Hotărârea nr. 7/2019

Hotărâre nr. 007 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii “Construire complex sportiv şcolar la Şcoala Gimnazială nr. 51”


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Construire complex sportiv școlar la Școala Gimnazială nr. 51”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Construire complex sportiv școlar la Școala Gimnazială nr. 51

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 162/21.01.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 8146/22.01.2019 întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  \>


. ,-w •; A/favorabil menționat în procesul - verbal încheiat în ședința din data de 2?fi//

SKHa Comisiei tehnico - economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția

Sectorului 2 nr. 530/2017, cu modificările și completările ulterioare;

- Certificatul de urbanism nr. 1762/32 ”H” din 19.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului României nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704/2009 privind aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a IlI-a -Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008";

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

^^jwurrna stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici și devizul general pentru obiectivul de investiții “Construire complex sportiv școlar la imobilul din București, Str. Herța nr. 1, Sector 2, aflat în folosința Școlii Gimnazială nr. 51”.

 • (2) Obiectivul de investiții și valoarea totală a lucrărilor este detaliată în anexele nr. 1 și 2 ce cuprind un număr de 7 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr.____/2019

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

INDICA TORI TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV ȘCOLAR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

51”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Șl DEVIZUL GENERAL PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV ȘCOLAR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 51
Nr. Crt.

Titlu documentație

unitate Învăț Amănt PREUNfVERSITAR DE STAT

ADRESA

VALOARE PÂRA TVA

LEI

VALOARE FĂRĂ TVA LEI DIN CARE C*M

TVA

TVA DIN CARE C*M

VALOARE INCLUSIV TVA LEI

VALOARE INCLUSIV TVA LEI DIN CARE C*M

VALOARE INCLUSIV TVA EURO

VALOARE INCLUSIV TVA EURO DIN CARE C*M

1

CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV ȘCOLAR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 51

Str. Herța nr, 1. Sector 2. București

28.850.954,93

22.842.962,59

5.433.939.68

4.340.162,90

34.284.894.61

27.183.125.49

7.341.361.99

5.820.673.11

TOTAL

28.850.954,93

22.842.962.59

5.433.939.68

4.340.162.90

34.284.894.61

27.183.125.49

7.341.361.99

5.820.673,11

J VIZAT

Ispre neschimbate, | ‘ SECRETAR, .

Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 7/2019

DEVIZ GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “CONSTRUIRE

9

COMPLEX SPORTIV ȘCOLAR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 51”

JP^Ș^NȚE DE ȘEDINȚĂ; ț * ^d^^^^EORGHE/,/

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Construire complex sportiv școlar

Adresa:     Str. Herta nr.1, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.


DEVIZ GENERAL

Construire complex sportiv școlar Ad=4450,66       mp

în lei / euro la cursul BNR 4,6701 curs inforeuro al lunii octombrie 2018 cotaT.V.A. 19%

Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA)

LEI

3

TVA LEI

Valoare (inclusiv TVA) LEI 5

'heltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

gggrrWHri

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

606.046,37

115.148,81

721.195,18

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

171.713,14

32.625,50

204.338,64

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

777.759,51

147.774,31

925.533,82

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlliltățllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

115.148,80

r

21.878,28|       137.027,08

I

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Oocumentații-suporl și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

11.514,88

2.187,83

13.702,71

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitale/documenlație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

124.000,00

23.560,00

147.560,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

80.806,18

15.353,17

96.159,35

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

16.161,24

3.070,64

19.231,88

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

323.224,73

61.412,70

384.637,43

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Audilul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

70.705,41

13.434,03

84.139,44

3.8.1.2

pârWu părtiCipâfăâ pîiiăCIărilului lâ lâzălă mciuse in programul ae comroi ai luCrâindf oe execujie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

672.417,84

127.759,40

800.177,24

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

20.201.545,74

3.838.293,69

24.039.839,43

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.041.454,44

197.876,34

1.239.330,78

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

3.013.096,82

572.488,40

3.585.585,22

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

623.092,40

118.387,56

741.479,96

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

24.879.189,40

4.727.045,99

29.606.235,39

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

808.061,83

153.531,75

961.593,58

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

707.054,10

134.340,28

841.394,38

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

101.007,73

19.191,47

120.199,20

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

276.151,77

4.727,05

280.878,82

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

114.214,81

0,00

114.214,81

5.2.3

Cola aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

22.842,96

0,00

22.842,96

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

114.214,81

0,00

114.214,81

VIZAT

spre neschimbare,

SECRETAR,

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de conslruire/desființare

24.879,19

4.727,05

29.606,24

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzule

1.322.225,78

251.222,90

1.573.448,68

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

2.406.439,38

409.481,70

2.815.921,08

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

28.850.954,93

5.433.939,68

34.284.894,611

22.842.962,59|    4.340.162,90|    27.183.125,49|

întocmit,

Data:

2018


SC PAfAGONl DES|QN SRL ffe>\ Ar». Mihai COMAN

spre neschimbare,

SECRETAR,

Construire complex sportiv școlar


Oevlz pe obiect Cheltuieli pentru investiția de bazăOala:

2018


întocmit, SCPATAGONIA OESIGN SRL Arh. Mihal COMAN|3Preneschimbarel


Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Construire complex sportiv școlar

Adresa:

Str. Herta nr.1, Sector 2

Faza:

D.A.L.I.

Construire complex sportiv școlar

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cota T.V.A. 0,1900

VALOARE INVESTIȚII


CONSTRUCȚII MONTAJdin care:


 • 2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

 • 3. CAPACITATI


Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/mfaraTVA

34.284.894,61

7.341.361,99

1.649,50

1.388,06

27.183.125,49

5.820.673,11

1.307,82

1.099,01

luni

12

investiția specifica C+Mcu Tva

Suprafața

4450,66

6.107,66 lei/m’


Data:

întocmit,

2018

SC PATAGONJA^ȘIGN SRL AOihal COMAN

/'


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,