Hotărârea nr. 83/2019

Hotărârea nr. 083 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Aleea Circului nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


o n

'Afc


[ISO 9001,


/“h. Itf


C130B țșlSGWBte 2 a, U


www.psî.rn - Strada ChlristljJ iilor nr. 11-13. fel: +(4021) JOS 60.00 Fac i [-3021] 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Aleea Circului nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Aleea Circului nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 39273/20.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 39275/20.03.2019 întocmii pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Aleea Circului nr. I, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 6 CA 1/6 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28,03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - ari. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

* \

| - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Bsailamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de Janism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a modificată prin Hotărârea Consiliului T.ocal Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

Âz temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e" și art. 81 alin. (2) lit. „i". din Legea nr. 215/2001 privind administrata publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Aleea Circului nr. 1, Sector 2, București - Sală de sport - parter, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre ncschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art,7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ RADUGIIEO


Hotărârea nr. 83 București, 29.03.2019
Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinarii din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fb.it redactată in 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


www.pB2.ro - Strada Chiria Hulitor nr. 11-13, Tel: +(4021) 3O9.fiO.flO Fax: +(4021) 209,62.92


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 39275/20.03.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

ALEEA CIRCULUI NR.l, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr, 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11,2018;;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Aleea Circului nr. 1, Sector 2, București avizat sub nr. 6 C.A 1/6 din 13.02.2019, propunerea de edificare sală de sport - parter, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Aleea Circului nr. 1, Sector 2, București avizat sub nr. 6 CA 1/6 din 13.02.2019 s-au notificat de către instituția noastră vecinii de pc toate laturile parcelei ce a generat PUD. Nu s-au prezentat obiecții din partea acestora.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații dc interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


’ VIZAT spre neschimbate, _ SECRETAR,


Întocmit: ing.


Municipiul București

Primăria Sector 2


www.ps2,ro - Strada Chiri stigiilor nr, 11-13, Toi; -*(4021) 209.60.00 Fax; +(4021) 200.62.B2

DIRECȚIA URBANISM, CAD^^^Ș^ESTIONA^E TERITORIU

ROMÂNIA          [’ H.C.I.S2 nr.

Sector 2 Municipiul București ____________

Arhitect-șef


PRIMĂRIA

CABl ;t ! i.

INȚRAHL Nr.......

IEȘ( Ziua/;


Ca urmare a cererii adresate de *1) CONSILIUL LOCAL SECTOR 2, DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu domiciliul/sedtul*2) Str. Luigi Galvani nr 20, Colegiul Tehnic Troian, corp B, el. 2, Sector 2, București, cod poștal.........

telefon/fax......., e mail ........, înregistrată la nr. 128966/2018 completată cu nr. 36656/15.03.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr 350/2001

privind amenajare» teritoriului și urbanismul, eu modificările și completările ulterioare, se emite următorul

AVIZ

Nr, 6CA 1/6 din 13.02.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Amplasare sală de sport - PARTER, generat de imobilul din Aleea Circului nr. 1 (Școala Gimnazială nr. 28), SECTOR 2, BUCUREȘTI.

INIȚIATORI: CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 - DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, BUCUREȘTI

Specialist cu drept de semnătură RUR: prof, dr. arh. Constantin N. ENACIIE - RUR - A, B, C, D, E, F6, G5, G6

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul detaliat, reprezentat prin suprafața de 1.266,00 mp și delimitată pe planșa de reglementări prin contur roșu, face parte din lotul în suprafață totală de 5.102,00mp compus din teren și construcție existentă - Școala 28, conform extras CF nr. 211313 din 14.03.2019 și se află proprietatea Municipiului București, cu drept de administrare dobândit prin lege de Consiliul Local Sectar 2 prin DGAPI Sector 2, conform certificatului de urbanism nr. 1494/174”C” din 22.12.2017 cu valabilitate 24 luni, imobil delimitai de următoarele repere urbane: Aleea Circului - Parcul Circului.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „M2" - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu ți înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, în care POT maxim =70%, CUT admis=max. 3 conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PIJG cu HC.GM.B nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 ți H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018

Funcțiuni predominniitc: servicii, birouri, locuințe:

 • - H. max. =P+14E;

 • - P.O.T. max = 70%;

 • - CU T. max = 3;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate udate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale “clădirile semi-cuplate sc vor alipi dc calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță dc ccl puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat;

- retrageri minime Țață de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea Iu cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față dc limitele laterale = stânga: retras min. 20,Om (nord), 5 Om (sud); cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate. Se vu păstra o retragere de min. 6,Om față de corpul școlii.

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retras cu min. 3,Om față dc limita estică;

■ circulații și accese: accesul auto ți pietonale se vor realiza conform planului anexat, fără afectarea accesului existent.

 • - echipare tehnico-edilitară: țoale clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; sc vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare

Indicatorii urbanistici: raportați la întreaga suprafață cu toate construcțiile existente și propuse:

 • - P.O.T.- 30%; - CUT. - 0,8; Rb. P înalt -H=10,0tn; Rh. P+2E existent școală;

raportați la suprafața de I.266,00mp suprafața detaliată pentru construcția propusă:

 • - P.O.T.= 32%; - CUT. = 0,35; Rh. Pînalt 11-10.Om;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 13.02.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în edificahilul maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre nes di im bare. Elaboratorul ți beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosii numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dasar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este vulabil de la dala emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 1494/174”C” din 22.12.2017 cu valabilitate 24 luni, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria (scutit de taxă).

VIZAT spre neschimbare, | secretar,


u

Comisia Tehnica dc Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Sectorului 2;nrof Miircea Silviu CHIRA, confdr.arnjGâprgj&fiitîfTRACHE, conf dr.arh. Cătălin S întocmit îiig. Alexandra Lazăr/'lș                                          /

Ediția f/Revizia I                                                              /

mciu, pARABAN

I


arh. Hpnri MACIItDON, pro# dr. arh. Angelica STAN, profdr.arh. Miliâi COCHECI, pnor.dr.arh.


Cod SADIJ - AVA


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STR. ALEEA CIRCULUI, NR. 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI, NC 211313

Arma or
LIMITE


______ LIMITE UTRPU.G MS

ACCESIBILITATEPROPUNERE

V/ZA EDIFICABIL MAXIM SALA DE.SP.ORT

^rt’V'TT

MiOICATORI URBANISTICI ’       1 „

:a.l m&ULU2

UTRLM2.Gf.-PUG.............. ’

S. TERENPSWlWy.x A

S. TE^NĂ>E^^r^Ai/t)ESPORT:CC

POT: 70%


RH : S+P+2E


N. S-


BILANȚ TERITORIAL - teren aferent SALĂ DE SPORT - s. teren reglementat prin P.

SPECIFICAȚIA

SUPRAFAȚA (MP)

S.(%)

CONSTRUCȚII:

400.00 MP

31.6%

SPAȚIU VERDE:

379.8 MP

30%

CIRCULAȚI l/PLATFORME:

486.2 MP

38.4 %

CUT

TOTAL:

1266 MP

100%


BILANȚ TERITORIAL - s.totală teren

SPECIFICAȚIA

SUPRAFAȚA (MP)

S.(%)

CONSTRUCȚII:

1502 MP

29.4 %

SPAȚIU VERDE:

1530.6 MP

30.0 %

CIRCULAȚII:

1

2071.4 MP

40.6 %

CMT.

D-fr

TOTAL:

TT02W

100%


ȘEF PROltCr;


Ca suport au fost utilizate careurile cadastrale și extras din artofotoplan

PLAN URbJ1IS1

ALEEăECI

SECTCH^

HțJffiUl NR 1, ^LIPUREȘTI

FAZA:

P.U.D.

SCARA:

1/5C0

PLANȘA: REGLEMENTARI urba PLANȘA 4

MISTICE - ZONIFICARE FUNCIIONALA

REVIZIA: 1

□aia

03.20-9

BENEFICIAR:

COMPANIA NAȚIONALA DE INVESTIȚII

INIȚIATOR:

C.L.S.2-O.G.A P.l SECTOR 2

PR.          ’

nr,..

2019