Hotărârea nr. 73/2019

Hotărârea nr. 073 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Fierari nr. 18, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA


Municipiul București

Consiliul Local Sector 2

www.ps2.io - Strada Chlristigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021) 2M 60.00 Fax: *(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Fierari nr. 18, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Fierari nr. 18, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr.30163/05.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 30168/05.03.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Fierari nr. 18, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 71 CA 6/16 din 04.10.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice dc conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis dc ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc

urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a ost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;


- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ^Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a ____ ^tr^șz^eritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

/n temeiul ari. 45 alin. (2) lit.,,e” și ari. 81 alin. (2) Ut. ,,i”. din Legea nt\ 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRÂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Fierari nr. 18, Sector 2, București - Consolidare, recompartimentarc, reconfigurare, extindere și supraetajare construcții existente, rezultând - imobil de locuințe colective - S/D+P+2E+A1, în conformitate cu anexele nr. I și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbate.

Art. 2 Se aproba Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art,7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conjine un număr de J pagini, Inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședin/a ordinară din data de 29.03.2019 cw respectarea prevederilor art 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.


ROMANIA


Municipiu] București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Slr.irin Chlrlstlgillor nr. 11.13. Tel: +(4021) 209.60.00 Fax; +(4021) 209.62.B2


DTRECȚTA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 30168/05.03.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA FIERARI NR. 18, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

- Hotărârea nr, 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.201 8;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Fierari nr. 18, Sector 2, București avizat sub nr. 71 CA 6/16 din 04.10.2018, propunerea de Consolidare, recompartimentare, re configurare, extindere și supraetajare construcții existente, rezultând - imobil de locuințe colective - S/DI-P+2E+M., a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Slrada Fierari nr. 18, Sector 2, București avizat sub nr. 71 CA 6/16 din 04.10.2018, s-au notificat vecinii dc pc toate laturile parcelei ce a generat PUD. S-a depus la dosar acordul notarial al vecinului pentru amplasare pe limită / cuplare la calcan.

In conformitate cu ari. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


ȘEF StR VICIU, ing, Marjă/DÂRABAN

CodSADU-AI


Municipiul București

Primăria Sector 2romania2019.eu


www.ps2.ro - Strada Cluiristiylilor nr. 11-13, Tel +{4021) 209.60.00 Fax: +{4021) 209 62,82


jWXG ftX /

!l

DIRECȚIA URBANISM, CADASȚRUȘUÎIșSTjQ^ARE TERIj

ROMÂNIA                .....

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Cu urmare a cererii adresate de *1)

cod poștal ......... telefon/fax ......., c-mail .......... înregistrată la nr.                      completată cu nr.

în conformitate cu prevederile Legii nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


PRIMĂRIA SECTOR ' CABINET SEC/, INTRAREAVIZ

Nr. 71 CA 6/16 din 04,10.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARF., RF.CONF1GURARE, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, REZULTÂND - IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE - S/D+P+2EIM generat de imobilul din STRADA FIERARI NR. 18, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: strada Fierari: 278,Omp (250.0mp din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoane fizice, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 160 / H”F’’ din 16.02.2018, cu valabilitate24 de luni.

Prevederi P.U.C. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Terenul se încadrează in IJ.T.R. „Lin" - subzona locuin|elor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara pcrimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționale/sponlane, in care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.” 1,3 pentru l’+2E ■ se admite suplimentar un nivel mansardat/etaj retras înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu IICGMB nr. 269/2000. prelungit valabilitate PUG cu II.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.201 B.

Funcțiuni predominante: locuințe;

 • - H max = P+2E

 • - POTtttax = 45%;

 • - CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansarda! / etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament - clădirile se dispun pe aliniament sau cu refragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care sc amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime Țață de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pc parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul ccl mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 3.0 rnelri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin dc 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale dc locuit, iar adosarca respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

ITcvcdcri P.U.D, propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale pe limita dreaptă dc proprietate, cuplat cu imobilul existent pe această limită, purțiul pe limita stângă, cuplat cu imobilul existent pe această limită, cu respectarea Codului Civil și conform planului anexai.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare retras cu min. 5,Om față dc limita posterioară, conform planului anexat, conform plan anexat,

 • - circulații și accese: conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulațiea PMB nr. 1626664/15.06.2018 și planului anexat;

 • - echipare tehnicn-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele lehmeo edilitare; sc vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare;

 • - P.O.T,=45%, CUT-1,57; II. maxim in planul fa(adei=max. 1(1,Om; regim de înălțime D/S+P+2E+M;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare u teritoriului și urbanism din data de 04.10.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu,

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre ncschimbarc. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care tace obiectul prezentului aviz, iu conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentare la dosar, precum și a Codului Civil Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DI AC) sc poate întocmi numai după aprobarea P U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate n certificatului dc urbanism nr. 160 / 11”F" din 16.02.2018, cu valabilitate 24 de luni, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform factură nr. MAN00008293/J 0.09.20187.

VIZAT spre neschimbate, SECRETAR.Arhitect Arh. urb. AlinȘeTSprwîciu,

ing. Măria DARABANComisia Tehnică de Amenaiaăca Teritoriului si

Mircea Silviu CHIR.A, conf.dr.a întocmit: ing. Alexandra LAZA

Edff/a ///tevizfa j


//

Urirfmsm a Sectorului 2: pfof.di.aih Fluiii, MACHKDON, praf dr. arii. Angelica STAN, prof.dr.arh. Mihai COCHECI, prof dr arh. ACI1E, ccnfdr.arh. CatăLft SÂRDU/


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


-—

*2is>r

i

06^

-

/î / -<L-

s

T

1 kBILANȚ TERITORIAL- teren care a generat PUD

Suprafețe

mp

0/ /o

Construcție

112.50

45

Circulatii+platforme

87.50

35

Spatii verzi la sol

50.00

20

Spatii verzi pe placa

25.00

10

T otal

250,00

100


SCARA

1:500

PROIECT: Cori solidare, re compartimentare,, recanngurare^cu d esfilntare parțiala, extind are si supraetajare Io clădirile de locuit C1 sl C2 cu S*P*1E existente, rezultând o clădire cu destinația locuința colectiva Ds(SJ*P+2E+-Msl construire împrejmuire

ADRESA:    STR. FIERARI. NR. 15. SECTOR 2, BUCUREȘTI

NR. PROIECT

12B/2018

BENEFICIAR;

FAZA P.U.D.

DATA

05/2018

PLAN DE REGLEMENTARI

PLANȘA NR.

04