Hotărârea nr. 87/2019

Hotărârea nr. 087 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Logofătul Dan nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristlgiilor r>r. 11-13. Tel: ♦(40211209.60.00 Fax; ♦(<0211209.62.B2


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Logofătul Dan nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Logofătul Dan nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 38788/20.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 38786/20.03.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Logofătul Dan nr. 1, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 11 CA 1/11 din 13.02.2019cmis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

* \

j — Hotărârea Consiliului Local Sector 2 ni-. 3/13.01.2014 privind reactualizarea ^Bâulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de ^nanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11,2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

temeiul art. 45 alin. (2)        și art. 81 alin. (2) lit, „i". din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Logofătul Dan nr. 1, Sector 2, București - Amplasare construcție modulară cu funcțiunea de after scliool - S+P+1E în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbarc.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre sc publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședinfa ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.


ROMANIA Municipiul București Primăria Sector 2

www^BÎ.ra - Strada Chiria ligii lor nr, 11-13, Tel: 4(4021^ 2D9.G0.fi0 Fax: *-(4021 > 209. €2.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 38786/ 20.03.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

ȘIR. LOGOFĂTUL DAN NR.l, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25,04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Logofătul Dan nr. 1, Sector 2, București avizat sub nr. 11 CA 1/11 din 13.02.2019, propunerea de Amplasare construcție modulară cu funcțiunea de after school -S+P+1E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - wvvw.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Logofătul Dan nr. 1, Sector 2, București avizat sub nr. 11 CA 1/11 din 13.02.2019 s-au notificat de către instituția noastră vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

întocmit: urb. Ana-Emamelq Marinexcu / 2ex


Municipiul București

Primăria Sector 2țk ' JB         romania20l9.eu


www.ps2.ro - StrKda Chlristlglllor nr 11-1 3, Tel; »[4021| 209.60 00 Fax: 1(4021) 209.62.62


DIRECȚIA URBANISM,CADASTR1‘ȘI GF.STIHNARELTERITQRI ț I ....

ROMÂNIA                     ''

Sector 2 Municipiul Bucur eW.L

Arhitect-șcf               —


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECREȚ/JJl INTRARECa urmare a cererii adresate de *1) CONSILIUL LOCAL SECTOR 2, DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu domiciliul/scdiul*2) Str. Luigi Galvani nr. 20, Colegiul Tehnic Traiun, corp B, et. 2, Sector 2, București, cod poștal.........

telefon/fax ........e-muil ........., înregistrată la nr.               completata cu nr.                    tn conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul

AVIZ

Nr. 11 CA 1/11 din 13.02.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Amplasare construcție modularii cu funcțiunea de after sehool - S+P+1E generat de imobilul din STR. LOGOFĂTUL DAN NR. 1 (Școala Gimnazială nr. 66), SECTOR 2, BUCUREȘTI.

INIȚIATORI: CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 - DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, BUCUREȘTI

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D : Amplasamentul detaliat reprezentat prin suprafața dc l.SOOmp și delimitată pe planșa de reglementări prin contur roșu face purle din lotul in suprafața totală dc suprafață de 5.128mp, compus din teren și construcție existentă, Școala nr. 66, conform CF nr. 224622 și se afla în proprietatea Municipiului București, cu drept de administrare dobândit prin lege de Consiliul Local Sector 2 prin DGAP1 Sector 2, conform certificatului de urbanism nr. 1550/41”L” din 30.10.2018 ți delimitat de următoarele repere urbane; Aleea Vergului ți Str. Logofătul Dan.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona 2 „L4a" - suhzona locuințelor colective înalte cu 1’ 5 - P+IO niveluri, formând ansamhluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate; si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.20%; C.U.T.=1,4. în cazul unor enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional și urbanistic similar zonei 1.2 și sc vor supune reglementărilor de construire pentru această subzonă; pentru P+2E, P.O.T.=max.45%; C.IJ T.= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu II.C’.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12,2018.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale, dotări conexe locuirii:

-Hmax P+2E;

 • - POT max 45%;

 • - CU I max = 1,3;

 • - retragerea minimă fată de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care sc amplasează, în cazul în care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate în stare bună sau cu valoare arhitectural urbanistică;

 • - retrageri minime fată de limitele laterale: clădirile semi-cuplatc se vor alipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă in punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin dc 5,0 metri;

Prevederi P.U.D, propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = stânga: amplasat retras cu aproximativ 7,Om, în aliniere cu zona de acces a școlii marcată cu litera A, retragere determinată față dc Aleea Vergului, păstrând o retragere de min. 8,0m față de corpul dc clădire existent (Școala nr. 66), cu respectarea Codului Civil, a planului anexat ți avizelor prezentate.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 3,Om față de est, astfel încât sc vor respecta indicatorii maximi admiși;

 • - circulații și accese: accesul auto și pietonale se vor realiza conform planului anexat, fără afectarea accesului existent:

 • - echipare tchnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar ți planșa de rețele edilitare

Indicatorii urbanistici: raportați la întreaga suprafață cu toate construcțiile existente și propuse:

 • - P.O.T.= 26%; - CUT. = 0,66; Rh. S+P+1E- Umax. în planul fațadei =7,Om; Rh. S+Pi2E existent școală;

raportați la suprafața de 1.80#,OOmp suprafața detaliată pentru construcția propusă:

 • - P.O.T.= 15%: - CUT. - 03; Rh. S+P+IE -Umax.în planul fațadei=7,0m;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului șl urbanism din data <le 13.02.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în edificatului maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată ți vizată spre neschimbate Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care tace obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.L'.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum ți a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului  de urbanism nr. 1550/41”L”din 30.10.2018, emis de Primăria Sectorului 2 și srytaxcază cu 13.0 lei conform chitanță scria (scutii de (axă).

VIZAT ‘

spre neschimbare,

SECRETAR,


Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului șl Urbanism n Secinrrrțtîi 2; oroțdr.

M:rcț;i Silviu CHIR A conf.dr.arh. Gcorgicil MIIKACHE, conf.dr.arl/ * întocmit: urb. Ana-Emanuola,Wamrescn /«tex.

6/dma // Revizia /Sălciu, ia DARABAN

I Florin MAC’HEDQN, prof. dr. arh. Angelica STAX, profrlraiii MilZiiCOClIECI. prof.dr.arlr.

Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

P.U.D


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


SCARA 1/500


STR. LOGOFĂTUL DAN, NR. 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI, NC 224622 U04.00. REGLEMENTĂRI URBANISTICE


Anexa nr.


Profil existent- Aleea Vergului Scara 1:250


LIMITE


LIMITA TEREN STUDIAT

LIMITA TEREN DETALIAT - AFERENT

AFTERSCHOOL

LIMITE CADASTRALE


LIMITE UTR P.U.G. MB


ALINIERE


ACCESIBILITATE


ACCES AUTO SI PIETONAL


PIETONAL


___    V A

1

!

2.0

5.0      |     4.0

2.0

11.00


Profil Existent si Menținut

» »

Strada Logofătul Dan Scara 1:250


a Gimnaziala Nr. 66


CAROSABIL


AFTERSCHOOL

S+P+1E


FUNCȚIUNI

m


LOCUIRE COLECTIVĂ


LOCUIRE+SERVICILCOMERT


EDUCAȚIE - ȘCOALA NR. 66


SPAȚII PLANTATE


TEREN DE SPORT


PROPUNERE


EDIFICABIL MAXIM AFTERSCHOOL


1

I

X o

5

X, Q

A

1 *■- -


TEREN DE SPORT


TEREN DE SPORT


INDICATORI URBANISTICI


UTR: L4a cf. PUG (in cazul enclavelor de lotizări se vor considera funcțional si urbanistic similar subzonei L2) S. TEREN: 5128MP

S. TEREN AFERENT AFTERSCHOOL: 2000 MP

POT: 45%

CUT: 1.3


’LANUL FAȚADEI


ak


PLAN URBANISTIC DE DE


BILANȚ TERITORIAL - teren aferent AFTERSCHOOL ■ s. teren reglementat prin PJLfî,

SPECIFICAȚIA

1

SUPRAFAȚA (MP)

S. (%)

CONSTRUCȚII:

1

270.0 MP

15.0%

SPAȚIU VERDE:

540.0MP

30.0 %

CIRCULAȚII/PLATFORME:

990.0 MP

59.5 %

C.U.T.:

540.0MP

0.3

TOTAL:

1800.0 MP

100%


BILANȚ TERITORIAL - s.totalâ teren

SPECIFICAȚIA

SUPRAFAȚA (MP)

S. (%)

CONSTRUCȚII:

1323.0 MP

25.8 %

SPAȚIU VERDE:

1538.4MP

30.0%

CIRCULAȚII:

2266.6 MP

44.2%

C.U.T.

3390.0 MP

0.66

TOTAL:

5128.0 MP

100%

PROIECTAT:

PROIECTAT:

ȘEF PROIECT: PROIECTAT: PROIECTAT: PROIECTAT: PROIECTAT: PROIECTAT:


STR. LOGOFĂTUL DAN, NR. 1, SECTOF BUCUREȘTI


SCARA:

1/500


Dat s:

03.2019


PLANȘA:

U.04.00 REGLEMENTĂRI URBANISTICE


BENEFICIAR:

C.L.S.2- D.G.A.P.I. SECTOR 1 PRIMĂRIA SECTOR 2


INIȚIATOR:

C.L.S.2 - D.G.A.P.I. SECTOR 2


REVIZIA: 1


VIZAT


2       VIZ. A1 pRon-i

spre neschimbate^

SECRETAR 20r


:CT .42