Proces verbal din 12.02.2019

003 Proces verbal sedinta extraordinara 12.02.2019www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PROCES - VERBAL

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 12.02.2019

Lucrările ședinței încep la orele 16:30 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

  • -  Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • -  Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016;

  • -  Domnul consilier local Radu Gheorghe - președinte de ședință.

In deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretar al Sectorului 2, face prezența consilierilor. Au fost prezenți 26 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție, domnul consilier local Metehău Andrei, lipsind motivat, existând în acest sens cererea nr. 386/12.02.2019. Domnul consilier local Alexandru Adrian a fost prezent și a votat de la proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Convocatorul înregistrat sub nr. 371/08.02.2019, respectiv nr. 392/12.02.2019 și amendamentul domnului Chiricuță Ion înregistrat sub nr.390/12.02.2019 au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ

  • 1. Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 30.01.2019;

  • 2. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 392/2018 privind aprobarea Regulamentului de încasare și administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București și a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 395/2018 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare, pentru anul 2019, în Sectorul 2 al Municipiului București;


Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Primăvara începe cu un mărțișor”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

  • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 324/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 331/2018;

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

  • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 221/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 399/2018;

Inițiator: TOADER MUGUR MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

  • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cultural „Albume cu imagini și istorii reprezentative despre Sectorul 2";

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Bună ziua, declar ședința deschisă! Doamna Secretar, prezența, vă rog!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bună ziua, dintr-un număr de 27 de consilieri locali, sunt prezenți astăzi la ședința Consiliului Local, 26 de consilieri, lipsind motivat domnul Metehău Andrei, din motive de sănătate și a anunțat o întârziere domnul Adrian Alexandru.Vă mulțumesc!

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Mulțumesc doamna Niță! Să votăm ordinea de zi! Avem trei puncte și trei puncte complementare pe ordinea de zi. Dacă nu sunt probleme, să trecem la vot. Vă supun aprobării ordinea de zi!

Se supune la vot Ordinea de zi nr. 371/08.02.2019, cu Completarea la ordinea de zi nr. 392/12.02.2019, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Boblea Ion, Andrei Robert Alexandru.

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Există un amendament depus, doamna Niță!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru ordinea de zi?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: La procesul verbal de ședință, nu cred! îl vom anunța la momentul supunerii spre adoptare al proiectului.

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 30.01.2019 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Șerpescu Cătălin Constantin, Neagu Anda Cristina.

Este prezentat punctul nr. 2, proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 392/2018 privind aprobarea Regulamentului de încasare și administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București și a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 395/2018 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare, pentru anul 2019, în Sectorul 2 al Municipiului București.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cu privire la acest proiect, a fost înregistrat de către domnul consilier Chiricuță un amendament pe care îl rog să-1 prezinte, pentru a fi supus dezbaterii!

3               [ VIZAT.............

____ sPre neschimbare,

_____secretar,

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Amendamentul dorește să extindă anularea asupra tuturor hotărârilor de consiliu, care au legătură cu această taxă. Am considerat că a rămâne unele dintre ele în vigoare, poate crea probleme pentru că sunt foarte multe decizii contradictorii, sunt mici lucruri care s-ar putea să fie contradictorii dacă nu le abrogăm pe toate.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ar trebui să înțelegem că punctul doi nu se referă la anularea taxei! S-a înțeles greșit! Taxa nu se anulează și se va institui începând cu întâi martie. Se anulează niște hotărâri care descriau propunerile care au intrat în dezbatere publică și care în mod evident nu se vor aplica pentru că au fost amendate. Forma finală propusă, care și ea mai poate avea modificări, forma finală a proiectului de hotărâre este deja depusă pentru ședința de săptămâna viitoare, care va avea loc după cele 45 de zile, urmând ca până pe 15 februarie să fie adăugat și regulamentul în noua formă. Iși încetează aplicabilitatea niște hotărâri care oricum nu s-ar fi aplicat. A fost o neînțelegere! Au fost atacate, dar ele erau niște proiecte supuse dezbaterii publice. Oricum, nu ele ar fi fost cele aplicate. Mulțumesc!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Noi ne-am referit la actul adițional, la Hotărârea de Consiliu nr.394, cu privire la actul adițional nr. 62, contractul cu SUPERCOM-ul, asta era ceea ce doream. Să extindem această încetare a aplicabilității si la acest contract cu SUPERCOM-ul.

5

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: Amendamentul a fost transmis pe e-mail tuturor consilierilor, poate fi studiat!

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Haideți să supunem la vot amendamentul domnului Chiricuță!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: N-am înțeles absolut nimic din toată explicația colegilor de la U.S.R..

Domnul consilier local Radu Gheorghe, președinte de ședință: Doamna Bugner, puteți da citire amendamentului, vă rog, sau domnul Chiricuță?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă doriți, îl citesc eu repede! Amendament propus de domnul Chiricuță:,, Art.l din proiect, se reformulează astfel: pe data prezentei Hotărâri a Consiliului Local 392/2018, privind aprobarea regulamentului de încasare și administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București și H.C.L.S.2 nr.395/2018 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru anul 2019, își încetează aplicabilitatea.” Este și un conținut cuprins în actul inițiat de domnul primar. Completările se referă la: se modifică Hotărârea Consiliului Local 179/2017, privind aprobarea studiului de oportunitate privind serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București și a modalității de gestiune a serviciului de salubrizare, după cum urmează: se elimină articolul 3, celelalte prevederi ale hotărârii rămân aplicabile. ” După cum știți, prin Hotărârea Consiliului Local 179/2017 s-a aprobat studiul de oportunitate, iar la art. 3 s-a prevăzut, în raport de concluziile făcute în urma analizei situației actuale, repet, la articolul 3 se prevedea că se instituie la nivelul Sectorului 2 taxa de salubrizare, cuantumul urmând a fi supus aprobării Consiliului Local. Acest lucru vizează amendamentul: să se elimine acea

4

VIZAT

spre neschimbare,

SECRETAR,

mențiune din cuprinsul Hotărârii 179. Se modifică Hotărârea Consiliului Local 325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare prin implementare accelerată a prevederilor P.N.G.D. 2014-2020, strategie de dezvoltare pe termen mediu și lung al serviciului de salubrizare al Municipiului București, după cum urmează: se elimină din anexa la hotărâre punctele 4b, acest punct 4b se referă de asemenea la obligativitatea cetățenilor de a achita taxa de salubrizare, prin aceste măsuri fiind reglementată modalitatea de instituire a taxei pentru finanțarea serviciul de salubrizare și alte articole conexe. Celelalte prevederi rămân valabile. Se modifică Hotărârea Consiliului Local 394/2018 privind implementarea unor măsuri în vederea asigurării finanțării pentru realizarea activităților de salubrizare pe raza Sectorul 2 al Municipiului București și pentru aprobarea actului adițional 62/2018 la contractul 1128/25.10.1999 privind prestarea serviciului de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București, cu completările ulterioare, după cum urmează: se elimină ari. 1, celelalte prevederi ale hotărârii rămân valabile.” Vă referiți la articolul unu din hotărâre sau la cel din actul adițional? Care prevede că se aprobă modalitatea de finanțare prin introducerea taxei de salubrizare. Aceste modificări tind să elimine orice reglementare anterioară dată instituirii taxei de salubrizare la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, repet Hotărârea 325/2018 prin care s-a prevăzut instituirea taxei de salubrizare a fost supusă procedurii de consultare publică, iar cele două acte care fac obiectul proiectului inițiat de domnul Primar, nu vizează încetarea aplicabilităților pe motive de nelegalitate sau din dorința de a se renunța la această procedură de instituire a taxei, ci pentru faptul că reglementări similare au fost cuprinse în acest act aflat în dezbatere publică, a cărui formă în urma dezbaterii este afișată pe site-ul instituției și dat fiindcă urmează a fi aprobat în următoarea ședință acel act normativ, acestea care își încetează aplicabilitatea, având un caracter tranzitoriu, nu se mai susține menținerea lor în ființă, să zicem. Precizez că în cuprinsul articolului 3 din Hot. 395/2018, se face mențiunea că se va aproba un regulament privind instituirea determinării cuantumului ce va fi supus consultării publice. Acel proiect a fost deja adoptat, a făcut obiectul dezbaterii publice și urmează a fi aprobat. Deci nu se renunță, sau nu s-a renunțat de către inițiator la moțiunea de implementare a taxei pentru asigurarea finanțării serviciul de salubrizare, ci doar au încetat aceste două hotărâri pentru că sunt preluate multe reglementări într-altul care a fost supus dezbaterii publice.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: îmi cer scuze că am întârziat! Referitor la caracterul tranzitoriu al celor două hotărâri pe care doamna Niță.... Doamna Niță haideți să punctăm niște lucruri: avem două hotărâri de consiliu 392/2018 și 395/2018, pentru care dumneavoastră ați dat aviz de legalitate deși nu s-a făcut dezbatere publică, unul este cu regulamentul, altul cu cuantumul taxei. Proiectul 392/2018 a fost suspendat de tribunal. în ședința din 30 ianuarie v-am informat despre acest lucru. Am observat că dumneavoastră ați făcut politică! Ne-ați mulțumit că am făcut acest demers, dar în spate l-ați trimis pe domnul jurist Fogoraș (n.r. Șef Serviciu Juridic) să facă întâmpinare în instanță, invocând faptul că trebuie să respingă cererea ca neîntemeiată. Tribunalul n-a dat curs solicitării dumneavoastră și a acceptat suspendarea pe care am solicitat-o privind dosarul respectiv. în acest moment noi trebuie să hotărâm ce facem cu aceste două hotărâri! Dumneavoastră ați prezentat astăzi un proiect de hotărâre, la inițiativa domnului 5

____________f VIZAT spre neschimbare, I SECRETAR, primar, prin care cele două proiecte se suspendă. Trecem peste faptul că pe 8 ianuarie v-am depus exact același proiect și a trebuit să invocăm, cum am mai avut experiență, numărul de ordine, dar trecem peste asta, pe noi ne interesează să rezolvăm treaba! Aș vrea să vă întreb prima dată, legat de proiectul prezentat de dumneavoastră, dar din punct de vedere juridic, proiectul 392/2018 pe care l-am votat în 4 decembrie 2018, a avut 4 rapoarte de specialitate: de la Juridic, de la Servicii Publice, de la Direcția Economică și de la D.V.B.L.. Proiectul prin care am aprobat cuantumul taxei de habitat, a avut 3 rapoarte de specialitate: o Comisie Specială de Analiză, D.S.P. și de la D.V.B.L.. Astăzi ne prezentați un proiect care are un singur raport de specialitate de la juridic. Vă întreb, este corect din punct de vedere juridic? Trec peste faptul că în proiect se vede clar că domnul Primar a solicitat două rapoarte de specialitate, de la juridic și de la D.S.P. . asta e prima întrebare care vreau să v-o pun. Abrogăm două hotărâri care au patru, respectiv trei rapoarte de specialitate, cu un proiect care are un singur raport de specialitate.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Rapoartele de specialitate se întocmesc în funcție de conținutul proiectelor. O să vă răspund pe rând: cu privire la proiectul inițiat de dumneavoastră, în el cereați revocarea acestora pentru condiții de nelegalitate, iar în cazul proiectului în discuție, se vorbește despre încetarea aplicabilității. Instituția revocării, urmează să discutați cu domnul avocat care vă reprezintă, are alte consecințe juridice și se referă la aspecte care nu au fost puse în aplicare în temeiul acestor hotărâri, adică dacă nu au produs efecte juridice. In temeiul art. 395 s-a emis regulamentul la care se face referire și s-a supus dezbaterii actul normativ ce urmează a fi supus adoptării și Consiliului Local, la proxima ședință. Cu privire la demersurile făcute la nivelul Direcției Juridice, referitor la apărări și întâmpinări, sunt atribuții ale acelei direcții și nu l-am trimis prin spate pe Șeful Serviciului Juridic, ci pur și simplu și-a făcut apărările în termenele stabilite de instanță. Până la momentul de față nu avem o motivare pentru a cunoaște cauzele pentru care instanța a dispus, însă se poate observa că urmare redactării noului proiect pus în dezbatere publică, nu se mai corelează cu reglementările din prima hotărâre nr.392/2018, privind termene și o serie de opinii, sugestii și recomandări, preluate în actul nou, în urma consultării și dezbaterii publice. A necesitat încetarea aplicabilității sale și nu a revocării pentru motive de nelegalitate, așa cum ați solicitat dumneavoastră.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: în câteva zile, tribunalul ar fi suspendat și ar fi dat răspunsul pentru suspendarea proiectului nr.3 95/2018, cu cuantumul taxei de habitat. Dar vreau să vă întreb ce se va întâmpla cu bani ce deja au fost colectați de la cetățeni? Se vor restitui? Ce se va întâmpla cu ei?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: La această întrebare urmează să vă răspundă reprezentantul D.V.B.L., dacă au fost colectate astfel de sume în baza acestei decizii, urmează probabil a fi compensate sau restituite, după caz, în funcție de actul normativ ce urmează a se aplica și fac următoarea mențiune: când este vorba de un act normativ, dacă instanța la suspendat pentru că ar fi avut acest caracter, această soluție a instanței, inclusiv pe o eventuală anulare, nu produce efecte decât pentru viitor, nu produce efecte retroactiv, înțelegeți!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Am înțeles foarte bine și mă bucur că

ați precizat că este vorba de un act normativ pentru care dumneavoastră....

6

VIZAT

spre neschimbate

SECRETAR,

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am spus că instanța la suspendat cu această considerațiune, atunci efectele sale se produc în viitor și nu în trecut.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Niță, eu mă bucur că dumneavoastră ați precizat că este un act normativ, proiectul din 4 decembrie 2018, a fost pus pe ordinea de zi, noi l-am primit în ziua ședinței de consiliu, da, cel cu regulamentul; iar cel de pe 13 decembrie 2018, cu cuantumul taxei, l-am primit cu o zi înainte, ca să lămurim când ajung aceste proiecte în Consiliul Local. Dar aș vrea să vă mai pun o ultimă întrebare, dacă, înțeleg că se menține taxa, când se va introduce noua taxă și care va fi noua valoare?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: înțeleg că mă întrebați tot pe mine, sau întrebați inițiatorul?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Pe dumneavoastră, prefer să vă întreb pe dumneavoastră, că dumneavoastră ați dat avizul de legalitate!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Data instituirii taxei, așa cum rezultă din modul de redactare al articolului 1 al proiectului de act normativ, supus dezbaterii și consultării publice, se instituie începând cu 1 martie 2019.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Si care va fi valoarea acestei taxe, atenție, dezbaterea publică s-a făcut, precizăm, după ce au fost aprobate cele 2 proiecte, acum dumneavoastră veniți cu un proiect, prin care ce se întâmplă cu vechile proiecte?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Valoarea taxei este aceeiași, fiind determinată în mod tehnic, în baza unor fișe și analize, iar ceea ce plătește cetățeanul, s-a analizat, s-a propus și s-a concretizat în propunerea care o vedeți și astăzi afișată pe site-ul Primăriei Sector 2.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu înțeleg că se renunță la cele 2 proiecte și în ședința următoare, ordinară de la sfârșitul lunii, veți veni cu 2 noi proiecte, unul care să conțină regulamentul...

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Domnule Alexandru, haideți să vedem ce se va întâmpla atunci!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu se înțelege ce abrogăm astăzi și care va fi valoarea taxei, asta mă interesează, poate să îmi spună cineva?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Valoarea taxei va fi stabilită în viitoarea ședința de consiliu, din păcate valoarea taxei, a oricărei taxe din această lume, nu poate fi stabilită politic, ea se stabilește în urma unor calcule, pentru că reprezintă o contra prestație, ce putem stabili noi politic este o subvenție, care să acopere, parțial, sau total această taxă, repet costurile sunt tot alea, că ne placsau nu, dar tot aceleea sunt costurile, dacă vrem să facem un anumit lucru, am putea vota ca de mâine, o pâine să coste 1 leu și un litru de benzină să coste 2 lei, dar tot 6 lei o să coste un litru de benzină, orice am vota noi, repet noi putem vota, politic noi putem lua în considerare și am propus o valoare a subvenției, astfel încât, nici un cetățean din Sectorul 2 să nu plătească mai mult, decât plăteau înainte de introducerea taxei, în cazul în care o să votăm proiectul, iar din 2020, toți cei care vor colecta selectiv în fracție uscată de minim 25%, să primească subvenție integrală, adică 7                   | VIZAT

jpro neschimbare, I SECRETAR,

să nu plătească nimic, acestea sunt 2 lucruri din proiectul pe care l-am depus deja, va fi completat și cu regulamentul până pe 15 februarie, iar săptămâna viitoare vom stabili împreună, dacă este un proiect bun, sau nu, îl vom vota, sau nu, putem să lăsăm lucrurile ca până acum, să avem foarte mulți oameni din sector care nu au contract, să trăim cu gunoi menajer la fiecare stâlp, sau la cei mai mulți stâlpi de iluminat public, să nu îndeplinim condițiile legale de colectare selectivă și să sperăm să se întâmple lucrurile de la sine, repet, din păcate dacă nu ne modificăm modul de a face lucrurile, nu o să se schimbe situația din teren, aceste considerații, stau la baza propunerii mele.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Popescu, mă scuzați, în articolul 1 din proiectul de astăzi, scrie clar, HCL nr. 392/2018 și HCL nr. 395/2018 își încetează aplicabilitatea, noi am stabilit în HCL nr. 395/2018 care va fi cuantumul taxei, respectiv 159 lei, prin acest proiectul de azi noi votăm ca cele 2 hotărâri, Regulamentul și respectiv stabilirea taxei de 159 de lei, să-și înceteze aplicabilitatea,...când vor apare noile proiecte care vor stabili noua taxă?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: V-am spus este deja pe site de astăzi, am insistat să fie pus înainte de această ședință, pentru a nu mai crea confuzie, pentru că există un risc de a se crea confuzie, oamenilor li se spune că s-a anulat taxa, că nu se va mai aplica, este nevoie de această taxă pentru că este corect ca în primă fază până când introducem infrastructura colectării selective, ca toată lumea să plătească, nu pot unii să plătească și unii nu, nu este corect să nu o introducem, sunt unii care nu plătesc nimic și pun gunoiul în stradă, este corect ca și cei care pun gunoiul în stradă să plătească, ca și ceilalți cetățeni și să li se ia gunoiul de acasă să nu îl mai pună în stradă pentru a trăi într-un mediu curat, sănătos.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Să înțeleg că a fost pus deja în dezbatere publică proiectul care vizează valoarea unei taxe...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, o să vă spună doamna Secretar!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din întrebarea dumneavoastră, domnule consilier, constat că, dumneavoastră, deși a fost postat din 14 decembrie 2018, proiectul de hotărâre care privește instituirea taxei, da, nici stabilirea nivelului sau cuantumului, ci stabilirea, instituirea taxei începând cu date de 1 martie 2019 și regulamentul aferent, anexa acestui proiect de hotărâre, este cel care s-a aflat în dezbatere publică, faptul că dumneavoastră întrebați de 2 proiecte, pe mine mă pune în fața faptului, să cred că dumneavoastră nu ați citit proiectul aflat în dezbatere publică, acel proiect instituie taxa de la 1 martie 2019 și are anexă un regulament, care preia și modalitatea de încasare și administrare și determinarea cuantumului taxei care se găseau în mod disparat în cele 2 hotărâri care își încetează aplicabilitatea.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Am citit cu mare atenție acel proiect pe care l-ați pus dumneavoastră în dezbatere publică și va trebui să îl discutăm la comisii, pentru că din acel proiect, dacă este să ne uităm cum se face, cei care selectează gunoiul selectiv, este greu să ne dăm seama din acel proiect, eu vreau să mă refer la altceva...

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Astăzi a fost afișată forma intermediară rezultată din dezbatere publică, așa cum spune Legea 52/2003.

VJZĂT~^ spre neschimbare.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Mă așteptam să fim și noi anunțați de acest lucru, dar eu vreau să vă întreb altceva, în legislația națională, este precizat foarte clar cine trebuie să plătească taxă, legislația națională spune așa: „tariful este pentru cetățeni, iar taxa se aplică pentru cei care nu își prestează, nu plătesc”; dumneavoastră veniți acum, invocați un artificiu, că din cauza celor care își fac datoria le punem și lor taxă, pentru mine reprezintă o mare surpriză, de asta vă întreb pe dumneavoastră, referitor la avizul de legalitate, precizez, în acest moment există cadrul legal în care se precizează foarte clar, că stă atât în sarcina Primăriei, cât și a Consiliului Local să instituie taxă pentru cei care nu plătesc serviciul menajer, iar ceilalți să rămână la, evident la tarif, să aibă contracte directe cu furnizorul de salubritate, asta precizează legislația națională.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dumneavoastră prezentați în mod disparat și scos din context, un articol din Legea 101/2006, în care se arată modalitățile prin care se asigură finanțarea serviciului de salubrizare și care poate fi prin: tarife în cazul în care se încheie contracte directe cu operatorul de salubrizare, prin taxă de salubrizare pentru cei care nu au contracte, deci este evident că în cazul în care nu au contracte. De aceea se instituie obligativitatea autorității să instituie o taxă de salubrizare, pentru că în comunitățile mici este posibil un astfel de lucru, să poți identifica 10 persoane care nu au contract și să pui o taxă similară, însă Codul fiscal, Legea finanțelor publice locale, prevede și dă competență generală, deci un act normativ de strictă aplicabilitate care oferă posibilitatea autorităților publice de a institui taxe speciale pentru beneficiul unui serviciu public efectuat în interesul întregii comunități locale, de asta ați văzut și dumneavoastră în preambulul proiectelor de hotărâre, de altfel similare cu cele ale unui număr important de unități administrative, din țară, că instituirea taxei este în competența legală a autorității și care poate dacă dorește să mențină un tarif și să introducă parțial o taxă, o pot face, dar asta nu înseamnă că este redusă competența autorității locale, doar de a impune taxe pentru cei care nu au contract.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și mai este ceva, noi ne-am gândit la o privire simplistă că am putea introduce taxă doar pentru cei care nu au contract, doar că avem foarte multe cazuri de contracte care nu sunt plătite, sunt poate mai mult de 100 de blocuri care au mai mult de 6 luni neplată și atunci, unde îi încadrezi, că au contract sau că nu au contract. Ei au contract dar nu îl plătesc, sunt foarte multe persoane de aici, care au contract și nu îl plătesc, am favoriza o categorie de oameni sau o variantă prin care să eviți și taxa și....

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Supercom-ul trebuia să îi dea în judecată. Este un contract dintre două entități, asociația de proprietari are personalitate juridică, are un contract încheiat cu furnizorul....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și până recuperează banii, ce să facă cu gunoiul menajer, să îl ia sau să nu îl ia...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: De ce ne interpunem noi într-o relație contractuală, între două entități, este un furnizor de servicii și un...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deci să lase gunoiul în stradă și să îi dea în judecată sau să vină cu bani ca săia gunoiul. Este simplu să aruncăm castana la altcineva, dar trebuie să gândim logic, cine finanțează acest lucru, gunoiul de pe stradă cine îl ia?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Noi nu trebuie să invocăm acest lucru, nu suntem avocații nimănui!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Suntem avocații curățeniei!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Sunt asociații de proprietari care au ajuns să plătească 4,50 lei pentru un locatar, pentru faptul că se selectează gunoiul..

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cine va selecta gunoiul va avea la anul taxa zero!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ce va fi la anul, haideți să facem de la anul, haideți să pregătim așa cum trebuie, nu cum am facut-o în decembrie cu o oră înainte...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Colectarea selectivă nu se face nicăieri pentru că......

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Proiectul l-am primit cu o oră înainte!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se face de la un capăt la altul, de la început până la groapă, nu doar acasă, aia nu este colectare selectivă!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu vă anunț, că vom contesta în instanță, în contencios administrativ și acest proiect, s-a văzut la Sectorul 4, cum s-a băgat ca execuție bugetară, poate nu ați observat, în primul an au încasat 38%......

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Vă rog domnule Zaharia!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Este clar ca doamna Niță, din motive de legalitate, să îi explice domnului Alexandru la fiecare întrebare pusă,... dar cred că ar fi cazul să trecem la vot, pentru că sunt întrebări care s-au repetat de 3 ori și răspunsuri la fel, haideți să depășim acest moment, acest joc politic și să trecem la vot.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Supunem la vot amendamentul domnului Chiricuță!

Se supune la vot Amendamentul nr. 390/12.02,2019 formulat de domnul consilier local Chiricuță Ion, la punctul 2, proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 392/2018 privind aprobarea Regulamentului de încasare și administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București și a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 395/2018 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare, pentru anul 2019, în Sectorul 2 al Municipiului București și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 7, NU -11, ABȚ- 7, NU VOTEAZA -1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

PENTRU: Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru.

ABȚINERE: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion.

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Amendamentul nu a trecut! Supunem la vot proiectul nr 2 de pe ordinea de zi.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz pozitiv!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de transparență, aviz pozitiv!

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 392/2018 privind aprobarea Regulamentului de încasare și administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București și a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 395/2018 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare, pentru anul 2019, în Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ - 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Beldeanu Augustin Lucian.

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Proiectul a trecut!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: în unanimitate a trecut, trebuie consemnat!

Este prezentat punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Primăvara începe cu un mărțișor

11

VIZAT spre neschimbare,

SECRETAR,

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Trecem mai departe, la proiectul numărul 3

Domnul consilier local Alexandru Adrian: O ultimă întrebare dacă permiteți? cine va plăti amenzile pentru gunoiul neridicat de acum înainte?.....Răspunde cineva la

această întrebare?

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Nu răspunde nimeni, trecem la proiectul numărul 3.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: De azi sau cum?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: De la 1 Martie, cine va plăti amenzile pentru gunoiul neridicat?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Neridicat din stradă?

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Domnul consilier local Alexandru Adrian, discutăm ipoteze de lucru, trecem la proiectul numărul 3.

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Primăvara începe cu un mărțișor”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 0, ABȚ- 7, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Feroiu Dumitru Silviu, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Dinu Alexandru

Este prezentat punctul nr. 4, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 324/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 331/2018.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Comisia Juridică?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aviz favorabil.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Comisia de

Transparență?

12

VIZAT spre neschimbarc

SECRETAR,

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aviz favorabil și vreau să profit de ocazie să explic în două cuvinte pentru cine nu a înțeles. Cele două proiecte acesta și următorul se leagă, este vorba de schimbarea unei propoziții din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a sectorului 2, anume cine redactează dispozițiile de desființare pentru Domeniul Public, am convenit cu cei de la Juridic și cu Direcția de Inspecție din cadrul Poliției Locale Sector 2 să se facă redactarea la Poliția Locală sector 2 pentru că ei cercetează toate împrejurările, și erau foarte multe întârzieri, pentru că ei trimeteau la Juridic iar Juridicul o lua de la zero, trimiteau adrese, același lucru ce facea și Poliția Locală Sector 2, și termenele se dublau. Am luat modelul de la Primăria Municipiului București, de comun acord Doama Scacioc Ana-Maria -Director Direcția Juridică, Legislație, Contencios - Administrativ și Doamna Tănăsescu Daiana de la Poliția Locală au convenit o nouă procedură, noi facem partea tehnică de a muta din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a sectorului 2 este un lucru foarte simplu și va ușura munca colegilor noștri.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu se puteau pune pe site mai devreme? Abia acum o oră le-am primit, nu se puteau pune la sfârșitul lunii să fie în ședință ordinară? Era așa de mare urgența?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da sunt foarte multe cereri pentru desființări de pe domeniu public care stau de luni de zile pentru că se reia procedura. Dacă este ceva ce nu ați înțeles vă pot explica eu și colegii mei, iar dacă ați înțeles nu cred că mai are sens discuția, o zi două, trei, patru. Este o propoziție, redactarea dispozițiilor de desființare nu o mai face Juridicul o face Poliția Locală Sector 2 urmând să fie semnată și de directorul de la Juridic este foarte simplu.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Legea este foarte clară, trebuie să primim aceste proiecte nu cu o oră înainte de ședință, în cazul de față cu trei zile înainte de ședință.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Domnule consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință, votăm?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Elena Niță- Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am rugămintea, când mai primim proiecte de R.O.F. și de Organigramă, am rugămintea, așa cum ne-ați cerut la R.O.F.-ul Consiliului Local Sector 2 care nu era actualizat de 16 ani de zile - suntem la al noulea proiect de R.O.F. al executivului- să ne trimiteți modificările care să fie precizate față de ședința anterioară, și să nu primim în ședință explicații la microfon...

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnul consilier local Alexandru Adrian, la R.O.F.-ul Consiliului Local Sector 2 ați trimis în clar modificările solicitate?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Poate nu s-a înțeles, propunerea aceasta este făcută de mine, nu este făcută de domnul primarul este de comun de acord cu colegii noștri dar este propunerea mea care

era deja depusă, fiind convocată ședință extraordinară, am introdus-o pe ordinea de zi.

13

VIZAT

sore neschimbate,

SECRETAR,

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Grupul U.S.R. se va abține de la următoarele proiecte.

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 324/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 331/2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU -0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița, Alexandru Adrian, Neagu Anda Cristina.

Este prezentat punctul nr. 5, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 221/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 399/2018

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Comisia Juridică?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aviz favorabil.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Comisia de Transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aviz favorabil.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Eu am o interpelare către Poliția Locală Sector 2, având în vedere traficul foarte aglomerat, ca să nu spun infernal în Sectorul 2, dar în special pe artera străzii Ziduri Moși, mai ales la sfârșit de săptămână în jurul Pieții Obor se face o aglomerație de nedescris, ce măsuri se pot lua, dacă tot aprobăm R.O.F.-ul Poliției Locale Sector 2, care are și atribuții de descongestionare a traficului rutier?

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Domnule director

puteți răspunde acum sau dacă nu puteți formula un răspuns scris, ulterior domnului Beldeanu, cum vreți dumneavoastră!?....Acum haideți să votăm proiectul nr. 5 de pe ordinea de zi.

VIZAT


Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 221/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 399/2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ - 5, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: Iliescu Constantin Cristinel.

Este prezentat punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cultural,,Albume cu imagini și istorii reprezentative despre Sectorul 2"

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Comisia de buget-finanțe?

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil!

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Comisia învățământ? ...favorabil.

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Comisia de Transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aviz favorabil!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și acest proiect era o urgență?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Nu vă abțineți domnule

Alexandru, nu vă abțineți!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acest proiect nu era o urgență, dar fiind gata l-am propus pe ordinea zi. Este ridicol să stăm cu un proiect care are toată documentația, și a fost depus dinainte și neștiind că va fi această ședință astăzi, el era pregătit pentru finalul lunii. Dar dacă a fost ședința mai repede nu văd de ce să amânăm niște proiecte numai de dragul de a le amâna... Se împlinesc 560 de ani de la atestarea Bucureștiului, am început anul foarte bine și sunt foarte bucuros că am tipărit primul ghid de tranzacții imobiliare din București, făcut fără a cheltui bani publici, cu ajutorul unor parteneri și suntem prima primărie din București care face acest lucru. Sperăm să găsim și pentru acest proiect anumiți sponsori pentru a tipări niște albume despre Sectorul 2, despre locurile frumoase din Sectorul 2, despre clădirile de patrimoniu, despre monumentele istorice, despre bisericile unde și noi investim din când în când și școlile din Sectorul 2. Chiar avem câteva propuneri de la o doamnă de la Academia Română și așteptăm și alte propuneri. Este normal să avem aceste albume în Sectorul 2 și primăria este instituția care trebuie să le facă, din păcate alte instituții nu se bagă în așa ceva. Mulțumesc!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Să înțelegem că aceste albume vor fi distribuite gratuit, așa rezultă din proiect, spune că este o carte de vizită pentru sector. Deci, până la urmă bugetăm cu 250.000 lei din banii primăriei sau din sponsorizare, ați vorbit de niște sponsori?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este un buget propus de cei de la Centrul Cultural Mihai Eminescu și vom vedea cât cheltuim din el. Sunt albume de artă, sunt cadouri pentru delegații din alte țări, este normal să ne prezentăm cum se cuvine, vor fi date gratuit. Din păcate, piața de profil nu permite vânzarea, ne-am minți să credem că am putea să le vindem la prețul de cost, care este mare. Este normal să ne prezentăm locurile frumoase din sector într-un mod frumos!

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Mulțumesc domnule Viceprimar! Dacă nu mai sunt întrebări, vă rog să votați.

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cultural ,,Albume cu imagini și istorii reprezentative despre Sectorul 2", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 1, ABȚ - 4, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Militaru Marian Cătălin, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mihăilă Dumitru Cătălin, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Beldeanu Augustin Lucian

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Dacă sunt interpelări, vă rog frumos....vă rog domnule Chiricuță!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Doresc să dau o replică colegilor din grupul P.S.D. care au distribuit o postare în care se afirmă că in urma votului exprimat m-am opus sportului în România în ședința trecută; în condițiile în care eu nu am fost prezent la ședința trecută mi se publică poza și se publică un text ironic că „cei din U.S.R. sunt mari specialiști în sport”. Da, eu sunt instructor atestat în arte marțiale, am fost campion la șah al Bucureștiului la 16 ani și candidat de maestru la 17 ani, consider că am susținut sportul în această tară. Chiar anumiți colegi din acel grup PSD m-au solicitat să-i ajut cu închirierea unor săli, și acum mi se pare foarte urât și foarte necolegial!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este în afara preocupărilor noastre, aici discutăm legat de activitatea primăriei.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Discutăm de Consiliul Local Sector 2 și de relațiile colegiale între noi.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Credeți-mă că dumneavoastră și grupul U.S.R. sunteți ultimii care pot vorbi de relații colegiale, vă rog să mă credeți sunteți ultimii pe listă care pot să invoce așa ceva.

Domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin: Domnule Chiricuță, să înțeleg că vă deziceți de votul colegilor dumneavoastră?

Doamna consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Vă rog, gata! Domnule Chiricuță, grupul P.S.D. a luat act de ceea ce ați spus dumneavoastră.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Mulțumesc, aștept o replică din partea dumnealor.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu înțeleg, ce legătură are P.S.D.-ul?

Domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință: Vă mulțumesc pentru prezență, declar ședința închisă!

Nemaifîind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Radu Gheorghe declară ședința închisă, la orele 17,15 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 24 - DA, 0 - NU, 1 - ABȚ., în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 21.02.2019.

SNA/lex