Hotărârea nr. 72/2019

Hotărârea nr. 072 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 118,  Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Slrada Chlrlstlglllor nr 11-13, Tel: +[4021) 209.600 Fax; +0021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Viitorului nr. I18, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 118, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr.36306/15.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 36304/15.03.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Viitorului nr. 118, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 62 CA 6/3 din 04.10.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a ost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;


- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea egulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a ritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice c$i5$e Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e" și art. 81 alin. (2) Ut. ,,i”. clin Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului voiului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Viitorului nr. 118, Sector 2, București - Extindere, consolidare și supraetajare locuință parter, rezultând -Locuință - S.tehnic+P+3E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre confine tui număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.


ROMANIA Municipiul București Primăria Sector 2
romania2019.eu


www.ps2.ro - Strada Chiristlgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021| 209.60.00 fax: *(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 36304/15.03.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. VIITORULUI NR. 118, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis dc Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Viitorului nr. 118, Sector 2, București avizat sub nr. 62 CA 6/3 din 04.10.2018, propunerea de extindere, consolidare și supraetajare locuință parter, rezultând - Locuință - S.tehnic i P+3E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Viitorului nr. 118, Sector 2, București avizat sub nr. 62 CA 6/3 din 04.10.2018, propunerea dc extindere, consolidare și supraetajare locuință parter, rezultând - Locuință - S.tchnic+P+3E, s-au notificat de către instituția noastră și de către proprietar vecinii. S-a prezentat acordul notarial din stânga și s-a prezentat un studiu de însorire cu concluzii din care rezultă că se respectă Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 și a fost afișat la teren panoul privind intenția de elaborare Planului Urbanistic de Detaliu.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

VIZAT ~T1 pre neschimbarel „secretar

întocmit: ing. AlexandranwitînmnMunicipiul București Primăria Sector 2www.ps2.ro ■ Strada Chlristigiitor nr. 11-13, Tel: +(<1021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, C

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRȚȚAR

INTRARE,
Ca urmare a cererii adresate de * 1)                                                                             cu dornicii iul,'sediu 1*2 )

Sector 3, București, cod poștal .........Iclcfon/fax......e-mail ........., înregistrată la nr.             completată cu nr.                                în

conformitate cu prevederile Legii nr. 350'2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emile următorul.


AVIZ

Nr. 62 CA 6'3 din 04.10.2018


Pentru Planul Urbanistic <ie Detaliu *3) Extindere, consolidare și supraetajare locuință parter, rezultând - Locuință -

S.tehnic+P+3E, generat de imobilul din Str. VIITORULUI NR. 118, SECTOR 2. BUCUREȘTI


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții în suprafață <le 187,0 mp din acte (179,0mp din măsurători) este si luat în intravilanul municipiului București delimitai de următoarele repere urbane: Strada Viitorului este proprietate privată persoane fizice.

Prevederi P.IJ.fl, - R.LU. ***)nprobatc untcrior; Prevederi P.U.G. - R.I..U. ***)npiobate anterior Terenul se încadrează in zona mixtă ”M3” - zonă mixtă situată în afara limitelor zonei de protec(ie cu înălțimi maxime de P+4E, în care PQT=60%, CUT=2.5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMR nr. 269'2000, prelungii valabilitate PUG cu II.C.G.M.B. nr. 224/15.12 2015 până la 30.12.2018. înălțimea maximă admisibilă in planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetriu caracleristică străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza dc 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

 • - H. max. = P+4E;

 • - P.O.T. max = 60%;

 • - CUT. niax = 2,5,

 • - retragerea minimă față dc aliniament = clădirile se dispun pc aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care sc amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale =clădirile semi-cuplule se vor alipi dc calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 3.0 metri; în cazul în care parcela sc învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat;

 • - retrageri minime fufă dc limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

Prevederi P.U.D, propuse:


 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe limita stângă, cu respectarea acordului notarial prezentat (Str. Viitorului nr. 120), cu o curte dc lumină pc această limită, pe limita dreaptă, apoi retras cu tniti. 2,Om față dc această limită, retras față de limita posterioară, respectiv Strada Coloniei, cu respectarea acordului notarial prezentat la dosar, precum și a Codului Civil;

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retras fațădc limita posterioară, conform planului anexat;

 • - circulații și accese: accesul auto sc va realiza conform planului de reglementări anexat și avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PMB nr. 1672967/25.10.2018; Parterul se poate retrage parțial pentru asigurarea locurilor de parcare în incintă având în vedere suprafața desfășurată rezultată. Nu se vor proiecta balcoane peste domeniul public. Având în vedere necesitatea asigurării locurilor de parcare în incintă, asigurarea posibilității de manevrare, garare corectă dar și pentru respectarea prevederilor Ordinului 119/2014 și a NP 051/2013, se va obține un nou aviz de circulație ulterior aprobării PUD, care va avea în vedere realizarea unui parter parțial liber, cu respectarea condiționărilor menționate.

 • - echipare tehnico-edilifară: toate clădirile noi vor fî racordate la rețelele tehnico edilitare cu respectarea avizelor de rețele și condițiilor impuse prin avizele de utilități și planșa de rețele edilitare;

: S, tehnic+P+-3E; POT=60%, CUT=2,5, H. = 14,Om;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din dala de 04.10.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare, Elaboratorul și beneficiarul P.U.D, răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art, 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate tî folosit numai în scopul aprobării P.U.D, cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P U D. ți cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 624/32’’V” din 16.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 și se .tțxcază cu 1J,O Ici conform chitanță seria AH nr, 11001 /12.07.2018

Afhitect


VIZAT spre noschimbare,

l_/) i

Șef,Serviciu, ing. Maria/DARABAN

/ ■ <            ■' ■'                                    L Wă,

Ccmisia leliriiiu <teV\Vnei>niare:i_l'e«tofiiiliii si Urbanism «XcrloriihitT: nror.dr arh Florin MACHEDON, prof dr. arh. Angelica STAN, proF.dr.artr Mihai COCIIECI,

,'conf.dr.arli. Georgică MIT^ACHE^jot>f.di.arh. Cătălin ȘÂRHlf.                                                   ' 1


secretar,prof.dr.arh. Mircea Si întocmit: ing. Alcxa Ediția //Revizia ICod SADU - AVA


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

, Ai1®xa- - X -

TOBWs^imswmiJR ! iaH.c.t ■: ■

IE235175y


PLAN CADASTRAL SCARA 1:500 aferent imobtl,,iui situat în Str.Viitorului nr.118, sector 2, București


PROPUNERE


X IE224949


'   IE21457.


/E202S15


IE2O3243'^

*"   47jy.


, .               ' -M'

(£231409 A


_.M

1,0 rn          |

g—

P+2E

jntinut - Str. Coloniei


j Dcteunie. . czwastralc avizate

Construcții introduse in sistemul integrat de cadastru si carte funciara


LIMITE


LIMITA ZONEI STUDIATE


LIMITA TEREN CE A GENERAT PUD


CIRCULAȚII - DOMENIUL PUBLIC

V


CIRCULAȚIE AUTO


CIRCULAȚIE PIETONALĂ


2,5m      9,0 m


2,5rn


20          14.0 m

’ i

IE217592 IE31WOT.

ț t ( Profil existent - Str. Viitorului


OCPrBucurești, Bd Expoziției,nj/IA, Data: 14 11.2017              ! !/>

Întocmit: ing.Mihaela CHIRAN     ,i

/L-


...............

ZON1FIGARE FUNCȚIONALĂ


ZONA LOCUIRE INDIVIDUALĂ


ZONA COMERȚ - SERVICII


ZONA DE DEPOZITARE


SPATII VERZI AMENAJATE


,X\w»M:!IESSaiH


ACCES AUTO


ACCES PIETON AL


INDICATORI URBANISTICI “M3”

Subzona M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri.

P.O.T. = 60%

C.U.T. maxim = 2,5 mp. ADC l mp. teren


BILANȚ TERITORIAL PE PARCELA STUDIATA

Existent

Prevederi P.U.G.

Propus

Supraf. teren (acte/masuratori)

179,00 mp

Supraf. construita propusa

107,00 mp

Supraf. desfășurată

447,00 mp

P.O.T.

60,00 %

60,00 %

C.U.T.

2,5

2,5

R.H. max.

S+4E

Sp+P+3E

Spatii verzi

25%

45,00 mp

Nr. unitatl locative

1 locuința

Nr. locuri de parcare

2 loc parc.20,0 m


Profil propus - S


TEREN AFECTAT DE SUPRALARGIRE STRADA


Specificație

Nume

Semnătură

TITLU PROIECT:

CONSOLIDARE, EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINȚA PARTER

Iunie 2018

Șef proiect

Scara:

1:500

FAZA: P.U.D.

Proiectat

REZULTÂND Stehnic+P+3E

Desenat

Data: 2019

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

PLANȘA NR. 4

Prezenta documentație constituie proprietatea intelectuală a S C. N&G Decor Art S.R.L, Utilizarea la altă lucrare decât cea pentru care a fost emisă constituie o încălcare a prevederilor Legii nr, 8/1996 privind dreptul de autor și drepurileconexe.