Proces verbal din 18.07.2019

009 Proces verbal sedinta ordinara 18.07.2019


ROMÂNIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2

din data de 18.07.2019

Lucrările ședinței încep la orele 16:30 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

 • - Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București - delegat să îndeplinească atribuțiile exercitate de Primarul Sectorului 2 prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.1336/12.07.2019;

 • - Doamna Duinea Corina Iosefina - Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală - delegată să îndeplinească atribuțiile specifice Secretarului Sectorului 2 prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1337/12.07.2019;

 • - Doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Duinea Corina Iosefina, face prezența consilierilor. Au fost prezenți 25 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție, domnul consilier local Țîbuleac Bogdan, lipsind motivat, existând în acest sens cererea nr. 3096/18.07.2019, domnul Viceprimar Popescu Dan Cristian exercitând atribuțiile de primar. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 134, alin. (1), lit.„a” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Dispoziția Primarului Sectorului 2 înregistrată sub nr. 1339/12.07.2019, completarea, amendamentele executivului înregistrate sub nr. 99902/12.07.2019, nr. 101305/16.07.2019, nr. 3068/17.07.2019, nr. 3069/17.07.2019, nr. 3067/17.07.2019, nr. 3093/18.07.2019, nr. 3094/18.07.2019, nr. 3095/18.07.2019, nr. 3098/18.07.2019, respectiv nr. 3099/18.07.2019, și amendamentul domnului consilier

local Alexandru Adrian înregistrat sub nr.102610/18.07.2019 au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 -13/site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 134 alin. (3) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ

 • 1.  Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 26.06.2019;

 • 2.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 103/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 150/2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 • 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Str. Gheorghe Șerban nr. 6-10 Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 38/21.02.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului - spațiu subsol - Hala Terminal Obor, situat în str. Ziduri Moși nr.4, Sector 2, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării și amenajării punctului de comandă de protecție civilă pentru conducerea activităților și gestionarea situațiilor de urgență;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte administrative emise de Consiliul Local Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Un pas înainte”, ce urmează a fi depus în scopul atribuirii convenției de finanțare nerambursabilă în conformitate cu Metodologia de selectare și finanțare a proiectelor din cadrul programelor de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul «Eficientizare energetică prin reabilitare/modemizare a Liceului Tehnologic,, Ion I. C. Brătianu”», astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 264/30.08.2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr, 261/30.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modemizare a Liceului Tehnologic,, Ion I. C. Brătianu”»;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 148/2017 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modemizare a Liceului Teoretic,, Lucian Blaga”» Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/BI;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 12. Proiect de hotărâre privind revizuirea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții,, Eficientizare energetică prin reabilitare/modemizare a Liceului Teoretic Lucian Blaga”, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 143/02.10.2017;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții Ia unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Fabrica de Glucoză nr. 6-8, str. Anton Holoban nr. 8-18, Intrarea Chefalului nr. 11-13, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Baicului nr. 50, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Macazului nr. 62, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada CuleaNicolae nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Viesparilor nr. 34, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

 • 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu;

Inițiator: POPESCU LENUȚA - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

 • 22. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind transmiterea unui teren cu destinația de parcare, din administrarea Consiliul General al Municipiului București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea, finanțarea și implementarea proiectului,, Management al performanței în cadrul Primăriei Sectorului 2" - cod SMIS 129016;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

Doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Bună ziua, declar ședința deschisă! Doamna Duinea, prezența, vă rog!

Doamna Duinea Corina Iosefma: Bună ziua, sunt prezenți un număr de 25 de consilieri locali; domnul Viceprimar este în locul domnului Primar, deci nu o să voteze, iar dintre dumneavoastră lipsește domnul Țîbuleac Bogdan, motivat; are o cerere înregistrată la Cabinet Secretar Sector 2. Sistemul de vot înregistrează și numărul de consilieri locali în funcție - 27, deci, inclusiv pe domnul Viceprimar și a domnului consilier Țîbuleac. Avem cvorum, deci putem începe ședința! Mulțumesc!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Mulțumesc.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Doamna Președinte, aș avea o interpelare!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Facem interpelările la începutul ședinței sau la sfârșit? Cine este pentru interpelări la începutul ședinței? Supunem la vot.

Se supune la vot propunerea ca interpelările să aibă loc la începutul ședinței și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - 3, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Boblea Ion, Mărgărit Petre, Popescu Lenuța

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Vom începe cu interpelările!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Pentru doamna Director Bondarencu aș avea o interpelare! Cinci colegi am fost la cursuri de formare profesională și am fost singurii din toată țară care am plătit 844 de lei... nu contează suma, dar ne-am simțit aiurea și aș întreba pe doamna director - știu că a fost la cursuri săptămâna trecută cu mai multe directoare din această primărie, cât ați plătit dumneavoastră pentru cursuri? că noi suntem consilieri și mergem la cursuri de formare profesională. Dumneavoastră ne-ați prezentat o Hotărâre de Guvern în care nu aveam voie să depășim suma de 230 lei, care nu este adevărat, nu este pentru consilieri! Este pentru salariații primăriilor. Acolo erau salariați ai primăriilor din mai multe județe, care beneficiau și de vouchere de vacanță, de cursuri de formare profesională și nu plăteau nimic. Plus consilieri de la Cluj Napoca, Târgu Mureș, din marile orașe și marile capitale de județ. Am fost singurii de care vă bateți joc. Și vă bateți joc de mai mulți ani de zile de consilieri. Am tăcut, dar nu mai pot să tac. Nu este vorba de cei 844 de lei pe care i-am plătit, este vorba de cum vă bateți dumneavoastră joc de toți consilieri. Asta vreau să știu, cât a plătit doamna Director?

Doamna Bondarencu Georgeta, Director Executiv DMRU: Cursul la care am fost eu a fost pe proiect și nu am plătit nimic.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: De ce pe noi ne-ați băgat cu acea ordonanță ? Toți s-au mirat.

Doamna Bondarencu Georgeta, Director Executiv DMRU: Se aplică pentru toți!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Nu se aplică pentru toți! Să întrebăm un jurist adevărat! Ordonanța este dată doar pentru salariații din primării!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să vă rog să faceți un răspuns în scris pentru data viitoare!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Vreau să o întreb pe doamna Bondarencu de ce subordonatele Consiliului Local Sector 2 nu beneficiază de cursuri de perfecționare?

Doamna Bondarencu Georgeta, Director Executiv DMRU: Eu nu gestionez bugetul pentru perfecționare al subordonatelor, ci doar la nivelul aparatului de specialitate al Primarului. Se face o previziune bugetară pe baza evaluărilor profesionale, se vede care e necesarul de cursuri pentru anul următor și trebuie să-și prevadă banii! Lucrul ăsta se știe de ani de zile! Nu știu despre ce subordonate este vorba!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Despre toate serviciile subordonate Consiliului Local! Ei n-au dreptul să meargă la cursuri, dar cei din cadrul Primăriei au dreptul!

Doamna Bondarencu Georgeta, Director Executiv DMRU: Cursurile celor din primărie se desfășoară aici la sediul instituției!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Și dumneavoastră unde ați fost plecată?!

Doamna Bondarencu Georgeta, Director Executiv DMRU: Din fonduri europene! Nu am fost în calitate de cursant, ci de manager de proiect.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu cred că decideți dumneavoastră de la personal dacă se fac în interiorul primărie, în București sau în afara Bucureștiului!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mulțumesc pentru că ați ridicat această problemă. Rog ADP Sector 2 să solicite Primăriei Generale să repare acest stâlp. Nu ține de noi, dar o să le sesizăm!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: A doua întrebare este pentru cineva de la Administrația Piețelor: am primit o sesizare de la un cetățean că în piața Delfinului este o căsuță amplasată pe rampa de acces de la scări. Cei cu cărucioare de copii, persoanele cu handicap, nu pot să urce în piață. Rugămintea este să o mute: ori la stânga, ori la dreapta, astfel încât rampa să fie liberă.

Reprezentant Administrația Piețelor Sector 2: Am înțeles. O să mă uit pe fotografia pe care o primesc de la dumneavoastră și chiar astăzi ne vom deplasa la Piața Delfinului și vă vom da un răspuns. Mulțumesc!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Rog și Poliția Locală să fie mai activă în acea zonă. Nu cred că este un amplasament al Administrației Piețelor Sector 2! Cred că ori este ilegal, ori este amplasat de o piață privată, care este în dreapta halei. Vă rog, dacă mergeți, să verificați toată zona!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Dragi colegi, știam că, atunci când un consilier local face o interpelare trebuie să primească răspuns în 10 zile. Am cerut de la mai multe direcții să-mi dea un răspuns scris, dar nu l-am primit. Am notat niște lucruri pe care le-am spus și o să fiu repetitiv, îmi pare rău! V-am rugat să-mi spuneți pe ce criterii de competență a reușit să vină domnul Mihăilă aici! Care sunt motivele pentru care nu mi-ați răspuns trebuie să-mi spuneți astăzi de ce nu mi-ați răspuns în 10 zile. Să-mi spuneți de ce se întârzie la anumite proiecte pe fonduri europene cu bugetul participativ, care ne-a fost prezentat și l-am votat, dar nu mai știm nimic de el! Ne interesează si cum a obtinut funcția de conducere domnul consilier! Dacă doriți vă dau o

5                                        5                                  5                                                                                                                                                                     S

foaie pe care mi-am scos-o din procesul verbal trecut, pe care o semnez și pot să o depun și puteți să-mi răspundeți la toate întrebările! Aceasta este o interpelare! Consider că trebuie să facem o comisie de anchetă sau de verificare pentru cum a fost acest transfer de la Lehliu Gară după o zi la Primăria Sectorului 2 pe o funcție de conducere. Mai am aici o petiție pe care doresc s-o înmânez domnului Primar, care este absent.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Este în concediu.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu știu unde este, dar este absent!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Stați să ne înțelegem! Nu este absent! Este în concediu, că altfel nu conducea domnul Viceprimar prin delegare de competențe!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu mă mai întrerupeți, vă rog! Acest lucru este semnat de 11 consilieri locali în care cerem ANFP să ne spună punctul lor de vedere. Dacă vreți, vă citesc dar nu cred că își are rostul! Ca o declarație politică, am fost surprins, cu o dezamăgire cruntă mi-am dat seama că, pentru unii dintre colegii noștri sunt mai importante populismele decât să vadă cum este cheltuit banul public, și mă refer la colegii mei din USR, domnul Chiricuță, care a semnat pe ultima sută de metri acest demers, în rest niciun coleg, cu subiect și predicat, mi-au spus că ei nu fac așa ceva, că au fost colegi, că nu fac rău, adică sunt de acord într-un fel sau altul cu angajările abuzive ale PSD în Primăria Sectorului 2. Dacă doriți, pot să vă dau acest demers domnul Primar și pentru doamna Duinea am foarte multe întrebări și doresc să mi se răspundă!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnul coleg, să ne spuneți care sunt angajările abuzive ale PSD!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului A

București: înțeleg că adresa este către ANFP. Dacă sunt întrebări pentru primărie, o să vă facem răspuns. Citiți-le și le puteți lăsa! Cât despre comisia de anchetă, o să studiem pentru viitor.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnul Feroiu, să ne spuneți care sunt angajările abuzive ale PSD ! Insist!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mai fac precizarea că domnul Primar este în concediu, este absent la propriu, nu la figurat!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Atunci voi citi pe scurt pentru domnul Mihăilescu, dacă are sau nu relații de prietenie cu subalternul Cătălin Mihăilă și mă refer la vacanțele petrecute în Tailanda, să-mi spună cum justifică transferul de la urbanism Lehliu Gară, imediat după concurs la departamentul condus de domnia sa.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Doamna Președinte chiar îl lăsați? Parcă suntem într-un film de groază! Dați-mi un răspuns la angajările ilegale ale PSD în primărie!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Vă rog să nu mai vorbiți doi odată!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Toate!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Vă pot da în judecată! Este inadmisibil ce vorbiți!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: ...vă rog să ne spuneți ce criterii au stat la baza deciziei ca domnul Mihăilă să preia funcția de manager de proiect în cadrul proiectului "Calitate” derulat de direcția dumneavoastră! Pe domnul Mihăilă îl întreb ce se întâmplă cu proiectul de bugetare participativă, care trebuia finalizat anul trecut, care sunt motivele pentru întârzieri, ce se întâmplă cu planul de acțiuni privind energia durabilă, unde domnul Viceprimar este membru al Convenției privind Clima și Energia? Vă rugăm să ne precizați când a avut loc concursul pentru obținerea funcției publice în cadrul Primăriei Lehliu, ce funcție ați deținut în cadrul acestei primării și la ce departament, care au fost atribuțiile specifice postului. Rugăm să precizați data transferului dumneavoastră în cadrul Primăriei Sectorului 2 și pe ce post. Rugăm să precizați data la care ați obținut funcția de conducere în cadrul Primăriei Sectorului 2. Rugăm să precizați data la care ați obținut poziția de Project Manager în cadrul proiectului "Calității”! Pentru doamna Bondarencu care este aici sau dacă nu, aștept răspunsul în scris. Cum explică traseul domnului Mihăilă? Plecând de la consilier superior Urbanism, să ajungă șef serviciu Strategii și Management de Proiect și Calitate. Considerați că Statutul Funcționarului Public a fost respectat? Cum explicați ascensiunea domnului Mihăilă? Considerați că Legea 188/1999 a fost respectată? Considerați că transferul a fost efectuat cu respectarea condițiilor specifice din fișa postului? Vă mulțumesc!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt convins că doamna Bondarencu și domnul Mihăilescu o să vă răspundă! Nu consider oportună deocamdată, o comisie de anchetă! Sunt niște întrebări, le dăm răspunsurile și vedem după aceea. Rog aparatul de specialitate să răspundă în scris domnului consilier!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Doamna Președinte, s-a cam terminat era Stalinistă, de tristă amintire. Suntem în secolul XXI, ne bucurăm cu toți de democrație, de libertate! De ce nu se duce domnul Feroiu la Procuratură, la DNA, la organe de anchetă? Suntem niște consilieri aleși în folosul cetățenilor!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Nu sunt în măsură să vă răspund la aceste întrebări! Continuăm ședința!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Am două teme: La prima îl întreb pe domnul Popescu, pentru că nu este domnul Primar aici, e vorba de licitația pentru salubritate care nu s-a demarat. Luna trecută am adoptat o hotărâre pentru actualizarea Regulamentului din 2015. Prima întrebare: când va demara efectiv licitația? Și întrebarea numărul doi - dacă puteți să ne puneți la dispoziție aceste observații trimise tuturor consilierilor, având în vedere că faceți parte din acea comisie! Ar fi mai bine să le puneți la dispoziția tuturor!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Referitor la prima întrebare, au fost trimise la ANAF.

Domnul Vasile Istrate, șef serviciu SAP: Au fost observații de la ANAF, s-au avizat, au fost trimise la consultant pentru edificare, dacă sunt complete, s-au operat toate modificările. Săptămâna viitoare cred că vor fi făcute toate modificările.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: ANAF-ul a avizat ?

Domnul Vasile Istrate, șef serviciu SAP: Noi toate observațiile ANAF-uIui le-am introdus în documentație și urmează să fie încărcate pe site.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă cei de la ANAF vor avea alte observații, ne vor spune! Depinde și de alte instituții! Mai așteptăm un răspuns de la doamna Bocea, dacă este legal să facem acest lucru.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: A doua problemă, pentru domnul Director Drugău de la ADP Sector 2. în ședința trecută, am semnalat problema de la creșa Sinaia, unde după fiecare ploaie se inundă curtea și copiii... și l-am rugat pe domnul Director să verifice, să ne prezinte soluția cu care se poate rezolva cât mai urgent această problemă. Dânsul a spus că n-a primit solicitarea! I-am trimis-o a doua zi ! A trecut o lună și nu s-a întâmplat nimic! Puteți să ne spuneți când se poate rezolva problema din curtea creșei, având în vedere că avem doar două creșe în acest moment? Mulțumesc!

Domnul Drugău Alin Vasilică, Director General ADP Sector 2: Nicio problemă; atâta timp cât terenul nu este intabulat. în anexa din protocolul încheiat între DGASPC Sector 2 și ADP Sector 2, dintr-o eroare, consider eu, colegii de la DGASPC Sector 2 au trecut-o ca fiind proprietatea lor, sau în administrarea lor! Nu este. Am cerut extras de la OCPI ... este neintabulat acel teren.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Deci, până nu se clarifică partea juridică a acelui teren... Pentru colegii care nu știu, avem două blocuri în paralel. La parterul unuia avem o creșă, la celălalt avem o grădiniță! Deci, la două blocuri sunt două curți, la grădiniță nu este nimic amenajat, iar când plouă e plin de noroi. înțeleg că nu se poate face nicio intervenție în acel loc până nu se clarifică acest aspect?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă răspund eu! O să-l rog pe domnul Director Vasile de la DGASPC Sector 2 să intabuleze acel teren pentru a face lucrările care se impun, sau să adauge în protocolul cu ADP Sector 2. Sunt două variante!

Domnul Drugău Alin Vasilică, Director General ADP Sector 2: Este trecut în protocol, dar este trecut fără să existe un act de proprietate, de administrare!

Domnul Vasile Florin Ștefan, Director General DGASPC Sector 2: Dacă este proprietatea direcției, îl vom intabula, dar în prezent este domeniul public! Am făcut diligențe la capitală și ni s-a spus că este domeniul public al statului și nu avem cum să-l intabulăm.

Domnul Drugău Alin Vasilică, Director General ADP Sector 2: Dacă este proprietatea direcției ce să mai intabulați?

Domnul Vasile Florin Ștefan, Director General DGASPC Sector 2: Nu este proprietatea direcției! Când a fost trecut de la capitală acest imobil în subordinea direcției, nu a fost trecut și terenul, ci doar imobilul de la parterul acestui bloc. Terenul rămânând în sarcina Primăriei Generale.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Să le cerem să ne dea și acest teren.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Susțin acest demers de transparentizare a angajărilor, cât și a obținerii de funcții în primărie și doresc ca Executivul să-mi răspundă pentru următoarea listă de persoane, dacă angajarea lor sau obținerea unor funcții s-au datorat unei relații cu o persoană pe o funcție foarte mare în Executiv, sau în relații foarte apropiate cu unii consilieri locali. Citesc această listă: Bogdan .... angajat la Direcția Servicii Publice, Alin Drugău - Director ADP Sector 2 , Doru Dragomir de la Centrul Mihai Eminescu, Nițu Robert angajat la DGASPC Sector 2, Ionescu Mihai angajat la Poliția Locală, Adrian Costache la Administrația Piețelor Sector 2, Pușcașu Georgiana, fata domnului consilier, la Administrația Piețelor Sector 2, Florea Mihai angajat la ADP Sector 2. De asemenea, aș dori pentru doamna Director Nicoleta Paninopol să-mi răspundă la următoarea întrebare: având în vedere prezența zilnică a domnului Dragomir în cabinetul domnului Viceprimar, cât și prezența acestuia la comisiile de analiză a proiectelor vizând taxa de habitat și taxa de habitat „0”, vă rog să ne comunicați, în ce calitate participă domnul Dragomir la aceste activități în timpul programului de lucru la Centrul Mihai Eminescu unde este angajat ca Director adjunct, și dacă l-ați sancționat pentru nerespectarea programului de lucru? în ultimul rând, aș dori să aud câteva precizări la proiectul vizând comisia pe Legea nr. 550 în care mi s-au adus acuzații., vă rog să-mi permiteți să vă explic tehnic ce se petrece cu această comisie: această comisie este constituită în baza unei legi, Legea 550, pusă în practică prin două hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, care stabilește ca indemnizația acestor membri ai comisiei, este în valoare de 50% din veniturile primarului. De asemenea, stabilește că această indemnizație este lunară. Comparativ cu alte sectoare, aceste sector este singurul unde s-a pus problema legitimității acestei indemnizații. Practic, la momentul în care s-au dat aceste hotărâri de Consiliul General, veniturile primarului erau modeste, să zicem 4000 de lei, sau chiar mai puțin. Deci, n-ar fi fost o problemă 50% fiind sub 2000 de lei. Faptul că a explodat salariul primarului, prin bunăvoința guvernului PSD și, proporțional a crescut această indemnizație, au ajuns la această discuție cumva falsă, dacă acești consilieri mai au dreptul să primească o sumă mărită. întrebăm: dacă așa spune legea, de ce nu se scade salariul primarului ca să nu mai fie această problemă? Salariul primarului poate să fie la nivelul la care este, dar indemnizația consilierilor nu mai poate să fie pentru că deranjează!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Vă rog să fiți mai concis, pentru că ați pornit de la o idee și ați ajuns la alta. Eu n-am înțeles ce vreți de fapt!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Puteți să urmăriți banda, că ni s-au adus acuzații că dorim neapărat să extragem bani din primărie. La hărțuirea la care am fost supuși din partea aparatului executiv, care ne-au dat banii aleatoriu, ei spun că ne-au dat în funcție de încasările pe care le aveau, dar, ulterior, după ce am solicitat documente, în documente scrie că am primit în fiecare lună o sumă mică, ce nu este real, se spune că am primit pe trei patru luni cumulat, pe o singură lună! Noi nu avem cum să știm aceste lucruri. La rugămintea Executivului am făcut acest demers, am acționat în instanță în ianuarie. Cu o lună înainte, domnul consilier Jean Costache s-a retras. Probabil a fost influențat de cineva. în iunie acest proces se putea finaliza. Am fost în situația de a ne judeca, mai puțin lipsa dosarului pentru că juristul primăriei a venit la prima oră și la redirecționat în mod greșit și în mod ilegal că nu avea voie să facă acest lucru! Astfel, acest proces se amână la nesfârșit. Dacă juristul nu făcea acest demers ilegal, poate aveam un răspuns foarte clar din partea instanței! Eu consider că aceste lucruri sunt extrem de simple, toți colegii consilieri ar fi trebuit să fie îngrijorați de faptul că trei colegi de-ai lor au avut probleme și lipsa de legitimitate a acestui consiliu care nu are un apanaj care să-l protejeze, care este pur și simplu la cheremul Executivului care consideră că da, mai merită niște bani. în alte sectoare nu s-a procedat așa, în alte mandate nu s-a procedat așa, ba din contră, domnul consilier Costache poate confirma, în momentul în care nu au avut vânzări, luni de zile n-au primit indemnizația, dar au primit-o în momentul în care au avut o vânzare! Dacă aveți întrebări îl rog pe domnul consilier Costache care este șeful comisiei, să vă răspundă!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dumneavoastră credeți că e o manevră a primăriei, că oamenii s-au pus toți să facă o organizare ocultă ca dumneavoastră să nu puteți să încasați banii care vi se cuvin? Sunteți singurul consilier, astăzi, care a dat în judecată primăria și cereți să obțineți mai mulți bani. Primăria ia niște bani și dumneavoastră vreți să luați mai mulți decât primăria pentru că ați fost de față la vânzarea unui spațiu al primăriei! Nu ați avut acolo niciun drept! Un consilier care dă în judecată primăria pentru că nu-i dă mai mulți bani decât primește primăria pentru vânzarea unor spații publice.

Domnul consilier local Costache Jean: Vreau să menționez față de consiliu și față de toată lumea de aici, eu m-am retras din acel proces fără niciun fel de influență. Credeți-mă, că m-am retras după ce am arătat situația mea personală în acea comisie. Dacă am primit bani în mandatul trecut, am vândut un spațiu de 1 milion de euro și după aceea am mai vândut unul de 1,200 mii. euro! Deci la o vânzare de 1 mii. de euro într-adevăr primești bani!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Niciun om normal nu poate să primească comision de la primărie mai mult decât.....

Domnul consilier local Costache Jean: Este o explicație foarte clară: în momentul în care se vinde un spațiu cu un milion, primești indemnizație mare!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am înțeles, dar suntem în situația în care un consilier nu numai că cere, dar dă în judecată primăria susținând că i se cuvin mai mulți bani decât ia primăria în total.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Vreau să-l întreb pe domnul consilier Feroiu dacă în lista pe care a citit-o domnul Chiricuță, fac parte abuzurile din PSD? Aș mai dori la lista pe care a citit-o dumnealui să ni se dea un răspuns la ședința următoare. Mulțumesc!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: N-am înțeles întrebarea!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Să dea un răspuns SRU la lista pe care a citit-o domnul consilier Chiricuță. Acele angajări fac parte din abuzurile PSD? Să aducă fiecare direcție argumente la acele angajări!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: N-am înțeles întrebarea!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Doresc să știu, lista pe care a citit-o domnul Chiricuță, dacă acele angajări au fost abuzuri ale PSD, sau dacă sunt sau nu abuzuri? Să ni se dea un răspuns de la toate direcțiile în ceea ce privește lista citită de domnul consilier.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cine să vă dea răspunsul?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnul Viceprimar, vă faceți că nu înțelegeți? Doar a citit lista! întrebarea este dacă acele persoane au fost angajate legal sau ilegal sau acuzați numai PSD-ul?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acele persoane s-au transferat de la Lehliu Gară sau din Tailanda?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Vreau să știu dacă au fost transferate, cum au fost angajate?

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Cred că s-a discutat suficient, dacă mai sunt interpelări de făcut!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule Viceprimar, vă faceți că nu înțelegeți? întrebarea este dacă acele persoane au fost angajate legal sau ilegal?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acele persoane s-au transferat de la Lehliu Gară sau din Thailanda?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Vreau să știu dacă au fost transferate sau angajate! Am formulat întrebarea corectă! Domnul consilier Chiricuță a citit o listă cu anumite nume că sunt angajate, vreau să știu, dacă acea listă pe care a citit-o domnul Chiricuță, au fost făcute „angajările abuziv” de PSD, cu ghilimelele de rigoare, dacă au fost angajați, cum au fost angajați și dacă se află la direcțiile trecute pe lista pe care a citit-o domnul Chiricuță.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Doamna Președinte, vreau să afirm cu toată tăria, că în mandatul trecut, Comisia 550, cei care au luat bani de la acea comisie, eu unul am donat toți acei bani către casele de copii din acest sector.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Cred că discutăm deja de o oră pe acest subiect.....

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule consilier nu ne mai băga pe toți în aceiași oală, că nu este cazul!

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Hai să îi răspund domnului Chiricuță, cred că ai fost prost informat sau prost instruit de persoana care i-a agitat pe unii: eu am trei fete, s-a spus că fata cea mare lucrează la piețe, ea lucrează de 16 ani în Poliție, cea mijlocie este avocat, nu mai lucrează unde ai spus tu, iar cea mică este detectiv particular.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dar a lucrat un an la Administrația Piețelor Sector 2, nu spune că nu a lucrat, de ce vrei să minți!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Hai să nu mai vorbim unii peste ceilalți.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Foarte bine că a lucrat la Administrația Piețelor Sector 2, dar să fie un tratament egal pentru toți!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Insist pe ideea să nu mai vorbim toți odată, că nu suntem copii, lăsați-1 să termine și după aia puteți să îi dați replica!

Domnul consilier local Pușcașu Marian: în 2010, eu nu eram consilier, a mai dat examen aici, a luat examenul și nu s-a prezentat, uite că a dat și acum când am fost consilier și a luat, .....vreau să vă anunț un lucru, din surse sigure, abia am terminat o

anchetă la Sectorul 1, unde s-a lăsat groaznic, vreau să vă spun că și în Sectorul 2, unii directori au uitat pentru ce sunt aleși și facilitează anumite acțiuni, nu mă puneți în situația că am surse sigure și cu martori și cu tot......

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Există organe de anchetă, există DNA.....

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Este vorba despre Piața Delfinului, acolo este chiar foarte prioritar un sens giratoriu, acolo în fiecare zi sunt scandaluri, sunt bătăi, toate cele, l-am sunat pe domnul Dobrilă, dânsul este de față, spune că are sesizări, 2-3 pe zi, deci trebuie neapărat făcut sens giratoriu.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: în Baicului este o trecere, Doamna Ghica cu Baicului este la fel.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Apropo de Delfinului, este o propunere, Alin, este o propunere pe care ADP Sector 2, a făcut-o deja la comisia de circulație și am primit și aprobare; suntem în procedură de a obține toate autorizațiile pentru acea zonă, cu un sens giratoriu, cu

e     A

reconfigurarea parcării în dreapta și cu o parcare supraetajată în spatele Pieții. II rog pe domnul Drugău, să ne spună când vor începe lucrările!

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Nu putem spune o dată exactă, nu vreau să vă mint, ne dorim mâine dacă se poate!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului _               A

București: In ce fază suntem acum?

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: In fază de proiectare! Mai mult decât atât, mâine mă voi întâlni cu directorul adjunct Țârlea de la Administrația Străzilor, va veni la Delfinului, ne-au promis că vor face anul acesta un sens giratoriu, a spus și de parcări ...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mă refeream la sensul giratoriu pe care l-am propus acum 2 ani!

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Sensul giratoriu, exact, 1-am rugat să își țină promisiunea; mâine va veni la fața locului și au spus că licitația este făcută pentru acest sens giratoriu ...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sensul giratoriu este făcut de Primăria Capitalei, dânșii fac și proiectul și tot!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Noi mereu ne încurcăm la studiu de fezabilitate și durează vreo 10 ani, așa este în țara asta.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vreau să vă spun o ultimă opinie referitor la atacul la persoană care s-a spus anterior, îi rog pe domnii consilieri și pe doamnele consilieri să nu mai atace la persoane, să nu mai atace familiile consilierilor, dacă fiecare dintre dumneavoastră are ceva concret, nu mai hărțuiți în consiliu pentru a obține voturi bazate pe niște frânturi de informații pe care le au, vă rog sesizați ANFP-ul, cum a făcut domnul Feroiu, sesizați parchetul, DNA-ul, dar ca să acuzați persoane fizice, care nu sunt de față, de lucruri care nici măcar nu sunteți în stare să le formulați într-o întrebare... acum familia oricărui consilier să nu se mai angajeze nicăieri, dacă se angajează la primăria asta de ce la asta, dacă la alta de ce la aia.... Orice poate fi discutat și aruncat cu lături, repet, dacă aveți ceva concret, vă rog sesizați unde considerați, lăsați atacul la persoană, că vă puneți într-o poziție proastă pentru oamenii de bun simț!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule Viceprimar, cine a deschis cutia Pandorei, cumva PSD-ul, trebuia să îi spuneți domnului consilier Feroiu, care este de la PNL, să se ducă la ANFP, nu să vină cu acele hârtii și data trecută și acum, direct la ANFP trebuia să se ducă!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Feroiu a prezentat un caz asupra căruia, apar niște suspiciuni justificate, este vorba de o angajare într-un oraș.....

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Se pot verifica foarte ușor!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este cazul, și eu cel puțin, eu nu sunt de acord cu o anchetă pentru că este prematur poate face dânsul și ceilalți consilieri, cei de la USR nu vor, mă rog, este alianța dumneavoastră cu ei...

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Cine caută râcă acum, ce alianță....Cel care a deschis subiectul a fost domnul consilier Feroiu de la PNL, trebuia să trimiteți direct la ANFP, sau în altă parte și nu aici...

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Eu cred că am terminat interpelările dacă are legătură cu cele anterioare s-a terminat, nu vreți să dați drept la replică la sfârșitul ședinței, mie mi se pare o bălăcăreală care nu se pretează pentru Consiliul Local, mai aveți și dumneavoastră o interpelare.....

Președinte de Asociație de locatari Sector 2, blocul ALMO: Bună ziua, mă numesc........sunt președintele unui bloc și anume Mihai Bravu nr. 12, de 100 de

apartamente și aș vrea să știu ce se întâmplă cu barăcile care sunt amplasate ilegal? Am făcut numeroase sesizări și am înțeles că sunt amplasate ilegal pe spațiul public. Este vorba despre barăcile care sunt amplasate pe partea dreaptă a blocului, care după părerea noastră au ajuns un bazar insalubru unde se vând la grămadă, câmați, chiloți roșii și altele; dubele cu marfa sunt în parcare, unde dorm diverse persoane dezbrăcate cu ușile deschise. Dacă tranzitați zona destul de des o să vedeți, bănuiesc că știți despre lucrul acesta, am făcut sesizări, inclusiv la Primăria Capitalei, care apoi a redirecționat adresa tot la Sectorul 2. Am făcut sesizări și ni s-a răspuns că aceste barăci sunt amplasate ilegal, că există niște decizii de desființare, care sunt din 2017 și aș vrea să îmi spuneți, de ce aceste decizii de desființare nu au fost puse în practică? Suntem în 2019 aproape de mijlocul anului!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deciziile de desființare despre care vorbiți, sunt semnate chiar de mine și ele au fost atacate în instanță, cred că s-au terminat procesele, iar în această vară vor fi desființate toate construcțiile ilegale, sunt mult mai multe decât căsuțele respective, sunt foarte multe construcții ilegale. Vă garantez că în cursul acestei veri se vor desființa toate aceste construcții, se vor mări spațiile verzi din această zonă și o să fie curățată. Singurul amănunt și îl rog încă o dată pe domnul Dobrilă, este foarte important, ca după ce vom face acest lucru, Poliția Locală să fie prezentă, pentru că, înainte de a se amplasa aceste căsuțe și astăzi dacă vreți este vânzător ambulant unul lângă altul în continuare pe stradă.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Poliția să fie activă, nu prezentă, că oricum este prezentă!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acum 2 ani, când am fost de acord să le amplasăm, a fost o măsură disperată, nu am putut scăpa de comercianții ambulanți, am rugat Poliția și mi s-a spus că nu poate să facă față, vindeau pe cutii... S-a optat pentru o variantă de legalizare a acestui comerț, pentru că cei dinainte vindeau droguri și țigări fără timbru și înțeleg că nimeni nu era foarte deranjat.

Președinte de Asociație de locatari Sector 2: Oricum, pe aceia nu cred că i-ați băgat în căsuțe!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: S-a constatat atunci că în lipsa posibilității Poliției de a elibera zona, să se meargă pe încasarea unei chirii pe niște firme ca să aibă angajați de la ALMO pe niște contracte care le au la salubritate. S-a mers pe ideea unui comerț mai legal, nu știu dacă sută la sută, dar oricum, mult mai legal decât celălalt, care era sută la sută la negru; înțeleg că și acest comerț, și am văzut cu toții nu este la cel mai înalt standard, și s-a luat decizia de a se desființa toate construcțiile ilegale din zonă, repet sunt mult mai multe construcții ilegale

Președinte de Asociație de locatari Sector 2: Cine v-a dat în judecată?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cei care le-au instalat, a fost un proces, v-am spus în această vară toate vor fi desființate...., din păcate ne putem întoarce la acel comerț negru și din mașini, pentru că, din păcate, parcarea nu este în administrarea noastră, nu putem să obligăm pe cineva să fie îmbrăcat într-un anumit fel în acele mașini, nu putem opri dubele să parcheze. Am făcut o solicitare la Primăria Generală, pentru a modifica Regulamentul de parcare, pentru a nu mai permite mașinilor comerciale, rulotelor și mașinilor părăsite să stea în parcare, pe domeniul public și nu am primit niciun răspuns, fiecare parchează unde vrea, deci în parcare poate să vină dube, pot să stea dezbrăcați, nu se face nimic!

Președinte de Asociație de locatari Sector 2: Dar nu este posibil așa ceva!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu avem legislație!

Președinte de Asociație de locatari Sector 2: Noi ca cetățeni avem dreptul la un trai civilizat, plătim impozite și taxe către Sectorul 2, iar noi nu putem să ne ducem la acei oameni să îi scoatem de acolo, am făcut numeroase sesizări și ni s-a răspuns că există aceste decizii de 2 ani în care nu s-a întâmplat nimic, înțeleg că este un proces care s-a finalizat!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am spus că în cursul acestei veri, căsuțele vor fi demolate, dar din ce se vede sunt de două ori mai multe în zonă....

Președinte de Asociație de locatari Sector 2: Din ce am văzut pe site, acest avocat care a susținut procesul împotriva primăriei, dar care în același timp este și cel care ajută ADP Sector 2 în diverse procese!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avocații pot asista pe oricine! Nu știu dacă ADP Sector 2 este parte din acest proces.

Președinte de Asociație de locatari Sector 2: Este vorba de alte procese pe care le are ADP Sector 2 și acest avocat asistă ADP Sector 2, ca și parte....

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Deja am trecut dincolo de subiectul de la care s-a pornit, atunci, cred că vi s-a răspuns la întrebare, în această vară lucrurile se vor rezolva și totul se finalizează!

Președinte de Asociație de locatari Sector 2: Și dacă nu se va întâmpla așa......

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Intenția mea este să demolăm tot în această vară!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Acolo a fost o dispoziție de Primar de desființare a acelor căsuțe ilegale, dispoziția de Primar a fost atacată de acele persoane, s-a câștigat procesul de 5-6 luni, am înțeles și trebuie pusă în aplicare, deci, a fost dispoziție de Primar pentru desființarea căsuțelor, dispoziția a fost atacată, a fost câștigată de către primărie și acum trebuie aplicată!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Am terminat capitolul interpelări, acum trecem la primul punct al ordinei de zi, doamna Popescu și domnul Iliescu, putem continua ședința, mulțumesc.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Supunem la vot primul punct de pe ordinea de zi, Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26.06.2019.

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 26.06.2019 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Supunem la vot suplimentarea ordinii de zi!

Doamna Duinea Corina Iosefina, Director Executiv DAPL: Conform O.U.G. nr. 57/2019 suplimentarea ordinii de zi se poate realiza cu votul dumneavoastră și atunci vom vota ca un amendament, după care ordinea de zi în integralitate, mai întâi suplimentarea și apoi ordinea de zi.

Se supune la vot Completarea la Ordinea de zi a ședinței C.L. Sector 2 din data de 18.07.2019 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU- 0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Vă rog să votați ordinea de zi cu cele 5 puncte suplimentare!

Se supune la vot Ordinea de zi a ședinței C.L. Sector 2, cu Completarea la ordinea de zi, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU -O, ABȚ - 1, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.2, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 103/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 150/2019;

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019,H.C.L. Sector 2 nr. 103/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 150/2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.3, proiectul de hotărâre pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Str. Gheorghe Șerban nr. 6-10 Sector 2, București;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de transparență, aviz favorabil, menționez doamna președinte că la toate proiectele, avizul comisiei este favorabil!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Vreau să vă atrag atenția că, plata acestui imobil este bugetată pentru Sectorul 2, noi acum o să cerem practic de la capitală să se treacă în jurisdicția Sectorului 2, dar îl plătim, o să se facă plata la noi și este cam 2 milioane de euro.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Doamna Președinte, propuneri pentru comisie!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Da, mai întâi trebuie să stabilim membrii comisiei.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș vrea să spun că participarea la această comisie nu se face pe bază de comision, aviz amatorilor.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Așteptăm propuneri pentru membrii comisiei!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am o propunere și anume pe domnul Chiricuță! Deci, nu vreți!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Nu am condiționat nimic, am refuzat pur și simplu!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Beldeanu... domnule Alexandru!

Domnul consilier local Adrian Alexandru : Nu am competență pe acest domeniu!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Dacă îmi permiteți am 3 propuneri și anume pe doamna Constantin Angela, Alexandru Adrian și pe domnul Jean Costache, să supunem la vot!

Domnul consilier local Costache Jean: Fără domnul Costache, pentru că am făcut parte din mai multe comisii, dar am și eu o propunere și anume, pe domnul Metehău!

Domnul consilier local Metehău Andrei George: Nu am competențe, domnule consilier!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să mergem pe autopropuneri! Cine dorește să ajute primăria fără a primi o indemnizație?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnul consilier Feroiu!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Robert Andrei, mai trebuie două persoane, Alexandru Dinu..

Domnul consilier local lliescu Constantin Cristinel: Și domnul Jean Costache, rămâne cum am stabilit!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dintre cei trei, cine dorește să fie președinte de comisie?

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Persoanele propuse pentru această comisie sunt, domnul Marian Pușcașu, domnul Alexandru Dinu și domnul Andrei Robert Alexandru, dintre cei trei unul trebuie să fie președinte.

Domnul consilier local fliescu Constantin Cristinel: Propun o pauză de o jumătate de oră să se consulte cei trei!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Eu îl voi propune pe domnul Robert Andrei Alexandru! Domnul Dinu a acceptat să conducă comisia si rămâne să votăm comisia formată din cei trei.

9

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Str. Gheorghe Șerban nr. 6-10 Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, lliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.4, proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să adaug câteva lucruri, aprobarea este de principiu, este făcută pentru că este bine să te aștepți la rău, dar să speri la cei mai bine, este făcută în cazul în care guvernul nu va rectifica bugetul.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisionul cât este?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: într-adevăr ați spus un lucru foarte important, domnul Chiricuță m-a corectat, este indemnizație nu comision, pentru că, comisionul nu poate să fie mai mare decât suma inițială, indemnizația poate să fie, comisionul este o parte din total, indemnizația poate să fie și.......

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Și sporul dumneavoastră salarial pe absorbție de fonduri europene de 25% este aplicat de la zero, deci dumneavoastră primiți un spor de 25% pentru absorbție de fonduri europene zero, asta nu vă deranjează absolut deloc!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu cred că este de 25%, așa că puteți să stați liniștit!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Aș vrea să subliniez că, împrumuturile s-au făcut până acum, s-au făcut în condițiile în care în fiecare an avem un excedent bugetar, în 2014 am avut 250 de milioane, în 2015 am avut 306 milioane, în 2018 am avut 319 milioane excedent bugetar, iar acesta vine din faptul că planul de investiții pentru reabilitare nu s-a putut rezolva decât cam 40%, aceștia sunt banii, care rămân în fiecare an; de ce ne împrumutăm de suma aceasta, pe care să o plătim cu dobânzile aferente, când avem acești bani care rămân? Pentru că nu putem practic să realizăm atât cât am spus că facem. în Sectorul 3 se fac aceste construcții cu fonduri nerambursabile, la fel la Cluj, numai noi ne împrumutăm, ne-am împrumutat anul trecut, ne-am împrumutat acum doi ani și anul trecut am aprobat un astfel de împrumut!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din câte știu eu, erau niște împrumuturi vechi.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Era vorba de dobânda la împrumuturile vechi.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba de o aprobare de principiu, împrumutul nu cred că se va face. Apropo de fonduri europene, Sectorul 2 nu a aplicat încă la fonduri europene, din motivul, sigur discutabil, că, dacă atragi fonduri europene nu poți să ai subvenție integrală; cetățenii trebuie să contribuie și ei la această investiție și s-a început cu finanțare integrală de la bugetul local și central și a mers așa în continuare. Noi am încercat în ultimii 3 ani să avem discuții cu asociațiile și nu au fost de acord să contribuie cu o cotă parte, astfel încât, am fost în imposibilitate de a aplica pentru fonduri europene. Eu v-am spus, nu e corect ca vecinii noștri să primească integral și noi să plătim 10%-20%.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Pe de altă parte, vreau să atrag atenția colegilor mei că, dacă votăm deficitul cum spuneți dumneavoastră, în momentul în care se va considera, banii pot fi trași fără a fi necesar să fie aprobat în consiliu, votul de acum este votul prin care noi ne angajăm să luăm acești bani și să îi și plătim cu dobândă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este adevărat, dacă se merge pe acest tipic va veni înapoi în consiliu cu toate detaliile, e vorba de un împrumut de la BEI...

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Dar Primăria Sectorului 2 a mai lucrat cu BEI, noi mai avem bani împrumutați de la banca...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Contractul este deja încheiat în baza acestei hotărâri, sau o să vină din nou în consiliu pentru aprobarea contractului .... Toate condițiile sunt stabilite..

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiți, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU -1, ABȚ- 6, NU VOTEAZA -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bughiu Iolanda Luminița, Chiricuță Ion, Iordache Isabela Florina, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: Oprea Dumitru

Este prezentat punctul nr.5, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 38/21.02.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului - spațiu subsol - Hala Terminal Obor, situat în str. Ziduri Moși nr.4, Sector 2, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării și amenajării punctului de comandă de protecție civilă pentru conducerea activităților și gestionarea situațiilor de urgență;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de transparență, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 38/21.02.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului — spațiu subsol - Hala Terminal Obor, situat în str. Ziduri Moși nr. 4, Sector 2, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării și amenajării punctului de comandă de protecție civilă pentru conducerea activităților și gestionarea situațiilor de urgență, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.6, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte administrative emise de Consiliul Local Sector 2;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de transparență, aviz favorabil.

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia socială, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte administrative emise de Consiliul Local Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ - 1, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Un pas înainte”, ce urmează a fi depus în scopul atribuirii convenției de finanțare nerambursabilă în conformitate cu Metodologia de selectare și finanțare a proiectelor din cadrul programelor de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de transparență, aviz favorabil.

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia socială, aviz favorabil.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget finanțe, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului ,,Un pas înainte”, ce urmează a fi depus în scopul atribuirii convenției de finanțare nerambursabilă în conformitate cu Metodologia de selectare și finanțare a proiectelor din cadrul programelor de interes național în domeniul protecției fi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „ înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză fi locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi fi pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr.8, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: La acest proiect avem mai multe amendamente. Amendamentul numărul unu - se desființează postul de Director General Adjunct Protecție Socială - în conformitate cu legislația în vigoare, toate prerogativele, atribuțiile și responsabilitățile funcției publice desființate, vor fi preluate de conducerea celor două direcții, respectiv Direcția de Protecție Socială și Direcția Copilului și este vorba despre faptul că, se impune o reorganizare a aparatului managerial pentru o eficientizare a instituției în cauză, pentru care se propune desființare postului de director general adjunct al protecției sociale și votăm acest amendament, deci desființarea postului de director general adjunct.

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 99902/12.07.2019, la punctul 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Amendamentul numărul 2, se propun următoarele în cuprinsul proiectului de hotărâre, se introduce un nou articol cu următorul conținut unu, prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București și doi, anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sector 2, acesta este amendamentul doi, o completare practic!

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3067/17.07.2019, la punctul 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Doamna președinte, am o rugăminte, înainte de a citi amendamentul 3, o să am rugămintea să clarific câteva lucruri și anume, având în vedere discuțiile care au fost astăzi între noi, îmi este teamă să nu se dea un vot politicși vin cu următoarele clarificări; noi astăzi votăm după trei ani de zile, a mai fost o tentativă anul trecut s-a votat, dar nu s-a mai pus în aplicare, asta este una; doi, când am devenit noi consilieri în 2016, erau în acel moment 2 creșe, vă reamintesc că în 2017, s-a votat un proiect pentru creșa.....fără organigramă și care până astăzi, sunt aproape 2 ani

a funcționat cu personal detașat de la cele 2 creșe Ciobănelului și Sinaia și au funcționat 2 grupe și următoarea creșă pe care am votat-o anul trecut în februarie 2018, HCLS2 nr. 32 este creșa Oituz care, nici măcar nu s-a pus în practică. Având în vedere această experiență, suntem în fața celui de-al treilea proiect pentru a mări numărul de creșe și la întâlnirea pe care am avut-o cu domnul primar, este vorba de un proiect pilot prin care două grădinițe sunt administrate, se știe, de Direcția de Patrimoniu (n.r. DGAPI Sector 2), s-a propus să se înființeze două grupe de copii, iar pentru aceste grupe, personalul va fi asigurat de către Direcția Socială (n.r. DGASPC Sector 2), având în vedere experiența prin care am trecut, la cele două situații pe care vi le-am dat la ... și la Oituz, pentru că, la 1 septembrie, s-a început deja amenajarea spațiului la cele două grădinițe și am rugat să clarificăm acest aspect pentru că va trebui luat din nou aviz de la Ministerul Muncii, astfel încât, să nu ne trezim la 1 septembrie că se amenajează niște ziduri și nu vom avea personal!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Eu am încercat să dau citire amendamentului în contextul în care, în Sectorul 2 există doar 2 creșe. Se impune înființarea de către Consiliul Local al Sectorului 2, a trei unități de educație timpurie în cadrul Grădiniței numărul 23, două grupe a câte 20 de copii, Grădinița numărul 137, două grupe a câte 15 copii, în locația în care a funcționat adăpostul pentru copii „Dănilă Prepeleac”, respectiv strada Reînvierii nr. 1 B Sector 2 București cu o capacitate de 30 de locuri. Având în vedere desfășurării activităților de îngrijire, educație și supraveghere în condiții optime, structura de personal pentru unitățile de educație preșcolară nou înființate va fi după cum urmează: pentru creșa care va funcționa în cadrul grădiniței numărul 23, două posturi asistent medical, 5 posturi educator, 6 posturi infirmiere, pentru creșa din strada Reînvierii 8 posturi de ...... 2 posturi de asistent

medical, 6 posturi infirmieră, pentru creșa care va funcționa în cadrul grădiniței 137, 4 posturi educator, 1 post asistent medical, acesta este amendamentul, dar ...

Domnul consilier local Adrian Alexandru : Aceste date sunt discutate cu Direcția Socială, la Direcția de Protecție a copilului, având în vedere metodologia ..

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Am înțeles ideea, am citit amendamentul; ideea este că eu nu văd cum putem noi înființa prin DGASPC și votat în Consiliul Local, posturi de asistent medicali și posturi de educator!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Prin suplimentarea organigramei, DGASPC-ul trebuie să scoată la concurs aceste posturi aferente personalului pe care să îl pună la dispoziție în cele trei locații.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Inițiatorul susține acest amendament.....

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Doamna Popescu ați votat?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dacă vreau!

Se supune la vot Amendamentul formulat de domnul consilier local Alexandru Adrian, înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub nr. 3092/18.07.2019, la punctul 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -24, NU- 0, ABȚ-1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: -

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Amendamentul următor s-a retras, urmează amendamentul cu număr de intrare 3094, ținând cont de Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1336/12.07.2019 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, propune ca cele 5 posturi prevăzute la compartimentul Audit Public Intern să se repartizeze astfel, un post la serviciu caiete de sarcini, un post la serviciul licitații, un post la serv. Patrimoniu din cadrul Direcției Juridice, un post la Direcția Strategii Programe și un post la Direcția Administrativ, având în vedere că Nota de Fundamentare nr. 88873 din data de 25.06.2019 a Direcției Audit Public Intern din cadrul Primăriei Sector 2, menționăm că nu este necesară înființarea compartimentului Audit Public Intern la nivelul DGASPC Sector 2.

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3094/18.07.2019, la punctul 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu

Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Următorul amendament nu presupune modificări la nivelul Organigramei, ci se referă la ROF, dacă are cineva de făcut completări sau explicații, amendament 3095!

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3095/18.07.2019, la punctul 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Bcldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Iar următorul amendament este cel cu nr. 3098, sunt doar modificări de ordin tehnic, este nevoie să le citesc sau le aveți și dumneavoastră? Văd că le aveți!

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3098/18.07.2019, la punctul 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -25, NC- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Următorul amendament se referă la faptul că... numărul 3099, biroul Caiete de Sarcini și Documentații Tehnice se va numi biroul Caiete de Sarcini și avem toate detaliile și se mai modifică articolul 22 din ROF-ul DGASPC-ului, după cum urmează, atribuțiile serviciului Urmărire Contracte..

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3099/18.07.2019, la punctul 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Miclea Niculina

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: și acum vom vota proiectul integral cu toate amendamentele.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de transparență, aviz favorabil.

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia socială, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu amendamente, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Doamna Duinea Corina Iosefma Director Executiv D.A.P.L.: Am următoarea rugăminte domnule director Vasile, ca până luni cel târziu, să transmiteți anexele modificate, conform amendamentelor, iar prin amabilitatea domnului Viceprimar poate vă oferă și forma electronică, iar domnul Adrian Alexandru, cu siguranță va transmite pe e-mail forma electronică a amendamentului, ca să vă ajute în reformularea anexelor. De asemenea, vreau să fac următoarea precizare: proiectul de hotărâre anterior supunerii la vot a urmat procedura Legii nr. 188/1999, în prezent suntem sub imperiul O.U.G. nr. 57/2019 și fac următoarea mențiune, după primirea anexelor, avizarea proiectului, acesta va fi comunicat și Ministerului Muncii și conform articolului 409 ANFP-ului și bineînțeles Prefectului cu aceste mențiuni. De aici mai departe vom vedea și cum abordează aceste instituții noua legislație.

Domnul Florin Vasile Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Vreau să vă mulțumesc și doresc să vă informez că în trei luni de zile vom proceda la o nouă așezare și o nouă reorganizare a tot ce înseamnă responsabilități și atribuții specifice pe fiecare compartiment, nu este o treabă ușoară. Știu că a fost percepută până în prezent ca o direcție care poate răspunde anumitor ingerințe ale politicului, însă vă asigur că de aici înainte, sau de când am preluat această direcție, nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla acest lucru. Avem și personal, observ că avem sprijinul tuturor consilierilor aici prezenți, cărora le și mulțumesc pentru implicare și sprijin în proiectele sociale; de asemenea, mulțumesc întregului Consiliu pentru aprobarea proiectului de hotărâre referitor la imobilul din Gheorghe Șerban nr. 7A și nr.7, unde sunt două centre, unul pentru copii cu dizabilități și unul pentru cu mame și copii părăsite / alungate din casă, motiv pentru care

A

primăria face un gest aparte de a cumpăra aceste 2 proprietăți. Insă doresc să vă informez că, totuși organigrama a căpătat un alt sens față de ceea ce eu am supus atenției dumneavoastră și îmi permit să îmi fac datoria de a vă informa corect. Atât timp cât există o Direcție de Achiziții aprobată, lăsată în Organigramă, cei care întocmesc caietele de sarcini nu pot fi în subordinea Serviciului Administrativ. Toți angajații Serviciului Administrativ îndeplinește funcții contractuale, iar toți care sunt angajați la Serviciul Licitații - Achiziții îndeplinesc funcții publice și nu pot fi trecuți în atribuții și competențe din cadrul celor ce sunt trecuți pe funcție publică, toți angajații acestei direcții, că vorbim de Licitații - Achiziții și am făcut aceasta, este tocmai pentru a transparentiza și nu a se mai face achiziții publice de 4 sau de 10 ori, deci scaunul pe care eu stau ca director a fost cumpărat cu 4000 de lei, nu știu dacă știți acest lucru, dar nu sunt lucruri normale și atunci ca să normalizăm acest lucru, am propus să-mi asum acest lucru și să înființez două direcții, cea de Strategii Programe - eu ce pot face ca manager în momentul în care se adoptă această hotărâre? pe bază de decizie de Director iau competențele și le dau celor care sunt conform legii, eu nu pot semna ceva ce nu este în regulă, chiar dacă se adoptă într-o hotărâre de consiliu, mi se pare normal să responsabilizez niște oameni de la achiziții care sunt pe funcție publică, nu pe funcție contractuală și vă spun calitatea caietelor de sarcini nu este satisfăcătoare și nu este normal, în trei luni de zile am depus primul proiect de opt miliarde și jumătate ... și lucrăm la un proiect de un milion de euro cu aport de 2% pentru prima creșă privată, adică eforturile noastre sunt vizibile și nu aș vrea să fie zădărnicite de o asemenea hotărâre. Atribuțiile funcțiilor publice nu pot fi delegate, eu, dacă plec în concediu, nu pot să îl las pe domnul Ciomohac, care este contractual, ci trebuie să-mi deleg atribuțiile unui funcționar public, care îndeplinește anumite condiții prevăzute de lege. Angajații de la Administrativ sunt personal contractual, nu pot da competențe și responsabilități pe achiziții publice unor funcții contractuale. Nu este legal.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Domnul director ne explica o situație, înainte de pauză.

Domnul Florin Vasile, Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Doamna președinte, domnule Viceprimar, doamna secretar, domnilor consilieri, o singură precizare pe marginea organigramei doresc să mai punctez. La Serviciul Urmărire Contracte, necesitatea înființări Direcției de Achiziții Publice care are un volum de 500 de contracte multianuale cred că se impune cu prisosință, motiv pentru care am gândit și atribuțiile acestei Direcții Urmărire Contracte, pentru că în prezent nu există o evidență clară, sunt foarte mulți oameni care nu își iau recepțiile după ani de zile. Sunt reclamații și pentru a nu mai genera plăți inutile din partea Direcției Economice care în prezent se efectuează pe acest segment; tocmai din rațiuni economice și de bună gospodărire am înființat acest Serviciu Urmărire Contracte motiv pentru care acordurile cadru, ceea ce mi se pare onest să fie gestionate de Direcția Achiziți,i nu de Serviciul Administrativ care nu are competențe de a urmării un contract, mulțumesc.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: S-a votat proiectul, motiv pentru care vă sugerăm ca data viitoare să veniți cu o nouă propunere pe care să o votăm în consiliu local.

Este prezentat punctul nr.9, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul «Eficientizare energetică prin reabilitare/modemizare a Liceului Tehnologic,, Ion I. C. Brătianu’ astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 264/30.08.2018;

Se supune la vot punctul 9, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico — economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului

Tehnologic „Ion I. C. Brătianu”», astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 264/30.08.2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - O, ABȚ- O, NU VOTEAZA - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.10, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 261/30.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modemizare a Liceului Tehnologic,, Ion I. C. Brătianu”»;

Se supune la vot punctul nr. 10, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 261/30.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modemizare a Liceului Tehnologic „Ion I. C. Brătianu”», și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ— 0, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.ll, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 148/2017 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modemizare a Liceului Teoretic „Lucian Blaga”» Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/l/Bl;

Se supune la vot punctul nr. 11, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 148/2017 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga”» Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B -Clădiri Publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/l/Bl, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.12, proiectul de hotărâre privind revizuirea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții,, Eficientizare energetică prin reabilitare/modemizare a Liceului Teoretic Lucian Blaga”, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 143/02.10.2017;

Se supune la vot punctul 12, proiectul de hotărâre privind revizuirea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic Lucian Blaga”, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 143/02.10.2017, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Feroiu Dumitru Silviu

Este prezentat punctul nr.13, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 13, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian, Metehău Andrei George

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 101305/16.07.2019 la punctele 14, 15 și 17, proiecte de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de urbanism PUD Șos. Fabrica de Glucoză nr. 6-8, str. Anton Holoban nr. 8-18, Intrarea Chefalului nr. 11-13, PUD Str. Baicului nr. 50, lot 1 și PUD Str. Nicolae Culea nr. 14 Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian

Este prezentat punctul nr.14, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Fabrica de Glucoză nr. 6-8, str. Anton Holoban nr. 8-18, Intrarea Chefalului nr. 11-13, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 14, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Fabrica de Glucoză nr. 6-8, str. Anton Holoban nr. 8-18, Intrarea Chefalului nr. 11-13, Sectorul 2 al Municipiului București, cu amendament, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian

Este prezentat punctul nr.15, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Baicului nr. 50, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului București;

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Acest proiect are amendament și vom vota mai întâi amendamentul.

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3069/17.07.2019 la punctul 15, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Baicului nr. 50, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Metehău Andrei George

Se supune la vot punctul 15, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Baicului nr. 50, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului București, cu amendamente, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr.16, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Macazului nr. 62, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 16, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Macazului nr. 62, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr.17, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada CuleaNicolae nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 17, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Culea Nicolae nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului

București, cu amendament, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela, Metehău Andrei George, Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr.18, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Viesparilor nr. 34, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul 18, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Viesparilor nr. 34, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Lăzăroiu Ioana Gela

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Trecem pe ordinea de zi suplimentară, și avem amendament pe care îl vom vota primul

Este prezentat punctul nr.19, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019;

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 3068/17.07.2019 la punctul 19, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ- 3, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot punctul 19, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, cu amendament, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - 0, ABȚ - 3, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Iordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian

Este prezentat punctul nr.20, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am și eu o întrebare, având în vedere caracterul general a lhotărârii care se propune a fi modificată, de ce există un raport de specialitate din partea A.D.P. sector 2 care face referire la serele din Pantelimon, este proiectul 22 cu dedicație?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ba da este special cu dedicație, pentru că este comisia care negociază prețul pentru serele Pantelimon. Chiar despre asta este vorba, dânșii au propus aceste modificări în comisie, dacă nu am face aceste modificări ar trebui să reia de la zero toată procedura, pentru că atunci când s-a modificat regulamentul, când s-a avut în vedere că deja era începută acea hotărâre, în opinia mea tară să fiu jurist o hotărâre nu acționează retroactiv, dar a fi bine să se modifice întreaga hotărâre pentru a nu fi discuții. Țin să precizez și să vă aduc aminte că am propus achiziția acestui teren acum doi ani și șase luni. Atunci în Consiliu au fost tot felul de opinii și doamna secretar a explicat că nu se poate cumpăra peste prețul din evaluare, lucru total fals. De atunci primăria sectorului 2 a plătit 270.000 euro chirii

Domnul consilier local Popescu Lenuța: Chirie supraevaluată...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bani pe care puteam să nu-i plătim, iar prețul pe care l-am obținut atunci, în jur de 30 euro/ mp nu mai este valabil, acum propietarii cer 45 euro/ mp. Asta pentru că sunt oameni care își dau cu părerea și discută lucruri pe care nu le cunosc, este o misiune foarte grea pe care o au colegii din comisia de negociere și cred că nu putem decât săi ajutăm cu această modificare pentru a nu mai muncii timp de un an de zile, timp în care noi vom plăti chirie când putem să o cumpărăm. Există propunerea să nu mai plătim chirie, eu am propus acest lucru în 2017, ori cumpărăm serele ori închidem aceste sere, dar nu mi s-a dat nici o variantă din cele două. S-a mers în continuare pe aceste chirii, oamenii ne cer o anumită chirie pe care o hotărăsc dânșii și nu putem săi obligăm să accepte o chirie mai mică, putem pleca de acolo sau putem cumpăra terenul. Dacă vreți puteți să spuneți cu dedicație de a face posibilă mai repede pentru această negociere. Am fost de acord să inițiez proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Costache Jean: Cu doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela în comisie am negociat la 22 euro cu chirie cu tot!!!!

Se supune la vot punctul 20, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU-O, ABȚ- 4, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.21, proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu;

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Eu am o întrebare și am și un amendament.

Domnul consilier local Popescu Lenuța: Am inițiat acest proiect de hotărâre având în vedere că prețurile pe metru pătrat la noi la primăria sectorului 2 sunt cu 20% mai mari decât cele aprobate de Consiliul General al Municipiului București, și acum să le aducem măcar la același nivel. Vom găsi acum foarte multe unități care să închirieze anumite spații la Centrul Cultural. Doresc ca la proiect să fie scos aliniatul 2 pentru că eu am inițiat proiectul fără aliniatul 2, eu nu mi-am dorit decât să aducem la același nivel tarifele pentru spațiile pe care le vom închiria.

Doamna Duinea Corina Director Direcției Administrație Publică Locală: Am să fac eu o precizare; așa cum bine știți proiectele dumneavoastră inițiate și transmise către Secretarul Primăriei sau către Primarul sectorului sunt ulterior analizate de comisiile de specialitate și de direcții. în cazul de față, doamna Secretar a solicitat un raport de specialitate, un punct de vedere de la Centrul Cultural Mihai Eminescu și unul de la Direcția Juridică. Acum dumneavoastră trebuie să înțelegeți că începând cu data de 05.07.2019 a intrat în vigoare O.U.G nr.57 privind Codul administrativ. Și atunci pentru a nu fi dumneavoastră în eroare și pentru că au fost modificări la un regulament pe care dumneavoastră l-ați votat sub imperiu altei legi, mi s-a părut firesc, chiar dacă nu e scris acel articol sau nu este menționat, dumneavoastră aveți obligația să aplicați legislația conform actelor superioare în vigoare la această dată. Dar pentru cei care nu sunt juriști sau nu știu taina dreptului, acum că îl mențineți sau nu îl mențineți, eu m-am gândit, avizând proiectul, să fiți în cunoștință de cauză și să fie menționată pentru a se vedea regulamentul. Aici este doar modificarea anexei, este sub imperiu acestei ordonanței. Deci tehnic s-a considerat că și celelalte prevederi rămân, dar în concordanță cu actuala legislație. Acum dacă dumneavoastră mențineți acest amendament de retragere, îl supuneți la vot, așa cum v-am spus trebuie aplicată legislația în vigoare acum. Și alt aspect nu știu cum au fost calculate prețurile, dar raportându-mă la acea Hotărâre de Consiliu General am văzut că sumele sunt trecute în euro, eu așa am văzut dar acum mă poate contrazice un alt coleg care a lecturat mai bine, dar am văzut că un metru pătrat este stabilit în euro, iar acum noi avem în lei.

Domnul consilier local Popescu Lenuța: Noi lăsăm în lei nu în euro.........

Doamna Duinea Corina Director Direcției Administrație Publică Locală: H.C.G.M.B. nr. 426 din 2018 anexa 5 eu văd un tabel in euro, adică vreau să fiți informați, dar să nu mă dezinformați pe mine.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Eu nu am spus un preț... vreau doar ca tarifele să fie aliniate la Consiliul General; al doilea lucru, eu nu cred că cineva nu respectă legislația, deci doresc să scoatem din articolul 2 aliniatul 2.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Mai am de spus și eu ceva, doamna director m-am uitat pe anexă și pe prețuri, - prețuri minimale închirieri prin procedură de licitație - și mă uit la cabinete medicale care au cel mai mic preț, întrebare: cabinetele medicale prestează servicii gratuite către populație sau contra cost, dacă sunt gratuite sunt ok, dacă sunt contra cost o să am un amendament în care vreau ca și la serviciile medicale să se plătească ca la sălile de cursuri sau ca la birouri ,ori 38 de lei ori 50 de lei pe metru pătrat.

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu” : Aceste tarife din această anexă, respectiv din această hotărâre de care face vorbire doamna consilier Lenuța Popescu, exact cum a spus și dânsa sunt în conformitate cu Hotărârea de Consiliu General, nu le-a stabilit nimeni iar dacă vreți să depuneți amendament pentru a micșora sau mări este legal.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Mă refeream că la birouri este de 38 lei metru pătrat, sălile de cursuri 50 lei metru pătrat dar pe oră, iar la cabinete este 24 lei.

Doamna Paninopol Nicoleta, Director Centrul Cultural “Mihai Eminescu”: Dacă dumneavoastră doriți să le majorați este treaba dumneavoastră.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Primăria Capitalei a stabilit că este nevoie de facilități medicale.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Nu sunt contra cost.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Cătălin scuză-mă, cât ai spus că este pe oră.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Nu pe oră, pe metru pătrat.

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Vom vota proiectul nr.21 cu aliniatul 2 eliminat.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Totuși de ce votăm un centru medical într-un centru cultural, am vorbit și tot nu ne-am lămurit?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Acum stă nefolosit jumătate din patrimoniu pentru că nu vine nimeni să închirieze la prețuri foarte mari, este mai bine să moară și capra vecinului!

Se supune la vot punctul 21, proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, cu amendamentul formulat verbal de inițiator, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA-17, NU-1, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Constantin Angela, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Iordache Isabela Florina, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian

Este prezentat punctul nr.22, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind transmiterea unui teren cu destinația de parcare, din administrarea Consiliul General al Municipiului București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am și eu o întrebare, ce se va face cu terenul respectiv?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Parcare cu plată, în loc de parcare la liber care nu este controlată se lasă acolo mașinile fiind lângă piață.. ..am preferat să fie o parcare organizată și să se plătească ca și la parcarea de la piață. Așa își lasă oamenii mașinile câte două, trei luni.

Se supune la vot punctul 22, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind transmiterea unui teren cu destinația de parcare, din administrarea Consiliul General al Municipiului București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23,       NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr.23, proiectul de hotărâre privind aprobarea, finanțarea și implementarea proiectului „Management al performanței în cadrul Primăriei Sectorului 2"-cod SMIS 129016

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Voiam să vă aduc aminte că acum șase luni, l-am rugat pe domnul consilier Iliescu să depună un proiect pe CPR 12 pentru lotul trei. Mi-a spus atunci că s-a depus, i-am explicat după aceea, că dânsul a depus pe CPR 10 și mă bucur că a facut-o, am semnat proiectul zilele trecute și l-am trecut pe ordinea suplimentară. Și îi mulțumesc că a corectat lipsa pe care o aveam în accesarea acestor bani. Mulțumesc mult și vă rog să votați că este un proiect bun.

Se supune la vot punctul 23, proiectul de hotărâre privind aprobarea, finanțarea și implementarea proiectului ,,Management al performanței în cadrul Primăriei Sectorului 2" - cod SMIS 129016, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Iordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

NU VOTEAZĂ: Alexandru Adrian

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință: Am făcut o promisiune la început am spus că îi dau dreptul la replică domnul Consilier local Chiricuță Ion.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Doresc să răspund acuzațiilor domnului Popescu care a ținut un moment de jenă la adresa mea, vreau să dau citire unui articol din publicația FLUX24 din 02 octombrie 2016:„Candidatul de la Primăria sectorul 2 a ajuns la DNA. împotriva actualului candidat la Primăria sectorului 2 Dan Cristian Popescu pentru corupție. La data faptelor, angajat al Primăriei sectorului 2 Dan Cristian Popescu a semnat 80 de autorizații de construire și de urbanism în fals neavând drept de semnătură. Mihai Toader actualul primar candidatul PSD la Primăria sectorului 2, scrie în urma solicitării făcute în baza Legi nr. 544 „ am pregătit transmiterea documentelor cerute constatând pentru prima dată următoarele aspecte: Domnul Dan Cristian Popescu a lucrat în Primăria sectorului 2 în cadrul Direcției de Urbanism Biroul de Autorizare Publicitate în funcția de inspector. în această calitate a întocmit și semnat documente, certificate de urbanism și panouri publicitare. Am constatat cu surprindere că documentele întocmite de domnul Popescu au semnăturile...”

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: S-au prescris ...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dumneavoastră vă dați seama, vă asumați?

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Eu dau citire unui articol. Pe pagina dumneavoastră de facebook scrie așa: „Cred în Dumnezeu și în oameni, cred în democrație în respectarea legilor și a bunului simț.” Având în vedere faptele prezentate cum respectați legea și bunul simț și care este legitimitatea dumneavoastră?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dumneavoastră vă asumați aceste lucruri?... Domnul Toader și-a cerut scuze acum trei ani și a retras acele afirmații pentru că erau false. Dacă vi le asumați, vă pot da în judecată.

Doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița, președinte de ședință: Vă mulțumesc pentru prezență, declar ședința închisă!

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, doamna președinte de ședință Bughiu Iolanda Luminița declară ședința închisă, la orele 19.30 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 21 - DA, O - NU, 4 - ABȚ., în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 29.08.2019.

SNA/lex


SAPL- PVSCLS2