Hotărârea nr. 61/2019

Hotărârea nr. 061 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2015 pentru stabilirea domeniilor şi locurilor de muncăîn care se pot presta activităţi în folosul comunităţii la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

www.ps2.roStrada Chlristigillor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2015 pentru stabilirea domeniilor și locurilor de muncă în care se pot presta activități în folosul comunității la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2015 pentru stabilirea domeniilor și locurilor de muncă în care se pot presta activități în folosul comunității la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București’,

Analizând:

 • - Expunerea de motive nr. 39349/20.03.2019 prezentată de domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare nr. 39338/20.03.2019 transmisă de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 39824/21.03.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare;


 • - Ordonanța Guvernului nr. 55/16.08.2002 privind regimul juridic al sancțiunii •restării unei activități în folosul comunității, aprobată prin Legea nr. 641/2002, cu codificările și completările ulterioare;

'   - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea

Jrganigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 345/2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2015 pentru stabilirea domeniilor și locurilor de muncă în care se pot presta activități în folosul comunității la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2015 pentru stabilirea domeniilor fi locurilor de muncă în care se pot presta activități în folosul comunității la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, se modifică și se completează conform anexei ce conține un număr de 2 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L Sector 2 nr. 73/2015 pentru stabilirea domeniilor și locurilor de muncă în care se pot presta activități în folosul comunității la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, rămân aplicabile.

Art. III. Primarul Sectorului 2 și Directorul Administrației Domeniului Public Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L Sector 2 nr. 61/29.03.2019

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

(Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, București)

domenii și locuri stabilite pentru prestarea activității în folosul comunității -

Activitățile în care persoanele condamnate/contravenienții din Sectorul 2 al Municipiului București pot presta muncă în folosul comunității, la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 2, se referă la:

întreținerea spațiilor verzi de pe raza Sectorului 2;

efectuarea salubrizării în parcuri și pe zone verzi de pe raza Sectorului 2; amenajarea zonelor verzi din zonele nou construite și reamenajarea celor existente din ansamblurile de locuințe.

Locațiile în care se vor desfășura acțiunile sau acțiunile de interes local sunt:

- toată sfera de competență teritorială a Sectorului 2, pe raza locațiilor aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2.

în funcție de sezon, principalele activități care pot fi prestate de către beneficiarii de ajutor social, sunt următoarele:

 • a) . în sezonul rece (15 noiembrie -15 martie)

 • - curățat zăpada și gheața de pe alei;

 • - îndepărtat zăpada de pe garduri vii și conifere;

 • - îndepărtat zăpada de pe bănci;

 • - transportat zăpada și gheața la mijloacele de transport;

 • - degajat terenul în parcuri, scuaruri și ansambluri de locuințe de deșeuri menajere și nemenajere (frunze, crengi, hârtii, ambalaje, sticle de plastic, etc.);

 • - colectat selectiv deșeuri;

 • - măturat alei în parcuri;

 • - golit coșuri de gunoi;

 • - transportat resturi vegetale și menajere în afara zonei de lucru.

 • b) . în sezonul cald (15 martie - 15 noiembrie)

 • - măturat alei;

 • - colectat selectiv deșeuri din parcuri și zone verzi;

  VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


 • - transportat deșeuri în afara zonei de lucru cu ajutorul coșurilor;

 • - încărcat deșeuri în tractor;

 • - golit coșuri de gunoi;

 • - greblat peluze;

 • - degajat terenuri de resturi vegetale și deșeuri;

 • - cioplit alei manual cu sapa;

 • - scos drajonii (lăstarii) arborilor;

 • - săpat gropi pentru garduri vii în cadrul reperelor fixate;

 • - nivelat bulgări cu sapa și grebla.

  VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,