Hotărârea nr. 65/2019

Hotărârea nr. 065 - pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 alMunicipiului Bucureşti”


www.ps2.ro - Strada Chiristiglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Metodologiei de emitere a,, Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive,

pe raza sectorului 2 al Municipiului București”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București”;

Analizând:

 • - Expunerea de motive nr. 40450/22.03.2019 prezentată de Viceprimaml Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 40074/21.03.2019 prezentat de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 38475/19.03.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Adresa nr. 1367118/19.03.2019 transmisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 282/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente;

 • - Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completzările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

~ Art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 236/2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2019

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2014 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cu modificările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. r) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă Metodologia de emitere a “Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București ”, conform anexei nr. 1.

 • (2) Se aprobă modelul „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN”, conform anexei nr. 2, și al formularelor, potrivit anexelor nr. 3-7.

 • (3) Anexele nr. 1-7 conțin un număr de 13 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 încasarea taxelor provenite din eliberarea „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”, se face de către Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 3 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 72/2018 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 alMunicipiului București”, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Poliția Locală Sector 2 și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 65

București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre confine un număr de 17 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului


2 al Municipiului București în ședin/a ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82Cabinet Secretar Sector 2

CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

Spre știință: Viceprimarul Sectorului 2 - inițiator

Referitor: proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Metodologiei de emitere a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561-Restaurante, 563- Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932- Alte activități 7                                9                                9                                                            9                                             9

recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București “

Urmare analizării proiectului de Hotărâre transmis în data de 22.03.2019, pentru care a fost întocmită de către Viceprimarului Sectorului 2 Expunerea de motive nr. 40450/22.03.2019 , formulez prezentele

OBIECȚIUNI,

privind elementele de nelegalitate identificate în cuprinsul acestuia:

1. Neconcordanță între propunerile de reglementare menționate în Expunerea de motive și Metodologia propusă prin proiectul de hotărâre inițiat, respectiv reglementarea emiterii Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561- Restaurante, 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932- Alte activități recreative și distractive, în lipsa avizelor/autorizațiilor privind securitatea la incendiu, pentru clădirile/activitățile ce se încadrează în prevederile HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Astfel, în Expunerea de motive nr. 40450/22.03.2019 se menționează expres (text subliniat) „....pe formularul eliberat de Poliția Locală sector 2 să fie menționat faptul că autorizației este valabilă doar împreună cu actele de autoritate ( aviz/autorizație de securitate la incendiu) emise conform legii ”

Din analiza Metodologiei propuse de inițiator (Anexele 1 și 2 la proiectul de hotărâre) se constată că această mențiune ce trebuie efectuată de Poliția Locală Sector 2 nu se regăsește inserată în nici o etapă a procedurii și nici pe formularul Anexa 2 la proiectul de hotărâre.

Cu privire la situația construcțiilor care se încadrează în prevederile HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, respectiv:

” II. Clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de:

 • a) comerț, cu aria desjașurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp;

 • b) alimentație publică, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp;

III. Clădiri civile subterane sau spații publice amenajate la subsolul, demisolul, în podul, ori pe acoperișul tip terasă al clădirilor civile, cu aria desfășurată mai mare sau egală 100 mp*)

în cuprinsul Metodologiei se prevede că : ” Serviciul Prevenire și Control împotriva Incendiilor din cadrul Poliției Locale Sector 2 va informa de îndată Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București - - Ilfov, în vederea aplicării măsurilor legale stabilite exclusive în competența acestei autorități (avize/autorizații ISU)”

Nu se precizează dacă informarea imediată se face înainte de soluționarea cererii și emiterea Autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentației publică, sau se emite oricum această autorizație, în baza Metodologiei, dar se informează și LS.U, pentru ”aplicarea măsurilor legale”.

Din studiul art. 5 al Metodologiei, în care sunt enumerate documentele necesare emiterii Autorizației, se constată că, pentru construcțiile mai sus menționate, prevăzute în Anexa 1 . Cap. II, lit. a și b din HG 571/2016, este suficient să se anexeze ”Dovada depunerii cererii pentru avizarea și autorizarea privind securitatea la incendiu. ”

Pe lângă faptul că HG nr. 571/2016 prevede la Anexa 1 și cap. III aferent spațiilor publice amenajate la subsolul, demisolul, în podul, ori pe acoperișul tip terasă al clădirilor civile, cu aria desfășurată mai mare sau egală 100 mp*, despre care nu se face nici o referire, apreciez că este nelegală procedura emiterii Autorizațiilor privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, în lipsa avizelor / autorizațiilor privind securitatea la incendiu.

Arăt că potrivit art. 475 alin. 5) din legea 227/2015 privind Codul Fiscal -actualizată, autorizația privind desfășurarea activităților aferente grupelor CAEN - 561 Restaurante , 563 Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 Alte activități recreative și distractive se emite de primarul în a cărui rază de competență se află sediul/punctul de lucru, în cazul în care persoana îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

Or, în situația în care, pentru anumite tipuri de construcții/activități actul normativ de nivel superior (HG 571/2016) prevede avizarea/autorizarea privind securitatea la incendiu, emiterea autorizației de desfășurare activități de alimentație publică de către Primar, în lipsa actelor privind securitatea la incendiu, contravine legii

Faptul că se informează de îndată ISU că s-a emis „Autorizația de desfășurare activități..”, cum prevede Metodologia, este lipsit de relevanță, mai ales prin prisma adresei emise chiar de ISU cu nr. 1367118/19.03.2019, anexată la documentația proiectului, în care arată că nu are nici o competență și nu se implică în procedura de emitere a acestui act administrativ.

2. Reglementarea emiterii Autorizației privind deșfâșurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561- Restaurante, 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor, în lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor emis de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală — cu modif si completările ulterioare.

Conform prevederilor ART. 18 din Anexa 1 la Ordinul nr. 111/2008 - actualizat: ”  (1) Activitățile din unitățile cu vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr. 1 la

Norme (mai jos enumerate n.a.) se desfășoară în baza certificatului constatator sau, după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea și în baza documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor emis de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București”.

Extras din anexa 1 la Norme:

”ANEXA 1 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor

CAR 2

Unități de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor

1. Unități de alimentație publică și unități de comercializare a alimentelor:

 • a) Restaurant, indiferent de specific - local de alimentație publică care include spații și dotări corespunzătoare în care se desfășoară activități specifice pentru recepția produselor de origine animală provenite din unități autorizate și/sau înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor și a produselor de origine nonanimală, depozitarea, prepararea și servirea în incinta localului a preparatelor și semipreparatelor culinare sau livrarea la comandă a preparatelor și semipreparatelor culinare, a produselor de patiserie/cofetărie și a altor produse similare. Această categorie include și restaurante cu autoservire, vagoane-restaurant, rulote, fast-fooduri, baruri, precum și alte unități în care se prepară și se servesc alimente.

 • b) Pizzerie - unitate cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția și depozitarea materiilor prime de origine animală din unități autorizate și/sau înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor și a produselor de origine nonanimală, prepararea, ambalarea, după caz, și vânzarea, inclusiv la comandă, a diferitelor sortimente de pizza și a altor alimente preparate.

în cuprinsul Metodologiei propuse se poate constata utilizarea neconformă a terminologiei, respectiv formularea „Dovada înregistrării cererii pentru funcționare de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru siguranța Alimentelor”, documentul legal ce trebuie solicitat fiind, față de reglementările legale mai sus precizate, „documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor emis de ANSVSA” , acesta fiind actul ce atestă îndeplinirea cerințelor sanitar - veterinară, conform legii.

In concluzie, Metodologia propusă permite, în mod nelegal, emiterea Autorizației de desfășurare a activităților de alimentație publică, în lipsa documentului mai sus precizat, deși acesta este obligatoriu pentru desfășurarea acestor activități, după cum rezultă din cuprinsul art. 18 din Anexa 1 Ia Ordinul nr. 111/2008 - actualizat.

 • 3. Eliminarea oricărei reglementări privitoare la certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică, conform prevederilor Ordinului nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației.

Actul normativ indicat prevede metodologia de emitere a notificării de certificare de sănătate publică a conformității, care reprezintă actul tehnic eliberat în scris de autoritatea competentă prin care sunt stabilite cerințele prevederilor legale în vigoare privind conformitatea unui obiectiv/unei activități cu reglementările legale în vigoare privind normele de igienă și sănătate publică specifice domeniului.

Scopul procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate îl constituie prevenirea situațiilor care ar putea determina îmbolnăvirea populației.

In Anexa nr. 2 la Ordinul 1030/2009 - actualizat sunt prevăzute activitățile ce se autorizează în baza declarației pe propria răspundere, printre care și cele prevăzute de prezenta Metodologie, însă aceasta nu exclude obligativitatea autorităților locale de a solicita anexarea Notificării privind certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică, tocmai pentru a justifica cerința prevăzută de art. 475 alin. 5) din legea 227/2015 privind Codul Fiscal - actualizată.

 • 4. Deși în preambulul proiectului de hotărâre se invocă HG nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agreement, nici una dintre cerințele, reglementările sau documentele prevăzute în acest sens nu se regăsesc la documentația necesară emiterii Autorizației pentru desfășurarea activităților - CAEN 932- Alte activități recreative și distractive, respectiv certificate de conformitate, analiză de risc, instrucțiuni de utilizare și întreținere etc.

Lista documentelor necesare este identică celei privind activitatea de alimentație publică.

Extras din HG nr. 435/2010:

”ART. 6

(1) Administratorul parcului de distracții, indiferent dacă parcul de distracții se află pe un amplasament temporar sau definitiv, trebuie:

a) să obțină, să dețină și să pună la dispoziție organelor de supraveghere și control, la cerere, autorizația de funcționare a parcului de distracții, emisă de autoritățile publice locale;

(3) Autoritățile publice locale au responsabilitatea asigurării funcționării echipamentelor pentru agrement din spațiile de joacă amplasate pe domeniul public local, astfel încât să nu fie afectată securitatea utilizatorilor. ”

5. Apreciez că se impun modificări aduse actului administrativ aflat în vigoare, respectiv HCLS2 nr. 72/2018, cu prioritate în ceea ce privește eliminarea reglementărilor privind emiterea de Notificări de către Poliția Locală Sector 2 către diverse autorități cu atribuții în avizarea/certificarea/înregistrarea actelor specifice, întrucât efectul este cel sesizat de Poliția Locală Sector 2 în Raportul de specialitate întocmit, aceste instituții comunicând în mod rezonabil că nu au atribuții în procedura aprobată la nivelul Sectorului 2, verificările și actele necesare urmând a se stabili în strictă conformitate cu actele normative aplicabile, astfel cum acestea au fost prezentate în cuprinsul prezentei.

în plus, în cuprinsul HCLS2 nr. 72/2018, act de asemenea promovat pentru „simplificarea procedurii de autorizare ”, s-a constatat că, în nici un caz nu s-au eliminat anumite autorizații sau avize, deși nu mai erau enumerate la Art. 5 din cuprinsul procedurii, ci s-a reglementat o procedură mai complexă, în sensul că aceste autorizații urmau a se ridica de la sediu de către reprezentanții Poliției Locale Sector 2, în urma controlului:

„... Vor fi menționate și ridicate în copie : Aviz/Autorizație/Negație de Securitate la Incendiu, Autorizație/Aviz/Punct de vedere al Direcției Sanitar - Veterinare și Siguranța Alimentelor , Direcției de Sănătate Publică, Inspectoratul territorial de Muncă, Agenția de Mediu și alte documente/avize/autorizații/acorduri/puncta de vedere necesare. „

în concluzie, lista documentelor necesare trebuie completată în mod corespunzător cerințelor legale existente pentru desfășurarea în conformitate cu legea a activităților în referință, fără eliminarea arbitrară a anumitor avize, documente sau certificări menite a asigura securitatea și sănătatea populației și fără ca acestea să fîe „ridicate ” de Poliția Locală Sector 2, ci depuse în mod procedural, odată cu solicitarea de autorizare și strict solicitate în raport de natura activității.

Ca o ultimă observație, recomand a se consulta procedurile emise la nivelul celorlalte sectoare ale Municipiului București, mult mai riguroase și exigente la emiterea unor astfel de autorizații.

9

Față de cele prezentate, ținând cont de observațiile cuprinse în prezenta, mă aflu în imposibilitatea avizării proiectului sau contrasemnării unei eventuale Hotărâri adoptate de Consiliul Local Sector 2, în baza proiectului.            /


EN/3EX


SSGA/ AI


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada ChlrlstJglrior nr. 11-13, Tel: 1(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.81

Cabinet Viceprimar Sector 2


/\/r.                .A0/9

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a “Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 -Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucur ești"

Conform Art. 475. alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, datorează bugetului local, în a cărui rază administrativ-teritorială își desfășoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea acestor activități, în funcție de suprafața aferentă activităților respective.

De asemenea, conform Art. 475. alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare: “Autorizația privind desfășurarea activităților prevăzute la alin. (3), în cazul în care persoana îndeplinește condițiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competență se află sediul sau punctul de lucru".

Agenții economici sunt autorizați inițial de către Oficiul Național al Registrului Comerțului prin Legea nr. 359/2004 *actualizată* - privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum fi la autorizarea funcționării persoanelor juridice, conform art. 17 (1) „Procedura de autorizare a funcționării pe baza declarației-tip pe propria răspundere se desfășoară prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, la care solicitantul are obligația înregistrării sediului social sau secundar" și art. 17*2 (1) „în vederea efectuării controlului de către autoritățile publice competente privind conformitatea celor declarate potrivit art. 15, oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal transmite acestora copiile declarațiilor-tip și, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice, în termen de 3 zile de la data înregistrării în registrul comerțului:

 • -  Direcțiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătății sau ministerele cu rețea proprie de sănătate publică;

 • -  Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau ministerele cu rețea sanitară veterinară proprie;

 • -  Autoritățile publice teritoriale de protecție a mediului din subordinea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor;

Inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei

Conform Legii nr. 359/2004, art. 17A3(1) “în cazul în care autoritățile publice competente constată că nu sunt îndeplinite condițiile legale de funcționare, notifică acest fapt solicitantului, la sediul înregistrat, acordând un termen de remediere a neregularităților constatate. Termenul curge de la data primirii notificării și poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului, adresată autorității publice competente”.

După apariția H.C.L.Sector 2 nr. 72/20.03.2018, privind emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 -Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, „autoritățile publice competente”: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, Direcția de Sănătate Publică București și Agenția pentru Protecția Mediului București, și-au declinat competențele ca urmare a înștiințărilor trimise de către Poliția Locală Sector 2 (obligatorii conform prevederilor H.C.L.S 2 nr.72/2018) referitoare la funcționarea agenților economici ce au solicitat/vizat Autorizația privind desfășurarea activităților, comunicându-ne că „întreaga răspundere, pentru emiterea acestor acte administrative, este în sarcina Primăriei/Consiliului Local”.

In acest context, opinăm faptul că Autorizația privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București emisă de Poliția Locală Sector 2, nu se substituie avizelor/autorizațiilor emise de autoritățile competente în acord cu prevederile Legii nr. 307/2006 și H.G. nr. 571/2016, urmând ca pe formularul eliberat de Poliția Locală Sector 2 să fie menționat faptul că autorizația este valabilă doar împreună cu actele de autoritate (aviz/autorizație de securitate la incendiu) emise conform legii.

' ID(Tliscîncnca, prin apariția H.C.G.M.B. nr. 236/19.04 2018, începând cu anul 2019 taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități a fost modificată. Astfel, pentru o suprafață de până la 500 mp, inclusiv, taxa este de 3.039 lei, iar pentru o suprafață mai mare de 500 mp, taxa este 4.052 lei.

Ținând cont de cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Sectorului 2 proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a “Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București

METODOLOGIA

de emitere a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -Restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București

I.     Dispoziții generale

Art. 1 (1) Activitatea de desfășurare a activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive poate fi desfășurată de comercianții autorizați în condițiile Legii nr. 359/2004, pentru persoanele juridice, respectiv societăți comerciale, regii autonome, organizații cooperatiste și ale Ordonanței de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, precum și de către alte persoane juridice ce pot desfășura activități conexe prevăzute de grupele CAEN mai sus menționate, care nu necesită, conform legii, înregistrarea la Registrul Comerțului.

(2) Prin prezenta metodologie sunt reglementate condițiile de emitere a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, denumită în cele ce urmează „Autorizația privind desfășurarea activităților” precum și perioada de valabilitate a acesteia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind stabilirea unor reguli generale de exercitare a acestor activități.

(3) Definiția: Autorizația privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive reprezintă actul administrativ eliberat de autoritatea locală care atestă ca sunt îndeplinite cerințele prevăzute la Ordonanța de Urgență nr. 50/2015 *actualizată* - pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal (art. 475, pct. 3) și a Legii nr. 207/2015 -privind Codul de procedură fiscală, și a H.C.G.M.B. nr. 236/2018 - privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2019.

 • II.    Autorizația privind desfășurarea activităților

Metodologia de emitere

Art. 2. Autorizația privind desfășurarea activităților se emite cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:

 • a.  dovada deținerii legale a spațiului în care își desfășoară activitatea;

 • b.  respectarea planului general de dezvoltare urbană referitor la funcțiunile admise;

 • c.  desfășurarea unor activități comerciale care se încadrează în normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică.

Art. 3 Modelul autorizației privind desfășurarea activităților este prevăzut în anexa nr.2 la Hotărâre.

Art. 4 (a) „Autorizația privind desfășurarea activităților" se emite la cerere, agenților economici care desfășoară activități de alimentație publică sau alte activități recreative sau distractive-formularele cererilor regăsindu-se în anexele nr. 3 și 4, la prezenta hotărâre.

(b) Nu se vor emite autorizații de desfășurare a activităților pentru construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță, până la finalizarea lucrărilor de intervenție realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcțiilor existente cu excepția modificărilor intervenite prin lege.

Art.5. a) Cererea pentru emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor”(Ax\exa 3) se va depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din șos. Pantelimon nr. 27, Sector 2 și va fi însoțită de următoarele documente:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) -după caz;

 • - Declarație pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) - conform H.G.R. nr. 843/1999 - anexa nr. 5;

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și schița anexă;

 • - Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”;

 • - Dovada înregistrări cererii pentru funcționare de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

 • - Dovada depunerii cererii pentru avizarea și autorizarea privind securitatea la incendiu, conform prevederilor din Anexa nr. 1, capitolul II, litera a și b din H.G. nr. 571/2016;

 • - Dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2;

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa)

 • b) Cererea pentru emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive”(Anexa 4) se depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 și va fi însoțită de următoarele documente:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) -după caz;

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și schița anexă;

 • - Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”;

 • - Dovada înregistrări cererii pentru funcționare de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

 • - Dovada depunerii cererii pentru avizarea și autorizarea privind securitatea la incendiu, conform prevederilor din Anexa nr. 1, capitolul II, litera a și b din H.G. nr. 571/2016;

 • - Dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2;

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa)

 • c) Nu vor fi înregistrate decât cererile însoțite de documentația completă.

 • d) Pentru soluționarea cererilor depuse conform reglementărilor prevăzute la lit. (a) și (b), Poliția Locală Sector 2 București, prin personalul de specialitate desemnat, va întocmi un referat privind legalitatea solicitării, bazat pe analizarea documentației depuse la dosar. Pentru construcțiile care se încadrează în prevederile H.G. nr. 571/2016, Serviciul Prevenire și Control împotriva Incendiilor din cadrul Poliției Locale Sector 2 va informa de îndată Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov, în vederea aplicării măsurilor legale stabilite exclusiv în competența acestei autorități (aviz/autorizație I.S.U.).

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Art. 6

 • 1)Documentația necesară pentru obținerea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, se depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șoseaua Pantelimon nr.27, Sector 2, București, într-un singur exemplar și va fi repartizată Compartimentului Autorizare Agenți Economici din cadrul Direcției Control, Serviciul Control Comercial și Autorizare.

 • 2) Personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici va întocmi Referatul prin care se propune emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive”, după care acesta va fi înaintat spre avizare Șefului Serviciului Control Comercial și Autorizare și Directorului Direcției Control.

 • 3) Personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici completeză formularul de autorizare privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive și îl înaintează spre aprobare Directorului General al Poliției Locale Sector 2, însoțit de Referatul prin care se propune emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților împreună cu documentația aferentă.

 • 4) Formularul autorizației (Anexa 2) va fi tipărit strict pentru obiectivul și activitatea pentru care a fost solicitată, asigurându-se elemente de securizare necesare și va cuprinde :

 • - date de identificare a solicitantului;

 • - datele de identificare a obiectivului autorizat;

 • - activitatea autorizată;

 • - semnătura p. Primarul Sectorului 2.

 • 5) Autorizația se întocmește în 2 exemplare - exemplarul 1 cartonat, care va fi eliberat solicitantului și exemplarul 2 necartonat, care va rămâne în evidența Serviciului Control Comercial și Autorizare -Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

 • 6) „Autorizația privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 -Baruri si alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive”, se înregistrează în baza de date a Serviciului Control Comercial și Autorizare - Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

 • 7) Documentația de autorizare se arhivează și se păstrează în cadrul Serviciului Control Comercial și Autorizare - Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

 • 8) Rezolvarea solicitării se va face în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Eliberarea către reprezentantul societății comerciale/I.I./P.F.A. a “Autorizației privind desfășurarea activităților” se realizează la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șoseaua Pantelimon nr. 27, sector 2, autorizația fiind însoțită de un exemplar al Declarației pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) pe care se va aplica ștampila Poliției Locale Sector 2, pe baza de semnătură, pe copia autorizației.

 • 9) „Autorizația privind desfășurarea activităților” se păstrează de către solicitant la sediul/punctul de lucru pentru care a fost eliberată și se afișează la loc vizibil, în original.

Art.7

 • 1) Valoarea taxei privind emiterea autorizației de desfășurare a activităților este cea prevăzută de Codul Fiscal și de H.C.G.M.B, după caz.

 • 2) Taxa pentru emiterea/vizarea anuală a autorizației se încasează de către Direcția Venituri Buget Local, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, și a H.C.G.M.B. nr. 236/2018, respectiv 3.039 lei, pentru o suprafață de până la 500 mp, inclusiv, și 4.052 lei pentru o suprafață mai mare de 500 mp.

 • 3) Taxa pentru emiterea/vizarea anuală a Autorizației privind desfigurarea activităților se face venit la bugetul local.

III.   Perioada de valabilitate

Art.8 - 1) „Autorizația privind desfășurarea activităților" este valabilă pe toată durata în care agentul economic îndeplinește cumulativ condițiile care au stat la baza emiterii ei, cu obligativitatea achitării taxei anual și obținerii vizei în perioada 01-31.12 a fiecărui an de funcționare.

 • 2) La modificarea condițiilor inițiale de desfășurare a activităților/obiect activitate, punct de lucru -agentul economic va solicita emiterea unei noi „Autorizații privind desfășurarea activităților", în conformitate cu situația nou creată.

 • 3) în cazul modificării caracteristicilor funcționale (modificări de natură constructivă la interior sau exterior), privind unitatea de alimentație publică pentru care s-a emis autorizația, precum și la modificarea sediului social sau a punctului de lucru, agentul economic are obligația notificării Poliției Locale Sector 2 prin depunerea unei declarații tip -anexa nr.5- cu noile caracteristici funcționale -precum și dovada legală care stă la baza modificării caracteristicilor inițiale.

 • IV.     Vizarea Autorizațieiprivind desfășurarea activităților

Art.9 - (1) Titularul autorizației privind desfășurarea activităților, este obligat să solicite viza anual, în perioada 01-31.12, conform Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, și a H.C.G.M.B. nr. 236/2018.

2) Cererea pentru vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor"(Anexa 6) se va depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 și va fi însoțită de următoarele documente prezentate de agentul economic:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) -după caz;

 • - Declarația pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică - conform HG nr. 843/1999 - anexa nr. 5 (înregistrată la Poliția Locală Sector 2);

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (actul proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și schița anexă;

 • - Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea Autorizației de desfășurare a activităților";

 • - Dovada obținerii autorizării privind securitatea la incendiu, conform prevederilor din Anexa nr. 1, capitolul II, litera a și b din H.G. nr. 571/2016 sau Declarația pe propria răspundere privind stadiul obținerii acesteia;

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

3) Cererea pentru vizarea anuală a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive^ Anexa 7) se depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 și va fi însoțită de următoarele documente:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) -după caz

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (actul de proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și schița anexă;

 • - Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților'';

 • - Dovada obținerii autorizării privind securitatea la incendiu, conform prevederilor din Anexa nr. 1, capitolul II, litera a și b din H.G. nr. 571/2016 sau Declarația pe propria răspundere privind stadiul obținerii acesteia;

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

 • 4) Documentația necesară pentru vizarea „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive", se depune la Sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27, Sector 2, București, într-un singur exemplar și va fi repartizată Compartimentului Autorizare Agenți Economici din cadrul Direcției Control, Serviciul Control Comercial și Autorizare.

 • 5) După primirea dosarului înregistrat, personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici va întocmi Referatul prin care se propune vizarea „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive", după care acesta va fi înaintat spre avizare Șefului Serviciului Control Comercial și Autorizare și Directorului Direcției Control.

 • 6) Personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici completează formularul de vizare a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive" și îl înaintează spre aprobare Directorului General al Poliției Locale Sector 2 însoțit de Referatul prin care se propune vizarea autorizației împreună cu documentația aferentă.

 • 7) Documentația de autorizare privind desfășurarea activităților se arhivează și se păstrează în cadrul Serviciului Control Comercial și Autorizare - Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

 • 8) Rezolvarea solicitării se va face în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

 • 9)  Respingerea cererii va fi motivată și comunicată solicitantului de către reprezentanții Compartimentului Autorizare Agenți Economici.

 • V. Retragerea/suspendarea Autorizației privind desfășurarea activităților din grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive".

Art.10

 • 1)  Retragerea Autorizației privind desfășurarea activităților" se realizează la propunerea organului constatator, respectiv al Poliției Locale Sector 2, în următoarele situații:

a) lipsa dovezii deținerii legale a spațiului în care își desfășoară activitatea.

 • 2)  Retragerea Autorizației privind desfășurarea activităților" se face prin decizie emisă de

Directorul General al Poliției Locale Sectorului 2, la propunerea Compartimentului Autorizare Agenți Economici, ca urmare a înștiințării făcute de către organele constatatoare din cadrul serviciilor de specialitate ale Poliției Locale Sector 2.

 • 3) Un exemplar al deciziei se transmite agentului economic, prin poștă, de către Compartimentul Autorizare Agenți Economici odată cu solicitarea scrisă către acesta de predare a exemplarului orignal al autorizației.

 • 4) După comunicarea deciziei agentului economic, agentul constatator din cadrul Poliției Locale Sector 2 va lua măsuri, conform O.G. nr. 99/2000 *republicată*, de suspendare a activității.

Art.ll

 • 1)  Suspendarea „Autorizației privind desfășurarea activităților" se realizează la propunerea organului constatator, respectiv al Poliției Locale Sector 2 în următoarele situații:

a) încălcarea repetată a Legii nr. 61/1991 * republicată*, constatată prin proces verbal de către Poliția Locală Sector 2.

Suspendarea intervine pe o perioadă de la 30 de zile la 3 luni de la data săvârșirii contravenției, fiind considerată perioadă de monitorizare.

 • 2)  Suspendarea Autorizației privind desfășurarea activităților" se face prin decizie emisă de Directorul General al Poliției Locale Sectorului 2, la propunerea Compartimentului Autorizare Agenți Economici ca urmare a înștiințării făcute de către organele constatatoare din cadrul serviciilor de specialitate ale Poliției Locale Sector 2.

 • 3) Un exemplar al deciziei se transmite agentului economic, prin poștă, de către Compartimentul Autorizare Agenți Economici odată cu solicitarea scrisă către acesta de predare a exemplarului original al autorizației privind desfășurarea activității.

 • 4) După comunicarea deciziei agentului economic, agentul constatator din cadrul Poliției Locale Sector 2, va lua măsuri conform O.G. nr. 99/2000 *republicată*, de suspendare a activității.

VI. Dispoziții finale

Art.12 Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta hotărâre se sancționează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art.13 Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor agenților economici ce desfășoară activități în clasa CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive. Compartimentul de specialitate din cadrul Poliției Locale Sector 2 va coopera cu instituțiile/autoritățile cu atribuții în domeniu, privind funcționarea acestor agenți economici.

Art.14 Polițiștii locali din cadrul Direcției Control vor efectua anual verificări la agenții economici ce au obținut/vizat Autorizația privind desfășurarea activităților, conform Planului anual de acțiune aprobat.


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Anul.......................................

Chitanța nr.............................

Suma.....................................

PRIMAR


Anul....................

Chitanța nr.............................

Suma.....................................

PRIMAR


Anul.......................................

Chitanța nr.............................

Suma.....................................

PRIMAR


Anul.......................................

Chitanța nr.............................

Suma.....................................

PRIMAR


Anul

Chitanța nr.............................

Suma.....................................

PRIMAR

Anul

Chitanța nr.............................

Suma.....................................

PRIMAR

Anul

Chitanța nr.............................

Suma.....................................

PRIMAR

Anul

Chitanța nr.............................

Suma.....................................


PRIMAR


Anul

Chitanța nr.............................

Suma.....................................

PRIMAR

Anul

Chitanța nr.............................

Suma.....................................

PRIMAR

Anul

Chitanța nr.............................

Suma.....................................

PRIMAR

Anul

Chitanța nr.............................

Suma.....................................

PRIMARVIZAT spre neschimbare, secretar,

pentru emiterea “AUTORIZAȚIEI PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.

DOMNULE PRIMAR,

S.C./I.I./P.F.A...........................................................................................................................................

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr............................................................... având  sediul în

localitatea..........................str...................................................................................... nr......., bl.............,

sc...,ap.................tel..................................................................................................... reprezentată

prin...............................în calitate de........................., posesor al CI/BI/pașaport nr........................................

serie.............................eliberat de....................................................................................................................

Vă rog să aprobați emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.................., pentru sediul social/punctul de lucru situat

în......................................................................................................................

Anexez prezentei următoarele documente:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., LI.) - după caz;

 • - Declarația pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică - conform H.G.R. nr. 843/1999 (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) - Anexa nr. 5;

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și schița anexă;

 • - Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”

 • - Dovada înregistrări cererii pentru funcționare de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

 • - Dovada depunerii cererii pentru avizarea și autorizarea privind securitatea la incendiu, conform prevederilor din Anexa nr. 1, capitolul II, litera a și b din H.G. nr. 571/2016;

 • - Dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2;

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

Nota:

Vă facem cunoscut faptul că în decursul anului, polițiștii locali din cadrul Direcției Control vor efectua verificări la sediul social/punctul de lucru pentru care ați solicitat emiterea Autorizației.

Documentația va fi depusă la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27, într-un singur exemplar și se va întocmi opis.

Data:
Semnătura:


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

pentru emiterea “AUTORIZAȚIEI PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR prevăzute în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative si distractive”

S.C./I.I./P.F.A............................................................................................................................................................

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr...........................................................având sediul în

localitatea....................................str......................................................................., nr....., bl......., sc.......        ,

ap........., telefon........................., reprezentată prin.................................................în calitate de...............

posesor al CI/BI/pașaport nr..........................., serie........................ eliberat de......................................

Vă rog să aprobați emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr..........................................................pentru          sediul

social/punctul de lucru situat în.................................................................................

Anexez prezentei următoarele documente:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) - după caz

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și schița anexă;

 • - Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”;

 • - Dovada înregistrări cererii pentru funcționare de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

 • - Dovada depunerii cererii pentru avizarea și autorizarea privind securitatea la incendiu, conform prevederilor din Anexa nr. 1, capitolul II, litera a și b din H.G. nr. 571/2016;

 • - Dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2;

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

Notă:

Vă facem cunoscut faptul că în decursul anului, polițiștii locali din cadrul Direcției Control vor efectua verificări la sediul social/punctul de lucru pentru care ați solicitat emiterea Autorizației.

Documentația va fi depusă la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27, într-un singur exemplar și se va întocmi opis.

Data:

............VIZAT ’ I

spre neschimbar SECRETAR.

DECLARAȚIE

Subsemnatul.................................................., cu domiciliul în...................................................................

str...................................................... nr.............., bl......., sc......... ap.........., județul/sectorul.....................

în calitate de 1)...................................la Societatea Comercială.......................................................................

înregistrată la registrul comerțului sub nr. de înmatriculare................................., cu sediul social în...............

județul/sectorul................................................................................................ str...........................................

nr......................, bl................... sc....................., ap...........................

declar pe propria răspundere că unitatea de alimentație publică situată în..........................................................

(sediul unității)

este de tipul......................................................având următoarele caracteristici funcționale:

1. Total suprafață (mp)......................................................, din care :

 • •  deservire..............................................

 • •  de pregătire/predare..............................

 • •  de depozitare........................................

 • •   anexe - utilități......................................

(birouri, grupuri sanitare, vestiare etc)

Data:


2. Numărul locurilor pentru consumatori:

Total,

din care:

Saloane

Terasă

Gradină de vară

Semnătura agentului economic și ștampila societății comerciale


1) Patron, director, administrator

CERERE

privind vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

DOMNULE PRIMAR,

S.C/I.I/P.F.A.............................................................................................................................

.......................................înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr........................................... având sediul în localitatea................................, str...................................................nr

bl..................................., sc..........ap.................tel

reprezentată prin................................................, în calitate de

CI/BI/pașaport nr........................., serie...........................eliberat de .......................

Vă rog să aprobați vizarea Autorizație privind desfășurarea activităților nr..............

emisă în conformitate cu H.C.L.S2 nr............../...............pentru sediul social/punctul de lucru

situat în...........................................................................................................................................

pentru anul.............................................

Anexez prezentei următoarele documente:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) - după caz

 • - Declarația pe propria răspundere privind tipul unității de alimentație publică - conform HG nr. 843/1999 (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) - anexa nr. 5;

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și schița anexă;

 • - Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

 • - Dovada obținerii autorizării privind securitatea la incendiu, conform prevederilor din Anexa nr. 1, capitolul II, litera a și b din H.G. nr. 571/2016 sau Declarația pe propria răspundere privind stadiul obținerii acesteia;

 • - Autorizația privind desfășurarea activităților - în original.

Notă:

Vă facem cunoscut faptul că în decursul anului, polițiștii locali din cadrul Direcției Control vor efectua verificări la sediul social/punctul de lucru pentru care ați solicitat vizarea Autorizației.

Documentația va fi depusă la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27, într-un singur exemplar și se va întocmi opis.

Data:
CERERE

pentru vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive

DOMNULE PRIMAR,

S.C/I.I/P.F.A...................................................................................................................

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr.............................................................................

având sediul în localitatea......................................................... str........................................

................................, nr.............................. bl................, sc................., ap................., tel. ...................................... , reprezentată prin.......................................................................în calitate de .............................. posesor al CI/BI/pașaport nr......................................... serie

...................eliberat de.......................................

Vă rog să aprobați vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților nr................. emisă

în conformitate cu H.C.L.S2 nr.............../ ..............................., pentru sediul social/punctul de lucru

situat în...........................................................................................................................................

pentru anul.......................................................

Anexez prezentei următoarele documente:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) -după caz

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și schița anexă;

 • - Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

 • - Dovada obținerii autorizării privind securitatea la incendiu, conform prevederilor din Anexa nr. 1, capitolul II, litera a și b din H.G. nr. 571/2016 sau Declarația pe propria răspundere privind stadiul obținerii acesteia;

 • - Autorizația privind desfășurarea activităților - în original.

Notă:

Vă facem cunoscut faptul că în decursul anului, polițiștii locali din cadrul Direcției Control vor efectua verificări la sediul social/punctul de lucru pentru care ați solicitat vizarea Autorizației.

Documentația va fi depusă la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27, într-un singur exemplar și se va întocmi opis.

Data:
VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,