Proces verbal din 17.05.2019

007 Proces verbal sedinta ordinara 17.05.2019

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Toi: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 17.05.2019

Lucrările ședinței încep la orele 14:00 în Sala de Consiliu „I, L, Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

 • -  Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București conform Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016;

 • -  Domnul consilier local Adrian Alexandru - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretar al Sectorului 2, face prezența consilierilor. Au fost prezenți 23 consilieri locali din totalul de 25 consilieri locali în funcție, domnul consilier local Feroiu Silviu și domnul consilier local Boblea Ion, lipsind motivat, existând în acest sens înregistrate cereri nominale. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Convocatorul înregistrat sub nr. 1884/10.05,2019, respectiv Completarea la ordinea de zi cu punctele 37 - 45 nr. 1944/15.05.2019, completarea cu punctul nr. 46 la ordinea de zi înregistrată sub numărul 1996/17.05.2019 și amendamentele Executivului înregistrate sub nr. 1995/17.05.2019, respectiv nr. 1997/17.05.2019, precum și amendamentul domnului consilier local Adrian Alexandru înregistrat sub numărul 2018/17.05.2019, au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ

 • 1. Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 17.04.2019;

VIZAT

[spre neschimbare, SECRETAR; J

 • 2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local (Mihăilă Dumitru Cătălin);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 3. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local (Militaru Marian Cătălin);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2019, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, partea a

Vl-a;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIEIAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente proceduri’ de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru aertivități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București; • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru o persoană fizică din Sectorul 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 11. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Județului nr. 32, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 12. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată Ia adresa din str. Radu de la Afumați nr. 44, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 13. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Toporului nr. 37, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 14. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 116-122, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 15. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Mașina de Pâine nr. 54, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIFIAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 16. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 73, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 17. Proiect de hotărâre privind revizuirea indicatorilor tehnico - economici aferenți pentru 15 obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a

  vizat spre neschimbate, SECRETAR,


3                   VIZAT imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 120/2007, nr. 30/2009, nr. 59/2009, nr. 63/2009 și nr. 187/2009;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - "Reamenajare Parc Sticlăriei"',

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - "Amenajare zonă aventură și tiroliană -■ Parcul Național"',

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București "Amenajare peisagistică, zonă verde adiacent Parc Petricani -Aleea Petricani"',

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - "Amenajare peisagistică și arhitecturală - Scuar Strada Ricinului"',

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - "Reamenajare Parc Grădina Icoanei”',

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 252/2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIIIAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 253/2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 25. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. S 2 nr. 65/29.03.2019 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București”;

  VIZAT spre neschimbare, _____secretar,


Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București,

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Austrului nr. 36, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Fălticeni nr. 49, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIFIAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Ghica Tei nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Opanez nr. 83, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Popa Nicolae nr. IA, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Pâncota nr. 149, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator. TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Doamna Ghica nr. 195 + 197, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Balotului nr. 4A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Nicolae Canea nr. 31A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua tancului nr. 10, bl. 114B, sc. B, parter, ap. 50, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Popa Nan nr. 52, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

5                   VIZAT

spre neschimbare,

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Pipera nr. 46D - 46E - 48 - 48C, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 38. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr, 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statul de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2 pentru anul școlar 2019 - 2020;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cultural "Insomniile Districtului”;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județul Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 43. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile naționale școlare organizate în anul școlar 2018 - 2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plata sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru societatea civilă de avocați Fenechiu, Savu și Asociații, CUI 170269 cu sediul în București, str. Tumul Eiffel nr. 6, Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 45. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • 46. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a "Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”;

VIZAT spre neschimbate, SECRETAR,

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Vicepriman.il Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Bună ziua stimați colegi, bună ziua domnule director, bună ziua stimați invitați, cerem scuze pentru întârziere, îmi fac mea culpa, o să fac din nou apelul care l-am făcut data trecută, cu riscul că o să supăr pe unii dintre dumneavoastră, fac din nou apel la respect și decență pentru toți din această sală, doamna Secretar Niță, prezența vă rog!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bună ziua, la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 17.05.2019, sunt prezenți 23 de consilieri locali, dintr-un număr de 25, reținând faptul că, au fost încetate prin demisie 2 mandate.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Vă propun să votăm procesul verbal, din ședința anterioară din 17 aprilie.

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 17.04.2019 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU- 0, ABȚ- 1,

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Mctehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru.

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Procesul verbal a fost aprobat și conform legii trecem să votăm ordinea de zi cu interpelările la început, domnul primar vrea să retragă un proiect înainte de a vota ordinea de zi.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Stimați colegi, am primit astăzi la cabinet o adresă și pentru a mă edifica și a verifica cele sesizate în adresa respectivă, am să retrag proiectul 36, având în vedere că sunt aici în ordinea de zi anumite modificări o să-l și citesc, deci retragem de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUD, strada Popa Nan numărul 52.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Vă propun să votăm ordinea de zi cu cele 36 de proiecte primite inițial și cu cele 10 proiecte pe ordinea suplimentară și cu propunerea să punem interpelările la începutul ședinței, ținând cont și de retragerea proiectului pe care l-a menționat domnul Primar, proiectul 36 și după aceea să votăm și amendamentul la ordinea de zi, după ce votăm ordinea de zi.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Propunerea ca interpelările să fie la începutul ședinței, supunem separat la vot, sau.....la urmă!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Cu totul!

VIZAT spre neschimbate, SECRETAR,

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule președinte, puteți fi atent puțin, deci, din ce am înțeles de la dumneavoastră, este că propuneți a se vota împreună ordinea de zi cu modificările aferente și luările de cuvânt înainte!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Exact!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Ideal ar fi să se voteze totul separat, părerea mea, fapt pentru care fac și acest mic amendament, sau o propunere!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Am inițiat deja votul, vă rog să votați!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Nu toți colegii și solicit reluarea votului, suntem în procedură de votare, se poate acest lucru, consider că votul meu, chiar dacă este exercitat este într-o mică eroare, fapt pentru care vă solicit să propuneți separat, cele două probleme!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Stimate coleg, votul a fost pornit, vă rog să votați!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: O secundă, este supusă la vot ordinea de zi acum, dacă nu se aprobă ordinea de zi, ședința se închide!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Tocmai de aceea, doamna Secretar, am solicitat, ca această procedură de votare, să fie defalcată separat, întâi ordinea de zi și după aceea dacă este o propunere pentru.....

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Doamna Secretar, deci să înțeleg, că procesul de votare acum este pentru, strict ordinea de zi, fără propunerea de luări de cuvânt la începutul ședinței!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Doamna Secretar, dacă îmi permiteți, să lămurim colegii!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Președinte, precizați, acum se supune la vot, ordinea de zi cu proiectele suplimentare, înscrise pe ordinea, suplimentară, apoi se pot face, apoi se pot face modificări suplimentare la ordinea de zi prin introducerea unui punct, interpelări, prin scoaterea sau modificarea numerelor, deci rog acum domnule Președinte să se precizeze că se supun la vot, ordinea de zi cu completările aferente!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Atunci am să modific și eu votul exercitat!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Doamna Niță, ca să respectăm legea, am anunțat procedura de vot, ordinea de zi și interpelările la începutul ședinței și dacă nu trece acest lucru, se reia alt vot, evident! Deci vă rog să votați pentru ce s-a făcut anunțul.....

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule Președinte, se pare că nu prea înțelegeți puțin cum mă exprim!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Vă rog să supuneți la vot propunerea noastră, cu interpelările separat!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Chiar dacă sunt la începutul ședinței, dar trebuie prin procedură separată!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Dacă nu sunteți de acord, nu votați!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian Nu domnule Alexandru, sunteți președinte de ședință, exprimați-vă ca atare, ca președinte de ședință!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Stimate coleg, vă rog să vă controlați tonalitatea, ordinea de zi cuprinde inclusiv interpelările, la proiecte!

8                  vizat

spre neschimbare, SECRETAR,

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Nu, de aceea, m-am dat și mai departe de microfon, ca să nu mai fiu vocal!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Stimate coleg, mai precizez încă o dată, ordinea de zi cuprinde atât proiectele de pe ordinea de zi, cât și interpelările!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: în acest moment, vă propun amendamentul prin care, acum se votează doar ordinea de zi și nu interpelările la începutul ședinței!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Două secunde să vă explic, acum votăm cu interpelările la începutul ședinței, dacă nu trece.....

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule Președinte, v-am supus amendamentul, trebuie să îl supuneți la vot!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule Președinte, v-am propus un amendament!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: A propus un coleg, un amendament, vă este greu să înțelegeți lucrul acesta!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Stimate domn, vă atrag atenția că aveți un avertisment pentru felul în care vă comportați!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Nu, domnule Președinte, dumneavoastră aveți un comportament ilegal!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Cred că o să ne părăsești, domnule președinte, nu respectați propunerea unui coleg, este simplu ca bună ziua, vă doare gura să supuneți la vot, proiectul unui coleg!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Vă rog să nu mai țipați!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Nu țip, vorbesc mai tare poate auzi!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Avem 2 voturi, deci avem un vot pe ordinea de zi pe interpelări, la început, dacă nu trece și avem interpelări la sfârșit, în acest moment se votează, cu interpelări Ia începutul. .

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Pentru a rămâne înregistrat, am făcut propunerea...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Beldeanu, este o neînțelegere, ordinea de zi așa cum a propus-o domnul Alexandru, este în regulă, cu interpelările, la început, iar acum avem de votat două amendamente, unul este al domnului Primar, care propune înlocuirea punctului 45 cu 46 și dumneavoastră ați propus amendament ca interpelările să treacă la final! Este logic!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Nu neapărat, ci să fie procedură separată de votare a procesului verbal!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu poate fi o procedură separată, pentru că este parte din ordinea de zi, din ședință, deci ședința conține și interpelări, care pot fi votate de noi la început, sau la final, sau la mijloc, cum vrea fiecare, în forma inițială, pe care a propus-o președintele ședinței, sunt la început, pot fi formulate amendamente, de către orice consilier, ca al dumneavoastră și va fi supus la vot dacă să le discutăm la final, este simplu, nu vă certați! Aveați dreptate amândoi, da vă......certați!

VIZAT ~

spre neschimbare,

.....SECRETAR,

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Dacă procedura de vot supusă ca punctul 1, cum a precizat-o domnul președinte, va fi aprobată, inclusiv amendamentul meu, nu are valoare juridică!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Trebuia să apară undeva!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ba da, după ce votăm ordinea de zi, putem prin amendamente să le schimbăm ordinea!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Tocmai de aceea, am solicitat amendamentul ca procedura de vot să aibă în sine numai ordinea de zi, interpelările să fie procedură separată, indiferent dacă este la început, la mijloc sau la sfârșit.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este același lucru, rog pe domnul președinte să supună întâi la vot, amendamentul domnului Primar, după care amendamentul domnului Beldeanu, e simplu, de exemplu, la amendamentul domnului Primar, noi nu o să votăm pentru, cu schimbarea aceea.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Legal și procedural, este ca, ordinea de zi, așa cum este ea întocmită, și la momentul de față nu am decât o ordine de zi, cu 30 sau 40 și încă alte puncte incluse pe cele 2 cereri de completare, să fie supusă votului, iar apoi introducerea interpelărilor, este un punct distinct pe ordinea de zi și modificarea și renumerotarea este o altă modificare a ordinei de zi, în momentul în care se va vota, o ordine de zi cu interpelări la început, un amendament contrar, nu mai poate fi luat în discuție pentru că odată ce un amendament ce reglementează aceiași problemă este aprobată, celelalte se resping, fără a mai fi luate în considerare conform O.G. 35, deci rugămintea mea este, așa cum spune în Legea nr. 215, este ca ordinea de zi să se voteze separat, ordinea de zi cu completări, după care ea poate fi modificată, prin includerea unui nou punct de interpelări, la început sau la sfârșit, după voința consilierilor, asta nu presupune 2 voturi, dacă primul amendament care a fost formulat de cineva de aici, nu știu exact de către cine, cu interpelările la început, trece, al doilea nu își mai are sensul să fie supus aprobării, prin urmare se va supune la vot, ordinea de zi cu completările aduse, sunt 2 completări și apoi modificările la ia, separat, punctele de modificat și interpelările.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Mulțumesc, doamna Secretar, că ne-a ți dat dreptate!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este o neînțelegere, toată lumea este de acord cu punctul interpelări..

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnule Viceprimar, nu v-am dat cuvântul! Doamna Secretar, dacă am fi primit proiectele de hotărâri, în termen legal cu 5 zile înainte, nu am fi ajuns aici, interpelările la ordinea de zi, este vorba de interpelări în afara proiectelor, dacă se pun interpelările la sfârșit, s-a văzut că mulți pleacă și nu mai așteaptă, am zis atunci că din respect pentru cei care vin la această ședință, vor să pună întrebări în afara proiectelor care sunt pe ordinea de zi, am propus să votăm ordinea de zi cu interpelările, la început, pentru că, după aceea, dacă punem interpelările, repet care nu au legătură cu proiectele de pe ordinea de zi, mulți colegi vor pleca la sfârșit, acesta a fost motivul....

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu nu spun, decât că trebuie votată ordinea de zi așa cum este formulată!

io

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Este legal să propun ordinea de zi și cu interpelările la început!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Haideți să depășim momentul, este chiar penibil pentru un consiliu constituit de 3 ani, interpelările, practic nu fac parte din ordinea de zi, ea cuprinde proiectele care vor fi supuse dezbaterii dumneavoastră, este normal, dumneavoastră decideți, ulterior, aceste interpelări vor fi făcute înainte de primul proiect, înainte de proiectele care sunt trecute pe ordinea de zi, sau la sfârșit, după ce s-au epuizat toate proiectele trecute pe ordinea de zi, ordinea de zi nu cuprinde ca și proiect, interpelări, iar pe de altă parte, posibil, ele oricum vor fi făcute, votați dumneavoastră când, nu ar fi o mare chestie...

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnule Primar, repet, dumneavoastră ați făcut referire la interpelările aferente proiectelor, sunt cetățeni care s-au înscris la cuvânt înainte de ședință, la președintele de ședință, conform legii, aceste interpelări se fac pe ordinea de zi, care trebuie aprobată, putem să facem ordinea de zi fără interpelări.....

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Două secunde, atunci supuneți la vot, ordinea de zi, cu interpelări, ulterior, supuneți la vot Consiliului Local, momentul în care se vor face aceste interpelări și discuții.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Interpelările sunt inerente, nu se poate să votăm interpelări, care este obligatoriu să acordăm dreptul cetățenilor să pună, deci de la început stabilim ordinea de zi, cu interpelări, la început sau la sfârșit.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule Președinte, dumneavoastră uzitați de funcție temporară, pe care o aveți acum, stimate domnule președinte!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Propun schimbarea Președintelui de ședință!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: în acest moment, pentru această ședință!

» 1

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnule Primar, ca să fie liniște, că este o problemă și vedeți, repet, toate aceste lucruri apar că am primit aceste proiecte în 3..., anulăm votul, rog domnii de la PSD, să se controleze, domnule Beldeanu....., ca să câștigăm timp, votul fiind deschis, votăm ordinea de zi cu

cele 46 de proiecte sosite în cele 3 etape, odată, după aceea o să avem un vot în care stabilim, când facem interpelările, la început, sau la sfârșit, iar după ce votăm ordinea de zi, va mai fi un vot în care hotărâm, amendamente la ordinea de zi, o să vedeți care sunt...... deci în acest moment votați ordinea de zi cu cele 46 de proiecte, venite în cele 3

tranșe în acest moment!

Se supune la vot Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 17.05.2019 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU -1, ABȚ- 1,

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: Zaharia Răzvan Cristian

ABȚINERE: Adrian Alexandru.

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Și propunerea mea de a schimba președintele, pe ordinea de zi, vă rog să....?

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Trecem să votăm acum să vedem când se fac interpelările, la început, în afara ordinii de zi, la începutul ședinței s-au la sfârșit, votăm la începutul ședinței. Votăm dacă facem interpelări, la începutul ședinței!

Se supune la vot introducerea Interpelărilor la începutul ședinței, respinsă de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 9, NU - 9, ABȚ - 4, NU VOTEAZĂ-1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Șerpescu Constantin Cătălin, Popescu Dan-Cristian, Iliescu Constantin Cristinel, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu lolanda Luminița, Oprea Dumitru.

ABȚINERE: Costache Jean, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Popescu Lenuța.

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Pe cetățeni îi ascultăm cu cea mai mare plăcere!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Vă rog să nu mai vorbiți, Iară să aveți cuvântul, următorul vot cu interpelări, la sfârșitul ședinței, poate nu doriți de loc! E posibil să nu doriți interpelări! Poate nu se doresc interpelările! Votăm dacă se doresc interpelări și să fie la sfârșitul ședinței.

Se supune la vot introducerea Interpelărilor la sfârșitul ședinței, aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU - 1, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ -2.

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: Chiricuță Ion.

ABȚINERE: Șerpescu Constantin Cătălin.

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Cum avem amendamente la ordinea de zi, dau cuvântul domnului Primar, pentru primul amendament.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Având în vedere că, după 45 de minute s-a votat ordinea de zi, la punctul 45, înscris pe ordinea de zi, respectiv, proiectul de validare a unui consilier local, amendament de al supune votului dumneavoastră, după invalidarea, colegilor care au plecat, respectiv la punctul 4, este vorba de un viitor coleg, de al dumneavoastră și cetățean al sectorului 2, bineînțeles.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnul Viceprimar, vrea un amendament, vreți cuvântul?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vroiam, ca în numele grupului PNL-PER, să îi urăm, ”bine ai venit” colegului, dar nu vom vota acest amendament, va fi astăzi jurământul, Ia punctul 45, este și din considerente umaniste, pentru că suntem umaniști cu toții, la ultimul consiliu și-au dat demisia 2 colegi, de pe stânga și de pe dreapta, PSD și PMP, astăzi avem pe ordinea de zi, doar înlocuirea colegului de la PSD și considerăm în spiritul echilibrului și al conlucrării din Consiliului Sectorului 2, că este binevenit colegul, dar la punctul 45.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnule Viceprimar, vă rog nu vorbiți cu cei care vorbesc neîntrebați în această sală, înainte de a da drumul la vot, țin să vă informez, că la ultimul proiect, dacă se va vota acest amendament, voi fi nevoit să întrerup ședința, pentru a permite comisiei de avizare, să valideze.., vom avea un sfert de oră de întârziere pentru..., dăm drumul Ia vot pentru amendamentul domnului Primar. Amendamentele se votează pe rând! Votăm amendamentul domnului Primar, prin care proiectul de la poziția 44, prin care este validat noul coleg, să fie trecut după proiectul în care precedează proiectul domnului Mihăilă, avem 2 proiecte, un proiect al colegului de la PSD care ne-a părăsit, domnul Mihăilă și domnul Primar propune ca proiectul de validare să fie unul după altul, s-a înțeles doamna Popescu!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eram convinși că cei de la USR votează alături de cei de la PSD! Susțineți PSD-ul, tot timpul.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnule Viceprimar, sunt în comisia de validare și mi se pare logic, ca proiectele să fie unul după altul, că așa am procedat întotdeauna, dar dacă votăm.....

Se supune la vot amendamentul nr. 1995/17.05.2019 privind renumerotarea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 17.05.2019, respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 10, NU - 7, ABȚ — 5, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgcta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: Pușcașu Marian, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Stanciu Ion.

ABȚINERE: Constantin Angela, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Popescu Dan-Cristian, Bughiu Iolanda Luminița,

NU VOTEAZĂ: Radu Gheorghe.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Amendamentul domnului Beldeanu.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Să înțeleg că noi propunem amendamente la proiecte, sau amendamentele la proiecte, sau amendamentele la proiectevor fi.....

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Avem amendamente la ordinea de zi!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: La ordinea de zi, nu dacă este cazul acum nu știu, la proiectul 42 sau 43, nu mai știu cum este numerotat, în funcție de ce se aprobă pe ordinea de zi, aș avea un amendament, îl voi citi la momentul respectiv!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Când vom ajunge la proiectele respective, veți propune amendamente, acum s-a votat ordinea de zi și vă reamintesc, că de pe ordinea de zi a fost retras un PUD, domnul Primar a cerut și retragerea unui PUD, iar amendamentele domnului Beldeanu care ne-au ținut pe loc atâta timp, le vom discuta pe ordinea de zi, la proiectele respective.

Este prezentat punctul nr. 2, Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local (Mihăilă Dumitru Cătălin);

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local (Mihăilă Dumitru Cătălin), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 3 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local (Militaru Marian Cătălin);

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local (Militaru Marian Cătălin), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ■■ 1, NU VOTEAZĂ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:                ____________________________________

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bughiu lolanda Luminița,

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 4, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea fi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019;

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Are cineva un amendament?

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Vreau să întreb pe ce ordine de zi lucrăm, pentru că așa cum am primit-o, scrie foarte clar, punctul 4 Ph privind validarea, după aia e tăiat cu pixul punctul 4 și e vorba de punctul 5, deci până Ia urmă noi la ce punct suntem?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Era amendamentul PSD- USR, dar nu a trecut, din fericire,

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnule Viceprimar, din nou vorbiți fără să vi se dea cuvântul!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Haideți să nu ne enervăm, deci la ce punct suntem, concret?

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Domnule Chiricuță, am și precizat, la început, că avem 2 ordini de zi și toată această nebunie,este faptul că am primit toate aceste proiecte în 3 reprize, asta nu s-a înțeles.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Este corectă, dar nu este bună! Vreau să știu și eu pe ce.....

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Domnule Președinte, nu puteți să vă lămuriți problemele acestea în interiorul partidului, trebuie să facem discuții de astea, dialog aici!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Vă rog să aveți răbdare, să lămurim pe toată lumea, cu răbdare.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Puteți să dimensionați în minute, cuvântul răbdare din partea dumneavoastră, avem 55 de minute și nu s-a votat nimic?

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Așa este domnule președinte, luați în calcul că și eu am probleme de sănătate și nu pot să stau să ascult toate tâmpeniile acestea.

Domnul consilier local Costache Jean: Am o rugăminte, nu ați cerut avizul comisiilor, la fiecare punct.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: îmi cer scuze, avizul la comisia juridică și transparență la proiectul de validare a comisiilor, la proiectul

4 de pe ordinea de zi, Doamna Popescu, vă rog să vorbiți cu inițiatorul acestei Ședințe de consiliu, primarul inițiază ordinea de zi, care trebuie să o primim cu 5 zile înaintea ședinței, acum 2 zile am mai primit 10 proiecte, iar astăzi am mai primit......

Doamna consilier local Popescu Lenuța: De câte ori vreți să mai repetați? M-am săturat, eu am întrebat, ce votăm?

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: încerc să vă răspund, dar nu mă lasă colegii dumneavoastră, răspuns, proiectul numărul 4. Actualizarea comisiilor, domnule Iliescu. Dacă nu ați auzit, domnule Iliescu, am precizat mai devreme.

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 5.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Iliescu Constantin Cristinel.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule Președinte, puteți să îmi spuneți, că nu știu matematică, câți nu au votat, din solicitarea de pe tabelă?

Este prezentat punctul nr. 5, Proiectul de hotărâre aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2019;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 15, NU - 0, ABȚ - 6, NU VOTEAZĂ- 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion.

ÎMPOTRIVĂ: -

16             ~VÎZĂF’.......

spre neschimbare __SECRETAR, '

ABȚINERE: Șerpescu Constantin Cătălin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Alcksandra

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2019, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, partea a Vl-a;

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Avem 4 proiecte referitoare Ia programul fondurilor nerambursabile pe Legea 350/2005, avem primul proiect în care aprobăm cele 5 domenii, după aceea avem Regulamentul proiectelor care se depun, după aceea avem Regulamentul Comisiilor de Validare și a Comisiilor de Contestații, iar la sfârșit, al patrulea proiect avem componența Comisiilor de Evaluare din care fac parte și consilierii locali și pe care va trebui să îi votăm.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La toate 4 este avizul comisiei de transparență!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil la toate cele 4 proiecte.

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2019, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, partea a Vl-a, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ - 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan. Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - ~

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La toate 4 este avizul comisiei de transparență!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Ne place să ne jucam, sunt colegi care se grăbesc, dar nu vor să voteze, doar pentru a crea atmosfera care le face plăcere!

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

Este prezentat punctul nr. 8, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: La următoarea intervenție a domnului Iliescu, o să vă cer votul pentru evacuarea lui din sală, pentru că vorbește neîntrebat!

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU - 0, ABȚ 0, NU VOTEAZA -5.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

VIZAT spre neschimbare L secretar,


18

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Bughiu lolanda Luminița, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

Este prezentat punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru acrtivități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019;

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: înainte de a vota proiectul trebuie să citim componența comisiilor, sau discutat, îi dau cuvântul domnului Viceprimar pentru a prezenta componența comisiilor, celor 5 comisii, de fapt 6, sunt 5 comisii aferente domeniului și a șasea pentru contestații!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: La cultură și culte, propunerea este doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra și doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela, la sport domnul consilier local Dinu Alexandru și domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, educație doamna consilier local Popescu Lenuța și domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu, mediu domnul consilier local Metehău Andrei George și domnul consilier local Pușcașu Marian, social doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra și domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian și la comisia de contestație, domnul consilier local Radu Gheorghe și doamna consilier local Constantin Angela, astea sunt propunerile, am discutat cu toate grupurile și reflectă și puterea politică, aproximativ, din consiliu.

Doamna Ionescu Irina, Director Executiv Direcția Relații Comunitare: Vă rog ascultați-mă puțin, conform proiectului de hotărâre, trebuie desemnate și rezerve, pentru fiecare membru titular, trebuie desemnat câte un membru de rezervă, este o recomandare a direcției de Audit, în urma misiunii de audit de anul trecut, noi le-am numit rezerve, câte o rezervă pentru fiecare persoană, tabelul pe care îl aveți.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Recomand o pauză de 5 minute pentru a câștiga timp, în această pauză vă rog și comisia de validare să se întrunească pentru punctul 45, ca să câștigăm timp.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Facem pauză ca să schimbăm și dvd-ul, pentru comisia de validare și pentru ca să stabilim supleanții la cele 6 comisii. Domnule Popescu componența comisiilor cu supleanții aferenți și să dăm votul pentru toate cele 6 comisii, dacă votul nu trece, votăm fiecare comisie în parte.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cultură și culte propunerea este doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra și doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela, rezerve Miclea cu Țibuleac, la sport domnul consilier local Dinu Alexandru și domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, rezerve Lăzăroiu cu Chiricuță, educație doamna consilier local Popescu Lenuța și doamna consilier local Bughiu Iolanda, rezerve, Feroiu cu Radu Gheorghe, mediu domnul consilier local Metehău Andrei George și domnul consilier local Pușcașu Marian, rezerve Constantin Angela cu Beldeanu Augustin, social doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra și domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian, rezerve Miclea și cu Lăzăroiu și la comisia de contestație, pentru că nu trebuia să fie din ceilalți, subsemnatul cu Jean Costache și rezerve Alexandru Adrian și Andrei Alexandru. O să fac o schimbare, cine nu s-a auzit în nici o comisie, ca să fie supleant la, Dan Stanciu va fi supleant în locul domnului Alexandru Adrian.

Se supune la vot punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru acrtivități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum.: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ — 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Ricsch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Dinu Alexandru, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița.

Este prezentat punctul nr.10, Proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru o persoană fizică din Sectorul 2, București;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avizul comisiei de transparență este favorabil!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Am o întrebare, despre ce sumă vorbim, că nu este menționată în nici o parte.

Domnul Duțu Cristian Atanasie, Director Executiv D.V.B.L. Sector 2: Nu este menționată suma, din motive de date cu caracter personal, nu sunt menționate, numele contribuabilului, sumele menționate și așa mai departe, dar este o sumă peste limita minimă, prevăzută de hotărârea consiliului local de 1500 de lei.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Trecem la proiectele cu supraimpozitări, sunt 6 proiecte.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avizul comisiei de transparență este favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz

favorabil.


Se supune la vot punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru o persoană fizică din Sectorul 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Chiricuță Ion.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.ll, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Județului nr. 32, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Județului nr. 32, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - 0, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -


ABȚINERE: Șerpescu Constantin Cătălin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.12, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Radu de la Afumați nr, 44, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 12, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Radu de la Afumați nr. 44, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU- 0, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Șerpescu Constantin Cătălin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.13, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. str. Toporului nr. 37, Sector 2, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Toporului nr. 37, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - 0, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița,

„                   VÎ/ÂT"

spre neschimbare, _ SECRETAR,

Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Șerpescu Constantin Cătălin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.14, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 116-122, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 14, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 116-122, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU

 • - 0, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Lăzâroiu Ioana Gela, Miciea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Uiescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Șerpescu Constantin Cătălin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.15, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Mașina de Pâine nr. 54, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Mașina de Pâine nr. 54, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 17, NU

 • - 0, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ-0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Șerpescu Constantin Cătălin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.16, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 73, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 16, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 73, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - 0, ABȚ- 6, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Șerpescu Constantin Cătălin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 17, proiectul de hotărâre privind revizuirea indicatorilor tehnico - economici aferenți pentru 15 obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr.l20/2Q07, nr. 30/2009, nr. 59/2009, nr. 63/2009 și nr. 187/2009; '

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avizul comisiei de transparență este favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 17, proiectul de hotărâre privind revizuirea indicatorilor tehnico ■ economici aferenți pentru 15 obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 120/2007, nr. 30/2009, nr. 59/2009, nr. 63/2009 și nr. 187/2009, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 18, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - "Reamenajare Parc Sticlăriei

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avizul comisiei de transparență este favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 18, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - "Reamenajare Parc Sticlăriei”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ - 1, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - "Amenajare zonă aventură și tiroliană - Parcul Național";

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 ai Municipiului București: Avizul comisiei de transparență este favorabil!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Am o întrebare, din experiența de parcul Tei, pe care am trăit-o cu parcul, mă face să întreb, în ce zonă va fi amplasată această zonă de aventură și tiroliană, din parcul Național, adică sunt convinsă că, există un plan, mă interesează câți copaci vor fi tăiați, ea să facem zona de aventură, că nu știu ce înseamnă zona de aventură, este destul de vag, înseamnă iarăși roate, chestii...

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: îl las pe domnul director tehnic!

Domnul Valeriu Micu, Director Tehnic A.D.P. Sector 2: Deci pentru liniștea noastră, a tuturor, nu vom defrișa nici un copac, vom face o expertiză a acestor copaci, îi vom depista pe cei apți, să susțină acest transport pe cablu și îi vom folosi ca atare, vor fi trasee care vor traversa lacul până pe partea cealaltă către turnul parașutiștilor, va fi un punct de plecare, e o construcție nouă, unde se va face depozitarea echipamentului, sala de instructaj și în sfârșit, un punct de alimentar, să spunem, vom avea o îngrădire a acestui spațiu de plecare, există trasee pentru adulți și pentru copii, de diverse categorii de vârstă, deci vegetația în mod cert nu va avea de suferit, nu avem nevoie să creăm culoare prin câmpul de copaci ca să facem traseul respectiv.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Totuși, eu aș solicita de la inițiator sau de la colegii care vor realiza astfel de lucrări, să îmi spună și mie oportunitatea și necesitatea, acum a acestui proiect, avem un parc de distracții în sectorul 2, parcul Tei, foarte bine amenajat, nu găsesc momentan cheltuirea unor sume atât de mari pentru acest proiect de hotărâre.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba în primul rând de un studiu de fezabilitate, mai vechi care a fost updadat, deci intenția era mai demult, 2016 a fost chiar o licitație, erau niște lacune tehnice, așa cum a fost studiul atunci, nu se putea realiza, deci doar am actualizat un studiu, l-am făcut mult mai operațional, mult mai logic și în felul acesta poate fi adaptat, pe de o parte este vorba de continuarea unor investiții, făcute, ca idee mai demult și ar fi fost o problemă să nu o continuăm, o problemă cu recuperarea banilor din urmă, iar pe de altă parte, proiectul se încadrează în modernizările și amenajările pe care le facem în zona stadionului Național, așa cum am spus, toate lucrurile care țin de sectorul 2, vor fi făcute până în această vară, toate străzile vor fi amenajate, toate spațiile verzi, aleea Belvedere, gardurile Parcului Național, precum și Parcul Național, vom face cât putem de mult din el și vom întâmpina cum se cuvine turiștii și suporterii care vor veni în sectorul 2, deci ce ține de sectorul 2, va fi gata cu aproximativ un an înainte, orice fel de investiție!

9

Se supune la vot punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - "Amenajare zonă aventură și tiroliană - Parcul Național", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 0, ABȚ~ 4, NU VOTEAZA — 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

26

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Țîbuleac Bogdan.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Radu Gheorghe.

Este prezentat punctul nr. 20, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico ~ economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București "Amenajare peisagistică, zonă verde adiacent Parc Petricani - Aleea Petricani";

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avizul comisiei de transparență este favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 20, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București "Amenajare peisagistică, zonă verde adiacent Parc Petricani - Aleea Petricani", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 21, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - "Amenajare peisagistică și arhitecturală - Scuar Strada Ricinului”;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avizul comisiei de transparență este favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 21, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - "Amenajare peisagistică și arhitecturală - Scuar Strada Ricinului", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - O, ABȚ- O, NU VOTEAZA - 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Popescu Lenuța, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Iliescu Constantin Cristinel, Bughiu Iolanda Luminița.

Este prezentat punctul nr. 22, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București -"Reamenajare Parc Grădina Icoanei";

Se supune la vot punctul nr. 22, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București -"Reamenajare Parc Grădina Icoanei", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU -0, ABȚ- 1, NU VOTEAZA- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian.

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian.

Este prezentat punctul nr. 23, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 252/2018;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil.

28                    VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avizul comisiei de transparență este favorabil!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți, la acest proiect de hotărâre, s-a identificat, scrierea greșită a unui număr de înregistrare privind raportul direcției Management Resurse Umane în sensul că în loc de 63260/08.05.2018, se va menționa raportul de specialitate, nr. 64762 din 10.05.2019, urmând ca la votul acestui proiect să aveți în vedere că se supune și această îndreptare a erorii materiale.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Avem 2 proiecte 23 și 24 unde se actualizează componența Colegiului Director de la D.G.A.S.P.C. și a unei comisii de la Protecția Copilului, având în vedere noua conducere a domnului director Florin Vasile de la Direcția Socială, pe care îi și salut cu această ocazie și îi mulțumim că participă la ședința noastră. Stimați colegi, la următorul proiect o să vă cer votul pentru excluderea domnului Iliescu din această sală, că nu ne lasă să lucrăm. Votăm proiectul cu eroarea materială precizată de doamna Niță.

Se supune la vot punctul nr. 23, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr, 252/2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șcrpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 24, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 253/2018;

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia Socială, aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avizul comisiei de transparență este favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 24, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 253/2018, și aprobat

29                        VIZAI"

spre neschirnbare, SECRETAR,

de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - O, ABȚ - O, NU VOTEAZĂ-2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Tliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Metehău Andrei George.

Este prezentat punctul nr. 25, proiectul de hotărâre privind revocarea H.C.L, S 2 nr. 65/29.03.2019 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 56l-restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București";

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avizul comisiei de transparență este favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 25, proiectul de hotărâre privind revocarea H.C.L. S 2 nr 65/29.03.2019 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București ”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ — 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Riesch Antheia Aleksandra.

Este prezentat punctul nr. 26, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Austrului nr. 36, Sectorul 2 al Municipiului București;

3o                    VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Avizul comisiei de Urbanism, vă rog!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Atât acest proiect, cât și celelalte 9 pe care le vom vota astăzi, au aviz favorabil, un singur proiect are o abținere, dar în rest toate au aviz favorabil!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Proiectul nr. 36, care a fost retras de domnul Primar, ce aviz are?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Nu cred că are sens discuția!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: V-am întrebat, a avut.....

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Cu datele pe care le aveam în acea zi și analiza care s-a făcut pe el atunci, a avut aviz favorabil, înțeleg că a urmat o plângere, sau au intrat alte date pe subiect.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: V-am întrebat, pentru că în pauză arhitectul PUD-ului, a pus niște întrebări, de aceea v-am întrebat ca să fie clar acest lucru!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: V-am răspuns, domnule președinte!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Mulțumesc!

Domnul consilier local Costache Jean: Domnule președinte, repetați punctul 26.

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Proiectul nr. 26.

Domnul consilier local Costache Jean: Domnule președinte, ați spus punctul nr. 26!

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: îmi cer scuze! Pe hârtie este 27, am citit primul număr, vă mulțumesc pentru atenționare!

Se supune la vot punctul nr. 26, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Austrului nr. 36, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU -0, ABȚ-- 0, NU VOTEAZĂ - 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Iliescu Constantin Cristinel, Bughiu Iolanda Luminița.

Este prezentat punctul nr. 27, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Fălticeni nr. 49, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul nr. 27, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Fălticeni nr. 49, Sectorul 2 al Municipiului

si               [ vizat

spre neschimbate

secretar, ’

București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU -O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

’NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 28, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Ghica Tei nr, 14, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul nr. 28, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Ghica Tei nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Metehău Andrei George.

Este prezentat punctul nr. 29, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Opanez nr. 83, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul nr. 29, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Opanez nr, 83, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru

32

~ ~ VIZAT spre neschimbare, ^SECRETAR,

Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian, Lăzăroiu Ioana Gela, Iliescu Constantin Cristinel.

Este prezentat punctul nr. 30, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Popa Nicolae nr. IA, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul nr. 30, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Popa Nicolae nr. IA, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela, Zaharia Răzvan Cristian, Radu Gheorghe.

Este prezentat punctul ttr.31, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Pâncota nr. 149, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul nr. 31, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Pâncota nr. 149, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU -0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela, Bughiu Iolanda Luminița.

33           ~~vizat

spre neschimbare,

Este prezentat punctul nr. 32, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Doamna Ghica nr. 195 + 197, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul nr. 32, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Doamna Ghica nr. 195 + 197, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU- O, ABȚ-- 4, NU VOTEAZĂ-2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela, Bughiu Iolanda Luminița.

Este prezentat punctul nr. 33, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Balotului nr. 4A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul nr. 33, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Balotului nr. 4A, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU -0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian.

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian.

Este prezentat punctul nr. 34, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Nicolae Cânea nr. 3IA, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul nr. 34, proiectul documentației de urbanism PUD Strada Nicolae


de hotărâre privind aprobarea


Cânea nr. 31lA', ~Seiffigț^-ț?~zrf


spre neschimbare, SECRETAR,


Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum. DA - 22, NU- O, ĂBȚ- O, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Popescu Dan-Cristian.

Este prezentat punctul nr. 35, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua lancului nr. 10, bl. 114B, sc. B, parter, ap. 50, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul nr. 35, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua lancului nr. 10, bl. I14B, sc. B, parter, ap. 50, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 0, ABȚ- 4, NU VOTEAZA — 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian.

Punctul nr. 36, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Popa Nan nr. 52, Sectorul 2 al Municipiului București, a fost retras de pe ordinea de zi de către Executivul Sectorului 2

Domnul consilier local Adrian Alexandru președinte de ședință: Doamna Bugner, vroiați să luați cuvântul? Proiectul nr. 36 a fost retras de către domnul Primar, PUD-ul din Popa Nan, trecem la proiectele de pe ordinea suplimentară, primite acum 2 zile!

spre neschimbare,

........secretar

Este prezentat punctul nr. 37, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Pipera nr. 46D - 46E - 48 - 48C, Sectorul 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Comisia de urbanism, aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avizul comisiei de transparență este favorabil!

lSc supune la vot punctul nr. 37, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Pipera nr. 46D - 46E - 48 - 48C, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șcrpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Cela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian.

Este prezentat punctul nr. 38, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare; Domnul consilier local Adrian Alexandru - președinte de ședință: Avem amendamente la acest proiect.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Aș vrea eu să depun un amendament dacă se poate: Se modifică următoarele:

Art.19 Ut. g) după cum urmează: Prezintă semestrial conducerii Primăriei Sectorului 2 și Consiliului Local Sector 2;

Art.19 lit.j), alin. (3) după cum urmează: Promovarea unor programe/proiecte commune ale administrației locale Sector 2 București cu organizațiile neguvernamentale de utilitate publică cu care acestea are încheiate protocoale/convenții de colaborare, aprobate de consiliul Local Sector 2 și care, potrivit legii, pot beneficia de resurse de la bugetul local;

Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București: Se aduce o clarificare articolului privin ROF-uI afferent...puteți indica serviciul că nu este aici menționat?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Management Situații de Urgență.

36                I VÎZAT

spre neschimbat e, I SECRETAR,

Doamna Nițâ Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București: Deci, se reformulează conform amendamentului prezentat.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna director (nr. doamna director executiv a DMRU - Georgeta Bondarencu), o modificare de genul acesta modifică organigrama astfel încât să avem nevoie de alt Aviz?

Doamna Georgeta Bondarencu, director executiv DMRU: Nu.

Doamna consilier local Constantin Angela: Am și eu o nelămirire, având în vedere că în fostul ROF se vorbește de adăposturile publice de protecție civilă existente pe teritoriul sectorului 2, iar în proiectul supus aprobării în ședința de astăzi dispare această noțiune și este înlocuită cu termenul de adăposturile publice de protecție civilă aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 , vă rugăm să ne precizați: care sunt acestea , în ce stadiu se află și care va fi responsabilitatea Primăriei Sectorului 2 față de celelalte adăposturi de protecție civilă existente pe teritoriul sectorului 2?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Având în vedere anumite modificări și adresa trimisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență s-au făcut aceste delimitări, iar atribuțiile pe care noi le avem pentru adăposturile civile care se află în instituțiile publice sunt atribuții și responsabilități în totalitate.

Doamna consilier local Constantin Angela: O altă nelămurire este legată de organigrama Corpului de Control al primarului: observ că se desființeză 2 posturi de consilier, iar în schema de organizare anexată la proiectul de astăzi, la Corpul de Control apar 13 funcții, dar în schiță sunt trecute doar 6 posturi de execuție și un post de conducere?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Serviciul Corp Control cuprinde, dacă vă uitați pe organigramă, și Biroul Control Intern și Management, iar dumneavoastră ați văzut numărul total.

Doamna consilier local Riesch Antheia: întrebarea mea este: De ce se înființează 8 posturi pentru a urmări absorția fondurilor europene, dacă noi am avut anul trecut absorție zero?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se înființează 8 posturi, este numărul maxim de posturi, este calculat la număr de proiecte și în special la valoarea proiectelor, a contractelor semnate deja. La primăria sectorului 2 sunt deja semnate contracte, iar valoarea acestor contracte de finanțare ne îndreptățesc la aceste 8 posturi, posturi care ne-au fost aprobate de Instituța Prefectului - asta nu înseamnă că trebuie să le ocupăm neapărat, sunt 8 posturi temporare pentru implementarea acestor proiecte. Dacă vom avea nevoie - este bine și e normal ca o administrație publică, având în vedere că are posibilitatea să beneficieze de această facilitate, să introducem în organigramă. Deci, e benefic pentru noi, nu înseamnă că se vor ocupa.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mai aveam un amendament eu, dar zic să-l votăm pe cel al domnului Zaharia, după care să-l discutăm și pe acesta, practic este în același sens ca cel al doamnei Riesch.

Se supune la vot amendamentul formulat de către domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian la punctul nr. 38, proiectul de hotărâre pentru modificarea fi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea

VIZAT spre neschimbare,

SECRETAR,

Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - O, ABȚII, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viccprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aveam și eu redactat un amendament în același sens ca cel al doamnei Riesch, am înțeles și ceea ce a spus domnul primar și poate nu ar mai fi nevoie...O să-l citesc și o să continuăm puțin discuția: se modifică unnătoarele „ Nu se înființează Compartimentul Implementare Proiecte, prin urmare se scoate din organigramă, statul de funcții și din schema de organizare orice referire la Compartimentul Implementare Proiecte.” Acum eu înțeleg că este vorba de personal pe perioadă limitată, pe durata unor proiecte. Amendamentul era și într-o discuție mai amplă, colegul nostru Feroiu -care nu este astăzi, vrea să pună problema unor angajări ciudate, pentru că noi vrem să fie specialiști la implementare proiecte, avem nevoie de atragerea mai multor fonduri europene, dar înțelegem că întâmplător, spunem noi, sau ne place să credem, că fostul nostru coleg, domnul Mihăilă a ajuns specialist la Implementare Proiecte, după ce și-a dat demisiA. Domul Feroiu știe mai multe amănunte, o să vă spună data viitoare, a investigat cumva cazul. Pare așa de la depărtare o angajare politică, dar nu știu, o să vedem unde s-a angajat, cum a fost transferat, de ce a fost nevoie chiar de dânsul la sectorul 2, poate are competența necesară? Nu știu, așa din ce ne-am dat noi seama pare totuși forțată. Dacă domnul primar ne spune că aceste posturi se referă la specialiști pentru fonduri europene și nu la angajări politice, dacă ne spune că vor fi angajați doar dacă este necesar pentru implementarea unor proiecte eu nu depun acest amendament.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în primul rând o organigramă trebuie să cuprindă numărul maxim de posturi care este aprobat, avizat și care ne este transmis în fiecare an de Instituția Prefectului. înființarea acestui Compartiment de Implementare Proiecte, așa cum v-am spus și mai devreme, este o oportunitate a noastră, putem beneficia de aceste 8 posturi pentru că au fost semnate deja contractele de finanțare pentru proiecte europene. Nu mai rețin acum, doamna director poate să spună, peste 5 milioane se poate înființa acest compartiment distinct și numai pentru implementare proiecte europene. în altă ordine, v-am spus nu are nici-o legătură cu numărul de angajați - la DGASPC , organigrama cuprinde undeva la 2100-2200 de persoane, sunt angajați 1600-1700, cam atât. Principala modificare pe care o aducem acestei organigrame, regret că a durat așa de mult avizarea, constă în______

38                     VIZAT -

spre neschimbate, SECRETAR, desființarea a 11 posturi, desființarea de aici și transferul a 10 posturi la DVBL pentru că efectiv dânșii au nevoie, având în vedere că au primit noi atribuții prin hotărâre de consiliu, structura rămâne la fel. O să urmeze să vă supunem spre aprobare și organigrama de la DVBL. Am mai înființat un post la un serviciu în cadrul primăriei, la Autoritatea Tutelară, este un serviciu special și cu o responsabilitate enormă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Asta voiam să salut și eu, mi-ați luat-o înainte, pentru că cererea noastră de a suplimenta numărul de angajați de la DVBL se împlinește, parțial, dar este foarte important. Chiar și cu aceste 10 posturi nou înființate , avem în continuare cei mai puțini angajați, raportați la numărul de locuitori, este un pas înainte și mulțumim pentru transferul acesta de posturi- cred că vom avea nevoie în viitor și de o majorare a numărului de angajați de la DGAPI. Azi de dimineață am avut o discuție cu dânșii, au o licitație pentru lucrările din școli și au de analizat zeci de mii de pagini de dosare -rugămintea mea a fost, o să o spun și la interpelări, o spun și acum, ca pe 15 iunie să se lucreze în școli, să facă tot ce ține de ei, să tennine analiza proiectelor, a dosarelor și să dea drumul la lucrări, nu mai vreau , așa cum s-a întâmplat în alți ani să ne apucăm de lucrări în iulie sau chiar în august. Este păcat să nu folosim vacanța de vară , este perioada cea mai propice pentru a face lucrări. Vă rog, cred că suntem cu toții de acord, să faceți tot ce puteți, angajați consultanți externi, lucrați wekend, ore suplimentare pentru a termina procedura și a avea lucrări în școli la 15 iunie. Mulțumesc mult.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vreau să vă completez, cunosc problema de la DGAPI și acum se confruntă cu o problemă destul de mare - lipsa de personal, am încredere în colegii de acolo că vor finaliza aceste proceduri în timp util și vă spun că acolo se lucrează inclusiv sâmbăta, este un volum foarte mare, o să includem și duminica, etc.

Domnul consilier local Adrian Alexandru - președinte de ședință: Domnule Popescu, rămâne amendament sau doar o interpelare?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deci înțeleg că se pot lua specialiști doar pe perioada determinată!. Atunci nu mai depun amendament - nu are sens, dar am semnalat problema împreună cu doamna Riesch.

Se supune la vot punctul nr, 38, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat cu amendament de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU-2, ABȚ-2, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra,

ÎMPOTRIVĂ: Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan.

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ' Beldeanu Augustin Lucian.

Este prezentat punctul nr. 39, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statul de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: A fost înregistrat ca amendament la acest proiect de hotărâre din partea domnului Primar, o propunere care vizează tot corectarea unor erori materiale, în sensul că se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul, conform anexelor 1-3, ce conține 45 de pagini, în proiect fiind menționat 50 de pagini. Adresa Instituției Prefectului menționată în preambul, are numărul corect 56941 și nu 8280. Prin urmare este tot o îndreptare a unei erori materiale și nu apreciez să fie separat aprobată pe un amendament. Să se ia act de aceste îndreptări de erori materiale.

Doamna consilier local Bugner Gcorgeta Alexandra: Am o întrebare, sunt ușor confuză privind acest proiect: dacă ni se cere nouă aprobarea, celor din consiliu, pentru organigramă, eu înțeleg că DVBL ul este sub autoritatea Consiliului. Nouă consilieri au cerul corpului de control al Primarului o investigație privind comisia de disciplină. Am așteptat 30 de zile rezultatul și rezultatul a fost că DVBL ul a chemat ANFP ui în ajutor care a sistat acest control. ANFP ul nu are în atribuții emiterea unui punct de vedere pentru a interpreta legea și Regulamentul de Organizare și de Funcționare al Primăriei. ANFP ul putea să se autosesizeze de o problemă acolo și să o cerceteze dacă erau implicați funcționari publici. Nu numai că nu a cercetat ANFP ul, dar a sistat ceea ce nu avea voie, corpului de control cerut de consilieri. De ce ni se cere nouă aprobarea, dacă autoritatea noastră nu există?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți domnul Președinte, în urma sesizării și solicitării unui grup de consilieri, nefiind în cunoștință de cauză cu totalitatea legilor care guvernează acest lucru, am făcut prin Dispoziție de Primar, o echipă de la Corpul de Control pentru a face un raport cu privire la cercetarea disciplinară, nu discutăm de ROF pe care dumneavoastră trebuie să-l aprobați. Fiind ușor interpretabil acțiunea pe care eu în calitate de Primar am făcut-o prin această dispoziție de verificare. S-a solicitat de către ANFP un punct de vedere, punct de vedere pe care l-am primit, l-am trimis și dumneavoastră și lecturând punctul de vedere al autorității și eu consider și comisiile de disciplină considerăm că sunt total independente. Nu avem noi voie, ași văzut cum au redactat, să controlăm activitatea acestor comisii. Numai dânșii care reprezintă autoritatea peste tot ce înseamnă funcționari publici. Din acest considerent , respectând legea, am considerat firesc, să sistez acest control.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: înțeleg, din ce ați spus dumneavoastră, că ANFP-ul ar fi trebuit de fapt să continue cercetările, pentru că e vorba de funcționari publici. De ce n-au preluat ei această sesizare? Nu numai că n-au preluat-o dar au sistat un control pe care nu aveau dreptul să-l sisteze.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu l-am sistat pentru că nu aveam dreptul să efectuez acest control. Efectiv eu, în calitate de Primar, aș fi încălcat legea! Puteți să vă adresați ANFP ului.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Bugner, consilierii n-au nici o legătură cu ce face Comisia de disciplină. Folosindu-vă influența încercând să modificați ceea ce face comisia de

disciplină, este ilegal! Nici măcar Primarul prin Corpul de Control nu poate verifica ce face comisia de disciplină. Singurul loc în care se poate contesta decizia comisiei, dacă vreți să cunoașteți legea, este instanța. Nici ANFP, nici Primarul, nici Corpul de Control, cu atât mai puțin nu au treabă consilierii locali și este un caz flagrant de trafic de influență ceea ce faceți, încercând să vă implicați într-o procedură internă a unei Comisii de Disciplină. Ați făcut către domnul Primar, domnul Primar necunoscând foarte bine legea a dat acea dispoziție, bine că s-a oprit. Instanța este singurul loc unde se poate ataca. Nu aveți nici o legătură cu ce face comisia de disciplină! Citiți legea înainte să faceți astfel de intervenții folosindu-vă de funcția de consilieri.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Folosindu-mă de funcția de consilier am aflat că acea comisie de disciplină a fost de trei ori chemată până când a reușit să aibă oamenii care să facă ce aveau de făcut! Haideți, domnule Viceprimar, să nu ne mințim! Este foarte clar că acum avem de a face cu Vaticanul...! Este stat în stat acolo!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am spus că încercați cu încă opt consilieri să vă folosiți funcția de Consilier Local pentru a interveni într-un proces independent al unei comisii de disciplină. Este ilegal ceea ce cereți.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Care nu răspunde față de nimeni și nimic!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ba da! în fața instanței! Sunt convins că fiind vorba de o juristă eminentă își poate susține cauza în fața instanței!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnul Viceprimar, în primul rând noi ne putem adresa ANFP-ului așa cum ANFP-ul a venit spre noi. Doi, îl întreb pe domnul director care a fost calificativul doamnei în 2018, după ce a dat în judecată și a câștigat ?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Continuați să încălcați legea, implicându-vă într-o problemă personală!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu-i adevărat! I s-a dat calificativul ”BINE” de domnul Duțu, a atacat în instanță și instanța a spus "FOARTE BINE”! Este în direcția dumneavoastră! Cum dai afară un om cu calificativul "FOARTE BINE” câștigat în instanță?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa cum am spus mai devreme, îmi pare rău că încercați să vă folosiți poziția de consilier local pentru a influența o decizie.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: nu este adevărat! în primul rând sunt niște angajați ai Consiliului.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă rog să vă opriți pentru că încălcați legea!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu mă opresc deloc! Care este legea, domnule Viceprimar? Spuneți-mi care leg o încalc! Eu l-am întrebat pe domnul director! Am voie în calitate de consilier să-l întreb pe domnul director, doamna Simona Tănase ce calificativ are pe 2018? Să ne spună domnul director!

Domnul Duțu Cristian Atanasie, Director Executiv DVBL Sector 2: Da, aveți voie să întrebați! Evaluarea doamnei Tănase a fost ”BINE” și instanța a anulat evaluarea. Instanța nu dă calificative și nu evaluează personalul ci, probabil, va solicita o nouă evaluare, care, ținând cont de contextul penal în care s-au generat, s-ar putea să vedem în momentul în care va fi redactată motivarea instanței!

r VIZAT" spre neschimbare LȘKrewr, ;

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dacă instanța a respins, dacă instanța i-a dat dreptate, asta înseamnă ce?

Domnul Duțu Cristian Alanasie, Director Executiv DVBL Sector 2: Haideți să nu transformăm într-o discuție despre ce a spus instanța, că până una alta nu cred că ați citit motivarea instanței și atunci e absolut subiectivă discuția!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule director, doamna n-a avut un proces penal când a atacat calificativul!

Domnul Duțu Cristian Atanasie, Director Executiv DVBL Sector 2: Eu v-am spus că acel calificativ de ”BINE” a avut în vedere modul în care a fost organizat mai puțin bine, acel serviciu și inclusiv rezultatele organizației prin prisma acelui compartiment. De aceea a fost calificativul „BINE”! Ulterior s-a descoperit că au avut loc mult mai multe activități contrare Regulamentului de Organizare și Funcționare pe parcursul anilor precedenți, astfel încât acel calificativ să sufere modificări, asta am spus!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dacă ați primit de la instanță, ați început să-i faceți alt calificativ, altă comisie, să vedeți ce calificativ merită? Vă întreb, că e pe 2018 ! Trebuia până acum să rezolvați problema!

Domnul Duțu Cristian Atanasie, Director Executiv DVBL Sector 2: Dacă n-aveți cum să citiți motivația instanței, înseamnă că n-a fost redactată și dacă dumneavoastră no știți, apărând cauza acelui funcționar, înseamnă că.........

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Atunci de ce nu așteptăm să redacteze instanța și apoi vedem ce măsuri luăm, îi desfacem contractul de muncă, nu i-1 desfacem, a făcut ilegalități la momentul respectiv.....Dumneavoastră ați luat-o înainte!

Domnul Duțu Cristian Atanasie, Director Executiv DVBL Sector 2: Amestecați lucrurile și nu le înțelegeți! încă o dată! Doamna Tănase, în calitate de funcționar public, a făcut obiectul unei sesizări a comisiei de disciplină, comisie de disciplină a cărei componență a fost votată prin lege, din care fac parte în mod proporțional, atât persoane desemnate de conducătorii instituției cât și de sindicat, sindicat în care în calitatea de funcționar public ca reprezentant, are calitatea de conducător al sindicatului. în acest context, își desfășoară activitatea independent și ia deciziile pe care le dorește, pe care le supune într-un raport conducătorului instituției care trebuie să țină cont de ele. Acea comisie de disciplină la care faceți referire, a aplicat o sancțiune în unanimitate de care conducătorul instituției, ca ș dumneavoastră, ca și ANFP-ul, independent față de comisia de disciplină, este obligat s-o pună în aplicare. Acesta e contextul legal! N-are nici o legătură una cu alta!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Cine e lider de sindicat la dumneavoastră?

Domnul Duțu Cristian Atanasie, Director Executiv DVBL Sector 2: V-am spus mai devreme că doamna pe care o reprezentați este în conducerea sindicatului DVBL.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Am întrebat cine e lider, că ați spus că din comisie a făcut parte liderul de sindicat. Cine este lider?

Domnul Duțu Cristian Atanasie, Director Executiv DVBL Sector 2: Am spus că, conform legii, comisia este formată din persoane numite de conducătorul instituției și persoane numite de sindicat.

Doamna consilier local Popescu Lenuța; Și v-am întrebat cine este liderul! Trebuie să facem adresă scrisă?

Domnul Duțu Cristian Atanasie, Director Executiv DVBL Sector 2: începe să semene a control asupra activității comisiei de disciplină, toate întrebările! încă o dată, se respectă clar prevederile legale privind constituirea și funcționarea comisiei de disciplină! Și-a desemnat un reprezentant, cu atât mai mult cu cât doamna Tănase fiind conducător al sindicatului a avut ocazia să desemneze reprezentant!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Eu nu întreb degeaba, pentru că președintele de sindicat nu a prea desemnat oameni în comisia asta și i-ați desemnat dumneavoastră cum ați vrut!

Domnul Duțu Cristian Atanasie, Director Executiv DVBL Sector 2: Cu tot respectul, e o minciună ordinară!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Haideți să terminăm odată cu penalele, cu acuzațiile! Ce suntem, stat în stat, că are dreptate colega mea! Ar trebui să solicităm un audit și o curte de conturi la dumneavoastră, ca să vă liniștim! Ia spuneți, că și asta este tot o amenințare?

Domnul Duțu Cristian Atanasie, Director Executiv DVBL Sector 2: Cu tot respectul, de ce vreți să mă liniștiți? Vi se pare că sunt neliniștit? Cred că exagerați și depășiți limitele bunului simț pe care eu am încercat să le respect! Haideți să ne păstrăm bunul simț!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul director si doamna Consilier, astea sunt discuții care exced ședinței!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Fac o precizare: a avut loc un curs de anticorupție pe fonduri europene, aici în primărie, unde din păcate unii consilieri au primit diploma fără să participe! Domnule Popescu, dacă ați fi participat, ați fi aflat că noțiunea de trafic de influență este condiționată de obținerea de avantaje. In momentul în care faceți această acuzație trebuie să știți că acei consilieri au primit niște avantaje, pentru a interveni în favoarea acestei doamne. Dacă nu au primit, nu este trafic de influență, este altceva. Atât am vrut să precizez!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Cum poți să spui trafic de influență când ești consilier și în subordinea Consiliului Local se află această direcție? Domnule Viceprimar, n-are cum să fie trafic de influență! Avem dreptul să cerem orice document.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ați semnat în calitate de consilier, vă folosiți funcția, asta înseamnă!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule Viceprimar, nu confundați! Direcția se află în subordinea Consiliului Local și orice sesizare pe care o face orice consilier, referitor la direcție. Are dreptul legal!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Popescu, doamna Bugner, domnule Chiricuță, alianța USR-PSD încalcă legea și vă rog să vă opriți că nu e bine!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu o dați pe politică! Lăsați-o!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Domnule Popescu v-am rugat să nu mai facem politică! Haideți să discutăm tehnic! Mai are cineva întrebări sau trecem la vot? Comisiile aviz la proiectul 39 juridic - favorabil, transparență - favorabil. Se votează proiectul cu eroarea materială!

Se supune la vot punctul nr. 39, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statul de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2, și aprobat cu amendamentul Executivului de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 15, NU - 5, ABȚ - 1, NU VOTEAZĂ-2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașii Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Cela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Iliescu Constantin Cristinel, Costachc Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei Georgc.

ÎMPOTRIVĂ: Popescu Lenuța, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ABȚINERE: Alexandru Adrian.

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu lolanda Luminița.

Este prezentat punctul nr. 40, proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2 pentru anul școlar 2019 - 2020;

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Comisia de buget - favorabil, comisia învățământ - favorabil, transparență - favorabil. Avem un amendament pe care vi l-am trimis prin intermediul doamnei Niță și vă informez că l-am discutat și cu domnul Gârbu înainte. Două amendamente de fapt, la acest proiect.

Primul amendament: Publicarea anunțului pentru achiziția de servicii pentru ediția 2019-2020, pe site-ul primăriei la secțiunea "Licitații și Achiziții publice”., sau dacă doriți ca să fie clar, să fie menționat clar pe site-ul primăriei, www.ps2.ro și pe învățământ sector 2.

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv DGAPI Sector 2: Menționez că este o reglementare în acest sens, noi oricum publicăm pe învățământsector2.ro orice contract, orice achiziție publică. Pe site-ul primăriei nu avem acces, nu putem să urcăm documente.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Al doilea amendament: Publicarea pe site a indicatorilor de evaluare ai programului și pentru obiectivele atinse pentru edițiile 2018-2019 și respectiv 2019-2020;

Indicatori de eficiență:

 • - cost mediu per copil participant/program

 • - cost per copil/curs

 • - cost per copil / ședință de curs

Indicatori fizici:

 • - numărul total de copii care au participat la program,

 • - numărul total de copii care au participat per fiecare curs din cadrul programului Indicatori de rezultat: număr de copii participanți din totalul estimat

Motivare: la ediția 2018-2019 sunt 17.700 de elevi înscriși, iar pentru în ediția 2019-2020, proiectul EICL de astăzi, sunt precizate 37.489 de înscrieri. Pentru proiectele care se depun pentru finanțări nerambursabile pe Legea nr. 350/2005 și al cărei regulament îl aprobăm în ședința de astăzi, raportările de ordin financiar, narativ și respectiv, raportările intermediare sunt obligatorii. Sunt informații de transparență cu care domnul director a fost de acord. Dacă mai aveți clarificări sau îmbunătățiri la acest amendament, vă rog!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv DGAPI Sector 2: Niște indicatori sunt bineveniți în cadrul oricărui proiect, dar indicatori de eficiență într-un proiect educațional cum ar fi "Academia copiilor Sector 2”, cel 'puțin liin pyp^tul noștru 44

spre neschîmbareJ

SECRETAR,


de vedere și după discuția de astăzi, ar trebui să fie cumva alții! în primul rând ne mteresează creșterea gradului de promovabilitate, ne interesează îmbunătățirea performanțelor școlare, prevenirea și combaterea abandonului școlar! Acestea sunt criteriile noastre de performanță și de eficiență! tot ce înseamnă costuri, le putem vedea într-un tabel, putem genera o situație de genul ăsta, deci este foarte simplu de făcut. Nu știu dacă ar trebui o ședință de consiliu pentru asta atâta timp cât o putem face noi. Cum decideți dumneavoastră, așa facem.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Domnul director, aceștia sunt niște indicatori care se calculează imediat și din punctul meu de vedere completează acest proiect. Ce spuneți dumneavoastră, de abandonul școlar, este alt fel de proiect, implică alte studii, dar strict la acest proiect, a prezenta care sunt costurile/ copil, nu văd care ar fi problema să completăm acest proiect cu aceste situații.

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv DGAPI Sector 2: Nu am avut nici o problemă în acest sens, doar că indicatorii de eficiență ai acestui proiect nu sunt cei menționați de dumneavoastră acum!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Da, copiii care s-au înscris, copiii care au participat. Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv DGAPI Sector 2: Aceste lucruri sunt normale, Ie putem genera într-o situație în orice moment, când doriți dumneavoastră se poate face un tabel.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință:Nu văd de ce ați fi împotrivă să precizăm acest lucru în proiect?

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv DGAPI Sector 2: N-am spus că sunt împotrivă! Am spus doar că indicatorii de eficiență nu sunt aceștia!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Scoatem cuvântul "eficiență”, dacă doriți și precizăm "indicatori de cheltuieli”.

Domnul consilier local Costache Jean: Domnul Președinte, în final care este amendamentul? Nu mai înțelegem nimic!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Vi-1 mai citesc încă o dată! La Comisiile de Evaluare, vă reamintesc, sunt acești indicatori! Când vin proiectele avem niște tabele în care urmărim aceste lucruri. Acești indicatori vă propun să fie publicați pe site privind costurile/ copil / program/ ședință, numărul total de copii care au participat la program, numărul total de copii care au participat la curs și indicatorii de rezultat, adică copii care au participat în total din cel estimat.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: cum se inserează ce spuneți dumneavoastră în cuprinsul acestui proiect de hotărâre? După articolul unu se aprobă articolul doi în care se spune "se aprobă publicarea pe site-ul instituției, a ceva? Trebuie formulat astfel încât să poată fi preluat în cuprinsul proiectului, dacă se aprobă.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu e un amendament, e o evaluare pe care o vom face la final, o să vedem suma finală după licitație.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Sunt articole care se trec în proiect!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Evaluarea de care spune domnul Viceprimar poate fi făcută atât trimestrial cât și semestrial. Depinde de cum vrem noi.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din ce s-a întâmplat în acest an, au fost 17 mii de copii înscriși dar real au fost

45               vizaF

spre neschimbare,

_ secretar...... peste 20 mii de copii participanți. mulți au aflat după data de înscriere, au participat în plus. Este foarte greu să evaluezi câți copii au fost. Poate unii lipsesc la un curs și alții vin în plus.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Aceea monitorizare trimestrială este binevenită! Propun să votăm pe rând!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București:Cred că nu trebuie să facem amendamente de dragul de a face amendamente! Financiar îl facem printr-o împărțire la final când vom avea contractul și numărul de copii înscriși. Nu va fi exacte pentru că pot fi 3,4,5 mii de copii în plus pe care nu o să-i prinzi pentru că nu sunt înscriși, dacă vin copii la ore, e un impact și asupra lor. O să vă facem împărțirea, o sută de lei împărțiți la câți copii sunt și o să iasă o anumită sumă. Nare sens amendamentul!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Domnule Popescu, respect opinia dumneavoastră! Propun să votăm pe rând cele două amendamente.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: încă ceva! Dacă creăm niște reguli speciale pentru anumite proiecte, nu este corect! Dacă vrem să creăm o regulă pentru toate licitațiile care se fac la nivelul primăriei, sunt total de acord, dar să creăm o regulă specială doar pentru DGAPI sau pentru anumite proiecte de la DGAPI? Dânșii au avut acum licitație și evaluează la o licitație care va genera contracte de zeci de milioane de euro. Alea n-au fost importante să le punem pe site-ul primăriei, dar asta care are o valoare de nici 5%, e de 3% , este... Ori facem o regulă generală și publicăm totul pe toate site-urile posibile și pe site-urile partidelor dacă vreți și așa mai departe. Ca să facem o regulă specială, nu este corect! Doar pentru "Academia copiilor”! Care e logica? Nu putem lua regulile de la Legea 350 să le aplicăm la avizele proprii! Dacă considerăm că trebuie luate aceleași reguli trebuie să le aplicăm peste tot, la ADP, DGASPC, în toate departamentele!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Domnule Popescu, v-am rugat să ne limităm la opiniile politice. Dacă dumneavoastră spuneți că un banal anunț este o problemă să-l punem pe site-ul Primăriei....

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: întrece orice nesimțire!

> Adică el este membru al unui partid politic și ceilalți nu au voie să-și spună opinia. Chiar avem probleme? Haideți să supunem la vot amendamentul dumneavoastră, nu stăm așa! Știu că vă place să vă auziți vorbind non-stop, dar gata, ajunge! puneți-vă amendamentul și hai să votăm odată!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: înainte de următorul proiect o să vă susțin la vot......

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Iar discuții interminabile! Aduceți-vă aminte în 2016 când am stabilit cu toții modalitatea în care să fim o primărie, o instituție publică cât mai transparentă. Atunci s-a stabilit ca pe site-ul primăriei să existe și link către instituțiile subordonate Consiliului Local în care sunt trecute contracte, plăți, absolut toate datele financiare, ședința trecută sau acum două ședințe, unul dintre dumneavoastră ați spus că o anumită instituție nu a trecut nu știu ce cheltuială pe lună. Nu , au fost trecute, sunt publice la toate instituțiile din Sectorul 2. Nu văd oportun ca absolut toate procedurile, făcute de toate instituțiile, să fie trecut și pe site-ul Primăriei, dar asta rămâne la latitudinea dumneavoastră!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Domnule Primar, schimbați subiectul! E vorba de un anunț de licitație. Site-ul primăriei are o 46            [ VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

secțiune dedicată licitațiilor. Cetățenii nu știu toate site-urile! Primul lucru, când un cetățean se uită într-un sector, se uită pe site-ul primăriei și am propus ca anunțul să fie trecut și pe site-ul primăriei, la secțiunea respectivă! Care este problema? Un anunț pus în două locuri!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă spun eu care este problema: o să depună oferta aici și după aia o să spună că de ce nu a câștigat, că l-am indus în eroare, creăm confuzie!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Nu creăm nici o confuzie! Anunțurile trebuie să fie puse în cât mai multe locuri! Site-ul primăriei are secțiune dedicată pentru licitații.

Domnul consilier local Costache Jean: Am o rugăminte! Supuneți la vot! Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Doar voiam să vă întreb: colegii au înțeles toți, domnul Viceprimar și domnul Primar au lămurit și au intrat în dialog cu dumneavoastră. Nu credeți că abuzați de funcția de președinte de ședință și faceți dezbateri interminabile doar să vă impuneți punctul de vedre? Haideți să supunem la vot și să deliberăm prin vot! Nu trebuie să ne convingeți direct, prin funcția dumneavoastră de președinte, de anumite lucruri. Mulțumesc!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Nu asta a fost idea! Dăm drumul la vot.

Se supune la vot amendamentul nr. 1 formulat de către domnul consilier local Adrian Alexandru la punctul nr. 40, proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2 pentru anul școlar 2019 - 2020, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 5, NU - S, ABȚ- 10, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Zaharia Răzvan Cristian, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Stanciu Ion.

ABȚINERE: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristincl, Radu Ghcorghe, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot amendamentul nr. 2 formulat de către domnul consilier local Adrian Alexandru la punctul nr. 40, proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2 pentru anul școlar 2019 - 2020, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 8, NU - 5, ABȚ- 10, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

” VIZAT spre neschimbate,

SECRETAR,

PENTRU: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Radu Gheorghe.

ÎMPOTRIVĂ: Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Oprea Dumitru.

ABȚINERE: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Popescu Dan-Cristian, Iliescu Constantin Cristinel, Costache Jean, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot punctul nr, 40, proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2 pentru anul școlar 2019 - 2020, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Chiricuță Ion.

NU VOTEAZĂ: Miclea Niculina, Bughiu Iolanda Luminița.

Este prezentat punctul nr.4f proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cultural "Insomniile Districtului

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Comisia de buget - favorabil, transparență - favorabil.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Aș avea un amendament la acest proiect, un proiect de altfel, foarte bun! Dar în cuprinsul hotărârii aș menționa un articol: să se introducă articolul astfel: cheltuielile financiare vor respecta regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Mai devreme au votat împotrivă și acum vă propun stilul.....

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: N-ați înțeles nimic stimate coleg! D-aia v-am făcut introducerea, că vorbiți mult și prost! Mulțumesc!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Stimate coleg, aveți avertisment, pentru ce ați declarat! La următoarea declarație de acest gen, vă invit afară din ședința de consiliu!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: N-ați înțeles nimic din tot mandatul de consilier local! Trebuie să mai citiți'

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu cred că își are sens amendamentul. Acest proiect se referă la ajutorul financiar pentru un proiect al unor tineri care dezvoltă niște lucruri foarte frumoase. Districtul 40, de acolo vine numele. Se referă la zona din jurul Școlii Centrale și a bisericii Icoanei. Dezvoltăm împreună un proiect mai mare, deci este doar o parte dintr-un proiect care se va dezvolta și ținta mea și bănuiesc că și a dumneavoastră, este un centru cultural al Bucureștiului și al Sectorului 2, urmând să fie și parțial pietonal. Vorbesc de 3-4-10 ani! Vrem să dezvoltăm în acea zonă un centru cultural, așa cum este centrul cultural gastronomic în zona centrului vechi, trebuie să dezvoltăm un centru vechi cultural real al Bucureștiului! Aceasta este intenția finală! Este doar un mic pas, o mică cărămidă, noi doar cofinanțăm un proiect. N-are sens să introducem reglementările de la Legea nr. 350/2005 unei cofinanțări pe care o facem prin Centrul Cultural care va fi partener Ia acest proiect. Ei au deja destule reguli interne și orice cheltuială a primăriei este deja auditată, Curtea de Conturi, sunt foarte multe reguli. Nu cred că trebuie să ne impunem nouă regulile pe care le impunem ONG-urilor pe care le finanțăm. Mulțumesc!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: O să fac o mică completare înainte de a da cuvântul domnului Primar: dacă proiectul este inițiat, solicitarea venită din partea celor de la ARCEN? Este o organizație vestită care inițiază proiecte deosebite.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu cunosc în detaliu, dar m-am interesat de pe internet de ARCEN. Am văzut că acest proiect, dânșii l-au mai făcut și în trecut, dar pe de altă parte am înțeles ce susține domnul consilier Beldeanu. Cam orice finanțare din bugetul local, din bugetul public, normal că trebuie să fie făcută în conformitate cu legislația și în primul rând cu Legea finanțelor publice locale, iar dânsul având în vedere că astăzi dumneavoastră ați aprobat finanțările nerambursabile de pe Legea nr. 350/2005, este o chestie normală. în orice proiect cheltuielile sunt eligibile pentru administrația locală și neeligibile pentru administrația locală. Dacă vă aduceți aminte, am avut în 2016 parcă, un audit pe tema asta, care s-a desfășurat tot la Centrul Eminescu. Absolut orice proiect! Mie mi s-a părut drăguț proiectul, am văzut din edițiile trecute, se desfășoară și în interiorul Școlii Centrale, unde este o grădină drăguță și cochetă. Deci proiectul e ok! Având în vedere că până în momentul de față noi nu am putut demara acest program al nostru cu finanțarea pe Legea nr. 350/2005 și îi rog pe colegi să urgenteze publicarea în Monitorul Oficial, normal că nu puteam să-l finanțăm din banii pe care i-am alocat pentru Legea nr. 350/2005 și mi se pare logic și e chiar benefic pentru toată lumea, ca finanțările pentru acest proiect să se încadreze în, ori să fie eligibile și neeligibile, iar cel mai bun barometru pe care noi, ca administrație, îl avem acum, este acest regulament pe care l-ați votat astăzi și vă spun pentru că am discutat din experiența pe care am avut-o anul trecut, am discutat cu toți specialiștii posibili, ca acest regulament să-l facem, cel puțin din punct de vedere financiar, cât mai clar și să nu existe nici o problemă. Sunt totuși bani de la bugetul local!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Revin! Este o confuzie, confundăm lucrurile! La Legea nr. 350/2005 noi dăm niște bani unor ONG uri, persoane fizice autorizate. Una e să virezi niște bani efectiv, cu care cei de acolo fac niște cheltuieli! în acest caz, ca și la proiectele pe care le face Centrul Eminescu, noi facem achizițiile! Nu suntem în aceeași situație ca atunci când finanțăm, ca la Legea nr. 350/2005. Punem niște reguli la un proiect unde noi nu finanțăm. Noi suntem parteneri. Noi participăm cu anumit lucruri acolo. Creăm un

49              ~~’vîzÂT'n

spreneschimbare,

SECRETAR precedent greșit ca la toate evenimentele Centrului Eminescu să aplicăm regulile de la Legea nr. 350/2005. Nu este cazul!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnul Viceprimar, considerați că proiectele sunt speciale, luate de sine stătător? Consider că proiectele sunt toate considerate și trebuie să le vedem ca un concurs de proiecte, indiferent, pe orice domeniu. P de altă parte, în anexa dumneavoastră la acest proiect de hotărâre, ați precizat că la capitolul 11, buget și sursa finanțării, sursa - bugetul local. Nu văd de ce v-ar deranja să avem înscris în proiectul de hotărâre la articolul 3, de exemplu, amendamentul pe care vi l-am propus.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul consilier, bugetul local asta înseamnă, nu numai al primăriei ci buget local!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Tocmai asta am spus! Nu înțeleg de ce-l deranjează!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu mă deranjează, dar principiul este greșit! Este altceva! Finanțarea unor proiecte, printr-un concurs este una, noi le dăm banii și ei fac evenimente cu acei bani și cu banii lor sau doar cu banii noștri, iar aici este vorba de un eveniment la care participă Centrul Cultural Eminescu, intrând partener la ceva care se întâmplă de mult și are valoare publică. Noi intrăm cu niște servicii acolo, nu intrăm cu bani. La Legea nr. 350/2005 intrăm cu bani. Sunt niște reguli financiare! E un anumit buget la orice face Centrul Cultural Eminescu și la orice face orice instituție. Nu am o problemă cu amendamentul dumneavoastră, doar principial. Creăm o struțo-cămilă, niște reguli care se aplică la finanțare le aplicăm la o acțiune a Centrului Cultural Eminescu. După aia poate veni oricine și spune hai să aplicăm regulile de la Legea nr. 350/2005 la tot ce face Centrul Cultural Eminescu. Așa cum i-am spus mai devreme și domnului Alexandru am fi creat o nouă struțo-cămilă, ar fi trebuit să aplicăm după aia regulile de la Legea nr. 350/2005 sau să publicăm pe site-ul primăriei orice achiziție. Creăm niște lucruri în plus de care nu este nevoie. Finanțarea este una, proiectul Centrului este alta. Este motivul pentru care nu susțin amendamentul dumneavoastră!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectul nu este generat de Centrul Eminescu, proiectul este al acestui ONG. Celelalte proiecte sunt ale Centrului Eminescu și eventual Centrul Eminescu poate să atragă alți parteneri, dar după cum este acest proiect făcut de această organizație și a cooptat pentru ajutor și Centrul Cultural. De principiu, amendamentul ar fi foarte bun!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Amendamentul ar fi ca la toate parteneriatele Centrului, să aplicăm aceste reguli!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ar fi logic ca la toate solicitările de proiecte ale altor entități, să aplicăm aceste reguli. Nu la toate proiectele. Sunt proiecte care sunt generate de noi. Sunt proiectele noastre!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Doamna Paninopol, vreți să aduceți o clarificare la acest proiect, că sunteți parteneri la acest proiect?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: De asemenea văd pe un raport de specialitate aici, al Centrului Eminescu, așa cum spuneți că este al nostru, domnul Viceprimar, spune "pentru buna desfășurare a proiectului considerăm necesară detalierea bugetului alocat proiectului". Buget pe care eu nu-1 găsesc nici în anexă și

50             r VIZAT

spre neschimbare, „„SECRETAR,

tocmai de aceea mi-am permis să fac amendamentul în cauză, pentru a statua foarte bine sursa de finanțare.

Domnul Popcscu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Repet, nu pot să susțin amendamentul principial! Nu am o problemă să vă facă doamna Paninopol un raport de consiliu sau orice fel de raport.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Am înțeles că nu-1 puteți susține principial, dar asta înseamnă că nu-1 veți susține deloc! Nesusținere înseamnă vot împotrivă!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București:Dacă vreți mă abțin pentru dumneavoastră!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Domnul Costache, dacă ați observat, n-am întrerupt pe nimeni! Din păcate, domnule Popescu, din nou mi-a pomenit numele, iar la proiectul anterior s-a făcut o mare confuzie! Era vorba de un anunț pus pe un site! Domnului Primar vreau să-i reamintesc că regulamentul la care a făcut referire aferent Legii nr. 350/2005, s-a aplicat în premieră, în București, după 12 ani. în această primărie! Trecem la vot amendamentul domnului Beldeanu!

.S’c supune la vot amendamentul formulat de către domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian la punctul nr. 41, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cultural "Insomniile Districtului", și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 7, NU - 2, ABȚ- 11, NU VOTEAZA - 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Radu Gheorghe, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan,

ÎMPOTRIVĂ: Constantin Angela, Oprea Dumitru.

ABȚINERE: Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Constantin Cătălin, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

Se supune la vot punctul nr. 41, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cultural "Insomniile Districtului", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel.

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Beldeanu Augustin Lucian.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 42, proiectul de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județul Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere;

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Comisia juridică - favorabil, buget - favorabil, transparență - favorabil.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș vrea să vă spun doar că de când am propus achiziția acestui teren, a fost tergiversată de foarte multe ori, s-au tot găsit motive, indecizii și așa ma departe, am plătit de atunci, sumă care putea fi evitată, 270 mii euro chirie! Puteam să evităm această sumă dar din nepricepere și sper că nu din rea voință, politicianism uneori, nu am putut face această achiziție, nu am putut face investiții, ce aveam acolo s-a depreciat, facem mari eforturi pentru a produce flori pentru a nu cumpăra. N-am mai cumpărat panseluțe din 2016. Producem acolo și cumpărăm foarte rar anumiți arbori care nu pot crește acolo dar noi producem acolo necesarul sectorului. Repet, am plătit 270 mii euro degeaba! Puteam să ne facem achiziția! între timp prețurile au mai crescut dar e a patra încercare pentru această negociere! Pentru că au fost foarte multe opinii, această comisia are un singur rol, să negocieze un preț! Nu trebuie să verifice legislația, nu trebuie să vadă legalitatea, nu trebuie să facă evaluări! Trebuie să negocieze un preț pentru că în general cei din comisii și-au arogat atribuții pe care nu le aveau. Ultima comisie s-a văzut cu vânzătorii după un an și jumătate crezând că trebuie să facă alte acte înainte. Nu, trebuie să se vadă cu vânzătorii ca să poți negocia, care cer mai mult ori mai puțin și ajungi undeva la mijloc, cât se poate de jos! Negocierea este cât de jos posibil! Ăsta e singurul principiu într-o negociere! Nu există altul!

Doamna consilier local Bugner Georgcta Alexandra: Terenul respectiv știu că este supraevaluat ca preț! Este un teren cu probleme. Acolo a fost fabrica de bere Tuborg. Au fost tot felul de chimicale vărsate pe terenul ăla, pe o parte din el nu se poate construi.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Exact ce vă spuneam! Nepriceperea își spune cuvântul, tot felul de zvonuri!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: V-aș ruga să nu mă întrerupeți, vă rog frumos! Oriunde în jurul Bucureștiului putem găsi terenuri mai ieftine și în sud și în vest și în est, de ce ne încrâncenăm pe trenul ăsta pentru că avem acolo niște schelete de sere care sunt vechi și stricate și prețul de chirie a fost supraevaluat. Spuneți că s-a plătit foarte mult și prețul chiriei a fost supraevaluat!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am o întrebare: Ați fost vreodată acolo?

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Am văzut altceva, achiziționarea directă a florilor, m-am uitat la prețuri. Nu suntem la tribunal și dumneavoastră nu sunteți avocat ca să mă dirijați! Dacă achiziționam florile direct, ieșeam la jumătate preț, decât cu toată povestea asta!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aici pot să spun, fără să fiu malițios, că este o nepricepere crasă! Dacă cumpăram flori, erau de patru ori mai scumpe decât le produceam! Vorbesc de cele mai ieftine prețuri de pe piață!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Dacă căutăm orhidee, da!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Faceți niște afirmați în afara realității ! Nici măcar n-ați avut curiozitatea de a merge acolo.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Am avut curiozitatea să văd toate prețurile!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București:Aruncați cu termeni cum ar fi "teren cu probleme ”, termeni fără nici o bază. Nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin "teren cu probleme Definiți acest termen!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Este un teren care nu poate fi construit decât pe o anumită parte! Este un teren care nu poate fi cultivat decât pe o anumită parte!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Toate terenurile din lume nu pot fi construite decât pe o anumită parte. Asta înseamnă "probleme”?

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Domnule Popescu, să nu lungim discuțiile inutil!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Am încheiat!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am vorbit despre chimicale deversate? Niște aberații, îmi cer scuze!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Să nu repetăm niște lucruri deja afirmate! Practic noi am votat ultima oară o comisie și vă rog să precizați care au fost membrii și care a fost rezultatul ?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Membrii au fost din partea Consiliului, doamna Lenuța Popescu și domnul Boblea . nu avem până la acest moment, nici un rezultat, nici un preț negociat, s-a schimbat modalitatea de negociere și acum trebuie o nouă comisie cu trei consilieri!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Domnul președinte, am cerut cuvântul de ceva timp, am făcut parte din a doua comisie de negocieri și cred că sunt îndreptățită să vorbesc!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Asta am și vrut, să dăm prima dată cuvântul membrilor fostei comisii! Dacă vreți să luați prima cuvântul și doamna Popescu după aceea, n-am nimic împotrivă!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Eu am fost în a doua comisie, doamna Popescu în a treia. Ce vă interesează pe dumneavoastră, e una, ce vreau eu să spun e altceva! Pentru că am făcut parte la un anumit moment, dintr-o comisie, penultima. Am negociat cu acei proprietari, am ajuns la o concluzie. Consiliul Local a considerat că prețul nu este cel mai bun, că se poate obține mai puțin. Am auzit-o și pe doamna Bugner că este supraevaluat. Din punctul meu de vedere acel teren nu este nici compromis nici supraevaluat, este necesar , cum a spus și domnul Viceprimar, am plătit chirii și la momentul acela aveam niște restanțe, puteam să facem economii. Am ajuns la o negociere undeva la 29,5 euro și întrebarea mea era la doamna Popescu și la colegii care au continuat negocierile cu proprietarii, să ne pună și pe noi la curent, unde s-a ajuns cu aceste negocieri și de ce s-au împotmolit? Timpul trece și noi în fiecare lună plătim chirie proprietarului în loc să devenim noi proprietari și să facem economii!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Vreau să-i spun doamne Bugner că într-adevăr terenul de acolo nu este așa cum spune dumneaei . membrii comisiei actuale au fost la serele Pantelimon și arată foarte bine și este păcat să nu facem această achiziție! P teren se află niște investiții în care noi vrem să mai investim, iar florile pe care le-am luat

VIZAT spre neschimbate,!

SECRETAR,

în 2016, sau ce se face acolo, ne-a scutit de foarte mulți bani din bugetul local. Noi Ia comisie am fost cu lucrurile destul de avansate, ne-am întâlnit și cu proprietarii, dara a intervenit o problemă din punct de vedere juridic! Din comisia respectivă trebuie să facă parte trei consilieri locali, două persoane de la achiziții, deci va fi cu totul altă componență, am schimbat Hotărârea de Consiliu și trebuie să ne supunem că altfel intrăm într-o altă ilegalitate. încheiem contractul cu proprietarii respectivi și nu va fi în legalitate contractul că n-am fost din punct de vedere juridic, legali. Comisia trebuie să conțină trei membrii ai Consiliului Local, doi de la Direcția Achiziții și pe cine mai decide prin dispoziție, domnul Primar. Lucrurile au mers mai departe! Mulțumesc!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectul de hotărâre pe care îl discutăm astăzi, se referă la aprobarea reluării procedurii de negociere directă cu proprietarii serelor Panteiimon. Doamna consilier v-a explicat de ce am introdus acest proiect de hotărâre pentru modificarea comisiei de negociere. Nu am ajuns la negociere, la discuții în Consiliul Local referitor la terenul respectiv. Din cât știu, există o hotărâre de Consiliu Local prin care am solicitat împuternicirea expresă de la primăria capitalei, lucru pe care dumneavoastră l-ați votat. Am votat o dată să demarăm procedurile de achiziție pentru serele din Pantelimon. Iar o să avem discuții, probabil, mai scurte, mai lungi, la momentul finalizării acestor negocieri. Astăzi votăm numai aprobarea reluării procedurii prin modificarea componenței comisiei.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: îmi mențin punctul de vedere că abuzați de funcția de președinte prin faptul că dumneavoastră încercați să arbitrați aici nu să conduceți o ședință, veți da dreptul la cuvânt în ordinea în care ne anunțăm nu în ordinea în care doriți dumneavoastră. Stăm de 10 minute cu mâna ridicată și nu ne băgați în seamă!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Aceasta este opinia dumneavoastră strict personală!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Mulțumesc colegilor care mă susțin! întrebarea mea ar fi pentru doamna Bugner, sau pentru cine poate să-mi răspundă de la USR, pentru că văd o poziționare în urma atâtor lucruri care s-au spus despre aceste sere, nimeni n-a fost acolo, înafara membrilor comisiei, să vedeți ce e acolo! Săptămâna trecută, tocmai pentru că am văzut cătă forfotă e pe subiect, am cerut să merg acolo, am văzut cu ochii mei și de aceea doresc să punctez, doar și numai pentru că am văzut cu ochii mei! Acolo se preiau investiții ale unui domeniu care a avut ca obiect de activitate sere. Luând în calcul puțuri de adâncime, infrastructură, țevi, alea așa cum sunt ele vechi. gaze, utilități, tot ce se întâmplă acolo nu poate fi decât un plus financiar pentru noi, dincolo de cost pe metru pătrat al serelor. Despre costuri nu fac eu calcul matematic, n-am fost în comisiile de negociere. Utilitățile se iau practic gratuit dincolo de prețul terenului. Vreau s-o întreb pe doamna Bugner: dacă sunteți atât de poziționați împotriva acestor sere, de ce nu faceți proiect de închidere a acestor sere? Mulțumesc!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: O întrebare retorică, să înțeleg!

Domnul consilier loca! Zaharia Răzvan Cristian: Nu e deloc retorică! Chiar îmi

doresc un răspuns! Ați adus argumente fie fiabile sau chiar mincinoase despre starea terenului și ce se întâmplă acolo!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Să știți că am avut și eu curiozitatea să merg acolo și acele utilități de car vorbiți, nu sunt într-o starea atât de bună


încât să constituie un plus atât de important încât să ne pună pe noi să acceptăm acel preț. Terenuri care sunt la un preț sensibil mai mic, se află oriunde în București.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Aș vrea să vă întreb ce înseamnă utilități sau cum ați evaluat dumneavoastră din punct de vedere costuri al utilităților de acolo ? Repet, gaze, infrastructură, alei, iluminat, țevi, chiar și structura metalică de la serele de pe partea stângă, tot ce se întâmplă acolo! Cum ați evaluat dumneavoastră să spuneți că nu sunt? Mulțumesc!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: N-am spus că nu sunt! Am spus că starea lor lasă de dorit iar reparațiile și banii pe care trebuie să-i băgăm acolo pentru a le aduce la un anumit nivel de calitate, nu sunt o sumă foarte mică!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Până una alta plătim 270 mii de curo în plus, până vă hotărâți dumneavoastră!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Domnul Zaharia, vorbiți mult și mai vrea și domnul Pușcașu și mai avem două minute până schimbăm cd-ul.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Am adresat o întrebare și aștept un răspuns!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: După ce schimbăm cd-ul discutăm cât vreți!

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Aș vrea să-i pun o întrebare doamnei Bugner și celor de la USR ! Ce se poate face cu acești 270 de mii de euro, pe care noi îi dăm ? Dumneavoastră tot vă agitați ca să fie bine pentru sector, să fie bine pentru cetățeni, dar 270 de mii de euro nu vă deranjează?

Domnul consilier local Adrian Alexandru - președinte de ședință: Rămăsese să primim niște răspunsuri la întrebări, la întrebarea colegului nostru, domnul Pușcașu.

Domnul consilier local Pușcașu Marian: întrebarea era: "Ce s-ar putea face cu acești bani, o întreb pe doamna Bugner? "!

Doamna consilier local Bugner Alexandra: întrebarea este greșită, iar eu vă spun că este un viciu de logică să spuneți că este un cost foarte mare - costul chiriei și să folosiți asta ca un argument pentru un preț supraevaluat la teren.

Domnul consilier local Pușcașu Marian: Eu am fost acolo doamna Bugner, se negociază!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cum puteți face afirmația că este prețul supraevaluat, dacă nu s-a negociat prețul, vă întreb logic?

Doamna consilier local Bugner Alexandra: Până acuma comisiile care au tot trecut pe acolo au venit cu diverse informații privind prețul la care s-a ajuns, de la 25 euro/mp la 27 euro/mp și așa mai departe, iar prețul de chirie s-a tot prezentat pe aici -este supraevaluat, inclusiv chiria.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu vreți să o negociați dumneavoastră mai bine, chiria ...dacă știți mai bine?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu este așa, s-a făcut un raport de evaluare, colega!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Chiar așa, toată lumea vorbește... ați aruncat acuzații că o firmă onorabilă -Tuborg- aruncă chimicale pe un teren, chiar așa... aveți dovezi pentru așa ceva, acolo se produc flori de peste 50 ani, nu era Tuborg acolo!

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Haideți să revenim la vot domnule președinte!

VIZAT

spre neschinibare,! i_ secretar !

Domnul consilier local Adrian Alexandru - președinte de ședință: Domnul Zaharia mai avea o întrebare, domnul director de la ADP Sector 2...

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Haideți să sintetizăm să ajungem la vot.

Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București: Trebuiesc nominalizați și votați membrii comisiei.

Doamna consilier local Riesch Antheia: Am o întrebare scurtă, știu că nu este la obiect cu proiectul: a mai fost făcută o evaluare a terenului ? știu că...

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Da s-a mai făcut încă una și s-a ajuns tot la același preț, nu am făcut- o noi! A cerut domnul Boblea supraevaluator, expert ...

Doamna consilier local Riesch Antheia: S-a ajuns la o altă sumă la evaluare? E o diferență mare sau e tot pe acolo.. ,e în jurul aceleași sume ?!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule președinte dați-mi voie să spun: încă o dată proiectul pe care îl votăm azi se referă la o nouă componență a comisiei. Dacă astăzi discutăm o oră pe prețuri, pe valori, pe oportunități - oportunutăți care deja au fost votate, ce o să se întâmple în ședința de consiliu din momentul în care o să vi se aducă la cunoștință valorile... astăzi votăm o comisie.

Domnul consilier local Adrian Alexandru - președinte de ședință: Cu atât mai mult cu cât avem o hotărâre care menționează că trebuie să fie 3 consilieri locali în această comisie. Noi am votat o hotărâre de consiliu cu privire la modul cum se fac achizițiile și trebuie să ținem cont de această hotărâre.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București Domnule director dacă aveți ceva să spuneți la proiectul de hotărâre de astăzi.

Domnul consilier local Adrian Alexandru - președinte de ședință: Noi suntem obligați să prezentăm o altă echipă, să schimbăm componența comisiei. Trebuie să ținem cont de lege și să aprobăm o altă structură a comisiei, atât și nimic mai mult...domnule Zaharia vreți să mai precizați ceva stric la subiect? Mulțumesc, haideți să dăm drumul la vot.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Actualmente în comisie sunt Lenuța Popescu și domnul Boblea, vreți să continuați în această formulă?

Domnul consilier local Adrian Alexandru - președinte de ședință: Credeam domnule Popescu că în pauză ați negociat acest lucru?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vreau să o propun pe doamna Bugner, căci cunoaște foarte bine problema...

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Da, am vorbit și cu domnul Boblea rămânem în continuare și mai completăm...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am înțeles că domnul Boblea are niște probleme de sănătate?...și asta ar lungi și mai mult procedura.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Da asta ar fi singura problemă, este posibil ca domnul Boblea să nu poată să mai ajungă atunci când ne mai întâlnim.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Atunci o propun pe doamna Bugner alături de doamna Lenuța Popescu...

Doamna consilier loeal Bugner Alexandra: Mulțumesc, nu accept.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Păi ori vă pricepeți, ori nu vă pricepeți.

vizat spre neschimbare, SECRETAR,

Doamna consilier local Bugner Alexandra: Nu vreau sâ vă vorbesc despre soarta ultimelor echipe... și ce s-a întâmplat cu ceilalți consilieri.

Domnul consilier local Adrian Alexandru - președinte de ședință: Vă rog să discutați la subiect.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu mă bucur când sunt persoane care se pricep, pentru că pot negocia.

Domnul consilier local Costache Jean: Am o propunere vă rog, îl propun pe domnul Marian Pușcașu..

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Și pe domnul Zaharia.

Domnul consilier local Adrian Alexandru - președinte de ședință: Mai sunt alte propuneri?

Domnul consilier local Costache Jean: O mențiune, doamna Lenuța Popescu rămâne în comisie.

Domnul consilier local Adrian Alexandru - președinte de ședință: S-a precizat acest amănunt...domnul Boblea nu mai poate...propun să votăm proiectul cu comisia formată din colegii noștri: Popescu Lenuța, Zaharia Răzvan și Pușcașu Marian.

Se supune la vot punctul nr. 42, proiectul de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județul Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZA — 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra.

NU VOTEAZĂ: Popescu Dan-Cristian, Bughiu Iolanda Luminița.

Este prezentat punctul nr. 43, proiectul de hotărâre privind acordarea de premii elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile naționale școlare organizate în anul școlar 2018 - 2019;

Domnul consilier local Adrian Alexandru - președinte de ședință: Avizele comisiilor?

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ, aviz favorabil.

Domnul Popescu Dan Cristian- viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București' Comisia de transparență, aviz favorabil.

Domnul consilier local Adrian Alexandru - președinte de ședință: Scuze, trebuia să anunț înainte de începerea sesiuni de vot că doamna consilier local Bugiu a plecat.

Se supune la vot punctul nr. 43, proiectul de hotărâre privind acordarea de premii elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile naționale școlare organizate în anul școlar 2018 - 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - O, ABȚ- O, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița,

Este prezentat punctul nr. 44, proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plata sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru societatea civilă de avocați Fenechiu, Savu și Asociații, CUI 170269 cu sediul în București, str. Turnul Eiffel nr. 6, Sector 2;

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnul avocat Fenechiu este acel membru PNL, acel senator PNL? Firma Fenechiu și Asociații?

Domnul Popescu Dan Cristian- Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sincer nu știu dacă este aceeași persoană.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: După sediul din str. Turnul Eiffel el ar fi, după CUL.el ar fi...!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți... să aplicăm o procedură pe care noi, dumneavoastră consiliu local la propunerea executivului ați făcut-o, și avem această procedură de eșalonare a datoriilor, eu aș fi cel mai bucuros ca toți datornicii pe care îi avem la bugetul local să încheie acest contract de eșalonare și noi să primim banii. Nu mă interesează că e Fenechiu, că e Gheorghe, Popescu, Toader... eu ca și primar dacă aș avea datorii la consiliul iocal aș face lucru acesta, ar fi o chestie foarte bună pentru că vă spun noi avem nevoie ca banii aceștia să îi încasăm, nu să stau în instanță.

Se supune la vot punctul nr. 44, proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plata sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru societatea civilă de avocați Fenechiu, Savu și Asociații, CUI 170269 cu sediul în București, str. Turnul Eiffel nr. 6, Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 15, NU -2, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu

Augustin Lucian, Popescu Lenuța, Costache .Tean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan.

ABȚINERE: Șerpescu Constantin Cătălin, Iliescu Constantin Cristinel, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița.

Este prezentat punctul nr.45, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local;

Domnul consilier local Adrian Alexandru - președinte de ședință: înainte de a supune la vot proiectul de validare a noului nostru coleg trebuie să trecem la procedura de depunere a jurământului - comisia de validare s-a întrunit în pauza în care s-a schimbat CD-ul.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Astăzi, 17.05.2019, Comisia de validare aleasă de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, în ședința de constituire din data de 23.06.2016 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legalitatea validării mandatului unui consilier local. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului de consilier local al domnului MĂRGĂRIT PETRE. Drept pentru care, am îsemnat prezentul proces - verbal.

Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București: Mai întâi se votează și apoi se depune jurământul.

Se supune la vot punctul nr. 45, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Boblea Ion.

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița.

PRECIZARE: Doamna Popescu Lenuța a votat, din greșeală, la aparatul de vot al domnului consilier local Boblea Ion, acesta lipsind motivat de la lucrările ședinței Consiliului Local din data de 17.05.2019.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: îl invit pe noul nostru coleg să depună jurământul!

59                   VIZAT

spre neschimbare,

SECRETAR,

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: 2 secunde...a fost o eroare la vot. Doamna consilier (nr. Popescu Lenuța) a votat de la aparatul domnului consilier local Boblea Ion (nr. domnul Boblea lipsește motivat de la prezenta ședință). Aș propune să reluăm procedura - e vorba de o validare a unui consilier local...

Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București: Nu se poate, doar se va consemna eroarea.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bun, să se consemneze!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Vă rugăm să depuneți jurământul!

Domnul Mărgărit Petre: Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și în priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 2 al Municipiului București. Așa să-mi ajute Dumnezeul

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Felicitări domnule consilier!

Este prezentat punctul nr. 46, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a "Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 — Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”;

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Avizele vă rog! Doamna consilier local Lăzăroiu Gela: Comisia de comerț, avizul favorabil. Doamna consilier local Riesch Antheia: Comisia juridică, aviz favorabil Domnul Popescu Dan Cristian- viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 46, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a "Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 ~ restaurante, 563 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 — Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -15, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Șerpescu Constantin Cătălin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Staneiu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan, Riesch Antheia Aieksandra.

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Mărgărit Petre.

VIZAT......

spre neschimbare,

... JSECRETAR,___


Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Urmează interpelările. Ca să nu mai avem discuții, haideți să o luăm de la stânga la dreapta de această data.... Doar 2 interpelări și cu mine 3.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin: Am o rugăminte către administrație, către toată lumea, către colegi. Mergând prin sector, cu ocazia campaniei electorale, am constatat că lumea este mulțumită de cum arată parcurile, locurile de joacă, dar au o rugăminte: dacă s-ar putea ca pe parcurs să punem leagăne și pentru copii cu vârste mai mari sau să găsim ceva și pentru ei, cum e tiroliana, nu știu., .asta ne-au rugat.

Domnul Alin Drugău - Director General al ADP Sector 2: Suntem cu o procedură în derulare pentru perioada următoare, pentru 4 ani de zile, au fost luate în calcul și echipamente mai mari și mai mici, toată gama. Deja am început, uitați - vă în Titus Ozon, veți vedea și în amiral Murgescu, și în Tei și în Tolbuhin.

Domnul Popescu Dan Cristian- viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Voi fi scurt, vreau să menționez 2 lucruri. Unu, domnul Gârbu (nr. Director General DGAPI Sector 2) a plecat, am mai spus, am rugămintea de a se începe lucrările în școli când începe vacanța. în prima zi, în 15 iunie să fie firmele deja acolo, deci să fie terminată procedura, semnate contractele și lucrările începute- e păcat să nu folosim vacanța. Și doi, pentru DSP (nr. Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Sectorului 2) rog oamenii de la Gospodărie Comunală ca să vedem cum s-a implementat colectarea selectivă la asociațiile de proprietari. Deci, cu cei 6 oameni pe care îi avem, rugămintea este să avem o evaluare bloc cu bloc, ca să vedem în ce mod se ridică fracția uscată, în ce mod se face colectarea selectivă, dacă își face treaba Supercom, să vedem în ce stadiu suntem, asta este rugămintea mea. Mulțumesc mult!

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Ultima interpelare îmi aparține, este pentru domnul Drugău de la ADP Sector 2. Dacă vă aduceți aminte într-o ședință anterioară am pus o întrebare legată de modul în care s-a făcut toaletarea arborilor în Parcul Morarilor. Am primit de la dânsul (domnul Drugău) un răspuns, din care vă citesc o singură propoziție: „dovedesc o abordare viscerală a problemei și probează absența unui minim necesar de cunoștințe în domeniu De la Direcția de Mediu a Primăriei Municipiului București, la aceeași sesizare, am primit următorul răspuns-,, în perioada martie - mai 2019, ADP Sector 2 a fost sancționată contravențional, atât pentru executarea lucrărilor de toaletare a pomilor în Parcul Morarilor, fără a se respecta prevederile Avizului general nr.9370/ 24.09.2019, cât și pentru defrișarea de arbori, fără aviz de specialitate. Sancțiunile au fost aplicate în temeiul prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, coroborat cu O.G.R. nr. 2/2001. Am o întrebare domnule director: Această amendă se plătește din bugetul local aferent ADP-ului, adică din banii contribuabililor, sau din alt buget?

Domnul Alin Drugău - Director General ADP Sector 2: Nicidecum din bugetul dumneavoastră. A fost contestată amenda respectivă pentru că cei de la Poliția Locală a Municipiului București au aplicat o sancțiune nefiind prezenți în teren, s-au bazat pe vizita în teren a trei inspectori de la mediu, inspectori care nu au pregătirea necesară în a spune cum trebuiesc toaletați acei copaci. O să vedeți la momentul respectiv, după ce instanța își va spune cuvântul vă vom prezenta situația, am apelat la cei de la Ocolul Silvic ca să ne spună și dumnealor cum trebuiau toaletați acei copaci. Cei care au fost de la Direcția de Mediu, trimiși de doamna director Simona Popa au specializarea de legumicultori, unii dintre ei. Dacă un legumicultor vine și ne spune cum a fost toaletat un copac am un mare semn de întrebare.

61                      Vizat'

spre neschimbare, ___SECRETAR,

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Dar la faptul că s-a tăcut defrișare fără aviz aveți un răspuns?

Domnul Alin Drugău - Director General ADP Sector 2: Ați văzut dumneavoastră ce defrișare s-a făcut acolo?

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Eu citesc un document al Serviciului Protecția Mediului din Primăria Municipiului București!

Domnul Alin Drugău - Director General ADP Sector 2: V-am explicat, v-am spus că a fost contestată aceea sancțiune. Dacă dumneavoastră doriți să stăm într-o polemică de 5 ore, stăm, nu este o problema.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Aici scrie că sau defrișat copaci fără aviz, iar dumneavoastră spuneți că nu s-a făcut această operațiune?

Domnul Alin Drugău - Director General ADP Sector 2: V-am mai explicat și cu cîteva secunde înainte.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Am fost în Parcul Morarilor și am văzut că sunt defrișați copaci.

Domnul Alin Drugău - Director General ADP Sector 2: Este punctul dumneavoastră de vedere. Așa cum am spus vom prezenta Consilului Local decizia instanței, acum vă putem pune la dispoziție ceea ce am scris noi în contestație, nu este un secret.

Domnul consilier local Adrian Alexandru, președinte de ședință: Având în vedere răspunsul primit de la domnul director, l-ați auzit și dumneavoastră, închei aici ședința. Mulțumesc o seară plăcută!

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Adrian Alexandru declară ședința închisă, la orele 17:47 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 21 - DA, 0 - NU, 1 - ABȚ., în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 26.06.2019.

SNA/lex


SAPE- PVSCLS2

VIZAT.....

spre neschimbare,

_____SECRETAR,