puțin, domnule Chiricuță?

Domnul consilier local Chiricuță Ion: De ce a fost pus din nou pe ordinea de zi, vă rog să îmi răspundeți?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Domnule Chiricuță, luați puțin o pauză de la subiect și permiteți să vă răspund la ceea ce ați afirmat mai devreme, dacă cumva am spus așa ceva, era în afara ședinței, ședința era închisă, asta o dată și în al doilea rând, sub nici o formă nu era vorba de colegii dumneavoastră, ci era vorba de strict de dumneavoastră, pentru că erați puțin transpirat.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: încă o dată, vă rog să precizați doamna Arhitect Șef, de ce a fost repus acest PUD, care este motivația?

21             VÎW

spre neschimbate, StCREȚAR. !

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Există comisia de transparență, care a discutat acest proiect? Vă rog frumos!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La toate PUD-urile, aviz favorabil!

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Doamnă, vă promit la final, voi da.....

Reprezentantă Asociația Floreasca Civică: Aș vrea câteva vorbe, mau întrerupt și nu mau lăsat să termin și mai am două idei, în primul rând că noi am cerut o comisie, am făcut într-un an, 4 cereri, prin care am cerut, așa cum permite legea, o comisie formată din consilieri locali în care să se cerceteze cum anume a fost posibil acest transfer de teren, nu mi s-a dat, legea permite, nu ni s-a dat răspuns, nu pozitiv, nu ni s-a dat nici un fel de răspuns și ultimul lucru pe care voiam să îl spun, este că, de fapt pentru ultimul, a fi proprietar, nu înseamnă obligatoriu de a avea dreptul de construire și ultimul este legat de cel pe care l-am dat, senzorii care arată poluarea BM10, este o particulă care provoacă cancer, este de trei ori depășit, da știu că sunteți foarte plictisită....

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Nu mai intrați în polemică, vă rog frumos! Sintetizați! Vă mulțumesc domnule Viceprimar pentru aviz, dăm drumul la vot!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Doamna Bratu, de ce a fost pus acest proiect, de ce a fost repus?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: L-a inițiat domnul Primar, dânsul face ordinea de zi, acum răspund în numele dânsului, vroiam să o întreb pe doamna, sunteți vecină cu terenul, sau...

Reprezentantă Asociația Floreasca Civică: Eu sunt membră a grupului Floreasca Civică și noi milităm pentru protejarea spațiilor verzi din cartierul Floreasca, care prin votul consiliului au fost măcelărite!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu știam dacă sunteți vecină, sau este o preocupare....

Reprezentantă Asociația Floreasca Civică: Adică, dacă nu este chiar lângă mine, poate să ne gazeze...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu am spus asta, v-am întrebat doar dacă sunteți vecină sau nu!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule președinte, am un mesaj pentru distinsul meu coleg, Zaharia care a dorit să îmi cer scuze pentru o postare pe Facebook, având în vedere ce a spus colegul meu, despre faptul că, virgulă, consilierii USR, sunt jeguri umane și nesimțiți, vă rog să vă cereți scuze!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: îmi pare rău să vă dezamăgesc, nu am vorbit la plural, am vorbit doar de domnul Chiricuță, care transpira foarte rău în acel moment!                                                             _____Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Au fost de față 5 persoane care au semnat, am consemnat acest lucru în procesul verbal și toată lumea a semnat!

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Dacă nu încetați polemica, facem o pauză de 15 minute.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Afirmația a fost destul de clară, cei din USR, sunt niște jeguri umane și niște nesimțiți, nu s-a vorbit la singular nici un moment!

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Trecem la punctul 8!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vreau să îmi cer eu scuze în numele domnului Zaharia către colegii de la USR și aș dori pentru că știu întreaga discuție să-și ceară și domnul Chiricuță scuze pentru că a acuzat toată comisia că ia șpagă!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Eu nu am acuzat pe nimeni, am spus că nu mă aflu în această comisie ca să iau șpagă!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Ba da, domnule Chiricuță, a doua oară în decursul a câteva luni!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Și atunci am afirmat același lucru, eu nu am venit aici să iau șpagă și o afirm și aici, eu nu am venit aici să iau șpagă și vă rog și pe ceilalți să afirmați să afirmați același lucru, ca să fnn în consens!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Chiricuță, în primul rând mi-am cerut scuze în numele domnului Zaharia, în al doilea rând v-am rugat să vă cereți scuze pentru că s-a înțeles, chiar dacă dumneavoastră nu ați avut această intenție....

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Să îmi cer scuze că am zis ceva despre mine?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Apropo, de venit în consiliu pentru bani sau alte lucruri, vă reamintesc că ați solicitat să vă dăm locul PNL-ului, să fiți membru în comisia 550, de unde încasați bani în fiecare lună!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Ar fi trebuit să îi încasăm, corect spus!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ne-ați rugat și ați avut acest interes, apropo de bani, PNL-ul nu are membru în această comisie!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Este un drept legal, este o comisie legală!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dumneavoastră ați venit aici pentru bani, la propriu, pentru comisia 550.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Puteți să spuneți și de domnul Militaru și de domnul....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ați cerut în mod special treaba asta, apropo de cine vine pentru bani aici!

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Domnule Chiricuță,

numai și faptul că spuneți că nu ați venit în consiliu să luați șpagă, indirect jigniți parte

VIZAT

spre neschimbare,

din consiliu, deci indirect faptul că spuneți că dumneavoastră nu ați venit în consiliu să luați șpagă, jigniți parte din consiliu, vă rog frumos, chiar mă gândesc, cum domnul Viceprimar și-a cerut scuze, să vă cereți cel puțin pentru propoziția aceasta.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Cred că este o diferență uriașă, între a-i numi pe colegi, jeguri umane și a spune că eu nu iau șpagă!

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Este în regulă, haideți să trecem la următorul punct!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Din punct de vedere logic, nu înțeleg pe cine am deranjat cu afirmația aceasta!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pe toți colegii dumneavoastră!

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Rahmaninov nr. 2E, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -14, NU -0, ABȚ- 8, NU VOTEAZĂ- 5.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Militam Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Popescu Dan-Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin.

Este prezentat punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Educației nr. 16, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Educației nr. 16, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Popescu Dan-Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion.

Este prezentat punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Recreerii nr. 5, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Recreerii nr. 5, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 5.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Popescu Dan-Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Neagu Anda Cristina

Este prezentat punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Recreerii nr. 5, Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Recreerii nr. 5, Sectorul 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU -0, ABȚ - 0, NU VOTEA ZĂ - 4                                ___________

spre neschimbare

SECRETAR,

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian.

Este prezentat punctul nr. 11, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București”.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, corelat cu art. 35, alin. 4 din O.G. 35/2002 acest proiect nu poate să intre în dezbatere publică pentru că nu este însoțit de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nu există raport de specialitate întocmit de Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ, de la care l-am solicitat, proiectul în această formă fiind depus în date de 19 februarie, nu a existat timpul material în urma solicitărilor, în urma explicațiilor solicitate mi s-a comunicat că nu a existat timpul material pentru întocmirea acestui raport pentru care legea prevede 30 de zile de studiu și analiză, prin urmare nu poate fi supus dezbaterii publice, fără o încălcare flagrantă a Legii nr. 215/2001, în sensul în care nu îl voi putea aviza.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: îmi cer scuze dacă doamna Secretar a afirmat acest lucru, eu vroiam doar să întreb de ISU și DSV- ul, la acest proiect, dacă știm că din actualul proiect de hotărâre reiese că nu trebuia ISU și DSV, dar am vorbit la comisia ...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectul a fost amendat astăzi, am avut o discuție cu domnul Primar și l-am amendat astăzi prin includerea depunerii numărului de administrare de la DSV și de la ISU, pentru clădirile care se încadrează în lege.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Deci a fost, nu este proiectul ca atare, cum este propus în ordinea de zi....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este ciudat că doamna Secretar care a avizat introducerea pe ordinea de zi, își dă seama acum că nu mai poate fi trecut....

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Dar a căzut, dacă doamna Secretar a spus, a afirmat acest lucru, că contravene, conform legii....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt micile chichițe ale...

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 ai Municipiului București: Domnule Viceprimar, vă rog să observați, că această completare a dumneavoastră nu este avizată de mine, dumneavoastră pentru că v-am restituit primul proiect, vădit nelegal, m-ați muștruluit că mi-am permis să fac acest lucru, m-ați taxat și probabil la punctul 2 de pe ordinea de zi, nici nu îmi pasă și ați făcut această completare la ordinea de zi, fără să existe avizul meu pe care îl dau în mod obișnuit.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: îmi pare rău că nu vă pasă de aprecierea colegilor din Consiliu Local, noi am fi dorit să vă pese, da......

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cunosc aprecierea reală, da, vă mulțumesc că ați făcut o asemenea mobilizare.....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aprecierea reală are legătură cu partizanatul politic pe care îl afișați aici de fiecare dată!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acum o săptămână am primit acuze de partizanat politic cu PNL-ul pentru proiectul acela care, mă rog am participat pentru a susține.....

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Domnule președinte, haideți vă rog!

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Vă rog domnule Costache!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Oricum în esență este o încălcare flagrantă a legii 215, în condițiile în care într-o ședință ordinară, veți supune dezbaterii un proiect, neînsoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort!

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Doamna Secretar s-a înțeles, vă rog să nu mai întrerupeți.....

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se poate introduce pe ordinea de zi la ședința următoare, după analiza și amendamentului depus și nu am nimic de spus în acest sens.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Amendamentul se depune acum, nu știu de ce trebuie acum raport pentru amendament!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule Viceprimar, haideți să îl aducem în martie mai bine!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, nici un amendament nu are nevoie de un raport de specialitate doamnă!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectul nu are, domnule Viceprimar, nici proiectul, nici amendamentul, mă rog la amendament nu știu exact ce cuprinde, pentru că a fost adus la ora 15,54.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: S-a înțeles, nu are raport de specialitate, domnule Costache dacă aveți ceva în plus de spus, vă rog!

Domnul consilier local Costache Jean: Doamna Secretar, spuneți-mi și mie, de ce e rea voință din partea din partea serviciului Juridic pentru acest proiect care este necesar în Sectorul 2, pentru agenții economici? De ce îl ținem pe loc, chiar și strâns așa? Spuneți-mi.., bun ați explicat, este ceva acolo, cei de la juridic de ce nu au făcut un raport pozitiv sau negativ, nu au vrut să muncească?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: A existat o primă formă a acestui proiect...

Domnul consilier local Costache Jean: Nu au vrut?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este adevărat, au întocmit un proiect.., un raport negativ la prima formă a unui proiect, de acum 2 săptămâni, inițiat, care a fost restituit domnului Viceprimar și a fost ulterior redactat în date de 19 februarie, un proiect nou cu un nou conținut.....

Domnul consilier local Costache Jean: Mă credeți că este un proiect important pentru agenții economici din Sectorul 2...

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Costache, fostul primar al sectorului 4, pentru un proiect de genul acesta, este parte dintr-un dosar penal.....

Domnul consilier local Costache Jean: Daca vă puneți în locul lor, să vedeți câtă documentație cer, pentru autorizația de funcționare, nu mai stați niciodată, plecați din acest sector!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu nu vreau decât să existe un dosar legal, însoțit de documentele prevăzute de lege.

Domnul consilier local Costache Jean: Spațiile mai mici de 200 de metri nu au nevoie de aviz ISU!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu a precizat nimeni!

Domnul consilier local Costache Jean: Spațiile de peste 200 de metri, într-adevăr cum spuneți dumneavoastră!

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Domnule Costache, ați citit proiectul, avem așa ceva scris în proiect? Eu cred că dumneavoastră nu vreți să fiți părtaș la un nou Colectiv?

Doamna Elena Nițâ, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Poate fi făcută în termenul legal o altă ședință...

Domnul consilier local Costache Jean: E rea voință, să stiti!

J 7           J J

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu e rea voință, domnule Costache, pentru faptul că este un proiect cu atât de mare impact și important, nu se poate imputa Direcției juridice, că în 2 zile, sau într-o zi nu a întocmit un raport de specialitate!

Domnul consilier local Costache Jean: Cam într-o oră se face doamnă, dacă avem specialiști!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule, legea îmi spune 30 de zile!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în ce bază legală, mi-ați restituit proiectul? Trebuia să faceți raport negativ, dacă era profund nelegal, sau cum spuneți, că puneți patos, când spuneți că este profund nelegal, deci în ce bază legală, mi-ați restituit proiectul, proiectul trebuia depus cu raport negativ, dacă nu era bun!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: în mod constant, nu putea fi pus pe ordinea de zi...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în ce bază legală...?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: în temeiul Legii nr. 215/2001!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se restituie proiecte?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se pot restitui, pentru a fi reanalizate și reformulate, conform recomandărilor.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Raportul negativ și aduceam amendamentele. Folosiți aparatul primăriei pentru a bloca proiecte! Să vă fie rușine doamna Secretar!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Să vă fie rușine dumneavoastră, pentru că este un proiect pentru care fostul primar al sectorului 4, este cercetat penal pentru că nu s-a prevăzut în procedură existența avizelor ISU, în cadrul incidentului dramatic de la Colectiv, cred că am uitat cu toții prea devreme și cred că o analiză pertinentă a acestui proiect se impune...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Faceți politică!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: încerc să trag un semnal de alarmă pe care să îl înțeleagă colegii dumneavoastră!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Cine face politică pesedistă, că nu am înțeles!                                                                     ___

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Niță!

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Vă rog frumos dacă nu încetați polemica, încetez eu ședința să o prezidez, stați o jumătate de oră afară și revenim după o jumătate de oră, vă promit că asta fac, plec, deci în momentul acesta, dacă mai intervine cineva fără să îi dau eu aprobarea, asta voi face, nu încercați să vedeți dacă pot să fac chestia aceasta. Domnule Feroiu, ultimul cuvânt pe subiectul acesta!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doamna Secretar, din câte știu eu, pe legea 215, în care funcționăm, trebuie un aviz, pozitiv sau negativ și a doua întrebare, dacă dumneavoastră, ca raport de specialitate, nu ați avut timp să îl faceți de la direcția juridică, de ce ni l-ați trimis la comisiile de consilieri locali? De ce ni I-ați trimis? Ieri am avut o discuție și ați spus că trebuie să avem avizul comisiilor, da, pozitiv sau negativ, nici nu contează, nu putem să blocăm cu artificii, sunt 2 întrebări!

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Dacă vreți să răspundeți, răspundeți, nu mai mult de o jumătate de minut și nu intrați în polemică.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Indiferent de data când se analizează, sau intră pe ordinea de zi, proiectul trebuie analizat în comisii, raportul putea veni astăzi și putea însoți proiectul, putea fi dezbătut, legea spune proiectele înscrise pe ordinea de zi, deci se poate anticipa că există un proiect înscris pe ordinea de zi, dar nu poate fi supus dezbaterii, dacă nu e însoțit de raportul compartimentului de specialitate, constat uimire pe fața dumneavoastră și vă citesc exact din lege, proiectele înscrise, art. 44 alin. 2, citiți-1, din legea 215/2001, proiectele înscrise pe ordinea de zi nu pot fi dezbătute, dacă nu sunt însoțite de avizul comisiei de specialitate.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Există raport de specialitate de la Poliția Locală, fiind departamentul de resort care emite aceste autorizații, deci există raportul de specialitate de la Poliția Locală și aș profita de luarea cuvântului, de a o întreba și pe doamna director Ana Maria Scacioc, de ce nu a găsit timpul necesar pentru a face acest raport.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Vă rog, domnule Iliescu!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Grupul PSD, va vota împotriva acestui proiect de hotărâre, datorită lipsei avizului de legalitate, a acestui proiect și noi nu ne mai dorim să se întâmple un caz colectiv, undeva în țara aceasta.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Vă mulțumesc, vă rog doamnă, dacă mai aveți ceva de spus.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu doresc să îi răspund la primul punct, la prima întrebare a domnului Viceprimar, că articolul 44, precizează compartimentul de resort al aparatului de specialitate al primarului, celelalte rapoarte sunt rapoarte conexe, care trebuie să justifice modificări și care șunt analizate în

30                 spre neschimbate,

' SECRETAR,

cadrul aparatului și întocmit raportul respectiv, nu aș fi avut nimic împotrivă dacă exista, nu există, nu poate fi dezbătut.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Dăm drumul la vot!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimărul Sectorului 2 al Municipiului București: Am vrut să o întreb pe doamna Scacioc, de ce nu a putut face acest raport, i-am pus o întrebare în calitate de ..nu știu.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Când ați depus acest proiect, să fim si noi informați?

Doamna Scacioc Ana Maria, Director Executiv Direcția Juridică, Leg.slație și Contencios Administrativ: Am făcut o adresă prin care am solicitat să se argumenteze, foarte clar, toate modificările, care se doresc în acest regulament de către Poliția Locală, este atașat la proiectul acesta de hotărâre, adresa către Poliția Locală și spre știință APL, nu că nu am muncit, ci noi chiar am muncit și am analizat acest proiect. Eu vă pot spune că am făcut o adresă către Poliția Locală să ne spună clar argumentele care.., nu am mai primit nimic de la dumnealor!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă reamintesc, dacă l-ați fi citit, ați fi văzut că unul dintre inițiatori, e Poliția Locală, deci puteați să mă întrebați pe mine, cu toate că, direcția Juridică, nu trebuie să întrebe motivarea și să spună, dacă este corect juridic, sau nu, asta v-am întrebat, nu să......

Doamna Scacioc Ana Maria, Director Executiv Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ: Am făcut și un raport de specialitate negativ!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu să mă întrebați argumentele pe care le-am avut eu, era normal să spuneți, e corect din punct de vedere juridic, sau nu, de la Poliția Locală, am avut raport favorabil, dânșii operând cu acest.....

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Domnule Viceprimar, ca și inițiator îl retrageți, sau îl lăsați?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: îl amân pentru data viitoare, pentru că doamna Secretar, folosește funcția publică pentru a face politică aici...

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru a asigura legalitatea!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule președinte, permiteți o întrebare scurtă, pentru doamna Niță, avem 6 proiecte pe ordinea suplimentară, care a fost graba pentru aceste, noi știm doar despre proiectul 15, avizul de la școala centrală, au venit oamenii la comisia de educație, dar din celelalte, care era graba pentru ele, 2 s-au pus astăzi?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Rog inițiatorii să răspundă cu privire la proiectele propuse, avizate, semnate_și_._u___________

Punctul numărul 11 de pe ordinea de zi a fost retras de către inițiator.

Este prezentat punctul nr. 12, proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități și femeilor însărcinate, la centrele de relații cu publicul din cadrul serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 și al Primăriei Sector 2 București.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Protecție socială, înțeleg că a fost de acord.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Ați citit, la sfârșit, inițiator, cumva, domnule Chiricuță și doamna Antoaneta Georgeta Alexandra, mă scuzați, dar acest proiect în cazul în care cu siguranță toți colegii l-au parcurs, este amendamentul domnului Viceprimar de data trecută, așa facem politică, iar, le luăm din amendamente, le propunem ca proiecte? Copy paste, înțeleg într-o anumită zonă, da și la colegii de la USR, din nou?

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Amendamentul pe care domnul Viceprimar, l-a introdus și anume, să considerăm și femeile însărcinate, ca făcând parte din acest proiect, a fost acceptat și a fost introdus, dar introducerea și acceptarea acestui amendament, nu înseamnă, că domnul Viceprimar este, inițiatorul acestui proiect.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Totuși, este bine că nu ati mai precizat, ca data trecută, că femeile însărcinate sunt persoane cu handicap, totuși ați făcut un progres!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Eu nu am făcut nici un progres, eu am spus data trecută, că nu mi se pare oportună includerea femeilor însărcinate în acest proiect, dar am cedat la insistențele domnului Viceprimar, ca să nu mai fac gălăgie și să înțelegeți că este o măsură europeană!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru a fi corecți, amendamentul meu pe care l-ați inclus, se referea la mult mai multe lucruri, dumneavoastră ați propus un ghișeu special pentru persoane cu handicap și ar fi fost un lucru inutil, o dată, pentru care nu ar fi fost persoane cu handicap, stătea un ghișeu gol, iar dacă erau mai multe, stăteau la coadă și dânșii, propunerea mea a fost și văd că ați introdus-o și vă mulțumesc, vă dau și paternitatea ideilor, nu este nici o problemă, ca orice persoană cu handicap, sau femeie însărcinată, să poată intra în față la orice coadă, este o diferență foarte mare, sigur acest lucru se întâmplă și acum, dar e bine să aveți și dumneavoastră câte un proiect, o să votăm pentru acest proiect, pentru a stabili, că ce se întâmplă este și proiect de consiliu local. Nu am auzit, într-un sediu al

32                    | VIZAT I

spre neschimbare,

SECRETAR,

nostru, ca o persoană cu handicap sau o femeie însărcinată, să intre și să nu fie lăsată să intre în față!

Doamna consilier loca! Bugner Georgeta Alexandra: Sunt 200 de oameni într-o secție a DVBL și se stă la coadă, însărcinată, sau nu, cu handicap sau nu..

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Nu mai reiau despre ce am spus adineauri! Vă rog, domnule Pușcașu și urmează domnul Uiescu!

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Aș vrea să completez pe colegul meu, Răzvan Zaharia, să spun că este un copy paste, sau un plagiat

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Dacă am ajuns să ne certăm între noi cine este inițiatorul, de fapt este un proiect foarte bun privind măsurile de accesibilitate a persoanelor cu handicap, ce naiba, am ajuns să ne certăm între noi, cine, pentru ce ne certăm...?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Persoana de la care a pornit acest proiect, care decide ea în sine, este o persoană nevăzătoare, am vrea să punem filmulețul, prin ce a trecut această persoană, dacă ne permiteți, este scurt.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Să supunem la vot solicitarea doamnei consilier?

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Am și eu un amendament.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: îl punem la comisii!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aș vrea să îl punem înainte, este reprezentativ pentru sectorul 2!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Doamna Popescu, vă rog să mă lăsați puțin, aș avea o rugăminte, să fim un pic constructivi, aici sunt specificați, numai persoanele cu handicap și femeile gravide, să știți că și femeile cu copii în brațe, copii mici sunt o problemă, nu pot sta la coadă, v-aș ruga frumos să le introduceți dacă se poate și pe ele la proiectul dumneavoastră, iar după aceia să îl votăm!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: îmi permiteți să pun filmulețul vă rog frumos, cu persoana nevăzătoare?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Spiritul acesta constructiv, aș dori să introduceți ca amendament, în proiect să aibă prioritate și toți membrii USR, dacă se poate!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: îmi permiteți să pun filmulețul, vă rog frumos!

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Cine este pentru să ridice mâna. Doamnă, după, îmi pare rău!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Persoana nevăzătoare nu a putut participa pentru că este la muncă, iar miștourile domnului Feroiu sunt cel puțin penibile, dacă l-ar cunoaște pe acest om, care a fost în primărie de ziua mondială a persoanelor cu dizabilități și ar povesti ce i se petrece lui, ar fi toată lumea un pic mai umană, acest om

vTZv ] spre neschlmbare, SECRETAR,

care se găsește la muncă în acest moment, este masor și nu a putut pleca de la muncă, ca să vorbească aici.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu mai mințiți, nu a făcut nimeni mișto de persoana respectivă, apropo de ce spunea...

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Stați puțin... și cei de la USR, să beneficieze și ei pe lângă persoanele.., nu este un mișto.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Da ce sunt orbi, cei de la USR, sunt orbi?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 ai Municipiului București: Apropo, de ce a spus domnul Șerpescu, cred că putem adăuga și persoanele în vârstă să intre în față!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: A spus domnul Feroiu, că cei de la USR, să beneficieze si ei, nu este un mișto?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: V-am pus o întrebare, ce părere aveți, persoanele în vârstă, pot beneficia de acest....?

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Deci chiar vreți pauză, cu orice preț? Vreți pauză, da?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am propus să adăugați pe lângă persoanele cu copii în brațe, ați spus foarte bine, domnule Șerpescu și persoanele în vârstă, sunteți de acord?

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Ce înseamnă în vârstă, peste câți ani?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Peste câți ani să aibă ca să poată intra în față?

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Am întrebat, ce înseamnă în vârstă?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: înțeleg că sunteți inițiator, adăugați dumneavoastră, dacă vreți, dacă nu, nu!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Am întrebat, ce înseamnă în vârstă?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Peste 70 de ani!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Peste 70 de ani este ok!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Eu nu am terminat ideea, fiind întrerupt de domnul Chiricuță, data trecută când s-a propus și s-a discutat acest proiect, era prin Thailanda, deci nu avea de unde să știe, referitor la completarea pentru domnul Șerpescu, în concordanță cu o mare asumare a sociertății și anume egalitatea între sexe, propun ca și bărbații, fără nici o glumă, chiar și bărbații cu copii în brațe, să aibă aceiași prioritate.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Eu am cerut să fie trecute persoane cu copii în brațe, nu am spus femei sau tați!

34                  VIZAT “

spre neschimbate,

SECRETAR, ■

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: îmi cer scuze pentru această polemică, cred că ar trebui schimbată în totalitate forma acestui proiect, să ne spună cine nu are voie în față.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnule președinte, haideți să depășim momentul acesta, până la urmă o să aibă toți dreptul în față, deci dacă mai stăm 2 minute și nu dați drumul la proiectul de hotărâre...

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Așa este dar sau făcut 2 amendamente! Cei care le-au propus, domnul Șerpescu cu domnul Zaharia și cu domnul Feroiu susțin, trebuie să le supunem la vot!

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Supun la vot amendamentul domnului Șerpescu.

Domnul consilier local Zaharia Cristian: înțeleg că amendamentul meu nu are sens, deoarece domnul Șerpescu a exprimat clar: ,, persoanele cu copii în brațe ”,

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință: Bun, și dumneavoastră domnule Feroiu?

Domnul consilier local Feroiu Silviu: Nu, mi-1 retrag, mulțumesc!

Se supune la vot Amendamentul formulat verbal de domnul consilier local Șerpescu Constantin Cătălin, la punctul nr. 12, proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități și femeilor însărcinate, la centrele de relații cu publicul din cadrul serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 și al Primăriei Sector 2 București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU - 0, ABȚ-0, NU VOTEAZA- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Dinu Alexandru.

Se supune la vot Amendamentul formulat verbal de domnul Popescu Dan

Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București, la punctul nr. 12, proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități și femeilor însărcinate, la centrele de relații cu publicul din cadrul

serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 și al Primăriei Sector 2 București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - O, ABȚ-2, NU VOTEAZĂ- 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin. Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra.

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Alexandru Adrian.

Se supune la vot punctul nr. 12, proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități și femeilor însărcinate, la centrele de relații cu publicul din cadrul serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 și al Primăriei Sector 2 București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - 0, ABȚ— 3, NU VOTEAZA - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Feroiu Dumitru Silviu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Stanciu Ion

Este prezentat punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului - spațiu subsol - Hala Terminal Obor situat în str. Ziduri Moși nr. 4 sector 2, București, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării și amenajării punctului de comandă de protecție

civilă pentru conducerea activităților și gestionarea situațiilor de urgența.


Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Comisia buget?

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil!

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Mulțumesc, comisia juridică?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Favorabil.

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință: Mulțumesc, comisia transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență a dat un aviz nefavorabil, pentru că la momentul respectiv aveam informația că cei de la Administrația Piețelor nu știu de acest proiect, și într-adevăr nu știau, dar îi dau cuvântul domnului Popescu să ne spună...mi s-a părut normal să fie anunțați și dânșii dacă tot facem ceva în subsolul.....

Domnul Popescu Daniel, Director Generai Administrația Piețelor Sector 2: Spațiul în discuție este subsolul Halei Terminal, spațiu care are utilitate unică de adăpost antiatomic, funcțiune care este prevăzută din autorizația de construcție.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Adăpost pentru lupta antiaeriană?...bine dacă are această funcțiune nu cred că se poate face nimic acolo, din câte știu.

Domnul Popescu Daniel, Director General Administrația Piețelor Sector 2: Activități comerciale nu, asta este clar.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, nimic, nimic, în sensul că nici ce se intenționează, dar mă rog, ar fi fost bine să vă anunțe și pe dumneavoastră, înțeleg ca măcar cei de la I.S.U. știu?

Domnul Popescu Daniel, Director General Administrația Piețelor Sector 2: Cei de la I.S.U. știu și au dat avizul, deci ar fi o acțiune utilă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ok, nu aveam informația aceasta când am avut comisia de transparență.

Domnul Popescu Daniel, Director General Administrația Piețelor Sector 2: Nici eu nu am știut despre acest proiect de hotărâre, am aflat acum în sală, dar asta e.

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință: Mulțumesc domnule viceprimar, mulțumesc domnule director, dacă nu mai sunt discuții dăm drumul la vot.

Se supune la vot punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului - spațiu subsol - Hala Terminal Obor situat în str. Ziduri Moși nr. 4 sector 2, București, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării și amenajării punctului de comandă de protecție civilă pentru conducerea activităților și gestionarea situațiilor de urgență, și aprobat de

37                    VÎZĂT

spre neschimbate,

SECRETAR,

către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -22, NU - O, ABȚ - 4, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Chiricuță Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bughiu Iolanda Luminița, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 14, proiectul de hotărâre pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu „Metrorex” S.A., în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera.

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință: Comisia juridică? Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aviz favorabil.

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință: Mulțumesc, comisia buget?

Domnul consilier local Costache Jean: Favorabil!

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință: Mulțumesc, comisia transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Favorabil. Vreau să vă rog să votați acest proiec t- stația de metrou Pipera este mult subdimensionată față de utilizarea actuală, sunt peste 60.000 de persoane care merg zilnic în zilele lucrătoare acolo. Ne implicăm forțați de faptul că cei de la metrou nu modernizează această stație. Ne-am oferit să contribuim noi la modernizarea infrastructurii supraterane a stației pentru ca cei care folosesc stația să poată intra și ieși în condiții normale. Nu mai vorbesc de avizele I.S.U și alte lucruri, astăzi stația nu întrunește condițiile necesare pentru a fi folosită de atât de mulți oameni. Trebuie să încercăm măcar să fim Ia nivelul investițiilor private care se fac în aceea zona, cu infrastructura publică. Mulțumesc mult!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Practic noi ce vom face?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acum suntem într-un parcurs birocratic pe care ni l-au propus cei de la spre neschimbat î SECRETAR,

Metrorex, luăm aprobarea Primăriei Capitalei pentru a ne putea asocia cu dânșii, o să facem un studiu de fezabilitate, după care, în baza acestuia o să putem modifica partea supraterană. Partea bună este că sunt foarte multe companii din zonă dispuse să contribuie alături de noi la finanțarea acestui proiect. O să fie un proiect foarte frumos, avem deja câteva idei, dacă primim aprobarea capitalei binențeles și dacă studiu de fezabilitate de la cei de la Metrou o să ne spună că se poate face.

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință: Mulțumesc!... Domnule Mihăilă, vă rog!

Domnul consilier local Mihăilă Cătălin: Voiam să vă întreb, de la Metrotex aveți vreun răspuns că nu există în planul de investiții pe anul acesta?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa cum am spus mai devreme, parcursul birocratic ne-a fost indicat de dânșii, au fost prezenți aici la mai multe dezbateri pe care le-am făcut, una chiar despre zona Pipera. Da avem în scris de la dânșii,...

Domnul consilier local Mihăilă Cătălin: Trebuia pus să-l vedem și noi, că el nu există la proiect.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Trebuia pus unde?.. .nu există?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Ca document atașat la proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Mihăilă Cătălin: Nu este la proiect, că dacă era nu vă întrebam să știți, eu față de alții chiar citesc!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cine nu citește, spuneți-ne?... Domnul Chiricuță nu ia șpagă, dumneavoastră citiți!?

Domnul consilier local Mihăilă Cătălin: Eu mă refeream la dumneavostră, că dumneavoastră m-ați întrebat dacă este pus sau nu!?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu credeam că este pus...

Domnul consilier local Mihăilă Cătălin: Deci înseamnă că nu ați citit, asta voiam să vă zic.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, înseamnă că nu ați fost atent dumneavoastră.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Popescu, când ați depus proiectul?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă comunic, nu am datele acum.

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință: Da, pentru că nu mai ridicați mâna și interveniți fără, dau drumul la vot pentru proiectul nr.14.

vizat | spre neschimbare.| SECRETAR, J

Se supune la vot punctul nr. 14, proiectul de hotărâre pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu „Metrorex" S.A., în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -23, NU- O, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin. Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Neagu Anda Cristina.

Este prezentat punctul nr. 15, proiectul de hotărâre pentru acordarea Avizului considtativ în scopul atribuirii titlului de Colegiu Național unei unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință: Comisia de învățământ? Da, favorabil, mulțumesc, comisia de transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Favorabil, acum eu vorbesc în dublă calitate, și de înlocuitor al primarului și de fost absolvent, am făcut 6 ani la Școala Centrală.

Domnul consilier local Alexandru Adrian:...și de membru în consiliul de administrație al școlii!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deci triplă calitate, am avut discuții cu cei care au inițiat acest proiect, cei de la școală și mi se pare un lucru bun să mai avem încă un colegiu.

Se supune la vot punctul nr, 15, proiectul de hotărâre pentru acordarea Avizului considtativ în scopul atribuirii titlului de Colegiu Național unei unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 27, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:


PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Chiricuța Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 16, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București cu privire la împuternicirea Consiliului Local Sector 2 pentru promovarea unei decizii în plan local, cu aplicabilitate pe raza sectorului 2, de majorare a taxei anuale pentru utilizarea unui loc într-o parcare de reședință.

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință: Comisia buget?

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil!

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință: Mulțumesc, comisia juridică?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aviz favorabil.

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință: Mulțumesc, comisia transparență?

Domnul consilier local Iliescu C-tin Cristinel: Da, favorabil.

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință: înțeleg că este un amendament la ordinea de zi, doamna secretar?

Domnul consilier local Iliescu C-tin Cristinel: Nu, înainte de amendament domnule președinte avem un anunț: grupul de consilieri PSD nu va vota acest proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul Generai al Municipiului București să majorăm taxele anuale pentru utilizarea locurilor de parcare, mulțumesc!

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință: Mulțumesc domnule Iliescu. Dacă mai sunt discuții...vă rog domnule Alexandru!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Aș vrea să pun o întrebare la A.D.P. Sector 2: din 2016 câte locuri de parcare noi s-au făcut, din iunie 2016 de când am venit noi?

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință: Vă rog domnule director dacă puteți să răspundeți?

Domnul Alin Drugău, Director General Administrația Domeniului Public Sector 2: Urmează să le numărăm domnule consilier și vă comunicăm data viitoare.

41                     VIZAT

spre neschimbate,

SECRETAR,

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule director nu am auzit...

Domnul Alin Drugău, Director General Administrația Domeniului Public Sector 2: Ce nu ați auzit?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Care este răspunsul dumneavoastră?

Domnul Alin Drugău, Director General Administrația Domeniului Public Sector 2: Urmează să le numără...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: V-am întrebat, aveți locuri noi de parcare din iunie până acum?

Domnul Alin Drugău, Director General Administrația Domeniului Public Sector 2: Normal că avem.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și estimativ, câte sunt?

Domnul Alin Drugău, Director General Administrația Domeniului Public Sector 2: Nu pot să vă spun estimativ, urmează să le numărăm și vă comunicăm data viitoare.

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință: Domnule Iliescu, întrucât era un amendament al domnului primar...

Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București: Nu era un amendament la proiect. Amendamentul viza doar o corectă înscriere a denumirii proiectului în ordinea de zi, proiectul este redactat corespunzător, în ordinea de zi a fost redactat într-o formă mai simplă. Deci, amendamentul viza ordinea de zi, a fost aprobată ca atare la începutul ședinței.

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință: Mulțumesc frumos, doamna secretar!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Dacă îmi permiteți, aș dori să-i reamintesc domnului președinte de la comisia de buget motivul pentru care anumiți directori care sunt în subordinea Consiliului Local Sector 2, trebuie să ajungă nepărat la comisia de disciplină, discutăm la următoarea comisie.

Domnul consilier local Costache Jean: Păi stați puțin domnule Alexandru....

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu e un reproș la adresa dumneavoastră, nici-un reproș.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Raportul comisiei de transparență e favorabil. Ca inițiator al acestui proiect pot să vă spun că prețul actual este foarte mic, vorbim de o sumă între 40 și 70 de lei pe an. Este mult sub costurile pe care le are A.D.P,-ul; nu mai zic că este mult sub valoarea unui loc de parcare în București. Astăzi în centru, Partidul Social Democrat ne-a oferit parcări cu 10 Iei ora...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: E suspendat deja...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: ...în paralel avem plata anuală de maxim 70 lei pentru un loc de parcare 24h/zi. Sunt foarte multe cereri, cred că sunt 50 de mii de cereri pentru cele 25 de mii de locuri de parcare pe care le avem în Sectorul 2. Acest preț foarte mic, nu numai că este

42                r VÎZĂT'

spre neschimbate, SECRETAR, sub cost, sub piață, dar descurajează orice fel de investiție privată în acest domeniu, inclusiv descurajează investițiile publice, vă spun de ce: am vrut să facem parcări supraetajate, iar oamenii se opun pentru că ar însemna să-și piardă locul la sol și să obțină unul mai scump la etajul 1 sau 2, sau într-o parcare multietajată. Oamenii spun „ nu vreau să pierd locul meu cu 70 de lei pe an, ca să am unul cu 200..”

Domnul consilier local Beldeanu Lucian: Dar ați făcut un studiu în acest sens, legat de parcările supraetajate și doleanțele cetățenilor?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, avem discuții cu foarte multe asociații...

Domnul consilier local Beldeanu Lucian: Păi să ni le prezentați și nouă...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cu toate acestea, noi facem, lucrăm la 5 parcări la sol, am identificat niște terenuri și la 5 parcări supraetajate, am găsit aceste locuri foarte, foarte greu. Repet, avem refuzurile asociațiilor de a construi parcări multietajate în dreptul blocurilor, pentru că nu vor să renunțe la un loc de parcare, subvenționat practic. Un loc de 50- 70 lei pe an este subvenționat practic, nu este prețul real. în București, pe piața liberă vorbim de minim lOOlei/lună, cine știe. Nu este corect să încetinim orice fel de investiție publică, să descurajăm orice investiție privată, prin acest preț foarte mic, care nu are legătură cu realitatea, e o subvenție. Nu mai zic că sunt persoane care primesc o dublă subvenție pentru același domeniu, sunt pensionari sau alte categori de persoane care au transport în comun gratuit, subvenționat 100% și au și loc de parcare pentru autoturismul personal, la un preț foarte mic, tot subvenționat, deci e o dublă subvenție, și pentru parcare, și pentru transportul în comun. Mă întreb, oamenii aceia cu ce circulă, cu transportul în comun sau cu mașina personală, ar trebui să aibă cât mai mulți oameni acces la infrastructura publică și la subvenție.

Domnul consilier local Mihăilă Cătălin: Și dacă mărim taxa o să aibă toată lumea, garantați dumneavoastră acest lucru?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă mărim taxa vom scăpa de o parte din mașinile care sunt foarte puțin folosite, dacă mergem pe stradă, sigur sunt și în parcările publice de pe marile bulevarde, cele ale Primăriei Capitalei, care nu înțelege să scoată mașinile părăsite, rulote, mașinile comerciale din aceste parcări, dar avem și în locurile de parcare de reședință, mașini care sunt folosite foarte, foarte rar. Poate prin creșterea acestui preț se vor gândi cei care nu le folosesc să le mute în altă parte și să lase locul unui cetățean care folosește mașina mai des. Haideți să lăsăm populismul și să încasăm o taxă normală.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Mulțumesc domnule viceprimar!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Noi acum cerem Primăriei Capitalei să ne dea acordul pentru a stabili, tot aici în Consiliul Local, tarifele, dacă ne vor da acordul.

43                     VIZAT

spre neschimbate,i SECRETAR,

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Care va fi nivelul, ca să nu fie nu știu cât...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vom stabili împreună...poate facem mai mic...dacă vrea domnul Iliescu!?. Vom da cu 5 lei/an, să se bucure și U.S.R.-ul și P.S.D.-ul....și Cațavencu din proza lui Caragiale!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Ne bagi U.S.R. și P.S.D., până acum era P.N.L. - U.S.R.!

Domnul consilier local Militaru Cătălin: Doamna Popescu, mai ușor că ne spargeți timpanul.

Domnul consilier local Iliescu Constantin: De vină sunt liberalii că au băgat „ restitue in integruirT.

Domnul consilier local Mihăilă Cătălin: Domnule președinte vă rugăm să supuneți la vot, am înțeles subiectul.

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Voi supune la vot, dar înainte voi comenta și eu pe scurt: domnule viceprimar este foarte, foarte bun proiectul, dar mă gândesc că ați făcut un proiect cu fezabilitate și ați numărat parcările, adică știți câte parcări sunt?

Domnul consilier local Mihăilă Cătălin: Păi tocmai ce s-a întrebat și nu știu.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt aproximativ 25 de mii de locuri de parcare în Sectorul 2.

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință: Uitați domnule director, domnul viceprimar știe numărul parcărilor.

Domnul Alin Drugău, Director General Administrația Domeniului Public Sector 2: Distins domn consilier, a întrebat câte locuri de paracare, nu câte parcări, există o nunață. Domnul consilier Mihăilă spune că tocmai ce m-a întrebat și nu știu...

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Faci proiectul în funcție de numărul parcărilor, nu, mă gândesc, adică faci un calcul în funcție de numărul locurilor de parcare, când faci un proiect.

Domnul Alin Drugău, Director General Administrația Domeniului Public Sector 2: Locuri de parcare pe raza sectorului 2, parcări de reședință, au fost aproximativ 26 de mii de locuri, parte din ele s-au pierdut, pentru că Poliția Rutieră ne-a obligat să le desființăm, fie au mai fost retrocedări, au rămas în jur de 25 de mii de locuri de parcare. Domnul consilier Adrian Alexandru m-a întrebat câte s-au făcut din 2016 până acuma, eu i-am spus că le voi număra, domnul consilier Mihăilă spune altceva, că tocmai n-am știut să răspund! Dumneavoastră ați spus de câte parcări, nu locuri de parcare!?

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Susțin demersul domnului Popescu și aș completa că este inadmisibil ca, în condițiile în care în București 1 m este 1000-2000 de euro, iar o mașină ocupă 10-12 m , acel cetățean să plătească o sumă derizorie de 50-70 lei, este cu totul disproporționat, nu este corect.

44                      VIZAT

spre nescliiniba

SECRETAR,

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Sunt de acord cu dumneavoastră, așa este, mulțumesc.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și eu vă mulțumesc pentru că gândim log c un anumit proiect.

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință: Vă rog, doamna Antheia în afara proiectelor discutate vrea să proiecteze pentru câteva minute un film. ..Aveți structura tehnică doamnă?

Domnul consilier local Mihăilă Cătălin: Domnule președinte aș vrea să spun și eu ceva. Domnule viceprimar, dacă sunteți puțin atent, să știți că Primăria Capitalei are deja în dezbatere publică nivelul taxelor pe acest an, ceea ce include și această taxă, asta pentru informația dumneavoastră.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Noi, primăria sectorului 2, le-am cerut în fiecare an, în mod oficial, majorarea

A

acestor taxe. înțeleg că acolo nu există curaj politic în a spune adevărul și se merge tot pe populism și pentru acest lucru am oferit o variantă mai ușoară, sa ne delege nouă acest drept și noi putem stabili.

Domnul consilier local Mihăilă Cătălin: Două lucruri am vrut să vă spun, unu - ați prezentat mai devreme că suntem singura instituție care pune taxele în dezbatere, nu, este și primăria Municipiului București; apoi la fel.....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu ați înțeles, mă refeream la o taxă nou introdusă, nu la cuantumul unei taxe vechi, e o diferență.

Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință: Doamna Antheia, înțeleg că nu sunt posibilități tehnice, vă rog să trimiteți materialul pe adresa de e-mail a membrilor Consiliului Local Sector 2....mulțumesc, declar ședința închisă.

Se supune la vot punctul nr. 16, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București cu privire la împuternicirea Consiliului Local Sector 2 pentru promovarea unei decizii în plan local, cu aplicabilitate pe raza sectorului 2, de majorare a taxei anuale pentru utilizarea unui loc într-o parcare de reședință, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 15, NU- 0, ABȚ- 10, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Constantin Cătălin, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Chiricuță Ion

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aieksandra

NU VOTEAZĂ: Dinu Alexandru, Metehău Andrei George.

Nemaifîind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Radu Gheorghe declară ședința închisă, la orele 17.57 drept pentru care s~a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 23 - DA, 0 - NU, 0 - ABȚ., în ședința ordinară a

Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 29.03.2019,

SNA/lex


SAPL- PVSCLS2

V/ZAT......

spre neschimbate LjȘȘCR_ETAR, :