Hotărârea nr. 9/2019

Hotărâre nr. 009 - pentru aprobarea componenței Comisiei de analiză privind oportunitatea achiziției de imobile în vederea extinderii unei unități de învățământ – Colegiul Național ”Cantemir Vodă”


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlrlstlglllor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

pentru aprobarea componenței Comisiei de analiză privind oportunitatea achiziției de imobile în vederea extinderii unei unități de învățământ - Colegiul Național "Cantemir

Vodă” ’

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea componenței Comisiei de analiză privind oportunitatea achiziției de imobile în vederea extinderii unei unități de învățământ - Colegiul Național "Cantemir Vodă

Analizând:

  • - Expunerea de motive prezentată de domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 8879/22.01.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Referatul nr. 173/21.01.2019 întocmit de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Adresa nr. 79/16.01.2019 transmisă de conducerea Colegiului Național “Cantemir Vodă”;

  • - Amendamentul formulat verbal de Viceprimarul Sectorului 2, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 30.01.2019;


    - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice deexercitare: qonducef^c/Secretar al Sectorului 2 București;

*'d în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 54 alin. (7) și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă constituirea Comisiei de analiză privind oportunitatea achiziției de imobile în vederea extinderii unei unități de învățământ - Colegiul Național ”Cantemir Vodă”, în componența prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Comisia de analiză în vederea achiziției imobil de către Direcția

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 va fi formată din 3 consilieri locali și doi reprezentanți ai Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

(2) Comisia de negociere va formula concluzii, propuneri și constatări într-un proces verbal, ce va fi prezentat Consiliului Local Sector 2.

Art.3 Membrii Comisiei constituite în baza prezentei hotărâri și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 9/2019

COMPONENȚA COMISIEI DE ANALIZĂ PRIVIND OPORTUNITATEA ACHIZIȚIEI DE IMOBILE ÎN VEDEREA EXTINDERII UNEI UNITĂTI DE 9                                                                                                                                                                                            9

ÎNVĂȚĂMÂNT-COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODĂ”

9                                                                                            9


Nr.

Crt.

Membrii Comisiei

Calitate

Instituția

1.

Popescu Dan Cristian

Membru

Consiliul Local Sector

2

2.

Popescu Lenuta

Membru

Consiliul Local Sector

2

3.

Bughiu Iolanda Luminița

Membru

Consiliul Local Sector

2

4.

Iova Vasilica

Membru

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Direcția Generală

5.

Stoean Niculae

Membru

pentru Administrarea

Patrimoniului

Imobiliar Sector 2

V8ZAT

cprs ni jjiita’ooro

SECRETAR,