Hotărârea nr. 86/2019

Hotărârea nr. 086 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Giuseppe Garibaldi nr. 3, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021} 209.60.00 Tax: +(4021) 209.62.02


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Str. Giuseppe Garibaldi nr. 3, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. II5/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Giuseppe Garibaldi nr. 3, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 38501/19.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 38496/19.03.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Giuseppe Garibaldi nr. 3, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef ni-. 10 CA 1/10 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea

) Regulamentul ui Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de ?' amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a


^B^Rw/rnodificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea

„Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2)        fi ari. 81 alin. (2) lit. „i”. din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările fi completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Giwscppe Garibakli nr. 3, Sector 2, București - Amplasare construcție modulară cu funcțiunea de after school - P+l, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral in Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre coiijme un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 2)5/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 tdouă) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2

www.psZ.ro ' Strada Chirfstigiilor nr, 11-13. T«lî +(4021] 209.6000 Fax: +(4021) 209 62 82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 38496/19.03.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. GIUSEPPE GARIBALDI NR. 3, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22,11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Giuseppe Garibaldi nr. 3, Sector 2, București avizat sub nr, 10 CA 1/10 din 13.02.2019, propunerea de Amplasare construcție modulară cu funcțiunea de after school - P+l, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Giuseppe Garibaldi nr. 3, Sector 2, București avizat sub nr. 10 CA 1/10 din 13.02.2019 s-au notificat de către instituția noastră vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. Nu s-au prezentat obiecții din partea acestora.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


VfZAT^n spre noschitnbare _ SECRETAR,


întocmit: urb. Ana-Emanueja.tylarjnesctt/ 2&x


Municipiul București Primăria Sector 2ESTIONytE TF.RTTOR1U

ROMÂNIA        /

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * I ) CONSILIUL LOCAL SECTOR 2, DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu domiciliul/scdiul*2) Str. Luigi Galvani nr, 20, Colegiul Teluric Traian, corp tJ, el. 2, Sector 2, București, cod poștal .....,

tclcfon/fax......., e-mail.......... înregistrată la nr                   completată cu                      , în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul

AVIZ


DIRECȚIA URBANISM, CINTRARE


Nr. 10 CA 1/10 din 13.02.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Amplasare construcție modulară cu funcțiunea de after school - I'+1E generat de imobilul din STR. GIUSEPPE GARIBAI DI NR. 3 (Școala Gimnaziali „Marin Kusctti”), SECTOR 2, BUCUREȘTI.

INIȚIATORI: CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 - DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, BUCUREȘTI

Specialist cu drept de semnătură RUR: urb. Adrian Constantin C. RĂDULESCU - RUR- D, E

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în I’.IJ.D.: Amplasamentul detaliat, reprezentat prin suprafața de 2000.0 mp și delimitată pe planșa de reglementări prin contur roșu, face parte din lotul în suprafață totală de 5.690,0mp compus din teren și construcție existentă - Școala Gimnazială „Maria Rosetti”, conform extras CF nr. 220399/18.03.2019 și se află proprietatea Municipiului București, cu drept de administrare dobândit prin lege de Consiliul Local Sector 2 prin DGAPI Sector 2, conform certificatului de urbanism nr. 1396/ 62”G” din 20.09.2018 și delimitat de următoarele repere urbane; Str. Dinu Lipatti, str. Giuseppe Garibaldi și Str. Pinul Alb.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. **,,}aprubatc anterior: Terenul sc încadrează în zona ” „1.3a” ■ Stlbzona locuințelor colective medii cu P+3 - 1'15 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejare si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O. I =max.30%; C.U.T.=1. în cazul unor enclave dc lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional și urbanistic similar zonei L2 și sc vor supune reglementărilor de construire pentru această subzonă; pentru P+2E, l’.O.'l =max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale, dotări conexe locuirii;

 • - II max = P+2E;

 • - POT max = 45%;

 • - CUT max 1,3;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care sc amplasează. în cazul în care sunt retrase de la aliniament acesl lucru este posibil cu condiția să nu lase aparențe calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare bună sau cu valoare arhitectural urbanistică:

 • - retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplatc sc vor alipi <ie calcanul clădirii de pe parcela alăturată și sc vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela sc învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita pus Ieri oară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la corniță, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin dc 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = stânga: retras min. 6,Om (Strada Dinu Lipalli); dreapta: retras cu min. 10,0m (strada Pinul Alb), cu respectarea Codului Civil ți avizelor prezentate.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare retras cu min. 6.0m, respectiv min. 10,()m retras față de blocurile de locuințe existente, astfel încât se vor respecta indicatorii maximi admiși l’O 1=45%, CUTmax =. 0,9 (pentru P+1E);

 • - circulații și accese: accesul aulo și pictonal sc va realiza conform planului anexat, fără afectarea accesului existent;

 • - echipare tchnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare;

Indicatorii urbanistici:

raportați la întreaga suprafață cu toate construcțiile existente și propuse:

 • - P.O.T.= 30%; - CUT. = 0,3; Rh. P+1E - H=7,0m în planul fațadei; Rh. P+2E existent școală; raportați la suprafața de 2.000,Ollmp suprafața detaliată pentru construcția propusă:

 • - P.O.T.= 34%; - CU T. = 0,6; Rh. P+1E-H=?,0m în planul fațadei;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 13.02.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu, cu următoarele condiții: construcția seva încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urhanistice anexată și vizată spre neschimbure. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în l’.U.D. care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosii numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTACj sc poate întocmi mimai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 1396/62"G”din 20.09,2018, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 Ici conform chitanță seria /scutit de taxâj.


VIZAT spre neschlmbare, SECRETAR,

Arh. Urb


Comisia TelitiicȘ tiu A memi hi rea Teritoriului și Urbanism a Sectorului drĂrh, Florin MACHEDON. prof dr arh. Angelica STAN, prof.dr.a|

Mircea Silviu CI JIR A, cotif dr.arh. Gecrgică MJTRACHE/conf.dr.arh. cWlin ȘÂ*’”" întocmit: urb. Ana-EmanuclaAdarâeîCU / 4cx                       t


EdWa li favftia I   ,1/'/l'AtjjtM--

Cwt SADU-AVA


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

P.U.D.

SCARA 1/500


PLAN URBANISTIC DE DETALIU_____________

5TR, GIUSEPPE GARIBĂLDI, NR. 3, SECTOR 2, BUCUREȘTI, NC 220399

U04.00. REGLEMENTĂRI URBANISTICE


I

1

 • 1

0

 • 2

Zi

Zi.

O

î

1,5

(

1

J1.5

-

9


9

0

1

f

ld

Tf co

1

J.5_


SPECIFICAȚIA

SUPRAFAȚA (MP)

S.(%)

CONSTRUCȚII:

1711.6 MP

30%

SPAȚIU VERDE:

1688.4 MP

30%

CIRCULAȚII:

2290 MP

40%

TOTAL:

5690 MP (cf. acte)

100%


SPECIFICAȚIA

SUPRAFAȚA (MP)

S. (%)

CONSTRUCȚII:

675 MP

33.75 %

SPAȚIU VERDE:

870 MP

43.5 %

CIRCULAȚII:

455 MP

22.75 %

TOTAL:

2000 MP

100%


Pct.

N(m)

E(m)

1

330032.949

588100.597

2

330016.702

588097.096

3

330015.832

588101.200

4

329983.413

588094.369

5

329984.288

588090 285

6

329968.181

5S8088.903

>005.135

-

1017.170