Hotărârea nr. 82/2019

Hotărârea nr. 082 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Turbinei nr. 25 și 27, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

www.ps2.ro - Strada ChirisliyiiEor nr. 11-13, Tel; +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Str. Turbinei nr. 25 și 27, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Turbinei nr. 25 și 27, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 39470/21.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 39472/21.03.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Turbinei nr. 25 și 27, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 21 CA 1/26 din 13.02.2019 emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

U - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e" și art. 81 alin. (2) lil. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Turbinei nr. 25 Și 27, Sector 2, București— Imobil de locuințe colective - St-P+2E+3Er ( etajul 3 retras va reprezenta echivalentul unei mansarde și se va înscrie în volumul acoperișului, în suprafață dc maxim 60% din aria construită), în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile dc specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două; exemplare.
www.ps2.ro ■ Strada C hid Stihii lor «ir. 11-13, Tel: +(4021) 209.69.00 Fax: +(4021) 209,62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 39472/21.03.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘT CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVTND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA TURBINEI NR. 25 ȘI NR. 27, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, ari. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Turbinci nr. 25 și nr. 27, Sector 2, București avizat sub nr, 21 CA 1/26 din 13.02,2019, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - Imobil de locuințe colective - S+P+2E+3Er ( etajul 3 retras va reprezenta echivalentul unei mansarde și se va înscrie în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită), a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Turbinei nr. 25 și nr. 27, Sector 2. București avizat sub nr. 21 CA 1/26 din 13.02.2019, s-au notificat vecinii parcelei ce a generat PUD; nu s-au prezentat obiecții din partea acestora.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații dc interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


VIZAT~ n spre neschimbare I _ secretar.^


/7 '

ȘEF SERVICIU, Mafia DARABAN

(/

Cod SĂDI/-Al
www.pa2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: i(4021) 209.60 00 Fax:+(4021) 209.62.82

Zr


DIRECȚIA URBANISM, CAD,

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitcct-șef


ITIONARE TERITORIUPRIMĂFIIA SECTOR 2 BUCUREȘTI

CABINET SECRETAR

Nr.........Z/34.......


Ca umilire a cererii adresate de ”1)

București, cod poștal ......... sector 2,                            tclefon/fax ......., e-mail ...

cu domiciliul/scdiul‘2) municipiul

....., înregistrată la nr                  completată cu nr.

in conformitate cu prevederile Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 21 CA 1/26 din 13.02.2U19

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective - S+P+2E+3Er ( etajul 3 retras va reprezenta echivalentul unei mansarde și se va înscrie în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită) generat de imobilul din STRADA TURBINEI INII. 25 și 27, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D,: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitai de următoarele repere urbane: Str. Turbinei și Str. Aviator Muntenescu: suprafața teremilui=559,0mp (este proprietate privatăutrsam fizice). extras CT nr. 237691/27.11.2018 pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1400/78”T" din 20.09.2018.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprubatc anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lla” - subzona locuin(elor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara pcrimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.L’.T.= 0,9 pentru P+1H, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E. conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu IICGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUC cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.D. nr. 877/12.12 2018.

funcțiuni predominante: locuințe;

- H. max = P+2F-

 • • P.O T. itiax - 45%;

 • - C.U.T. max= 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat/etaj retras, înscris in volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in cure sunt retrase dc la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale - clădirile semi-cuplate se vor ulipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai inalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri, în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retr ageri minime față de limitele posterioare - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul Ioturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iur adosurea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min. 3,Om în proiecție pe verticală față de limitele laterale, cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat. Etajul 3 r/M se va retrage din planul tuturor fațadelor astfel încât H. maxim în planul fa|adei=max. 10,Om;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare - retras cu min. 5,Om față de limita posterioară, cu posibilitatea ieșirii în consolă cu balcoane. Construcția se va conforma astfel încât se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD.

 • - circulații și accese: din strada turbinci conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PMB nr. 1678851/15.1 1.2018 și planului anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare prezentat;

 • • P.O.T.-45%; CUT =1,57; II. maxim în planul fa|adei= 10,Om; Et. 3 retras va reprezenta echivalentul unei mansarde ți se va înscrie în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită;

Notă: în vederea aprobării în Consiliul Local Sector 2 se va prezenta avizul Ministerului Afacerilor Interne conform adresei nr. 4588291/12.03.2019;

In urmu ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 13.02.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. lîlahoratorul și beneficiarul P.U.I). răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fl folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligațivitalea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pc toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1400/78’T” din 20.0920lJTemis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei confonr chitanță             64687/21r. 11.2018


spre neschimbare, SECRETAR,Arh, ttrb. Alin


ic/u,


f\                             ,         ....                      „      , ,yRABAN

Comisia Tehnica dc Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Sectorului 2: orofdrxtrh. Florini ACHEDON, prof. dr. arh Angelica STAN, prof.dr.arh.klihXiCOCHECI, protdr.arh. Mircea Silviu CHIKA, conr.dr.atii. lienrKiC.'f MI I RACHE, cont dr arh. Cătălin SÂ" întocmit: ing. Alexandra LAZâkVjJ&cL Edffia 1/Revizia I7

Cod 5ADU - AVA


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

P+1+M

P P+1

>240468


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


J4609


Str. Turbinei, Nr. 25-27,

SECTOR 2, BUCUREȘTI Construire imobil rezidențial


PROPUNERI SI REGLEMENTARI, SC. 1/500


_5 f /

U'J-J

!

'(o/.'

RAMPA AUTO


LEGENDA:

LIMITE

Limita teren P.U.D.

Limita studiu


'IE 203558


IE 237122.


FOND CONSTRUIT

Construcții existente

Spațiu neconstruit


®2/2tiOO af&tenlajmaa > CpdttU^/n ventl rP* 'I "el tBOa Ln u • fTJIl1      ijJ

^/£ 2’34739 Oi/n 1 Tn pasase.—


216057


/ RM+M


—ifuar, ,~i.7


:adastra'e avizate


igistrate in sistemul integrat de cadastru sl carte funciaraNr. Pct.

Coordonate ptt.de contur

Lungimi laturi

D[i,l+1)

X[m]

Y[m]

1

329368.913

5B7781.302

26.414

2

329365.400

587807,481

11.099

3

329354.560

587805.008

8.043

7

329346.602

507603,477

2,059

8

329343.883

5B7802.893

4.828

9

329344.487

587798.103

19.500

10

329346.909

587778 762

11.237

6

329358.140

587779.983

10 853

S(6)=558.54mp P=

J4.833m
PROPUNERE

Edificabil propus

Hmax= S+P+2 = 10m

Hmax= S+P+2+3Er

Rampa Auto


Aliniere

Accese pietonale

Accese auto


CIRCULAȚII

Circulații carosabile

Circulații pietonale


BILANȚ TERITORIAL:

Suprafața Teren = 559 mp

Conf. PUG București Subzona L1a

POT maxim      = 45 % (251.5 mp)

CUT maxim = 1.3 (726 mp)

REGLEMENTARI PROPUSE ALE TERENULUI CE A GENERAT PUD:

POT propus CUT propus Regim de înălțime H cornișa etaj 2 Etaj 3 Spatii Verzi
~wîarzq spre neschimbare,

SECRETAR,