Hotărârea nr. 68/2019

Hotărârea nr. 068 - privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București in forma revizuita, a modalității de gestiune si a documentației-cadru de delegare a serviciului de salubrizare


www.ps2.ro - Strada Chlristlglliornr. 11-13, Tel: +(4021)209.80.00 Fax: +(4021) 209.02.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București in forma revizuita, a modalității de gestiune si a documentațîei-cadru de delegare a serviciului de salubrizare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București informa revizuita, a modalității de gestiune si a documentației-cadru de delegare a serviciului de salubrizare;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr.40507/22.03.2019 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr.39515/21.03.2019 prezentat de Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul Comisiei de coordonare si supervizare pentru pregătirea și planificarea contractului de concesiune a serviciilor de salubrizare numita prin Dispoziția Primarului nr. 1411/03.07.2018;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei pentru Probleme de Ecologie, Protecția Mediului, Protejarea Zonelor Verzi și Salubritate, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caractcrțemponir de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Secțbrd|iif^București.

•^^Qg^^nd în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul ANRSC nr. 82/2015 de aprobare a Regulamentului -cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Ordin ANRSC nr. 109/2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

- Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a serviciului de salubrizare al localităților;

- Hotărârea nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

 • - H.C.G.M.B. nr. 353/2009 privind aprobarea Planului de gestionare a deșeurilor în Municipiul București;

 • - H.C.G.M.B nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București;

 • - H.C.G.M.B. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;

 • - H.C.G.M.B nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

 • - H.C.G.M.B nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

- H.C.G.M.B nr. 122/2010 privind măsuri și acțiuni pentru organizările de șantiere de construcții și demolări din Municipiul București cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.C.G.M.B nr.123/2010 privind unele măsuri de asigurare a salubrizării prin

spălare .cugeț de apa sub presiune a carosabilului și trotoarelor, cu modificările și completările ulterid^^Xi’^W                                ■

nr. 283/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în Municipiul

 • - H.C.G.M.B nr. 296/2006 privind aprobarea punctelor de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și electrice;

 • - H.C.G.M.B nr. 107/2012 privind acordarea Permisului de lucru pentru vehiculele care colectează deșeurile menajere de pe raza Municipiului București;

 • - H.C.G.M.B nr. 107/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitării deșeurilor municipale din Municipiul București;

 • - H.C.G.M.B nr. 109/2012 privind colectarea separată a deșeurilor de către personanele fizice și asociațiile de locatari/proprietari din Municipiul București;

 • - H.C.G.M.B nr. 12/2013 privind colectarea separată a dozelor de aluminiu în instituțiile publice aflate sub autoritatea Consilului General al Municipiului București;

Legislația în domeniul achizițiilor publice:

 • - Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

 • - H.G. nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din

Legea 98/2016 ;

 • - H.G. nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

 • -  Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului

Național de Soluționare a Contestațiilor.

Documente strategice la nivel național si local:

- Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 (SNGD), aprobată prin

H.G. nr. 870/2013;

- Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) aprobat prin Hotărârea nr.

942/20.12.2017;

 • - Planurile Regionale de Gestionare a Deșeurilor (PRGD);

 • - Planul de Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București;

 • - Planul Rațional de Dezvoltare (PND);

 • - I^lanu^^lațional de Acțiune pentru Protecția Mediului (PNAPM); :r;?P^^^ațional de Acțiune privind Schimbările Climatice (PNASC);

g^^G'G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;

 • - H.C.L Sector 2 nr. 111/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București;

- H.C.L. Sector 2 nr.32/21.02.2019 privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin.(4) și ari. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Studiul de oportunitate în forma revizuită privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București, prevăzut în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l Se aprobă modalitatea de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București, printr-o procedură concurențială de achiziție publică, organizată în condițiile legii.

Art.3 (1) Se aprobă asigurarea finanțării Serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, sortare și gestionare a deșeurilor menajere și similare, în limita competențelor prevăzute de lege pentru sectoarele Municipiului București, prin instituirea taxei de salubrizare si modalitatea de încasare a acesteia pentru toți utilizatorii, persoane fizice și juridice.

(2) Se aprobă documentația - cadru de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prevăzută în anexele nr. 2, 3, 4 și 5, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Documentația prevăzuta la alin, (2) poate fi modificată/completată in limita

1 J,^p"

recomandări;16ț<wrmulate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice conform legii, fără a fi n^es^fă^Whnerea spre aprobare Consiliului Local Sector 2.

Art.4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 179/13.11.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București și a modalității de gestiune a serviciului de salubrizare, își încetează aplicabilitatea.

Art.6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiHotArârea nr. 68

București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini exclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 68 /2019

STUDIUL DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI

DE SALUBRIZARE DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 2 al municipiului București

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTOR 2. MUNICIPIUL BUCUREȘTI întocmit de: S.C. Fichtner Environment S.R.L.

MARTIE 2019

pre neschimbare,

SECRETARL-

FICHTNER

ENVIRONMENT

Controlul Documentului

Client:

Primăria Sectorului 2, Municipiul București

Proiect:

Elaborarea Studiului de oportunitate privind Serviciul Public de

Salubrizare din Sectorul 2

Titlu:

Studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 2

întocmit:               Verificat:            Aprobat:

CONTROLUL SI REVIZUIREA ’

Specialist gestionarea deșeurilor și salubrizare

Expert economico-financiar

Expert Achiziții

Lider de echipa/ Responsabil de proiect

Lider de echipa/ Responsabil de proiect

V1

13/07/2017

17/07/2017

17/07/2017

V2

21/07/2017

24/07/2017

24/07/2017

V3

06/10/2017

V4

13/08/2018

15/08/2018

15/08/2018

V5

05/03/2019

06/03/2019

06/03/2019

V6

18/03/2019

19/03/2019

19/03/2019

CUPRINS
 • 1  INTRODUCERE

  • 1.1    Scopul studiului de oportunitate

  • 1.2    Obiectul delegării gestiunii

  • 1.3    Context legal

 • 2  ANALIZA DOCUMENTELOR STRATEGICE LA NIVEL NATIONAL Șl LOCAL

 • 3  SITUAȚIA ACTUALA PRIVIND SERVICIILE DE SALUBRIZARE

  • 3.1    Deșeuri municipale generate și colectate pe raza Sectorului 2

  • 3.2    Compoziția deșeurilor municipale

  • 3.3    Infrastructura existentă

   • 3.3.1     Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor municipale

   • 3.3.2    Salubrizare stradala

  • 3.4    Deficiențele actualului sistem

 • 4  ANALIZA CONTRACTULUI DE SALUBRIZARE EXISTENT

 • 5  PROIECȚIA CANTITĂȚII DE DEȘEURI ESTIMATE A FI GENERATE Șl

COLECTATE

 • 5.1    Proiecția cantitatilor de deșeuri municipale generate

  • 5.1.1 Proiecția generării deșeurilor menajere

 • 6.1.2 Proiecția generării deșeurilor similare

 • 5.1.3 Proiecția generării deșeurilor din piețe

 • 5.1.4 Proiecția generării deșeurilor stradale

 • 5.1.5 Proiecția generării fluxurilor speciale de deșeuri

  • 5.2    Proiecția compoziției deșeurilor municipale generate

  • 5.3    Estimarea cantităților de deșeuri municipale colectate

  • 5.4    Estimarea cantităților de deșeuri municipale sortate

  • 5.5    Integrarea serviciilor delegate în Sistemul de Management Integrat al

Deșeurilor al Municipiului București

 • 5.6    Atingerea țintelor impuse de legislația în vigoare

 • 6  ACTUALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ A SERVICIULUI DE

SALUBRIZARE

 • 7 COMPARAȚIE ÎNTRE GESTIUNEA DELEGATĂ Șl GESTIUNEA DIRECTĂ A

  SERVICIULUI.


.......................... 52

VIZAT

spre neschlmbare,

.....LJEcRetar,

FEZABILITATEA TEHNICA A DELEGĂRII

 • 8.1    Colectarea și transportul deșeurilor municipale

 • 8.1.1    Sistemul propus pentru colectarea și transportul deșeurilor

 • 8.1.2    Cantitati de deșeuri estimate a se colecta

 • 8.2    Activitatea de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în

stațiile de sortare

 • 8.3    Modalitatea de prestare a serviciului de salubrizare stradala

 • 8.3.1     Maturatul manual al carosabilului și trotuarelor

 • 8.3.2    Maturatul mecanizat al străzilor

 • 8.3.3     întreținerea curățeniei pe căile publice

 • 8.3.4    Colectarea deșeurilor abandonate de pe domeniul public

 • 8.3.5    Răzuitul rigolelor

 • 8.3.6    Stropitul carosabilului

 • 8.3.7    Spălatul carosabilului și a trotuarelor

 • 8.4    Modalitatea de prestare a serviciului de colectare a cadavrelor

 • 8.5    Modalitatea de prestare a serviciului de curatare și transport a zăpezii de

pe caile publice

 • 8.5.1     Prevenirea și combaterea poleiului

 • 8.5.2    îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și trotuare

 • 8.5.3    Transportul zăpezii de pe caile de comunicație

 • 8.5.4    Determinarea consumului specific pe mp al diferitelor substanțe antiderapante folosite pentru deszăpezire și combaterea poleiului... 69

 • 8.6    Estimarea tarifului unitar aferent fiecărei activități a serviciului de

salubrizare

 • 8.6.1     Estimarea tarifului pentru activitatea de colectare și transport a

deșeurilor menajere și similare

 • 8.6.2    Estimarea tarifului pentru activitatea de sortare a deșeurilor

municipale în stațiile de sortare

 • 8.6.3     Estimarea tarifului pentru activitatea de colectare și gestionare a

deșeurilor din construcții și desființări de la populație

 • 8.6.4    Estimarea tarifului pentru activitatea de măturat manual

 • 8.6.5    Estimarea tarifului pentru activitatea de măturat mecanizat

 • 8.6.6     Estimarea tarifului pentru activitatea de întreținere a curățeniei

 • 8.6.7    Estimarea tarifului pentru activitatea de colectare a deșeurilor de pe

domeniu! public

 • 8.6.8     Estimarea tarifului pentru activitatea de răzuit rigole

 • 8.6.9     Estimarea tarifului pentru activitatea de stropit carosabil

 • 8.6.10   Estimarea tarifului pentru activitatea de spălat carosabil

 • 8.6.11    Estimarea tarifului pentru activitatea de colectare și gestionare a

cadavrelor de animale de pe domeniul public

 • 8.6.12   Estimarea tarifului pentru activitatea de curățare și indepartare

manuala a zăpezii și ghetii de pe domeniul public

 • 8.6.13 Estimarea tarifelor orare pentru utilajele de deszăpezire

 • 8.7    Investiții necesare în domeniul salubrizării în Sectorul 2

 • 8.8   Dimensionarea umană a operatorului

 • 8.9    Implementarea instrumentului “Plătește pentru cât arunci"

 • 9  MECANISM FINANCIAR

  • 9.1    Modalitati de finanțare a serviciului de salubrizare

   • 9.1.1     Finanțarea serviciilor de salubrizare prin TAXĂ

   • 9.1.2    Finanțarea serviciilor de salubrizare prin TARIF

  • 9.2    Analiză comparativă: finanțarea serviciului de salubrizare prin taxă

versus finanțarea prin tarif

 • 9.3    Estimarea valorii tarifului/taxei de salubrizare la utilizatori

 • 10 FEZABILITATEA ECONOMICA A DELEGĂRII

  • 10.1   Costurile și veniturile previzionate

   • 10.1.1   Costurile pentru Colectarea separată și transportul separat al

deșeurilor municipale

 • 10.1.2   Costurile pentru sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor

similare în stațiile de sortare

 • 10.1.3   Costurile pentru colectarea și transportul deșeurilor provenite din

locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară șl/sau exterioară a acestora

 • 10.1.4   Costurile pentru maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor

publice

 • 10.1.5   Costurile pentru curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț. 113

 • 10.2   Matricea riscurilor pentru delegarea serviciului și pentru costul

comparativ de referința -

 • 10.3   Cuantificarea financiară a riscurilor

 • 10.4   Concluzii privind fezabilitatea economică a concesiunii

 • 11 FEZABILITATEA FINANCIARA A DELEGĂRII

  • 11.1   Accesibilitatea Concesiunii

  • 11.2   Previzionaroa tratamentului contabil

 • 12 ASPECTE REFERITOARE LA MEDIU

 • 13 ASPECTE SOCIALE

 • 14 CONDIȚII CONTRACTUALE

  • 14.1 Valoarea estimata a contractului

'...................1,;a-..........SprWteâhimbaro,

SECRETAR,

 • 15 PROIECȚII FINANCIARE ALE BUGETULUI PRIMĂRIEI SECTORULUI 2 PENTRU

DURATE DIFERITE ALE CONTRACTULUI DE SALUBRIZARE.

ANEXE

ANEXA 1 Proiecția populației sectorului 2 al Municipiului București

ANEXA 2 Determinarea costurilor pentru Colectarea separată și transportul

separat al deșeurilor municipale

ANEXA 3 Estimarea veniturilor din taxa de salubrizare

ANEXA 4 Determinarea costurilor pentru salubrizarea stradală, colectarea

cadavrelor de pe domeniul public și pentru activitea de deszăpezire 155

LISTA TABELE

Tabel 3-1: Evoluția cantităților de deșeuri municipale colectate (tone)

Tabel 3-2: Indicii de generare a deșeurilor (menajere și similare) în perioada 2014 - 2016

Tabel 3-3: Evoluția cantităților de deșeuri municipale valorificate (tone)

Tabel 3-4: Evoluția cantităților de deșeuri municipale eliminate (tone)

Tabel 3-5: Compoziția deșeurilor menajere și similare generate în Sectorul 2, 2014

Tabel 3-6: Echipamentele S.C. SUPERCOM S.A

Tabel 3-7: Cantitățile de deșeuri stradale colectate în perioada 2014 - 2016 (tone)

Tabel 5-1: Evoluția populației Sectorului 2 în perioada de planificare

Tabel 5-2: Evoluția indicatorului de generare a deșeurilor menajere în perioada de planificare

Tabel 5-3: Proiecția cantităților de deșeuri municipale estimat a fi generate la nivelul

Sectorului 2 al Municipiului București

Tabel 5-4: Proiecția cantităților de deșeuri voluminoase estimat a fi generate și colectate la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București

Tabel 5-5: Proiecția cantităților de deșeuri periculoase menajere estimat a fi generate și colectate la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București

Tabel 5-6: Proiecția cantităților de deșeuri din construcții și desființări de la populație estimat a fi generate și colectate la nivelul Sectorului 2

Tabel 5-7: Proiecția compoziției deșeurilor menajere și similare

Tabel 5-8: Proiecția compoziției deșeurilor din piețe

Tabel 5-9: Proiecția compoziției deșeurilor stradale.....

Tabel 5-10: Ratele de capturare a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor

Tabel 5-11: Cantități de deșeuri estimat a fi colectate separat, fără impurificare

Tabel 5-12: Cantități de deșeuri estimat a fi colectate separat, cu impurificare

Tabel 5-13: Cantități de deșeuri estimat a fi sortate

Tabel 5-14: Modul de atingere a ținte privind pregătirea pentru reutilizare și reciclare aferentă anului 2020

Tabel 6-1: Propuneri privind revizuirea indicatorilor de performanță a serviciului de salubrizare

Tabel 7-1: Gestiune Delegata versus Gestiune Directa

Tabel 7-2 Estimare a costurilor administrației publice locale a sectorului 2 pentru serviciul propriu de salubrizare

 • i----VIZAT

sproneschimbare

SECRETAR. | Tabel 8-1: Cantități de deșeuri estimat a fi colectate separat și transportate la instalațiile

de tratare

Tabel 8-2: Fondanți chimici utilizați pentru combaterea poleiului

Tabel 8-3: Materiale utilizate pentru combaterea zăpezii, gheții și a poleiului..

Tabel 8-4: Determinarea amortizării aferente utilajelor de deszăpezire..........

Tabel 8-5 Estimarea necesarului de material antiderapant pe campanie

Tabel 8-6: Determinare tarife orare deszăpezire

Tabel 8-7: Investiții necesare pentru prestarea activității de colectare, transport și sortare a deșeurilor menajere și asimilabile în Sectorul 2

Tabel 8-8: Investiții necesare pentru prestarea activității de salubrizare stradală și deszăpezire în Sectorul 2

Tabel 8-9: Personal necesar pentru prestarea activității de colectare și gestionare a deșeurilor în Sectorul 2

Tabel 8-10: Personal necesar pentru prestarea activității de salubrizare stradala în Sectorul 2

Tabel 8-11: Personal necesar pentru prestarea serviciului de iarna în Sectorul 2

Tabel 9-1: Avantajele și dezavantajele aplicării sistemului taxa versus tarif

Tabel 9-2; Evoluția prezumata a venitului disponibil a unei familii din decila 1 la nivelul Municipiului București și al nivelului maxim disponibil pentru salubrizare

Tabel 9-3: Evoluția prezumata a tarifului maxim pentru colectare și transport deșeuri municipale (tariful unic rezultat ca medie ponderata intre tariful pentru reciclabile și tariful

pentru restul deșeurilor municipale)

Tabel 9-4: Nivel maxim al taxei de salubrizare

Tabel 10-1: Estimarea costurilor aferente serviciului ce va fi delegat ■ pentru colectarea separata și transportul deșeurilor municipale

Tabel 10-2 : Estimarea costurilor aferente serviciului ce va fi delegat - pentru sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat în stații de sortare

Tabel 10-3: Estimarea costurilor pentru maturatul, spălatul, stropitul și întreținerea cailor publice, pe operații

Tabel 10-4: Estimarea costurilor pentru maturatul, spălatul, stropitul și întreținerea cailor publice, pe operații (spălat fără detergent)

Tabel 10-5: Estimarea costurilor pentru curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț

Tabel 10-6: Matricea riscurilor pentru delegarea serviciului și pentru costul comparativ de referință

Tabel 14-1: Valoarea estimata a contractului de delegare (valoarea maxima)

Tabel 14-2: Valoarea estimata a contractului de delegare (valoarea recomandata)


vfli

Tabel 15-1: Proiecții ale bugetului de salubrizare al Primăriei Sectorului 2, în condițiile unor durate diferite ale contractului de delegare

LISTA FIGURI

Figura 3-1: Evoluția cantitatilor de deșeuri colectate în perioada 2014 - 2016

Figura 3-2: Evoluția indicilor de generare a deșeurilor în perioada 2014 - 2016

Figura 3-3: Evoluția deșeurilor valorificate pe tipuri de deșeuri, %

Figura 5-1: Fluxul preconizat al deșeurilor municipale în sectorul 2

Figura 9-1: Schema funcțională a sistemului cu taxă

Figura 9-2 : Schema funcțională a sistemului cu TARIF

VIZAT spre ri&scliimbare.

LISTA ABREVIERI

ANPM

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

ANRSC

Agenția Națională de Reglementarea a Serviciilor Comunitate de Utilități Publice

APM

Agenția pentru Protecția Mediului

CGMB

Consiliul General al Municipiului București

DEEE

Deșeuri din echipamente electrice și electronice

MP București

Mașter Planul pentru. Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor la nivelul Municipiului București

PGD

Planul privind Gestionarea Deșeurilor

PNGD

Planul Național privind Gestionarea Deșeurilor

PRGD

Plan Regional de Gestionare a Deșeurilor

SMID

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor

TMB

Tratare Mecano-Biologică

1 INTRODUCERE

 • 1.1 Scopul studiului de oportunitate

Obiectul prezentului studiu îl reprezintă fundamentarea necesității și oportunității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pe teritoriul Sectorului 2 al Municipiului București.

Elaborarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare are ca obiectiv:

 • •  dimensionarea tehnică și umana a viitorului operator al serviciului de salubrizare;

 • •  dimensionarea parametrilor de performanța și costurile necesare pentru realizarea unui serviciu de calitete;

 • •  identificarea investițiilor necesare din punctul de vedere al serviciului de salubrizare, la nivelul Sectorului 2;

 • •   stabilirea condițiilor contractuale inclusiv perioada de amortizare a investițiilor ce se vor realiza.

Concret, conform caietului de sarcini, Studiul de Oportunitate va răspunde următoarelor obiective:

 • •  Actualizarea indicatorilor de performanta ai serviciului de salubrizare;

 • •   Fundamentarea tarifelor tuturor operațiilor de salubrizare;

 • •  Fundamentarea valorii taxei de salubrizare;

 • •  Determinarea consumului specific pe mp al diferitelor substanțe antiderapante folosite pentru deszăpezire și combaterea poleiului;

 • •  Analizarea comparativă gestiune delegata - gestiune directă;

 • •   Determinarea investițiilor necesare în domeniul salubrizării în Sectorul 2;

 • •  Dimensionarea materiala și umana a operatorului ( operatorilor) de salubrizare în funcție de condițiile specifice ale Sectorului 2;

 • •   Elaborarea proiecțiilor financiare ale bugetului Primăriei Sectorului 2 în condițiile unor durate diferite ale contractului de salubrizare.

 • 1.2 Obiectul delegării gestiunii

  arii de

  spre neschlmbare,

  SECRETAR,


Activitățile serviciului de salubrizare, care fac obiectul deleg

ji' r. = -1


 • •  colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • •  sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • •  colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • •   maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • •  curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • •  colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare,

Activitățile viitorului serviciu de salubrizare enumerate mai sus, sunt în conformitate cu prevederile art. 2, alin 3 ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Categoriile de deșeuri care fac obiectul prezentului Studiu de Oportunitate și a contractului de delegare ce va fi încheiat cu viitorul operator sunt:

 • •  deșeurile municipale și deșeurile similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții (deșeuri menajere, deșeuri reciclabile - hârtie, carton, sticlă, plastic și metal deșeuri biodegradabile, deșeuri voluminoase și deșeuri periculoase menajere);

 • •   deșeuri din construcții și desființări provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • •  deșeuri stradale.

 • 1.3 Context legal

Realizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare reprezintă o cerință obligatorie conform prevederilor legale. Acesta este un studiu cuprinzător care reprezintă baza pentru luarea deciziilor ulterioare ale Autorității Contractante. Calitatea studiului are un impact direct asupra șanselor, de realizare ale unui proiect de succes. Conținutul cadru al Studiului este prezentat în legislație.

SefvicÎLirde salubrizare_este reglementat atât prin norme generale - Legea serviciilor cotau pjtare 'ide. u/ilităti publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările si completările

ulterioare, cât și prin norme speciale - Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicata.

în continuare este prezentată baza legală pentru delegarea serviciilor de salubrizare.

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Acest act asigură cadrul legislativ și instituțional unitar în domeniul serviciilor publice din România cu privire la obiectivele, competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare pentru înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilități publice

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Aceste act stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul funcționarii serviciului public de salubrizare al localităților; se aplica serviciului public de salubrizare al comunelor, orașelor și municipiilor, județelor șt al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitara având ca obiectiv serviciile de salubrizare.

Ordin nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare al localităților

Ordin nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al localităților

Ordin nr. 109/2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

Ordin nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților.

Ordin nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

Hotărârea 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.

H.C.G.M.B. nr. 353/2009 privind aprobarea Planului de gestionare a deșeurilor în Municipiul București;

““VTZĂT“........

.          spre ne schimba re,.     s

........................"            SECRETAR,

H.C.G.M.B nr.119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București;

Hotărârea C.G.M.B. privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București.

H.C.G.M.B nr.120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

H.C.G.M.B nr.121/2010 privind unele masuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

H.C.G.M.B nr.122/2010 privind masuri și acțiuni pentru organizările de șantiere de construcții și desființări din Municipiul București cu modificările și completările ulterioare;

H.C.G.M.B nr.123/2010 privind unele masuri de asigurare a salubrizării prin spălare cu jet de apa sub presiune a carosabilului și trotuarelor, cu modificările și completările ulterioare;

H.C.G.M.B nr.283/2010 privind colectarea selectiva a deșeurilor în Municipiul București;

H.C.G.M.B nr.296/2006 privind aprobarea punctelor de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și electrice;

H.C.G.M.B nr.107/2012 privind acordarea Permisului de lucru pentru vehiculele care colectează deșeurile menajere de pe raza Municipiului București;

H.C.G.M.B nr.107/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitarii deșeurilor municipale din Municipiul București;

H.C.G.M.B nr.109/2012 privind colectare separate a deșeurilor de către persoanele fizice și asociațiile de locatari/proprietari din Municipiul București;

H.C.G.M.B nr.12/2013 privind colectarea separate a dozelor de aluminiu în instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București.

Serviciile comunitare de utilități publice sunt definite ca totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale cu privire la:

» alimentarea cu apa;

 • *  canalizarea și epurarea apelor uzate;

 • •  colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;

alimentarea cu energie termica în sistem centralizat;


 • •   salubrizarea localităților;

 • •   iluminatul public;

 • •   transportul public local de călători.

Participanții la realizarea serviciilor comunitare de utilități publice sunt:

 • •   autoritățile administrației publice locale;

 • •   utilizatorii serviciilor comunitare de utilități publice;

 • •   operatorii serviciilor comunitare de utilități publice;

 • •  A N.R.S.C.

Serviciile comunitare de utilități publice implică procese care au ca rezultat producerea de deșeuri și poluarea mediului, cu un impact asupra mediului; la realizarea serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protecției și conservării acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile.

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și legislația secundară pune accent pe necesitatea protecției mediului înconjurător și obținerea tuturor autorizațiilor, licențelor și avizelor de mediu cerute de lege.

Legea nr. 51/2006 este legea fundamentala a serviciilor comunitare de utilități publice și reglementează activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționarii serviciului public de salubrizare a localităților și se aplica serviciului public de salubrizare a localităților, înființat și organizat la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare.

Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale și se înființează, organizează și gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanta economico - sociala a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare a acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

Legislația în domeniul achizițiilor publice:

 • •  Legea 98/2016 privind achizițiile publice

 • •  Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

VIZAT spre iieschimhare,

SECRETAR,.......'

Hotărârea Guvernului nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016

HG 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

 • 2 ANALIZA DOCUMENTELOR STRATEGICE LA NIVEL NATIONAL SI LOCAL

Documentele strategice naționale de gestionare a deșeurilor, prin care se asigură implementarea în România a politicii Uniunii Europene în sectorul deșeurilor, cuprind două instrumente de bază:

 • •  Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor - este cadrul care stabilește obiectivele României în domeniul gestionarii deșeurilor;

 • •  Planul Național de Gestionare a Deșeurilor - reprezintă planul de implementare a strategiei și conține detalii referitoare la acțiunile ce trebuie întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei, la modul de desfășurare a acestor acțiuni, inclusiv termene și responsabilități.

Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 (SNGD), aprobată prin HG 870/2013, stabilește politica și obiectivele strategice ale României în domeniul gestionarii deșeurilor, pe termen scurt (până în 2015) și mediu (până în 2020), și propune cadrul de măsuri care să asigure trecerea de la modelul actual de dezvoltare bazat pe producție și consum la un model bazat pe prevenirea generării deșeurilor șl utilizarea materiilor prime din industria de valorificare, asigurând astfel prezervarea resurselor naturale naționale, creând premisele reconcilierii imperativelor economice și de mediu.

Prioritățile României în ceea ce privește gestionarea și prevenirea deșeurilor, stabilite prin SNGD sunt:

 • •   prioriiizarea eforturilor în domeniul gestionării deșeurilor în linie cu ierarhia deșeurilor;

 • •  dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deșeuri și reutilizarea, promovând utilizarea durabilă a resurselor;

 • •   creșterea ratei de reciclare și îmbunătățirea calității materialelor reciclate, lucrând aproape cu sectorul de afaceri și cu unitățile și întreprinderile care valorifică deșeurile;

 • •  promovarea valorificării deșeurilor din ambalaje, precum și a celorlalte categorii de deșeuri;

 • •  reducerea impactului produs de carbonul generat de deșeuri;

 • •  încurajarea producerii de energie din deșeuri pentru deșeurile care nu pot fi reciclate;

 • •  organizarea bazei de date la nivel național și eficientizarea procesului de monitorizare;

 • •  implementarea conceptului de „analiză a ciclului de viață" în politica de gestionare a deșeurilor.

De asemenea, se dorește îmbunătățirea serviciilor către populație și sectorul de afaceri prin:

 • •   încurajarea investițiilor verzi;

 • •  susținerea inițiativelor care premiază și recompensează populația care reduce, reutilizează și reciclează deșeurile din gospodării;

 • •  colaborarea cu autoritățile administrației publice locale pentru creșterea eficienței și calității deșeurilor colectate, făcându-le mai ușor de reciclat;

 • •  colaborarea cu autoritățile administrației publice locale și sectorul de afaceri pentru îmbunătățirea sistemelor de colectare a deșeurilor.

Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) este elaborat pe baza Strategiei Naționale de Gestiune a Deșeurilor și a datelor referitoare la deșeuri, precum și a necesităților identificate în planurile județene de gestionare a deșeurilor elaborate de autoritățile teritoriale de protecția mediului.

Scopul realizări Planului Național de Gestionare a Deșeurilor este de a dezvolta un cadru general propice gestionării deșeurilor la nivel național cu efecte negative minime asupra mediului.

Principalele obiective al procesului de planificare sunt caracterizarea situației actuale în domeniu (cantități de deșeuri generate și gestionate, instalații existente), identificarea problemelor care cauzează un management ineficient al deșeurilor și al soluțiilor aplicabile, precum și identificarea necesităților investiționale în acest sector.

Planul Național de Gestionare a Deșeurilor a fost aprobat prin HG 942/2017 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 bis din 5 ianuarie 2018.

în continuare sunt prezentate principalele obiectivele privind gestionarea deșeurilor municipale pentru perioada de planificare 2017-2025:

 • •  Gradul de acoperire cu serviciul de salubrizare să fie 100% la nivel național, atât în mediul urban cât și în mediul rural;

 • •  Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor reciclabile municipale (inclusiv pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale) la 50% până în anul 2020;

 • •  Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale (inclusiv pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale) la

.......  ...........50% până în anul 2025;

' : ■■ ■ ■ f

«' Recucerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale;

 • •  Interzicerea la depozitare a deșeurilor municipale colectate separat;

 • •  Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare;

 • •  Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale;

 • •  Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme;

 • •  Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere;

 • •  Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor voluminoase;

 • •   încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea biodeșeurilor (compostare și digestie anaerobă).

Conform PNGD, pentru perioada de planificare 2017-2025, necesarul de investiții publice pentru Municipiul București este estimat la 303,859 milioane Euro, sumele fiind defalcate astfel:

Colectare și transport - 56,081 milioane EURO, din care:

 • •  deșeuri reziduale -18,365 milioane Euro;

 • •  colectare separată deșeuri reciclabile - 22,820 milioane Euro;

 • •  colectare separată biodeșeuri - 14,896 milioane Euro.

Instalații noi propuse a se realiza la nivelul Municipiului București -- 195,552 milioane Euro, din care:

 • •  digestie anaerobă (capacitate 190.000 tone/an) - 74,200 milioane Euro;

 • •  tratare termică cu valorificare energetică (175.000 tone/an) - 121,352 milioane

Euro.              '

Depozite noi I Extinderea depozitelor existente ~ 19,907 milioane Euro.

Alte cheltuieli - 32,319 milioane Euro.

Aproximativ 40% din investițiile estimate pentru perioada 2017-2025 pentru Municipiul București sunt destinate construirii instalației de tratare termică cu valorificare energetică, iar 24% sunt destinate construirii instalației de digestie anaerobă.

Planurile Regionale de Gestionare a Deșeurilor (PRGD) au fost elaborate în anul 2006, de către fiecare Agenție pentru Protecția Mediului în colaborare cu reprezentanții autorităților administrației publice locale și județene. Planurile au fost aprobate prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului integrării europene nr. 1364/1499/2006 și prevăd obiective în ceea ce privește gestionarea deșeurilor municipale și a fluxurilor specifice pentru perioada 2007-2013. Obiectivele pentru Municipiul București se regăsesc în Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor pentru Regiunea 8.

Pe baza PRGD Regiunea 8 București - Ilfov, Primăria Municipiului București împreună cu APM București au elaborat în perioada 2007-2008 Planul de Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București. Acest Plan este în curs de revizuire pentru următoarea perioadă de planificare, în prezent fiind în procedură de evaluare strategică de mediu în vederea obținerii avizului de mediu, conform prevederilor legale. Acest plan se referă la deșeurile municipale și fluxurile speciale de deșeuri. Spre deosebire de PRGD, Planul de Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București cuprinde măsuri concrete, fiind identificate investițiile care trebuie să fie realizate în perioada de planificare, astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor și a țintelor stabilite.

Alte documente de planificare existente în domeniul protecției mediului care conțin obiective privind gestionarea deșeurilor sunt:

 • •  Planul Național de Dezvoltare;

 • •   Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului;

 • •   Planul Național de Acțiune privind Schimbările Climatice.

Planul Național de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care România încearcă să recupereze cât mai rapid disparitățile de dezvoltare socio- economică față de Uniunea Europeană. Perioada de planificare este 2007 -2013.

în urma analizei situației curente a României, au fost identificate 6 priorități naționale de dezvoltare, prioritatea nr. 3 fiind „protecția și îmbunătățirea calității mediului".

Obiectivul global al acestei priorități îl constituie protejarea și îmbunătățirea calității mediului, în conformitate cu nevoile economice și sociale ale României, conducând astfel la îmbunătățirea semnificativă a calității vieții prin încurajarea dezvoltării durabile.

Obiectivele specifice sunt:

 • •   îmbunătățirea standardelor de viață prin asigurarea serviciilor de utilități publice în sectoarele apă și deșeuri, la calitatea și în cantitatea necesară;

 • •  îmbunătățirea calității mediului, vizând, în special, conformarea cu Directivele relevante ale Uniunii Europene.

în vederea atingerii obiectivelor mai sus menționate au fost implementate proiecte care au ca obiectiv dezvoltarea sistemelor integrate de deșeuri în regiunile/județele mat puțin dezvoltate și punerea în practică a ierarhiei opțiunilor pentru gestionarea deșeurilor.

Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului (PNAPM) este un instrument de implementare a politicilor din domeniu, prin promovarea, susținerea și urmărirea realizării celor mai importante proiecte cu impact semnificativ asupra mediului în vederea aplicării și respectării legislației naționale și europene. PNAPM conține un portofoliu de proiecte prioritare a păror implementare duce la atingerea obiectivelor planificării.

. ■ ;

Planul Național de Acțiune privind Schimbările Climatice (PNASC) a fost elaborat în anul 2006 pe baza Strategiei Naționale privind Schimbările Climatice. Perioada planificată este 2006 - 2007. Obiectivul principal al PNASC a fost reprezentat de reducerea gazelor cu efect de seră rezultate din activitățile antropice. Depozitele de deșeuri reprezintă o sursă importantă de emisii de gaze cu efect de seră (mai ales metan). Una dintre măsurile (6.6) care au fost aplicate în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră: promovarea recuperării energiei prin închiderea depozitelor de deșeuri neconforme și încurajarea utilizării potențialului energetic al gazelor de haldă.

PNASC a fost revizuit, o primă versiune1 fiind deja accesibilă pe site-ul Ministerului Mediului, perioada de planificare fiind 2016-2020.

Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, aprobata prin HCGMB nr. 82/2015. Conform acestei strategii (secțiunea II.2), obiectivele specifice privind serviciul public de salubrizare sunt:

 • •  Prevenirea și valorificarea deșeurilor în vederea decuplării creșterii cantităților de deșeuri de creșterea economică;

 • •   Eliminarea depozitării necontrolate;

 • •  îndeplinirea țintelor propuse, cu accent pe țintele referitoare la depozitarea deșeurilor biodegradabile; o atenție deosebită trebuie să se acorde în continuare țintelor referitoare la deșeurile de ambalaje și la deșeurile electrice și electronice; asigurarea de investiții pentru infrastructura necesară redirecționării deșeurilor biodegradabile de la depozitare;

 • •  îndeplinirea obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităților de deșeuri depozitate la depozitele de deșeuri, prin măsuri de colectare separată și valorificare materială sau energetică;

 • •  Colectarea separată și transportarea către instalațiile de valorificare a deșeurilor pe 2 fracții: umedă și uscată, iar fracția uscată se face pe următoarele tipuri de deșeuri: hârtie-carton, plastic, metal și sticlă;

 • •  Implementarea de sisteme de colectare separată la asociațiile de proprietari, case individuale, ansamblurile rezidențiale. Aceste sisteme vor fi specifice fiecărei forme de organizare;

 • •  Modificări legislative necesare pentru îmbunătățirea calității serviciului public de salubrizare;

 • •   Serviciul de salubrizare integrat și unitar la nivel de sector și unitar la nivel de Municipiu București;

 • •   Stabilirea obligațiilor și drepturilor persoanelor fizice și juridice privind serviciul public de salubrizare;

 • •  Stabilirea condițiilor de desfășurare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;

 • •  Conștientizarea și stimularea populației pentru colectarea separată a deșeurilor și reducerea lor;

 • •  Asigurarea activităților de salubrizare stradală, precum și activitatea de deszăpezire și combatere a poleiului pe toate arterele din municipiul București.

Conform Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, pentru atingerea obiectivelor și țintelor în domeniul deșeurilor, în Municipiul București este necesară realizarea următoarelor investiții:

 • •  Instalație pentru incinerarea deșeurilor municipale cu cogenerare de înaltă eficiență;

 • •   Instalație pentru tratarea termică a deșeurilor periculoase (inclusiv deșeuri medicale);

 • •  Implementarea sistemului de colectare integrată a deșeurilor municipale;

 • •   Instalație de tratare a deșeurilor din construcții și desființări;

 • •  Stații de tratare biodeșeuri cu obținere de energie;

 • •   Stații de sortare a deșeurilor reciclabile.

 • 3 SITUAȚIA ACTUALA PRIVIND SERVICIILE DE SALUBRIZARE

  • 3.1 Deșeuri municipale generate și colectate pe raza Sectorului 2

Sectorul 2 este situat în partea de nord-est a Bucureștiului, cu prelungiri în zona Ilfovului, având ca vecinătate la vest, sectorul 1, iar la est și sud-est sectorul 3, desfâșurând-se pe o suprafața de 32 km2. Conform datelor statistice, la 01.01.2016 sectorul 2 avea o populație de 374,647 locuitori.

Tipurile de deșeuri care fac obiectul studiului și codurile aferente în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor, sunt următoarele:

 • •   deșeuri municipale și similare din comerț, industrie, instituții inclusiv fracțiile colectate separat (ex. deșeuri voluminoase, deșeuri menajere periculoase) - cod 20; ’ '

 • •  deșeurile de ambalaje municipale colectate separat - cod 15 01;

 • •  deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioara și/sau exterioara - cod 17.

Pentru a reda o imagine de ansamblu asupra cantităților de deșeuri generate în perioada 2014-2016 în sectorul 2 al Municipiului București și a modului de gestionare a acestora, au fost utilizate informații furnizate de operatorul ce prestează serviciile de salubrizare în sectorul 2, respectiv S.C. SUPERCOM S.A. în urma analizării și prelucrării tuturor informațiilor furnizate de S.C. SUPERCOM S.A,, s-au obținut următoarele rezultate;
Total deșeuri (menajere și similare) colectate în amestec și separat

Deșeuri colectate în amestec de la populație

Deșeuri similare colectate în amestec (comerț, industrie, instituții)

Deșeuri municipale (menajere și similare) colectate separat, din care: hârtie și carton

Sticla

plastic și metal

Deșeuri din piețe

Deșeuri stradale, din care:


20 01

15 01


604486


20 03 02

20 03 03


477

127

24.845182

745

26.306


362

ÎÎ7

608

23.368în figura de mai jos se poate observa o ușoara tendință crescătoare a cantităților de deșeuri (menajere și similare) colectate în amestec și separat de operatorul de salubritate, în perioada 2014-2016.

Figura 3-1: Evoluția cantităților de deșeuri colectate în perioada 2014 - 2016

Deșeuri colectate, tone
2014          2015


2016      An


Sursa: prelucrare date S. C. SUPERCOM S.A.

în continuare este prezentata evoluția indicilor de generare pentru deșeurile menajere și pentru deșeurile similare, indici care au fost calculați luând în considerare populația deservita de operatorul de salubritate și cantitățile de deșeuri (menajere și similare) colectate pentru anii 2014, 2015 și 2016. Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel 3-2: Indicii de generare a deșeurilor (menajere și similare) în perioada 2014 - 2016

Indice generare deșeuri menajere

0,69

0,63

0,69

Indice generare deșeuri similare

0,14

0,14

0,18

Ponderea deșeurilor similare fata de deșeurile menajere

0,17

0,24

0,21

Swrsa: Prelucrare date S.C. SUPERCOM S.A.

în ceea ce privește indicii de generare, atât pentru deșeurile menajere cat și pentru .deșeurile similare, evoluția acestora este prezentată în figura de mai jos.

Figura 3-2: Evoluția Indicilor de generare a deșeurilor în perioada 2014 - 2016

Pe lângă deșeurile menționate mai suș, s-au colectat și deșeuri din construcții și desființări provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioara și/sau exterioara a acestora, cantitatea maxima (2292,1 tone) fiind înregistrata în anul 2015.

Valorificarea deșeurilor pe raza sectorului 2 a municipiului București este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabel 3-3: Evoluția cantităților de deșeuri municipale valorificate (tone)

5.687

Total deșeuri (menajere și similare) colectate în amestec și separat

5.519

2.537

1

Deșeuri colectate în amestec de la populație

20 03 01

5,103

4.746

2.082

2

Deșeuri similare colectate în amestec (comerț, industrie, instituții)

20 03 01

0

0

0

3

Deșeuri municipale (menajere și similare) colectate separat, din care:

'20 01

15 01

583

770

454

hârtie și carton

465

540

350

Sticla

0

34

7

plastic și metal

118

196

97

5

Deșeuri din piețe

20 03 02

1

3

1

6

Deșeuri stradale, din care

20 03 03

0

0

0

7

Deșeuri abandonate

0

0

0

8

Voluminoase

0

0

0

9

Periculoase

0

0

0

Sursa: S.C. SUPERCOM S.A.

în figura de mai jos este prezentată analiza procentuală a valorificării pe tipuri de deșeuri pentru anii 2014, 2015 și 2016.

Figura 3-3: Evoluția deșeurilor valorificate pe tipuri de deșeuri, %Sursa: prelucrare date S.C. SUPERCOM S,A.

Se observă din figura de mai sus că în anul 2015 deșeurile din hârtie și carton au fost valorificate în procent de 104,1%, iar deșeurile de plastic și metal în procent de 107,1%, Diferențele de 4,1%, respectiv 7,1% reprezintă faptul că în anul 2015 s-au făcut eforturi de a valorifica și cantități din stocurile anilor anteriori. în anul 2015 deșeurile de sticlă au fost valorificate în totalitate. Este de remarcat faptul că în perioada 2014 -2016 deșeurile din hârtie și carton, plastic, metal și sticlă, colectate separat, au fost valorificate peste 90%. Dar, luând în calcul toate cantitățile de deșeuri (menajere și similare) colectate în amestec și separat, constatăm că valorificarea este nesemnificativă, având următoarele valori procentuale:

 • •  în anul 2014 -5,4%;

 • •  în anul 2015 - 29,1%;

 • •  în anul 2016 - 2,3%.

în tabelul de mai jos este prezentată situația privind eliminarea deșeurilor pentru perioada 2014-2016, în sectorul 2 al municipiului București.


1

1

Deșeuri colectate în amestec de la populație

20 03 01

61.755

57.058

65.143

2

Deșeuri similare colectate în amestec (comerț, industrie, instituții)

20 03 01

13.671

19.517

17.922

3

Deșeuri municipale (menajere și similare) colectate separat, din care:

20 01

1501

0

0

0

hârtie și carton

0

0

0

Sticla

0

0

0

plastic și metal

0

0

0

4

Deșeuri din grădini și parcuri

20 02 01

0

0

0

5

Deșeuri din piețe

20 03 02

49

737

606

6

Deșeuri stradale, din care

20 03 03

24.845

26.306

23.368

7

Deșeuri abandonate

11.314

14.417

1.999

8

Voluminoase

9

Periculoase

Sursa: S.C. SUPERCOM S.A.

Luând în calcul toate cantitățile de deșeuri (menajere și similare) colectate în amestec și separat, eliminarea are următoarele valori procentuale:

 • •  în anul 2014 - 94,5%;

 • •  în anul 2015 - 94,6%;

 • •  în anul 2016 - 97,5%.

După cum se observă, în continuare se practică eliminarea deșeurilor în detrimentul proceselor de reciclare și valorificare, problemă care se menține și la nivel național, nu doar pentru sectorul 2 al municipiului București.

 • 3,2 Compoziția deșeurilor municipale

Compoziția deșeurilor municipale generate pe teritoriul sectorului 2 a fost determinată luând în considerare următoarele seturi de date disponibile:

 • •  determinările de compoziție a deșeurilor menajere realizate de actualul operator de salubrizare în vara anului 2016;

 • •  date privind compoziția deșeurilor municipale identificate în documentele de planificare (și nu numai) analizate - PGD Municipiul București varianta draft (realizat în anul 2015, cuprinde date medii la nivelul Bucureștiului aferente anului 2013), Starea mediului în municipiul București (document realizat în anul 2015, cuprinde date medii la nivelul Bucureștiului aferente anului 2013) și PNGD varianta draft (document realizat în anul 2017, cuprinde date medii la nivel național aferente anului 2014).

Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel 3-5: Compoziția deșeurilor menajere și similare generate în Sectorul 2, 2014

Hârtie și carton

16,5

Metale

1,5

Plastic

10

Sticlă

7,5

Lemn

1

Biodeșeuri

54

Textile

5

Voluminoase

1

Alte deșeuri

3,5

Total

100

Sursa: estimare Consultant, pe baza datelor furnizate

 • 3.3 Infrastructura existentă

Prin definiție, serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreuna cu mijloacele de colectare șl transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare sistem de salubrizare, Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubritate, precum:

 • •  puncte teritoriale de colectare și preselectare a deșeurilor;

 • •   grupuri de salubritate;

 • •   stații de transfer;

 • •   construcții și instalații destinate sortării, neutralizării, valorificării și depozitarii deșeurilor;

 • •  baze de întreținere a autovehiculelor de salubritate - centre teritoriale de colectare și reciclare a materialelor;

 • •   puncte teritoriale privind activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condițiile Legii nr. 51/2006, prin următoarele modalitati:            --------....

gestiune directa;

gestiune delegata.

Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitara, după caz, în conformitate cu strategiile și programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localități/sector, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Operatorul serviciilor de salubrizare care are contract de prestări servicii pentru sectorul 2 este S.C. SUPERCOM S.A. (contract pentru achiziția serviciului de salubrizare nr. 1128/25.10.1999 încheiat cu Primăria Municipiului București și actele adiționale aferente încheiate cu Primăria Sectorului 2).

Activitățile prestate de S.C. SUPERCOM S.A. sunt:

 • •  colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și asimilate acestora de la persoanele fizice și asociații de locatari;

 • •  dotarea clienților cu europubele;

 • •  colectarea și transportul deșeurilor voluminoase de la populație;

 • •   curățarea cailor publice;

 • •  deszăpezirea (combaterea poleiului și îndepărtarea gheții și a zăpezii);

 • •  colectaree (preselectarea) diferențiata a materialelor recuperabile.

 • 3.3.1 Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor municipale

în sectorul 2 al Municipiului București colectarea deșeurilor se face preponderent în amestec, colectarea separata reprezentând cel mult 0,5% pentru anul 2016 (514,55 tone2). Colectarea separata a fost realizata în special pentru deșeurile reciclabile. Pe raza sectorului 2 al municipiului București există 63 puncte de colectare separată pentru deșeuri reciclabile. Dintre acestea toate dețin recipiente de colectare pentru hârtie și carton și plastic și doar 29 de puncte sunt dotate cu recipiente pentru colectarea deșeurilor de sticlă.

Pentru eficientizarea activităților prestate de S.C. SUPERCOM S.A. și pentru a avea un control mai bun asupra prestației serviciilor, sectorul 2 a fost împărțit în 20 de zone, fiecare zona fiind deservita de o autospeciala compactoare și o echipa de lucru.

Activitatea de precolectare, colectare, transport și depozitare reziduuri solide menajere se desfășoară în cadrul Sectorului menajer din cadrul departamentului Salubrizare Urbană.

2 AMRSP - Secțiunea III - Raportul de monitorizare si evaluare a Serviciului Intearalde-Salubrizare Locaja (01.01.2016-31.12.2016)                       ’                        , VIZAT

VIZAT


spre neschhnbarel

SECRETAR,

Ritmul de colectare a deșeurilor menajere de la asociațiile de proprietari și locuințe individuale este de minim doua ori pe săptămâna, în zilele stabilite de comun acord cu beneficiarii prin contract,

în sectorul 2 deșeurile reziduale se ridica din poarta în poarta, asociațiile de proprietari scot pubelele din ghene în zilele de ridicare. S.C. SUPERCOM S.A. a încheiat contracte cu un număr de 2.086 asociații de locatari/proprietari și 25.512 case individuale. Un număr de 79 asociații de proprietari și aproximativ 100.000 persoane nu au contracte cu S.C. SUPERCOM S.A.           '

în perioada 01.11.2010 - 31.12.2012, S.C. SUPERCOM S.A. a achiziționat și pus în funcțiune Uzina de sortare/pretratare deșeuri solide municipale cu o capacitate de procesare de 125.000 tone/an.

Pentru realizarea serviciului de salubrizare în sectorul 2, societatea deține instrumente și utilaje/echipamente de lucru, după cum sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel 3-6: Echipamentele S.C. SUPERCOM S.A,

Instrumente de lucru:

europubele de 120 litri - 17979 buc.

europubele de 240 litri - 43344 buc.

containere de 1,1 mc

containere de 4 - 32 mc

Perii

maturi sorg

Sacui                         '

Racuri

Lopeți

Târnăcoape

Utilaje/echipamente:

autospeciale compactoare tip Mercedes Benz

autospeciale compactoare tip MÂN

autospeciale compactoare tip Iveco

autostropitori Iveco

autospeciale compactoare tip Mazzochia

autostropitori MAN

autostropitori Mercedes

automăturători Mercedes Benz

automăturători HAKO

autobasculante Mercedes

Autovidanje

autospeciale cu platforma și macara

autotren cu semiremorca

autotren cu semiremorca cisterna pentru combustibil

Autoutilitare

Autogredere                                                                        |

autospeciale pentru încărcat zăpadă

autospeciale cu plug tip RANGERS

autoatelier mobil

Autoturisme

Autoremorca

încărcător frontal

Motostivuitor

tractoare

instalații pentru împrăștiat material antiderapant

Pluguri

Remorci

gredere tractate

Sursa: Raportul de monitorizare și evaluare a Serviciului Integrat de Salubrizare Locala 2016

Pentru depozitarea deșeurilor voluminoase, S.C. SUPERCOM S.A. pune la dispoziția asociațiilor de proprietari și locuințelor individuale, la solicitarea acestora, containere de 4,7 mc și 10 mc.

Activitatea de colectare separată a deșeurilor desfășurata de S.C. SUPERCOM S.A, urmărește realizarea următoarelor obiective specifice:

 • •  creșterea calității deșeului colectat separat și scăderea treptata a gradului de impurificare a fracțiilor colectate separat;

 • •  crearea și monitorizarea unui sistem eficient de colectare separată;

 • •  introducerea tuturor unităților școlare în sistemul de colectare separată;

 • •  implicarea agenților economici în proiecte în care consumatorii sa fie determinați sa returneze ambalajele refolosibile;

 • •  scăderea cantității de deșeuri eliminate prin depozitare;

 • •  implicarea tuturor potențialilor producători de deșeuri în sistemul de colectare separată.

Sistemul de colectare separată a DEEE-urilor a fost implementat pe raza sectorului 2, autoritățile fiind implicate activ în desfășurarea acestei activități. Primăria Sector 2 a înființat și organizat doua centre de colectare separată destinate DEEE-urilor (zona Obor - str. Ion Heliade Rădulescu, zona Pantelimon - str, Baicului).

Pentru tratarea deșeurilor biodegradabile, respectiv deșeurilor verzi din parcuri și grădini precum și deșeuri organice generate de agenți economici (piețe, restaurante), în municipiul București există următoarele instalații:

•   1 stație de prelucrare și tocare a materialelor vegetale cu o capacitate de 10.000

t/an aparținând Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București;

1 stație tratare deșeuri biodegradabile cu o capacitate de 40.000 t/an, situată în

VIZAT 1 spie neschimbat —SECRETAR, incinta depozitului pentru deșeuri nepericuloase operat de SC IRIDEX Group Import Export SRL.

Pentru tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat, în prezent, există 8 stații de sortare ce deservesc municipiul București2, respectiv:

 • •  Stație de sortare și tratare a deșeurilor colectate în amestec aparținând S.C. URBAN RÂMNICU VALCEA S.A., cu o capacitate de 150.000 t/an și maxim 100.000 t/an, Stația este prevăzută cu două linii de procesare:

o linie pentru separarea deșeurilor care se valorifică prin reciclare;

o linie pentru deșeurile care nu se pot valorifica prin reciclare, dar care se tratează mecanic în vederea valorificării energetice.

 • •  Stație de sortare aparținând S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCUREȘTI S.R.L.;

 • •  Stație de sortare aparținând S.C. SUPERCOM S.A. București, cu capacitatea de

120.000 t/an;                                  '

 • •  Stație sortare aparținând S.C. ROSAL GRUP S.A. cu o capacitate de 600 tone/zi, 3 schimburi de lucru/zi;

 • •  Stație sortare aparținând S.C. ROMWASTE Solution S.R.L., cu o capacitate de 230.000 t/an;

 • •  Stație sortare, situată în incinta depozitului Vidra, având o capacitate de 100.000 de tone/an;

 • •  Stație de sortare cu o capacitate de 290,000 t/an, realizată și operată de către S.C. ECOREC S.A. (în incinta depozitului de la Glina);

 • •  Stație de sortare aparținând S.C. 3R GREEN SRL cu o capacitate de 90.000 tone/an.

în ceea ce privește eliminarea deșeurilor, municipiul București este deservit de 3 depozite pentru deșeuri municipale, respectiv:

 • •  depozitul Chiajna aparținând S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCUREȘTI S.R.L., amplasat pe teritoriul Municipiului București;

 • •  depozitul Vidra aparținând S.C. ECOSUD S.R.L., amplasat în județul Ilfov;

 • •  depozitul Glina aparținând S.C. ECOREC S.A., amplasat în județul Ilfov.

De remarcat faptul că la nivelul municipiului București nu există centre pentru colectarea/tratarea deșeurilor periculoase menajere.

 • 3.3.2 Salubrizare stradala

Salubrizarea stradala cuprinde doua dintre activitățile componente ale serviciului de salubrizare a localităților așa cum sunt ele enumerate în art. 2(3) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare:

 • •   maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea cailor publice;

 • •  curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

în general, cele doua activități se desfășoară alternativ, întrucât atunci când căile publice sunt acoperite de zăpadă sau polei nu se executa operațiuni de maturare și cu atât mai puțin de spălare sau stropit al acestora, iar în afara anotimpului rece nu se executa operațiuni de îndepărtare a zăpezii, prevenire sau combatere a formarii poleiului. De aceea cele doua activități trebuie abordate separat.

în sectorul 2 al Municipiului București activitatea de salubrizare stradala este asigurata de S.C. SUPERCOM S.A., în baza contractului de servicii nr. 1128/25.10.1999 încheiat cu Primăria Municipiului București și actele adiționale aferente încheiate cu Primăria Sectorului 2.

S.C. SUPERCOM S.A. deține pentru prestarea serviciului de salubrizare autospeciale pentru încărcat zăpadă, autospeciale cu plug tip RANGERS, instalații pentru împrăștiat material antiderapant, pluguri, autostropitori, automâturători, autogredere și alte echipamente speciale.

în perioada 2014-2016, conform datelor puse la dispoziție, S.C. SUPERCOM S.A. a colectat următoarele cantități de deșeuri stradale.

Tabel 3-7: Cantitățile de deșeuri stradale colectate în perioada 2014 - 2016 (tone)

Cantitate deșeuri stradale colectate (tone)

24.845

26.306

23.368

Sursa: S.C. SUPERCOM S.A.

în Sectorul 2 al Municipiului București activitatea de „maturat, spălat, stropire și întreținere a cailor publice'1 cuprinde următoarele operații:

 • •  maturatul mecanizat al străzilor;

 • •  maturatul manual al străzilor;

 • •  spălatul cailor de comunicație;

 • •   stropitul carosabilului;

 • •   răzuitul rigolelor.

în prezent activitatea de întreținerea zonelor cu activitate comerciala intensa nu ae prestează pe raza Sectorului 2,

 • 3.3.2.1 Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea cailor publice

Maturatul mecanizat al străzilor

Operația de maturat mecanizat se executa pe suprafața arterelor asfaltate pe carosabilul acestora. Frecventa uzuala a acestei operații variază între 2-7 ori pe săptămâna, în funcție de tipul de arteră și traficul existent (inclusiv mijloacele de transport în comun). Există și tronsoane pe care, din cauza accesului foarte dificil, operația de măturat mecanizat nu se realizează. Operația se realizează pe circa 600 de artere și tronsoane cu o lungime totală de aproximativ 315 km. Rezultă astfel o suprafață totală măturată săptămânal de circa 4.000.000 mp.

Operația este eficienta în special pentru realizarea (zilnica) curățeniei suprafețelor de carosabil aflate în imediata vecinătate a bordurilor laterale și centrale - acolo unde este cazul. Din cauza autovehiculelor parcate lângă bordura pe majoritatea arterelor, începând cu cele secundare și sfârșind cu marile artere, operațiunea se efectuează cu dificultate.

Măturatul mecanizat se realizează cu ajutorul a 9 perii mari, 5 perii mijlocii și mici. Periile mari lucrează în 2 schimburi a câte 12 ore/schimb, iar periile mici un singur schimb de 12 ore/zi.

Maturatul manual al străzilor și trotuarelor

în cadrul operației se matura suprafața integrala a trotuarelor și suprafețele adiacente rigolelor laterale, pe arterele cu trafic RATB pe o lățime de aproximativ 2 m de la bordura și pe acele artere unde maturatul mecanizat nu poate fi executat. Frecventa uzuala a acestei operații variază între 1-14 ori pe săptămâna, în funcție de tipul de arteră/tronson și gradul de utilizare. Astfel suprafața totală măturată săptămânal este de circa 11.700.000 mp, din care 6.600.000 mp trotuare și 5.100.000 mp carosabil.

Operația de maturat manual cuprinde 4 faze:

 • •   maturatul efectiv al suprafețelor cu târnuri din nuiele sau perii;

 • •  descărcarea coșurilor de gunoi stradale;

 • •  încărcarea materialelor rezultate în saci din plastic și stocarea lor temporara la marginea cailor de comunicație;

 • •  preluarea sacilor cu mijloace de transport și descărcarea la depozitele de deșeuri.

Rezultatele operației depind în foarte mare măsura de factorul uman și anume de numărul de maturatori prezenți la lucru, de seriozitatea lor și de modul în care sunt controlați.

Apar disfuncționalități în ceea ce privește preluarea sacilor cu deșeuri astfel:

 • •  sacii se sparg, iar deșeurile se împrăștie pe zona proxima locului de amplasare;

 • •   sacii sunt preluați cu întârziere, iar echipajele nu curata eficient locul de preluare a sacilor sparți;

 • •  lângă saci sau în alte locații pe marginea trotuarelor se aduna deșeuri aruncate ilegal de generatori.

Totuși, operația nu poate fi exclusa din programul de salubrizare stradala, întrucât este singura care se poate executa și poate contribui la menținerea unei stări de relativa curățenie în spatiile aglomerate cu autovehicule parcate, construcții provizorii ori pe suprafețe denivelate, etc.

Pe raza sectorului 2 al municipiului București maturatul manual este realizat de o echipă formată din 327 muncitori, 23 operatori, 13 șefi zonă și 3 șefi serviciu, cu ajutorul a 9 autocompactoare, 12 autospeciale furgonete 3,5 tone, 12 autocare cu care este adusă forța de muncă de la distanța medie de 100 km. Se lucrează în 3 schimburi.            .

Spălatul cailor de comunicație

Operația de spălat carosabil se executa pe 24 de artere, cu o lungime totală de circa 45 km, cu o frecvență de 3 ori pe an. Suprafața spălată rezultată este de circa 507.000 mp/an. Spălarea se realizează cu substanțe specifice.

Autoritățile municipale au în vedere extinderea efectuării acestei operații fie prin mărirea frecventei fie prin mărirea numărului de artere pe care este desfășurata. Totuși trebuie avute în vedere anumite limitări care pot apărea în tendință de creștere a volumului de lucrări aferente acestei operații și anume:

 • •  gradul mare de ocupare cu autovehicule și construcții provizorii a trotuarelor și a carosabilului pe timpul nopții, care este momentul oportun de execuție a operației din punct de vedere al traficului rutier și pietonal;

 • •  costurile destul de ridicate de execuție a operației (vezi secțiunea 8.2.7).

Operația se executa numai acolo unde dimensiunea arterelor, ocuparea acestora cu construcții provizorii cu caracter comercial și numărul autovehiculelor parcate permit accesul utilajelor.

Spălatul căilor de comunicație se realizează cu ajutorul a 10 autocisterne cu program de 8 ore/zi.

Stropitul carosabilului

Operația de stropit carosabil se executa pe carosabilului arterelor principale, Operația se executa zilnic, uneori de mai multe ori pe zi, de regula intre 1 aprilie și pana la 1 octombrie, perioada care poate fi modificata de autoritatea administrației publice locale. Operația se realizează pe circa 400 de artere și tronsoane cu o lungime totală de aproximativ 218 km. Rezultă astfel o suprafață totală stropită zilnic de circa 8.400.000 mp.

“ VIZAT

spi'o naechlinbare,

;     ........ .......■■■ SECRETAR, "

__________ .... . 1

Operația se face cu ajutorul autostropitorilor tip IVECO, Mercedes, MAN. Stropitul carosabilului se realizează cu ajutorul a 19 autocisterne cu program de 12 ore/zi.

Răzuitul rigolelor

Operația de răzuire a rigolelor se executa pe suprafața carosabilului pe o lățime de cel mult 1m de la bordura de-a lungul acestora. Operația se executa cu o frecvență trimestrială (există și zone aglomerate în care frecvența este lunară), în primul rând cu prilejul curățeniei de primăvara în vederea înlăturării stratului de material antiderapant și noroi contaminat cu deșeuri de uleiuri uzate, cauciuc și altele rezultate în urma topirii zăpezii strânse la marginea carosabilului. De asemenea operația se executa după fiecare ploaie, a cărei debit a generat scurgeri torențiale către gurile de captare a apelor meteorice. Numărul străzilor la care se curăța rigola este de circa 740 cu o lungime totală de 287 km. Volumul de lucrări anual rezultat este de aproximativ 4.000.000 m de rigolă curățată.

Operația se executa manual, de către muncitori necalificați, cu lopeți, Deșeurile rezultate se încarcă în saci, care se lasă la marginea carosabilului, a trotuarelor sau a spatiilor verzi de unde sunt preluate de mijloace de transport specializate și descărcate la depozitele de deșeuri,

 • 3.3.2.2 Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice

în Sectorul 2, contractul de deszăpezire a fost semnat cu S.C, Supercom S.A., perioada de intervenție pe străzi fiind 15 noiembrie 2016 — 15 martie 2017.

Activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț cuprinde mai multe categorii de operații, după cum urmează:

 • *  combaterea poleiului de pe carosabil și trotuare;

 • *  curățarea zăpezii de pe carosabil și trotuare;

 • *  transportul zăpezii de pe căile de comunicație.

Combaterea poleiului de pe carosabil și trotuare

Combătea poleiului se realizează numai atunci când condițiile meteorologice o impun, în sensul ca temperaturile atmosferice se apropie sau sunt sub limita de îngheț. Operația se declanșează intra-un interval de 1 la 2 ore premergătoare fata de momentul în care, pe baza prognozei meteorologice, temperaturile urmează sa atingă limita critica (0° C). Ulterior, daca nu se depune strat de zăpadă, operația se reia astfel ca pe carosabil sa se asigure o aderenta cat mai buna. Operația se realizează cu ajutorul instalațiilor pentru împrăștiat material antiderapant. Un neajuns al acestei operații se manifesta prin netratarea trotuarelor care, coroborata cu lipsa unei intervenții din partea riveranilor pentru preîntâmpinarea formarii poleiului, face ca, practic, pe trotuare sa apară poleiul.

Curățarea zăpezii de pe carosabil și trotuare

Operația de curățare a zăpezii de pe carosabil și trotuare se declanșează intra-un interval de 30 - 60 de minute premergătoare fata de momentul în care, în conformitate cu prognoza meteorologica, urmează sa înceapă precipitații sub forma de ninsoare, iar temperatura ambientala și cea a solului sa favorizeze formarea stratului de zăpadă, îndepărtarea propriu-zisa a zăpezii se face cu ajutorul plugurilor și autospecialelor cu plug tip RANGERS. Zăpadă îndepărtata cu pluguri se strânge, de regula pe partea dreapta a carosabilului. Pe lângă componenta mecanizata privind îndepărtarea zăpezii și care se executa exclusiv pe carosabil, îndepărtarea zăpezii se face și manual în zona stațiilor transportului în comun și în zona trecerilor de pietoni. Operația se executa cu lopeți de diferite dimensiuni, iar zăpadă este stocata în proximitate fie pe trotuare, fie pe spatiile verzi.

Transportul zăpezii de pe căile de comunicație

în condițiile în care, în urma îndepărtării cu mijloace mecanizate, se acumulează multa zăpadă la marginea carosabilului ceea ce duce fie la ocuparea primei benzi, fie la îngustarea trotuarelor, este necesar transportul zăpezii pe terenuri publice unde impactul asupra cetățenilor este cat mai redus. Preluarea se realizează cu autospeciale pentru încărcat zăpada.

 • 3.4 Deficiențele actualului sistem

Gestionarea deșeurilor reprezintă una dintre problemele importante cu care se confrunta Municipiul București în ceea ce privește protecția mediului. Aceasta se refera la activitățile de colectare, transport, tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor. Depozitarea constituie principala metoda de eliminare a deșeurilor municipale. Cantitatea de deșeuri generata este în creștere, în timp ce colectarea separata a deșeurilor și reciclarea acestora înregistrează progrese lente.                     .

Legislația românească referitoare la gestionarea deșeurilor, armonizata cu cea a Uniunii Europene, a avut un impact pozitiv în ultimii ani, dar sunt necesare, în continuare, eforturi considerabile în vederea asigurării conformării cu standardele europene. Ritmul de realizare a țintelor europene pentru orizontul 2020-2025 este foarte scăzut fata de procentele stabilite.

în ceea ce privește colectarea și transportul deșeurilor, principalele deficiente ale sistemului sunt următoarele:

• gradul redus de implicare a generatorilor (în special populație) în ceea ce privește utilizarea sistemelor de colectare separată existente - posibile cauze sunt informarea și conștientizarea redusă a acestora și lipsa aplicării amenzilor de către autoritatea locală (atât pentru necolectarea separată a deșeurilor cât și pentru abandonarea deșeurilor);

insuficiența punctelor de colectare stradale pentru deșeurile reciclabile - conform datelor puse la dispoziție, pe raza Sectorului 2, un-punct-de-Golectare. stradal

VIZAT

..........      ..... ;      .. .,. spre neschimbare

SECRETAR,


deservește 4.000 - 5.000 locuitori;

 • •  gradul, uneori redus, de întreținere a curățeniei la punctele stradale de colectare separată a deșeurilor reciclabile;

 • •  cantitatea de deșeuri reciclabile colectate separat este foarte mica;

 • •  gradul redus de colectare separată a deșeurilor din construcții și desființări și eliminarea întregii cantități (prin depozitare), fără a fi în prealabil tratate în vederea recuperării fracțiilor ce pot fi reciclate sau valorificate;

 • •  necolectarea separată a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor periculoase generate de la populație,

în ceea ce privește salubrizarea stradala, deficientele sistemului se concretizează în faptul ca:

 • •  maturatul mecanizat al străzilor nu se poate desfășura în condiții eficiente datorita autovehiculelor parcate lângă bordura, pe majoritatea arterelor atât principale cat și secundare;

 • •  după operația de maturat manual apar disfuncționalități în ceea ce privește preluarea deșeurilor stradale; sacii se sparg, iar deșeurile se împrăștie; sacii sunt preiuați cu întârziere; deșeuri aruncate ilegal de generatori la marginea drumului.

 • 4 ANALIZA CONTRACTULUI DE SALUBRIZARE EXISTENT

Din datele consultate, se poate observa că S.C. SUPERCOM S.A. este operator al serviciului de salubrizare la nivelul Sectorului 2 în baza contractului de salubrizare nr. 1128, încheiat la data de 25.10.1999, intre Primăria Municipiului București și S.C. SUPERCOM S.A.

La data de 11,10.2001, a fost încheiat Actul Adițional nr, 4 la contractul de salubrizare, în baza căruia Primăria Sectorului 2 a preluat toate atribuțiile Primăriei Municipiului București care decurg din contractul de salubrizare încheiat la data de 25.10.1999, iar de la data semnării acestui Act Adițional, toate Actele Adiționale aferente contractului de salubrizare în cauza au fost încheiate intre S.C. SUPERCOM S.A. și Primăria Sectorului 2.Obiectul contractului constă în:

 • •  Colectarea, transportul șî depozitarea deșeurilor menajere și asimilate acestora de la persoanele fizice și asociații de locatari;

 • •   Dotarea clienților cu pubele;

 • •  Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase de la populație;

 • •  Curățarea căilor publice;

 • •   Deszăpezirea (combaterea poleiului și îndepărtarea gheții și zăpezii);

 • •  Colectarea (preselectarea) diferențiată a materialelor recuperabile;

 • •  Colectarea taxelor locale speciale de salubritate și respectiv de igienizare.

De asemenea, Prestatorul poate presta serviciul de colectare și transport al deșeurilor menajere și similare acestora, a deșeurilor industriale nepericuloase sau care nu necesită procedee speciale de tratare de la agenții economici, instituții publice, așezăminte sociale, instituții de învățământ, unități sanitare, organizații cooperatiste, organizații economice străine cu sediul în București și orice alt tip de organizație.

Deși la data încheierii acestui contract de salubrizare nu era în vigoare nici Ordonanța nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților, nici Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților (care a abrogat Ordonanța 87/2001), se poate observa ca obiectul contractul respecta, într-o oarecare măsura, prevederile acestor acte normative.

Valoarea contractului, la data semnării acestuia, era următoarea:

 • a.  Pentru curățenie cai publice: 26.895.958.521 lei

 • b.  Pentru deszăpezire: 16.933.978.950 lei

 • c.  în ceea ce privește valoarea corespunzătoare colectării, transportului și depozitarii deșeurilor menajere și asimilate acestora de la persoanele fizice și asociațiile de proprietari, aceasta face obiectul contractului încheiat intre

“vîzât

••• ,-h.               i t.. - : :..... : ■         ■■■■■ ■:           Spl'G I1PSC IlflTl IjO TC, >9

SECRETAR, operatorul de salubrizare și beneficiarii finali ai serviciului, și nu este prevăzută în acest contract pe care îl avem spre analiza.

Valoarea inițială a contractului a fost modificata prin mai multe Acte Adiționale, în prezent valoarea acestuia fiind următoarea:

 • a.  Pentru curățenie cai publice: 86.644.496 lei (inclusiv TVA)

 • b.  Pentru deszăpezire și combaterea poleiului: 24.199.941 lei (fără TVA)

în ceea ce privește durata contractului, inițial acest contract avea o durata de 5 ani cu posibilitate de prelungire, ulterior durata acestuia fiind modificata prin mai multe acte adiționale, iar prin Actul Adițional nr. 56/2015 s-a stabilit ca acest contract sa fie valabil pana data încheierii noului contract de delegare a gestiunii, urmare a derulării procedurilor de achiziție conform prevederilor/normelor legale aplicabile, respectiv pana la data intrării în efectivitate a acestuia.

Așadar, după cum se poate observa, contractul de salubrizare existent la nivelul Sectorului 2 este încă valabil, acesta urmând a înceta la data atribuirii de către Primăria Sectorului 2, noului operator de salubrizare, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, care face obiectul prezentului studiu.

Potrivit contractului, categoriile de deșeuri colectate de S.C. SUPERCOM S.A. sunt următoarele:

 • •  Deșeuri menajere și similare acestora;

 • •   Deșeuri stradale din coșurile de gunoi stradale (pământ, praf, nisip, frunze, crengi, hârtii, cartoane, mase plastice, ambalaje, cadavre de animale mici și dejecții de animale existente pe domeniu public și alte resturi provenite din activitatea de curățare cai publice);

 • •  Deșeuri voluminoase;

 • •   Deșeuri reciclabile;

 • •   Deșeuri din construcții;

 • •   Deșeuri din activități comerciale și de birou;

 • •   Deșeuri industriale.

Nu sunt colectate de acest operator deșeurile medicale, deșeurile și resturile de la abatoare și deșeurile speciale care, din cauza rnflamabilității ior, a toxicității lor, a puterii lor corozive sau a caracterului lor exploziv nu pot fi eliminate prin aceleași cai ca și rezidirile menajere fără a crea riscuri pentru persoane și mediu.

Deși nu este prevăzută în obiectul contractului, S.C. SUPERCOM S.A. realizează activitatea de sortare a deșeurilor colectate de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bujcșur^șț], în stația de sortare realizată din fonduri proprii. Operatorul nu încasează un , .tarif separat pentru prestarea acestei activități.

 • 5 PROIECȚIA CANTITĂȚII DE DEȘEURI ESTIMATE A FI GENERATE SI COLECTATE

  • 5.1   Proiecția cantităților de deșeuri municipale generate

Categoriile de deșeuri municipale pentru care s-a realizat proiecția de generare sunt următoarele:

 • •  deșeuri menajere (generate de populație);

 • •  deșeuri similare (generate de operatori economici și instituții publice);

 • •   deșeuri din piețe;

 • •  deșeuri stradale.

Perioada pentru care s-a realizat proiecția generării deșeurilor municipale este 2017 -2026, cu an de referință 2017. Pe baza experienței acumulate de către elaboratorul studiului, s-a presupus că primul an al contractului de operare va fi 2020.

 • 5.1.1 Proiecția generării deșeurilor menajere

Estimarea cantităților de deșeuri menajere la nivelul Sectorului 2 al Municipiul București pentru perioada 2017 - 2026 s-a realizat luând în considerare următoarele:

 • •  populația rezidentă și evoluția estimată în perioada 2017 - 2026;

 • •  indicele de generare al deșeurilor menajere și evoluția acestuia;

 • •   gradul de deservire a populației sectorului cu servicii de salubrizare.

Proiecția populației

Proiecția evoluției populației a plecat de la datele publicate pentru Municipiul București și sectoarele acestuia pentru anii 2014, 2015 și 2016 și a luat în considerație sporul natural al populației la nivelul Municipiului București. Populația sectorului 2 era în anul 2016 de 374.647 locuitori, fiind al treilea ca mărime, după numărul de locuitori (după sectorul 3 și sectorul 6),

După cum se vede în Anexa 2, exista o tendință clara de scădere a populației la nivelul Municipiului București, ca și la nivelul sectorului 2. Astfel, la nivelul anului 2024 se estimează un număr de 370.471 locuitori, la nivelul anului 2025 se estimează un număr de 369.953 locuitori, iar la nivelul anului 2026 se estimează un număr de 369.435 locuitori. Datele sunt prezentate în Tabelul 5-1.

~ VIZAT spre neschhnbare,

SECRETAR^......[3l

Indicele de generare a deșeurilor menajere

A fost determinat pe baza datelor furnizate de către Beneficiar - cantități de deșeuri menajere colectate în prezent de către operatorul de salubrizare și număr locuitori cu care acesta are încheiate contracte, pentru perioada 2014 - 2016.

Indicatorul de generare rezultat a fost de 0,69 kg/locuitor/zi. Variația acestui indicator a fost realizată pornind de la ipotezele utilizate la elaborarea proiecțiilor de deșeuri din PNGD, principala cauză care duce la scăderea indicatorului de generare fiind implementarea măsurilor de prevenire, măsuri care fac parte din Planul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor (aprobat prin hotărâre de guvern, odată cu PNGD). Exemple de măsuri de prevenire a generării deșeurilor: aplicarea de măsuri de prevenire a risipei de alimente, eficientizarea instrumentului economic referitor la ecotaxa pentru pungile de plastic, implementarea instrumentului economic plătește pentru cât arunci etc. Datele sunt prezentate în Tabelul 5-2.                .

Gradul de deservire a populației cu servicii de salubrizare

Gradul de deservire a populației cu serviciul de salubrizare considerat este de 100%. Chiar dacă în prezent operatorul licențiat nu are contract cu toți generatorii din sector, conform informațiilor obținute în urma deplasărilor pe teren, pe teritoriul sectorului își desfășoară activitatea și alți operatori de salubrizare.

 • 5.1.2 Proiecția generării deșeurilor similare

Proiecția cantității de deșeuri similare s-a realizat pornind de la ipoteza că acestea reprezintă cca. 25% raportat la cantitatea de deșeuri menajere generată pe teritoriul unității administrativ teritoriale. Această ipoteză este validată de datele obținute pentru perioada 2014 - 2016, când acest procent a variat între 17 și 24%. Datele sunt prezentate în Tabelul 5-3.

 • 5.1.3 Proiecția generării deșeurilor din piețe

Proiecția cantității de deșeuri din piețe s-a realizat pornind de Ea ipoteza că acestea rămân constante pe perioada planificării, pornind de la media cantităților raportate în perioada de analiză. Datele sunt prezentate în Tabelul 5-3.

 • 5.1.4 Proiecția generării deșeurilor stradale

La fel ca și în cazul deșeurilor din piețe, proiecția cantității de deșeuri stradale s-a realizat pornind de la ipoteza că acestea rămân constante pe perioada planificării, pornind de la media cantităților raportate în perioada de analiză. Datele sunt prezentate în Tabelul 5-3.


Tabel 5-2: Evoluția indicatorului de generare a deșeurilor menajere în perioada de planificare

Indicator generare (kg/locurtor x zi)

0,69

0,68

0,68

0,67

0,67

0,66

0,65

0,64

0,63

0,63

Sursa: date furnizate de Beneficiar, estimare Consultant


"—VfZAT^ ” spre noschimbare,


Deșeuri menajere colectate în amestec și separat

Deșeuri similare din industrie, comerț și instituții

Deșeuri din piețe

Deșeuri stradale, din care Deșeuri din coșurile stradale Total deșeuri municipale generate


23-508


23.134


23.101


22.72'9


22.697


22.327


21.957


21.588


21.220


21.190


500


500


500


500


500


500


500


500


500


500


25.000


25.000


25.000


25.000


25.000


25.000


25.000


25.000


25.000


25.000


15.000


15.000


15.000


15.000


15.000


15.000


15.000


15.000


15.000


15.000


143.038


141.169


141.007


139.146


138.986


137.133


135.284


133.440


131.601


131.452


Sursa: date furnizate de Beneficiar, estimare Consultant


 • 5.1.5 Proiecția generării fluxurilor speciale de deșeuri

Fluxurile speciale de deșeuri care fac obiectul acestei secțiuni sunt:

 • •  deșeurile voluminoase de la populație;

 • •  deșeurile periculoase din deșeurile menajere;

 • •   deșeurile din construcții și desființări de la populație/

Proiecția cantității generate și colectate pentru fiecare flux în parte s-a realizat utilizând ipotezele privind valoarea indicatorilor de generare (kg/locuitor/an) și gradul estimate de colectare. Rezultatele sunt prezentate în Tabelele 5-4, 5-5 și 5-6.

 • 5.2 Proiecția compoziției deșeurilor municipale generate

Realizarea proiecției compoziției deșeurilor municipale a fost necesară pentru a putea determina cantitățile de deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal și sticlă) și biodeșeuri estimate a se genera.

La realizarea proiecției privind compoziția deșeurilor municipale s-a pornit de la datele existente privind compoziția deșeurilor municipale (prezentate în secțiunea 3.2) și au fost luate în considerare următoarele ipoteze (utilizate și la nivel național, la elaborarea PNGD draft):                                                                   ’                 ’

• deșeuri menajere și similare:

o în perioada 2015 - 2017 compoziția deșeurilor menajere și similar rămâne constantă, la valorile medii determinate pentru perioada 2010 - 2014;

o în perioada 2018 - 2026, compoziția deșeurilor menajere și similar va varia astfel:

 • -   deșeurile de plastic vor prezenta o scădere etapizată cu până la 1,5% ca urmare a reducerii consumului de pungi și sacoșe pentru cumpărături;

 • -  deșeurile de sticlă vor prezenta o scădere etapizată cu până la 0,5% ca urmare a introducerii sistemului depozit pentru ambalaje reutilizabile;

 • -   bîodeșeurile vor prezenta o scădere etapizată cu până la 2,5% ca urmare a măsurilor de reducere a risipei alimentare;

.-------deșeurile de hârtie și carton vor prezenta o creștere etapizată cu până

! , la

1,5%, ca urmare a înlocuirii ambalajelor din plastic cu ambalaje din Htirtie;


î =■         ■ 1

 • -   deșeurile metalice vor prezenta o creștere etapizată cu până la 1,2;

 • -   deșeurile de lemn vor prezenta o creștere etapizată cu până la 0,2%;

 • -   deșeurile textile se păstrează constante;

 • -   deșeurile voluminoase vor prezenta o creștere etapizată cu până la 1%;

• deșeurile din serviciile publice (parcuri și grădini, piețe și stradale) - în perioada de planificare compoziția rămâne constantă la valorile medii pentru perioada 2010 ”2014.

Rezultatele privind proiecția compoziției deșeurilor municipale sunt prezentate în Tabelele 5-7, 5-8 și 5-9.

VIZAT spre neschlrnbare, secretar,


Indicator generare

kg/loc/an

3

3

4

4

5

5

6

6

6

6

Cantitate generata

t/an

1.122

1.121

1.492

1.490

1.860

1.858

2.226

2.223

2.220

2.217

Grad colectare separată deșeuri voluminoase

%

0%

30%

40%

40%

50%

60%

70%

80%

80%

80%

Cantitate estimata a se colecta

t/an

0

336

597

596

930

1.115

1.558

1.778

1.776

1.773

Sursa: estimare Consultant


Tabel 5-5: Proiecția cantităților de deșeuri periculoase menajere estimat a fi generate și colectate la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București

Indicator generare

kg/loc/an

2,5

2,5

2,5

2.5

2,5

2,5

2,5

2.5

2,5

2,5

Cantitate generata

t/an

935

934

933

931

930

929

927

926

925

924

Grad colectare separată deșeuri periculoase

%

0%

20%

30%

30%

50%

50%

60%

60%

80%

80%

Cantitate estimata a se colecta

tone/an

0

187

280

279

465

464

556

556

740

739

Sursa: estimare Consultant

Indicator generare

kg/loc/an

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

Cantitate generata

t/an

1.871

1.868

2.238

2.235

2.232

2.229

2.226

2.223

2.220

2.217

Grad colectare separată DCD populație

%

0%

20%

30%

40%

60%

60%

80%

80%

80%

180%

Cantitate estimata a se colecta

tone/an

0

374

672

894

1.339

1.337

1.781

1.778

1.776

3.990

Sursa: estimare Consultant

Tabel 5-7: Proiecția compoziției deșeurilor menajere și similare

Hârtie și carton

16,5

16,6

16,8

17

17,2

17,4

17,6

17,8

18

18

Metale

1,5

1,65

1,8

1,95

2,1

2,25

2,4

2,55

2,7

2,7

Plastic

10

9,81

9,62

9,43

9,24

9,05

8,86

8,67

8,48

8,48

Sticiă

7,5

7,5

7,5

7,5

7,4

7,3

7,2

7,1

7

7

Lemn

1

1

1.1

1,1

1,1

1,2

1,2

1,2

1.2

1,2

Biodeșeuri

54

53,5

53

53

52,5

52,5

52

51,5

51,5

51,5

Textile

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Voluminoase

1

1

1,2

1,4

1,4

1,6

1,6

1,8

2

2

Alte deșeuri

3,5

3,94

3,98

3,62

4,06

3,7

4,14

4,38

4,12

4,12

Sursa: estimare Consultant

Tabel 5-8: Proiecția compoziției deșeurilor din piețe

Hârtie și carton

7,90

7,90

7,90

7,90

7,90

7,90

7,90

7,90

7,90

7,9

Metale

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,9

Plastic

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,9

Sticlă

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,7

Lemn

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,2

Biodeșeuri

74,00

74,00

74,00

74,00

74,00

74,00

74,00

74,00

74,00

74

Textile

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,1

Alte deșeuri

5,30

5,30

5,30

5,30

5,30

5,30

5,30

5,30

5,30

0

Tabel 5-9: Proiecția compoziției deșeurilor stradale

Hârtie și carton

10,10

10,10

10,10

10,10

10,1

Metale

2,20

2,20

2,20

2,20

2,2

Plastic

9,70

9,70

9,70

9,70

97

Sticlă

4,40

4,40

4,40

4,40

4,4

Lemn

2,90

2,90

2,90

2,90

2,9

Biodeșeuri

60,20

60,20

60,20

60,20

60,2

Textile

0,20

0,20

0,20

0,20

0,2

Alte deșeuri

10,30

10,30

10,30

10,30

10,3

Sursa: estimare Consultant

■          '•                                      -r

0

10,10

10,10

10,10

10,10

7,9

0

2,20

2,20

2,20

2,20

1,9

0

9,70

9,70

9,70

9,70

6.9

0

4,40

4,40

4,40

4,40

2,7

0

2,90

2,90

2,90

2,90

1,2

0

60,20

60,20

60,20

60,20

74

0

0,20

0,20

0,20

0,20

0.1

0

10,30

10,30

10,30

10,30

0

 • 5.3 Estimarea cantităților de deșeuri municipale colectate

Estimarea cantităților de deșeuri colectate separat, pe 4 fracții (hârtie/carton, plastic/metal, sticla și deșeuri reziduale) s-a realizat pornind de la cantitățile de deșeuri estimat a fi generate (pe tip de material) și aplicând ipotezele privind gradul de capturare a deșeurilor reciclabile în recipientele de colectare, începând cu anul 2024 se va realiza și colectarea separată a biodeșeurilor (resturi vegetale și resturi de mâncare) din zonele de case și de la operatorii economici.

în tabelul de rnai jos sunt prezentate Ipotezele utilizate privind rata de capturare (cantitate de deșeuri colectată separat raportată la cantitatea de deșeuri generată) a deșeurilor reciclabile, respectiv a biodeșeurilor în recipientele de colectare.

Tabel 5-10: Ratele de capturare a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor

70

70

Deșeuri reciclabile

40

50

.60

70

70

70

Biodeșeuri din deșeurile similare (inclusiv din deșeurile din piețe)

50

70

90

90

Biodeșeuri din deșeurile menajere (doar locuitorii din zonele de case)

90

90

Sursa: Consultat, pe baza ipotezelor utilizate la elaborarea MP București

Stabilirea ratelor de capturare s-a realizat astfel:

• rata de capturare pentru deșeurile reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal, sticlă și lemn) - pe baza indicatorilor minimi de performanță obligatoriu a fi îndepliniți cuprinși în Anexa nr. 7 a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

• ratele de capturare pentru bîodeșeuri - legislația de profil nu prevede rate minime de capturare pentru această categorie de deșeuri, astfel au fost aplicate ratele utilizate în MP București.

în recipientele de colectare, pe lângă fracția de deșeu ce trebuie colectată separat, se estimează că vor exista și alte fracții de deșeuri, colectate în mod greșit. Astfel, gradele de impurificare utilizate la estimarea cantităților de deșeuri colectate sunt:

« deșeuri menajere - variază între 10% și 30% în funcție de tipul de deșeu colectat; cel mai scăzut grad de impurificare estimat este pentru recipientul în care se vor colecta deșeurile de sticlă, pe când cel mai ridicat grad de impurificare estimat este pentru recipientul în care se vor colecta deșeurile de plastic și metal;

 • •  deșeuri similare - variază între 0% și 10% în funcție de tipul de deșeu colectat; practic, în recipientele în care operatorii economici vor colecta deșeurile de lemn, respectiv deșeurile de sticlă, nu vor exista și alte deșeuri colectate în mod greșit;

 • •  deșeuri din piețe - variază între 0% și 30% în funcție de tipul de deșeu colectat; practic, în recipientele în care se vor colecta deșeurile din lemn în piețe nu vor exista și alte deșeuri colectate în mod greșit; cel mai ridicat grad de impurificare estimat este pentru recipientul în care se vor colecta deșeurile de plastic și metal.

în tabelul de mai jos sunt prezentate cantitățile de deșeuri estimat a fi colectate separat, pentru fiecare fracție de deșeuri reciclabile. Cantitățile prezentate nu iau în considerare și gradul de impurificare din recipientele de colectare separată.

Tabel 5-11: Cantități de deșeuri estimat a fi colectate separat, fără impurificare

7 . '''':

<;Tru

i.. zw*ți

; ■ /-iC'H!

Hârtie și carton

9.680

11.736

13.624

13.553

13.477

13.396

13.378

Plastic și metal

6.488

7.748

8.861

8.684

8.508

8.334

8.323

Sticlă

4.268

5.047

5.714

5.543

5.374

5.208

5.201

Lemn

256

256

274

269

265

261

260

Biodeșeuri

0

0

0

0

8.041

26.452

26.416

Rezidual

93.453

89.200

83.659

82.235

72.774

52.949

52.875

Reciclabile din deșeurile stradale

5.547

5.556

5.580

5.589

5.598

5.607

0

Sursa: estimare Consultat

Tabel 5-12; Cantități de deșeuri estimat a fi colectate separat, cu impurificare

Hârtie și carton

11.422

15.903

15.808

15.786

13.848

16.077

15.993

Plastic și metal

8.176

9.764

11.166

10.943

10.722

10.502

10.488

Sticlă

4.610

5.451

6.171

5.986

5.804

5.625

5.617

Lemn

256

256

274

269

265

261

260

Biodeșeuri

0

0

0

0

8.871

30.759

30.717

Rezidual

89.681

84,668

78.444

77.092

66.874

43.645

43.584

Deșeuri din coșurile de gunoi stradale

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Sursa: estimare Consultat

 • 5.4 Estimarea cantităților de deșeuri municipale sortate

Deșeurile municipale care urmează a fi sortate într-o stație de sortare autorizată sunt reprezentate de următoarele categorii de deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal și sticlă):

'!O

 • •  deșeuri reciclabile menajere, colectate separat de populație (atât în zonele cu blocuri cât și în zonele cu case);

 • •  deșeuri reciclabile similare, colectate separat de operatorii economici care își desfășoară activitatea pe raza sectorului 2;

 • •  deșeuri reciclabile din piețe, colectate separat în cadrul piețelor de pe raza sectorului 2.

în tabelul de mai jos este prezentată estimarea acestor cantități pe întreaga perioadă a contractului. Trebuie precizat că, fracția deșeuri de sticlă colectată separat de populație și de operatorii economici (inclusiv cei din piețe) nu se va sorta ci doar va fi stocată temporar pe amplasamentul stației de sortare.

Tabel 5-13: Cantități de deșeuri estimat a fi sortate

fflHH

13.848

Hârtie și carton

11.422

16.077

15.993

15.903

15.808

15.786

Plastic și metal

8.176

9.764

11.166

10.943

10.722

10.502

10.488

Total cantități sortate

19.599

23.612

27.243

26.936

26.625

26.311

26.274

Sticlă

4.610

5.451

6.171

5.986

5.804

5.625

5.617

Sursa: estimare Consultat

în ceea ce privește deșeurile menajere, similare și deșeurile din piețe, se vor sorta deșeurile reciclabile colectate separat pe 2 fracții (hârtie/carton și plastic/metal), deșeurile de sticlă fiind doar stocate temporar pe amplasamentul stației de sortare.

 • 5.5 Integrarea serviciilor delegate în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor al Municipiului București

în prezent se află în fază de aprobare Mașter Planul pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor la nivelul Municipiului București. Acesta prevede un anumit flux al deșeurilor astfel încât să se asigure îndeplinirea tuturor obiectivelor și țintelor legislative la nivelul municipiului București. Astfel prevederile MP București au fost luate în considerare la stabilirea fluxului deșeurilor în sectorul 2,

în figura de mai jos este prezentat fluxul deșeurilor care va trebui implementat odată cu delegarea serviciilor de salubrizare pe raza sectorului 2. Toate categoriile de deșeuri vor fi transportate spre tratare (inclusiv eliminare) numai la instalații autorizate care dețin contracte de delegare cu autoritățile administrativ teritoriale.

în primul an al contractului de delegare (estimat a fi 2020), deșeurile reziduale vor fi transportate direct la unul dintre cele 2 depozite conforme (Chiajna sau Vidra). începând cu anul 2024, deșeurile reziduale vor fi transportate la instalația de incinerare cu valorificare energetică, viitorul operator al acestei instalații fiind însărcinat cu transportul cenușii rezultate la depozit.

VIZAT spre neschimbat

______


SECRETAR, ’


Deșeurile din coșurile de gunoi stradale vor fi transportate doar în anul 2020 direct la depozit, urmând ca începând cu anul 2021 să fie transportate la instalația TMB menționată mai sus.

în cazul în care vor exista întârzieri în ceea ce privește termenele din calendarul de implementate stabilit prin MP București, se vor utiliza numai instalațiile existente, respectiv nu se vor mai face investiții pentru colectarea separată a biodeșeurilor.

DEȘEURI MANEJERE Șt ASIMILABILE {INCLUSIV PIEȚE)


DEȘEURI DIN SERVO DE C URÂȚENIE STRADALÂ'■ BEpOZITCONFORM


DEȘEURI DIN COȘURI DE GUNOI STRADALE

INsȚALAȚl^.TMjB


202 3

OEȘEUpIREZțDUAte

2020

UUJ’OZIT CCWCW

': r■:

I                             .

deșeuri mAturat : STRAOAL Șl CURĂȚAT ; ■     RieOLÂ

2020

; DEPOZIT CONFORM

■ ■                ■■■■ l - ■■      ■■ ■■ ■

incinerator cu

2024

■■■; ■■ 5enerq|ticA .. .

Figura 5-1: Fluxul preconizat al deșeurilor municipale în sectorul 2

 • 5.6 Atingerea țintelor impuse de legislația în vigoare

Principalele acte normative luate în considerare la stabilirea obiectivelor și țintelor privind gestionarea deșeurilor au fost:                                             ‘

 • •  Legea nr, 211/2011 privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare;

 • •  Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu completările și modificările ulterioare;

 • •  HG nr; 942/2017 privind aprobarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor;

 • •  HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;

 • •  HG nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor.

I

________________ Conform prevederilor actelor normative prezentate anterior, principalele ținte și obiective VlZi^jlînd gestionarea deșeurilor privind avute în vedere sunt: spre rmchlmbare

......

 • •  creșterea etapizată a gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale la minim 50% din cantitatea totală de deșeuri reciclabile generate până la 31 decembrie 2020 - obiectiv prevăzut în HG nr. 942/2017 privind aprobarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor;

 • •  creșterea etapizată a gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale la minim 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate până la 31 decembrie 2025 - de asemenea, acest obiectiv este prevăzut în HG nr. 942/2017 privind aprobarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor;

 • •  reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 ~ obiectiv prevăzut în HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, pentru anul 2020;

» depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare -obiectiv cu termen permanent prevăzut în HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;

 • •  creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale la 15 % din cantitatea totală de deșeuri municipale valorificată energetic - obiectiv cu termen 2025, prevăzut în Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor.

Legea nr. 211/2011 privind gestionarea deșeurilor prevede că ținta de pregătire pentru reutilizare și reciclare de 50% este în responsabilitatea autorităților publice locale. La nivelul Municipiului București, autorități publice locale sunt atât CGMB cât și consiliile locale ale sectoarelor, fiecare cu competențe diferite în ceea ce privește prestarea activităților parte a serviciului de salubrizare.

Partajul de competențe între CGMB și consiliile locale ale sectoarelor din Municipiu, este stabilit prin Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților. Astfel, CGMB are competențe exclusive pentru următoarele activități:

 • •   dezinsecție, dezinfecție, deratizare;

 • •   organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor (în această activitate este inclusă reciclarea, inclusiv compostarea și digestia anaerobă, incinerarea cu valorificare energetică deșeurilor);

 • •  organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • •  administrarea depozitelor de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare (în această activitate este și incinerarea fără valorificare energetică deșeurilor) a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare.

De asemenea, CGMB are competența exclusivă de coordonare, monitorizare și control al Serviciului, de stabilire și aprobare a indicatorilor de performanță ai Serviciului, după dezbaterea publică a acestora și pentru elaborarea și aprobarea strategiei Serviciului.

Consiliile locale ale sectoarelor din Municipiul București au competențe exclusive pentru următoarele activități:

 • •  colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • •  colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • •  operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deseurile similare;

 • •  sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • •   măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • •  curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • •  colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Practic, în ceea ce privește gestionarea deșeurilor municipale, CGMB are competențe exclusive în ceea ce privește activitatea de tratare a deșeurilor (mai puțin sortarea) iar Consiliile locale ale sectoarelor au competențe exclusive în ceea ce privește colectarea și transportul deșeurilor și sortarea acestora.

Dacă activitatea de tratare a deșeurilor reciclabile colectate separat (sortarea) este în competența exclusivă a Consiliilor locale ale sectoarelor, în schimb activitatea de tratare a biodeșeurilor (compostare, digestie anaerobă) este în competența exclusivă a CGMB. Tot în competența exclusivă a CGMB sunt și activitățile de tratare a deșeurilor care asigură atingerea obiectivelor privind depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare și creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale (TMB și incinerare cu valorificare energetică).

Devine evident faptul că atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor este o responsabilitate împărțită între CGMB și Consiliile locale ale sectoarelor, aceasta neputându-se realiza fără implicarea tuturor părților. Excepție face doar ținta de pregătire pentru reutilizare și reciclare aferentă anului 2020 - datorită modului de calcul (prin raportarea numai la cantitatea de deșeuri reciclabile, și nu la întreaga cantitate de deșeuri municipale) această țintă poate în îndeplinită de sectoare, care sunt responsabile cu colectarea deșeurilor municipale (inclusiv colectarea separată) și cu sortarea acestora, în tabelul de mai jos este prezentat modul de atingere a acestei ținte.

Tabel 5-14: Modul de atingere a ținte privind pregătirea pentru reutilizare și reciclare aferentă anului 2020

Deșeuri municipale generate

139.146

131.601

Deșeuri reciclabile generate

47.676

45.370

Deșeuri reciclabile colectate separat

26.240

32.807

Biodeșeuri colectate separat

0

26.452

Reciclare alte fluxuri de deșeuri*

70

6.580

Verificare atingere țintă (%)

55

50

Sursa: estimare Consultat

Alte fluxuri de deșeuri sunt alte categorii de deșeuri care sunt colectate separat și reciclate (ex. deșeuri compozite, DEEE, deșeuri voluminoase, deșeuri reciclabile din tratarea deșeurilor reziduale); s-a luat în considerare o rată de reciclare de 5% din total deșeuri municipale.

De precizat faptul că, așa cum s-a explicat mai sus, ținta din anul 2020 se calculează prin raportare numai la cantitatea de deșeuri reciclabile generată pe când ținta din anul 2025 se raportează la întreaga cantitate de deșeuri municipale generată (care cuprinde pe lângă deșeurile reciclabile și biodeșeuri, categorie care va fi colectată separat și reciclată).

r V/ZAT lspre neschlmba L.SECRETAR,


 • 6 ACTUALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Regulamentul serviciului de salubrizare al Sectorului 2 al Municipiului București a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111 din 14.12.2015. La ari. 93 Regulamentul cuprinde o serie de indicatori de performanță a serviciului de salubrizare cu frecvență de monitorizare trimestrială si anuală.

I

în tabelul de mai jos este prezentată o centralizare a acestora, cu propunerile de revizuire cât și indicatori noi propuși pentru a asigura prestarea unui serviciu de calitate. La revizuirea indicatorilor de performantă au fost luate în considerare și ultimele modificări legislative (OUG 74/17,07,2018 pentru modificarea și completarea Legii nr, 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr, 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea nr. 31/2019).

Având în vedere obiectul contractului, tabelul cuprinde și indicatori de performanță pentru activitatea de sortare a deșeurilor colectate separat.

Tabel 6-1: Propuneri privind revizuirea indicatorilor de performanță a serviciului de salubrizare

[ (!ll7

I î! <?.) s 111 l=Jftnițh v/te •' te                 ■ ■: '■ < 7i'j

1

Numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități -100%

Necesită revizuire astfel încât indicatorul să se refere la solicitări de îmbunătățire ale utilizatorilor serviciilor. Număra! de solicitări ale utilizatorilor serviciilor de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități - 100%

2

Numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații justificate privind cantitățile de servicii prestate - 100%

Necesită revizuire astfel încât indicatorul să se refere la solicitări de îmbunătățire ale utilizatorilor serviciilor. Numărul de reclamații ale utilizatorilor serviciilor rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații justificate privind cantitățile de servicii prestate - 100%

3

Numărul de reclamații rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare, raportat la numărul total de reclamații justificate rezolvate -100%

Necesită revizuire - se suprapune peste primii doi indicatori. Practic acest indicator ar trebui eliminat și adăugat termenul de 5 zile indicatorilor 1 și 2.

4

Numărul de sesizări primite din partea agențiilor de protecție a mediului raportat la numărul total de sesizări justificate primite -

Este irelevarît (operatorul nu va avea niciun control asupra numărului de sesizări ale APM raportat la numărul total de sesizări

■ VÎZAT “ spre neschimbat*©, $ SECRETAR.

H

<3%

primite). Se propune eliminarea.

5

Numărul de sesizări primite din partea agențiilor de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări justificate primite -< 3%

La fel ca indicatorul 4, este irelevant. Se propune înlocuirea indicatorilor 4 și 5 cu: Numărul de sesizări primite din partea autorităților publice rezolvate raportat la numărul total de sesizări primite din partea autorităților publice - 100%

6

Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații justificate privind calitatea activității prestate - 100%

Se propune eliminarea. Se suprapune cu indicatorii 1,2,4 și 5.

7

Numărul de reclamații privind calitatea activității prestate rezolvate în mai puțin de o zt calendaristică raportat la numărul total de reclamații justificate rezolvate privind calitatea activității prestate - a 97%

Necesită revizuire, astfel încât să se refere atât la indicatorul 1 și cât și la 2. Numărul de reclamații ale utilizatorilor privind calitatea și cantitatea serviciilor prestate rezolvate în mai puțin de o zi calendaristică raportat la numărul total de reclamații justificate rezolvate privind calitatea și cantitatea serviciilor prestate ->97%

8

Numărul de recipiente de precolectare asigurate pe tipodimensiuni ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări venite din partea producătorilor de deșeuri - 100%

Necesită revizuire, nu este aplicabil. Numărul de recipiente de precolectare asigurate pe tipodimensiuni ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total (pe tipodimensiuni) de recipiente solicitate de generatorii de deșeuri - 100%

9

Suprafața efectiv salubrizată pentru fiecare tip de operație raportată la suprafața programată pentru fiecare tip de operație -100%

Procentul necesită revizuire - propunere minim 75%. Sunt operații, cum ar fi măturatul mecanizat, care nu pot fi prestate în întregime din cauze asupra cărora operatorul nu are control (ex. mașini parcate pe carosabil).

10

Suprafața efectiv deszăpezită raportată la suprafața programată pentru deszăpezire -100%

Nu necesită revizuire.

11

Cantitatea de deșeuri colectată separat raportată la cantitatea totală de deșeuri colectată - > 15%, în anul 2020 a 50%.

Necesită revizuire. Este incorect formulat din punct de vedere tehnic și inaplicabil. Cantitatea de deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal și sticlă) colectată separat și acceptată ia o instalație de sortare autorizată pentru sortarea deșeurilor colectate separat raportată la cantitatea totală de deșeuri reciclabile generată:

o 2019 - minim 40%

o 2020 - minim 50%

o 2021 - minim 60% o 2022 - minim 70% o 2023 - minim 70% o 2024 - minim 70% o 2025 - minim 75%

Cantitatea de biodeșeuri din deșeurile similare și deșeurile din piețe colectată separat și acceptată la instalațiile de digestie anaerobă, raportat la cantitatea totală de biodeșeuri similare și din piețe generată:

o 2024 - minim 70%

o 2025 ~ minim 90%

Cantitatea de biodeșeuri din deșeurile menajere colectată separat și acceptată la instalațiile de digestie anaerobă, raportat la cantitatea totală de biodeșeuri menajere generată:

o 2025 - minim 90%

Deșeurile sunt considerate colectate separat numai cu îndeplinirea criteriilor de acceptare in instalațiile de tratare (sortare, tratare biologică).

Cantitățile sunt calculate pe baza bonurilor de cântar emise la instalațiile de tratare. Cantitatea totală de deșeuri generată (reciclabile, respectiv biodeșeuri) se estimează aplicând datele de compoziție la cantitatea totală de deșeuri colectată de operator.

-

Rata de implementare a instrumentului economic „plătește pentru cât arunci" pentru deșeurile menajere: populația care solicită și pentru care se aplică instrumentul economic „plătește pentru cât arunci" raportat la populația totală din aria de delegare:

o 2020-minim 10%

o 2021 - minim 15%

o începând cu 2022 - minim 20%

12

Numărul de contracte de colectare încheiate între operator și utilizatori (producători de deșeuri) raportat la numărul

Nu necesită revizuire, însă este aplicabil numai în situația în care contravaloarea serviciilor prestate la utilizatori este

VIZAT......;

spre neschlmbare „^SECRETAR,

de solicitări, pe categorii de utilizatori -100%

încasată prin tarif.

13

Numărul de încălcări ale obligațiilor contractuale ale operatorului raportat la numărul controalelor efectuate de instituțiile abilitate-0%

Necesită revizuire - aplicarea contractului trebuie controlată și de către Delegatar iar numărul de încălcări nu poate fi raportat la numărul de controale. Numărul de încălcări ale obligațiilor contractuale ale operatorului identificat în urma controalelor efectuate de către Delegatar și alte instituțiile abilitate - 0

14

Numărul de sancțiuni contravenționale aplicate operatorului de către instituțiile abilitate raportat la numărul de controale efectuate ~ 0%

Se propune eliminarea. în situația în care se aplică indicatorilor 4 și 5, intră în contradicție cu aceștia. în situația în care se aplică indicatorului 13, nu mai este necesar de vreme ce operatorului nu îi este permisă nicio încălcare a obligațiilor contractuale.

15

Numărul de răspunsuri date la sesizările privind calitatea activităților de salubrizare raportat la numărul total de sesizări primite privind calitatea activităților de salubrizare ~ 100%

Se propune eliminarea. Se suprapune peste indicatorul 1.

16

Numărul de neconformități constatate în activitățile de salubrizare de către departamentele specializate ale administrației publice locale raportat la numărul de controale efectuate - 3%

Se propune eliminarea. Nu are relevanța raportarea numărului de încălcări la numărul de controale. în plus, se suprapune peste și contrazice indicatorul 13.

17

Valoarea investițiilor realizate de către operator în domeniul salubrizării raportată la valoarea investițiilor cerută de către administrația publică -100%

Nu necesită revizuire

18

Numărul de cereri de înlocuire și/sau adăugare de coșuri de gunoi stradal rezolvate raportat la numărul total de cereri - 100%

Nu necesită revizuire

19

-

Populația care beneficiază de colectarea deșeurilor raportat la populația totală la nivelul Sectorului 2~ 100%

20

-

Cantitatea de deșeuri menajere periculoase colectate separat trimisă la eliminare raportat la cantitatea totală de deșeuri menajere periculoase colectate (anual) -minim 90%

r VIZATEI Wre neschlmbare L SECREiMR, |

’l


21

-

Cantitatea de deșeuri voluminoase colectată și trimisă la tratare fn vederea valorificării raportat la cantitatea totală de deșeuri voluminoase colectate de la populație și operatori economici (anual) - minim 30%

22

-

Cantitatea de deșeuri voluminoase colectată și trimisă la tratare/eliminare raportat la cantitatea totală de deșeuri voluminoase colectate de la populație și operatori economici (anual) - minim 90%

23

-

Cantitatea de deșeuri din construcții și desființări colectată separat de la populație și trimisă la tratare în vederea valorificării raportat la cantitatea totală de deșeuri din construcții și desființări colectată de la populație în anul respectiv - minim 30%

24

-

Cantitatea de deșeuri din construcții și desființări colectată și trimisă la tratare/eliminane raportat la cantitatea totală de deșeuri din construcții și desființări colectate de la populație (anual) - minim 90%

25

Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stația de sortare -minim 75%

Indicatorul se aplică numai pentru sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat (menajere, similare și din piețe). La calculul indicatorului se iau în considerare doar deșeurile reciclabile acceptate în instalație în vederea sortării (mai puțin deșeurile de sticlă)

26

-

Golirea coșurilor de colectare deșeuri stradale conform graficului de lucrări -100%

27

-

Arterele de urgența 1 trebuie să fie circulabiie în 4 ore de la încetarea ninsorii -100%

28

-

Depozitarea zăpezii curățate de pe căile publice mimai în locurile premise - 100%

29

Colectarea cadavrelor de animale în maxim 2 ore de la semnalarea (prin orice mijloc) a existentei acestora ~ 100%


VIZAT I


30

-

Transportarea cadavrelor de animale cu mijloace de transport amenajate în acest scop -100%

31

-

Neamestecarea cadavrelor de animale cu alte categorii de deșeuri colectate - 100%

...

L—j

 • 7 COMPARAȚIE ÎNTRE GESTIUNEA DELEGATĂ Șl GESTIUNEA DIRECTĂ A SERVICIULUI

Ambele acte normative, respectiv Legea 51/2006 și Legea 101/2006, prevăd două modalități de organizare a gestiunii serviciului de salubrizare, alegerea fiind făcută printr-o decizie a autorităților administrației publice locale, în baza unui studiu de oportunitate, și anume:

 • 1. Gestiune directă, modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora. Gestiunea directa este realizata prin intermediul unor operatori de drept public sau privat fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot fi:

 • a.  servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

 • b.  societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.

Prin excepție, în baza dispozițiilor art. 28, alin. 2A1 din Legea 51/2006, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera acestor servicii, poate fi atribuit direct unui operator de drept privat, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract:

a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct si o influentă dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

“ VIZAT ........

spre neschimbare,


b)


SECRETAR,


operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice deștinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației,


respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.

 • 2. Gestiune delegată, este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

Modalitatea de gestiune a serviciului se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

Noile prevederi legale din Legea nr. 51/2006 definesc delegarea gestiunii unui serviciu comunitar de utilități publice ca acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori licențiați gestiunea unui serviciu sau a unei activități componente a serviciului, a cărei responsabilitate revine respectivei unități administrativ-teritoriale, precum și punerea la dispoziție a bunurilor ce compun sistemul de utilități publice aferent serviciului/activității.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată (gestiune directă sau delegată), activitățile specifice componente ale serviciului de salubrizare sunt organizate și se desfășoară pe baza regulamentului serviciului și a caietului de sarcini, aprobate prin hotărâre a consiliului local, consiliului județean sau a asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, elaborate în conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru, elaborate și aprobate de A.N.R.S.C. prin ordin.

în următorul tabel sunt prezentate diferențele dintre cele două forme distincte de gestiune a serviciului.

■ C/s m o


v> T3

c

o < o NGestiune directă


 • > servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordin ea consiliilor locale sau consiliilor județene;

 • > societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale;

(art. 28 ai. 2 din Legea nr. 51/2006)

 • > societăți comerciale cu capital privat sau mixt

(art. 29 al. 4 din Legea nr. 51/2006)


 • > hotărârea de dare în administrare a serviciului (HCL);

 • > licența ANRSC;

 • > regulament de organizare și funcționare a operatorului (aprobat prin HCL);

 • > regulamentul și caietul de sarcini ale serviciului delegat (aprobate prin HCL)

(ari. 28 al. 5 și 6 din Legea nr. 51/2006)


Gestiune delegată


>contract de delegare a gestiunii încheiat cu UAT pe teritoriul căreia prestează serviciul;

>HCL de atribuire prin care s-a aprobat contractul de delegare;

>licența ANRSC;

 • > regulamentul și caietul de sarcini ale serviciului delegat (aprobate prin HCL);

 • > inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului;

 • > procesu l-verbal de predare-preluare a bunurilor;

 • > indicatori tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național.

(art 29 al. 6 și 8 din Legea nr. 51/2006)


>doar pe aria teritorială a unității administrativ-teritoriale în cadrul căreia a fost înființat și funcționează, nu poate presta serviciul pentru alte UAT;

>ca excepție, pentru operatorii care au primit un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă, doar pentru acele UAT care i-au încredințat gestiunea serviciului prin acel contract atribuit direct (criteriul „activității exclusive” impus de art. 28 al. 2*1 din Legea nr. 51/2006)

>în general pentru orice UAT care îi deleagă gestiunea serviciului pe bază de contract de delegare;


Legea permite autorităților administrației publice locale să delege gestiunea unei sau mai multor activități componente ale serviciului, - art. 14 alin (2) din Legea nr. 101/2006: „Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se poate acorda pentru una ori mai multe activități prevăzute la art. 2 alin. (3)". De aceea obiectul contractului de delegare trebuie să indice în mod clar care sunt activitățile delegate dintre cele enumerate de lege.

însă o activitate componentă prevăzută ca atare poate fi delegată:

 • -  doar integral, nu pe sub-componente ale sale deoarece legea prevede expres delegarea „pe activități", prin urmare nu ar fi conform din punct de vedere legal ca operatori diferiți să presteze pe teritoriul aceleiași localități colectarea deșeurilor municipale și similare neselectiv, iar un alt operator să presteze colectarea selectivă a acelorași deșeuri, în condițiile în care ambele tipuri de colectare sunt incluse de lege în cadrul aceleiași activități componente enumerate la lit, a) din articolul de lege citat mai sus;

 • -  doar pe bază de exclusivitate, unui singur operator care să o presteze pe întreg teritoriul administrativ al respectivei localități - art. 20 alin. (2) litera e) din Legea nr. 101/2006: „Operatorii, în confonnitate cu prevederile legale, au dreptul la: (...) e) exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza unităților administrativ-teritoriale, acordată fie în baza hotărârii de dare în administrare, fie în baza hotărârii de atribuire și a contractului de delegare a gestiunii."

Cu alte cuvinte, pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale pot presta activități de salubrizare diverși operatori, fiecare dintre aceștia prestând una sau mai multe activități aferente serviciului de salubrizare (de exemplu un operator pentru activitatea de colectare separată și transport al deșeurilor municipale, un operator pentru activitate de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice, un operator pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, etc.), dar fiecare dintre aceștia având exclusivitatea prestării activitățîi/activităților a căror gestiune le-a fost încredințată prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, sau prin hotărârea de atribuire și contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.

Estimare a costurilor administrației publice locale a sectorului 2 în cazul înființării unui serviciu propriu de salubrizare și realizării investițiilor aferente.

Pentru înființarea unui serviciu propriu de salubrizare sunt necesare o serie de investiții în baze de lucru (cel puțin doua) și achiziționarea echipamentelor necesare desfășurării activității. Investiția în echipamente este de aproximativ 88 milioane lei, fără TVA, la care se adaugă investițiile în amenajarea bazelor de lucru și investiția în stația de sortare, de aprox. 29,5 milioane lei, fără TVA, Astfel, totalul investițiilor necesare se ridică la mai mult de 118 milioane lei, fără TVA. La aceasta trebuie adăugat faptul ca pentru amenajarea bazelor de lucru și a stației de sortare este nevoie a fi identificate spatiile disponibile și obținute avizele și autorizațiile necesare. Aceasta, împreuna cu faptul ca este necesar a se derula proceduri de achiziție publica atât pentru achiziția de echipamente cat și pentru lucrările de amenajare a bazelor de lucru și a stație de sortare, va întârzia intrarea în operare a serviciului propriu de salubrizare.

Pentru înființarea serviciului propriu este necesar a se argaja ^J®mativ~rt-.-3p0 persoane, din care peste 600 muncitori necalificați și 300 șofer                       3(3

r.)


!'!                    .................. .. 2 SECRETAR

lângă acest personalul operativ, va fi necesar a se angaja personal auxiliar (administrativ și financiar-contabil, aproximativ 20 persoane) și va fi necesar a se achiziționa tehnica de calcul aferenta dotării compartimentelor funcționale. După înființarea și dotarea serviciului, activitatea acestuia va trebui autorizata iar serviciul va trebui sa obțină licența de operare pentru aria sectorului 2.

Toate acestea ar însemna un efort deosebit pentru Primăria Sectorului 2, la care se adaugă celelalte costuri de operare necesare derulării activității (vezi secțiunea 8.5, referitoare la costurile unitare ale activităților).

O sinteza a acestor eforturi este prezentata în tabelul următor:

Tabel 7-2 Estimare a costurilor administrației publice locale a sectorului 2 pentru serviciul propriu de salubrizare

A. Cheltuieli de capital (investiții)

118 milioane lei fără TVA

Acestea ar trebui făcute în max. un an

B. Cheltuieli curente (Cheltuieli anuale, fără TVA)

1. Cheltuieli materiale

177.656.000

2.Cheltuieli cu forța de munca

68.400.000

3. Costuri cu tratarea, eliminarea deșeurilor

8.124.507

4. Costuri cu contribuția la economia circulara

6.922.017

4. Cheltuieli indirecte și generale (10% din costurile directe)

26.110.000

TOTAL cheltuieli anuale de operare

267.212.524

Concluzii: deoarece înființarea și operarea unui serviciu propriu de salubrizare presupune un efort financiar important (investiții și cheltuieli de operare) ca și un efort instituțional deosebit (organizarea și operaționalizarea serviciului, achizițiile publice pentru echipamente și materiale specifice, obținerea acordurilor și avizelor de funcționare, obținerea licenței de operare etc.), se recomanda delegarea gestiunii activității de salubrizare.

VIZAT |

spre noBchlmbara

.....SKCRETAR, '

 • 8   FEZABILITATEA TEHNICA A DELEGĂRII

  • 8.1   Colectarea și transportul deșeurilor municipale

   • 8.1.1  Sistemul propus pentru colectarea și transportul deșeurilor

La propunerea sistemelor pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere, a deșeurilor similare și a deșeurilor din construcții și desființări de la populație au fost luate în considerare caracteristicile ariei de delegare, cantitatea de deșeuri estimata a fi generată, cantitatea minimă de deșeuri ce trebuie colectată separat pentru a asigura atingerea țintelor de reciclare și condițiile de prestare a serviciilor impuse de prevederile legislative în vigoare. în continuare este descris sistemul pentru fiecare categorie de deșeuri în parte.

Colectarea deșeurilor menajere reziduale

» în zonele de case: colectarea deșeurilor reziduale este propusa a se realiza individual de la fiecare casa, în europubele de 90/120 I. Numărul estimat de case este de circa. 30.000, rezulta ca operatorul va furniza aproximativ 30.600 europubele de 90/120 I pentru prestarea serviciului; frecvența propusă pentru colectarea deșeurilor reziduale din zonele de case este de 1 dată/săptămână;

 • •  în zonele de blocuri: colectarea deșeurilor reziduale este propusa a se realiza de la fiecare asociație în europubele de 240I și din punctele de colectare dotate cu containere de 1,1 mc. Numărul de asociații din Sectorul 2 se estimează a fi 2057, rezulta ca operatorul va furniza aproximativ 7.400 europubele de 240 I și 360 containere de 1,1 mc pentru prestarea serviciului; frecvența propusă pentru colectarea deșeurilor reziduale din zonele de blocuri este de 3 ori/săptămână;

Colectarea deșeurilor menajere reciclabile, inclusiv deșeurile de ambalaje

 • •  în zonele case:

o deșeurile de plastic/metal, hârtie/carton vor fi colectate din poarta în poarta în saci de 60 I (câte 2 saci, unul pentru plastic și metal și unul pentru hârtie și carton, pentru a se evita riscul contaminării deșeurilor de hârtie/carton); operatorul va furniza aproximativ 2.287.000 saci în fiecare an; frecvența propusă pentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton și plastic/metal din zonele de case este de 1 dată la 2 săptămâni;

o deșeurile din sticlă vor fi colectate prin aport voluntar în punctele de colectare stradale (dotate cu containere de 1,1 mc), ce vor deservi și zonele de blocuri; ținând cont de cantitățile reduse de deșeuri de sticlă nu se justifică colectarea din „ușă în ușă”; frecvența propusă pentru colectarea deșeurilor de sticlă este de 1 dată la 2 săptămâni;

 • •  în zonele de blocuri cu regim mare de înălțime

VIZAT

spre neschimbareț SECRETAR,

o colectarea deșeurilor reciciabile se va realiza pe 2 fracții: așa numita fracție uscată (plastic/metal/hârtie/carton) va fi colectată din poartă în poartă, în saci de 60 I iar deșeurile de sticlă vor fi colectate în punctele de colectare stradale (este prevăzută amenajarea a 760 de astfel de puncte); operatorul va furniza aproximativ 12.143.000 saci în fiecare an; frecvențele de colectare propuse sunt următoarele: hârtie/carton/plastic/metal - 2 ori/săptămână, sticlă - 1 dată/2 săptămâni;

• în zonele de blocuri cu regim mic de înălțime

o colectarea deșeurilor reciciabile se va realiza pe 3 fracții: deșeurile de hârtie/carton și plastic/metal vor fi colectate în pubele de 240 I (amplasate în ghene, țarcurile special amenajate etc.) iar deșeurile de sticlă vor fi colectate în puncte de colectare stradale dotate cu containere cu volumul de 1,1 mc; frecvențele de colectare propuse sunt următoarele: hârtie/carton, și plastic/metal -săptămânal, sticlă - 1 dată/2 săptămâni.

Identificarea spatiilor corespunzătoare necesare pentru amplasarea punctelor de colectarea stradale dotate cu containere de 1,1 mc pentru colectarea sticlei va rămâne în sarcina viitorului operator. Unul din avantajele acestui sistem, îl reprezintă faptul ca pe durata contractului poziția acestor puncte poate fi modificata în funcție de rezultatele colectării separate a deșeurilor. în procesul de identificare a spatiilor corespunzătoare trebuie luate în considerare zone cu o mare densitate a populației unde pot fi poziționate recipiente la marginea trotuarului, lângă bordura, acolo unde nu sunt amenajate spatii verzi.

Colectarea biodeșeurilor menajere

Biodeșeurile sunt deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazine de vânzare cu amănuntul și deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare.

în cazul în care instalațiile de tratare biologică prevăzute în MP București vor fi în operare, colectarea biodeșeurilor menajere se va realiza începând cu anul 2025. Acest flux de deșeuri se va colecta doar de la populația care locuiește în zonele de case, în pubele de 90-1201. Frecvența de colectare va fi săptămânală.

Se estimează că succesul colectării separate va fi progresiv, ca urmare a derulării campaniilor de informare și conștientizare, după cum urmează:

• în cazul biodeșeurilor similare (inclusiv deșeurile din piețe) în primul an de colectare (2024) - colectarea separată a minim 70% biodeșeuri din cantitatea totala de biodeșeuri generată, ceea ce reprezintă circa 8.560 tone;

• în cazul biodeșeurilor menajere în primul an de colectare (2025) - colectarea .____        separată a minim 90% biodeșeuri din cantitatea totala de biodeșeuri generată de

)|    ~\//^^opuîtorii din zonele de case, ceea ce reprezintă circa 19.540 tone,

spre neschimbare, .........SECRETAR, |

Colectarea deșeurilor voluminoase de la populație

Deșeurile voluminoase (mobila, saltele, canapele, covoare, în general obiecte mari de folosința îndelungata altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice) generate de populație vor fi colectate și transportate la baza de lucru a operatorului unde vor fi stocate temporar și tratate (dezmembrare și sortare) în vederea valorificării. Lunar, la o data anunțata în prealabil de operator, populația va depune deșeurile voluminoase în punctele de pre colectare existente pentru deșeurile menajere reziduale (în cazul populației care locuiește la bloc) sau în fata porții (în cazul populației care locuiește la casa), astfel încât sa nu fie împiedicată circulația auto și pietonala.

Colectarea deșeurilor menajere periculoase

Deșeurile menajere periculoase vor fi colectate trimestrial de la generatorii casnici în puncte mobile (organizate cu prilejul staționarii mijlocului de transport specializat). Deșeurile menajere periculoase vor fi transportate ia baza de lucru a operatorului pentru a fi stocate temporar în vederea eliminării.

Colectarea deșeurilor din construcții si desființări provenite din locuințe, generate de activități de reamonajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora

Deșeurile din construcții și desființări vor fi colectate de la persoanele fizice la cerere. Este vorba despre deșeurile provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioara a locuințelor/apartamentelor proprietate individuala (obiecte sanitare vechi, resturi de materiale de construcții, linoleum, tâmplărie, parchet etc.).

Acestea vor fi transportate la agenți economici în vederea valorificării (un procent de minim 30 %), La depozit vor fi depozitate doar acele fracții din DCD ce nu pot fi reciclate/valorificate.

Colectare deșeurilor din piețe

Administrația piețelor va asigura precolectarea deșeurilor pe 6 fracții după cum urmează:

o Deșeuri din plastic și metal

o Deșeuri din hârtie și carton;

o Deșeuri de lemn;

o Deșeuri din sticlă;

o Deșeuri reziduale.

Se vor folosi recipientele pe care Delegatul le va pune la dispoziție conform prevederilor legale.

VIZAT

Spre neschlmbâre,

__SECRETAR,

în cazul în care instalațiile de tratare biologică prevăzute în MP București vor fi în operare, se va realiza și colectarea separată a biodeșeurilor din piețe, începând cu anul 2023.                     ‘                                                       ’

Colectarea deșeurilor similare

Instituțiile și agenții economici vor colecta deșeurile similare celor menajere pe 5 fracții după cum urmează:

o Deșeuri din plastic și metal

o Deșeuri din hârtie și carton;

o Deșeuri de lemn;

o Deșeuri din sticlă;

o Deșeuri reziduale.

Agenții economici, cu sediul/punctul de lucru în blocuri de locatari vor adera la sistemul de colectarea separată implementat pentru populație.

Instituțiile și agenții economici vor folosi recipientele pe care Delegatul ii va pune la dispoziție conform prevederilor legale în vigoare.

în cazul în care instalațiile de tratare biologică prevăzute în MP București vor fi în operare, se va realiza și colectarea separată a biodeșeurilor din deșeurile similare (în special cele din sectorul HoReCa și alimente expirate), începând cu anul 2023.

 • 8.1.2 Cantități de deșeuri estimate a se colecta

în tabelul de mai jos sunt prezentate cantitățile de deșeuri estimat a fi colectate separat, pentru fiecare fracție de deșeuri, care vor fi transportate la instalații de tratare.

Tabel 8-1: Cantități de deșeuri estimat a fi colectate separat și transportate la instalațiile de tratare

Hârtie și carton

11.422

13.848

16.077

15.993

15.903

15.808

15.786

Plastic și metal

8.176

9.764

11.166

10.943

10.722

10.502

10.488

Sticlă

4.610

5.451

6.171

5.986

5,804

5.625

5.617

Biodeșeuri

0

0

0

0

8.871

30.759

30.717

Deșeuri reziduale

89.681

84.668

78.444

77.092

66.874

43.645

43.584

Deșeuri din coșurile de gunoi stradale

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15,000

15.000

neschimbate,

Fluxul deșeurilor va fi următorul:

 • •   deșeurile reciclabile colectate separat (hârtie/carton, plastîc/metal și sticlă) vor fi transportate îa stația de sortare și după aceea la reciclatori;

 • •   biodeșeurile colectate separat vor fi transportate la instalațiile de tratare biologică (ex. stație de compostare, biodigestor);

 • •  deșeurile reziduale vor fi transportate, într-o primă etapă, la unul din cele 2 depozite cu care Primăria Municipiului București are contract de delegare, după care, odată cu delegarea instalației/instalațiilor TMB prevăzute în MP București, deșeurile reziduale vor fi transportate la acestea în vederea tratării înaintea depozitării;

 • •  deșeurile din coșurile de gunoi stradale vor fi transportate la o instalație de tratare mecanică (sau instalație TMB) în vederea tratării.

 • 8.2 Activitatea de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare

Va fi necesară sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat (menajere, similare și din piețe). Cantitățile care se estimează a fi sortate sunt prezentate în tabelul de mai sus. în ceea ce privește sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat, cantitățile ce vor trebui sortate depind în mod direct de succesul implementării colectării separate, respectiv de asigurarea ratelor minime de capturare stabilite. Deșeurile se vor sorta în stații de sortare autorizate.

 • 8.3 Modalitatea de prestare a activității de salubrizare stradala

După cum reiese și din secțiunea prin care este prezentata succint situația actuala privind salubrizarea stradala în Sectorul 2, activitatea de "maturat, spălat, stropire și întreținere a cailor publice" prezintă unele caracteristici, printre care:

 • •  o pondere ridicată a operațiilor executate manual comparativ cu cele executate mecanizat;

 • •  o dependenta mare a calității rezultatelor operațiilor executate de factorul uman sau de limitările materiale.

Astfel este necesar ca prin noile programe de salubrizare stradala operatorul sa asigure:

 • •  includerea tuturor străzilor a căror îmbrăcăminte permite desfășurarea operațiunilor de maturare (îmbrăcăminte asfaltica, beton, pavele cu rosturi bituminoase, piatra de râu etc) din Sectorul 2 în programele de salubrizare stradala;

 • •  creșterea ponderii operației de maturat mecanizat în volumul total de lucrări ce urmează a fi executat întrucât aceasta operație are costurile unitare mai scăzute decât maturatul manual;

 • •  corelarea frecventei de execuție a operațiilor cu prevederile Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în municipiul București-,

 • •  asigurarea unui număr și tip de utilaje adecvat necesităților impuse de noua structura a operațiilor cat și de specificul lor tehnologic.

Respectarea condițiilor de mai sus duce la execuția unor operații de salubrizare stradala la parametrii solicitați prin documentația de atribuire,

 • 8,3.1 Maturatul manual al carosabilului și trotuarelor

Operația consta în maturarea de către muncitori necalificați cu ajutorul uneltelor individuale precum maturi, perii și lopeți a întregii suprafețe a trotuarelor pe care operația nu se executa mecanizat și a suprafeței carosabilului care mărginește bordurile, pe o lățime de cca. 2 metri, lângă bordura. Pentru o mai buna calitate a curățeniei vor fi utilizate și echipamente de aspirat manipulabile de către muncitori.

Operația de maturat manual cuprinde 6 faze:

 • •  stropirea suprafeței de maturat fie cu autocisterne fie de către muncitori;

 • •  maturatul efectiv al suprafețelor cu perii sau aspirarea suprafețelor cu echipamente de aspirat;

 • •  descărcarea coșurilor pentru deșeuri stradale;

 • •  încărcarea materialelor rezultate în europubele sau în recipiente acoperite amplasate în condiții salubre în spatii special amenajat;

 • •  descărcarea europubelelor sau recipientelor în mijloace de transport;

 • •  transportul și eliminarea deșeurilor la depozitele de deșeuri.

Operația de maturat manual se poate executa pe durata unuia sau mai multe schimburi -pentru arterele principale fiind însă recomandat intervalul 22,00 ~ 6.00, daca este asigurata o iluminare corespunzătoare a arterelor sau, în caz contrar, în schimbul I.

Maturatul manual se va realiza pe artere pavate cu asfalt, beton sau macadam (întrucât și pe acestea din urma se poate executa maturatul manual în conformitate cu prevederile art. 54, alin. (2) din Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare a localităților).

Maturatul manual se poate executa pe durata întregului an, atunci când suprafețele nu ------dS        sau gheata, iar temperatura este superioara celei de îngheț.

spre neschlmbare,

SECRETAR,

<.| ir.i • l;J

Ca regulă generală, maturatul manual al carosabilului se va executa de cate 3 ori pe săptămâna pe trotuare și de cate 4 ori pe săptămâna pe carosabilul arterelor asfaltate pe care se desfășoară traficul RATB, pe bulevarde și alte artere principale și de 2 ori pe săptămâna atât pe trotuare cat și pe carosabilul pe care se afla unități de învățământ, unități spitalicești sau unități de asistenta sociala. Pe arterele foarte circulate, maturatul manual se va efectua și de 5, 7 sau chiar 14 ori pe săptămâna.

Pe bulevarde, străzi pe care se desfășoară traficul RATB, alte artere principale ori pe care se afla unități din sistemul medical sau sistemul de educație ori din cel de asistenta sociala operația se executa, de regula, cu echipamente de aspirare, acționate electric. Pe celelalte artere operație se executa în sistem clasic de către muncitori care matura cu unelte individuale. Deșeurile măturate, respectiv aspirate vor fi colectate fie în europubele fie în recipiente salubre amplasate în spatii acoperite. Deșeurile din aceste europubele și recipiente sunt descărcate în autogunoiere special destinate acestei operații. Activitatea de evacuare a deșeurilor trebuie sa aibă loc în paralel cu activitatea de maturat pentru a se evita oprirea acesteia din cauza epuizării capacității de stocare din europubele sau recipiente și trebuie sa se încheie pana la sfârșitul schimbului de lucru în care se realizează maturarea manuala.

Norma de lucru este de minim 1.500 mp/ora în cazul utilizării aspiratoarelor și de minim 7.000 mp/zi în sistemul clasic.

De asemenea, la deplasarea către zona de lucru operatorul va trebui sa asigure pe lângă transportul personalului și transportul echipamentului pentru aspirat sau sa găsească soluții alternative de locare și încărcare cu energie electrica a acestora, în siguranța.

 • 8.3.2 Maturatul mecanizat al străzilor

Operația consta în maturarea cu ajutorul automăturătorilor (având dimensiuni și capacități variate) a suprafeței carosabilului, de regula în zona în care mărginește bordurile, pe o lățime de cca. 2 metri.

Automăturătorile prezintă avantajul ca realizează simultan cu maturarea suprafețelor deasupra cărora se deplasează și aspirarea obiectelor și pulberilor pe care le matura, obținând-se în acest fel o curățenie de calitate mai buna decât în cazul maturării manuale a străzilor. Calitatea curățeniei obținute depinde aproape exclusiv de starea tehnica a utilajului, în special a periilor. Totodată în cursul acestui proces, cantitatea de pulberi ridicata în atmosfera este mica, întrucât automăturătorile stropesc permanent suprafețele în zona de acțiune a periilor rotative.

Operația de maturat mecanizat se va executa pe durata unui singur schimb, de regula, pe timpul nopții. Acolo unde este cazul, operația de măturat mecanizat se va realiza în aceeași zi cu operația de măturat manual.

Operația de maturat mecanizat se va executa de 3 ori pe săptămâna pe carosabilul arterelor asfaltate pe care se desfășoară traficul RATB, pe bulevarde și alte artere principale și 2 ori pe săptămâna pe carosabilul arterelor pe care se afla unități de învățământ, unități spitalicești sau unități de asistenta sociala. Pe celelalte artere care au

VIZAT spre neschlmbaro,

un carosabil cu o lățime de minimum 4m maturatul mecanizat al carosabilului se executa 1

de 7 ori pe săptămâna,

Norma de lucru este cuprinsa intre 50.000 și 32.500 de mp/ora - în funcție de mărimea automăturătorilor, aleasa corespunzător zonei de acțiune, respectiv trotuare sau carosabil.

 • 8.3.3 întreținerea curățeniei pe caile publice

întreținerea curățeniei pe căile publice cuprinde operațiunea de colectare manuala a deșeurilor care apar în cazul pe trotuar, la rigola - pe o lățime de 0,5 m de la bordura și pe spatiile verzi stradale (alveole din jurul arborilor și spatiile verzi de pe aliniamentele stradale fiind excluse spatiile verzi din rigolele centrale), parcări, precum și golirea coșurilor pentru deșeuri stradale. Operația se execută pe toate străzile din sector.

Operația se va executa în intervalul orar 10 - 18, fiind cel în care operația are eficienta cea mai ridicata și numai după execuția operațiilor de măturat manual/mecanizat așa cum sunt ele prevăzute în programe.

Pe aliniamentul bulevardelor alocarea de personal se face la o norma de lucru de minimum 1.500 mp/ora în funcție de suprafața ce trebuie urmărită și întreținuta.

Deșeurile colectate sunt stocate fie în europubele fie în recipiente salubre amplasate în spatii acoperite. Deșeurile din aceste europubele și recipiente vor fi descărcate în autogunoiere special destinate acestei operații. Activitatea de descărcare trebuie sa aibă loc în paralel cu activitatea de întreținere a curățeniei pe căile publice pentru a se evita oprirea acesteia din cauza epuizării capacității de stocare din europubele sau recipiente și trebuie sa se încheie pana la sfârșitul schimbului de lucru în care se realizează operațiune. Pot fi utilizate aceleași echipamente de colectare și transport ca cele utilizate pentru colectarea deșeurilor rezultate din executarea operației de maturat manual. Muncitorii trebuise dotați cu unelte specifice.

Operația de întreținere se va derula și pe durata anotimpului rece.

 • 8.3.4 Colectarea deșeurilor abandonate de pe domeniul public

Colectarea deșeurilor de pe domeniul public se refera la colectarea deșeurilor depozitate necontrolat pe domeniul public, dar și la colectarea deșeurile provenite din activitățile de maturat, întreținere și golire coșuri stradale.

în conformitate cu prevederile legale, operatorii licențiați pentru desfășurarea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor, au obligația să colecteze deșeurile abandonate și, în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administrației publice locale.

După identificarea producatorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte —atât cheltuielile efectuate de autoritatea administrației publice locale, cât și sancțiunile

Identificarea deșeurilor abandonate se va face de către operatorii de salubrizare stradala sau la semnalarea unor terți: cetățeni, operatori economici, instituții publice. Operatorul va acționa de urgenta și va colecta aceste deșeuri, estimând la fata locului cantitățile și tipul de deșeuri colectate. Operația se va derula pe tot parcursul anului.

 • 8.3.5 Răzuitul rigolelor

Operația de răzuire a rigolelor consta în îndepărtarea cu ajutorul unor unelte specifice a straturilor contaminate cu reziduuri de ulei, de pământ, nisip, pietriș fin, ramase în urma topirii zăpezii acumulate la marginea carosabilului și a trotuarelor sau în urma acumulărilor din zonele joase ale carosabilului generate de ploile torențiale de pe timpul verii.

Operația se va executa pe toate străzile din sector. De regulă, operația se va executa la trimestrial și pe marile bulevarde în fiecare luna. Se va lua în considerare o norma de lucru de minimum 1.000 de ml/zi.

Ca și la operațiile maturat manual și întreținerea curățeniei, și aceasta operație impune ca deșeurile colectate sa fie stocate fie în europubele fie în recipiente salubre amplasate în spatii acoperite. Deșeurile dirt aceste europubele și recipiente vor fi descărcate în autogunoiere special destinate acestei operații. Activitatea de descărcare trebuie sa aibă loc în paralel cu activitatea de răzuire a rigolelor pentru a se evita oprirea acesteia din cauza epuizării capacității de stocare din europubele sau recipiente și trebuie sa se încheie pana la sfârșitul schimbului de lucru în care se realizează operațiune. Pot fi utilizate aceleași echipamente de colectare și transport ca cele utilizate pentru colectarea deșeurilor rezultate din executarea operației de maturat manual.

 • 8.3.6 Stropitul carosabilului

Operația de stropire a carosabilului consta din împrăștierea unui strat de apa, fără presiune pe suprafața caii de rulare a arterelor de circulație publica, în vederea evitării formarii prafului și a reducerii temporare a temperaturii asfaltului. Operația se executa de regula intre 15 martie și 15 octombrie, perioada putând fi modificata de autoritatea administrației publice locale în funcție de condițiile meteo locale..

Operația se va executa de regula pe parcursul întregii zile pe arterele cu trafic RATB, bulevarde și alte artere importante cu o frecventa de 3 treceri și, în unele cazuri, 6 treceri zilnice. Pe timpul verii, va trebui evitat intervalul orar 13.00 - 17.00 în care indicele de confort termic ar putea depăși pragul de 75 de unități.

Norma de lucru este de minimum de 40.000 mp/ora. Consumul de apa este estimat la cca. 0,2 l/mp la fiecare trecere.

 • 8.3.7 Spălatul carosabilului și a trotuarelor

Operația de spălare a cailor de comunicație consta în spălarea cu jet de apa sub presiune a întregii suprafețe a trotuarelor și carosabilului. Spălarea se execută pe carosabil, minim 2 m de la rigolă, și pe toată suprafața trotuarelor arterelor.

spre neschimbate. SECRmR,

Programul de execuție va cuprinde spălarea tuturor străzilor din sector și a trotuarelor aferente, cu o frecventa de execuție este de 4 ori pe an.

Operația se va executa pe parcursul unui schimb - de regula în schimbul III, la o norma de lucru de minimum 3.750 mp/ora. Consumul de apa este estimat la 1,5 ~ 2 litri/mp. Se poete utiliza și detergent special pentru spălatul străzilor, consumul fiind de 100 mililitri detergent la 1 litru de apa.

Operatorul va avea obligația de a se dota cu echipamentele necesare astfel încât sa se asigure execuția în spatiile greu accesibile.

 • 8.4 Modalitatea de prestare a activității de colectare a cadavrelor

Volumul de deșeuri specifice cat și modul lor de apariție nu fac necesara întocmirea unui program care sa fie efectuat periodic.

Activitatea se va desfășura cu respectarea prevederilor Secțiunii 8 din Regulamentul cadru a! serviciului de salubrizare a localităților.

Operatorul va trebui sa fie pregătit sa intervină cu promptitudine pentru preluarea cadavrelor de animale identificate pe domeniul public. Pentru aceasta va avea la dispoziție un mijloc de transport special destinat și amenajat care îndeplinește condițiile Impuse de legislația în vigoare.

Identificarea cadavrelor se va face de către operatorii de salubrizare stradala sau la semnalarea unor terți: cetățeni, operatori economici, instituții publice.

Cadavrele vor și preluate în cel mult doua ore, de la primirea sesizării, cu mijlocul auto special destinat și transportate direct la societatea de profil pentru eliminarea cadavrelor, societate autorizata în acest sens cu care operatorul va avea un contract de prestări servicii. în situația în care sunt identificate cadavre de dimensiuni mari (cai, bovine, etc.) acestea vor fi preluate cu ajutorul unui încărcător frontal.

Toate echipamentele utilizate vor fi ulterior dezinfectate.

Personalul trebuie sa fie dotat cu echipament de protecție astfel încât sa nu vina în contact direct cu cadavrul, iar operatorul trebuie sa-i asigure condiții de igienizare adecvata după finalizarea predării către instalația de eliminare/neutralizare.

 • 8.5 Modalitatea de prestare a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice

în Sectorul 2 al municipiului București activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț cuprinde mai multe categorii de operații, după cum urmează:

VIZAT • prevenirea formarii și combaterea poleiului de pe carosabil și trotuare; spre ncschhnbare,

I ,.....

CI:


 • •  îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și trotuare;

 • •  transportul zăpezii de pe căile de comunicație.

Toate aceste operațiuni se executa sub coordonarea Comandamentului de deszăpezire și combaterea poleiului și a Grupei tehnice care sunt constituite prin Dispoziție a Primarului General al Municipiului București. Atât comandamentul cat și toate mijloacele materiale și forța de munca acționează în baza prevederilor Programului de masuri și acțiuni pentru deszăpezire și combaterea poleiului în Sectorul 2, întocmit de către operator și aprobat de Primarul General al Municipiului Sectorului 2.

Toate arterele vor fi supuse operațiilor de deszăpezire și combaterea poleiului în mod integral și unitar, o data cu apariția fenomenelor meteo specifice sau, în cazul tratamentelor de prevenire, în maxim 2 ore de la emiterea avertizării meteo.

Activitatea se va desfășura atât ziua cat și noaptea, în funcție de necesitate și va cuprinde următoarele operații:

 • •  curățat manual zăpada și gheata;

 • •  curățat mecanic zăpada cu utilaje cu pluguri;

 • •  încărcat și transportat zăpada și gheata;

 • •  împrăștiat manual material antiderapant;

 • •  împrăștiat mecanic material antiderapant;

 • •  combaterea poleiului și a gheții (prin stropire cu sau împrăștiere materiale lichide sau solide);

 • •  curățarea gurilor de scurgere.

Operatorul de salubrizare va prezenta anual programul de deszăpezire și combaterea poleiului, la care va adaugă un program suplimentar de acțiune întocmit în cazul situațiilor extreme, care sa mențină în stare de practicabilitate principalele artere din sector.

Programul de deszăpezire și combaterea poleiului se desfășoară anual în perioada 15 noiembrie - 15 martie anul următor. Pentru sectorul 2 operatorul de salubrizare va trebui sa aibă cel puțin doua baze de deszăpezire, care vor fi pregătite până cel târziu la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Bazele trebuie sa aibă facilitați pentru depozitarea/ stocarea / manipularea de materiale antiderapante solide și lichide, platforme de parcare, sisteme de curățare / spălare, ateliere de intervenții / reparații, spatii de așteptare / cazare/ sociale pentru personal.

Pentru efectuarea în timpul prevăzut a lucrărilor de iarna, sectorul 2 este împărțit în 10 zone.

 • 8,5.1 Prevenirea și combaterea poleiului

Combaterea poleiului se realizează numai atunci când condițiile meteorologice o impun, în sensul ca temperaturile atmosferice se apropie sau sunt sub limita de îngheț. Operația se declanșează înainte cu 1-2 ore fata de momentul în care, în conformitate cu prognoza meteorologica, temperaturile urmează sa atingă limita critica (0 grade Celsius). Ulterior, daca nu se depune strat de zăpada, operația se reia astfel ca pe carosabil sa se asigure o aderenta cat mai buna.

Prevenirea și combaterea poleiului se realizează prin:

 • •  împrăștierea materialului antiderapant preventiv, pentru a împiedica formarea poleiului pe arterele de intrare / ieșire din București, bulevarde și artere principale, traseele și stațiile mijloacelor de transport în comun, sensuri giratorii etc.;

 • •  împrăștiere permanent material antiderapant la pante și rampe;

 • •  împrăștiere material antiderapant în condițiile apariției stratului de polei pe carosabil sau în zonele predispuse unor asemenea fenomene (în apropierea râurilor, a lacurilor);

 • •  împrăștiere de material antiderapant în max. o ora de la începutul ninsorii, pentru a împiedica formarea stratului de zăpada tasata;

 • •  împrăștiere de material antiderapant în urma operației de curățare a zăpezii prin pluguire.

Pentru combaterea poleiului se pot utiliza substanțe de tipul sării (NaCI) în amestec cu inhibitori de coroziune și, la temperaturi sub -10’C, a clorurii de calciu sau a altor substanțe chimice cu grad de coroziune redus.

 • 8.5.2 îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și trotuare

Anterior declanșării precipitațiilor sub forma de ninsoare, atunci când condițiile de temperatura în aer și sol ar urma sa favorizeze formarea unui strat de zăpada, se va executa aplicarea pe cat mai multe artere a unui strat material antiderapant solid sau lichid cu rolul de a întârzia priza zăpezii pe sol și de a menține zăpada afânata un timp mai îndelungat. Operația urmează sa se execute și în timpul ninsorii astfel ca în permanenta sa existe un conținut de material cu rol de a preveni sau de a întârzia formarea podurilor de gheata, iar daca ninsoarea este abundenta se utilizează doze de soc. Anterior momentului în care ninsoare duce la formarea unui strat de zăpada de min. 50 de mm și în condițiile în care prognoza meteo prevede în continuare ninsoare și temperaturi negative, se trece la îndepărtarea propriu-zisa a zăpezii cu ajutorul utilajelor cu lama și la împrăștierea materialului antiderapant pentru crearea condițiilor favorizante pentru topirea zăpezii.

ViZĂT^^”


zăpezii de pe carosabil și trotuare se realizează prin;


spro nbsqhlmbarQ, SECRETAR,


« pluguîre cu utilaje ușoare: la o ora după încetarea ninsorii, în situația în care stratul de zăpada de pe carosabil atinge 5-6 cm, urmata de împrăștierea de materiale antiderapante;

 • •  pluguire cu utilaje grele: în situația ninsorilor abundente sau daca stratul de zăpadă depus pe carosabil depășește 10 cm; activitatea este urmata de împrăștierea de material antiderapant;

 • •  îndepărtarea manuala și mecanizata a zăpezii din intersecții, stații RATB, treceri pietoni; operația se va executa cu utilaje specifice și operatori / muncitori (Incarcatoare frontale, autospeciale cu plug, autospeciale tip multicar);

 • •  curățarea manuala a zăpezii și a gheții, inclusiv a gurilor de canal și a rigolelor.

 • 8.5.3 Transportul zăpezii de pe căile de comunicație

Activitatea consta în încărcarea mecanizata sau manuala a zăpezii și gheții rezultate din curățarea cailor publice în mijloace de transport (autobasculante, tractoare cu remorca etc.) și transportarea acesteia pana la locul/locurile de depozitare.

încărcatul mecanic se realizează cu utilaje specifice, iar pentru transportul zăpezii și gheții se vor utiliza autovehicule speciale, de capacități diferite, în funcție de volumul de zăpada și gheata rezultat din curățarea cailor publice.

 • 8.5.4 Determinarea consumului specific pe mp al diferitelor substanțe antiderapante folosite pentru deszăpezire și combaterea poleiului

Pentru combaterea poleiului și menținerea străzilor Sectorului 2 în stare de circulație pe perioada iernii se utilizează următoarele tipuri de substanțe și amestecuri antiderapante: clorura de calciu lichida, clorura de calciu solida, sare (NaCI), sare în amestec cu inhibitori, sare în amestec cu nisip.

Consumul specific pe mp reprezintă cantitatea optima de material folosita pentru obținerea eficientei dorite și are la baza un calcul care tine seama de proprietățile fizico -chimice ale substanțelor. Acest consum specific este precizat în Normativul privind condițiile tehnice și metodologia de testare a materialelor antiderapante și a fondanților chimici utilizate pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarna, indicativ NE 30-2004 și prezentat mai jos:

Utilizare material antiderapant: se poate utiliza nisip sortat, zgura granulata sau pietriș sort 4-8 pentru gheata umeda, după cum urmează (conform Normativ NE 30-2004 ):

• nisip sortat


100-350 g/mp;


• zgura granulata


100-200 g/mp;


• pietriș sort 4-8


400 g/mp.


Pentru straturi de gheata sau zăpadă înghețata pana la 1 cm norma este de 100-200

g/mp pana la 300 g/mp.

Ca fondant chimic se utilizează sare sau clorura de calciu sau amestecuri, în funcție de temperatura atmosferica, așa cum este prezentat în tabelul de mai jos.

Tabel 8-2: Fondanțî chimici utilizați pentru combaterea poleiului

De la 0 la -3 grade C

NaCI

10 la 20

151a 30

De la - 3 la -6 grade C

NaCI

20 la 30

30 la 40

De la -6 la -10 grade C

Amestec 2/3 NaCI

1/3 CaCI2

10 la 20

151a 30

De la -10 la -15 grade C

Amestec 1/2NaCI

1/2CaCI2

15 la 30

20 la 40

Sub -15 grade C

CgCI2

20 la 40

30 la 50

Sursa: Normativul NE 30-2004

Pentru operațiune de prevenire doza este de 10g/mp.

Conform normativului susmenționat, pentru combaterea zăpezii, gheții și a poleiului se utilizează următoarele cantități de materiale.

Tabel 8-3: Materiale utilizate pentru combaterea zăpezii, gheții și a poleiului

Sare

împrăștiere de combatere

10-40

împrăștiere preventivă

10-20

Sare reumezită

-

5-20

Saramura concentrație 25%

împrăștiere de combatere

5-40

împrăștiere preventivă

5-15

Amestec nisip cu sare

împrăștiere de combatere

100-200

împrăștiere preventivă

50-100

Sursa: Normativul NE 30-2004

Trebuie menționat ca, în conformitate cu Normele de salubrizare și igienizare ale Municipiului București (aprobat prin HCGMB 120/2010, cu modificările ulterioare), operatorul va prezenta, în cadrul programului pentru activitatea de iarna, tipul substanțelor utilizate , ca și normele de consum specifice, adaptate la condițiile de lucru din Sectorul 2.

VIZAT" spro iwsțhimbaie, ȘfiCRfi'AR

/()

 • 8.6 Estimarea tarifului unitar aferent fiecărei activități a serviciului de salubrizare

Stabilirea tarifului unitar aferent fiecărei operații s-a realizat conform prevederilor Ordinului ANRSC nr, 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților și are la baza:

 • •  costurile de operare și funcționare pentru fiecare operație;

 • •  amortizarea investițiilor efectuate de către operator, necesare pentru prestarea serviciului la parametrii de calitate solicitați prin documentația de atribuire;

 • •  redevența plătită autorității contractante, daca este cazul;

 • •   o cota rezonabila de profit.

Astfel, au fost determinate costurile aferente fiecărei activități, având în vedere următoarele categorii de costuri:

Costuri generale ale operatorului, cuprinzând:

 • •  costuri de operare - reprezentând costurile curente ale operatorului pentru execuția zilnica a serviciului contractat: cheltuieli de personal, cheltuieli cu combustibilii și lubrifianții, cheltuieli cu utilitățile, cheltuieli cu întreținerea și reparațiile bunurilor și instalațiilor, etc.; aceste costuri au fost împărțite în: costuri fixe, ce nu depind de cantitățile efectiv colectate, cum ar fi cele administrative și costuri variabile;

 • •  costuri cu redevența (daca este cazul);

 • •   costuri cu investițiile realizate de către delegat; acestea sunt reflectate printr-o anuitate determinata prin împărțirea valorii investițiilor la durata recomandata a contractului - 7 ani;

 • •  o cota de profit de 5%;

Costurile cu tratarea si eliminarea deșeurilor, cuprinzând sumele pe care operatorul de salubrizare va trebui să le plătească pentru tratarea și eliminarea deșeurilor. în determinarea acestor sume au fost considerate cantitățile ce urmează a fi tratate / eliminate și tarifele medii practicate în prezent de către deținătorii instalațiilor / depozitelor din aria Municipiului București,

Costurile cu contribuția la economia circulară, cuprinzând sumele aferente deșeurilor depozitate stabilite în conformitate cu ultimele modificări legislative.

Privitor la durata contractului de delegare, se recomanda stabilirea acestuia la 7 ani, o durata medie de amortizare a investițiilor solicitate operatorului, astfel încât aceste investiții sa nu constituie o presiune prea mare în tarif.

VIZAT spre neschimbate,, ................. SECRETAR, în ceea ce privește redevența, nu se recomandă stabilirea unei redevențe deoarece autoritatea contractanta nu pune la dispoziția operatorului active pe care nici autoritatea contractanta și nici operatorul sa nu le poată amortiza și să nu poată include costul investițiilor respective în tarif decât sub forma redevenței. Stabilirea unei redevențe ce ar urma sa fie plătită de către operatorul de salubrizare către Primăria sector 2 ar determina creșterea tarifelor/taxelor pe care populația ar trebui sa le plătească, cu valoarea redevenței pe care ar incasa-o,

în continuare vor fi prezentate separat costurile pentru fiecare activitate din cadrul contractului și modul de determinare a tarifului corespunzător.

 • 8.6.1 Estimarea tarifului pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare

La estimarea tarifului pentru activitatea de colectare și gestionare a deșeurilor menajere și similare s-au luat în considerare costurile cu colectarea separată, transportul separat și tratarea deșeurilor menajere și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, colectarea separată, transportul și gestionarea deșeurile voluminoase, precum și colectarea separată, transportul și eliminarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere.

Deoarece deșeurile similare se colectează și gestionează în același mod cu deșeurile menajere și, în activitatea operațională, de cele mai multe ori, cele două categorii de deșeuri sunt colectate în amestec, a fost estimat un singur tarif pentru colectarea și tratarea acestor două categorii de deșeuri.

Acest tarif cuprinde și costurile cu colectarea separată și tratarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor periculoase menajere, deoarece acest serviciu va fi prestat fără a solicita plata unui tarif separat de la generatori (așa cum este în cazul colectării și gestionării deșeurilor din construcții și desființări de la populație).

în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/20111 privind regimul deșeurilor au fost determinate două tarife distincte, unul pentru deșeurile reciclabile colectate separat și unul pentru celelalte categorii de deșeuri municipale (deșeuri reziduale, biodeșeuri, deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase din deșeuri municipale). Estimările au fost realizate pentru anul 2020, ca și pentru întreaga perioadă. Detaliile privind aceste calcule sunt prezentate în Anexa 2.

în urma estimărilor realizate, tarifele minime pentru prestarea acestor activități (colectarea și gestionarea deșeurilor menajere, respectiv a deșeurilor similare) sunt de 009,74 tei/tonă, fără TVA, pentru deșeurile reciclabile menajere și similare colectate separat, respectiv 963,59 tei/tonă cu TVA și de 309,12 lei/tonă fără TVA, pentru celelalte tipuri de deșeuri menajere și similare, diferite de reciclabile, respectiv 367,85 lei/tonă cu TVA.

Tariful a fost stabilit la nivelul anului 2020, estimat a fi primul an al contractului, în conformitate cu cerințele Ordinului Președintelui ANRSC nr. 109/2007.

" VIZAT sipro nmiQhlmbme,

Conform prevederilor MP București, odată cu implementarea SMID București, în sistemul de gestionare a deșeurilor municipale generate în sectorul 2 vor interveni următoarele schimbări:

 • ♦  deșeurile reziduale și deșeurile colectate din coșurile de gunoi stradale nu vor mai fi transportate direct la depozit ci la o instalație TMB în vederea tratării; începând cu anul 2025 deșeurile reziduale vor fi transportate la instalația de incinerare cu valorificare energetică;

 • •  va fi necesară colectarea separată a biodeșeurilor de la generatorii non-casnici (în special sectorul HoReCa și sectorul supermarket-uri) precum și de la populația din zona de case și transportarea acestora la una sau mai multe instalații de digestie anaerobă -2025.

Luând în considerare costurile estimate de operare a acestor instalații și cantitățile de deșeuri estimat a fi tratate, au fost determinate costurile și tarifele pentru fiecare an al contractului în parte.

Plecând de la cele două tarife prezentate mai sus, a fost determinat un tarif mediu unic pentru întreaga activitate de colectare, tarif care asigură sustenabilitatea financiară a sistemului, valoarea acetuia fiind de 411,77 lei/tonă fără TVA. Adăugând și costurile cu sortarea deșeurilor reciclabile, tariful minim pentru asigurarea sustenabilității financiare a sistemului de gestionare a deșeurilor municipale este de 451,35 lei/tonă fără TVA. Din estimarea veniturilor populației pentru perioada 2020 -2026, a rezultat ca acesta poate urca până la 563,03 lei/tona fără TVA.

Tarifele estimate includ și costurile cu contribuția pentru economia circulară, care a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2019, conform ultimei modificări a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor. Astfel această contribuție este aplicata numai pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de delegare. De aceea în tarif a fost inclusă numai partea de contribuție aferentă îndeplinirii indicatorilor de performanță, suportarea contribuției aferentă cantităților de deșeuri depozitate care depășesc cantitățile aferente îndeplinirii indicatorilor de performanță căzând în sarcina operatorului.

 • 8.6.2 Estimarea tarifului pentru activitatea de sortare a deșeurilor municipale în stațiile de sortare

Deșeurile reciclabile colectate separat (menajere, similare și din piețe ) vor trebui sortate într-o stație de sortare. La determinarea tarifului pentru sortarea în stația de sortare s-a ținut cont de media costurilor pentru operarea unei stații de sortare în Romania (sursa: proiectele SMID) și evoluția pieței în Municipiul București. Ținând cont de structura costurilor într-o stație de sortare, a fost determinat un cost pentru anul 2020. Detaliile acestor calcule sunt prezentate în Anexa nr. 2.

în urma calculelor realizate, tariful minim pentru prestarea activității de sortare în stația de sortare este de 230,50 lei/tona, fără TVA, respectiv 273,76 lei/tona (cu TVA 19%), pentru o cantitate estimata a fi sortata de 19.599 tone/an. Tariful a fost stabilit pentru anul 2020.

Tariful ia în considerare o eficienta a stației de sortare care sa conducă-Ja.


-yalorificarea_a_.

VIZAT


spre neschimbat^,


SECRETAR,


75% din cantitatea intrata în stație. Costurile cu eliminarea reziduurilor (maxim 25% din cantitatea intrata) ca și contribuția la economia circulară, când se aplica, sunt incluse în tarif. Tariful maxim pentru stația de sortare a fost estimat la 224,70 lei/tonă, fără TVA, respectiv 267,39 lei/tona, cu TVA 19% inclus. Cantitatea medie a fi sortată anual este de 25.229 tone/an. La estimarea tarifelor activității de sortare nu au fost luate în considerare veniturile rezultate din valorificarea deșeurilor sortate.

Cantitatea de deșeuri ce necesită sortare va crește pe măsură ce sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabilele devine mai eficient.

 • 8.6.3  Estimarea tarifului pentru activitatea de colectare și gestionare a deșeurilor din construcții și desființări de la populație

Aceasta activitate se va realiza la cerere, prin facturare direct la client, în funcție de volumul de deșeuri generat.

în urma calculelor realizate rezultă un tarif unitar minim pentru activitatea de colectare și gestionare a deșeurilor din construcții și desființări de 162,46 lei/tona fără TVA, incluzând și costurile cu tratarea și depozitarea acestora și costurile contribuția la economia circulară. Acest tarif a fost stabilit la nivelul anului 2019. Cantitatea medie de deșeuri estimat a fi colectată și gestionată este de circa 2.230 tone/an. Tariful pentru activitatea de colectarea și gestionarea deșeurilor din construcții și desființări de la populație a fost determinat conform cerințelor Ordinului Președintelui ANRSC nr. 109/2007.                                       '                     ’

Pentru ceilalți ani ai contractului s-a prevîzionat o creștere a costurilor de operare generate de creșterea salariilor și a costului carburanților. Astfel valoarea maxima a acestui tarif este de 215,48 lei/tona fără TVA, iar valoarea medie este de 188,70 lei/tona fără TVA.

 • 8.6.4 Estimarea tarifului pentru activitatea de măturat manual

Maturatul manual se poate executa pe durata întregului an, cu condiția ca suprafețele sa nu fie acoperite de zăpadă sau gheata, iar temperatura este superioara celei de îngheț.

Suprafața de maturat este de 11.751.425 mp pe săptămâna, ceea ce înseamnă un volum maxim de 611.074,100 mii mp pe an; norma de maturat considerata în calcule este de 7.000 mp/zi/om, respective 49.000 mp pe săptămâna. Din estimări a rezultat un necesar de 240 de maturatori. Ținând cont de faptul ca trebuie asigurata continuitatea serviciului, acest număr a fost multiplicat cu 1,37 (coeficient personal pentru asigurarea continuității). A rezultat numărul de 328 maturatori (muncitori necalificați).

Deșeurile maturate de pe carosabil și de pe trotuare, ca și cele rezultate din golirea coșurilor de gunoi stradale vor fi încărcate în saci și colectate cu autospeciale tip furgoneta, mici, de 3,5 tone. Din estimarea volumului acestor deșeuri și pentru a nu lăsa sacii în așteptare prea mult timp pe strada, a rezultat un necesar de 26 autoutilitare.

[ vgÂ*r n

spre neschimbarej

Mai sunt necesare 3 mașini pentru supervizarea activităților, Pentru aceste mașini este nevoie de un număr de 29 șoferi. în plus mai sunt necesari 4 mecanici și 26 muncitori calificați.

Ținând cont de împărțirea sectorului în zone, acestora li se adaugă 13 șefi de echipa și cate un responsabil tehnic pentru fiecare schimb, deci 3 responsabili tehnici.

Plecând de la salariul minim pe economie prevăzut pentru anul 2020, au fost estimate salariile medii orare pentru fiecare categorie de personal. Pe baza acestora au fost estimate costurile cu personalul pentru acesta activitate.

Costurile materiale au inclus:

 • •   costurile cu carburanți, lubrifianți și aditivi pentru mașinile menționate anterior;

 • •  costurile cu întreținerea, reparațiile curente, alimentare cu apa etc. estimate pe baze lunare;

 • •  costurile cu întreținerea și repararea utilajelor menționate anterior, estimate la 1% din costul echipamentelor;

 • •   materii prime și materiale:

o materiale pentru maturat: maturi, perii, saci: a fost estimat un necesar pe persoana pe an;

o materiale de curățenie și higiena: a fost estimate 10% din costurile cu materialele pentru maturat;

o costurile cu echipamentele de protecție a muncii (estimate în funcție de numărul de personal);

Pentru alte costuri pentru care nu a fost posibila o estimare în detaliu, a fost estimate un procent de cheltuieli generale de 20% din costuri de personal plus costuri materiale directe.

Acestor costuri li s-au adăugat costurile cu depozitarea deșeurilor rezultate din aceasta activitate. Astfel a rezultat tariful fundamentat conform cerințelor Ordinului Președintelui ANRSC nr, 109/2007.                                     ’                 '

Tariful unitar minim pentru activitatea de maturat manual, stabilit la nivelul anului 2020, este de 34,27 lei/1.000mp fără TVA,

Pentru ceilalți ani ai contractului s-a previzionat o creștere a costurilor cauzată de creșterea salariilor și a costului carburanților. Astfel valoarea maxima a acestui tarif este de 46,35 lei/1.000mp fără TVA, iar valoarea medie este de 39,50 lei/1 .OOOrnp fără TVA.

VIZAT „ spre neschimbare,

 • 8.6.5 Estimarea tarifului pentru activitatea de măturat mecanizat

Operația consta în maturarea cu ajutorul automăturătorilor (având dimensiuni și capacități variate) a întregii suprafețe a trotuarelor care au o lățime adecvată operațiunii și a suprafeței carosabilului, de regula în zona în care mărginește bordurile, pe o lățime de cca. 2 metri.

Estimarea tarifului pornește de la cantitatea de lucrări necesara a se efectua anual. Deoarece activitatea se desfășoară prin trecerea cu frecvente săptămânale diferite și cu doua tipuri de utilaje (automăturători cu perii mari și, pentru locurile în care acestea nu pot fi folosite, automăturători cu perii mici), a fost determinata suprafața de maturat mecanizat săptămânal. Aceasta este de 4.026.464 mp, ceea ce înseamnă un volum anual maxim de lucrări de 209.376 mii mp.

Pentru aceasta cantitate a fost determinat necesarul de utilaje, pe baza normelor prezentate în Strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, aprobata cu HCGMB nr. 82/2015. A rezultat un număr de 9 automăturători cu perie mari și 6 automăturători cu perie mici. Au fost determinate costurile materiale aferente, ca și necesarul de personal (15 șoferi, 3 persoane pentru întreținere și 1 responsabil tehnic). Pe baza salariului minim pe economie pentru anul 2020, au fost determinate cheltuielile cu personalul estimate a fi necesar. Au fost determinate cheltuielile cu amortizarea utilajelor în 7 ani, cheltuielile cu reparațiile (5% pe an din valoarea echipamentelor), cheltuielile cu echipamentele de protecție. Pentru alte costuri pentru care nu a fost posibila o estimare în detaliu, a fost estimate un procent de cheltuieli generale de 40% din costuri de personal plus costuri materiale directe.

Tariful unitar minim pentru activitatea de maturat mecanizat estimat la nivelul anului 2020 este de 30,12 lei/I.OOOmp fără TVA.

Pentru ceilalți ani ai contractului s-a previzional o creștere a costurilor datorată creșterii salariilor și a costului carburanților, Astfel valoarea maxima a acestui tarif este de 34,32lei/1.000mp fără TVA, iar valoarea medie este 32,13 lei/1.000mp fără TVA.

 • 8.6.6 Estimarea tarifului pentru activitatea de întreținere a curățeniei

în conformitate cu programele de lucru care se executa curent, operația de întreținere curățeniei în zonele cu activitate comerciala intensa este inclusa ca volume de munca și tarif în activitatea de maturat manual. întreținerea curățeniei străzilor se efectuează pe toată durata zilei chiar și în zonele care au fost supuse anterior activității de măturat manual și mecanizat. Prestația de întreținere constă în colectarea, îndepărtarea și evacuarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale aflate pe arterele de circulație și pe spațiile verzi aferente aliniamentelor stradale, pe trotuare. De asemenea se evacuează coșurile de deșeuri stradale. Operațiunea de întreținere se efectuează pe toată perioada anului cu excepția intervalelor când sunt fenomene extreme (furtuni, vijelii, viscole, etc). Ținând cont de frecventa pentru aceasta activitate a fost estimat un volum de 11.751.425 mp pe săptămâna, respectiv 611.074,100 mii mp pe an.

Dat fiind specificul, pentru aceasta activitate se utilizează tariful pentru maturatul manual, respectiv un tarif minim de 34,27 lei/I.OOOmp fără TVA, estimat la nivelul anului 2020 (vezi secțiunea 8.4.3).

Pentru ceilalți ani ai contractului s-a previzionat o creștere a costurilor cauzată de creșterea salariilor și a costului carburanților. Astfel valoarea maxima a acestui tarif este de 45,35 lei/1.000mp fără TVA, iar valoarea medie este de 39,50 lei/1.000mp fără TVA.

 • 8.6.7  Estimarea tarifului pentru activitatea de colectare a deșeurilor de pe domeniul public

, Colectarea deșeurilor de pe domeniul public se refera la colectarea deșeurilor provenite din coșurile de gunoi stradale (în cadrul activităților de măturat manual, respectiv de întreținere a curățeniei) precum și la colectarea deșeurilor abandonate pe domeniul public. Astfel, a fost estimată o cantitate anuală de 15,000 tone care vor fi colectate din coșurile de gunoi stradale și vor fi transportate la depozitul conform, iar din 2021 la stația de tratare mecano-biologică.

în ceea ce privește deșeurile abandonate pe domeniul public, acestea vor fi colectate de către operator, activitatea urmând a fi decontată de către primărie care, conform prevederilor legale, va identifica generatorul deșeurilor și va solicita recuperarea costurilor.

Tariful minim astfel determinat este de 284,98 lei/tona , fără TVA, determinat la nivelul anului 2020, acesta fiind și nivelul maxim al acestui tarif. Pentru ceilalți ani ai contractului s-a previzionat o creștere a costurilor datorată creșterii salariilor și a costului carburanților. Din 2021 aceste deșeuri merg la MBT, deci a fost adăugat costul cu tratarea. Din MBT merg la depozitare numai 40% din cantitate și numai pentru această cantitate a fost adăugat costul depozitarii și costurile cu contribuția la economia circulară. Din cauză că se diminuează cantitatea depozitată, tariful pe tona de deșeu scade. Astfel valoarea medie este de 257,50 lei/tonă fără TVA.

 • 8.6.8 Estimarea tarifului pentru activitatea de răzuit rigole

Operația de răzuire a rigolelor se va executa cu frecvente similare cu cele stabilite prin Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în municipiul București și anume: lunar pe bulevarde, trimestrial pe străzile principale și semestrial pe străzile secundare. Aceasta operație se desfășoară în sectorul 2 pe o lungime de străzi de 315,791 Km, care au 631,58 km de rigole. Ținând cont de aceste elemente, volumul de lucrări estimat este de 2,526,33 mii ml pe an.

Ținând cont de norma de lucru de 1.000 ml/zi de 8 ore, rezulta un necesar 586 zile-om pentru o singură trecere. Pentru a efectua în perioada utila aceste zile-om este nevoie de 11 muncitori, înmulțit cu factorul de multiplicare rezulta 14 muncitori.

Prin răzuirea rigolelor rezulta deșeuri care se strâng în saci. Sacii sunt colectați cu aceleași camionete cu care se ridica și pentru maturat manual. A fost determinat ca fiind necesar un număr de 4 camionete, deservite, fiecare, de cate un șofer si un încărcător.

"" VIZAT “ :. .....     ___________________ .........:           ■■.■■■,-.     ■ ..... Spi'C llRSC li î I 11 Ih'l R7,

SECRETAR,

Au fost utilizate aceleași ipoteze și costuri unitare ca pentru activitatea de maturat manual, dat fiind similaritatea celor doua activități (ambele se executa manual).

Tariful unitar minim pentru activitatea de răzuit rigole estimat la nivelul anului 2020 este de 793 ler/1 .OOOml fără TVA.

Pentru ceilalți ani ai contractului s-a previzionat o creștere a costurilor datorată creșterii salariilor și a costului carburanților. Astfel valoarea maxima a acestui tarif este de 1.130,65lel/1.OOOml fără TVA, iar valoarea medie este 948,58 lei/1 .OOOml fără TVA.

 • 8.6.9 Estimarea tarifului pentru activitatea de stropit carosabil

Estimarea tarifului pentru activitatea de stropit carosabil s-a realizat pe baza unui program de 22 săptămâni pe an (5,5 luni, intre 1 aprilie și 1 octombrie ) și utilizând următoarele norme de consum:

 • •  1 auto cisterna cu capacitate de 6,25 mc pentru o suprafață de 40.000 mp/ora;

 • •  1 auto cisterna cu capacitate de 10 mc pentru o suprafață de 50.000 mp/ora.

Deoarece aceste tipuri de utilaje au dimensiuni diferite și lățimi de stropire diferite, a fost estimat ca pentru un volum de lucrări de 1.129.191 mii mp anual sunt necesare 15 autocisterne cu program de 12 ore pe zi.

Pentru deservirea acestor echipamente sunt necesari 42 șoferi (incluzând factorul de multiplicare). Pe baza acestor date s-a determinat un tarif minim de 4,63 lei/1.000 mp, fără TVA.

Pentru ceilalți ani ai contractului s-a previzionat o creștere a costurilor datorată creșterii salariilor și a costului carburanților. Astfel valoarea maxima a acestui tarif este de 5,58 lei/1 .OOOmp fără TVA, iar valoarea medie este de 5,08 lei/1.000 mp, fără TVA.

 • 8.6,10 Estimarea tarifului pentru activitatea de spălat carosabil

Activitatea de spălat carosabil se desfășoară numai pe arterele care permit aceasta. Activitatea se desfășoară într-un program de 8 ore, intre orele 22 - 6 dimineața. Suprafața de spălat estimata anual pe baza frecventelor din regulamentul activității de salubrizare Sector 2 este de 9.993,372 mii mp (aproximativ 65 mii mp la o trecere).

Utilizând o norma de spălat de 3.750 mp pe ora pentru o autocisterna, rezulta un necesar de 4 autocisterne și un număr de 6 șoferi și 12 muncitori necalificați pentru zonele greu accesibile (incluzând factorul de multiplicare). Norma de apa utilizata pentru spălat este de 2 I pe mp, iar din apa utilizata se estimează ca 50% merge în sistemul de canalizare.

Utilizând aceste elemente, a fost estimat un tarif minim pentru activitatea de spălat carosabil de 139,36 lei/1.000 mp, fără TVA.

Pentru ceilalți ani ai contractului s-a previzionat o creștere a costurilor datorată creșterii salariilor și a costului carburanților. Astfel valoarea maxima a acestui tarif este de 174 _—.jT=nr^-4elM.OOOmp fără TVA, iar valoarea medie este de 156,36 lei/1.000 mp, fără TVA.

«schimbare)

.MREwr,.....f

Daca se utilizează detergent special pentru spălat stradal, norma de utilizare este de 0,1 litri la 1 litru de apa.

în acest caz, tariful minim, incluzând și detergentul respectiv, este de 2.111,30 lei/mp, fără TVA.                              ’

Pentru ceilalți ani ai contractului s-a previzionat o creștere a costurilor datorată creșterii salariilor și a costului carburanților. Astfel valoarea maxima a acestui tarif este de 2.246,69 lei/1.000mp fără TVA, iar valoarea medie este de 2.177,42 lei/1.000 mp, fără TVA.

 • 8.6.11 Estimarea tarifului pentru activitatea de colectare și gestionare a cadavrelor de animale de pe domeniul public

Aceasta activitate nu are o frecvență stabilită, fiind prestata de cate ori este necesar. A fost estimata o cantitate de aproximativ 700 kg pe an, adică un număr de 24 colectări pe an, fiecare cu o durata de aproximativ 3 ore. în prezent operatorii practica un tarif intre 15 și 20 lei fără TVA pe kg.

Din determinările efectuate a reieșit, în condițiile specific sectorului 2, un tarif minim de

18,41 lei/kg.                           '

Pentru ceilalți ani ai contractului s-a previzionat o creștere a costurilor datorată creșterii salariilor și a costului carburanților. Astfel valoarea maxima a acestui tarif este de 30,32 lei/kg fără TVA, iar valoarea medie este de 23,90 lei/kg, fără TVA.

 • 8.6.12 Estimarea tarifului pentru activitatea de curățare și îndepărtare manuala a zăpezii și gheții de pe domeniul public

Activitatea de curățare și îndepărtare manuala a zăpezii și gheții de pe domeniul public se desfășoară în perioada 15 noiembrie - 15 martie. Operațiunea se desfășoară în trei schimburi, pentru a respecta termenele prevăzute în Regulamentul serviciului de salubrizare în Sector 2.

Din statistica fenomenelor meteorologice în timpul iernii, se pot estima a fi necesare aproximativ 19 zile acțiune; în celelalte 101 zile personalul trebuie sa fie la dispoziție, fiind în așteptare la baza operatorului.

Vor fi utilizați aceeași muncitori necalificați utilizați în restul anului pentru maturatul manual și întreținerea cailor publice.

Ținând cont de suprafețele ce trebuie eliberate de zăpadă și termenele prevăzute, este estimat un număr de 355 muncitori necalificați și 27 operatori freze de zăpadă.

Plecând de la salariul minim pe economie prevăzut a fi utilizat în 2020, la care s-au adăugat contribuțiile datorate de operator, echipamentele de protecție și alte materiale, fost determinat un tarif de 14,46 lei/ora pentru muncitorii necalificați. Costurile cu aceștia sunt incluse în costurile activităților de maturat stradal și întreținerea cailor publice. Pentru operatorii frezelor, costul manoperei acestora este inclus în tariful-unitar-dpeQÎfu-acest echipament.                                               Vl£AI

echipament.


spre neschimbare,

7*1


v .......... • -• ■                           SECRETAR,

 • 8.6.13 Estimarea tarifelor orare pentru utilajele de deszăpezire

Utilajele de deszăpezire au de acoperit un număr de 933 artere, cu o suprafață totala de 2.271,767 mii mp, din care 213 sunt artere principale cu o suprafață de 1.443,005 mii de mp.

Numărul de utilaje necesare a fost stabilit ținând cont de următoarele norme fizice de

lucru:

 • •  1 autospeciala cu plug pentru o suprafață de 30.000 mp/ora;

 • •   1 autospeciala pentru împrăștierea materialului antiderapant solid, capacitate 7 mc, pentru o suprafață de 160.000 mp/ora;

 • •   1 autospeciala pentru împrăștierea materialului antiderapant solid, capacitate 5 mc, pentru o suprafață de 120.000 mp/ora;

 • •  utilaje multifuncționale cu dimensiuni agabaritice care sa permită accesul pe străzi înguste (cu plug , material antiderapant) ~ 1 bucata pentru o suprafață de 15.000mp/ora;

 • •  freze pentru trotuare - 1 bucata pentru 30.000 mp/ora;

 • •   1 autocisterna pentru împrăștierea soluției antiderapante lichide pentru o suprafață de 115.500 mp/ora;

 • •  1 freza de zăpadă destinata arterelor mărginașe ale sectorului sau unde acțiunea acestui utilaj se pretează;

 • •   1 autospeciala cu plug pentru alei și spatii înguste și trotuare, pentru o suprafață de 9.000 mp/ora;

 • •   1 autospeciala pentru împrăștierea materialului antiderapant solid pentru alei șî spatii înguste, pentru o suprafață de 50.000 mp/ora;

 • •  minim un încărcător frontal și 4 basculante pentru transportul zăpezii.

Estimarea tarifelor orare pentru utilajele de deszăpezire s-a realizat plecând de la necesarul estimat de echipamente și următoarele ipoteze:

 • •   utilajele sunt multifuncționale;

 • •   utilajele e amortizează în 7 ani (durata contractului);

 • •   utilajele lucrează pentru deszăpezire în perioada 15 noiembrie - 15 martie, total 120 zile, din care 19 zile acțiune;

 • •  pentru perioada de deszăpezire, ziua este formata din 20 ore, fiind acoperita de ____jrei schimburi (se lucrează în trei schimburi pentru a putea răspunde cerințelor);

• utilajele lucrează efectiv 19 zile acțiune pe iarna, iar 102 zile sunt în așteptare, astfel încât sa fie gata oricând de acțiune; și starea de așteptare presupune costuri, legate de faptul ca mașinile trebuie sa fie pregătite pentru intervenție. Aceste costuri sunt incluse proporțional în tarifele determinate pentru zilele de acțiune. Deoarece costurile cu muncitorii necalificați sunt incluse în tarifele pentru curățenie cai publice pentru tot anul (52 săptămâni) și pentru perioada de iarna sunt utilizate aceleași efective, aceste costuri nu au mai fost incluse în tariful lucrărilor specifice de iarna. Șoferii utilajelor sunt plătiți pentru cele 4 luni de iarna, cu salariu lunar la care sunt adăugate contribuțiile sociale, aceste costuri au fost distribuite asupra tarifelor pentru zile acțiune.

Costurile incluse în tariful orar sunt: costul cu amortizarea, costul cu munca vie, costul cu carburanți și lubrefianți, alte cheltuieli indirecte, adăugate global ca procent de 15% din costurile directe, un profit de 5%.

Costurile cu amortizarea au fost determinate așa cum se prezintă în tabelul următor:

Tabel 8-4: Determinarea amortizării aferente utilajelor de deszăpezire

'l^diilfî.lirKljîOli'                          |

pTdhrb'jmiiltiii i

Mhn       ’

■Zbirii          ■

0iii.»idlu({t:t|);

1

Autospeciale cu plug și imprastietor (diferite tipuri)

270.000

38.571

101,50

2

Autospeciale cu plug și imprastietor, gabarit redus

170.000

24.286

63,91

3

Autovidanja cu plug

306.000

43.714

115,04

4

Autoperie cu plug și imprastietor

450.000

64.286

169,17

5

Autocisterna cu plug

337.000

48.143

126,69

6

Incarcatoare frontale

355.000

50.714

133,46

7

Autocisterne

320.000

45.714

120,30

8

Tractoare cu remorca

156.000

22.286

58,65

9

Remorci basculante

18.900

2.700

7,11

10

Tractoare cu plug

190.800

27.257

71,73

11

Mașini de ridicat

220.000

31.429

82,71

12

Autospeciale tip Multicar

160.000

22.857

60,15

13

Freza zăpadă

29.250

4.179

11,00

Costurile cu personalul, incluzând personal de rezerva, echipamente de protecție și alte cheltuieli aferente personalului au fost estimate la 48,29 lei/ora pentru conducători echipamente mecanizate și 37,53 lei/ora pentru alte categorii de personal. Incluzând în costurile orare ale conducătorilor de echipamente și costurile pentru zilele de așteptare, a rezultat un cost estimativ de 140,06 lei/ora acțiune.

.. VIZAT I spre nesclilinbare

Costurile aferente materialelor antiderapante au fost determinate separat, pe baza suprafețelor și a normelor de consum și pe baza datelor istorice din ultimele trei ierni. Prețul unitar utilizat este din baza de date a Consultantului.

I

Tabel 8-5 Estimarea necesarului de material antiderapant pe campanie

nm

Ciorura de calciu lichida

tone

750

3.000

400

1.200.000

Clorura de sodiu

tone

564

2.256

250

564.000

Total valoare

1.764.000

Sursa: estimările Consultantului pe baza datelor istorice din uitimii trei ani

Tarifele orare determinate pentru utilajele de deszăpezire sunt prezentate în tabelele următoare.

Tabel 8-6: Determinare tarife orare deszăpezire

Nr. crt.

Element de cost

Valori de calcul

Valoare/ora acțiune [lei]

consum

P.U.

1

Amortizare

101,50

2

Consum combustibil și lubrifianți (pt. vehiculul purtător)

14

4,96

76,38

3

Piese de schimb, cauciucuri, reparații,

10,15

4

Personal (inclusiv personal de rezerva și echipament de protecție)

140,06

5

Indirecte

15%

49,21

6

Profit

5%

18,87

Total

396,18


VIZAT spre nesqhhnbare, ______SECRETAR,


Nr. crt.

Element de cost

Valori de calcul

Valoare/ora acțiune [lei]

consum

P.U.

1

Amortizare

63,91

2

Consum combustibil și lubrifianți (pt. vehiculul purtător)

12

4,96

65,47

3

Piese de schimb, cauciucuri, reparații

6,39

4

Personal (inclusiv personal de rezerva și echipament de protecție)

140,06

5

Indirecte

15%

41,37

6

Profit

5%

15,86

-.........

Total

333,07


Nr. crt.

Element de coet

Valori de calcul

Valoare/ora acțiune [lei]

consum

P.U.

1

Amortizare

115,04

2

Consum combustibil și lubrifianți (pt. vehiculul purtător)

14

4,96

76,38

3

Piese de schimb, cauciucuri, reparații,

11,50

4

Personal (inclusiv personal de rezerva și echipament de protecție)

140,06

5

Indirecte

15%

51,45

6

Profit

5%

19,72

Total

414,15

f"■     ■ /'W;•iWb.țțîiljj

■■'HV

Nr.

Element de cost

Valori de calcul

Valoare/ora

crt.

consum

P.U.

acțiune [lei]

1

Amortizare

169,17

2

Consum combustibil și lubrifianți (pt. vehiculul purtător)

14

4,96

76,38

3

Piese de schimb, cauciucuri, reparații,

16,92

4

Personal (inclusiv personal de rezerva și echipament de protecție)

140,06

5

Indirecte

15%

60,38

6

Profit

5%

23,15

Total

486,06

Nr.

Element de cost

Valori de calcul

Valoare/ora

crt.

consum

P.U.

acțiune [lei]

1

Amortizare

126,69

2

Consum combustibil și lubrifianți (pt. vehiculul purtător)

14

4,96

76,38

3

Piese de schimb, cauciucuri, reparații,

14,67

4

Personal (inclusiv personal de rezerva și echipament de protecție)

140,06

5

Indirecte

15%

53,67

6

Profit

5%

20,57

Total

432,05

Nr. crt.

’Wi hi

' Valoare/ora acțiune [lei]

consum

P.U.

1

Amortizare

133,46

2

Consum combustibil și lubrifianți (pt. vehiculul purtător)

12

4,96

65,47

3

Piese de schimb, cauciucuri, reparații,

13,35

4

Personal (inclusiv personal de rezerva și echipament de protecție)

140,06

5

Indirecte

15%

52,85

6

Profit

5%

20,26

Total

425,45

Nr. crt.

Element de cost

Valori de calcul

Valoare/ora acțiune [lei]

consum

P.U.

1

Amortizare

120,30

2

Consum combustibil și lubrifianți (pt. vehiculul purtător)

12

4,96

65,47

3

Piese de schimb, cauciucuri, reparații,

12,03

4

Personal (inclusiv personal de rezerva și echipament de protecție)

140,06

5

Indirecte

15%

50,68

6

Profit

5%

19,43

Total

407,97

r ’ , I

Nr.

Element de cost

Valori de calcul

Valoare/ora

crt.

consum

P.U.

acțiune [lei]

1

Amortizare

58,65

2

Consum combustibil și lubrifianți (pt. vehiculul purtător)

14

4,96

76,38

3

Piese de schimb, cauciucuri, reparații,

5,86

4

Personal (inclusiv personal de rezerva și echipament de protecție)

140,06

5

Indirecte

15%

42,14

6

Profit

5%

16,15

Total

339,25

vizat.

î>pi w ț Iw‘•3l

SECRET.

Nr. crt.

Element de cost

Valori de calcul

Valoare/ora acțiune (lei)

consum

P.U.

1

Amortizare

7,11

2

Consum combustibil și lubrifianți (pt. vehiculul purtător)

0

4,96

-

3

Piese de schimb, cauciucuri, reparații,

0,71

4

Personal (inclusiv personal de rezerva și echipament de protecție)

34,59

5

Indirecte

15%

6,36

6

Profit

5%

2,44

Total

51,21

Nr. crt.

Element de cost

Valori de calcul

Valoare/ora acțiune [lei]

consum

P.U.

1

Amortizare

i

71,73

2

Consum combustibil și lubrifianți (pt. vehiculul purtător)

12

4,96

65,47

3

Piese de schimb, cauciucuri, reparații,

7,17

4

Personal (inclusiv personal de rezerva și echipament de protecție)

140,06

5

Indirecte

15%

42,67

6

Profit

5%

16,35

Total

343,45

Nr. crt.

Element de cost

Valori de calcul

Valoare/ora acțiune [lei]

consum

P.U.

1

Amortizare

82,71

2

Consum combustibil și lubrifianți (pt. vehiculul purtător)

12

4,96

65,47

3

Piese de schimb, cauciucuri, reparații,

8,27

4

Personal (inclusiv personal de rezerva și echipament de protecție)

140,06

5

Indirecte

15%

44,48

6

Profit

5%

17,05

Total

358,03


spre neschlmbaro

___SECRETAR,

Nr. crt.

Element de cost

Valori de calcul

Valoare/ora acțiune [lei]

consum

P.U.

1

Amortizare

60,15

2

Consum combustibil și lubrifianți (pt. vehiculul purtător)

12

4,96

65,47

3

Piese de schimb, cauciucuri, reparații,

6,02

4

Personal (inclusiv personal de rezerva și echipament de protecție)

140,06

6

Indirecte

15%

40,75

6

Profit

5%

15,62

Total

328,07

Nr.

Element de cost

Valori de calcul

Valoare/ora

crt.

consum

P.U.

acțiune [lei]

1

Amortizare

11,00

2

Consum combustibil și lubrifianți (pt, vehiculul purtător)

2,2

4,96

12,00

3

Piese de schimb, cauciucuri, reparații,

3,10

4

Personal (inclusiv personal de rezerva și echipament de protecție)

34,59

5

Indirecte

15%

9,10

6

Profit

5%

3,49

Total

73,28

 • 8.7 Investiții necesare în domeniul salubrizării în Sectorul 2

în această secțiune sunt prezentate, în mod centralizat, echipamentele necesare pentru prestarea activității de salubrizare și deszăpezire în sectorul 2. Necesarul de echipamente a fost determinat pornind de la volumul de lucru estimat pentru fiecare activitate a serviciului în parte, frecventele minime de prestare a activităților și, în cazul deșeurilor menajere și similare, a cantităților minime de deșeuri ce trebuie colectate separat pentru a se asigura atingerea țintelor asumate la nivel național în domeniul gestionării deșeurilor.

Numărul de recipiente este orientativ, urmând a fi stabilit exact în perioada de mobilizare, după identificarea utilizatorilor casnici care vor să implementeze instrumentul "plătește pentru cât arunci". Recipientele și mașinile pentru colectarea separată a biodeșeurilor vor fi asigurate numai dacă se decide implementarea acesteia, în funcție de disponibilitatea i nsta la ției/in sta lății lor de digestie anaerobă (în responsabilitatea Primăriei Municipiului București).

Tabel 8-7: Investiții necesare pentru prestarea activității de colectare, transport și sortare a deșeurilor menajere și asimilabile în Sectorul 2

gH

Colectarea și transportul deșeurilor menajere reciclabile

Recipiente pentru colectarea deșeurilor menajere reciclabile

Containerere pentru colectare sticlei Saci

1,1 mc

60 I

Min. 760

Min.

14.530,000*

Mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere reciclabile

Autocompactoare colectare deșeuri reciclabile

24 mc

Min. 19

Colectarea și transportul deșeurilor menajere reziduale

Recipiente pentru colectarea deșeurilor menajere reziduale

Pubele - în zonele de blocuri

Pubele-în zonele de case

Containere-în zonele de blocuri

240 I

90/120 I

1,1 mc

Min. 7.400

Min. 30.600

Min. 360

Mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere reziduale

Autocompactoare pentru preluarea pubelelor/containerelor

18 mc

Min. 21

Colectarea și transportul biodeșeurilor menajere (2025)

Recipiente pentru colectarea deșeurilor menajere reziduale

Pubele - în zonele de case

90 I

Min. 30.600

Mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere reziduale

Autocompactoare pentru preluarea pubelelor

10 mc

Min. 2

Colectarea și transportul deșeurilor similare (reciclabile, biodeseuri și reziduale)

Recipiente pentru colectarea deșeurilor similare

în funcție de necesități

Mașini pentru ’ colectarea și transportul deșeurilor similare

în funcție de necesități

Spălarea recipientelor

Echipament mobil spălare recipiente colectare deșeuri reziduale

Cisterna

-

Min. 1

Mașină pentru ridicarea recipientelor stradale pentru colectare deșeuri reciclabile și spălarea

Mașină tip platformă acționată hidraulic

-

Min. 1

VIZAT spro neschlmbare, _____SECRETAR.

■1

acestora

Colectarea și transportul deșeurilor periculoase din deșeurile menajere

Recipiente pentru colectarea deșeurilor

1 periculoase

Recipiente metalice

301-60 1

Min. 6

Mașină pentru colectarea deșeurilor periculoase

Duba carosata

-

Min. 1

Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase

Recipiente pentru colectarea deșeurilor voluminoase

-

-

-

Mașină pentru colectarea deșeurilor voluminoase

Mașină tip platforma acționată hidraulic

-

Min. 1

Colectarea și transportul deșeurilor din construcții și desființări (DCD)

Echipamente pentru colectarea DCD

Saci cu mânere Containere metalice

60-120 I

3-10 mc

Min. 40

Min 10

Mașină pentru colectarea DCD

Mașină tip platformă acționată hidraulic (aceeași mașină utilizata pentru colectarea deșeurilor voluminoase)

-

Min. 1

Amenajarea Bazelor de lucru

Recipiente pentru stocarea temporara

Containere metalice Containere polietilena

1 - 2 mc

60 - 1000I

Min. 4

Min. 6

Echipamente pentru manevrarea/transportul deșeurilor pe amplasament

încărcător frontal

-

Min. 1

Sortarea deșeurilor municipale

Stație de sortare autorizată

Orice tip

Min.

20.000 tone/an

Min. 1

Altele

Mașini utilitare (supervizare)

Min. 7

* anual

în tabelul de mai jos sunt prezentate echipamente necesar a fi puse la dispoziție de Operator pentru prestarea serviciului de curățenie stradală, de colectare a cadavrelor de animale și de deszăpezire.

Tabel 8-8: Investiții necesare pentru prestarea activității de salubrizare stradală

și


—deszăpezire în Sectorul 2

VIZAT

spre neschimbate, SECRETAR.


—Ml

B—

Colectarea cadavrelor de animale

Mașină de transport autorizată (autospeciala de dimensiuni reduse) Echipament frigorific la Baza de lucru operațională

Min. 2

Min. 1

Măturat manual

Echipamente pentru transportul sacilor cu deșeuri - camionete de 3,5 t Autoturism pentru monitorizare Echipamente de aspirat acționate electric cu autonomie în regim normal de funcționare de min. 8 ore

Min. 26

Min. 3

Min. 50

Măturat mecanizat

Automăturătoare cu perie, sistem de aspirație și rezervor de apă dimensiuni mari Automăturătoare cu perie, sistem de aspirație și rezervor de apă dimensiuni mici

Min. 9

Min. 6

Spălatul stradal

Autocisterne de min. 6 mc

Min. 4

Stropitul stradal

Autocisterne de min. 6 mc

Min. 15

Răzuitul rigolelor

Echipamente pentru transportul sacilor cu deșeuri - camionete de 3,5 t

Min. 4 (se vor utiliza și cele de la maturatul manual)

întreținerea curățeniei

Se vor utiliza echipamentele de la măturatul manual

Coșuri de gunoi stradale

în funcție de necesități

Colectarea și transportul deșeurilor de pe domeniul public

Autobasculante (6 tone) încărcătoare frontale de mici dimensiuni

Min. 2

Min. 1

îndepărtarea zăpezii

Utilaje cu plug și sărăriță mari

Utilaje cu plug mici - pentru străzile secundare

Sărărițe

Autocisterne pentru soluție anti îngheț de min. 6 mc

încărcătoare frontale de mici dimensiuni

Freze individuale pentru trotuare, motopropulsate, cu zona activă de frezare de minimum 0,75 m

Basculante de minim 22 tone

Min. 28

Min. 20

Min. 13

Aceleași utilaje utilizate la stropit și spălat

Min. 10

Min. 20

Min. 4

Transportul zăpezii

încărcătoare frontale cu cupa de minim 2 mc

Basculante de minim 22 tone

Min. 8

Min. 8

Combatere polei

....... ........

Sărărițe

Autocisterne pentru soluție anti îngheț de

Min. 12

Aceleași utilaje

VIZAT spre neschimbare. SECRETAR,

MMM

min. 6 mc

încărcătoare frontale

Basculante de minim 22 tone

utilizate la stropit și spălat

Min. 2

Min. 2

 • 8.8 Dimensionarea umană a operatorului

în această secțiune este prezentat, în mod centralizat, personalul necesar pentru prestarea activității de salubrizare și deszăpezire în sectorul 2. Necesarul de personal a fost determinat pornind de la volumul de lucru estimat pentru fiecare activitate a serviciului în parte, frecventele minime de prestare a activităților și, în cazul deșeurilor menajere și similare, a cantităților minime de deșeuri ce trebuie colectate separat pentru a se asigura atingerea țintelor asumate la nivel național în domeniul gestionării deșeurilor.

Tabel 8-9: Personal necesar pentru prestarea activității de colectare și gestionare a deșeurilor în Sectorul 2

“ VIZÂT spfe neschimbare, SECRETAR,


Colectarea și transportul deșeurilor reziduale menajere

Supervizori

Șoferi

Muncitori necalificați (încărcători)

4

19

39

Colectarea și transportul deșeurilor reciclabile menajere

Supervizori

Șoferi

Muncitori necalificați (încărcători)

6

29

58

Colectarea și transportul deșeurilor similare

Supervizori

Șoferi

Muncitori necalificați (încărcători)

în funcție de necesități

Spălarea recipientelor

Șoferi

Muncitori necalificați

4

6

Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase

Șoferi

Muncitori necalificați (încărcători)

2

2

Colectarea și transportul deșeurilor menajere periculoase

Șofer

2

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora

Șoferi

Muncitori necalificați (încărcători)

Același personal propus pentru colectarea deșeurilor voluminoase

Operarea bazei de lucru

Șofer

încărcător/descărcător

2

2

Total

250

'io

Tabel 8-10: Personal necesar pentru prestarea activității de salubrizare stradala în Sectorul 2

Responsabil tehnic

1

Maturat mecanic

Șofer automăturătoare

Personal întreținere (muncitor calificat)

15

3

Maturat manual

Responsabil tehnic

Șef zona

Muncitor necalificat (maturator)

Muncitor necalificat (operator aspirator)

Șofer autogunoiera

Muncitor necalificat (încărcător)

Personal întreținere (muncitor calificat)

 • 3

13

278

50

29

26

 • 4

Din cei de la

întreținere curățeniei pe căile publice

Muncitor necalificat

maturat stradal /

răzuit rigole

Răzuit rigole [ml/an]

Muncitor necalificat

Șofer autogunoiera

Muncitor necalificat (încărcător)

14

4

4

Stropit stradal

Șofer autocisterna

42

Spălat stradal

Șofer

Muncitor necalificat (pentru spălatul zonelor greu accesibile)

6

12

Colectarea și transportul deșeurilor de pe domeniul public

Șofer autobasculanta

Mecanic mașini și utilaje (încărcător frontal)

Muncitor necalificat

6

2

6

Total

518

Tabel 8-11: Personal necesar pentru prestarea serviciului de iarna în Sectorul 2

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice si menținerea în funcțiune a acestora pe timp de iarna

Șoferi pe echipamente îndepărtat zăpadă

280

Muncitori necalificați curățare manuala a zăpezii

355

Muncitori pentru manipularea frezelor

27

Dispeceri

4

Personal coordonator

30

Responsabili zone

10

VIZAT spre neschimbate, SECRETAR,

Mi

Personal administrativ

30

Mecanic mașini și utilaje

36

Total

772

Numărul total de personal necesar este de aproximativ 1.300 persoane, ținând cont ca un număr de 355 muncitori sunt utilizați un număr de zile pe an pentru curățarea zăpezii, iar în restul anului sunt utilizați pentru maturat manual și întreținere străzi.

 • 8.9 Implementarea instrumentului “Plătește pentru cât arunci”

în conformitate cu prevederile legislației în vigoare (Legea nr. 11/2011), autoritățile administrației publice locale au obligația să implementeze instrumentul economic „plătește pentru cât arunci" începând cu 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de 30 iunie 2019. Rolul implementării acestui instrumentiste pe de o parte de a stimula prevenirea generării deșeurilor și, pe de altă parte, stimularea colectării separate a deșeurilor reciclabile de către generatori. Conform prevederile legale, implementarea se va baza pe cel puțin unul din următoarele elemente: volum, frecvența de colectare, greutate, saci de colectare personalizați.

Aplicarea acestui instrument este voluntară, generatorii de deșeuri putând opta sau nu pentru aplicare.

Modalitatea de aplicare propusă pentru utilizatorii casnici este următoarea:

 • •  zona de blocuri - la solicitarea asociației de proprietari/locatari se va reduce numărul pubelelor de 240 I pentru colectarea deșeurilor reziduale;

 • •  zona de case ~ se va asigura posibilitatea optării pentru un recipient pentru

colectarea deșeurilor reziduale de capacitate mai mică (90 I, sau chiar 60 I în loc de 120 1).      '

Utilizatorii casnici, care solicită aplicarea instrumentului, vor beneficia de reducere a taxei de salubrizare. Mecanismul privind implementarea instrumentului și nivelul taxei de salubrizare va fi prezentat în Regulamentul de implementare a taxei de salubrizare.

Se estimează că 10% din populația din aria de delegare va opta pentru acest sistem în anul 2020, în anul 2021 - 15% și 20% începând cu anul 2022,

în cazul utilizatorilor non-casnici (operatori economici și instituții) aplicarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci" se va face în funcție de volumul recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale. Astfel, taxa de salubrizare care va fi plătită pentru deșeurile similare va fi proporțională cu volumului recipientului/recipientelor de colectare a „ deșeurilor reziduale.

VIZAT

[spre nosch impare

 • 9  MECANISMUL FINANCIAR

  • 9.1   Modalitati de finanțare a serviciului de salubrizare

Potrivit Legii 101/2006, republicată, finanțarea serviciilor de salubrizare se poate face prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenții de la bugetul local.

în continuare vom analiza cele două modalități de finanțare a serviciului de salubrizare:

 • •  Finanțarea serviciilor de salubrizare prin taxă

 • •   Finanțarea serviciilor de salubrizare prin tarif

 • 9.1.1  Finanțarea serviciilor de salubrizare prin TAXĂ

Potrivit art. 26, alin. (1), lit. b), din Legea 101/2006, republicată, „în funcție de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

”b) taxe speciale, în cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale;"

Așa cum arată și textul de lege mai sus citat, finanțarea serviciilor de salubrizare prin taxă presupune instituirea unei taxe de salubrizare ce va fi plătită de populație, în calitate de beneficiar final al serviciilor de salubrizare. Această taxă va fi unică și va include toate elementele de cost ale serviciului de salubrizare, respectiv colectare, transfer, tratare și- eliminare la depozitul conform.

Așadar, având în vedere prevederile legale prezentate mai sus, prezentăm în continuare mecanismul financiar prin taxă care va sta la baza funcționarii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 2.

Figura 9-1: Schema funcțională a sistemului cu taxă

Potrivit acestei scheme, plățile vor fi efectuate după cum urmează:

» Primăria Sectorului 2 va Tnstitui și va colecta taxa de salubrizare de la utilizatorii casnici (populația), agenți economici și instituții (pentru deșeurile similare);

 • •  Operatorul de salubrizare va emite factura către Primăria Sector 2 pentru serviciile prestate conform contractului de delegare;

 • •  Primăria Sector 2 va plăti tariful datorat operatorului de salubrizare;

 • •  Operatorul de salubrizare va plăti:

o Tariful Operatorului de Tratare care exploatează instalațiile de tratare mecano-biologica, compostare etc.;

o Tariful Operatorului care exploatează depozitul de deșeuri,

 • •  Operatorul de Salubrizare va transporta deșeurile colectate separat astfel:

o Deșeurile reciclabile colectate separat la stația de sortare; reziduurile de la sortare vor fi transportate la depozit și pentru ele va plăti un tarif în lei/tona; deșeurile reciclabile sortate vor fi valorificate iar sumele obținute ,                    din valorificare vor fi scăzute din factura emisă către Primăria Sector 2,   -

o Deșeurile reziduale, deșeurile colectate din coșurile de gunoi stradale și biodeșeurile la instalațiile de trata re/depozit, după caz și va plăti acestor operatori un tarif exprimat în lei/tonă. Astfel, Operatorul de Tratare și Operatorul Depozitului vor emite câte o factură către Operatorul de Salubrizare aferentă cantității transferate.

 • 9.1,2 Finanțarea serviciilor de salubrizare prin TARIF

Potrivit ari. 26, alin. (1), lit. a), din Legea 101/2006, republicata, „în funcție de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

a) tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare (...)"

Asigurarea serviciilor de salubrizare prin tarif presupune o relație directa intre operator și utilizatori. Din experiența de pana acum a rezultat ca o parte din populație nu încheie contracte de salubrizare cu operatorul desemnat. în aceasta situație, potrivit art.26, alin (1), lit. c), din legea 101/2006, republicata, finanțarea se asigura prin „taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, fără contract".

Potrivit ari. 26, alin. (3) din Legea 101/2006, republicata „Autoritățile administrației publice locale au obligația să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. (1) lit. c), și să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la utilizatorii fără contract."

VIZAT ■' ..... «

spre neschhflbare,

SECRETAR,

Deci nu se va putea vorbi de un sistem de finanțare prin tarif ci de un sistem mixt, tarif și taxă: tarif pentru utilizatorii care încheie contract cu operatorul desemnat și taxă pentru cei care nu au un astfel de contract încheiat. Primăria Sectorului 2 va institui aceasta taxa și va trebui să acopere din bugetul local costurile aferente pentru acești locuitori care beneficiază de serviciu, dar care nu au contracte cu operatorul desemnat.

în continuare prezentam mecanismul financiar prin tarif care va sta la baza funcționării serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 2.

Figura 9-2 : Schema funcțională a sistemului cu TARIF

Potrivit acestei scheme, plățile vor fi efectuate după cum urmează:

I- Utilizatorii casnici (populația):

 • •   Utilizatorii casnici vor plăti tariful direct operatorului serviciului de salubrizare conform contractelor pe care acesta le va încheia cu utilizatorii casnici, pe baza facturii fiscale emise de operator;

 • •   Pentru utilizatorii casnici fără contract, Primăria Sectorului 2, din bugetul propriu, va plăti serviciile prestate de operatorul de salubrizare în baza contractului de delegare.

 • •  Operatorul de salubrizare va plăti:

o Tariful Operatorului de Tratare care exploatează instalațiile de tratare mecano-biologice, compostare, etc.;

o. Tariful Operatorului care exploatează depozitul de deșeuri.

II. Utilizatorii non-casnici

Generatorii de deșeuri din categoria non casnici (societăți comerciale, scoli, primarii etc.), din Sectorul 2, vor achita contravaloarea serviciilor de salubrizare în baza contractelor de salubritate special încheiate direct cu operatorul de salubrizare, conform descrierii de mai sus.

 • 9,2 Analiză comparativă: finanțarea serviciului de salubrizare prin taxă versus finanțarea prin tarif

în cele ce urmează vom prezenta avantajele și dezavantajele celor două modalități de finanțare a serviciului de salubrizare.

Tabel 9-1: Avantajele și dezavantajele aplicării sistemului taxa versus tarif

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

Autoritățile locale au mijloace de impunere a colectării taxelor locale

Există o continuitate în colectarea taxelor de salubrizare indiferent de operator. Primăria are controlul financiar integral al contractului de delegare și, în acest fel, operatorul este încurajat să își îndeplinească obligațiile contractuale cu eficienta maxima. Autoritățile locale pot combina colectarea taxei de salubrizare cu alte categorii de taxe sau impozite. Fondul încasat prin instituirea și colectarea taxei este mai mare atât prin numărul de persoane asupra cărora este

însărcinarea PS2 cu mobilizarea personalului adecvat și suficient în vederea colectării taxei, a evidentei fondurilor rezultate, dar și a justificării cheltuirii lor atăt pentru activitatea de salubrizare stradala și serviciu] de iarna, cat și pentru activitatea de salubrizare menajera Supunerea PS2 la riscul financiar în sensul neplății taxei de către populație.

Autoritățile locale vor fi scutite de colectarea taxei de salubrizare de la întreaga populație ce domiciliază în sectorul 2 Autoritățile locale nu au nevoie de personal suplimentar specializat pentru efectuarea plăților către operator și aprobarea decontărilor pentru activitatea de salubrizare menajera. Este mai ușor de plătit datorita faptului ca populația plătește lunar o suma mai mica de bani.

însărcinarea operatorului cu angajarea de personal adecvat și suficient în vederea emiterii facturilor și colectării tarifului (costuri indirecte care se reflecta în tarif). Supunerea operatorului la riscul financiar în sensul:

 • - contractării serviciului doar cu numărul de cetățeni declarați de către fiecare asociație de locatari sau gospodărie individuala

 • - refuzului unei părți semnificative a populației de a contracta serviciul coroborat cu lipsa unor mijloace de penalizare eficiente

 • - neplății contravalorii serviciului/tarifului de |

VIZAT

spre noschimbare,

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

aplicata taxa (care este cel mai apropiat posibil de numărul real de locuitori ai Sectorului 2), cat și prin gradul de încasare al taxelor locale Instituirea taxei de către autoritățile pubiice locale este o obligație legala care respecta principiul „poluatorul plătește" Primăria are o sursa de finanțare pentru investiții în vederea îmbunătățirii activității de salubritate Autoritatea publica locala are o sursa de finanțare în condițiile în care cerințele privind îndeplinirea anumitor indicatori referitor la activitatea de salubritate vor creste Populația va conștientiza ca este necesar sa contribuie la atingerea țintelor referitoare la deșeuri Taxa ce se va institui, determinata pe baza costurilor estimate ale activităților, este sub pragul de suportabilitate

£

către populație Operatorii nu dispun de sancțiuni pe care să le poată utiliza în cazul neplății din partea oricărui utilizator al sistemului, în afara sistării/încetării prestării serviciilor. Dacă serviciile se sistează/încetează, se generează o problemă de mediu.

Este mai dificil pentru autoritățile locale să impună (cu penalități) respectarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare când operatorul de salubrizare este cel care colectează tariful. Aceasta opțiune presupune crearea unui sistem dificil de plata deoarece ceilalți operatori din sistem depind de gradul de încasare și respectiv plata de la operatorul de colectare și transport către ei. Pentru populația care beneficiază de servicii de salubrizare fără însă a avea un contract de salubrizare cu acesta, contravaloarea serviciului prestat va trebui sa fie acoperita din bugetul local al PS2Jac-pentru

spre neschimbare, SECRETAR,

Având în vedere cele prezentate anterior, consideram ca cea mai buna opțiune este ca finanțarea serviciilor de salubrizare sa se realizeze prin instituirea taxei plătită de populație.

 • 9.3 Estimarea valorii tarifului/taxei de salubrizare la utilizatori

Pentru estimarea valorii taxei de salubrizare la utilizatori au fost luate în considerare următoarele:

 • •  durata optima a contractului, pentru a asigura echilibrul financiar al acestuia în funcție de investițiile realizate, este recomandata a fi de 7 ani;

 • •   taxa se stabilește atât pentru utilizatorii casnici cat și pentru cei non-casnici plecând de la aceeași valoare în lei/tona; utilizatorii non-casnici se împart în doua categorii: mici generatori de deșeuri și mari generatori de deșeuri;

 • •  taxa pentru utilizatorii casnici și pentru cei non-casnici mici generatori se stabilește în lei/persoana/luna;

 • •   taxa pentru utilizatorii non-casnici mari generatori se stabilește în lei/mc;

 • •  pentru utilizatorii casnici taxa nu trebuie sa depășească limita de suportabilitate;

taxa va avea doua componente: una corespunzătoare deșeurilor reciclabile colectate separat și una corespunzătoare celorlalte categorii de deșeuri -^yj^ipaie.

Taxa ce urmează a fi stabilita trebuie sa acopere toate costurile activității de colectare separata și transportul separat al deșeurilor municipale, de la colectare pana la tratarea (inclusiv sortarea) și eliminarea acestor deșeuri, dar nu trebuie sa depășească capacitatea de plata a populației. Taxa se stabilește în lei/persoana/luna pentru utilizatorii casnici șl utilizatorii non-casnici mici generatori și în lei/mc pentru utilizatorii non-casnici.

Plecând de la aceste elemente, primul pas consta în determinarea nivelului maxim de taxa ce ar putea fi suportat de către populație, din punct de vedere social. Taxa instituita nu va putea depăși acest nivel.

Al doilea pas consta în determinarea nivelului taxei care sa acopere costurile, în conformitate cu metodologia din Ord. ANRSC 109/2007. Taxa mai mica decât acest nivel nu asigura sustenabilitatea financiara a serviciului.

în acest fel se răspunde cerinței din caietul de sarcini de a determina o valoare maxima și o valoare minima a tarifelor, dar și a taxei ce va fi plătită de către populație. Consiliul local al sectorului 2 al Municipiului București va decide un nivel și o evoluție a taxei intre cele doua valori.

Stabilirea nivelului maxim al taxei de salubrizare pentru populație

în documentația pentru proiectele de Sisteme integrate de management al deșeurilor este acceptat un nivel de suportabilitate a cheltuielilor pentru salubrizare pentru populație definit ca fiind intre 1,8% și 2% din venitul disponibil al familiilor din decilele de venit cele mai sărace (decilal). Pentru Municipiul București am utilizat un procent de 1,8%.

Pentru Municipiul București nivelul de venit al decilei 1 nu poate fi determinat pentru fiecare sector separat, nivelul de venit pentru decila 1 fiind același, doar distribuția gospodăriilor cu venituri reduse diferă de la sector la sector.

Pentru determinarea proiecției veniturilor disponibile ale populației Municipiului București în perioada 2017 - 2026 au fost utilizate informațiile din publicațiile INS și CNP și următoarele ipoteze:

 • •  în prognozele publicate de CNP este prezentată proiecția ritmului de creștere reală a PIB, a câștigului salarial net lunar, al ritmului de creștere reală a câștigului salarial net lunar. Pe baza acestor informații a fost realizată proiecția venitului brut pe gospodărie pentru decila 1 (gospodăriile cele mai sărace) în lei, în termeni reali; acești indicatori au fost calculați pentru perioada 2016 - 2026, la nivel național;

 • •  s-a calculat venitul disponibil (net) pe fiecare gospodărie, considerând ca venitul net reprezintă 77,90% din venitul brut (valoare pentru anul 2017, conform INS, care în calcule s-a considerat că se păstrează constantă);

din publicațiile INS „Veniturile și cheltuielile populației" pe anii 2014, 2015, 2016 și 2017 a rezultat ca venitul brut al unei familii din decila 1 reprezintă, la nivelul regiunii Bucuresti-llfov, 45,97% din venitul brut al unei familii medii. în calcule s-a

considerat ca se păstrează acest procent constant;


VIZAT spre neschimbate, ":i SECRETAR,

 • •  s-a considerat ca venitul unei gospodarii medii creste în același ritm cu creșterea PIB real pentru Municipiul București; creșterea reala PIB pentru Municipiul București este furnizata de publicația CNP - Prognoza în profil teritorial, mai 2018;

 • •  pentru determinarea venitului disponibil pe gospodărie pentru decila 1 în lei, în termeni reali, la nivelul Municipiului București a fost calculat factorul de corecție pentru Municipiului București fata de regiunea București - Ilfov, astfel: s-a considerat ca ponderea cea mai mare în venitul unei familii o au veniturile în bani, în principal din salarii; pe baza prognozelor pentru perioada 2016 - 2021 prezentate în publicația CNP - Prognoza în profil teritorial, mai 2018, s-a analizat evoluția creșterii salariului net din Municipiul București față de evoluția la nivel regional și s-a determinat un factor de corecție al județului în cadrul regiunii; pentru Municipiul București a rezultat un factor de corecție de 1,017083. Venitul net al unei familii din decila 1, în cazul Municipiului București, creste de 1,017083 ori fata de venitul net al unei familii medii.

Rezumatul acestor ipoteze este prezentat mai jos:

 • •  număr persoane pe gospodărie medie: 2,553 persoane;

 • •  număr persoane pe gospodărie decila 1: 2,66 persoane;

 • •  indicator de generare (medie pe perioada): 0,66 kg/persoana/zi;

 • •  venit decila 1: 45,97% din venitul gospodăriei medii;

 • •  creștere venit decila 1(corecție fata de media pe București): 1,017083;

 • •  venit brut reg Bl (INS): în anul 2014 - 3420,17 lei/gosp., în anul 2015 - 3671,59 lei/gosp., în anul 2016-4136,3lei/gosp., în anul 2017 -4797,8 lei/gosp ;

 • •  venit brut Mun. București, gosp. medie: în anul 2014 - 3478,60 lei/gosp., în anul 2015 - 3734,31 lei/gosp., în anul 2016 - 4206,96lei/gosp., în anul 2017 - 4879,76 lei/gosp;

 • •  venit brut Mun. București, gosp. decila 1: în anul 2014 - 1598,94 lei/gosp,, în anul

 • 2015 - 1716,48 lei/gosp., în anul 2016 - 1933,74 lei/gosp., în anul 2017 -2242,99 lei/gosp ;

 • •  procent venit net disponibil: în anul 2014 - 77,4%, în anul 2015 - 78,10%, în anul

 • 2016 - 78,60%, în anul 2017 - 77,90% rămâne constant.

VIZAT spre neschimbare,

...........

Tabel 9-2: Evoluția prezumata a venitului disponibil a unei familii din decila 1 la nivelul Municipiului București și al nivelului maxim disponibil pentru salubrizare


spre iwschimbare SECRETAR,


Tabel 9-3: Evoluția prezumata a tarifului maxim pentru colectare și transport deșeuri municipale (tariful unic rezultat ca medie ponderata intre tariful pentru reciclabile șt tariful pentru restul deșeurilor municipale)
Indicator generare (kg/pers/zi)

0,69

0,63

Cantitate estimata lunara

(kg/g ospod ărie/lu nara)

52,668

52,668

Tarif maxim de plătit operatorului (lei/tona, fără TVA)0,68

0,67

0,67

0,66

0,65

0,64

0,64

0,64

55,957

55,132

55,132

54,307

53,483

52,658

52,658

52,658

527,81

563,02

588,36

624,17

661,68

701,61

732,48

771,19


Conform datelor de la INS, familia medie din București are în componenta 2,553 persoane, iar familia din decila 1 are în componenta 2,66 persoane.

în baza informațiilor de mai sus, nivelul maxim al taxei de salubrizare, pentru sectorul 2 al Municipiului București este prezentat în tabelul de mai jos.

Tabel 9-4: Nivel maxim al taxei de salubrizare

2017

11,82

2018

12,55

2019

13,21

2021

14,51

2022

15,16

2023

15,83

2024

16,53

2025

17,26

2026

18,01

Sursa: estimare Consultantului

în 2017 tariful practicat de către Supercom este de 7,11 lei fără TVA, respectiv 8,46 lei cu TVA inclus, nivel care este sub nivelul maxim estimat pentru 2017, de 11,82 lei/pers/luna.

Pentru anul 2020, primul an estimat al operării de către operatorul căruia i se atribuie contractul, taxa maxima se estimează a fi de 13,89 leî/persoana/luna. Valoarea medie, pentru un contract cu o perioada de 7 ani, este de 15,88 leî/persoana/luna.

Pentru utilizatorii non-casnici mari generatori, nivelul taxei maxime pentru anul 2020 este de 219,96 lei/mc, iar valoarea medie pentru perioada contractului este de 261,75 lei/mc.

Stabilirea nivelului minim al taxei de salubrizare pentru populație

Nivelul minim al taxei trebuie sa asigure sustenabilitatea financiara a activității, adică sa acopere toate costurile aferente colectării și transportului deșeurilor municipal și al tuturor operațiilor aferente pana la eliminare, asigurând și un procent decent de profit operatorului.

Nivelul minim al taxei s-a determinat pentru anul 2020, pe baza estimării fluxurilor de deșeuri pentru acest an. Similar a fost determinat și nivelul mediu al taxei minime pentru cei 7 ani ai contractului.

Plecând de la cantitățile estimate a fi colectate și de la costurile pentru fiecare operație și

tip de deșeu, de la colectare pana la eliminare, a fost determinat un cost minim pe tona,

așa cum a fost prezentat în secțiunea 8.4 a acestui studiu.

Utilizând aceleași ipoteze ca si la punctul 1 și anume numărul persoanelor dintr-o gospodărie și indicatorul de generare, a rezultat un nivel al taxei minime de 10,92 lei/persoana/luna, la nivelul anului 2020, din care 2,05 lei/pers/luna pentru reciclabile și 8,88 lei/pers/luna pentru reziduale și alte categorii de deșeuri diferite de reciclabile. Valoarea medie, pentru un contract cu o perioada de 7 ani, este de 12,18 lei/persoana/luna, din care 3,02 lei/pers/luna pentru reciclabile și 9,16 lei/pers/luna pentru reziduale și alte categorii de deșeuri diferite de reciclabile.

Implementarea instrumentului economic „Plătește cât arunci"

în conformitate cu legislația în vigoare, utilizatorilor li se pune la dispoziție opțiunea aplicării instrumentului economic „Plătește cât arunci". Aplicarea acestui instrument se face la solicitarea generatorilor.

Sistemul este descris în secțiunea 8.9 a prezentului document.

Aplicarea măsurii va duce pe de o parte la creșterea cantității de deșeuri reciclabile colectate separat și pe de altă parte la o scădere a cantității generate. Acesta scădere luată în considerare la determinarea cantității de deșeuri estimate a se genera, se bazează pe lângă aplicarea instrumentului Plătește cat arunci și a altor măsuri de prevenire prevăzute în Programul National de Prevenire a Deșeurilor, măsuri care vor fi implementate de autoritățile publice. Utilizatorii ce vor solicita aplicarea acestui instrument economic vor beneficia de o reducere a taxei ce urmează a fi plătite. Nivelul reducerii propuse a se utiliza pleacă de la 2,96 lei/persoană/lună și poate lua valori de 3,50 lei/persoană/lună lei, în funcție de volumul recipientelor solicitate și de frecvența ridicărilor.

Implementarea prevederilor privitoare la contribuția Organizațiilor care Implementează Răspunderea Extinsă a Producătorului (OIREP)

Conform noilor prevederi legislative (introduse prin OUG nr. 74/2018 aprobată de Legea nr. 31/2019), începând cu 1 ianuarie 2019, operatorii economici care introduc pe piață ambalaje/produse ambalate sunt responsabili cu acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și, după caz, valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare.

Unitatea administrativ teritorială are responsabilitatea de a stabili modalitatea de acoperire a acestor costuri, în funcție de contravaloarea deșeurilor valorificate și costurile nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje. Astfel, la stabilirea taxei de salubrizare se va ține seama și de veniturile de la OIREP.

Primăria Sector 2 va încheia contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu OIREP în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative privind gestionarea deșeurilor de ambalaje. Pentru acestea, conform prevederilor legale, OIREP vor asigura plata costurilor nete de gestionare. Modul de stabilire a costului net este prevăzut în Anexa nr. 6 a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Astfel, în cazul în care tarifele pentru activitățile de colectare și transport, stocare temporară și sortare sunt stabilite în condiții transparente (rezultate în urma unor licitații publice) dar fără luarea în calcul a veniturilor

I                                                                 .....I

spre neschimbate 1 ;          ,       ..... -      ,         .m

__secretar, |

rezultate din vânzarea deșeurilor reciclabile sortate, costul net reprezintă suma tarifelor respective diminuată cu veniturile obținute.

Altfel spus, lunar, în baza datelor furnizate de Operator, Primăria Sectorului 2 va calcula costul net care trebuie asigurat de OIREP astfel: din valoarea facturată de către Operator pentru prestarea activității de colectare separată (aferentă doar cantității de deșeuri reciclabile de ambalaje) va scădea veniturile rezultate din vânzarea deșeurilor reciclabile sortate (în baza documentelor atașate facturii emise de către Operator),

Primăria Sector 2 va putea utiliza aceste sume numai pentru reducerea taxelor percepute utilizatorilor serviciului, asigurând plata facturilor operatorului.

 • 10 FEZABILITATEA ECONOMICA A DELEGĂRII

  • 10.1  Costurile și veniturile previzionate

Pentru a demonstra fezabilitatea economica a delegării este necesar sa fie analizate comparativ costurile și veniturile previzionate, pentru fiecare activitate sau grup de activități,

 • 10.1.1 Costurile pentru Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale

Pe baza cantităților de deșeuri estimate a fi colectate de la populație, din aria de operare, au fost estimate numărul de curse necesare pentru fiecare situație (blocuri, case / gospodări individuale), pentru deșeuri reziduale și pentru reciclabile. Apoi au fost determinate costurile cu combustibilul și cu personalul (munca vie). La acestea s-au adăugat costurile cu întreținerea curentă a vehiculelor și a recipientelor de colectare și alte costuri materiale variabile (pe baza datelor istorice și a celor din aplicația de finanțare). S-au determinat costurile variabile în lei/tonă și s-au adăugat costurile fixe (costurile administrative - aprox. 10% din costuri variabile) și un profit de 5%. Costurile au fost estimate pentru anul 2020 și au fost utilizate următoarele ipoteze: creșterea costului carburanților, în termeni reali, cu 2% pe an și creșterea salariilor, în termeni reali, cu 10% pe an.

Costurilor de colectare și transport li s-au adăugat costurile cu tratarea, respectiv eliminarea deșeurilor, așa cum sunt ele cunoscute în prezent de la operatorii existenți în Municipiul București.

în Anexa 2 este prezentat în detaliu modul de determinare a costurilor sistemului de colectare și transport a deșeurilor de la populație, de la agenții economici și instituții.

A fost determinat un cost unitar pentru fiecare flux de deșeuri. Acest cost unitar a fost utilizat și pentru fluxurile de deșeuri generate de agenții economici și instituțiile publice. Tabelul de mai jos prezintă proiecția costurilor pe perioada contractului.

' VIZAT spre neschlmbare

SLQRETAR,

Tabel 10-1: Estimarea costurilor aferente serviciului ce va fi delegat - pentru colectarea separata și transportul deșeurilor municipale


UI

T5


VIZAT e neschimba SECRETAR,Total cantități -deșeuri menajere și similare - rezidual Total cantități -deșeuri menajere și similare -volum inoase_____

Total cantități -deșeuri periculoase colectate de la populație__________

Total cantități -deșeuri menajere și similare - biodeseuri Total cantități deșeuri colectate de Ia populație și similare_____________

Total costuri colectare deșeuri reziduale de la populație și similare Total costuri colectare deșeuri voluminoase de la populație__________

Total costuri colectare deșeuri periculoase de la populație


149.668.447


21.381.207


25.634.019


24.161.211


23.855.423


20.789.032


14.196.352


14.239.196


3.878.530


7.195.517


554.076


1.027.931


3.599.785


3.595.732VIZAT spre neschinnbai'c, SECRETAR,


Total cantități -deșeuri menajere și simiîare - recicJabile

tone

213.591

30.513

23.358

2

Total costuri colectare deșeuri recicla bile de la populație și similare

lei

174.002.289

24.857.470

13.813.938

22.'

Total costuri acțiuni de conștientizare populație

lei

700.000

100.000

100.000

1C

Total costuri colectare deșeuri de la populație și similare

lei

174.702.289

24.957.470

18.913.938

22.:


Total cantități -deșeuri menajere și similare -rezidual și alte categorii

tone

536.367

76.624

90.556

86.063

80.023

79.207

69.208

65.701

65.609

Total cantități -deșeuri menajere și similare -recictabile

tone

213.591

30.513

23.358

28.168

32.611

33.011

32.518

32.025

31.899

TOTAL cantități deșeuri colectate de la populație și similare

tone

749.958

107.137

113.914

114.231

112.634

112.218

101.726

97.726

97.509

Total costuri colectare deșeuri reziduale și alte categorii de la populație și similare

lei

172.580.630

24.654.376

27.993.156

27.520.083

26.106.192

26:235.553

23.230.788

20.745.108

20.749.749

Total costuri colectare deșeuri reciclabile de la populație și similare

lei

174.702.289

24.957.470

18.913.938

22.206.476

25.264.046

26.094.443

26.500.984

27.900.060

27.822.344

Total costuri colectare deșeuri de la populație și similare

lei

347.282.919

49.611.846

46.907.094

49.726.559

51.370.238

52.329.996

49.731.771

43.645.168

48.572.092

Sursa: estimare Consultant

vi------1

! ~

i o

i H"î

ÎÎ5 ! • 10.1,2 Costurile pentru sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare

Pe baza cantităților de deșeuri reciclabile colectate separat au fost estimate cantitățile intrate în stația de sortare. Din studiul pieței , pentru activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat a fost determinat un cost de aproximativ 40 euro/tona de deșeu (189 lei/tona de deșeu intrata). Acest cost acoperă numai costuri de operare și întreținere și amortizarea investiției operatorului în stația de sortare, dar nu și depozitarea reziduurilor din sortare si contribuția la economia circulara aferenta,

1                                                I

Veniturile din valorificarea reciclabilelor nu se includ în costuri, ci se contabilizează separat, urmând a fi scăzute din factura pe care operatorul o înaintează delegatarului, pe baza documentelor justificative prin care se probează valorificarea.

Costurile cu eliminarea reziduurilor (tariful operatorului depozitului și taxa de depozitare aferente) sunt incluse în costul sortării doar pentru 25% din cantitățile intrate. Daca operatorul nu reușește sa valorifice 75% din cantitățile intrate, pentru ce depășește 25% el va suporta costurile cu eliminarea.

Tabelul de mai jos prezintă proiecția costurilor pe perioada contractului.

Prin însumarea costurilor cu colectarea și transportul deșeurilor și a costurilor cu sortarea se obține costul ce urmează a fi acoperit din taxele colectate de la populație și de la utilizatorii non-casnici. Tariful pe tona astfel rezultat este mai mic decât cel maxim suportabil pentru populație, ceea ce dovedește sustsnabilitatea acestei componente a sistemului de salubrizare.

VIZAT spro iwschhnhare,

Tabel 10-2 : Estimarea costurilor aferente serviciului ce va fi delegat - pentru sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat în stații de sortare

(“VIZAT spre neschimbare, • 10.1,3 Costurile pentru colectarea șî transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

Aceasta activitate se realizează pe baza de comanda, prin taxare direct la client. Costurile diferă de la comanda la comanda și nu sunt disponibile date pentru estimarea acestora. Aceste costuri vor fi acoperite de către client, activitatea desfășurându-se la cerere și nu sunt suportate de către Primăria Sector 2, deci nu vor fi incluse în contractul de delegare a gestiunii,

 • 10.1.4 Costurile pentru măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

Costurile pentru aceasta activitate au fost estimate, în detaliu, la nivelul anului 2020 așa cum s-a arata în secțiunea 8,4. Au fost estimate și costurile plecând de la cantitățile estimate de lucrări și tarifele medii, în vederea determinării valorii contractului de delegare. A fost estimat un cost anual de 88.996.39 lei și un cost total pentru 7 ani de 622.974.443 lei. Aceste costuri vor fi acoperite din bugetul local.

Tabelul următor prezintă defalcarea acestor costuri pe operațiuni.

Tabel 10-3: Estimarea costurilor pentru maturatul, spălatul, stropitul și întreținerea cailor publice, pe operații

VIZAT apro noschimbare, SECRETAR.

-Hn“cund'rtiile"


, VMtimnilMnuîil

.'fel Jitii tiit- UuM’îbd

. bit >:1iiii-î<utiir.ii:i

. ' |•tlJhr.Wa "K3 4 01 l’l 1'

611.074

39,50

168.961.989

Maturat manual

24.137.427

Maturat mecanizat

209.376

32,13

6.727.255

47.090.785

întreținere curățenie pe căile publice

611.074

39,50

24.137.427

168.961.989

Colectare și transport deșeuri de pe cai publice

15.000

257,50

3.862.500

27.037.500

Răzuit rigole (ml/an)

2.526

948,58

2.396.428

16.774.996

Stropit carosabil

1.129.191

5,08

5.731.451

40.120.157

Spălat stradal

9.993

2177,42

21.759.811

152.318.677

Total activitate

88.996.349

622.974.443

Sursa: estimare Consultant

Tabel 10-4: Estimarea costurilor pentru maturatul, spălatul, stropitul și întreținerea cailor publice, pe operații (spălat fără detergent)

tțhjllimetili

•         , ii'tr i'li'i

:;;jiiikî^,iiiitai;f(6i)[':

■■                       . Ofii111:iî..

Maturat manual

611.074

39,50

24.137.427

168.961.989

Maturat mecanizat

209.376

32,13

6.727.255

47.090.785

întreținere curățenie pe căile publice

611.074

39,50

24.137.427

168.961.989

Colectare și transport deșeuri de pe cai publice

15.000

257,50

3.862.500

27.037.500

Răzuit rigole (ml/an)

2.526

948,58

2.396.428

16.774.996

Stropit carosabil

1.129.191

5,08

5.731.451

40.120.157

Spălat stradal

9.993

155,36

1.552.571

10.867.997

Total activitate

68.789.109

481.523.763

Sursa: estimare Consultant

 • 10.1.5 Costurile pentru curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Costurile pentru aceasta activitate au fost estimate, în detaliu, la nivelul anului 2019, plecând de la tarifele orare pentru fiecare echipament, așa cum s-a arătat în secțiunea 8.5.12. A fost estimat un cost anual de 19.720.017 lei fără TVA și un cost total pentru 7 ani de 138.040.122 lei fără TVA. Aceste costuri vor fi acoperite din bugetul local.

Tabelul următor prezintă defalcarea acestor costuri pe tipuri de echipamente.

Decontarea se va face pe baza numărului de ore de intervenție efective și a consumurilor efective de materiale.

VIZAT spre neschimbare, ..... SECRETAR,


Tabel 10-5: Estimarea costurilor pentru curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei șî îngheț

1

Autospeciale cu plug și imprastietor (diferite tipuri)

30

396,18

20

237.707

4.516.428

31.614.996

2

Autospeciale cu plug și imprastietor, gabarit redus

19

333,07

20

126.566

2.404.747

16.833.229

3

Autcvidanja cu plug

3

414,15

20

24.849

472.136

3.304.952

4

Autoperie cu plug și imprastietor

6

486,06

20

58.327

1.108.216

7.757.512

5

Autocisterna cu plug

10

432,05

20

86.410

1.641.785

11.492.495

6

Încărcătoare frontale

11

425,45

20

93.598

1.778.363

12.448.541

7

Autocisterne

4

407,97

20

32.637

620.112

4.340.784

8

Tractoare cu remorca

7

339,25

20

47.495

902.413

6.316.891

9

Remorci basculante

5

51,21

20

5.121

97.290

681.030

10

Tractoare cu plug

4

343,45

20

27.476

522.050

3.654.350

11

Mașini de ridicat

5

358,03

20

35.803

680.266

4.761.862

12

Autospeciale tip Multicar

16

328,07

20

104.984

1.994.690

13.962.830

13

Freza zăpadă

10

73,28

20

14.656

278.473

1.949.311

Total costuri/iama

130

895.630

17.016.969

119.118.783

*NU include materialele antiderapante

Plus materiale antiderapante (estimat pe campanie)

1.764.000

12.348.000

TOTAL costuri directe

18.780.969

Profit operator (5%)

939.048

TOTAL valoare

19.720.017

138.040.122

Sursa: estimare Consultant

 • 10.2 Matricea riscurilor pentru delegarea serviciului și pentru costul comparativ de referință

La alocarea riscurilor a fost aplicata ca regula generală aceea că riscul trebuie suportat de către partea care îi poate atenua în cea mai mare măsura și/sau care poate controla cel mai bine consecințele. Astfel, fiecare parte își va asuma riscuri pe care va fi în măsura sa le gestioneze în vederea optimizării bancabilității proiectului.

în tabelul de mai jos sunt prezentate riscurile identificate și modul de alocare a acestora.

Trebuie precizat ca sunt excluse riscurile prevăzute în contractul dintre părți și pentru care exista prevederi contractuale.

Nu sunt considerate riscuri toate condițiile stipulate în Documentația de atribuire, condiții ce trebuie îndeplinite de către Delegat (ex. asigurarea cu personal, dotare minimală, autorizări și experiență relevantă, sisteme de management etc). în această categorie sunt cuprinse toate angajamentele asumate ca atare prin ofertă de către Delegat. Prin urmare, toate acestea sunt responsabilități exclusive ale Delegatului pe toată durata de derulare a Contractului.

Tabel 10-6: Matricea riscurilor pentru delegarea serviciului și pentru costul comparativ de referință

piscuri asociate punerii în executare a contractului

l

întârzieri la autorizarea activității

Activitatea de colectare a deșeurilor necesită obținerea unei autorizări cel puțin din punct de vedere al protecției mediului. Particularitățile amplasamentului stabilit pentru realizarea bazei logistice determină un anumit calendar al procedurii de autorizare.

100%

în anumite situații pot exista întârzieri în autorizarea activității și pot apărea costuri suplimentare (impuse de autoritățile competente), care nu au fost luate în calcul la realizarea ofertei. Eventualele costuri suplimentare vor fi suportate în întregime de către Delegat, fără a fi îndreptățit de a solicita o modificare de tarif.

Analizând toate posibilele implicații legate de vecinătăți (folosințe prezente și viitoare), zone sensibile, reglementările la nivel local, Delegatul trebuie sa analizeze cu atenție posibilele amplasamente.

1.

2.

Traseele de colectare stabilite în perioada de mobilizare necesită ajustări

în cazul în care Delegatul nu cunoaște în detaliu zona în care va presta serviciul de colectare a deșeurilor, traseele propuse de acesta în perioada de mobilizare pot necesita ajustări în vederea unei

100%

Ajustarea traseelor poate duce la costuri suplimentare față de costurile previzionale. Eventualele costuri suplimentare vor fi suportate în întregime de către Delegat, fără a fi îndreptățit de a solicita o modificare de

Documentația de atribuire (Caietul de sarcini) cuprinde informații detaliate privind punctele de colectare de unde Delegatul va colecta deșeuriie.

Pe parcursul realizării ofertei, cade în sărai na Delegatului verificarea situației din teren.

jjj

■^R^S^S^i!sSh?:TS5!sEsSigSrS^^®Ș3î3t^®SS(®tEHSi3ft

organizări mai eficiente a serviciului.

tarif.

3.

Incompatibilități între echipamentele de colectare și condițiile de pe teren

Din cauza incompatibilității dintre mașinile de colectare și condițiile de pe teren (ex. trama stradala, drumuri greu accesibile), serviciul nu poate fi prestat la standardele stabilite.

100%

Acest risc nu poate fi invocat deoarece este în obligația Delegatului verificarea în detaliu a situației de pe teren din zona unde serviciu! va fi prestat

Riscuri asociate perioadei de operare

4.

Resurse la intrare

Resursele necesare pentru operare costa mai mult decât estimările inițiale, nu au calitate corespunzătoare sau sunt indisponibile în cantitățile necesare

100%

Creșteri de cost și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității prestațiilor efectuate

Operatorul trebuie sa facă estimarea costurilor cât mai aproape de costurile reale, astfel încât să evite eventualele pierderi

Jp-îs

îl zs

*' 0 c

f

Intervenții la infrastructura nutiera

:l

Lucrările de infrastructură derulate de autoritățile publice locale (intervenții planificate) împiedică accesul la punctele de colectare a deșeurilor,

50%

50%

Pentru eventualele costuri suplimentare generate de dificultăți majore în prestarea serviciului, Delegatul poate solicita recuperarea.

Deleg2tarul trebuie să comunice din timp Delegatului calendarul lucrărilor la infrastructură, astfel încât Delegatul să își poată organiza activitatea în mod corespunzător.


Pre neschimbat


6.


Afectarea infrastructurii rutiere în urma dezastrelor naturale


7.


8.


Mișcări sociale


Colectorii informali


serviciul nemaiputând fi prestat la standardele stabilite. Afectarea infrastructurii rutiere în urma producerii de dezastre naturale (ex. drumuri surpate, poduri rupte de la inundații) poate restricționa accesul la punctele de colectare a deșeurilor, Delegatul neputând asigura frecvența de colectare conform contractului, în urma unor evenimente produse în cadrul unor posibile mișcări sociale, populația distruge un număr semnificativ de recipiente de colectare, Delegatul nemaiputând sa-și deruleze activitatea respectând indicatorii prevăzuți în contract. Colectorii informali
Aceste situații pot genera costuri suplimentare


în aceste situații Delegatul trebuie să asigure înlocuirea recipientelor distruși, ceea ce duce la creșterea costurilor operatorului


Acest risc nu are


în aceste situații Delegatul este îndreptățit să solicite recuperarea costurilor suplimentare.


în aceste situații Delegatul trebuie să asigure înlocuirea recipientelor distruși, fiind îndreptățit la solicitarea recuperării costurilor suplimentare.


Perpetuarea unei asemenea


spre neschimbate, SFCRFTAR.


iSI

1

care extrag deșeurile reciclabîle din recipiente de colectare separată.

9.

Gradul de impurificare ridicat a deșeurilor colectate separat

în general, este acceptat un anumit grad de impurificare (greșeli) în cazul fiecărui recipient de colectare separată a deșeurilor.

în situația în care gradul de impurificare este foarte mare, conduce fa reducerea semnificativa a cantității de deșeuri valorificate.

50%

1

!

< >4

5


8S8SS8KSHBHiaSiE3

repercusiuni directe asupra activității Delegatului, decât, în cel mai rău caz, poate produce daune asupra recipientelor de colectare.

operații are impact asupra sistemului integrat de gestionare a deșeurilor, deoarece deșeurile redciabile colectate separat și ulterior sortate aduc venituri în sistem prin valorificare la operatorii economici.

în situația în care această practică se perpetuează, veniturile în sistem scad. în aceasta situație Delegatul are obligația de a anunța în scris Delegatarului pentru ca aceasta să ia măsurile ce se impun.

50%

în cazul în care gradul de impurificare este foarte ridicat iar deșeurile nu mai pot fi reciclate, colectarea acestora se va realiza împreuna cu colectarea deșeurilor reziduale.

Raționamentul de mai sus se aplică exclusiv situațiilor punctuale (recipiente în care la un moment dat este identificată o impurificare foarte

Acesta este un risc împărțit între Delegatar și Delegat. în vederea corectării situației, în urma anunțării acesteia de către Delegat, Delegatarul are obligația aplicării la generatori a penalităților stabilite prin Regulamentul de salubrizare aprobat. Delegatul are obligația intensificării acțiunilor de informare și conștientizare a generatorilor (inclusiv de aplicare a unor instrumente mai eficiente).

P (Ă    î

1    -c    [

|co 3 j m 3__

j O o <

? Î71 « jTti     ........

mare).

Aceasta risc nu poate constitui motiv pentru creșterea tarifului.

10.

im -ii NI

-’f

o

Deșeuri periculoase

Containerele pentru colectarea separată a deșeurilor menajere conțin și deșeuri periculoase vizibile.

100%

Delegatul trebuie să extragă deșeurile periculoase identificate din containere și sa le elimine conform procedurilor indicate în sistemul de management de mediu, ceea ce poate atrage creșteri de costuri.

Delegatul are obligația de a anunța Delegatarul pentru a fi luate măsurile ce se impun, în vederea reducerii frecvenței apariției acestei situații, Delegatul are obligația intensificării acțiunilor de informare și conștientizare a generatorilor (inclusiv de aplicare a unor instrumente mai eficiente).

K.

Cantitatea de deșeuri menajere și similare ce trebuie colectată este mai mare decât cea estimata

Cantitățile de deșeuri menajere și similare ce trebuie colectate sunt semnificativ mai mari decât cantitățile prezentate în Caietul de sarcini.

100%

Creșterea cantităților de deșeuri menajere și similare care trebuie colectate față de estimări duce la creșterea frecvențelor de colectare șî/sau la suplimentarea numărului de recipiente și autogunoiere față de cele solicitate prin documentația de

Colectarea unor cantități mai mari de deșeuri înseamnă facturarea și încasarea unor sume mai mari decât cele previzionate în etapa de elaborare a ofertei, venituri suplimentare care permit achiziționarea de echipamente/utilaje suplimentare. Această situație nu poate constitui motiv pentru solicitarea modificării tarifului.


I2.


Cantitatea de deșeuri ce trebuie sortată este mai mare decât cea planificată


Cantitățile lunare acceptate la sortare (cântărite la intrarea în instalație) sunt mai mari decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii și calcularea tarifului.


50%


50%


Creșterea cantității de deșeuri duce în mod direct la creșterea cheltuielilor dar și sumelor facturate.


calendaristice consecutive se înregistreze o cantitate de deșeuri care depășește limita capacității maxime de operare a instalației, Delegatul va prezenta Delegatarului soluții pentru a putea procesa întreaga cantitate, soluții care pot include și noi investiții, în ura analizei. Delegatul poate solicita modificarea tarifului.


13.


Cantitatea de deșeuri menajere și similare ce trebuie colectată este mai


_mdușă decât cea estimată


Cantitățile de deșeuri ce trebuie colectate sunt semnificativ mai mici decât cantitățile prezentate în Caietul de sarcini.


50%


50%Scăderea cantităților de deșeuri menajere și similare care trebuie colectate față de estimări duce la utilizarea parțială a echipamentelor solicitate prin documentația de atribuire.


Colectarea unor cantități mai reduse de deșeuri înseamnă facturarea și încasarea unor sume mai reduse comparativ cu cele previzionale în etapa de elaborare a ofertei.

Conform prevederilor documentației de atribuire Delegatul are posibilitatea asigurării echipamentelor necesare pentru prestarea serviciului pe măsura necesităților.

Scăderea cantității de deșeuri colectate poate constitui motiv pentru solicitarea modificării tarifului, doar în situația în care timp de 6 luni calendaristice consecutive


r "

j

00 O m ~ O O SâN -5 ~.J> Iîh .r- cr a ' “t     j

î 9    {

se înregistrează o cantitate de deșeuri menajere mai mica cu cei puțin 20% fată de cantitatea estimata în Caietul de sarcini, respectiv o cantitate similare și din piețe mai mica cu cel puțin 30% fată de cantitatea estimata în Caietul de sarcini (pentru fiecare categorie de deșeuri în parte.

14.

Cantitatea de deșeuri ce trebuie sortată este mai redusă decât cea planificată

Cantitățile lunare acceptate la sortare (cântărite la intrarea în instalație) sunt mai reduse decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii și calcularea tarifului.

50%

50%

Scăderea cantității de deșeuri duce în mod direct la scăderea numai a cheltuielilor directe, cheltuielile indirecte rămânând constante. Odată cu scăderea sumelor facturate, operatorul poate avea dificultăți financiare.

în situația în care timp de 12 luni calendaristice consecutive se înregistrează o cantitate de deșeuri cu 20% mai redusă, Delegatul poate solicita modificarea tarifului.

15.

Distrugerea/vandalizarea punctuala a recipientelor de colectare

Este vorba de cazuri izolate în care este distrus un număr foarte mic de recipiente.

100%

înlocuirea recipientelor distruși atrage costuri suplimentare pentru Delegat

Delegatul are obligativitatea înlocuirii recipientelor distruși, costurile de înlocuire a echipamentului fiind cuprins în fundamentarea tarifului.

16.

Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor

Variația cantităților de deșeuri menajere periculoase, deșeuri voluminoase și a

100%

Variația cantității de deșeuri menajere periculoase, deșeuri voluminoase și deșeuri

în situația în care pe parcursul unui an calendaristic se înregistrează o creștere mai mare cu cel puțin 50% fată de cantitățile estimate în


de construcții și desființări de la populație


deșeuri de construcții și desființări de la populație este mai mare de 50% fata de cea estimată în Documentația de atribuire (Caietul de sarcini).


de construcții și desființări de la populație colectate separat cu mai mult sau mai de 50% poate duce la modificarea frecvenței de colectare


I7.


Cerințe tehnice suplimentare privind reglementările de mediu (inclusiv taxe)


Pe parcursul derulării contractului de operare actele de reglementare suportă modificări și sunt introduse noi taxe aplicabile.


100%
Orice taxă/impunere financiară nou apărută pe parcursul derulării contractului atrage creșterea costurilor de operare


Caietul de sarcini. Delegatul nu este îndreptățit sa solicite modificarea tarifului. Colectarea unor cantități mai mari de deșeuri înseamnă facturarea și încasarea unor sume mai mari decât cele previzionale în etapa de elaborare a ofertei, venituri suplimentare care permit achiziționarea de echipamenteZutilaje suplimentare, în situația în care pe parcursul unui an calendaristic se înregistrează o scădere mai mare cu cel puțin 50% fată de cantitățile estimate în Caietul de sarcini, Delegatul nu este îndreptățit sa solicite modificarea tarifului.

Delegatul este îndreptățit la recuperarea costurilor și eventuala ajustare sau modificare a tarifului în cazul oricărei cerințe tehnice (taxe/impunere financiară) nou apărută pe parcursul derulării contractului care se aplică Delegatului și care nu a existat la momentul depunerii Ofertei, Raționamentul de mai sus se aplică exclusiv situațiilor de operare conforma a serviciului.


: - 1

Cn o m -t

j

Orice situație de practică neconformă este în sarcina Delegatului.

18.

Im

ne ins P>=

O ® '■"*

Ș s—$

,.Z3J cr o plementan

corespunz

trumentuli

<YT

sa

ătoare a

ii economic

Pe parcursul derulării contractului de operare, mai mulți utilizatori casnici (asociații de locatari) vor solicita aplicarea instrumentului PAYT, respectiv aplicarea bonificației, dar nu vor respecta regulile privind reciciabilele, iar delegatarul va plăti pentru cantități de deșeuri reziduale mai mari

100%

Deoarece delegatarul va incasa un volum de taxe mai mic, dar va trebui să plătească delegatului pentru un volum de deșeuri reziduale mai mare, sistemul poate deveni ne sustenabil financiar

Urmărirea derulării campaniilor de conștientizare și a eficientei acestora.

Aplicarea sancțiunilor prevăzute pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță.

Urmărirea sistemica a cantităților colectate de la utilizatorii care au solicitat PAYT, urmată de sistarea bonificațiilor acordate dacă nu se constată o reducere a cantităților de deșeuri reziduale colectate de Ia respectivul utilizator, pentru 3 luni consecutiv.

19.

Fluctuația pieței materialelor valorifica bile

Veniturile realizate din valorificarea materialelor sortate pot fluctua corelat cu evoluția pieței și independent de performanța instalațiilor (în cazul operării conforme).

100%

Scăderea semnificativa a veniturilor duce la scăderea veniturilor care intră în sistem, Delegatarul putând fi adus în situației creșterii taxei/tarifului la utilizatorii serviciului.

Operatorul va fi obligat prin contractul de delegare să elaboreze o strategie de marketing pentru materialele reciclabiie obținute în urma sortării, prin care să asigure cele mai bune soluții de vânzare a acestor materiale reciclabiie la preturile cele mai bune de pe piață.

Riscuri generale

t^S^x’J^*->S3gfiȘra8Sfc^lB8re8M®5S^H«SK

>0.

Inflație mare

Costurile cresc foarte mult și brusc din cauza inflației, fiind necesara ajustarea tarifului mai devreme de un an.

100%

Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect

în cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului.

>1.

Creșteri salariale generale ca urmare a aplicării unor politici publice

Salariul minim pe economie creste foarte mult (mai mult de 10% pe an) datorita aplicării unor politici publice

100%

Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect

în cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului.

22.

Creșteri de preț îa carburanți din cauza unor evenimente externe neașteptate

Preturile la carburanți cresc foarte mult din cauza aplicării unor politici fiscale sau din cauza unor evenimente internaționale neașteptate

100%

Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect

în cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului.

23.

Falimentul Delegatului

Constatarea intrării în incapacitate de plată a Delegatului. Serviciul nu mai poate fi prestat.

100%

Imposibilitatea prestării serviciilor

Documentația de atribuire este întocmită de așa natură încât Delegatul identificat să fie solvabil, în cazul în care Delegatul intra în procedura de faliment. Contractul se va rezilia iar Delegatarul va organiza o nouă licitație.

Pana la identificarea unui nou Delegat se va asigura permanentaForța majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului.

Pierderea sau avarierea activelor proiectului și pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate.

50%și durabilitatea serviciului prin forma de gestiune directă.

50%

Bunurile mobile și imobile vor fi asigurate în baza viitorului contract.

 • 10.3 Cuantificarea financiară a riscurilor

Riscurile cu impact în fezabilitatea economică a concesiunii se cuantifică; valoarea rezultată pentru întreaga perioadă a concesiunii stând la baza determinării unui cost suplimentar pe tonă.

Dintre riscurile identificate, riscul cu cel mai mare impact asupra fezabilității economice a concesiunii este cel legat de neasigurarea cantităților de deșeuri colectate (neacoperirea cu servicii a întregii populații, scăderea populației mai mult decât s-a estimat, un număr mai mic de locuitori efectiv plătitori ai taxelor pentru serviciul de salubrizarea), de creșterea cantității deșeurilor sau schimbarea compoziției acestora.

în ceea ce privește agenții economici, o analiză de sertsitivitate arată că o scădere a cantităților colectate cu 10% duce la o creștere a costului pe tona cu 18,95 lei, dar și o scădere a sumelor pe care operatorul de colectare și transport le va plăti operatorilor de instalații și/sau depozit.

 • 10.4 Concluzii privind fezabilitatea economică a concesiunii

Delegarea serviciilor publice analizate trebuie să conducă la reducerea riscurilor de natură economică aferente Primăriei sector 2, prin transferarea responsabilităților privind operarea și realizarea investițiilor ulterioare necesare. Acest deziderat se poate realiza doar în condițiile în care operatorii delegați vor obține profit din activitatea pe care o vor întreprinde.

în cadrul acestui capitol a fost prezentata capacitatea sistemului de a asigura acest profit pentru operator.

Principiul delegării, Indiferent de analiza financiara sau de estimările economice statistice, constă în :

» Asumarea juridică a operatorului, cu constituirea de garanții reale, asupra respectării legislației în domeniu, regulamentului de salubrizare și a condițiilor impuse prin contract, în condițiile unor bugete limitate;

• Managementul financiar al activității operatorilor cade exclusiv în sarcina acestora, iar eficiența cu care aceștia își desfășoară activitatea nu trebuie să genereze riscuri asupra Delegatarului.

Sub altă formulare, delegarea reprezintă un proces juridic prin care delegatarul își rezervă toate garanțiile necesare, iar riscul economic de operare este transferat operatorului.


Principiul financiar general este reprezentat de dimensionarea corectă a fiecărui fldx* VIZAT I spre neschimbat.

SECRETAR, J

 • 11 FEZABILITATEA FINANCIARA A DELEGĂRII

Principalul motiv financiar care justifica delegarea gestiunii este dat de buna utilizare a fondurilor publice prin obținerea unui raport optim calitate / preț pentru servicii, fără blocarea unor sume în investiții în active ce nu ar putea fi utilizate la capacitate și fără a încărca suplimentar cheltuielile autorității publice.

Fezabilitatea financiara a delegării prezintă elemente distincte fata de fezabilitatea economica, deoarece delegarea trebuie sa fie accesibila din punct de vedere financiar atât pentru Delegatar cat și pentru Delegat, dar și pentru beneficiarul final.

11,1 Accesibilitatea Concesiunii

Accesibilitatea delegării se refera la:

• evaluarea situațiilor în care Delegatarul nu reușește sa colecteze veniturile sau acestea nu acoperă integral costul serviciului delegat (accesibilitatea pentru Delegatar): din acest punct de vedere mecanismul financiar propus, care implică instituirea unei taxe pe persoana și luna, atât pentru populație cat și pentru agenții economici și instituții, taxa care nu depășește pragul de suportabilitate pentru populație, asigură accesibilitatea pentru delegat, dar și pentru delegatar, așa cum s-a arătat în secțiunea 8.1.;

« situația în care valoarea contractului de delegare (tariful ce îl va incasa delegatul pentru serviciile sale) nu acoperă costurile delegatului (accesibilitatea pentru delegat): valorile obținute atât pentru costurile pe tona, cat și pentru costurile anuale sunt în plaja valorilor pentru aceste costuri în alte proiecte și alte sisteme de colectare și transport deșeuri; acest fapt ne da certitudinea ca vor exista ofertanți pentru atribuirea acestui contract de delegare a gestiunii serviciului prin concesiune.

Planul financiar propus în Anexa 4, a fost realizat pentru a asigura principiul recuperării costurilor, pe baza cantităților previzionale și a previziunii evoluției veniturilor populației, dar și pentru a asigura suportabilitatea tarifului.

Mecanismul propus nu implica costuri suplimentare nici din partea Delegatarului nici din partea Delegatului.

 • 11,2 Previzionarea tratamentului contabil

Nefiind vorba de un proiect de investiții, contractul referindu-se numai la delegarea serviciului de salubritate, nu se analizează delimitarea între clasarea bilanțieră și extra-bilanțieră a activelor. în acest caz, secțiunea acoperă două aspecte:

VIZAT spre neschimbate, SECRETAR,

L--------—1


• investițiile ce vor fi făcute de către delegat;

• regimul bunurilor.

Investițiile ce vor fi făcute de către Delegat

Delegatul va realiza toate investițiile necesare în vederea funcționării și dezvoltării serviciului de salubrizare , așa cum s-a prezentat în secțiunea 8.5.

Regimul bunurilor

Bunurile din patrimoniul public vor fi preluate pe baza de proces-verbal de predare-preluare.

Delegatul va efectua întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale care se impun la bunurile din patrimoniul public menționate în procesul-verbal de predare-primire.

Delegatul va propune, dacă este cazul scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului concesionat în baza legislației în vigoare și vor înlocui aceste mijloace pentru asigurarea bunei funcționări a activităților din cadrul serviciului de salubrizare.

Delegatul va transmite anual situația patrimoniului, la data de 31 decembrie menționând și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea sectorului 2.

La încetarea fiecărui contract de delegare, după amortizare, bunurile de retur vor fi restituite sectorului 2 în mod gratuit și libere de orice sarcină.

VIZAT ......

spre iwschlmbare, SECRETARi.

 • 12 ASPECTE REFERITOARE: LA MEDIU

Componentele de mediu potențial a fi afectate prin prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului studiu sunt:

 • •  Poluarea aerului ca urmare a:

o Transportului deșeurilor de la populație la instalațiile de tratare/depozitare

o Operarea vehiculelor ce asigură curățenia stradală/deszăpezirea

 • •  Poluarea solului ca urmare a:

o întreținerii necorespunzătoare a punctelor de colectare deșeuri stradale, menajere și reciclabile

o Descărcarea necorespunzătoare a deșeurilor din containere în vehiculele transport deșeuri

o Depozitarea ilegală a deșeurilor în spații neautorizate

o Utilizării unor autovehicule de transport ce nu respectă normele de funcționare (scurgeri ulei, carburant sau a altor substanțe toxice)

Pentru a preveni afectarea componentelor de mediu sus menționate și în același timp pentru a asigura protejaree mediului și a sănătății populației, caietul de sarcini, parte integrantă din documentația de atribuire de delegare a serviciului de salubrizare, recomandăm să conțină minim următoarele cerințe:

 • •   Dotarea cu utilaje performante. Astfel, viitorul operator de salubrizare va trebui să facă dovada deținerii unui număr suficient de mașini și utilaje performante, cu ajutorul cărora vor putea realiza servicii de salubrizare de calitate ridicată.

De asemenea prin documentația de atribuire se poate solicita un certificat care să ateste sistemul de management al calității conform ISO 9001 și sistemul de management al mediului conform ISO 14001, ceea ce va asigura o garanție a calității serviciilor oferite și a protejării mediului.

 • 13 ASPECTE SOCIALE

Prin creșterea nivelului calitativ al serviciilor de salubrizare, populația Sectorului 2 va beneficia de o îmbunătățire a calității mediului și implicit a sănătății populației. De asemenea, organizarea unui serviciu de salubrizare centralizat va conduce la creșterea gradului de satisfacție a populației cu privire la prestarea acestor servicii,

în vederea delegării serviciului, operatorul trebuie să dețină certificat privind sănătatea și siguranța în muncă, pentru o reducere a riscurilor sociale privitoare la derularea contractului.

VIZAT spre neschimbate, SECRETAR,


Delegarea serviciilor de colectare și transport trebuie să ia în considerare următoarele aspecte sociale:

 • •  din tot ciclul managementului integrat al deșeurilor, activitatea de colectare este percepută direct de către populație și legată cel mai strâns de nivelul taxei plătite pentru serviciul de salubritate;

 • •  este importantă aplicarea principiului coeziunii sociale, transpus prin utilizarea unui tarif unic pe tonă de deșeuri. Acest tarif unic pe tonă este transpus în valoarea taxei pe persoană /lună prin utilizarea indicelui de generare și aceasta asigură suportabilitatea acesteia;

 • •  este necesar ca la nivelul populației să se desfășoare un amplu proces de conștientizare privind colectarea separată;

 • •  conduce la o îmbunătățire a condițiilor de viață prin realizarea unui mediu mai curat.

Taxa de salubritate, din care, în conformitate cu opțiunea recomandată de consultant, o componentă va acoperi activitățile de colectare și transport a deșeurilor, respectă prevederile legale privind suportabilitatea tarifelor.

Alte aspecte se referă la crearea de noi locuri de munca în cadrul societății Delegatului.

 • 14 CONDIȚII CONTRACTUALE

Legea nr. 51/2006 - art. 29 alin. 7) - definește contractul de delegare astfel: „Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz."

Conform definiției legale și a denumirii utilizate de legea nr. 51/2006 toate contractele prin care unitățile administrativ-teritoriale acordă operatorilor dreptul de a presta activități de salubrizare pe teritoriul lor constituie contracte de delegare a gestiunii, iar denumirea lor conform normelor legale trebuie să fie aceea de „contracte de delegare a gestiunii”, denumire preluată de altfel și în legea nr. 101/2006, Motivul îl reprezintă faptul că în ceea ce privește fondul, conținutul acestor contracte, normele aplicabile sunt cele din legislația serviciilor publice (legea nr, 51/2006 ca lege generală și legea nr. 101/2006 ca lege specială).

VIZAT..........

upro.neschimbate, SECRETAR,

în ceea ce privește conținutul contractelor de delegare a gestiunii, conform art. 29 alin. 11) din legea nr. 51/2006, toate contractele de delegare a gestiunii, indiferent de activitățile delegate, trebuie să cuprindă următoarele clauze obligatorii:

 • a) denumirea părților contractante:

 • -  unitatea administrativ-teritorială sau unitățile administrativ-teritoriale care deleagă împreună gestiunea unor activități componente ale serviciului de salubrizare poartă denumirea, conform legii, de „delegatar"

operatorul căruia i se deleagă gestiunea este denumit, conform legii, „delegat"

 • -  chiar în situația în care acest contract este încheiat de o ADI calitatea de delegatar o au în continuare împreună UAT membre ale acelei ADI care sunt părți la contract; ADI este doar un mandatar al acestora, care acționează în numele și pe seama delegatarului;

 • b) obiectul contractului;

Nu pot face obiectul contractului acele activități a căror infrastructură nu este exploatată de către operatorul căruia i s-ar delega gestiunea activității prin includerea ei în obiectul contractului. Astfel, de exemplu, atunci când un operator nu exploatează nici un depozit de deșeuri, activitatea de depozitare nu poate face obiectul contractului de delegare ce i se atribuie. Faptul că acel operator transportă deșeurile la depozitul exploatat de alt operator nu îl transformă în prestator al activității de depozitare.

 • c) durata contractului;

Potrivit art. 32, al. 3) din Legea 51/2006 durata contractului de delegare este limitată. Pentru contractele a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, durata maximă nu poate depăși durata maximă necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului prin contractul de delegare.


 • e)  drepturile și obligațiile părților contractante;

 • f)  modul de repartizare a riscurilor între părți;

 • g) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului;

 • h)  sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la investiții/programele de investiții;

 • i) indicatorii de performanța privind calitatea și cantitatea serviciului și modul de monitorizare și evaluare a îndeplinirii acestora;

  li


VIZAT m

spre neschîinbare,

.....SECRE1AR,

 • j)  preturile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la data începerii furnizării/prestării serviciului, precum și regulile, principiile și/sau formulele de ajustare și modificare a acestora;

 • k)  compensația pentru obligațiile de serviciu public în sarcina delegatului, dacă este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control și revizuire a compensației, precum și modalitățile de evitare și recuperare a oricărei supracompensații;

 • l)  modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;

n) garanția de bună execuție a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire și de executare a acesteia;

o) răspunderea contractuala;

p)  forța majora;

q)  condițiile de revizuire a clauzelor contractuale;

r)  condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investițiile realizate;

s)  menținerea echilibrului contractual;

t)  cazurile de încetare și condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;

u) forța de muncă;

 • v)  alte clauze convenite de părți, după caz,.

De asemenea, potrivit art. 29 alin, (10) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe:

 • a)  caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

 • b) regulamentul serviciului;

 • c)  inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente serviciului;

 • d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c);

 • e)  indicatori tehnici corelați cu ținteie/obiectivele asumate la nivel național.

vîzăT

spre noschilnbhi'e,

14,1 Valoarea estimata a contractului


Potrivit art, 12, alin. 2 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii "valoarea unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de servicii se estimează de către entitatea contractantă înainte de inițierea procedurii de atribuire și este valabilă la momentul inițierii procedurii de atribuire prin transmiterea spre publicare a anunțului de concesionare sau a anunțului de intenție în cazul concesiunii de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 3."

Pe baza informațiilor prezentate în capitolele anterioare și ținând cont de principiile de mai sus, a fost determinata valoarea estimata a contractului de delegare, pentru fiecare activitate, după cum urmează:


Tabel 14-1: Valoarea estimata a contractului de delegare (valoarea maxima)

Ml

MM

I. Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale de la populație, colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare de la instituții și agenți economici, total, din care

49.611.846

347.282.919

cantitate estimata a se colecta

107.137

749.958

l.a. Colectare separata și transport alte categorii de deșeuri menajere și similare, altele decât reciclabile (reziduale, biodegradabile, voluminoase, periculoase din deșeuri menajere)

24.654.376

172.580.630

cantitate estimata a se colecta

76.624

536.367

l.b. Colectare separată și transport deșeuri reciclabile

24.957.470

174.702.289

cantitate estimata a se colecta

30.513

213.591

II. Sortarea deșeurilor în stația de sortare

5.798.805

40.591.636

cantitate estimata a fi sortata

25.229

176.600

III. Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioara și/sau exterioara a acestora

362.286

2.536.001

cantitate estimata a se colecta

2.230

15.610

IV. Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea cailor publice

88.996.349

622.974.443

—vi


"i


MB

IJII

V. Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

19.720.017

138.040.123

VI. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public

16.730

117.110

cantitate estimata a se colecta

700

4.900

VII. Masuri în situații speciale (servicii pe baza de comanda - max 1% din serviciile de la pactul IV)

889.963

6.229.744

TOTAL valoare (fără TVA)

165.395.996

1.157.771.976

TOTAL valoare (cu TVA)

196.821.236

1.377.748.652

TOTAL general valoare estimata contract (VE), fără TVA țl+ll+lV+V+VI+VII)

165.033.711

1.155.235.976

Notă: Valoarea activităților de la punctele 1,11, IV, V, VI și VII va fi plătită din bugetul primăriei Sector 2; valoarea activităților de la punctul III va fi plătită direct de către beneficiarii finali operatorului desemnat. Valoarea activităților de la punctele I și II va fi acoperita din taxa de salubritate.

Aceasta este valoarea maxima estimata a contractului de delegare.

Tabelul următor prezintă valoarea recomandata a contractului pentru procedura de achiziție, valoare determinata pe baza valorilor anului 1 de operare.

spi’ts nhBchhmw; ......secretar,


Tabel 14-2: Valoarea estimata a contractului de delegare (valoarea recomandata)

1

I. Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale de la populație, colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare de la instituții și agenți economici, total

46.907.094

328.349.658

cantitate estimata a se colecta

113.914

797.401

l.a. Colectare separata și transport alte categorii de deșeuri menajere și similare, altele decât reciclabile (reziduale, biodegradabile, voluminoase, periculoase din deșeuri menajere)

27.993.156

195.952.093

cantitate estimata a se colecta

90.556

633.894

VIZAT f

l.b. Colectare separată și transport deșeuri reciclabile

18.913.938

132.397.564

cantitate estimata a se colecta

23.358

163.507

II. Sortarea deșeurilor în stația de sortare

3.646.062

25.522.434

cantitate estimata a fi sortata

15.849

110.943

III. Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioara și/sau exterioara a acestora

362.286

2.536.002

cantitate estimata a se colecta

2.230

15.610

IV. Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea cailor publice

81.038.715

567.271.005

V. Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

19.728.394

138.098.758

VI. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public

12.887

90.209

cantitate estimata a se colecta

700

4.900

VII. Masuri în situații speciale (servicii pe baza de comanda - max 1% din serviciile de la punctul IV)

810.387

5.672.709

TOTAL valoare (fără TVA)

152.505.825

1.067.540.775

TOTAL valoare (cu TVA)

181.481.932

1.270.373.522

TOTAL general valoare estimata contract (VE), fără TVA (l+ll+IV+V+VI+VII)

152.143,539

1.065.004.773

Notă: Valoarea activităților de la punctele 1,11, IV, V, VI și VII va fi plătită din bugetul primăriei Sector 2; valoarea activităților de la punctul III va fi plătită direct de către beneficiarii finali operatorului desemnat. Valoarea activităților de la punctele I și II va fi acoperita din taxa de salubritate.

VIZAT spre neschimbate SECRETAR,

PROIECȚII FINANCIARE ALE BUGETULUI PRIMĂRIEI

SECTORULUI 2 ÎN CONDIȚIILE UNOR DURATE DIFERITE

ALE CONTRACTULUI DE SALUBRIZARE

Conform art. 32 alin. 3) din Legea 51/2006: „Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se stabilește, după caz., în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 93/2016 și ale Legii nr. 100/2016 și nu va depăși durata maximă necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare."

în acest Studiu de oportunitate se recomanda o durata a contractului de delegare de 7 ani, durata considerata optima atât din punct de vedere al operatorului, care își va putea amortiza astfel investițiile făcute în vederea prestării serviciului, cat și din punct de vedere al beneficiarului final, populația. Pentru aceasta durata a contractului se obține un nivel al taxei mai scăzut. Aceasta durata a contractului a fost determinata pe baza duratelor medii normate pentru echipamentele și investițiile solicitate viitorului operator.

A fost analizat impactul asupra bugetului Primăriei sectorului 2 în condițiile unul contract cu durata de 5 ani. Aceasta durata atrage o taxa mai mare pentru ca sistemul de colectare separata și transportul deșeurilor de la populație și a celor similare sa fie sustenabil financiar.

Pentru durate ai mari de 7 ani este necesar sa fie prevăzute reinvestiri, ce vor trebui amortizate în restul perioadei pana la sfârșitul contractului.

Prin simulări succesive s-a determinat bugetul de salubrizare atât la nivelul unui an, cat și la nivelul contractului de delegare pentru durate diferite ale acestuia, așa cum se poate vedea din tabelul de mai jos.

Tabel 15-1: Proiecții ale bugetului de salubrizare al Primăriei Sectorului 2, în condițiile unor durate diferite ale contractului de delegare

Contract pe 5 ani

170.402.892

852.014.462

16,37

Contract pe 7 ani

165,395.996

1.157.771.976

15,88

Contract pe 10 ani

178.627.676

1.786.276.762

17,16

Contract pe 15 ani

174.515.28S

2.617.729,273

16,76

VIZAT șpro iwschimbare

VIZAT spre neschimbate, SeCRET’Ă'K

spro rtoschlmbam,


Populația Municipiului București

S1

70

246.646

11,71%

3.524

S2        .

32

374.647

17,79%

11.708

S3

34

473.498

22,48%

13.926

S4

34

321.763

15,28%

9.464

S5

30

298.816

14,19%

9.961

S6

38

390.774

18,55%

10.284

Surea: /WS Tempo on-iine și Anuarul Statistic al Municipiului București


Ipoteze

2015

sporul natura! (promile)

-1.4

Număr persoane intrate net în București

-1.743

evoluție migrație externă -în și din București (promile)

-0,837074

Sursa: INS Anuarul Statistic al Municipiului București

Evoluția populației sectorului 2 București

HMSgfrWBa

Populație (locuitori)

380.466

375.382 ^3746^

374.122

373.599

373.076

372.553

372.032

371.511

370.991

370.471

369.953

369.435

Surea: evoluția prezumata de ia 2017 la 2025 din calculele consultantului, pe baza datelor de la INS, utilizând sporul natural pentru 2015, fără a considera migrația

ANEXA 2


Determinarea costurilor pentru Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale

Ipoteze folosite


1 euro=

nr. persoane pe gospodărie decila 1 indicator de generare


4,6619 Lei (medie anuala estimare CNP)

2,67 pers

0,66 kg/om/zi        medie perioada contract

creșteri valori reale (fără inflație)

creștere salarii (manopera)

10% pe an (pesimiști!!!!)

creștere preț carburanți și lubrefianți

(combustibil)

3%

creștere preț energie

5%

materiale

1%

VIZAT

spre iwschhnbare, SECRETAR,......H

'  VlZAT~ ~ J

spro nofichimbarejasigurări_________________

costuri gestionare contracte (sunt zero, daca e pe taxa)________

costuri invest’ț:: operator (anuitate pe 7 ani)

Cantitate depozitata tarif depozit / incinerator din 2023_____________

Contribuția la economia circulara________________

Total eliminare și Contribuție la economia


tone


leiflona


lei/tona


lei


399.711


57.102


71.168


67.081


62.050


60.974


59.903


39.295


39.240

65.395.528

80,00


80,00


80,00


80,00


80,00

11.671.481


11.001.317


10.176.172


9.999.764


9.824.071


6.365.816


6.356.907


circulara

Total general - reziduale

lei

123.774.948

17.682.135

21.262.164

20.309.444

19.111.714

18.867.927

18.621.980

12.781.574

12.820.144

Cost unitar complet

leiflona

309,66

309.66

298,76

302,76

308,01

309,44

310,87

325,27

326,71

Colectare separata deșeuri REZIDUALE similare și piețe

cantităti

tone

84.276

12.039

18.513

17.587

16.394

16.118

6.971

4.350

4.343

preț unitar

lei/tona

309,66

309,66

298,76

302,76

308,01

309,44

310,87

325,27

326,71

total general

lei

25.893.499

3.699.071

5.531.051

5,324.575

5.049.497

4.987.495

2.167.052

1.414.778

1.419.052

TOTAL GENERAL MUNICIPALE -REZIDUAL

lei

149.668.447

21.381.207

26.793.215

25.634.019

24.161.211

23.855.423

20.789.032

14.196.352

14.239.196

Total costuri colectare deșeuri voluminoase

lei

2.941.154

420.165

205.086

310.921

361.705

490.471

542.398

524.307

506.266

Total cantități colectate

tone

9.526

1.361

596

930

1.115

1.558

1.778

1.776

1.773

Cost mediu unitar

lei/tona

308,74

308,74

344,06

334,30

324,54

314,78

305,02

295,26

285,50

Cantitate depozitata (60% din cantitate)

tona

5.716

817

357,65

558,05

668,72

934,90

1.066,96

1.065,46

1.063,97

Tarif depozit

lei/tona

84

84,00

84,00

84,00

84,00

84,00

84,00

84,00

Contribuție la economia circulara

lei/tona

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80.00

80,00

80,00

Total eliminare

iei

937.376

133.911

58.655

91.520

109.670

153.323

174.981

174.736

174.492

Total general - voluminoase

lei

3.878.530

554.076

263.741

402.441

471.375

643.794

717.379

699.043

680.757

Cost unitar complet

lei/tona

407,14

407,14

442,46

432,70

422,94

413,18

403,42

393,66

383,90

Total costuri colectare deșeuri periculoase

lei/an

2.280.962

325.852

184.897

299.639

291.139

339.195

329.051

425.246

411.794

Total cantități colectate

tone

3.800

543

279

465

464

556

556

740

739

Cost mediu unitar C&T

iei/tona

600

600

661,73

644,33

626,93

609,53

592,13

574,73

557,33

Cost mediu unitar eliminare

lei/tona

2.330,95

2.330,95

2.330,95

2.330,95

2.330,95

2.330,95

2.330,95

2.330,95

Total costuri, inclusiv eliminare

lei/an

11.138.135

1.591.162

836.200

1.383.623

1.373.606

1.636.337

1.624.377

2.149.929

2.134.063

Cost mediu unitar, inclusiv eliminare

lei/tona

2.931,23

2.931,23

2.992,68

2.975,28

2.957,88

2.940,48

2.923,08

2.905,68

2.888,28

Total cantități - deșeuri menajere și similare -rezidual

tone

483.987

69441

89.681

84.668

78.444

77.092

66.874

43.645

43.584

Total cantități - deșeuri menajere și similare -voluminoase

tone

9.526

1.361

596

930

1.115

1.558

1.778

1.776

1.773

Total cantități - deșeuri periculoase colectate de la populație

tone

3.800

543

279

465

464

556

556

740

739

Total cantități - deșeuri menajere și similare -biod eseuri

39.054

5.579

19.541

19.513

Total cantități deșeuri colectate de la populație

tone

536.367

76.624

90.556

86.063

80.023

79.207

69.208

65.701

65.609

și similare

Total costuri colectare deșeuri reziduale de la populație si similare

lei

149.668.447

21.381.207

26.793.215

25.634.019

24.161.211

23.855.423

20.789.032

14.196.352

14.239.196

Total costuri colectare deșeuri voluminoase de la populație

lei

3.878.530

554.076

263.741

402.441

471.375

643.794

717.379

699.043

680.757

Total costuri colectare deșeuri periculoase de la populație

lei

11.138.135

1.591.162

836.200

1.383.623

1.373.606

1.636.337

1.624.377

2.149.929

2.134.063

Total costuri colectare biodeșeuri

lei

7.195.517

1.027.931

3.599.785

3.595.732

Total costuri acțiuni de conștientizare populație

lei

700.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Total costuri colectare deșeuri de la populație și Similare

lei

172.580.630

24.654.376

27.993.156

27.520.083

26.106.192

26.235.553

23.230.788

20.745.108

20.749.749

Cost mediu unitar

leiftona

321,76

321,76

309,12

319,77

326,23

331,23

335,67

315,75

316,26......vizat............

spre neschimbata


imli

6.058.102

865.443

660.103

788.650

904.162

909.541

925.172

935.382

935.092

Total costuri colectare recicla bile

tei

143.374.610

20.482.087

15.906.827

18.606.323

21.032.064

21.145.019

21.473.279

22.608.595

22.602.504

Cost unitar

lei/tona

814,32

814,32

805,46

784,81

771,64

787,44

811,88

868,07

869,06

Total genera! - reci dabile

lei

143.374.610

20.482.087

15.906.827

18.606.323

21.032.064

21.145.019

21.473.279

22.608.595

22.602.504

Cost unitar complet

lei/tona

814,32

814,32

805,46

784,81

771,64

787,44

811,88

868,07

869,06

Colectare separata deșeuri RECICLABILE similare și piețe

cantități

tone

37.524

5.361

3.609

4.460

5.355

6.158

6.070

5.980

5.891

preț unitar

lei/tona

814,32

814,32

805,46

784,81

771,64

787,44

811,88

868,07

869,06

total general

lei

30.627.680

4.375.383

2.907.111

3.500.153

4.131.981

4.849.424

4.927.705

5.1914-65

5.119.840

TOTAL GENERAL MUNICIPALE -RECICLABILE

lei

174.002.289

24.857.470

18.813.938

22.106.476

25.164.046

25.994.443

26.400.984

27.800.060

27.722.344


«J -o

cn ® FTi =: O © zn 2


cantități biodeșeuri

tone

39.054

5.579

0

0

0

0

19.541

19.513

costuri Q&M

lei

1.141.270

163.039

0

0

0

571.035

570.235

Manopera

lei

273.707

39.101

0

0

0

136.949

136.758

cpmbustibil

lei

189.179

27.026

0

0

0

94.656

94.523

Consumabile (include Osturile cu sacii)

lei

3.784

541

0

0

0

1.893

1.890


......VIZAT

spro (iGfiGhhvibiH'e,


I

l

întreținere

lei

570,849

81.550

0

0

0

285.624

285.224

costuri administrative

lei

83.001

11.857

0

0

0

*

41.530

41.472

asigurări

lei

20.750

2.964

0

0

0

w

10.382

10.368

costuri investiții operator (anuitate pe 7 ani)

iei

1.408.317

201.188

0

0

0

704.759

704.159

profit

iei

57.064

8.152

0

0

0

28.552

28.512

Total costuri colectare b iod eseuri

fel

2.606.651

372.379

0

0

0

1.303.745

1.302.906

Cost unitar colectare bicdegradabile

fel/t ana

66,74

66,74

0

0

0

66,72

66,77

Cost stație tratare

lei/t ona

33,57

0

0

0

0

117.5

117.5

Total costuri tratare

lei

4.588.866

655.552

0

0

0

2.296.040

2.292.826

Total general -biodeg rada bile

lei

7.195.517

1.027.931

0

0

0

3.599.785

3.595.732

Cost unitar complet

lei/t ona

184,24

184,24

-

0

0

0

-

184,22

184,27Total cantități - deșeuri menajere și similare -reci dabile

tona

213.591

30.513

23.358

28.168

32.611

33.011

32.518

32.025

31.899

Total costuri colectare deșeuri reciclabile de la populație și similare

lei

174.002.289

24.857.470

18.813.938

22.106.476

25.164.046

25.994.443

26.400.984

27.80D.060

27.722.344

Total costuri acțiuni de conștientizare populație

lei

700.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Total costuri colectare deșeuri de la populație și -similare

lei

174.702,289

24.957.470

18.913.938

22.206.476

25.264.046

26.094.443

26.500.984

27.900.060

27.822.344

Gust mediu unitar

lei/tcna

817,93

817,93

809,74

788,36

774,71

790,47

814,96

871,20

872,19
VIZAT spre nesQhimbaro,


Total cantități - deșeuri menajere și similare -rezidual și aite categorii

tone

536.367

76.624

90.556

86.063

80.023

79.207

69.208

65.701

65.609

Total cantități - deșeuri menajere și similare -reciclabile

tone

213.591

30.513

23.358

28.168

32.611

33.011

32.518

32.025

31.899

TOTAL cantități deșeuri colectate de la populație și similare

tone

749.958

107.137

113.914

114.231

112.634

112.218

101.726

97.726

97.509

Total costuri colectare deșeuri reziduale și alte categorii de la populație și Similare

lei

172.580.630

24.654.376

27.993.156

27.520.083

26.106.192

26.235.553

23.230.788

20,745.108

20.749.749

Total costuri colectare deșeuri reciclabile de la populație si similare

lei

174.702.289

24.957.470

18.913.938

22.206.476

25.264.046

26.094.443

26.500.984

27.900.060

27.822.344

Total costuri colectare deșeuri de la populație și similare

lei

347.282.919

49.611.846

46.907.094

49.726.559

51.370.238

52.329.996

49.731.771

48.645.168

48.572.092

Cost mediu unitar

lei/tona

463,07

463,07

411,77

435,32

456,08

466,33

488,88

497,77

498,13

Plus costuri sortare

lei

40.591.636

5.798.805

4.507.690,00

5.430.742,00

6.265.997,00

6.195.299,00

6.123.777,00

6.038.279,00

6.029.852,00

Costuri totale gestiune deșeuri municipale

lei

387.874.555

65.410.651

51.414.784

55.157.301

57.636.235

58.525.295

55.855.548

54.683.447

54.601.944

Cost total mediu unitar

leiftorra

517,20

517,20

451,35

482,86

611,71

521,53

549,08

559,56

559,97


T1a - pentru reziduale și altele

75%

321,76

309,12

319,77

326,23

331,23

335,67

315,75

316,26

Tlb - pentru reciclabile

25%

817,93

809,74

788.36

774,71

790,47

814,96

871.20

872,19

T2 - sortare

229,85

230,00

230,00

230,00

230,00

230,00

229,50

229.50


Indicator generare

0,65

0,67

0,67

0,66

0,65

0,64

0,63

0,63

din care reciclabile

0.16

0,13

0,15

0,17

0.17

0,17

0,17

0,17tariful total unic

taxa minima sustenabilitate   iei'pers

- cu tarif unic                   /luna


517,20

451,35

482,86

511,71

521,53

549,08

559,56

559,97

12,17

10,92

11,69

12,20

12,24

12,69

12.73

12,74


medie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

taxa minima sustenabilitate - cu doua tarife - cheie indicator generare, din care

12,17

10,92

11,69

12,20

12,25

12,69

12,73

12,74

pentru reziduale și alteie

9,16

8,88

9,05

8,99

9,03

9,36

9,39

9.40

pentru reciclabile

3,02

2,05

2.63

3,21

3,22

3,33

3.34

3,35

Cantități reciclabile colectate separat de la populație, similare și piețe

tone

176.600

25.229

19.599

23,612

27.243

26.936

26.625

26.311

26.274

Tarif sortare

lei,'tona

189

189

189

189

189

189

189

189

Total sortare

Jei'an

33.377,341

4.768.192

3.704.145

4.462.653

5.149.015

5.090.920

5.032.147

4.972.701

4.965.760

Cantitate depozitata (25% din cantitatea intrata)

tone

44.150

6.307

4.900

5.903

6.811

6.734

6,656

6.578

6.568

tarif eliminare

lei/tona

106

84

84

84

84

84

162

162

Taxa depozitare

lei/tona

57

80

80

80

80

80

Total taxa depozitare

lei

7,214.295

1.030.614

803.545

968.089

1.116.982

1.104.379

1.091.630

1.065.579

1.064.091

Total general - reciclabile

lei

40.591.636

5.798.805

4.507.690

5.430.742

6.265.997

6.195.299

6.123.777

6.038.279

6.029.852

Cost unitar complet sortare

lei/tona

229,85

229,85

230,00

230,00

230,00

230,00

230,00

229,50

229,50


Cantități valorificate (75%)

tone

132.450

16.083

12.494

preț mediu valorificare

îei/tona

233

233

Venituri valorificare

iei/an

26.242.372

3.748.910

2.912.322

Venit pe tona intrata

Lei/tona

149

149

3 < o IM

S “4f

*

15.053

17.368

17,172

16.974

16.773

16.750

233

233

233

233

233

233

3.508.686

4.048.326

4.002.650

3.956.441

3.909.702

3.904.245

149

149

149

149

149

149

Determinarea nivelului maxim al taxei i tarifului

Creșterea reală PIB Mun.

București (față de anul anterior)

5,90%

4,70%

5,20%

5,90%

5,30%

5,10%

4,50%

4,50%

4,40%

4,40%

4,40%

4,40%

Venit total brut pe gospodăria medie, total, Mun. București

3.478,60

3,734,31

4.206,96

4.879,76

5.167,67

5.441,55

5.719,07

5.976,43

6.245,37

6,520,17

6.807,06

7.106,57

7.419,26

Venitul brut total pe gospodărie, decila 1 București

1.598,94

1,716,48

1.933,74

2.242,99

2,380,31

2.506,47

2.634,30

2.752,85

2.876.72

3.003,30

3.135,44

3.273.40

3.417,43

Venit disponibil pe gospodărie, total, decila 1, București

1.237,58

1.340,57

1.519,92

1.747,29

1.854,27

1.952,54

2.052,12

2.144,47

2,240,97

2,339,57

2.442,51

2.549,98

2.662,18

Disponibil pentru salubritate (1,8% din valoarea liniei anterioare)

22,28

24,13

27,36

31,45

33,38

35,15

36,94

38,60

40,34

42,11

43,97

45,90

47.92

Valoare maxima taxa iei/persoana/luna

8,37

9.07

10,29

11,82

12,55

13,21

13,89

14,51

15,16

15,83

16,53

17,26

18,01

Tarif maxim de plătit operatorului

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Factura maxima lunara, fără TVA (pe familie)

17,96

19,46

22,80

26,43

28,05

25

indicator generare (kgfpers/zi)

0,69

0,63

0,69

0,69

0,68

0

Cantitate estimata lunara (kgtgospodărie/lu nara)

52,668

52,668

52,668

56,781

55,957

55

Tarif maxim de plătit operatorului (lei/tona, fără TVA)

465,46

501,24

52

î,53

31,04

32,44

33,90

35,39

36,95

38,57

40,61

,68

0,67

0,67

0,66

0,65

0,64

0,64

0,64

,957

55,132

55,132

54,307

53,483

52,658

52,658

52,658

7,81

563,02

588,36

624,17

661,68

701,61

732,48

771,19


JTi O X m 5


Vi

O

2017

11,58

2018

12,18

2019

” 12,84

2020

13,52

2021

14,19

2022

14,86

2023

15,51

2024

16,19

2'025:

... . • 1391

2026

18,01

Media 7 ani

15,88

Evoluția propusa a taxei maxime - pe baza nivelului maxim suportabil


VIZAT spre noschhnbare, SECRETAR,


1 h                                    Evoluția estimata a veniturilor sistemului

:                                    Venituri din taxe - pe baza taxei maxime


Colectare separata și transport separat deșeuri municipale

"5 ț'i

populație: .

;.i                                                                                                                                                       '

372.553

372.032

371.511

370.991

370.471 j

369.953

369.435

taxa maxima ' ;

i 13,89

14,51

15,16

i     15,83

16,53

17,26

18,01

total venituri de la populație (lei/an)

62.Q81.630

64.784.577

67.605.075

70.480,909

73.478.933 i

76.604.745

79.863.374-

Venituri colectate de la populație (80% din total)

49.665.304

51.827.662

54.084.060

56.384.727

58.783.146

61.283.796

63.890.700

Venituri colectate de la agenți economici și ; instituții ;         .• ;:-.h                                              !

13.894.895

14.771.155

15.227.388

16.545.847

10.268.000^

8.624.657

I 8.921.116

Total venituri estimate

63.560.198

66.598.817

69.311.448

72.930.574

69.051.146

69.908.453

72.811.816

Cantități colectate (tone/an

113.914

114.231

112.634

i 112:218

101.726

97.726

i    97.509

tarif maxim, fără IȚV

lei/tona

55.819.442

59.174.606

61.130.583

612^272-695

59.180.808

57.887.750

57.800.790

tarif maxim, cu TVA

i lei/tona

372.553

372.032

371.511

i 370.991

370.471 |

369.953

j 369.435

Sume de plata, incli maxim) ; p :

isiv TVA (pe baza tarifului

13,89

14,51

15,16

i i 15,83

16,53

! 17,26

; ■ 18,°1

' i :

i H h

i i; !


Valori medii ani!iâi< costuri-          ii '

59.038.096

Valori pentru 7 ani costuri          . i

i-

413.266.674

Valori medii anual

II l i- : . ' I - j;

,.       . 69.167 493

Valori pentru 7 ani -venituri

484.172.453


După cum se poate observa, veniturile din taxe acoperă costurile estimate ale alternativei recomandate; situația se păstrează favorabila pana la un nivel colectare a veniturilor de 80%.                                                                                      '


A-W&XA4


Determinarea ee&tufiI or-p en t r li-------------

salubrizarea stradală, colectarea............... “

cadavrelor de pe domeniul public și pentru activi: teaxle deszăpezire              ..........


Maturat mecanizat :j.nțreți n ere——— ^Giirățenie-pe^6ăil&

publice

Colectare și transport deșeuri de pe cai publice

Răzuit rigole

(ml/an)


Stropit carosabil


Spălat stradal


209.376


611.074


15.000


2.526


1.129.191


9.993


32,13


39,50


273,77


948,58


5,08


155,36


6.727.255


24.137.427


4.106.550


2.396.428


5.731.451


1.552.571


47.090.785


168.961.989


28.745.850


16.774.996


40.120.157


10.867.997


Total activitate


68.789.109

481.523.763


întreținere curățenie pe

. căile cublice

ColeCtareși-traiiepai.t -


611.074


39,50


24.137.427


:: 168:961.989


deșeuri de pe cai publice ~


15.000


273.77


4.106.550


......28.745.850


2.526


?948;582


2.396.428


16.774.996


-StropffCarbsăb’il


^-$297-19.1-


5;08-


—5.731.451


" ’ViZAT^

șpl'Q iițnicJiijribam,

SI‘"CRi*îai?

Spălat stradal

9.993

2177,42

21.759.811

152.318.677

Total activitate

88.996.349

622.974.443

Costurile pentru alte servicii


Colectare și transport cadavre de animale de pe domeniul public

Masuri, situații speciale, servicii la comanda (valoare anuala 1% din costurile cu maturat, stropit și spălat stradal)


889.963


6.229.744Costurile pentru Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

1

Autospeciale cu plug și imprastietor (diferite tipuri)

30

396,18

20

237.707

4,516.428

31,614.996

2

Autospeciale cu plug și imprastietor, gabarit redus

19

333,07

20

126.566

2.404.747

16.833.229

3

Autovidanja cu plug

3

414,15

20

24.849

472.136

3.304.952

4

Autoperie cu plug și imprastietor

6

486,06

20

58.327

1.108.216

7.757.512

5

Autocisterna cu plug

10

432,05

20

86.410

1.641.785

11.492.495

6

încărcătoare frontale

11

425,45

20

93,598

1.778.363

12.448.541

7

Autocisterne

4

407,97

20

32.637

620.112

4.340.784

8

Tractoare cu remorca

7

339,25

20

47.495

902.413

6.316.891

9

Remorci basculante

5

51,21

20

5.121

97.290

681.030

10

Tractoare cu plug

4

343,45

20

27.476

522.050

3.654.350

11

Mașini de ridicat

5

358,03

20

35.803

680.266

4.761.862

12

Autospeciale tip Multicar

16

328,07

20

104.984

1.994.690

13.962.830

13

Freza zăpadă

10

73,28

20

14.656

278.473

1.949.311

Total costurî/îarna

130

895.630

17.016.969

119.118.783

NU include materialele antiderapante

Plus materiale antiderapante (estimat pe campanie)


03 m o IXJ ,rn


TOTAL costuri

• r

i

Profit operator (5%)


^TAL valoare

K'

>


1.764.000

18-780-969

939.048

19.720.017


12.348.000


138.040.122


CV*

d


Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 68 22019

CAIETUL DE SARCINI AL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A SECTORULUI 2 AL

MUNICIPIUL UI B UCUREȘTI

CAIETUL DE SARCINI A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI întocmit de: S.C. FICHTNER ENVIRONMENT S.R.L.

MARTIE 2019

vistspro iwschirnbare, ,......secretar;

Controlul Documentului

Client:

Primăria Sectorului 2, Municipiul București

Proiect:

Elaborarea Studiului de oportunitate privind Serviciul Public.de

Salubrizare din Sectorul 2

Titlu:

Caiet de sarcini al serviciului de salubrizare a sectorului 2 al municipiului București

întocmit:                   Verificat;        Aprobat;

CONTROLUL Șl REVIZUIREA

Oana Mușuroaea

Specialist gestionarea deșeurilor și salubrizare

Victoria Goldenberg

Expert economico-financiar

Anca Tofan

Lider de echipă / Responsabil de

proiect

Anca Tofan

Lider de echipă/ Responsabil de proiect

V1

13/07/2017

17/07/2017

17/07/2017

V2

21/07/2017

24/07/2017

24/07/2017

V3

06/10/2017

09/10/2017

09/10/2017

V4

13/08/2018

06/09/2018

06/09/2018

V5

19/09/2018

21/09/2018

24/09/2018

V6

19/02/2019

21/02/2019

21/02/2019

V7

20/03/2019

21/03/2019

21/03/2019

VIZAT-2-spre neschimbare ............SECRETAR,

CUPRINS

SECȚIUNEA O


DATE GENERALECapitolul 1 Datele titularului...................................................................................................6

Capitolul 2 Obiectul Caietului de sarcini.................................................................................6

Capitolul 3 Activități specifice care vor face obiectul contractului de delegare

Capitolul 4


Durata de derulare a contractului

SECȚIUNEA 1

Capitolul 1

Capitolul 2

Capitolul 3

Capitolul 4

Capitolul 5

Capitolul 6

Capitolul 7

Capitolul 8

Capitolul 9

Capitolul 10

Capitolul 11

Capitolul 12

Capitolul 13

Capitolul 14

Capitolul 15

Capitolul 16

SECȚIUNEA 2


CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE


General

Perioada de mobilizare și data programată pentru începere

Legislație, standarde și linii directoare

Autorizații și licențe

Operare și întreținere

Programul de lucru și programul de funcționare

Deșeuri adminise și neadmise

Personal și instructaj

Identitatea firmei și identificarea personalului

Echipament de protecție și de siguranță

Sistemul de management calitate/mediu/sănâtate ocupațională


Comunicarea......................................................................................................


Controlul și monitorizarea de mediu.........


Monitorizarea activității de către Delegatar.........................................................


Echipamente/mașini/utilaje necesare Operațiuni de urgență........................

COLECTAREA DEȘEURILOR..........


î.....

Ljsecrbizr,


14


15


15


 • 15

 • 16

17


Capitolul 1 Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale

 • 1.1    Colectarea separată și gestionarea deșeurilor menajere

 • 1.2    Colectarea separată și gestionarea deșeurilor similare

 • 1.3    Colectarea separată și gestionarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, cu

excepția celor cu regim special.....................................................................

1.4 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație,


instituții publice și agenți economici

 • 1.5 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor similare provenite din piețe

Capitolul 2 Colectarea și transportul deșeurilor rezultate din activități de construcții și desființări

Capitolul 3      Colectări ocazionale și servicii suplimentare

Capitolul 4      întreținere vehicule și recipiente

Capitolul 5      Determinări privind compoziția deșeurilor

Capitolul 6      înființarea punctelor de colectare stradale

Capitolul 7      Campanii de informare și conștientizare

SECȚIUNEA 3 SORTAREA DEȘEURILOR RECICLABILE COLECTATE SEPARAT .....

SECȚIUNEA 4

t


MĂTURATUL, SPĂLATUL, STROPIREA Șl ÎNTREȚINEREA CURĂȚENIEI PE

CĂILE PUBLICE..........

Capitolul 1      Maturatul mecanizat al carosabilului și a trotuarelor

Capitolul 2      Maturatul manual

Capitolul 3      întreținerea curățeniei

Capitolul 4      Campaniile de curățenie

Capitolul 5      Situații speciale

Capitolul 6      Stropitul carosabilului

Capitolul 7 Spălatul carosabilului........................................................................:

Capitolul 8      Răzuitul rigolelor

SECȚIUNEA 5 CURĂȚIREA Șl TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE Șl MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE


ÎNGHEȚ.............

Capitolul 1      Prevenirea formării și combaterea poleiului

Capitolul 2      îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și trotuare

Capitolul 3      încărcatul și transportul zăpezii

SECȚIUNEA 6 COLECTAREA CADAVRELOR ANIMALELOR DE PE DOMENIUL PUBLIC Șl


PREDAREA ACESTORA UNITĂȚILOR DE ECARISAJ

SECȚIUNEA 7 AMENAJAREA BAZELOR DE LUCRU Șl IMPLEMENTAREA SISTEMULUI

INFORMATIC..............

SECȚIUNEA 8


SECȚIUNEA 9


INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND PRESTAREA SERVICIULUI DE

SALUBRIZARE.................

TARIFELE APLICATE PENTRU FIECARE ACTIVITATE A SERVICIULUI DE

SALUBRIZARE..

SECȚIUNEA 10 PLANUL DE RECUPERARE A INVESTIȚIILOR

48


Ispre neschimbat

L......

ANEXE

Anexa nr. O  Legislație aplicabilă,,...

Anexa nr. 1  Regulamentul de salubrizare........

Anexa nr. 2  Lista operatorilor economici/instituțiilor din aria de delegare

Anexa nr. 3  Lista piețelor care funcționează pe teritoriul Sectorului 2

Anexa nr. 4  Căile de circulație pe care execută operațiunea do măturat mecanizat..

Anexa nr. 5  Căile de circulație pe care execută operațiunea de măturat manual...

Anexa nr. 6  Căile de circulație pe care execută operațiunea de întreținere a curățeniei...... 110

Anexa nr. 7  Căile de circulație pe care execută operațiunea de stropit...,

Anexa nr. 8  Căile de circulație pe care execută operațiunea de spălat.................

Anexa nr. 9  Căile de circulație pe care execută operațiunea de răzuit rigole..........

Anexa nr. 10 Căile de circulație pe care execută operațiunea de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț........

Anexa nr. 11 Dotări ce trebuie asigurate de către Operator.......

Anexa nr. 12 Gestionarea deșeurilor municipale în sectorul 2 al Municipiului București

SECȚIUNEA O


DATE GENERALE


Capitolul 1 Datele titularului

Autoritatea Contractantă:


Adresa:


Contact:


Sectorul 2 al Municipiului București

Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, București

Tel: 021.209.6000, Fax: 021.252.4446


Capitolul 2 Obiectul Caietului de sarcini

Art.1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate, indicatorii de performanță, cerințele tehnice și organiztorice minimale necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiența și siguranță.

Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art.3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților serviciului de salubrizare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art.4.

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile

referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.                         ■

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările, în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activitățiilor listate în Capitolul 3 al prezentului document și care sunt în vigoare.

Art.5. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare.

Capitolul 3 Activități specifice care vor face obiectul contractului de delegare

Art.6. Activitățile serviciului de salubrizare, care fac obiectul delegării sunt:

 • (1) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

. (2)sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare colectate separate în stațiile de sortare;

 • (3) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • (4) maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • (5) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • (6) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare,

Art.7. Activitățile viitorului serviciu de salubrizare enumerate mai sus, sunt în conformitate cu prevederile Legii nr, 101/2006 republicata privind serviciul de salubrizare al localităților, art. 2,

Art.8. Categoriile de deșeuri care fac obiectul contractului de delegare sunt:

 • (1) deșeurile municipale și deșeurile similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții (deșeuri menajere, deșeuri reciclabile - hârtie/carton, sticlă, plastic și metal, deșeuri voluminoase și deșeuri periculoase menajere;

 • (2) deșeuri din construcții și desființări provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • (3) deșeuri stradale.

Capitolul 4 Durata de derulare a contractului

Art,9. Durata contractului de delegare va fi de 7 ani (84 luni).

VIZAT spro neschinihare, SECRETAR,

---------------------------------

SECȚIUNEA 1


CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Capitolul 1 General

Art.10. Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:

 • (1) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • (2) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • (3) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contract și precizați în Regulamentul serviciului de salubrizare;

 • (4) furnizarea primăriei Sectorului 2 al Municipiului București, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • (5) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • (6) prestarea serviciului de salubrizare către toți utilizatorii din Sectorul 2 al Municipiului București, colectarea întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de colectare;

 • (7) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • (8) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a colectării separate în număr suficient, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

 • (9) înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • (10) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • (11) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • (12) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • (13) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodic, autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare și a cerințelor contractuale;

 • (14) asigurarea personalului necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • (15) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • (16) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract.

 • (17)  înlocuirea maturilor/periilor cu echipamente de aspirație in primii 3 ani de la incheierea contractului cu 50% iar in următorii 3 ani cu 100%

 • (18)  Operatorul are obligația ca pentru programul de deszăpezire si combaterea poleiului sa asigure:

- minim 10 utilaje specific (inscripționate in mod distinct) pentru intervenții vizÂf n spre neschimbare, SECRETAR,

punctuale solicitate de echipajele de urgenta (politie, salvare, SMURD, pompieri, descarcerare, servicii de utilitate publica),Aceste utilaje nu vor fi incluse in execuția programelor.

- Minim 2 baze de deszăpezire , una principal si una auxiliara, care vor fi in mod automat pregătite pana cel târziu la 1 noiembrie al fiecărui an.

Art.11. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului.

Capitolul 2 Perioada de mobilizare și data programată pentru începere

Art.12. Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre Data semnării și Data începerii efective a serviciilor si va fi de maxim 90 de zile de la semnarea contractului.

Art.13. în timpul Perioadei de mobilizare, Ofertantul se va pregăti complet pentru executarea Serviciilor. Pe durata perioadei de mobilizare, operatorul are obligația desfășurării cel puțin a următoarelor activitati:

 • •  va obține toate avizele, acordurile, autorizațiile necesare desfășurării serviciilor conform legislației în vigoare;

 • •  va asigura angajarea personalului de execuție necesar;

 • •  va achiziționa orice vehicule, utilaje și echipamente conform prezentului Caiet de sarcini și pe care le consideră necesare punerii în aplicare a activității de colectare și transport a deșeurilor;

 • •  va asigura procurarea (cumpărare, inchiriere, leasing, comodat etc) a utilajelor / instalariilor/ echipamentelor/ vehiculelor necesare (pentru toate categoriile de servicii / operații / activitati), precum si amplasarea recipientelor/containerelor de colectare / coșurilor stradale si dispozitivelor speciale in teren;

 • •  va identifica utilizatorii care doresc implementarea instrumentului „plătește pentru cât arunci", estimând astfel numărul și tipul de recipiente necesare pentru colectarea deșeurilor reziduale pe categorii (240I, 90 I, respectiv 60 I);

 • •   va eticheta corespunzător și va distribui recipientele /containerele/ coșuri stradale destinate colectării deșeurilor pe fracțiun și va asigura echiparea standard a platformelor de colectare, după caz;

 • •  va asigura amenajarea bazei / bazelor de lucru operaționale, inclusiv a zonelor de stocare temporara a fluxurilor special de deșeuri (deșeuri periculoase din deseurile menajere, deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții si demolări si, daca este cazul , a cadavrelor de animale colectate de pe domeniul public precum si autorizarea activitatîlor in conformitate cu cerințele legale.

 • •   Va asigura includerea noii arii de operare in sistemul de management ai asigurării calitatii si a protecției mediului si, după caz, adaptarea procedurilor operaționale si de lucru in acest sens;

  VIZAT spre neschimbate. SECRETAR,


 • •  Obținerea licenței / acordului eliberat de către autoritatile competente prin care operatorului I se acorda permisiunea furnizării I prestării serviciului de salubrizare pe raza teritoriala a Sectorului 2 al Municipiului București;

 • •  va obține acces la orice amplasamente, facilități și locații necesare pentru prestarea serviciilor;

 • •  cu cel mult 14 zile înainte de data de începere, operatorul va furniza delegatarului in vederea aprobării , traseele planificate și stabilite pentru fiecare vehicul, inclusiv numărul de angajați pe fiecare vehicul /utilaj pentru a facilita monitorizarea executării tuturor activităților. Rutele și orarul de parcurs vor respecta normele de sănătate și siguranță, ținând seama de nivelul de zgomot și asigurând confortul lucrătorilor la temperaturi extreme;

 • •  Identificarea , împreuna cu reprezentanții delegatarului a amplasamentelor pentru punctele mobile de colectare a deșeurilor periculoase din deseurrle menajere;

 • •  Stabilirea, impreuna cu delegatarul a formatului standard a tuturor documentelor care vor fi utulizate in scopuri de raportare / monitorizare /control a activitatiî desfășurate;

 • •  După caz, actualizarea programului de spalare a containerelor / recipientelor aferent primului an calendaristic de execuție a contractului;

 • •   Informarea operatorilor economici care gestionează instalațiile de tartare si eliminare a deșeurilor si alti operatori posibili interesați asupra specificului operațiunilor / activităților care vor fi desfășurate in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

» Realizarea oricăror alte activitati conexe stabilite prin prezentul caiet de sarcini referitoare la perioada de mobilizare, cum ar fi cele referitoare la prezentarea autoritatii contractante a modelelor de coșuri de gunoi stradale, distribuirea calendarelor cu zilele de colectare a fluxurilor de deșeuri.

Ari. 14. în timpul Perioadei de Mobilizare, operatorul va furniza Delegatarului, la fiecare 2 săptămâni, un raport de progres care să includă:

 • •  programul de mobilizare a proiectului și progresele la data respectiva;

 • •  devieri de la programul de mobilizare, motive și masuri de soluționare;

» detalii asupra implementării sistemului informatic;

» alte informații, dacă este cazul.

Art.15. Rapoartele de progres vor fi transmise în maxim 3 zile de la încheierea perioadei de raportare, în format letric și format pdf.

Capitolul 3 Legislație, standarde și linii directoare

Art.16. Serviciile furnizate de Operator vor fi în deplin acord cu toate legile generale și specifice

10

WaT ......

'                            spre riofichiiii^ire,

SECRIiTAls-,

romanești. Serviciile vor fi conforme cu toate reglementările regionale și locale. în Anexa nr. 0 este prezentată o listă cu principalele acte normative aplicabile.

Art.17. Autoritatea Contractanta va implementa regulamentul cadru locale necesare facilitării Serviciilor asa cum este specificat în prezentul Caiet de sarcini, prin modificarea sau elaborarea de hotarari privind gestionarea deșeurilor, după cum este cazul.

Capitolul 4 Autorizații și licențe

Art.18. Operatorul va menține valabile pe toată perioada Contractului sau va obține, după caz:

 • (1) Licențele necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare eliberate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice sau alt organism sau organisme împuternicite de lege să exercite această obligație.

 • (2) Orice alte permise, aprobări sau autorizații, inclusiv autorizația de funcționare, autorizația de mediu, autorizația de gospodărire a apelor - în conformitate cu prevederile legale.

Art.19. Conform H.C.G.M.B. nr. 107/2012 privind acordarea Permisului de lucru pentru vehiculele care colectează deșeurile menajere de pe raza municipiului București, autogunoierele utilizate de către Operator vor deține Permis de lucru eliberat de Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice, nerespectarea acestei prevederi sancționându-se contravențional.

Capitolul 5 Operare și întreținere

Art.20. Obligativitatea încheierii contractelor de întreținere și mentenanță a instalațiilor și echipamentelor revine Operatorului. Operatorul va pune la dispoziție suficiente piese de rezerva și consumabile pentru a asigura funcționarea neîntrerupta și continua a Serviciului. Operatorul va completa toate piesele de rezerva și consumabilele din obiective imediat după ce acestea au fost scoase.

Art.21. Operatorul va păstră obiectivele în stare buna, curata și sigura și în condiții sanitare corespunzătoare.

Art.22. Operatorul va asigura inspecții regulate ale obiectivelor și va acționa imediat pentru reparare în caz ca se identifica deteriorări. Operatorul va reabilita imediat instalațiile sau inlocui orice echipament sau componenta sau orice vehicul necesar pentru operare, pe propria cheltuiala, în baza unei notificări către Delegatar.

Art.23. Remedierea defecțiunilor la echipamentele GPS se va realiza în maxim 48 de ore de la data, respectiv ora identificării defecțiunii.

Art.24. Operatorul va răspunde de plata tuturor cheltuielilor și costurilor asociate întreținerii și utilizării clădirilor, a instalațiilor și a utilităților utilizate.

Art.25. Toata întreținerea activităților va avea în vedere protecția mediului. Se va acorda o atentie deosebita manipulării combustibililor și lubrifiantilor (benzina, petrol și ulei) și solventilor pentru a preveni varsarea acestora și infiltrarea lor în sol_^_________

’ r^’VlZAT Ure neschimbate,

Art,26. Refuzul (materialele respinse) de la Stația de sortare, în cazul în care indeplinesc criteriile de depozitare, vor fi transportate de către Operator la Depozitul conform în mai puțin de douăsprezece (12) ore după respingere, pentru a preveni degradarea, mirosurile, formarea de levigat și atragerea faunei oportuniste.

Art.27, Operatorul trebuie sa reducă la minimum posibilitatea antrenării de către vânt a deșeurilor din incinta și va lua toate masurile necesare pentru a evita imprastierea acestor deșeuri în exteriorul incintei.

Ari.28. Operatorul va opera obiectivele în asa fel incat sa minimizeze mirosurile atribuibile gestionării deșeurilor sau altor elemente asociate.

Capitolul 6 Programul de lucru și programul de funcționare

Art.29. Operatorul va respecta legislația naționala, regionala și locala referitoare la programul de lucru al angajatilor.

Art.3O. Programul de funcționare va fi stabilit, în Perioada de Mobilizare, de comun acord cu Delegatarul.

Capitolul 7 Deșeuri adminise și neadmise

Art.31. La stația de sortare Operatorul va transporta numai deșeuri provenind din recipientele pentru colectarea separata a deșeurilor reciclabile provenite de la populației și deșeurile similare colectate de la industrie, comerț și instituții, deșeuri cu un grad de impurificare de maxim 25%. Gradul de impurificare va fi estimat prin verificare vizuală.

Ari.32. Delegatarul nu ii va cere Ofertantului sa accepte și nu va accepta, nici un fel de deșeuri periculoase sau alt tip de deșeuri decât cele menționate anterior.

Art.33. Compoziția și cantitatea deșeurilor estimate a fi primite poate varia pe parcursul unui an sau de la an la an. Cantitatea aferenta fiecărei luni poate varia din cauza schimbărilor sezoniere. Operatorul trebuie sa fie pregătit sa gestioneze cantitățile de deșeuri independent de fluctuațiile anuale, lunare și zilnice și trebuie sa poata face fata valorilor de vârf.

Capitolul 8 Personal și instructaj

Art.34. Operatorul va elabora si va prezenta la solicitarea Delegatarului o listă a tuturor resurselor umane angajate în scopul furnizării/prestării serviciului de salubrizare. Lista va menționa numele tuturor angajaților și categoria lor de muncă. Calificările profesionale și istoria locurilor de muncă trebuie precizate în cazul personalului de conducere.

Art.35. Personalul minim cheie obligatoriu pe care Operatorul trebuie să îl asigure este: manager de contract, manager servicii de colectare, manager servicii curățenie si deszăpezire, responsabil tehnic, responsabil calitate și mediu, responsabil resurse umane și responsabil cu securitatea și sănătatea muncii.

[------VIZAT...........y

spte neschimbat,

SECRETAR,

Art.36. Operatorul își va angaja propria echipă și va fi responsabil de comportamentul acesteia pe timpul desfășurării activității. Toți salariații trebuie să dețină calificări relevante și vor fi instruiți în mod corespunzător și calificați pentru sarcinile lor șt trebuie să fie informați cu privire la utilizarea în siguranță a echipamentelor, mașinilor și a vehiculelor aflate în sarcina lor pentru a se asigura că acestea sunt exploatate și întreținute în conformitate cu cerințele contractuale.

Art.37. Operatorul trebuie să poată în orice moment să înlocuiască membri din echipă în caz de concediu, boală etc. Orice membru al echipei, care poate intra în contact direct cu producătorii de deșeuri trebuie să fie capabil să înțeleagă, vorbească și să citească în limba română.

Art.38. Operatorul va face cunoscută Delegatarului persoana care va gestiona și supraveghea prestarea serviciului în numele său. în absența (pe motiv de concediu, boală etc.) a persoanei astfel autorizate, trebuie precizat numele înlocuitorului.

Art.39. Persoana cu responsabilități de conducere trebuie să fie autorizată să negocieze și să încheie acorduri cu privire la executarea lucrărilor cu efect de angajare față de Delegatar. Când Delegatarul o solicită, el trebuie să poată fi contactat și să fie la locul convenit într-un termen rezonabil, în funcție de amploarea problemei.

Art.40. Periodic, Operatorul va efectua instructaje suplimentare pentru ca personalul să fie permanent la curent cu aspectele operaționale, de sănătate și siguranță în muncă și de protecția mediului, precum și orice alte aspecte în legătură cu care personalul Operatorului trebuie instruit conform contractului încheiat cu Delegatarul.

Art.41. Operatorului și echipei sale nu li se permite să vândă sau să distribuie în niciun alt mod deșeurile colectate, fără permisiunea DelegataruluîDeșeurile rezultate în urma procesului de sortare vor fi valorificate de către Operator în vederea reciclării.

în timpul executării serviciilor, echipei Operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească vreo formă de compensație sau gratificații din partea cetățenilor sau a altor producători de deșeuri în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului. Dacă o astfel de practică iese la iveală, operatorul va lua măsurile legale caro se impun cu privire la personalul implicat.

Capitolul 9 Identitatea firmei și identificarea personalului

Art.42. Operatorul va funcționa sub numele propriei firme sau a liderului asocierii, după caz, marcând tot echipamentul, vehiculele, publicațiile cu același logo sau slogan. Personalul operațional va purta îmbrăcămintea operatorului economic în timpul orelor de program.

Art.43. Operatorul va furniza personalului cârduri de identificare, conținând numele, fotografia, și numărul de identificare și le va cere să poarte aceste cârduri de identificare pe toată perioada lucrului, în scopuri de monitorizare.

Capitolul 10 Echipament de protecție și de siguranță

Art.44. Operatorul este responsabil cu desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele proprii privind sănătatea și securitatea în muncă.

Art.45.


Prevenirea incendiilor și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform legislației

VIZAT

spre neschimbate

SECRETAR, I

romanești și a practicilor internaționale.

Capitolul 11 Sistemul de management calitate/mediu/sănătate ocupațională

Art.46. Operatorul va implementa un sistem de management conform cerințelor standardelor ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001 sau echivalent.

Art.47. Sistemul/sistemele de management vor acoperi în mod obligatoriu toate activitățile desfășurate de Operator.

Art.48. Operatorul trebuie să pună la dispoziția Delegatarului, la cerere, Manualul sau, după caz, Manualele cuprinzând toate procedurile, instrucțiunile de lucru, formulare și manualele subsecvente aferente sistemului.

Art.49. Operatorul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele Delegatarului privind raportarea.

Art.50. Operatorul trebuie să se asigure că toate serviciile sunt furnizate în condițiile respectării standardelor de calitate, mediu și sănătate ocupațională proprii.

Capitolul 12 Comunicarea

Art.51. Operatorul va informa Delegatarul imediat referitor la orice probleme ce afectează prestarea Serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare a situației. Comunicarea între Operator și Delegatar va respecta regulile convenite prin Contractul încheiat între aceștia.

Art.52. Numai ordinele scrise date de Delegatar Operatorului vor fi obligatorii, cu excepția situațiilor de urgență.                             ■

Art.53. Utilizatorii serviciilor de colectare și transport a deșeurilor vor fi informați în campania de informare a Delegatarului că orice comentariu, reclamație sau cerere a unui client sau membru al publicului privind Serviciile va fi adresată Operatorului.

Art.54. în acest scop, Operatorul va înființa un serviciu telefonic funcțional non-stop. Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie trimis Delegatarului.

Art.55. Operatorul are obligația sa informeze Delegatarul asupra reclamațiilor/sesizărilor primite și a modului de rezolvare. Operatorul va transmite anual (pentru fiecare an contractual, conform contractului încheiat), informații privind reclamațiile/sesizările primite în ceea ce privește pre sta rea/fu mizarea Serviciului prin transmiterea procentului de sesizări/reclamații primite și a celor rămase nesoluționate.

Art.56. Operatorul are obligația să informeze utilizatorii asupra regulilor de utilizare a serviciilor, respectiv să îi înștiințeze pentru a indica un eventual comportament indezirabil (probleme legate de colectarea separată greșită a deșeurilor, umplerea până la refuz a containerelor sau alte nerespectări ale regulilor).

Art.57. înștiințarea, în original, trebuie să fie lăsată în cutia poștală a proprietarului sau trimisă persoanei responsabile (administratorul clădirii). O copie a înștiințării trebuie păstrată de Operator și folosită pentru raportul transmis Delegatarului. Aceasta poate solicita copii ale înștiințărilor pentru documentare.

Art.58.


în niciun caz, Operatorul nu poate condiționa prestarea serviciului de existența unei


Art.59. Operatorul va implementa o procedura de gestionare (preluare, răspuns si acțiune corectiva daca este necesar) a reclamațiilor.

Art,6O, Operatorul va păstra pe timp de minim trei ani înregistrări ale tuturor reclamațiilor primite și ale măsurilor luate legate de asemenea reclamații, în Baza de Date a Operațiunilor, . înregistrări ce vor fi păstrate la dispoziția Delegatarului.

Art.61. Operatorul este pe deplin răspunzător de toate situațiile care cad sub incidența Directivei 2004/35/CE transpusă prin OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu.

Capitolul 13 Controlul și monitorizarea de mediu

Art.62. Operatorul va respecta, acolo unde este cazul (ex. bazele de lucru), cerințele privind monitorizarea, stabilite prin Autorizația de mediu, Autorizația de Gospodărire a Apelor, precum și orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă (din domeniul protecției mediului, gospodăririi apelor sau sănătății publice) privind exploatarea în regim normal a obiectivelor.

Art.63. Monitorizarea va fi realizată utilizând serviciile unor laboratoare de încercări (interne sau terță parte) acreditate SR EN ISO/CE117025/2005 sau echivalent.

Capitolul 14 Monitorizarea activității de către Delegatar

Art.64. Delegatarul va monitoriza activitatea Operatorului și o va lua în considerare la confirmarea plăților către Operator după cum este descris în Condițiile Contractuale.

Art.65. Operatorul va coopera pe deplin cu Delegatarul pentru a monitoriza și controla serviciile și va permite permanent Delegatarului să inspecteze toate înregistrările și documentele păstrate privind serviciile și să inspecteze echipamentele și vehiculele etc,

Art.66. Delegatarul va fi informat despre și va putea participa la orice inspecție programată de alte autorități.

Art.67. Delegatarul va organiza ședințele de management al serviciilor cu participarea Operatorului.

Capitolul 15 Echipamente/mașini/utilaje necesare

Art.68. în secțiunile Anexa nr. 11 sunt prezentate echipamentele/mașinile/utilajele care trebuie asigurate de către Operator.

Art.69. Procurarea utilajelor, a mașinilor și a echipamentelor necesare și amplasarea lor în teritoriu se realizează în perioada de mobilizare.

Art.70. Operatorul va asigura în perioada de mobilizare procurarea întregului parc de echipamente/mașini/utilaje/ recipiente etc. necesare realizării contractului la parametrii stabiliți prin documentația de atribuire și a respectării indicatorilor de performanță.

Art.71, în cazul în care Operatorul considera ca sunt necesare utilaje, instalații, echipamente, dispozitive suplimentare pentru desfasurarea conforma a activității, acestea vor fi prezentate în mod distinct și justificat în oferta tehnica, respectiv în oferta financiară.

Art.72. Achiziția și exploatarea acestora se va realiza prin grija și cu finanțarea exclusiva a Operatorului. Aceste cheltuieli nu vor putea face obiectul unei cereri de rambursare către Delegatar și nici de ajustare ulterioara a tarifului, toate cheltuielile urmând a fi incluse în

’                     15        VIZAT

spre neschimbat,

SKCRETAK,......

tariful inițial prestării serviciului.

Art.73. Ulterior semnării Contractului Operatorul este liber sa realizeze orice achiziții suplimentare de echipamente și instalații, prevederile paragrafului anterior aplicandu-se în totalitate.

Capitolul 16 Operațiuni de urgență

Art.74. Operatorul va pregăti și implementa un Plan de intervenții în caz de evenimente neprevăzute și își va instrui personalul referitor la conținutul acestui plan, pentru a fi pregătit în cazul urgențelor cum ar fi incendii, fum și scurgeri de materiale periculoase.

Art.75. Planul va fi comunicat Delegatarului și va fi operațional numai după avizarea acestuia.

..... VIZM

Lpre neschi^J;are,ț

Capitolul 1 Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale

Art.76. Prestarea activității de colectare și transport a deșeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze:

 • (1) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • (2) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;

 • (3) controlul calității serviciului prestat;

 • (4) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • (5) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • (6) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

 • (7) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • (9) asigurarea capacității de transport a deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți utilizatorii din aria admînistrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București;

 • (9) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

 • (10) îndeplinirea indicatorilor de performanță, specificați în Regulamentul serviciului de salubrizare;

 • (11) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

 • 1.1 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor menajere

Art.77. Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere, în condițiile legii și cu respectarea obligațiilor sale contractuale stipulate în acest sens în contractul încheiat cu Delegatarul, de la toți utilizatorii casnici din aria administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.78. Prin deșeuri menajere se înțelege deșeurile generate de populație (utilizatorii casnici) în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii.

Art.79. Numărul de locuitori din aria de operare este de 372.192 locuitori înregistrați, inclusiv flotanții, din care 78.591 locuitori cu gospodării individuale și 293.601 locuitori în asociații de locatari/proprietari. Numărul de gospodării individuale este de circa 29.992.

Art.8O. Cantitatea estimată de deșeuri menajere care urmează a fi colectată de pe teritoriul Sectorului 2 al Municipiului București în primul an de operare este de circa 92.400 tone. Cantitatea are un grad estimat de variație de până la 20%. In Anexa nr. 12 sunt prezentate catitățile de deșeuri estimat a fi colectate în fiecare an al serviciului.

vizat" 1

spre neschimba*''-

SECRETAR, ........

Art.81. Din cantitatea de deșeuri menajere estimată a se colecta în primul an, circa 16.0001 tone reprezintă cantitatea medie anuală de deșeuri reciclabile menajere ce va fi colectată separat și va fi transportată stația de sortare autorizată. Cantitatea are un grad estimat de variație de până ia 20%.

Art.82. începând cu anul 2025 se va implementa și colectarea separată a biodeșeurilor de la locuitorii din zonele de case. Cantitatea estimată a fi colectată în primul an este de circa 19.540 tone. Cantitatea are un grad estimat de variație de până la 20%.

Art.83. Biodeșeurile sunt deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazine de vânzare cu amănuntul și deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare.

Art.84. Modalitatea de colectare a deșeurilor menajere este următoarea:

 • (1) deșeurile colectate în amestec (reziduale) - în zona gospodăriilor individuale (case/vile) colectarea se va realiza individual, în europubele de 90/120 I, iar în zona blocurilor, colectarea se va realiza de la fiecare asociație de proprietari/locatari în europubele de 240 i și din punctele de colectare dotate cu containere de 1,1 mc;

 • (2) deșeurile reciclabile colectate separat (hârtie/carton, plastic/metal și sticlă):

 • a) în zona gospodarilor individuale (case/vile):

 • -   deșeurile de plastic/metal, hârtie/carton vor fi colectate din poarta în poarta în saci de 60 I (câte 2 saci, unul pentru plastic și metal și unul pentru hârtie și carton, pentru a se evita riscul contaminării deșeurilor de hârtie/carton);

 • -   deșeurile din sticlă vor fi colectate prin aport voluntar în punctele de colectare stradale (dotate cu containere de 1,1 mc), ce vor deservi și zonele de blocuri; ținând cont de cantitatile reduse de deșeuri de sticlă nu se justifica colectarea din „usa în usa”;

 • b) în zonele de blocuri cu regim mare de înălțime:

 • -   colectarea deșeurilor reciclabile se va realiza pe 2 fracții: așa numita fracție uscată (plastic/metal/hârtie/carton) se va colecta din poarta în poarta în saci de 60 I iar deșeurile de sticlă vor fi colectate în puncte de colectare stradale dotate cu containere cu volumul de 1,1 mc;

 • c) în zonele de blocuri cu regim mic de înălțime:

- colectarea deșeurilor reciclabile se va realiza pe 3 fracții: deșeurile de hârtie/carton și plastic/metal se vor colecta în pubele de 240 I (amplasate în spațiile special amenajate - camere ale blocurilor, ghene, țarcuri, puncte de colectare etc.) iar deșeurile de sticlă vor fi colectate în puncte de colectare stradale dotate cu containere cu volumul de 1,1 mc; .

 • (3) biodeșeurile:

a) în zona gospodărilor individuale (case/vile) - biodeșeurile vor fi colectate din poartă în poartă în pubele de 90 I;

Mai pnlin deșeurile voluminor se și de^țr^^îf ^culcase nenajere, care sunt tratate separat, spre noschimbare, 18 SECRETAR,

b) în zonele de blocuri - nu se va implementa colectarea separată a biodeșeurilor,

Art.85. Amplasamentele pentru amenajarea punctelor de colectare stradale pentru amplasarea containerelor de colectare a sticlei (în număr de 760) vor trebui identificate de către Operator împreuna cu reprezentantul delegatarului,

Art.86. în termen de 6 luni de la data semnării contractului de delegare, Operatorul va trebui să identifice eventualele condominii care nu sunt organizate în asociații de proprietari/locatari și să stabilească măsurile necesare pentru asigurarea prestării la parametrii stabiliți prin documentația de atribuire a activității de salubrizare.

Art.87. Frecvența de colectare a deșeurilor menajere colectate în amestec (reziduale) și a biodeșeurilor din zonele de case este 1 dată/săptămână. în zonele de blocuri deșeurile reziduale și biodeșeurîle vor fi colectate de 3 ori/săptămână. Dacă este cazul, frecvența de colectare va putea fi modificată, dar numai cu acordul Delegatarului.

Art.88. (1) Frecvența de colectare a deșeurilor menajere colectate separat este:

 • • Zona blocurilor cu regim mare de înălțime:

 • -   Deșeuri de hârtie/carton/plastic/metal: 2 ori/săptămână

 • -   Deșeuri de sticlă: 1 dată/2 săptămâni

 • • Zona blocurilor cu regim mic de înălțime:

 • -   Deșeuri de hârtie/carton: 1 dată/ săptămână

 • -   Deșeuri de plastic/metal: 1 dată/ săptămână

 • -   Deșeuri de sticlă: 1 dată/2 săptămâni

• Zona caselor individuale

 • -   Deșeuri hârtie/carton (colectate în saci): 1 dată/2 săptămâni;

 • -   Deșeuri de plastic/metal (colectate în saci): 1 dată/săptămână;

 • -   Deșeuri de sticlă: 1 dată/2 săptămâni.

(2) Dacă este cazul, frecvența de colectare va putea fi modificată, dar numai cu acordul Delegatarului.

Art.89. în zilele caniculare5 6 se va asigura colectarea deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor cu o frecvență mai ridicată decât cea menționată, astfel încât să fie redusă la minim probabilitatea de apariție a mirosurilor neplăcute.

Art.90. Numărul de recipiente (inclusiv saci) care trebuie puse la dispoziție de către Operator, pentru colectarea deșeurilor menajere este prezentat în Anexa nr, 11 la prezentul Caiet de sarcini.

Art.91. Numărul de recipiente solicitat este indicativ. Utilizatorii serviciului din zonele de blocuri care decid să implementeze instrumentul „plătește pentru cât arunci" vor solicita un număr mai redus de pubele de 240 I decât cel estimat iar utilizatorii din zonele de case vor solicita recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale cu volum mai mic de 120 1 (901 sau chiar 60 I).                                                                ’

a 20°C sau peste acest


spro iwschimbavo,

SECRETAR,


Art.92. în perioada de mobilizare Operatorul va face identifica utilizatorii care doresc implementarea instrumentului „plătește pentru cât arunci", estimând astfel numărul și tipul de recipiente necesare pentru colectarae deșeurilor reziduale.

Art.93. Utilizatorii casnici, care solicită aplicarea instrumentului, vor beneficia de reducere a taxei de salubrizare. Mecanismul privind implementarea instrumentului și nivelul taxei de salubrizare va fi prezentat în Regulamentul de implementare a taxei de salubrizare.

Art.94. întreaga cantitate de deșeuri menajere colectată în amestec (reziduale) se transportă la depozitare (conform precizărilor din Anexa nr. 12 la prezentul Caiet de sarcini). începând cu anul 2024, întreaga cantitate de deșeuri reziduale va fi transportată la instalația cu valorificare energetică ce urmează a fi construită și pusă în funcțiune de Primăria Municipiului București.

Art.95. întreaga cantitate de deșeuri menajere reciclabile colectată separat se va transporta în vederea sortării la stația de sortare autorizată din proximitatea zonei.

Art.96. întreaga cantitate de biodeșeuri colectată separat se va transporta în vederea tratării la instalația construită șt dată în operare de Primăria Municipiului București. în cazul în care instalația nu va fi în operare, nu se va mai implementa colectarea separată a biodeșeurilor.

Art.97. Este interzisă amestecarea diferitelor fracții de deșeuri reciclabile colectare separat în mașina de colectare.

1

Art.98. Operatorul este obligat să colecteze deșeurile din toate recipientele care sunt pline sau parțial pline (pubele și containere) de pe traseu. După golire, recipientele trebuie să ajungă la locul de unde Operatorul le-a ridicat sau la locul lor obișnuit. Operatorul se va asigura că toate recipientele sunt protejate, blocându-le din nou roțile, după caz, în urma colectării. Capacul trebuie mereu închis după golire.

Art.99. Operatorul este de asemenea obligat să curețe platformele punctelor de colectare la fiecare colectare (acolo unde este cazul).

Art.100. în cazul împrăștierii deșeurilor din recipiente sau din vehicule în timpul colectării sau transportului până la locul de tratare/eliminare, Operatorul are obligația de a le îndepărta.

Art.101. Operatorul nu va avea obligația de a goli recipientele pentru deșeuri în următoarele cazuri:

 • (1) Dacă recipientele nu sunt amplasate în afara proprietății utilizatorilor serviciului, pe domeniu public, la ora și data stabilită pentru colectare.

 • (2) Dacă utilizatorii serviciului și-au neglijat responsabilitatea de a curăța de zăpadă aleile și șoseaua/ trotuarul din fața recipientului (dacă este necesar), cauzând un inconvenient serios pentru personalul Delegatului.

Art.102. în cazul în care recipientele sunt umplute până la refuz în mod repetat, îngreunând astfel manipularea, Operatorul va trebui să furnizeze recipiente suplimentare și/sau va crește frecvența colectării pentru a rezolva problema.

Art.103. Colectarea se va face de luni până duminica inclusiv și cu ocazia sărbătorilor legale.

Art.104. Operatorul trebuie să asigure mijloacele de transport/echipamentele necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri menajere, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare cerută, conform cerințelor din Anexele nr. 11 și 12 la prezentul Caiet de sarcini.

' "VIZAT

spre neschimbate,

SECRETAR,

 • 1.2 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor similare

Art.105. Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare și transport a deșeurilor similare, în condițiile legii, de la toți utilizatorii non-casnici, astfel cum sunt aceștia definiți de contractul încheiat cu Delegatarul, în speță operatorii economici și toate instituțiile care își desfășoară activitatea pe teritoriul Sectorului 2 al Municipiului București.

Art,106. Prin deșeuri similare se înțelege deșeurile care din punctul de vedere al naturii și al compoziției sunt comparabile cu deșeurile menajere, generate din comerț, industrie și instituții (ex. deșeuri generate în urma activităților de birou, deșeurile generate în unități de învățământ etc.), cu excepția deșeurilor din producție, din agricultură și din activități forestiere.

Art.107.

 • (1) Următoarele categorii de deșeuri similare necesită colectare separată, pentru fiecare tip de operator economic/instituție în parte:

 • i.  hoteluri, restaurante, cantine, cofetării și alte unități de alimentație publică ~ deșeuri reciclabile si deșeuri reziduale;

t                 I                                                       r

 • ii.  unități de vânzare cu amănuntul (cash and carry) - deșeuri reciclabile și deșeuri reziduale;

 • iii.  orice operator economic, care desfășoară altă activitate, mai puțin comerț ~ deșeuri reziduale;

 • iv.  unități de învățământ - deșeuri reciclabile și deșeuri reziduale;

 • v.  unități sanitare - deșeuri reciclabile și deșeuri reziduale.

 • (2) Deșeurile reciclabile necesită colectare separată pe 4 fracții, și anume: hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și unde este cazul și lemn.

 • (3) începând cu anul 2023 se vor colecta separat și biodeșeurile.

Art.108. Cantitatea estimată de deșeuri similare care urmează a fi colectată de pe teritoriul Sectorului 2 al Municipiului București în primul an de operare este de circa 23.100 tone. Cantitatea are un grad estimat de variație de până la 30%. în Anexa nr. 12 sunt prezentate calitățile de deșeuri estimat a fi colectate în fiecare an al serviciului.

Art.109. Din cantitatea de deșeuri similare estimată a se colecta în primul an, circa 3.5603 tone reprezintă cantitatea de deșeuri reciclabile similare ce va fi colectată separat și va fi transportată la stația de sortare autorizată din proximitatea zonei de lucru. Cantitatea are un grad estimat de variație de până la 30%.

Art.110. începând cu anul 2024 se va implementa și colectarea separată a biodeșeurilor de agenții economici din sectorul HoReCa precum și alimentele expirate din lanțurile de magazine. Cantitatea estimată a fi colectată în primul an este de circa 10.800 tone. Cantitatea are un grad estimat de variație de până la 50%.

Art.111. Lista Operatorilor economici și a instituțiilor publice din aria Sectorului 2 al Municipiului București este prezentată în Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini. Lista este orientativă și poate prezenta modificări în funcție de situația din teren de la momentul prestării serviciului. Identificarea tuturor operatorilor economici și a instituțiilor publice din aria Sectorului 2 este obligativitatea Operatorului.

3 Hârtie/carton, plastic, metal, sticlă și lemn


VIZAT

spre «©schimbare

SECRGTAR,........j Art, 112. Frecvența de colectare a deșeurilor similare se va stabili împreună cu utilizatorii serviciului, în funcție de necesități.

Art. 113. Recipientele necesare pentru colectarea deșeurilor similare, reziduala, reciclabile și biodeșeuri vor fi asigurate de către Operator, De asemenea, acesta va asigura înlocuirea recipientelor atunci când este cazul,

Art. 114. întreaga cantitate de deșeuri similara colectată în amestec (reziduale) se transportă la depozitare (conform precizărilor din Anexa nr. 12 la prezentul Caiet de sarcini), începând cu anul 2024, întreaga cantitate de deșeuri reziduale va fi transportată la instalația de incinerare cu valorificare energetică ce urmează a fi construită și pusă în funcțiune de Primăria Municipiului București.

Art. 115. întrega cantitate de deșeuri similare reciclabile colectată separat se transportă în vederea sortării la o stație de sortare autorizată aflata in proximitatea zonei.

Art. 116. întreaga cantitate de biodeșeuri colectată separat se va transporta în vederea tratării la instalația construită și dată în operare de Primăria Municipiului București. în cazul în care instalația nu va fi în operare, nu se va mai implementa colectarea separată a biodeșeurilor.

Art. 117, Este interzisă amestecarea diferitelor fracții de deșeuri reciclabile colectare separat în mașina de colectare.

Art. 118. Operatorul trebuie să asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri similare, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare ceruta, conform cerințelor din Anexele nr. 11 și 12 la prezentul Caiet de sarcini.

 • 1.3 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special

Art.119. Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare, transport, stocare temporară și eliminare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii, pe teritoriul Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.120. Prin deșeuri periculoase menajere se înțelege deșeurile cu caracter periculos generate de populație în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii (ex. ambalaje de la produse de igienizare, ambalaje de la vopseluri pe bază de ulei, spray-uri, ambalaje de la produse utilizate în amenajări interioare etc.).

Art.121. Operatorul va derula campanii de colectare a deșeurilor periculoase de la populație cu o frecvență minimă trimestrială. Colectarea deșeurilor periculoase se va realiza gratuit.

Art. 122. Programul campaniilor va fi anunțat în media locală (publicații și online) la începutul fiecărui an. Ulterior, cu cel puțin o săptămână înainte de derularea fiecărei campanii de colectare, se va realiza o nouă informare a generatorilor prin anunțuri radio, TV, în ziare și prin distribuirea de fluturași informativi la fiecare generator în parte.

Art. 123. Fluturași! vor conține informații privind locurile (amplasamentele), data și intervalul orar în care va staționa mașina de colectare, ce deșeuri periculoase pot fi aduse și regulile de colectare separată a acestora.

Art. 124. Deșeurile menajere periculoase se vor colecta in 20 puncte mobile prestabilite, organizate cu prilejul staționării mijlocului de transport specializat. în fiecare amplasament, mașina va staționa pe parcursul a cel puțin o zi lucrătoare, intr-una din zilele de sambată sau duminică

VIZAT            22

sprtî neschimbate,

SIKWTAR,.....

astfel încât să asigure participarea la acest sistem a unui număr cât mai mare de locuitori.

Art.125, Operatorul va identifica amplasamentele punctelor mobile în zone dens circulate și cu vizibilitate astfel încât să asigure accesul cât mai facil a unui număr cât mai mare de locuitori (de. exemplu în zona piețelor, zone comerciale).

Art.126. După primul an, în funcție de cantitatea de deșeuri periculoase colectate, frecvența de colectare poate fi crescută sau scăzută. Modificarea frecvenței de colectare a deșeurilor periculoase se face numai cu acordul Delegatarului.

Art.127. Cantitatea de deșeuri periculoase estimata a fi colectată în primul an este de circa.280 tone. Cantitatea estimată are un grad de variație de până la 50%. în Anexa nr. 12 sunt prezentate catitățile de deșeuri menajere periculoase estimat a fi colectate în fiecare an al serviciului,

Art.128. Operatorul are obligația de a amenaja, autoriza și opera cel puțin un punct de stocare temporara a deșeurilor menajere periculoase (la Baza de lucru operațională),

Art.129. Operatorul se va asigura că deșeurile menajere periculoase colectate și stocate sunt eliminate în instalații autorizate.

Art.130. Operatorul trebuie să asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri periculoase, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare cerută, conform cerințelor din Anexele nr, 11 și 12 la prezentul Caiet de sarcini.

 • 1.4 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, Instituții publice și agenți economici

Art.131. Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare și transport a deșeurilor voluminoase (mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice etc.) provenite de la populație, instituții publice și operatori economici de pe teritoriul Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.132. Colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza în cadrul de campanii de colectare a deșeurilor voluminoase cu o frecvență minim lunara. Colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza gratuit.

Alt. 133, De asemenea, colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza și în sistemul “la cerere’*, în urma apelurilor telefonice de la populație, instituții publice și operatori economici. în acest caz, colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza contra cost.

Art.134. în situația în care, Operatorul identifică deșeuri voluminoase abandonate în punctele de colectare a deșeurilor menajere, respectiv similare și oriunde pe spațiul public, acesta are obligația de a asigura colectarea lor în cel mai scurt timp posibil,

Art.135. Generatorii de deșeuri vor fi anunțați din timp prin mijloace eficiente (ex. fluturași în cutiile poștale) cu privire la detaliile campaniilor - zilele și orele de derulare, traseele și punctele de staționare, categoriile de deșeuri ce vor fi colectate.

Art.136. Operatorul trebuie să asigure personalului uneltele și echipamentele necesare pentru lucrul cu greutăți, atunci când este cazul.

Art.137. După primul an, în funcție de cantitatea de deșeuri voluminoase colectate, frecvența de colectare poate fi crescută sau scăzută. Modificarea frecvenței de colectare a deșeurilor voluminoase se va face numai cu acordul Delegatarului."

VIZAT

spre neschimbat SECRETAR,........


Art.138. Cantitatea estimata a fi colectată în primul an al contractului este de circa 600 tone de la populație și de la operatorii economici. Cantitatea estimată are un grad de variație de până la 50%. în Anexa nr. 12 sunt prezentate catitățile de deșeuri voluminoase estimat a fi colectate în fiecare an al serviciului.

Art.139. Operatorul trebuie să asigure mașinile necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri voluminoase, având în vedere frecvența de colectare solicitată, conform cerințelor din Anexa nr. 11 la prezentul Caiet de sarcini.

Art.140. Operatorul trebuie să asigure tratarea în vederea valorificării a minim 30% din cantitatea de deșeuri colectată anual.

Art.141. Eliminarea deșeurilor voluminoase nepericuloase colectate (fracția nevalorificabilă) se face la un depozit conform de deșeuri, Operatorul fiind responsabil cu transportul și asigurarea costului eliminării.

 • 1.5 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor similare provenite din piețe

Art.142. Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare și transport a deșeurilor similare provenite din piețele care își desfășoară activitatea pe teritoriul Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.143. Prin deșeuri similare provenite din piețe se înțelege deșeurile rezultate în urma activităților de comercializare a produselor alimentare și nonalimentare desfășurate în piețe.

Art.144. în Anexa nr. 3 este prezentată o lista a piețelor autorizate aflate pe teritoriul Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.145. Deșeurile similare din piețe necesită colectare separată pe 5 fracții, și anume: deșeuri de hârtie/carton, deșeuri de plastic/metal, deșeuri de sticlă, deșeuri de lemn și deșeuri reziduale.

Art.146. Cantitatea estimată de deșeuri provenite din piețe care urmează a fi colectată în primul an de operare este de circa 500 tone. Cantitatea are un grad estimat de variație de până la 30%. în Anexa nr. 12 sunt prezentate catitățile de deșeuri din piețe estimat a fi colectate în fiecare an al serviciului.

Art.147. Din cantitatea de deșeuri din piețe estimată a se colecta în primul an, circa 50 tone reprezintă cantitatea de deșeuri reciclabile ce va fi colectată separat și va fi transportată la stația de sortare autorizată. Cantitatea are un grad estimat de variație de până la 30%.

Art.148. începând cu anul 2023 se va implementa și colectarea separată a biodeșeurilor în piețe. Cantitatea estimată a fi colectată în primul an este de circa 2 tone. Cantitatea are un grad estimat de variație de până la 50%.

Art.149. Frecvența de colectare a deșeurilor similare din piețe este zilnică, pentru toate categoriile de deșeuri.

I

Art.150. Recipientele necesare pentru colectarea deșeurilor similare din piețe vor fi asigurate de către Operator. De asemenea, acesta va asigura înlocuirea recipientelor atunci când este cazul.

Art.151. întreaga cantitate de deșeuri similare din piețe colectată în amestec (reziduale) se transportă la depozitare (conform precizărilor din Anexa nr. 12 la prezentul Caiet de sarcini). începând cu anul 2023, întreaga cantitate de deșeuri reziduale va fi transportată la instalația cu valorificare energetică ce urmează a fi construită și pusă în funcțiune de Primăria Municipiului București.

--VIZAT

Igpre neschimbate,

StiCRlS’l .....1

Art.152, întrega cantitate de deșeuri similare reciclabile din piețe colectată separat se transportă în vederea sortării la stația de sortare autorizată aflata in proximitatea zonei,

Art,153. întreaga cantitate de biodeșeuri colectată separat se va transporta în vederea tratării la instalația construită și dată în operare de Primăria Municipiului București, în cazul în care instalația nu va fi în operare, nu se va mai implementa colectarea separată a biodeșeurilor,

Art,154. Este interzisă amestecarea diferitelor fracții de deșeuri reciclabile colectare separat în mașina de colectare,

Art.155, Operatorul trebuie să asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri similare din piețe, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare cerută, conform cerințelor din Anexele nr, 11 și 12 la prezentul Caiet de sarcini.

Capitolul 2 Colectarea șl transportul deșeurilor rezultate din activități de construcții și

desființări

Art.156. Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare si transport a deșeurilor rezultate din activități de construcții și desființări, în condițiile legii.

Art.157. Prin deșeuri din construcții și desființări se înțelege deșeuri provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală.

Art.158. Colectarea deșeurilor din construcții și desființări se va realiza "la cerere", în urma apelurilor telefonice de la populație. Cantitatea estimat a fi colectată în primul an al contractului este de circa 670 tone. Cantitatea are un grad estimat de variație de până la 50%. în Anexa nr, 12 sunt prezentate catitățile de deșeuri din construcții și desființări estimat a fi colectate în fiecare an al serviciului.

Art.159, Colectarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și desființări se face în sacii puși la dispoziție de către Operator, la cererea generatorilor de deșeuri, plata făcându-se în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu generatorul. Sacii vor fi puși la dispoziția generatorilor în baza acestui contract,

Art.160. Sacii vor avea volumul de minim 60 I, vor fi realizați dintr-un material rezistent si vor fi prevăzuți cu mânere. Operatorul va asigura distribuirea de saci inscripționați și colorați in 3 culori diferite, pentru a asigura colectarea separată a deșeurilor din construcții și desființări.

Art.161. Cele 3 fracții de deșeuri din construcții și desființări care vor fi colectate separat, în saci de culori diferite, sunt:

 • (1) fracție inertă ce va fi tratată în vederea obținerii de agregate minerale secundare (ex, beton, cărămidă, BCA, obiecte sanitare din ceramica, inclusiv faianța si gresie, sticla etc.);

 • (2) fracția valorificabilă energetic (toate materialele combustibile - ex. parchet, tamplarie din lemn și PVC, linoleum, izolatori electrici și fonici, piese din plastic, țevi de PVC/PE/PP, hârtie, carton, carton asfaltat, ambalaje de la materiale de construcții, inclusiv vopseluri, polistiren etc.);

 • (3) fracția cu potențial reciclabil (orice obiect care conține metal într-un procent mai mare

de 10%, tamplarie metalică, calorifere, robineți, cabluri electrice, piese și părți metalice etc.)                                                    --------

ppre neschhnbara SECRETAR 1

Art.162. La solicitarea utilizatorilor, pentru deșeurile cu volum mare (ex. obiecte sanitare), Operatorul va trebui sâ pună la dispoziție containere metalice, conform precizărilor din Anexa, rir. 11 la prezentul Caiet de sarcini.

Art.163. Pentru a asigura informarea generatorilor asupra modului de colectare separată a deșeurilor din construcții și desființări, Operatorul va realiza o broșură cu explicații concise care va fi înmânată generatorului de deșeuri, odată cu recipientele pentru colectare.

Art.164. Operatorul trebuie să asigure mașinile necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri din construcții și desființări, având în vedere cantitățile de deșeuri estimate, conform cerințelor din Anexa, nr. 11 la prezentul Caiet de sarcini.

Art.165. Operatorul se va asigura că 30% din cantitatea de deșeuri din construcții și desființări colectată este tratată în vederea valorificării în instalații autorizate,

Art. 166. Eliminarea deșeurilor de construcții și desființări nepericuloase colectate (fracția nevaîorificabilă) se face la un depozit conform de deșeuri, Operatorul fiind responsabil cu transportul și asigurarea costului eliminării.

Capitolul 3 Colectări ocazionale și servicii suplimentare

Art167, în plus față de activitățile de colectare |a intervale regulate, prezentate anterior, vor exista activități de colectare care depind parțial de anotimpuri și parțial de unele aranjamente speciale. Acestea pot include colectarea deșeurilor de la festivaluri, concerte, târguri, campinguri și alte situații sau locații similare. Operatorul va fi obligat să colecteze deșeurile generate în astfel de situații și locații la cerere și în urma solicitării din partea Delegatarului. Frecvența și regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se presupune că reprezintă o mică parte a întregului serviciu. Curățenia se va face imediat după terminarea evenimentului, intr-un interval de maxim 3 ore.

Art.168. Operatorul are obligația de a colecta toate deșeurile abandonate pe domeniul public. în cazul în care producătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de colectarea acestor deșeuri sunt suportate de Delegatar.

Art.169. De asemenea, Operatorul are obligația de a colecta toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale și de a le preda persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau'anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii,

Art.170. Plata pentru aceste servicii suplimentare se va realiza folosindu-se prețurile unitare din fundamentarea tarifului aferent colectării și transportului deșeurilor menajere și similare.

Capitolul 4 întreținere vehicule și recipiente

Art. 171, Operatorul trebuie să folosească echipamentele proprii, puse la dispoziție conform angajamentelor din Ofertă, pentru a se asigura că serviciile se realizează într-un mod satisfăcător iar indicatorii de performanță sunt respectat!.

Art. 172. Operatorul trebuie să asigure un stoc tampon de recipiente, pentru a putea înlocui în cât mai scurt timp recipientele defecte.

VTZM ’ ' 26

spre neschimbat

SECRETAR,

Art,173, Este responsabilitatea Operatorului să întrețină toate vehiculele și echipamentele folosite pentru prestarea serviciilor în stare bună de funcționare și să asigure repararea acestora în timp util pentru a satisface complet toate cerințele contractuale ale serviciului.

Art.174. în caz de defecțiune și nefuncționare este responsabilitatea Operatorului de a se asigura imediat că este utilizat un alt vehicul/echipament adecvat și de a înlocui vehiculele/echipamentele cât de repede posibil dar nu mai târziu de finalul următoarei zile de lucru după apariția defecțiunii sau nefuncționării.

Art.175. Vehiculele folosite pentru colectarea deșeurilor reziduale vor fi spălate ori de câte ori situația o impune pe dinafară și pe dinăuntru benei. Dacă Operatorul trebuie să utilizeze unul și același vehicul pentru colectarea deșeurilor reziduale și a celor reciclabile, vehiculul trebuie curățat și pe dinăuntru și pe dinafara benei după ce deșeurile reziduale au fost descărcate și înainte de colectarea deșeurilor reciclabile, pentru a nu contamina deșeurile reciclabile.

Art.176. Operatorul va spăla și curăța toate recipientele utilizate pentru colectarea deșeurilor în amestec (reziduale), cel puțin o dată pe trimestru, cu excepția sezonului rece, atunci când temperaturile coborâte nu permit realizarea acestei operații.

Art.177. Operatorul va spăla și curăța toate recipientele utilizate pentru colectarea deșeurilor reciclabile, cel puțin o dată pe trimestru, cu excepția sezonului rece, atunci când temperaturile coborâte nu permit realizarea acestei operații,

Art.178. De asemenea, Operatorul ca curăța și spăla coșurile de gunoi stradale, cel puțin o dată la 3 luni, cu excepția sezonului rece, atunci când temperaturile coborâte nu permit realizarea acestei operații.

Art.179. Operatorul va fi responsabil cu înlocuirea coșurilor de gunoi stradale vandalizate, în termen de cel mult 72 ore de la identificarea acestora.

Art.180. Operatorul va asigura și un echipament mobil de spălare pentru spălarea și curățarea recipientelor. Apa uzată rezultată în urma spălării va fi colectată într-un rezervor acoperit. Recipientele vor fi spălate pe dinăuntru și pe capace fără a se aduce vreun prejudiciu vreunei părți a recipientului.

Art.181. în vederea deversării apelor uzate rezultate, operatorul de salubrizare va încheia un contract cu operatorul care gestionează serviciul apă-canal.

Art.182. în cazul în care recipientele trebuie reparate, lucrarea trebuie inițiată imediat ce s-a descoperit acest lucru și niciun recipient nu trebuie lăsat într-o stare de deteriorare mai mult de o zi înainte de a fi reparat sau înlocuit.

Art.183. în cazul în care recipientele sunt furate sau deteriorate fără a mai putea fi reparate, Operatorul este obligat să le înlocuiască cu recipiente de aceeași capacitate și calitate similară, în termen de 24 ore.

Capitolul 5 Determinări privind compoziția deșeurilor

Art.184, Operatorul va realiza determinări privind compoziția deșeurilor menajere și a deșeurilor similare.

Art.185. Determinările vor fi realizate conform standardului SR 13943 din noiembrie 2004 -Caracterizarea deșeurilor. Medologie de caracterizare a deșeurilor menajere - ROMECOM.

Capitolul 6 înființarea punctelor de colectare stradale

Art.186. Pentru colectarea separată a deșeurilor de sticlă provenite de la populație, operatorul va dota 760 puncte de colectare stradale dotate cu containere cu volumul de 1,1 mc,

Art.187. Operatorul împreună cu Delegatarul vor identifica terenurile pentru amplasarea a celor 760 de puncte de colectare stradale echipate cu containere cu volumul de 1,1 mc.

Art.188. în alegerea amplasamentelor, operatorul va respecta următoarele cerințe:

 • (1) un punct de colectare stradal va deservi aproximativ 1.000 locuitori;

 • (2) distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 10 m;

 • (3) toate punctele de colectare noi vor fi amplasate în locații potrivite, asigurând condiții de acces ușor pentru vehiculele destinate colectării;

 • (4) punctele de colectare și containerele aferente vor fi ușor accesate de generatorii de deșeuri arondați;

 • (5) terenurile utilizate sunt asfaltate sau betonate și aparțin domeniului public.

Art,189, Amplasamentele aferente punctelor de colectarea stradale identificate de Operator vor fi prezentate și aprobate în prealabil de către Delegatar.

Art.190. Operatorul se va asigura de amplasarea în siguranță a containerelor pentru a evita producerea de accidente. Punctele de colectare vor fi întreținute în așa fel încât recipientele sa fie ușor manevrabile, să se evite deteriorarea lor și să nu prezinte niciun pericol pentru populație.

Capitolul 7 Campanii de informare și conștientizare

Art,191. Oeratorul se obligă să organizeze campanii de informare și conștientizare privind colectarea separată a deșeurilor reciclabile, a deșeurilor menajere periculoase, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din construcții și desființări.

Art.192. Publicul țintă al campaniilor este reprezentat de utilizatorii serviciului de salubrizare, și anume: asociații de proprietari/îocatari, persoane fizice (gospodarii individuale), operatori economici și instituții publice.

Art.193. Scopul acestor campanii este de a crește cantitatea de deșeuri colectată separat (reciclabile, menajere periculoase, voluminoase), de a reduce procentul impurităților din containerele dedicate colectării deșeurilor reciclabile și de a preveni abandonarea deșeurilor în spatii publice.

Art.194. Campaniile de informare și conștientizare vor avea caracter continuu pe parcursul unui an, asigurând astfel un input informațional constant utilizatorilor în vederea realizării colectării separate a deșeurilor.

Art.195. Până la data de 10 decembrie a fiecărui an (cu excepția primului an de operare) Operatorul va realiza și va distribui fiecărei gospodării un calendar cu programul activităților de colectare separată a deșeurilor pentru anul care urmează. Calendarul trebuie să cuprindă programul de colectare a minim următoarelor categorii de deșeuri: deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal și sticlă), deșeuri vouminoase, deșeuri periculoase și alte categorii (ex. brazii de Crăciun).

Art.196. Până la data de 31 martie a a fiecărui an (cu excepția primului an de operare) Operatorul va

......WAT


spre iiesqhimbiti'B,

u-, ». j V'-v f *• a r %

realiza și distribui fiecărei gospodării un piiant informativ în care sunt prezentate rezultatele gestionării deșeurilor în anul anterior - cantități de deșeuri colectate separat, cantități de deșeuri reciclate, respectiv valorificate, modul de reciclare/vaIorificare etc.

Art.197. Campaniile de informare și conștientizare vor începe încă din perioada de mobilizare, odată cu distribuirea echipamentelor de colectare.

Art.198. înainte de tipărire/publicare/dîfuzare orice material va fi supus aprobării Delegatarului.

SECȚIUNEA 3 SORTAREA DEȘEURILOR RECICLĂRILE COLECTATE SEPARAT

Art.199. Deșeurile de hârtie și carton, de plastic și metal colectate separat de la toți producătorii de deșeuri pe teritoriul sectorului 2 se transportă către stația de sortare autorizată din proximitatea zonei.

Art.200. Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori. Deșeurile sortate sunt valorificate în vederea reciclării.

Art.2O1. Veniturile obținute în urma valorificării deșeurilor reciclabile vor fi scăzute din suma facturată de către Operator către Delegatar pentru prestarea serviciilor, în baza documentelor justificative puse la dispoziție.

Art.202. Deșeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deșeuri vor fi transportate de către Operator la stația de sortare în vederea stocării temporare, Operatorul asigurând predarea către operatorii reciclatori.

Art.203. Operatorul care va asigura activitatea de sortare a deșeurilor are următoarele obligații specifice:

 • a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea temporară a deșeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) să asigure valorificarea întregii cantități de deșeuri sortate, evitând formarea de stocuri;

 • c)  să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea;

 • d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

Art.204. Spațiile în care se va desfășura activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească condițiile prevăzute de Ordinul Președintelui ANRSC nr. 82/2015 Regulamentul cadrul al serviciului de salubrizare a localităților.

VIZAT ~~ spre neschimbare.

SECRETAR,

SECȚIUNEA 4 MĂTURATUL, SPĂLATUL, STROPIREA Șl ÎNTREȚINEREA CURĂȚENIEI PE

’           CĂILE PUBLICE

Art.205. Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, în condițiile legii, pe întreg teritoriul Sectorului 2 al Municipiului București. Activitatea de salubrizare stradală se desfășoară în scopul menținerii în permanență a domeniului public în stare de curățenie.

Art.206. Această activitate presupune următorul set de operații:

 • (1) măturatul - manual sau mecanizat - al carosabilului, trotuarelor, etc.;

 • (2) întreținerea curățeniei;

 • (3) stropitul carosabilului;

 • (4) spălatul arterelor;

 • (5) răzuitul rigolelor;

Art.2O7. Prestarea activității de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze:

 • (1) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • (2) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele Delegatarului;

 • (3) controlul calității serviciului prestat;

 • (4) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • (5) ținerea îa zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • (6) respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului București;

 • (7) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • (8) asigurarea capacității de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • (9) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

 • (10)  îndeplinirea indicatorilor de performanta a prestării activității, specificați în Regulamentul serviciului de salubrizare;

 • (11)  asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art.208. Colectarea deșeurilor stradale se va efectua de pe suprafețele domeniului public. Natura deșeurilor stradale ce trebuie colectate: deșeurile rezultate din măturarea manuală, din răzuitul la rigolă, golirea coșurilor stradale, deșeuri abandonate în locuri nepermise, diferite obiecte aruncate pe stradă.

Art.209. Deșeurile rezultate din salubrizarea străzilor, trotuarelor și a celorlalte spații, cu ocazia curățeniei de primăvară, de Paște, de zilele Bucureștiului, de Crăciun și de Revelion, sunt vizaT’.......... 30

spre neschimbare.

considerate deșeuri municipale, colectarea acestora intrând în obligația Operatorului.

Art.210. Operatorul are obligația de a evacua zilnic deșeurile de orice natura aflate pe domeniul public al sectorului (depozitele ilegale). Preluarea acestor deșeuri se face cu mijloace adecvate, de regulă autobasculante și încărcătoare frontale care trebuie să acționeze fara perturbarea traficului, a proprietăților și bunurilor publice sau private învecinate. Deșeurile astfel colectate se gestionează în conformitate cu categoria din care fac parte.

Art.211. întreaga cantitate de deșeuri rezultate în urma operațiilor măturare și întreținere a curățeniei pe căile publice se transportă fie spre valorificare fie spre eliminare la instalații de valorificare, respectiv de eliminare a deșeurilor autorizate în acest sens.

Art.212. Este interzisă descărcarea deșeurilor rezultate în urma operațiilor de măturat, de întreținere a curățeniei și de răzuit a rigolelor în gurile de canalizare, în gurile de captare a apelor meteorice sau în oricare alte zone aflate sub nivelul solului.

Art.213. Domeniul public ce urmează a fi menținut în stare salubră cuprinde suprafața carosabilului și a trotuarelor, refugiilor pietonale, piețele publice.

Art.214. Operatorul va elabora programul de execuție în funcție de prioritățile concrete.

Art.215. Operatorul va anunța Primăria Sectorului 2 a Municipiului București asupra tuturor situațiilor care împiedică realizarea operațiilor de măturare, spălare respectiv stropire.

Art.216. în cazul în care apar străzi noi în Nomenclatorul Stradal acestea vor fi incluse în programul de salubrizare prin acordul scris al părților.

Art.217. La solicitarea Delegatarului, în plus față de activitățile ofertate, Operatorul va efectua lucrări ocazionale de salubrizare (acțiuni de voluntariat, de educare/conștientizare a populației, desființări de depozite necontrolate de deșeuri), pe bază de comandă fermă.

Art.218. în acest sens Operatorul va organiza echipe speciale care vor acționa pe baza unui program de activitate stabilit de Primăria Sectorului 2 a Municipiului București.

Art.219. în cazul efectuării unor lucrări edilitare în/pe carosabil și/sau în/pe trotuare pe o stradă/tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, Operatorul este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

Art.220. în cazul efectuării unor lucrări edilitare în/pe carosabil și/sau în/pe trotuare pe o stradă/tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

Capitolul 1 Maturatul mecanizat al carosabilului și a trotuarelor

Art.221. Măturatul mecanizat reprezintă operațiunea de măturare a a suprafețelor carosabile și a trotuarelor executată cu utilaje specializate autopropulsate.

Art.222. Măturatul mecanizat se execută cu frecvențele săptămânale specifice pe carosabilul și trotuarele arterelor cuprinse în Anexa nr. 3.

Art.223. Măturatul mecanizat se execută pe durata a 52 de săptămâni anual, excepție făcând zilele în care plouă sau zilele în care trotuarele și zona proximă rigolelor sunt acoperite de zăpadă sau temperatura minima este sub zero grade.

31        VÎZAT

spre neschimbat; ~ SFXREWi,.........I

Art.224. Măturatul mecanizat se execută pe lățime de cca. 2 metri măsurată, de regulă, de la fiecare rigolă către axul sensului de mers pe carosabilul pavat cu beton sau asfalt.

Art.225, Utilajele pentru execuția maturatului mecanizat al carosabilului trebuie să aibă o zonă activă de măturare de min. 2 metri, să fie dotate cu cel puțin o perie cu ax vertical și o perie cu ax orizontal transversal pe direcția de înaintare, să asigure stropirea carosabilului în zona de periere și să asigure aspirarea deșeurilor stradale periate și stocarea într-un buncăr propriu. Se recomandă folosirea unor utilaje de măturat mecanizat care să permită utilizarea periei/periilor cu ax vertical pe ambele părți laterale ale vehiculului.

Art.226. Utilajele pentru execuția maturatului mecanizat al trotuarelor trebuie să aibă o zonă activă de măturare cu o lățime care să le permită accesul pe trotuare (mai mică de 2 metri), să fie dotate cu două perii cu ax vertical pe ambele părți ale utilajului, să asigure stropirea trotuarului în zona de periere și să asigure aspirarea deșeurilor stradale periate și stocarea într-un buncăr propriu.

Art.227. Utilajele utilizate trebuie să fie dotate corespunzător circulației pe drumurile publice și înmatriculării.

Art.228. Este obligatorie realizarea perierii însoțită de stropire și aspirare. Utilajele care nu pot asigura simultan cele trei acțiuni vor fi retrase și înlocuite.

Art.229. Operațiunea se execută cu evitarea vehiculelor parcate, sau a altor bunuri publice sau private nedeplasabile. Răspunderea pentru orice daună adusă acestora cade în sarcina Operatorului.

Art.230. Descărcarea deșeurilor stocate în buncărele utilajelor de măturat mecanizat se va face la o instalație autorizată de eliminare a deșeurilor,

Art.231. Verificarea rezultatelor operațiunii de măturare mecanizată a arterelor se face vizual într-un interval de cca, 8 ore de la finalizarea programului de măturare mecanizată, urmărindu-se absența deșeurilor pe domeniul public și mai ales a aglomerării prafului în proximitatea bordurilor.

Capitolul 2 Măturatul manual

Art.232. Măturatul manual reprezintă operațiunea de măturare executată de muncitori cu ajutorul unor unelte sau echipamente manevrabile individual.

Art.233. Măturatul manual se execută cu frecvențele săptămânale specifice pe carosabilul și trotuarele arterelor cuprinse în Anexa nr. 5.

Art.234. Maturatul manual se execută pe durata a 52 de săptămâni anual, excepție făcând zilele în care trotuarele și zona proximă rigolelor sunt acoperite de zăpadă și zilele în care plouă în intervalul orar în care este programată operațiunea.

Art.235. Măturatul manual se execută pe întreaga lățime a trotuarelor, în refugiile stațiilor mijloacelor de transport în comun pe o lățime de cca. 2 metri de la fiecare rigolă laterală către axul sensului de mers pe carosabil.

Art.236. De asemenea, sunt colectate deșeurile și de pe spatiile verzi amplasate pe trotuare de-a lungul arterelor (platbande), de pe suprafața scuarurilor arborilor și de la baza gardurilor vii nedeiimitate cu gardulețe. Se elimină și vegetația crescută la bordură sau la baza stâlpilor pentru iluminat public sau pentru semnalizare/semaforizare rutiera.

ț vizÂi..........       32

spre neschhnbare,

SECRETAR,

Art.237. Pe arterele pe care este prevăzut atât maturatul mecanizat cat și maturatul manual, cele două operațiuni se vor executa alternativ, cu posibilitatea realizării acestora în aceeași zi. Pe arterele pe care operațiunile de măturare se execută doar de două ori pe săptămână, intervalul dintre execuții va fî de 72 de ore.

Art.238. Pe bulevarde, artere pe care se desfasoara traficul RATB, precum si pe alte arterele pe care se afla unitati de invatamant, unitati spitalicești sau unitati de asistenta sociala execuția măturatului manual se poate face și cu aspiratoare acționate electric. Pe celelalte artere operațiunea se execută numai cu mături, perii și lopeți.

Art,239. în prealabil, dacă temperatura exterioară este superioară limitei de îngheț, suprafețele ce vor fi măturate sunt stropite astfel încât să se evite poluarea cu praf.

Art.240. Este obligatorie descărcarea tuturor coșurilor stradale de gunoi, de fiecare dată când pe artera respectivă se efectuează operația de măturat manual,

Art.241. Activitatea de măturat manual se execută cu evitarea atingerii vehiculelor parcate, sau a altor bunuri publice sau private. Răspunderea pentru orice daună adusă acestora cade în sarcina Operatorului.

Art.242. Deșeurile se colectează fie în saci introduși în europubele cu roți, fie în recipiente acoperite amplasate în spații salubre.

Art.243. Descărcarea europubelelor și a recipientelor sau colectarea sacilor se face de către echipaje specializate, anterior epuizării capacității de stocare, dar cel mai târziu inainte de finalul schimbului de lucru în care a avut loc operațiunea de măturat manual.

Art,244. Echipajele specializate vor utiliza echipamente de transport de min. 3,5 tone, numărul acestora trebuind să permită deservirea în timp real a tuturor muncitorilor care execută maturatul manual pe durata unui schimb.

Art.245. Descărcarea deșeurilor stocate camionete se va face la o instalație autorizată de eliminare a deșeurilor,

Art.246. Pentru executarea operațiunii de măturat manual, Operatorul trebuie să asigure utilaje și echipamente conform cerințelor prezentate în Anexa nr. 11 la prezentul Caiet de sarcini,

Art,247. Verificarea rezultatelor operațiunii de măturare manuală se face vizual într-un interval de cca. 8 ore de la finalizarea programului zinlic de măturare, urmărindu-se golirea coșurilor stradale, absența deșeurilor și inclusiv a resturilor vegetale de pe domeniul public și, mai ales, a prafului/noroiului din proximitatea rigolelor.

Capitolul 3 întreținerea curățeniei

Art.248. întreținerea curățeniei reprezintă operațiunea de colectare de către muncitori a deșeurilor care apar în timpul zilei în urma circulației pietonale,

Art.249. întreținerea curățeniei se execută cu fecvențele săptămânale specifice pe arterele cuprinse în Anexa nr. 9 la prezentul Caiet de sarcini și numai după execuția operațiilor de măturat manual/mecanizat așa cum sunt ele prevăzute în programe.

Art.250. Operația se execută pe durata a 52 de saptamani pe an.

Art,251. Operația se execută pe întreaga suprafață a trotuarelor (inclusiv a spațiilor verzi de pe acestea), a spațiilor de agrement și de odihna și pe o lățime de 2 metri din carosabil măsurată de la bordura trotuarelor.                   ____

33 r ’ VIZAT ' spre neschimbate,

SECRETAR,

Art.252. Operația se execută cu unelte specifice (de ex: perii sau mături și fărașe cu Goadă-lunga). —

Art.253. Este obligatorie descărcarea tuturor coșurilor stradale de gunoi, de fiecare dată când pe artera respectivă se efectuează operația de întreținere a curățeniei.

Art.254. Activitatea se execută cu evitarea atingerii pietonilor, a vehiculelor parcate sau a altor bunuri publice sau private. Răspunderea pentru orice daună adusă acestora cade în sarcina Operatorului.

Art.255. Deșeurile se colectează fie în europubele cu roți, fie în recipiente acoperite amplasate în spații salubre.

Art.256. Descărcarea europubelelor și a recipientelor se face de către echipaje specializate, anterior epuizării capacității de stocare, dar cel mai târziu inainte de finalul schimbului de lucru în care a avut loc operațiunea de întreținere a curățeniei.

Art.257. Echipajele specializate vor utiliza camionete de min. 3,5 tone (aceleași cu cele utilizate pentru descărcarea deșeurilor rezultate în urma operației de măturat manual), numărul acestora trebuiind să permită deservirea în timp real a tuturor muncitorilor care execută întreținerea curățeniei pe durata unui schimb.

Art.258, Descărcarea deșeurilor din camionete se va face la o instalație autorizată valorificare sau de eliminare a deșeurilor.

Art.259. Verificarea rezultatelor operațiunii de întreținere a curățeniei se face vizual, prin sondaj, odată cu verificarea modului de execuție a celorlalte operații, urmărindu-se cu precădere prezența muncitorilor în zona desemnată șigolirea coșurilor stradale pentru gunoi.

Capitolul 4 Campaniile de curățenie            .......—------------------.

Art.260. Având în vedere cerințele Dispoziției Primarului.....General nr. 246/12.03.2012 privind

aprobarea Programului de măsuri și acțiuni pentru gospodărirea și înfrumusețarea Municipiului București, anual, în perioadele martie - aprilie și septembrie ■ octombrie se vor derula campanii de curățenie.

Art.261. în cadrul campaniilor menționate Operatorul are obligația de a colecta deșeurile vegetale și alte tipuri de deșeuri rezultate de la utilizatorii casnici în urma activităților de curățenie.

Art.262. Deșeurile vegetale vor fi transportate la o stație de compostare autorizată. Celelate categorii de deșeuri colectate vor fi transportate la o instalație de eliminare autorizată.

Art.263. Plata pentru campaniile de curățenie va fi Inclusă în contract, costurile fiind luate în calcul la estimarea tarifului operației de măturat manual.

Capitolul 5 Situații speciale

Art.264. Operatorul trebuie să fie pregătit să intervină pentru înlăturarea deșeurilor și limitarea daunelor în cazul în care se manifestă situații de urgență de natură meteorologică sau alte fenomene ori incidente semnalate prin sistemul de apelare la numărul 112. Printre acestea se numără, fără ca enumerarea sa fie limitativă, următoarele situații:

 • (1) furtuni violente;

 • (2) căderi semnificative de apă generatoare de inundații locale;

 • (3) căderi se arbori sau ramuri pe domeniul public;

 • (4) accidente soldate cu daune aduse burișrilor publice sau private;

 • (5) caniculă.

Art.265, Operatorul va acționa la comanda fermă i||Delegatarului pentru curățarea domeniului public, îndepărtarea deșeurilor, noroitrlwi-satra^a^orilor și crengilor căzute.

Art,266. Dotarea minimă necesară-pentru prestarea acestor operațiuni este prezentată în tabelul din Anexa nr. 11 la prezentul Caiet de sarcini^

Art.267. Pe timpul caniculei Operatorul trebuie săjșxecute stropitul arterelor, până la de 7 ori pe zi, mai ales pe timpul nopții.Programele cu frecventele suplimentare pe perioada caniculei vor fi supuse aprobării delegătărului.          J

Art.268. în cazul unor accidente auto;soldate cu avirii, Operatorul va interveni numai după finalizarea cercetărilor de către organelerabțilitate.    ~                               ■

Art.269. Plata pentru situațiile speciale va fi inclusăSh contract.

Capitolul 6 Stropitul carosabilului

Art.27O. Stropitul carosabilului reprezintă opera|unea prin care se împrăștie pe suprafața carosabilului apă în vederea-formării unei|pelicule care să împiedice ridicarea pulberilor în atmosferă.

Art.271. Stropitul carosabilului se execută pe întreaga suprafață a carosabilului arterelor și cu frecvențele zilnice cuprinse în Anexa nr. 7. •"

Art.272. Stropitul carosabilului se execută, de regulă, intre 15 martie și 15 octombrie, cu respectarea următoarelor restricții:                         ;

 • a) pe timpul verii, trebuie evitat intervalul orar 13°° - 1700, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități;

 • b)  trebuie evitate intervalele-or-are în-eare se produc precipitații;

 • c)  trebuie evitate zilele în--uare, din caaza temperaturilor exterioare există riscul formării

poleiului.                            -3

Perioada de execuție poate fi modificată deJJelegatar,

Ari.273. Pentru buna planificare a actîvitetii, în vederea respectării restricțiilor de mai sus, Delegatul întreprinde toate măsurile necesare ca în pârioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort termic la ora 12.00 și-prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie. fț| cazul necunoașerii sau nerespectării prognozei meteo, operațiunile de stropire3™ vor fi recepționate.

Art.274. Stropitul carosabilului se execută prin picurare sau stropire orizontală fără presiune evitându-se îngreunarea circulației autevehiculelorsfetropirea pietonilor, a vehiculelor, clădirilor sau mobilierului stradal. Consumul                să fie de cca. 0,2 l/mp.

Art.275. La execuția operațiunii știr utilizează ex®siv apă luată din punctele indicate de către operatorul de servicii de alimentare culsgă și canal, ce vor fi identificate împreună cu Delegatarul, sau din puțuri proprii ale Ope^orului.

Art.276. Pentru prestarea activității :d.e stropit carosabil, Operatorul trebuie să asigure utilaje și echipamente conform cerințelof-prezentate^i Anexa nr. 11 la prezentul Caiet de sarcini.

35^             _______________ .

.         “                      VIZAT

spre noschimbaroi

.......SECRETAR, ’l

Art.277. Verificarea rezultatelor operațiunii de stropire a carosabilului se face simultan cu verificarea rezultatelor celorlalte operațiuni din programul zilnic, prin sondaj și/sau simultan cu execuția sa, urmârindu-se cu precădere gradul de acoperire cu apă a carosabilului și evitarea stropirii persoanelor, vehiculelor și mobilierului stradal.

Capitolul 7 Spălatul carosabilului

Art.278. Spălarea străzilor reprezintă operațiunea prin care suprafața carosabilului și trotuarelor este curățată cu un jet de apă sub presiune, în vederea îndepărtării deșeurilor de dimensiuni mici și a prafului.

Art.279. Spălarea străzilor se execută pe carosabil minim 2 m de la rigolă și pe toată suprafața trotuarelor arterelor, cu frecvențele săptămânale cuprinse în Anexa nr, 8 la prezentul Caret de sarcini.

Art.280. Spălarea străzilor se execută pe întreaga durată a anului, cu respectarea următoarelor restricții:

 • a) pe timpul verii, trebuie evitat intervalul orar 1300 - 1700, în cazul în care indicele de confort termic depășește pragul de 75 de unități;

 • b)  trebuie evitate intervalele orare în care se produc precipitații, operațiunea fiind oprită și reluată după uscarea arterelor;

 • c) operațiunea nu se execută atunci când temperatura exterioară este mai scăzută de 7°C.

Art.281. Pentru buna planificare a acțivității, în vederea respectării restricțiilor de mai sus, Delegatul întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort termic la ora 1200 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie. în cazul necunoașterii sau nerespectării prognozei meteo, operațiunile de spălare nu vor fi recepționate.

Art.282. Spălarea străzilor se execută cu mijloace mecanizate și manual folosindu-se apa și detergenți, evitându-se îngreunarea circulației autovehiculelor, stropirea pietonilor, a vehiculelor, clădirilor sau mobilierului stradal. Consumul de apa trebuie să fie de minim 2 l/mp,

Art.283. Detergenții utilizați, aceștia trebuie să dețină în momentul utilizării toate autorizațiile și avizele necesare astfel încât să nu aducă atingere factorilor de mediu și ființelor vii.

Ari.284. La execuția operațiunii se utilizează apă luată din punctele indicate de către operatorul de servicii de alimentare cu apă șî canal, ce vor fi identificate împreună cu Delegatarul, sau apă din puțuri proprii ale Operatorului,

Art.285, Pentru prestarea activității de spălare, Operatorul trebuie să asigure utilaje și echipamente conform cerințelor prezentate în Anexa nr, 11 la prezentul Caiet de sarcini.

Art,286. Verificarea rezultatelor operațiunii de spălare a străzilor se face simultan cu verificarea rezultatelor celorlalte operațiuni din programul zilnic, prin sondaj și/sau simultan cu execuția sa.

Capitolul 8 Răzuitul rigolelor

Art.287. Răzuitul rigolelor reprezintă operațiunea de curățare de către muncitori a zonei proxime a

___——n      36


SfcCFUWAR,. J

bordurilor de depuneri de noroi, praf sau material antiderapant acumulate fie pe timpul iernii fie în urma ploilor abundente,

Art.288, Răzuitul rigolelor se executăcu frecvențele anuale specifice pe arterele cuprinse în Anexa nr. 9 la prezentul Caiet de sarcini. Răzuitul rigolelor se execută obligatoriu la finalul iernii și ori de câte ori este necesar că urmare a producerii unor fenomene meteorologice precum topirea zăpezii sau ploi torențiale, în această, din urmă situație, răzuitul rigolelor se execută numai pe arterele care o impun ca urmare a acumulărilor de noroi.

Art.289. Operațiunea se execută pe o lățime de 0,75 m de carosabil măsurată de la fiecare bordură -borduri ale trotuarelor, ale scuarurilor centrale, ale refugiitor și alveolelor, ale bretelelor și aleilor de acces etc.

Art.290, Operațiunea se execuță cu unelte specifice precum perii, lopeți, târnăcoape, fărașe etc.

Art.291. Activitatea se execută cu evitarea atingerii pietonilor, a vehiculelor parcate, sau a altor bunuri publice sau private. Răspunderea pentru orice daună adusă acestora cade în sarcina Operatorului.

Art.292. Deșeurile se colectează fie în europubele cu roți, fie în recipiente acoperite amplasate în spații salubre. Descărcarea europubelelor și a recipientelor se face de către echipaje specializate, anterior epuizării capacității de stocare, dar cel mai târziu înainte de finalul schimbului de lucru în care a avut loc operațiunea de răzuit rigole. Echipajele specializate vor utiliza camionete de min. 3,5 tone (aceleași cu cele utilizate pentru descărcarea deșeurilor rezultate în urma operației de măturat manual), iar numărul acestora trebuie să permită deservirea în timp real a tuturor muncitorilor care execută operațiunea.

Art.293, Transportul deșeurilor se va face la instalațiile de eliminare a deșeurilor autorizate indicate de către Delegatar.

Art.294. Verificarea rezultatelor operațiunii de răzuire a rigolelor se face vizual într-un interval de cea. 24 ore de la finalizarea activității pe fiecare arteră, urmărindu-se absența deșeurilor și a prafului în proximitatea bordurilor.

VIZAT spre neschimbaro, SECRETAR,

SECȚIUNEA5 CURĂȚIREA Șl TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE Șl MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE ÎNGHEȚ

Art,295. Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București.

Art,296, Activitatea se execută ziua și noaptea, în funcție de necesitate și are ca scop menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație cuprinzând următorul ciclu de operații:

 • (1) combaterea poleiului manual și mecanizat;

 • (2) curățatul manual și mecanizat al zăpezii și/sau al ghețll;

 • (3) încărcatul și transportul zăpezii.

Art.297. în cazul situațiilor excepționale, care constau în zile cu temperaturi extrem de scăzute, viscol sau căderi masive de zăpadă, condițiile de executare a lucrărilor vor fi stabilite de Comandamentul Municipiului București pentru prevenirea înzăpezirii, poleiului, depunerii de gheață, chiciurii, eliminarea efectelor acestora și asigurarea circulației pe străzile și în piețele Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.298. în funcție de prognoza meteorologică primită, Operatorul acționează preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

Art.299. Operatorul își va organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor. Operatorul va avea convenție încheiată cu Administrația Naționala de Meteorologie în vederea cunoașterii prognozei zilnice (pentru următoarele 3 zile) privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

Art.300. în vederea asigurării circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță, anual - până la data de 1 octombrie, Operatorul împreună cu Primăria Sectorului 2 a Municipiului București, va întocmi un Program de acțiune care va cuprinde măsuri:

 • (1) de pregătire;

 • (2) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • (3) de prevenire și combatere a poleiului.

Art.3O1. Programul de acțiune:

 • (1) Va fi elaborat pentru arterele de circulație/alte suprafețe cuprinse în Anexa nr. 10 la prezentul Caiet de sarcini.

 • (2) Programul va cuprinde toate lucrările de deszăpezire care vor trebuie executate.

 • (3) Cu prioritate vor fi executate lucrări de deszăpezire pe arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, trecerile de pietoni, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun ( stafii si refugii RATB aflate pe trotuar). Acestea trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

 • (4) în cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore, se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

 • (5) Operatorul trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forță de muncă, programe de lucru) până cel târziu în data de 01 noiembrie a fiecărui an. Dotarea

i—’vrzM’vT

LnrensschlmbareJ

I SECRETAR, J

cu utilaje trebuie să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate conform programului aprobat.

 • (6) Operatorul serviciilor va lua toate măsurile în funcție de prognozele meteorologice pentru a interveni imediat la solicitarea dispeceratului central în cel mai scurt timp posibil, conform programărilor de intervenție efectuate pe străzile din urgențele 0 și 1.

 • (7) La nevoie va fi asigurată funcționarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire prin organizarea activității pe schimburi,

 • (8) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor de pe teritoriul Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.302. Confirmarea prestației de deszăpezire se va face în baza Jurnalului de activitate pe timp de iarnă, întocmit conform cerințelor Ordinului Președintelui ANRSC nr. 82/2015.

Art.303. Prestarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se va executa astfel încât să se realizeze:

 • (1) continuitatea activității, pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • (2) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • (3) controlul calității serviciului prestat;

 • (4) respectarea instrucțiunilor/procedurîlor interne de prestare a activității;

 • (5) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • (6) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • (7) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • (8) asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • (9) asigurarea capacității de încărcare și transport a zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;

 • (10) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;

 • (11) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;

 • (12) îndeplinirea indicatorilor de performanță specificați în regulamentul serviciului de

salubrizare;                                                                    .

 • (13) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art.304. Pentru prestarea activității de deszăpezire, Operatorul trebuie să asigure utilaje și echipamente conform cerințelor prezentate în Anexa nr. 11 la prezentul Caiet de sarcini.

Capitolul 1 Prevenirea formării și combaterea poleiului

Art.3O5. Prevenirea formării și combaterea poleiului reprezintă operațiunea prin care suprafața arterelor este tratată cu materiale al căror rol este de a împiedica formarea poleiului sau topirea acestuia.

Art.306. Prevenirea formării și combaterea poleiului se execută pe toate arterele din sectorul 2, prioritare fiind cele încadrate la Urgența 1 cuprinse în Anexa nr. 10.

Art.307. Operațiunea se începe în maximum jumătate de oră de la avertizarea meteorologică. în acest sens Delegatul întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de iarnă să cunoască în timp real prognoza vremii pentru următoarele 72 de ore și informările privind avertizările meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Art.308, La execuția operațiunii se vor folosi: acele tipuri/categorii de materialele antiderapante în amestec cu inhibitori de coroziune recomandate de producători pentru intervalul de temperaturi care este estimat a se înregistra. Proporțiile amestecurilor cât și dozajul de material antiderapant per unitatea de suprafață tratată vor respecta strict rețetele producătorilor. Nu se admite utilizarea în amestecul de materiale antiderapante a nisipului sau a pietrișului fin ori mărgăritarului. Utilizarea sării, a clorurii de calciu sau a altor substanțe de către Operator se va face numai după obținerea unei aprobări speciale din partea Delegatarului, care este îndreptățit să-i solicite Operatorului să prezinte toate autorizațiile și avizele necesare care să demonstreze ca substanțele nu aduc atingere factorilor de mediu și ființelor vii.

Art.309. Delegatul trebuie să-și constituie până la 30 octombrie un stoc de material antiderapant, inclusiv substanțe inhibitoare de coroziune suficient pentru 20 de zile de acțiune.

Art.310. Verificarea rezultatelor operațiunii de prevenirea formării și combaterea poleiului se fac prin inspecție vizuală într-un interval de 2-4 ore de la inițierea sa, urmărindu-se totodată lipsa evenimentelor rutiere generate de carosabilul alunecos sau numărul de cazuri de fracturi, luxați!, entorse înregistrat la spitalele din sector într-un interval de 12 ore de la inițierea operațiunii.

Capitolul 2 îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și trotuare

Art.311. îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și trotuare reprezintă ansamblul de operațiuni prin care de pe suprafața arterelor de circulație este înlăturat stratul de zăpadă.

Art.312. îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și trotuare se execută pe toate arterele din Sectorul 2, prioritare fiind cele încadrate ca Urgența 1 si cuprinse în Anexa nr. 10 la prezentul Caiet de sarcini.

Art.313. îndepărtarea zăpezii de pe trotuare se limitează la zonele de trotuar care nu sunt aferente imobilelor sau terenurilor persoanelor fizice și juridice private, iar îndepărtarea zăpezii de pe carosabil exceptează calea de rulare a tramvaielor. în situația în care zonele de trotuar aferente imobilelor sau terenurilor aparținând persoanelor fizice și juridice private nu sunt deszăpezite de către persoanele responsabile, serviciul va fi realizat de către Operator, Primăria Sectorului 2 urmând să recupereze contravaloarea serviciului.

Art.314. După momentul primirii avertizării meteorologice cu privire la începerea precipitațiilor sub formă de ninsoare având drept consecință probabilă formarea unui strat de zăpadă, Delegatul are următoarele obligații:

 • a) alimentează autospecialele și alertează echipajele;

 • b) încarcă materialul antiderapant în autospeciale;

 • c)  poziționează autospecialele în locații ușor accesibile pe raza zonei de acțiune;

 • d) efectuează operațiunea de prevenire a depunerii de zăpadă și intârziere a acumulării și înghețării stratului de zăpadă prin așternerea pe suprafața arterelor a unui strat de material antiderapant. Această fază a operațiunii se efectuează numai pe acele artere pe care, în cele 6 ore premergătoare precipitațiilor, nu s-a efectuat deja un tratament de prevenirea formării și combaterea poleiului.

Art.315. Delegatul inițiază operațiunea de îndepărtare a zăpezii anterior momentului în care stratul de zăpadă atinge 70 mm și are obligația să o finalizeze cel târziu în 4 ore de la încetarea ninsorii pe arterele de Urgența 1. Faza constă în eliberarea carosabilului și trotuarelor de stratul de zăpadă cu mijloace mecanizate (freze) sau umane, efectuându-se un număr nelimitat de treceri cu o frecvență impusă de condițiile meteorologice astfel încât la termenul stabilit arterele să fie degajate de zăpadă.

Art.316. Delegatul are obligația de a acționa pe arterele cuprinse în Anexa nr, 10 la prezentul Caiet de sarcini și cu prioritate pentru degajarea de zăpadă și împiedicarea formării gheții pe trotuare și la rigole în dreptul trecerilor de pietoni și a stațiilor si refugiilor RATB aflate pe trotuar, pe refugiile pentru pietoni și peroanele stațiilor de tramvai.

Ari,317. Pe arterele al căror carosabil are lățimi mai mari de 5 metri pe sens (luându-se în calcul doar lățimea părții neocupată de autovehicule parcate regulamentar) Delegatul are obligația să acționeze cu baterii de utilaje cu lamă deplasându-se unul după altul, Numărul de utilaje cu lamă dintr-o baterie se stabilește astfel încât întregul sens de mers să fie degajat de zăpadă dintr-o trecere, traiectoriile lamelor (zona de acțiune) suprapunându-se cel puțin câte 1 metru. Cel puțin o autospecială din fiecare baterie (cea din mijloc sau ultima din șir) execută și împrăștierea de material antiderapant,

Art.318. Operatorul are obligația să degajeze zăpada din toate intersecțiile inclusiv cele dintre arterele cu trafic intens și arterele secundare pentru a permite accesul dinspre și înspre acestea.

Art.319. Toate stațiile mijloacelor de transport în comun aflate pe trotuar, trebuie deszăpezite pentru a asigura un acces facil.

Art.320. Operatorul are obligația asigurării în permanență pe durata executării operațiunii a unui număr suficient de muncitori în acțiune dotați cu unelte corespunzătoare indepărtării zăpezii.

Art.321, Acțiunile de îndepărtare a zăpezii continuă până la degajarea de zăpadă a tuturor arterelor din Sectorul 2 al municipiului București.

Capitolul 3 încărcatul și transportul zăpezii

Art.322. După încetarea ninsorii, în paralel cu activitatea de curățare a zăpezii, Operatorul are obligația să declanșeze și cea de-a treia fază a operațiunii ce constă în încărcarea și transportul zăpezii acumulate la rigole, pe marginea trotuarelor sau în intersecții la platforma/platformele sau punctele indicate de Delegatar.

Art.323. După semnarea contractului, Operatorul are responsabilitatea de amenaja și a autoriza spațiile necesare pentru depozitarea zăpezii (minim 3), spații ce vor fi amenajate pe terenurile identificate de Primăria Sectorului 2. Amenajarea constă în ..construirea unei

41        r VIZAT

spre neschimbare.

SECRETAR,

platforme betonate pe minimum 80% din suprafața terenului. Platforma trebuie construită de așa natură încât să asigure scurgerea apelor rezultate din topirea zăpezii și preluarea de către rețeaua de canalizare.

Art.324. Este interzisă depozitarea zăpezii în alte spații decât cele autorizate (ex. trotuare, intersecții, peluze, spatii verzi, spații virane).

Art.325. Delegatul are obligația de a asigura accesul echipajelor de intervenție în situații de urgență punând de îndată la dispoziția acestora, în urma unei solicitări verbale sau telefonice din partea Delegatarului, până la zece utilaje și echipajele umane aferente.

Art.326. Verificarea rezultatelor operațiunii de îndepărtare a zăpezii de pe carosabil și trotuare se face vizual din momentul inițierii sale, urmărindu-se modul în care s-a asigurat fluența circulației pe toate drumurile publice și evacuarea zăpezii până la termenul stabilit.

r .......'

SECȚIUNEA 6 COLECTAREA CADAVRELOR ANIMALELOR DE PE DOMENIUL PUBLIC Șl PREDAREA ACESTORA UNITĂȚILOR DE ECARISAJ

Art.327. Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public în aria administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București și de a le preda unităților de ecarisaj autorizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,

Art.328. Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora (de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau ai instituțiilor publice sau autosesizări ale Operatorului ca urmare a activității curente de salubrizare).

Art,329. Cantitatea anuală estimată este de circa 700 kg. Cantitatea estimată are un grad de variație de până la 50%.

Art.330, Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate și transportate în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop, care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

Art.331. Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale vor fi dezinfectate după fiecare transport în parte, în locuri special amenajate pentru această operație.

Art.332. Personalul va utiliza utiliza echipament de protecție adecvat și va fi dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu intre în contact direct cu cadavrele de animale colectate.

Art.333. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care șă se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru prestarea acestei activități (inclusiv vaccinarea dacă este cazul).

Art.334. Este interzisă stocarea temporară a cadavrelor de animale colectate, acestea urmând a fi transportate la instalația de eliminare imediat ce sunt colectate.

Art.335. Se interzice abandonarea sau îngroparea cadavrelor de animale colectate de pe domeniul public, precum și depozitarea în alte condiții decât cele stabilite prin legislația în vigoare.

Art.336. Tarifele calculate vor cuprinde toate operațiunile de colectare, transport și eliminare și se vor exprima în lei/kg.

VIZAT

spre noschlmbare.

SECRETAR, !

SECȚIUNEA?


AMENAJAREA BAZELOR DE LUCRU Șl IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC

Art.337. Operatorul este responsabil cu amenajarea și autorizarea unei Baze de lucru operaționale, al cărei amplasament să fie situat in proximitatea sectorului, fara a crea un disconfort riveranilor acesteia. De asemenea, pentru a asigura posibilitatea de intervenție imediată ori de câte ori este nevoie, Operatorul trebuie să amenajeze și să autorizeze o Bază de lucru logistică, a cărui amplasament să fie pe raza delegataruluî sau în proximitatea sectorului.

Art.338. Baza se lucru operațională trebuie să fie astfel organizată încât să fie asigurate:

 • (1) gararea în condiții optime a mașinilor/echipamentelor cu care operatorul prestează activitățile ce i-au fost delegate conform contractului ce va fi semnat între părți, în vederea asigurării disponibilității imediate a acestora în cazul condițiilor meteo extreme;

 • (2) desfășurarea în bune condiții a operațiilor de întreținere a mașinilor și echipamentelor, astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitatea pe toată durata derulării contractului;

 • (3) stocarea temporară, în condițiile legii, a fluxurilor speciale de deșeuri (deșeuri periculoase din deșeurile menajere, deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și desființări) în vederea transportării acestora la instalațiile de eliminare.

 • (4) Stocarea materialului antiderapant necesar activitatii de deszăpezire si combaterea poleiului;

 • (5) Spalarea/dezinfectarea echipamentelor;

 • (6) Asigurarea spatiilor de cazare a personalului aferent activitatii de deszăpezire si combatere a

poleiului;

Art.339. Baza se lucru logistică trebuie să fie astfel organizată încât să fie asigurate:

 • (7) gararea în condiții optime a mașinilor/echipamentelor cu care operatorul prestează activitățile ce i-au fost delegate conform contractului ce va fi semnat între părți, în vederea asigurării disponibilității imediate a acestora în cazul condițiilor meteo extreme;

 • (8) desfășurarea în bune condiții a operațiilor de întreținere a mașinilor și echipamentelor, astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitatea pe toată durata derulării contractului.

Art.340. Pe perioada derulării contractului, Bazele de lucru nu pot fi sub nicio formă utilizate pentru desfășurarea de activități care nu fac obiectul contractului încheiat.

Art.341. în vederea rezolvării cât mai prompte a tuturor situațiilor apărute, Operatorul trebuie să asigure funcționarea 24/24 a unui sistem de dispecerat care să asigure preluarea tuturor solicitărilor și reclamațiilor apărute și rezolvarea acestora într-un timp cât mai scurt.

Art.342. Operatorul va instala, utiliza si întreține un sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate și procesate datele legate de prestarea activităților de salubrizare. Echipamentul pus la dispoziție, utilizat pentru funcționarea sistemului informatic, trebuie să fie nou iar soft-urile să fie de ultimă generație.

Art.343. Principalul obiectiv al implementării sistemului informatic este de a permite Delegatarului să poată verifica în orice moment, modalitatea de realizare a activităților serviciului de salubrizare, care fac obiectul contractului încheiat.

Art.344. Sistemul informațional trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale și anuale prin agregarea și procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic.

VIZAT spro neschimbare,

Art.345. Sistemul informatic va fi implementat încă din etapa de mobilizare și va trebui să fie utilizabil la data începerii furnizării serviciului.

Art,346. Sistemul informatic va fi astfel proiectat încât să se asigure accesul Delegatarului în timp real la datele și informațiile înregistrate.

Art.347. Operatorul este liber să aleagă soluțiile hardware și software de realizare a Sistemului informatic, ținând seama de cerințele minime privind raportarea.

Art.348. Operatorul va ține un jurnal zilnic al activităților, care va cuprinde cel puțin următoarele date:

 • (1) traseul de colectare și codul acestuia;

 • (2) conducătorul vehiculului;

 • (3) cantitățile și categoriile de deșeuri colectate;

 • (4) instalația la care au fost transportate;

 • (5) date cantitative privind măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice -tronsoanele de carosabil/trotuare pe care s-au efectuat lucrări în ziua respectivă și suprafețele acestora;

 • (6) date cantitative privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț - tronsoanele de carosabil/trotuar pe care s-au efectuat lucrări în ziua respectivă și suprafețele acestora, cantități de substanțe antiderapante și de combatere a poleiului împrăștiate etc.;

 • (7) date cantitative privind activitatea de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public și provenite din gospodăriile populației - ex. număr și tip cadavre colectate;

 • (8) incidente, înregistrări ale problemelor, întreruperi programate și neprogramate, defecțiuni și accidente, activități de întreținere sau reparații și timpii de oprire a serviciilor, înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiții atmosferice, etc.;

 • (9) registre ale lucrărilor de întreținere și reparații realizate la fiecare echipament;

 • (10)  vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor etc.);

 • (11)  plângeri și notificări primite și răspunsurile corespunzătoare;

 • (12)  problemele apărute și soluțiile folosite;

 • (13)  orice alte date înregistrate solicitate de Delegatar.

Art.349. Delegatarul își rezervă dreptul de a solicita periodic și furnizarea de Rapoarte zilnice.

 • (1) Toate utilaje utilizate de Operator pentru efectuarea tuturor serviciilor trebuie să fie dotate cu sistem GPS iar sistemul informatic trebuie să înregistreze rutele de deplasare ale acestora și suprafețele lucrate mecanizat astfel incat sa se poata realiza o monitorizare in timp real de către inspectorii autoritatii locale.

Art.350. în cazul utilajelor care nu au dotare GPS se admite un angajament/declarație din partea Ofertantului ca în cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, utilajele vor fi dotate cu echipamente GPS pe parcursul perioadei demobilizare. La sfârșitul perioadei de mobilizare toate utilajele puse la dispoziție trebuie să îndeplinească cerințele solicitate prin documentația de atribuire.

Art.351. Formatul standard al rapoartelor (zilnice, lunare, trimestriale si anuale) se va conveni între Delegatar și Operator în perioada de mobilizare.

VJZAT

spre neschimbare.

secretar,

SECȚIUNEA 8 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND PRESTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Art.352. Indicatori de performanță pentru monitorizarea:

 • (1) serviciilor de colectare și transport a deșeurilor municipale;

 • (2) serviciului de măturat, spălat, stropit și întreținerea curățeniei cailor publice;

 • (3) serviciului de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț;

 • (4) serviciului de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj.

sunt prezentați în Anexa nr. 8 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București.

SECȚIUNEA 9 TARIFELE APLICATE PENTRU FIECARE ACTIVITATE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Art.353. Tarifele prezentate de ofertanți în cadrul Ofertei financiare trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

 • (1) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate și Indicatorii de Performanță stabiliți prin Caietul de Sarcini și Regulamentul Serviciului;

 • (2) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Contratului și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate atât de Delegatar cât și de Delegat;

 • (3) asigurarea funcționării eficiente a Serviciului și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al Delegatarului, afectate Serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediului.

Art.354. Ofertanții vor prezenta în mod obligatoriu, în oferta financiară, tarife de operare propuse pentru toate activitățile care fac parte din serviciul care se deleagă, respectiv:

 • (1) T1 " Colectarea și transportul deșeurilor menajere și similare:___________________lei/tonă;

cantitate estimată pentru primul an de operare = 116.624 tone;

 • (2) T2 ~ Sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare: ___________________lei/tonă; cantitatea estimata pentru primul an de operare = 15.849 tone;

 • (3) T3 = Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de

reamenajare și reabilitare interioară șr/sau exterioară a acestora : ___________________

lei/tonă, cantitatea estimată pentru primul an de operare = 2.230 tone.

 • (4) T4 = pentru colectare cadavre de animale de pe domeniul public si predarea acestora: ____________lei/kg; cantitate anuală estimată = 700 kg;

 • (5) pentru mâturatul, spălatul, stropirea și întreținerea curățeniei pe căilor publice:

 • -   T5 = Măturat manual : _________________lei/1000 mp; volum de lucrări anual

estimat = 611.074 mii mp;

 • -   T6 ~ Măturat mecanizat :_________________lei/1000 mp; volum de lucrări anual

spre neschimbat,

...

estimat = 209.376 mii mp;

 • -   T7 - întreținere curățenie ; _______________lei/1000 mp; volum de lucrări anual

estimat = 611.074 mii mp;

 • -   T8 = Colectare și transport deșeuri de pe căile publice :_______________lei/tonă;

volum de lucrări mediu estimat = 15.000 tone;

 • -   T9 = Răzuit rigole:_______________lei/mii ml; volum de lucrări anual estimat = 2.526

mii ml.

 • -   T10 = Stropit carosabil:_______________lei/1000 mp; volum de lucrări anual estimat:

1.129.191 mii mp;

 • -  T11 = Spălat stradal:_________________lei/1000 mp; volum de lucrări anual estimat

= 9.993 mii mp.

 • (6) pentru curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț:

 • -   T12 = Autospeciale cu plug și imprastietor (diferite tipuri): _______________lei/oră

utilaj; volum de lucrări anual estimat = 250 ore/utilaj; volum anual estimat = 11.400 ore;

 • -   T13 = Autospeciale cu plug și imprastietor, gabarit redus:____________lei/oră utilaj;

volum de lucrări anual estimat = 250 ore/utilaj; volum anual estimat = 7.220 ore;

 • -   T14 = Autovidanja cu plug:________lei/oră ; volum de lucrări anual estimat ~ 144

ore/utilaj; volum total anual estimat = 1.140 ore;

T15 = Autoperie cu plug și imprastietor:          lei/oră: volum de lucrări anual

estimat = 144 ore/utilaj; volum total anual estimat = 2.280 ore;

 • -   T16 = Autocisterna cu plug:_________lei/oră utilaj; volum de lucrări anual estimat =

144 ore/utilaj; volum total anual estimat = 3.800 ore;

 • -   T17 - Incarcatoare frontale; _ . .________;__________lei/ora utilaj; volum de lucrări

anual estimat - 144 ore/utilaj; volum totai anual estimat = 4.180 ore;

 • -   T18 = Autocisterne: ______________________ lei/ora utilaj; volum de lucrări anual

estimat = 144 ore/utilaj; volum total anual estimat = 1.520 ore;

 • -   T19 = Tractoare cu remorca:_____________lei/ora; volum de lucrări anual estimat =

144 ore/utilaj; volum total anual estimat = 2.660 ore;

 • -   T20 = Remorci basculante:____________________lei/ora utilaj; volum de lucrări anual

estimat = 96 ore/utilaj; volum total anual estimat = 1.900 ore;

 • -   T22 = Tractoare cu plug:____________________lei/ora utilaj; volum de lucrări anual

estimat = 96 ore/utilaj; volum total anual estimat = 1.520 ore;

 • -   T22 = Mașini de ridicat:_________lei/oră utilaj; volum de lucrări anual estimat = 144

ore/utilaj; volum total anual estimat = 1.900 ore;

 • -   T23 = Autospeciale tip Multicar:_____________________lei/ora utilaj; volum de lucrări

anual estimat = 144 ore/utilaj; volum total anual estimat = 6.080 ore;

 • -   T24 = Freza zăpadă: ____________________ lei/ora utilaj; volum de lucrări anual

estimat = 144 ore/utilaj; volum total anual estim at = 3.800 ore;

r~vîzAr............

spre nescltirnbaro, ■SECRRTAR,

-   T25 = Materiale antiderapante:______________lei/mp; volum de lucrări total anual

estimat = 2.271.787mp.

 • (7) Volumele de lucrări prezentate sunt volume medii anuale,

Art.355. Tarifele ofertate nu vor include TVA.

Art.356. Pentru fiecare tarif ofertat vor fi prezentate în mod obligatoriu Fișa de fundamentare a tarifului (conform modelului prezentat în volumul de formulare) și Memoriul tehnico-economic justificativ.

Art.357. Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice se va face, conform Ordinului Președintelui ANRSC nr. 109/2007.           '                                              ’

Art.358. Pe parcursul primului an de operare ajustarea poate fi solicitata și aprobata o singura dată, dar nu mai devreme de 12 luni de la începerea contractului, iar în următorii ani, cu îndeplinirea condițiilor impuse prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 109/2007.

Art.359. Operatorul va putea solicita modificarea tarifului în conformitate cu prevederile Ordinului președintelului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a locaităților.

Art.360. Facturarea serviciilor prestate se va efectua după cum urmează:

 • (1) pentru serviciile de la punctele (1) si (2) de la Art. 355 contravaloarea prestării serviciului va fi acoperită prin facturarea către Delegatar, asigurarea fondurilor fiind realizată prin implementarea unei taxe speciale;

 • (2) pentru serviciile de la punctul (3), conform contractelor individuale de prestări servicii încheiate cu utilizatorii casnici, facturile urmând a fi emise către fiecare utilizator în baza contractului individual.

 • (3) pentru serviciile de la punctele (4), (5) și (6), contravaloarea prestării serviciului va fi acoperită prin facturarea către Delegatar;

Art.361. Tariful pentru colectarea deșeurilor de la utilizatorii casnici nu poate depăși valorile din Anexa nr. 13 și include: colectarea separată a deșeurilor menajere reziduale, reciclabile, periculoase și voluminoase.

Art.362. Tarifele de la punctul (6) nu includ profitul operatorului. Facturarea acestor lucrări se va face pe baza orelor efectiv prestate si a materialelor efectiv consumate, la care se va adauga profitul operatorului. Profitul operatorului va fi de maxim 5% aplicat valorii orelor efectuate si a materialelor consumate.

SECȚIUNEA 10 PLANUL DE RECUPERARE A INVESTIȚIILOR

Art.363. Pentru investițiile pe care trebuie să le realizeze, conform prezentului Caiet de Sarcini, ofertanții vor prezenta, în cadrul Ofertei tehnice, planul de recuperare al investițiilor, pe baza căruia au inclus amortizarea în structura și justificarea tarifului ofertat.

Art.364. Ofertanții vor aplica amortizarea anuală pe durata normată de utilizare a investiției respective, în conformitate cu normativele în vigoare (H. G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea

—-------- 48

VIZAT”' "i

P' e neschimbarel

...Șecretar, f

Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare).

SECȚIUNEA 11 ACORDURI CU TERTI OPERATORI ECONOMICI AFLATE IN SARCINA OPERATORULUI

Art.365. Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice cel puțin următoarele acorduri de principiu încheiate cu terti operatori economici in a căror responsabilitate va intra prestarea serviciilor specifice in favoarea acestuia dintâi in vederea îndeplinirii intocmai si la timp a obiectului contractului :

 • (1) Operatorul depozitului conform de deșeuri care va prelua deseurile spre eliminare -deșeuri reziduale, deșeuri stradale, fracțiile din deseurile voluminoase si din deseurile de construcții si desființări care nu pot fi valorificate;

 • (2) Operatorul instalației de tratare biologica (ex. compostare) care va prelua biodeseuri colectate separat in piețe si in cadrul campaniilor de curățenie;

 • (3) Operatorul statiei de sortare care va prelua deseurile reciclabile colectate separat;

 • (4) Operatorul instalației de tratare care va prelua deseurile din construcții si demolări;

 • (5) Operatorul instalației de tratare care va prelua deseurile voluminoase;

 • (6) Operatorul instalației de neutralizare cadavre animale.

Art.366. Acordurile de principiu prezentate vor cuprinde minim cantitatea de deșeuri estimat a fi preluată în vederea tratării/eliminării și tariful unitar.

VIZAT spio nescliimbare . _ SECRETAR,

ANEXE


Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

Anexa nr, 8

Anexa nr, 9

Anexa nr. 10

Anexa nr. 11

Anexa nr. 12

Anexa nr. 13


Regulamentul de salubrizare............Eroare! Marcapn document nedefinit-

Lista operatorilor econornici/instituțiilordin aria d e d ele ga re E roare! * Marcaj~în document nedefinit.                          --------"      -

Lista piețelor care funcționează pe teritoriul Sectorului 2Eroâre! ^Warcaj ~ ut document nedefinit.                                             "       ........

Căile de circulație pe care execută operațiunea de măturat mecanizat......Eroare!

Marcaj în document nedefinit................ .....____ .-■■ ..

Căile de circulație pe care execută operațiunea de m ătu rat m a nu al 77.v..... ■ E roare!

Marcaj în document nedefinit.                   .... ......___--__-—

Căile de circulație pe care execută operațiunea Marcaj în document nedefinit.


Căile de circulație pe care execută operațiunea de stropitEroare! Marcaj în document nedefinit.                =  ..... ...................... '   ..........

Căile de circulație pe care execută operațiunea de spălatEroare! Marcaj în document nedefinit.

Căile de circulație pe care execută operațiunea de răzuit rigoleEroare! Marcaj în document nedefinit.

Căile de circulație pe care execută operațiunea de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.... Eroare! Marcaj în document nedefinit.

Dotări ce trebuie asigurate de către OperatOrEroare! nedefinit.                                         ■   -

Gestionarea deșeurilor municipale în se


-J-


Marcaj în document nedefinit.

Planul de evoluție a tarifului pentru utilizatorii casniciEroare! Marcaj in document nedefinit,                                           -------------------------


viMr '

spre neschimbiire,

_____SECRETAR,

Anexa nr. Q


Legislație aplicabilă


Cadrul legislativ național privind gestionarea deșeurilor

Legislație promovată de autoritatea națională de protecția mediului:

o Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, inclusiv noua propunere de modificare

o OUG 195/2005 privind protecția mediului

o OM 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu

o HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor

o OM 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri

o HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

o Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

o Ordinul comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionarii deșeurilor de ambalaje nr, 932/18,05.2016

o Ordinul ministrului mediului și pădurilor privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje nr. 749/2012

o Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor aprobată prin HG nr, 870/2013

o Planul Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin nr, HG 942/2017

Legislația care reglementează funcționarea Fondului pentru Mediu:

o OUG 196/2005 privind fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare

o OM 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Legislația promovată de autoritatea națională de reglementare a serviciilor de utilități publice (dintre care face parte și serviciul de salubrizare)

o Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utililități publice

o Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților

o Ordinul nr. 109/ 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților

o Ordin nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților

o Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților

o Ordinul nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de

51       [“VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

salubrizare a localităților

Cadrul legislativ local privind gestionarea deșeurilor

o H.C.G.M.B. nr. 353/2009 privind aprobarea Planului de gestionare a deșeurilor in Municipiul București

o H.C.G.M.B nr, 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice de salubrizare in Municipiul București

o Hotararea C.G.M.B. privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București

o H.C.G.M.B nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare si igienizare ale Municipiului București

o H.C.G.M.B nr. 121/2010 privind unele masuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării si igienizării terenurilor virane in Municipiul București, cu modificările si completările ulterioare

o H.C.G.M.B nr. 122/2010 privind masuri si acțiuni pentru organizările de șantiere de construcții si demolări din Municipiul București cu modificările si completările ulterioare

o H.C.G.M.B nr.123/2010 privind unele masuri de asigurare a salubrizării prin spalare cu jet de apa sub presiune a carosabilului si trotoarelor, cu modificările si completările ulterioare

o H.C.G.M.B nr.263/2010 privind colectarea selectiva a deșeurilor in Municipiul București

o H.C.G.M.B nr.296/2006 privind aprobarea punctelor de colectare a deșeurilor de echipamente electronice si electrice

o H.C.G.M.B nr.107/2012 privind acordarea Permisului de lucru pentru vehiculele care colectează deseurile menajere de pe raza Municipiului București

o H.C.G.M.B nr.107/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitarii deșeurilor municipale din Municipiul București

o H.C.G.M.B nr.109/2012 privind colectare separate a deșeurilor de către personanele fizice si asociațiile de locatari/proprietari din Municipiul București

o H.C.G.M.B nr. 12/2013 privind colectarea separate a dozelor de aluminiu in instituțiile publice aflate sub autoritatea Consilului General al Municipiului București

Cadrul legislativ privind achizitiiTe publice

o Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

o Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

o HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016

o HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din

■"vizAr......52

spre neschinibare,

SECRETAR,.

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii—          -------

o Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de

achiziție publica, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiunede lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de.........

Soluționare a Contestațiilor                                        .■■.■=:----------=3^-^^=^

o OUG nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției'Rațiohâl&penW 7

Achiziții Publice                                                                  ' ....... ..........

o Ordinul nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare ia licitații cu

ofertă independent                                                          ......—.......

o Ordinul nr. 314/2018 pentru aprobarea Metodologiei de control e x-post.privind.. moduL de.

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru        '

sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune cTeservicii””' “ o Ordinul nr. 2306/2011 privind aprobarea Manualului operațional pentru Jactiyițațeâ7~de ~ ~'

observare și verificare a atribuirii contractelor de achiziție publicară cQntracTâlbf "de ""T""' concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

OUG nr. 98/2017 privind privind funcția de control exante al procesului de atribuirea

contractelor/ acondurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale

și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

o HG nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare--a.....prevederilor-..................

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului

de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/ acordurilor.-.....

cadru sectoriale și ă contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, pentru

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Finanțelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr: 634:

funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referifdârg^laratribuirea

contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind -achiz-ițiile-sectoriale—— ----aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a.....

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea

nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și a

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de -------

concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de ..........

lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr 86-7,

o Hotărârea nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite

categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice -

VIZAT........7

spre neschimbate,. secretar, |

Cadrul legislativ conex

o Legea nr, 215/2001 a administrației publice locale, republicata

o Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate

o Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata

o Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

o Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in România

o HG nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilitari publice

o Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea   si funcționarea serviciilor publice de

administrare a domeniului public si privat   de interes local, cu modificările   si

completările ulterioare

o HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

o Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populațieVIZAT spre noschîmbar SECRETAR,

Anexa nr. 2


Lista operatorilor economici/instituțiilor din aria de delegare

 • 2.1 Lista operatorilor economici

 • 2.2 Lista unităților de învățământ

  m

  1

  GRADINIȚANRr?

  55

  396

  2

  GRĂDINIȚA "LICURICI"

  34

  .       187

  3

  GRĂDINIȚA "ALBINUȚA"

  48

  338

  4

  GRĂDINIȚA "LUMINIȚA"

  41

  396

  5

  GRĂDINIȚA NR. 23

  46

  309

  6

  GRĂDINIȚA NR. 133

  39

  180

  7

  GRĂDINIȚA NR. 135

  20

  214

  8

  GRĂDINIȚA NR. 137                ’

  20

  .....     198

  9

  GRĂDINIȚA NR.138               '

  28

  206

  10

  GRĂDINIȚA CASTEL            :

  30

  250

  11

  GRĂDINIȚA NR. 189

  30

  202

  12

  GRĂDINIȚA "CLOPOȚEL"

  33

  265

  13

  GRĂDINIȚA NR. 233

  37

  ..... ■■■              352

  14

  GRĂDINIȚA NR. 234

  35

  243

  15

  GRĂDINIȚA NR. 256

  33

  274

  16

  GRĂDINIȚA NR, 237

  35

  242

  17

  GRĂDINIȚA ALICE

  31

  160

  18

  GRĂDINIȚA NR. 276

  22

  203

  19

  GRĂDINIȚA STELUȚA

  29

  206

  20

  GRĂDINIȚA NR. 280

  31

  279

  21

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

  36

  510

  22

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAR1A ROSETTI"

  50

  837

  23

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TUDOR ARGHEZI"

  59

  810

  24

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF. SILVESTRU"

  33

  427

  25

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR, 24         ”

  48

  ■vv           571

  26

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25

  46

  383

  27

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27

  69

  1.209

  28

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28        ~

  46

  739

  29

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORIE GH1CA VOIEVOD"

  107

  1.427

  30

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 31

  56

  778

  31

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 32

  49

  748

  32

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39

  86

  1.524

  33

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40

  49

  682

  34

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41

  53

  686

  35

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 46

  51

  808

  36

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 49

  76

  1.245

  37

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAICA

  DOMNULUI"

  69

  767

  38

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 51

  50

  .       786

  39

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IANCULUI"

  64

  •                871

  40

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56

  95

  1.688

  41

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE GHELMEZ"

  53

  809

  42

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 62

  55

  827

  43

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FERDINAND I"

  50

  716

  44

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 66

  55

  895

  45

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NRJ.1

  36

  403

Ure neschinW®’! stCRtW -

46 *

ȘCOALA GIMNAZIALĂNFL 77

40

567

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 145

39

392

48

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 307

55

560

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 80

47

854

50

COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV "GEORGE COȘBUC"

82

1.075

51

COLEGIUL NAȚIONAL "CANTEMIR VODĂ"

65

774

52

COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ"

90

932

53

COLEGIUL NAȚIONAL "IULIA HAȘDEU"

103

975

54

COLEGIUL NAȚIONAL "MIMAI VITEAZUL"

94

1.152

55

COLEGIUL NAȚIONAL "SPIRU HARET"

77

1.061

56

COLEGIUL NAȚIONAL "VICTOR BABEȘ"

63

930

57

ȘCOALA CENTRALĂ

108

1.603

58

COLEGIUL ECONOMIC "A. D. XENOPOL"

65

1.048

59

COLEGIUL ECONOMIC "HERMES"

74

958

60

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE"

49

223

61

LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN"

34

426

62

LICEUL TEORETICO. A. ROȘETTi"

74

789

63

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

76

1.172

64

LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU"

43

634

65

LICEUL TEORETIC "TRAIAN"

72

911

66

LICEUL TEORETIC WALDORF

43

560

67

COLEGIUL TEHNIC "DIM1TRIE LEONIDA"

56

682

68

COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU"

72

732

69

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI"

41

509

70

LICEUL TEHNOLOGIC "ION 1. C. BRĂTIANU"

50

492

71

LICEUL TEHNOLOGIC "NIKOLA TESLA"

30

392

72

LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTUL PANTELIMON"

48

503

73

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "REGINA ELISABETA"

87

173

74

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3

83

225

75

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR.

2

72

193

76

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR.

3

75

271

77

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 1

60

148

78

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR, 2

85

162

79

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU □EFICIENȚI DE VEDERE

78

129

80

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 2

36

343

81

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR, 4

47

368

82

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "FUNDENI"

77

1.930

Mi

SESraffiSBMSSSÎSBgaSaEW

«■MMM

r VIZAT

'*3 pro neschimbare, | SECRETAR,

 • 2.3 Lista așezămintelor sociale

  SfJR Kl OMIRBfijEKț

  DIRECȚIA PROTECȚIA SOCIALĂ (DPS)

  1

  Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică nr. 1

  Str. Balotului nr. 42, Sector 2

  90

  94

  2

  Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Neuropsihic (componenta rezidențială)

  Str. Balotului nr. 42, Sector 2

  31

  24

  3

  Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropslhică nr. 2

  Str. Gheorghe Serban nr. 7, Sector 2

  60

  69

  4

  Centrul de îngrijire și Asistență nr. 2

  Str. Mihai Eminescu nr. 97

  46

  51

  5

  Adăpostul Social de Urgență pentru Persone Adulte

  Str. Ion Viad nr. 3-5, Sector 2

  48

  10

  6

  Centrul de zi pentru persoane vârstnice "Plumbuita"

  Șos. Colentina nr. 55F, Sector 2

  6

  7

  Centrul de servicii de asistență socială pentru persoane vârstnice "Ion Creangă"

  Str. Vaier Dumitrescu nr. 33, Sector 2

  14

  6

  Centrul de zi pentru persoane vârstnice "Țepeș Vodă"

  Str, Țepeș Vodă nr.

  7, Sector 2

  7

  9

  Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Persone Adulte

  Str. Laurențiu Claudlan nr. 53, Sector 2

  9

  10

  ALTE SEDII DPS:

  1

  SAS Silvestru

  Strada Olari nr. 115,

  Sector 2

  9

  2

  SAS Mașina de Pâine

  Șos. Colentina nr.

  25-27, Sector 2

  11

  3

  SAS Pantelimon Serviciul Asistență Persoane Vârstnice

  Bd. Basarabia nr.

  90, Sector 2

  16

  4

  Centrul de Prevenire și Combatere a Violenței în Familie

  Str. Glinka nr. 7A, Sector 2

  12

  5

  Compartiment de Asistență destinat Agresorilor

  5

  DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI

  1

  Creșa Ciobănașului

  Str. Ciobănașului nr. 23, Sector 2

  175

  95

  2

  Creșa Sinaia

  Aleea Sinaia nr. 4, Sector 2

  80

  50

  3

  Creșa Teiul Doamnei

  Str. Teiul Doamnei nr. 99

  80

  42

  4

  Centrul de Zi “Pinochio"

  Str. Ripiceni nr. 6A, bl. 5, Sector 2

  40

  16

  5

  Complexul de Servicii Casa din Tei      -

  Centrul de Zi "Ursulețul de

  Pluș"

  Str. Gheorghe Șerban nr. 7A, Sector 2

  20

  43

  - Centrul de Zi "Floare de

  Câmp"           - Centrul de Consiliere

  "Floare de Colț"

  20

  - Centrul Maternal "Maria"

  20

  6

  Adăpostul pentru Copii Străzii "Dănilă Prepeleac"

  Str. Reînvierii nr. 1B (fostă Str. Mașina de Pâine nr. 41), Sector 2

  18

  19

  7

  C.I.G. "Neghiniță"

  Str. Viitorului 54, Sector 2

  40

  29

  9

  C.I.G. "Colț Alb"

  Str. Austrului nr. 37,

  Sector 2

  60

  72

VÎZAT“'~ ' spre

neschimbarc,|

IUI

Ml

9

Centrul cfe Servicii pentru Copilul cu Handicap

Str. Traian 144, Sector 2

55

85

10

Centrul de Zi de Recuperare șt Resurse pentru Copiii cu Olzabilități Multiple și Familiile lor

Str. Oituz nr. 9,

Sector 2

30

12

11

Centrul de Consiliere "Caroteni"

Str. Oituz nr. 9, Sector 32

8

12

Centrul Pilot de Protecție pentru Copilu!

Victimă a Traficului de Ființe Umane "Gavroche"

Str. Caroteni nr. 21, Sector 2

15

23

13

Centrul de Primire în Regim de Urgență "Ciresarii"

Str. Aaron Floian nr.

5, Sector 2

35

37

14

Centrul de Zi "Sf. Maria"

Str. Oituz nr. 9,

Sector 2

15

ALTE SEDII DPC:

1

Str. Dimitrie Racoviță nr. 22

60

2

Cafea Moșilor nr. 229

42

ALTE SEDII ALE DGASPC SECTOR 2:

1

Str. Olari nr. 15 (fost nr. 11-13)

220

2

Șos. Pantelimon nr. 301

165

sPre rieschimbiirc?

'SECRETAR. '

Anexa nr. 3


Lista piețelor care funcționează pe teritoriul Sectorului 2

 • 1.  Piața agroalimentară Maica Domnului - situată pe strada Maica Domnului nr. 61

 • 2.  Piața agroalimentară Mihai Bravu - situată pe Șoseaua Mihai Bravu nr. 212 - 214

 • 3.  Piața agroalimentară Dimitrie Pompeiu - situată pe strada Dimitrie Pompeiu nr. 7-9

 • 4.  Piața agroalimentară Latină - situată pe bulevardul Carol nr. 61

 • 5.  Piața agroalimentară Cernăuți - situată pe strada Cernăuți nr. 29A

 • 6.  Piața agroalimentară Galați - situată pe strada Vasile Lascăr nr. 109

 • 7.  Piața agroalimentară Aghireș - situată pe strada Aghireș nr. 1B

 • 8.  Piața agroalimentară Colentina (Cremenița) - situată pe strada Cremenița nr. 13 -15 ’

 • 9.  Hala Terminal - situată pe strada Ziduri Moși nr. 4

 • 10. Piața agroalimentară Colentina - situată pe Șoseaua Colentina nr. 6A

 • 11. Piața agroalimentară Basarabiei - situată pe Bulevardul Basarabiei, lângă intrarea în Parcul Național

 • 12. Piața agroalimentară Gemeni - situată pe Bulevardul Dacia nr. 102

 • 13. Piața agroalimentară Vatra Luminoasă - situată pe strada Măgura Vulturilor nr. 1

 • 14. Târg de produse casnice și de uz gospodăresc - situat pe strada Ziduri Moși nr.

5B                                       '                                                   .                               ’

~ VIZAfeo ’ spre neschlmbare, SECRETAR,

Anexa nr. 4


Căile de circulație pe care execută operațiunea de măturat mecanizat

1

AARON FLORIAN

110

2

880

2

AGHIRES

143

2

,    1.144

3

AGREGATELOR

224

. 2

1.792

4

AGRICULTORI

1.200

2

9.600

5

AL. DONICI

356

2

2.848

6

ALBATROSULUI         .

189

2

1.512

7

ALBEȘTI

50

2

400

8

ALBISOAREI

210

2

1.680

9

ALECU MATEEVICI

95

2

760

10

ALECU RUSSO

150

7

4.200

11

ALEXANDRU CEL BUN

800

2

6.400

12

ALEXANDRU PHILIPIDE

360

2

2.880

13

ALEXANDRU SICA

500

2

4.000

14

AMIDONULUI

138

2

1.104

15

ANDREESCU ION

255

2

2.040

16

ANDRONACHE

2.050

7

57.400

17

ANGRENAJULUI

100

2

800

18

APOSTOL NICOLAE

885

2

7.080

19

APRODUL PURICE

132

2

1.056

20

ARBORE ZAMFIR

430

2

3.440

21

ARCULUI

244

2

1.952

22

ARDELENI

300

7

8.400

23

ARGETOAIA

49

2

392

24

ARH.HARJEU

800

2

6.400

25

ARH. SAVULESCU

501

2

4.008

26

ARHIEREU CALJȘT

175

2

1.400

27

ARMAND CALINESCU

260

7

7.280

28

ARMASUL MARCU

351

2

2.808

29

ARMENEASCA

706

2

5.648

30

ARMONIEI

184

2

1.472

31

AROMEI

404

2

3.232

32

ARTUR VERONA

216

2

1.728

33

ATANASIU JEAN

259

2

2.072

34

AURA BUZESCU

230

2

1.840

35

AUREL VLAICU

700

2

5.600

36

AURULUI

54

2

432

37

AUSTRULUI

612

2

4.896

38

AVIATOR BACIULESCU

180

7

5.040

39

AVRAM JANCU

200

2

1.600

40

AVRIG

1,100

2

8.800

41

AZOTULUI

126

2

1.008

42

AZUGA

302

2

2.416

43

BACALOGLU

86

2

688

44

BACH

1.000

2

8.000

45

BADEA CARTAN

520

2

4.160

46

BAIA DE ARAMA

150

2

1.200

47

BAICULUI

605

4

9.680

48

BALOTULUI

485

2

3.880

49

BALTENI

190

2

1.520

50

BANIȚEI

118

2

944

51

BANUL COSTACHE

40

2

320

52

BANUL DUM1TRACHE

348

2

2.784

53

BANUL NICOLAE

855

2

6.840

54

BANUL SCARLAT

43

2

344

fprs neschfinbarc'

Lsecretar,

wRS®

55

BARBAT VOIEVOD

350

2

2.800

56

BARBU VACARESCU

2.008

7

56.224

57

BARTOK BELLA

100

2

800

58

BASARABIA

2.717

7

76.076

59

BATISTEI

660

3

7.920

60

BEETHOVEN

160

2

1.280

61

BERECHET

276

2

2.208

62

BIBANULUI

83

2

664

63

BIDOIANU CHIRIAC

60

2

480

64

8IRA SAVU SOLDAT

249

2

1.992

65

BISERICA MĂRCUȚA

i     205

2

1.640

66

BISERICA PANTELIMON

60

2

480

67

BIRUINȚEI

1.100

7

30.800

68

BIZET

285

2

2.280

69

BOCȘA

56

2

448

70

8ODESTI

294

2

2,352

71

8OLINTINEANU DIMITRIE

26

2

208

72

8ORANGICULUI

102

2

816

73

8ORZESTI

49

2

392

74

BOTEZ CORNELI U

109

2

872

75

8OZIORU

176

2

1.408

76

8RADESCU BARBU

343

2

2.744

77

8RADESTI

130

2

1.040

78

BRAȘOVENI alee

260

2

2.080

79

BRAȚULUI

288

2

2.304

30

BREBU

164

2

1.312

81

BUDILA

131

7

3.668

82

BUESTRULUI

135

2

1.080

83

BUJORUL ALB

481

2

3.848

84

BULUGEA GHEORGHE CAP.

130

2

1.040

85

BUSOLEI

176

2

1.408

86

BUȘTENI

217

2

1.736

87

BUSUIOC SIMION SERG. MAJ.

864

2

6.912

88

BUZOIU TEODOR SERG, MAJ.

100

2

800

89

BUZINCA COMISUL

100

2

800

90

C. A. ROSETTI

428

7

11,984

91

CAIMATEI

197

2

1.576

92

CALAFAT

315

2

2.520

93

CAL1MAN

153

2

1.224

94

CALEA MOȘILOR (Carol-M.Bravu)

1.600

7

44.800

95

CALEA MOȘILOR (H, Botev-Carol)

1.000

7

28.000

96

CALIMACHI

373

2

2.984

97

CALIN OTTOl

373

2

2.984

98

CALINULUI

101

2

808

99

CĂLUȘEI

200

2

1.600

100

CĂMINULUI

586

2

4.688

101

CÂMPUL CU NARCISE

489

3

5.868

102

CÂMPULUI

337

2

2.696

103

CAPTARIU RADU

112

2

896

104

CĂRĂUȘILOR

280

2

2.240

105

CĂREI

503

2

4.024

106

CARIAGDI DUMITRU

141

2

1.128

107

CAROLI

1.000

7

28.000

108

CAROTENI

400

2

3.200

109

CARTOJAN NICOLAE

137

2

1.096

110

CATRINTEI

274

2

2.192

111

CAVALER DE FLONDOR

128

3

1.536

112

CEAIKOVSKI

300

7

8,400

113

CERCULUI        ” \/i~? a t

“““^58

2

1.264


spre neschîmbaro, . SECRETAR,K

2||8

114

CERNA

125

2

1.000

115

CERNĂUȚI

681

2

5.448

116

CHEFALULUI intr.

110

2

880

117

CHIRISTIGII

512

7

14.336

118

CHIRITA ION SERGENT

187

2

1.496

119

CHISINAU

1.005

7

28.140

120

CIMENTULUI

145

2

1,160

121

CIOBĂNAȘULUI

191

2

1.528

122

CIOCÂRLIEI

504

5

10.080

123

CIORTANULUI

58

2

464

124

CIREȘULUI

333

2

2.664

125

CIUREA

256

2

2.048

126

CLAUDIU

252

2

2.016

127

CLOPOTIVA

100

2

800

128

CLOSANI

194

2

1.552

129

CLUCERUL SANDU

279

2

2.232

130

COACĂZELOR

91

2

728

131

CODALBITEI

412

2

3.296

132

COLENTINA

5.000

7

140.000

133

COLONIEI

58

2

464

134

COMANITA

65

2

520

135

COMARNIC

430

2

3.440

136

COMPETIȚIEI

184

2

1.472

137

CONSTANTA

62

2

496

138

CONSTANTIN KIR1TESCU

272

2

2.176

139

CONSTANTIN TANASE

299

2

2.392

140

CONSTANTIN ZLATESCU

247

2

1.976

141

CONSTANTIN GEORGIAN

440

2

3.520

142

CAPITAN CONSTANTIN MERISESCU

250

2

2.000

143

CONSTANTINESCU GEORGE

200

3

2.400

144

CORABEASCA

271

2

2.168

145

CORABIA

420

2

3.360

146

CORBENI

372

2

2.976

147

CORNIȘEI

950

7

26.600

148

CORNISOR

216

2

1.728

149

COSMINULUI

106

2

848

150

COSTACHE CONACHI

280

2

2.240

151

COSTOFORUL GHEORGHE

159

2

1.272

152

COTMEANA

132

2

1.056

153

GOZlA

70

2

560

154

CRAPULUI

536

2

4.288

155

CREMENITA

537

2

4.296

156

CRISTEA MATEESCU

300

2

2.400

157

CRISTESCU DIMA

432

2

3.456

158

CRISTESCU VASILE

272

3

3.264

159

CRISTIAN RADU

121

2

968

160

CUISOAREI

105

2

840

161

CULEA NICOLAE SERG.

218

2

1.744

162

CUMPENEI

549

2

4.392

163

DABIJA NICOLAE

434

2

3.472

164

DACIA

1.200

7

33.600

165

DAMBOVICIOAREI

112

2

896

166

DANULESTI

387

2

3.096

167

DASCĂLULUI

704

2

5.632

168

DECLAMARII

251

2

2.008

169

DELEA VECHE

436

7

12.208

170

DELFINULUI

350

2

2.800

171

DEPOULUI

63

2

504

VIZAT 1 sprsneschimbarc


L-"’-


SECRETAR.


172

DESPOT VODĂ

404

2

3.232

173

DIANEI

258

7

7.224

174

Dl HAM alee

175

2

1.400

175

DIMITRIE GROZDEA

370

2

2.960

176

DIMITRIE ONCIU

302

7

8.456

177

DIMITRIE PACIUREA

120

2

960

178

DIMITRIE POMPEI

1,100

7

30.800

179

DINU VINTILA

480

5

9.600

180

DOAMNA GHICA

308

7

8.624

181

DOAMNA OLTEA

250

2

2.000

182

OOBRICI

315

2

2.520

183

DO8RINA alee

426

2

3.408

184

D08R0IESTI

1.000

7

28.000

185

DOBROTA

98

2

-        784

186

DODATRAIAN GENERAL

136

2

1.088

187

DOGARILOR

322

2

2.576

188

DOMNITA RUXANDRA

278

2

2.224

189

DONIZETTI GAETANO

65

2

520

190

DOCTOR BURGHELEA

336

2

2.688

191

DOCTOR RUSSEL

115

2

920

192

DRAGOS VODĂ

496

2

3.968

193

DRIDU GEORGESCU

118

2

944

194

DROBETA

163

2

1.304

195

DROPIEI

290

2

2.320

196

DRUMUL GHERGHITEI

1.806

3

21.672

197

DUMBRAVA ROȘIE

710

5

14.200

198

DUMITRANA

80

2

640

199

DUMITRESCU TANASE BRIG.

300

2

2.400

200

DUMITRESCU VALER CPT.

676

2

5.408

201

DUMITRU MARINESCU

304

2

2.432

202

DUZILOR

270

2

2.160

203

EDUCAȚIEI

284

2

2.272

204

ELECTRONICII

1.536

7

43.008

205

ELENA

329

2

2.632

206

ELENA POLIZU

225

2

1.800

207

ELEV STEFANESCU ȘTEFAN

640

2

5.120

208

EMANCIPĂRII

370

2

2.960

209

EMISFEREI

254

2

2.032

210

ENACHE SANDU

660

2

5.280

211

EPISCOP DAMASCHIN

150

2

1.200

212

EPISCOP ILARION

135

2

1.080

213

EPISCOP RADU

300

2

2.400

214

EUFROSIN POTECA

485

2

3.880

215

EUGEN BOTEZ

1.014

7

28.392

216

EXISTENTEI

560

2

4,480

217

FAINARI

419

3

5.028

218

FĂLTICENI

661

2

5.288

219

FANTANICA

260

3

3,120

220

F-CA DE GHIATA

564

5

11.280

221

FECIOAREI

155

2

1.240

222

FERDINAND (Mihai Bravu-Baicului)

1.400

7

39.200

223

FERDINAND (Olari-M.Bravu)

1.800

7

50.400

224

FIBREI

233

2

1.864

225

FIERARI

171

2

1.368

226

FLOREA LAZAR

200

2

1.600

227

FLORUTA ION

679

2

5.432

228

FLUIERULUI

475

2

3.800

229

FRANZELARI

220

2

1.760

230

FRAULUI

260

2

2.080

" vizat

spr e iwchhnbare,

...

III

BMMi

231

FREDERIC CHOPEN

900

2

7.200

232

FRUNZEI

419

2

3.352

233

FUNDENI

1.802

7

50.456

234

G, PUCCINI

350

2

2.800

235

GABRIELESCU GRIGORE

142

2

1,136

236

GALITA

230

7

6.440

237

GARA HERĂSTRĂU

625

7

17.500

238

GÂRBOV

50

2

400

239

GATERULUI

326

2

2.608

240

GEAMANDURII

221

2

1.768

241

GEICU ION SOLDAT

120

2

960

242

GEORGE FOLESCU

262

2

2.096

243

GEORGESCU MIHAIL

257

2

2.056

244

GH.CANTACUZINO p-ta

90

3

1.080

245

GHEOERGHE TITEICA

1.900

2

15.200

246

GHEORGHE SERBAN

406

2

3.248

247

GHEORGHE MATAC

90

2

720

248

GHERGHITEI intr.

150

2

1.200

249

GHIATA CONSTANTIN

228

2

1.824

250

GHITA PADUREANU

110

3

1.320

251

GHICATEI

1.050

7

29.400

252

GHIMBAV

127

2

1.016

253

GHIOCEI

359

2

2.872

254

GLASULUI rntr.

70

7

1.960

255

GLAVANESTI

230

2

1.840

256

GLODENI

90

2

720

257

GRĂDIȘTEA FLORESTILOR

128

2

1.024

258

GRÂNARULUI intr.

46

2

368

259

G-RAL. PRAPORGESCU

334

2

2.672

260

GRECEANU ȘTEFAN

81

2

648

261

GRIGORE IONESCU

194

2

1.552

262

GRIGORE VASILIU-BIRLIC

30

2

240

263

GRINDUL MARE intr.

30

2

240

264

GROZOVICI

500

2

4.000

265

GURENI

312

2

2.496

266

HAGI STOICA

63

2

504

267

HAGIULUI

97

2

776

268

HALMEU

125

2

1.000

269

HAMBARULUI

69

2

552

270

HARLESCU DIMITRIE

182

7

5.096

271

HELIADE INtRE VII

950

2

7.600

272

HELIADE INTRE VII intr.

81

2

648

273

HELIADE RADULESCU

250

2

2.000

274

HERTA

796

2

6.368

275

HIRAMULUI

155

2

1.240

276

HISPANIA

310

2

2.480

277

HOBITA

450

2

3.600

278

HOREI

281

2

2.248

279

IABLAN1TA intr.

100

2

800

280

IACOBESCU GHEORGHE

94

2

752

281

IANCU CAPITANU

338

7

9.464

282

IANCU MARCEL

151

3

1.812

283

IANCULUI

1.500

2

12.000

284

ICOANEI

1.100

2

8.800

285

ILARIE CHENDI

312

2

2.496

286

ILGANI

101

2

808

287

INAUGURĂRII

460

2

3.680

288

INEU Intr.

30

2

240

289

INGINERILOR TEI

178

2

1.424

spre neschimbare SECRETAR,


 • 291

 • 292

 • 293

 • 294

 • 295

295

 • 297

 • 298

 • 299

 • 300

 • 301

 • 302

 • 303

 • 304

 • 305

 • 306

 • 307

 • 308

 • 309

 • 310

 • 311

 • 312

 • 313

 • 314

 • 315

 • 316

 • 317

 • 318

 • 319

 • 320

 • 321

 • 322

 • 323

 • 324

 • 325

 • 326

 • 327

 • 328

 • 329

 • 330

 • 331

 • 332

 • 333

 • 334

 • 335

 • 336

 • 337

 • 338

 • 339

 • 340

 • 341

 • 342

 • 343

 • 344

 • 345

 • 346

 • 347

 • 348


INISOR

INVALID SULIGA ION IOANID GHEORGHE intr. ION ALEXE ION CALIN___________

ION CALIN intr._________

ION POLIZU_________

ION TANCU intr.________

ION URSU__________

IONESCU ANTON LCT.

IONESCU ATANASIE IONESCU BAICAN IONITA ZAMBILA IONITA ZAMBILA intr. IORCEANU SPIRIDON IPATESCU GRIGORE GR. IPATESCU GRIGORE intr. IPSILANTI ALEXANDRU IRIMICULUI____________

ISPIR PETRE__________

IZA DRUM___________

IZVORUL MUNTELUI J. L. CALDERON_______

JOAGARULUI________

JUDEȚULUI__________

JUGARULUI intr.________

JUSTINIAN___________

KIRILOV NICOLAE LĂCĂTUȘULUI________

LACUL AMARA_______

LACULGORGOVA LACUL TEI____________

LACULUI____________

LAICERULUI__________

LANTERNEI__________

LANULUI_____________

LAPTARI TEI___________

LATINA ____________

LAVINTEI_____________

LECTURII_____________

LEGENDEI intr.__________

LEHLIU______________

LEONARD NICOLAE LINOTIPULUI___________.

LINULUI_______________

LIREI____________________

LITORALULUI_________

LITOVOI VOIEVOD LOGOFĂT DAN_______

LOPATARILOR (Sf.Patru Tei) LOPETII_________

LUCHIAN ȘTEFAN LUMINEI________

LUMINIȚEI LUNCSOARA LUNGULETU alee LUNII____________

LUPU DIONISIE MACAZULUI

--VtW

spre neschimbate, SECRETAR,


ggl

349 L

MACR1SULUI

130

2

1.040

350

MAGNOLIEI

730

2

5.840

351

MĂGURĂ VULTURILOR

1.000

7

28.000

352

MĂGURĂ VULTURILOR alea

400

7

11.200

353

MAICA DOMNULUI

506

7

14.168

354

MAIOR BACILA

614

2

4.912

355

MAIOR CORAVU

900

2

7.200

356

MAIORESCU TITU

204

2

1.632

357

MALULUI

113

2

904

358

MANDARINEI intr.

50

2

400

359

MANOLACHE VORNICUL

103

3

1.236

360

MANTULEASA intr.

105

2

840

361

MARGARETA intr.

90

2

720

362

MĂRGĂRITARELOR

101

7

2.828

363

MARIA ROSETTI

432

2

3.456

364

MARIN ION SOLDAT

203

2

1.624

365

MARIN SAVU

566

3

6.792

366

MATASARI

750

2

6.000

367

MATEI ELINA VOIEVOD

172

7

4.816

368

MATEI ELINA VOIEVOD intr.

66

2

528

369

MEDALIEI

120

2

960

370

MELODIEI

932

7

26.096

371

MENȚIUNII

1.200

2

9.600

372

MIEILOR

264

7

7.392

373

MIEILOR intr.

50

7

1.400

374

Ml HAI BRAVU

2.300

2

18.400

375

MINA GHE, Intr.

81

2

648

376

MOGOS VORNICUL

91

2

728

377

MONAHULUI intr.

49

7

1.372

378

MORARILOR

708

7

19.824

379

MOTORULUI

41

2

328

380

MOROIENI

1.616

2

12.928

381

MOVILA ION

127

2

1.016

382

MOZAICULUI

248

2

1.984

383

MR.CLAUDIAN LAURENTIU

356

2

2.848

384

MRENEI

75

2

600

385

MUMULEANU BARBU POET

363

2

2.904

386

MUNTENESCU ION

60

2

480

387

MUNȚII BUZĂULUI

473

2

3.784

388

MURGESCU IOAN

285

2

2.280

389

NADA FLORILOR

320

2

2.560

390

NASTASE PAMFIL

387

2

3.096

391

NEAGOTA

349

2

2.792

392'

NEAGUFLOREASOLD.

114

2

912

393

NEGUSTORI

254

7

7.112

394

NICOLAE CANEA

837

2

6.696

395

NICOLAE CERGA

100

2

800

396

NICOLAE FILIPESCU

360

2

2.880

397

NIFON BALASESCU

234.

2

1.872

398

NITAENE SOLDAT

631

2

5.048

399

OBLETILOR

288

2

2.304

400

OBORUL NOU

218

2

1.744

401

OCHIȘORUL

235

2

1.880

402

OBEDEANU

304

2

2.432

403

ODORHEI

76

7

2.128

404

OITUZ

916

2

7.328

405

OLANELOR

191

2

1.528

406

OLARI

584

2

4.672

407

OLIMPIADEI

255

2

.....     ...     .2.040

sșagww»

||g|

A Rft h&mwJ țȚiRQ NS® N

HMfii

408

OLTARULUI

151

2

1.208

409

OLTETULUI

180

2

1.440

410

ORADEA

460

3

5.520

411

OR8ESCU DIMITRIE

107

2

856

412

OTESANI alee

130

7

3.640

413

OVĂZULUI

67

3

804

414

PADINA ROȘIE

91

2

728

415

PALAMIDEI intr.

160

7

4.480

416

PALMACULU! intr.

40

2

320

417

PANTARU ION intr.

70

7

1.960

418

PARASCHIV NICOLAE

123

2

984

419

PARGARI

404

2

3.232

420

PĂRINTELE STANILOAIE

138

7

3.864

421

PAROSENI

565

7

15.820

422

PASAJ BUCUR OBOR (cota "O")

1.000

2

8.000

423

PASARANI

901

2

7.208

424

PASTORULUI

417

2

3.336

425

PASULUI

61

2

488

426

PAVEL DORIN

170

2

1.360

427

PAUL GRECEANU

350

2

2.800

428

PAULESCU ALEX.LCT.

252

2

2.016

429

PEISAJULUI

287

7

8.036

430

PEPELEA

40

3

480

431

PERIS

900

2

7.200

432

PESCĂRUȘULUI

550

2

4.400

433

PETREANTONESCU

1.300

7

36.400

434

PETRE ANTONESCU alee

203

2

1.624

435

PETRICANI

1.500

7

42.000

436

PIAȚA DELFINULUI

350

7

9.800

437

PIAȚA FOIȘORUL DE FOC

250

7

7.000

438

PIAȚA GEMENI

256

7

7.168

439

PIAȚA HURMUZAK1

150

2

1.200

440

PIAȚA ROSETTI

382

7

10.696

441

PIETRIȘULUI

216

2

1,728

442

PIETROASA

290

7

8.120

443

PIPERA

1.400

2

11.200

444

PLANTELOR

880

2

7.040

445

PLATICEI

80

3

'     960

446

PLUGUSOR

947

2

7.576

447

PLUMBUITA

840

2

6.720

448

PODUL CORBULUI

81

2

648

449

PODUL VADULUI

223

2

1.784

450

PODUL NEAGULUI

445

2

3.560

451

PODUL VÂRTOSULUI

88

2

704

452

POEZIEI

292

2

2.336

453

POLOVRACI

169

2

1.352

454

POP DE 8ASESTI

480

2

3.840

455

POP DE BASESTI intr.

61

2

488

456

POPA IANCU

431

7

12.068

457

POPA NAN

820

2

6.560

458

POPA NAN intr.

55

7

1.540

459

POPA NICOLAE

641

2

5.128

460

POPA PETRE

304

2

2.432

461

POPARUSU

204

2

1.632

462

POPA SOARE

860

2

6.880

463

POPESCU SEVER

475

2

3.800

464

PORȚILE DE FIER

410

2

3.280

465

PORUM8ACEANU

35

2

280

466

PRECUPEȚII VECHI

300

2

2.400

iți

467

PREDEAL

275

2

2.200

468

PREDESCU VASILE SERGENT

398

7

11.144

469

P-TA SPANIEI

150

2

1.200

470

PUIETILOR

448

2

3.584

471

PUIETILOR intr.

64

2

512

472

RADOVANU

515

2

4.120

473

RADOVANU intr.

50

2

400

474

RADU ROBESCU

167

2

1.336

475

RADULESCU POLIXENIA

96

2

768

476

RAILEANU NISTOR

758

7

21.224

477

RAMURI TEI

1.030

2

8.240

478

RARI STEI

113

2

904

479

RASCOALA DE LA 1907

582

2

4.656

480

RÂȘNOV

282

2

2.256

481

RASURI

304

2

2.432

482

RAU COLENTINA

200

2

1.600

483

RAUSENI

241

2

1.928

484

REACTORULUI

427

2

3.416

485

RECREERII

106

7

2.968

486

REFRENULUI

247

2

1.976

487

REMETEA

108

2

864

488

REVOLUȚIA 1848

79

2

632

489

RICINULUI

200

7

5.600

490

RODICA

716

2

5.728

491

ROINITA intr.

50

2

400

492

ROMULA alee

300

2

2.400

493

ROMULUS

254

2

2.032

494

RONDA intr.

50

2

400

495

ROSIOAREI

80

2

640

496

ROVENTAGHEORGHE

400

2

3.200

497

ROVINE

141

2

1.128

498

RUMEOARA

173

2

1.384

499

RUSCHITA

369

2

2.952

500

SĂGEȚII

75

2

600

501

SALCÂMILOR

185

2

1.480

502

SĂLCIILOR

189

2

1.512

503

SALTULUI

374

2

2.992

504

SANMEDRU

135

2

1.080

505

SANZIO RAFAEL

61

2

488

506

SARGETION ALEE

300

2

2.400

507

SCAIEȚILOR

269

2

2.152

508

SCHEIULDEJOS

214

2

1.712

509

SCHEIULUI intr.

48

2

384

510

SCHITUL DARVARI

127

2

1.016

511

SCOICILOR

116

2

928

512

SCOALEI

60

2

480

513

SEMILUNEI

68

2

544

514

SENESLAV VOIEVOD

340

2

2.720

515

SERGHIESCU MARIN

157

2

1.256

516

SERII

78

2

624

517

SF.SPIRIDON

147

2

1.176

518

SFANTA ANA

166

2

1.328

519

SFANTA TREIME

470

7

13.160

520

SFANTA NICETA

298

7

8.344

521

SFANȚUL ȘTEFAN

356

2

2.848

522

SFÂNTUL ȘTEFAN P-ȚA

187

2

1.496

523

SFINȚILOR

210

2

1.680

524

SIGHET

426

2

3.408

525

SILIȘTEA

220 |

2

1.760

SUI

526

SILIȘTEA alee

165

3

1.980

527

</