Hotărârea nr. 54/2019

Hotărârea nr. 054 - privind stabilirea costului  mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţăşi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi  la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2019www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști pe anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști pe anul 2019;

Analizând:

 • - Raportul de Specialitate nr. 40078/21.03.2019 și Nota de Fundamentare nr. 40077/21.03.2019 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 40462/22.03.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 39421/21.03.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari precum și avizul Comisiei pentru


Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 ui București;

oziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter tempdrar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, modificată prin H.G.R. nr. 417/2018;

 • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a unități de educație timpurie antepreșcolară;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2015;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018-2019;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă costul mediu anual pentru anul 2019 pentru un copil care beneficiază de protecție în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce


curitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști din Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, conform inde o pagină și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, Costul mediu anual, aprobat în condițiile art. 1 se va comunica consiliilor județene, locale și municipale care au copii protejați în sistemul de protecție al Sectorului 2.

Art.3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va întocmi documentația necesară și va asigura urmărirea încasării contribuției comunităților locale, la finanțarea activităților de îngrijire și protecție a copilului în condițiile art. 3 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile până la data aprobării unei alte hotărâri a Consiliului Local al Sectorului 2, dată la care acestea încetează de drept.

Art.5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Hotărârea nr. 54

București, 29.03.2019


Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

COSTUL MEDIU ANUAL/COPIL PENTRU ANUL 2019

4-ueAc. 4c_ +-<CL SeoTfe* UI. S4/3C/5

Forma de protecție

Număr total copii an 2018

din care :

Cheltuieli de personal la 31.12.2018

Cheltuieli materiale la 31.12.2018

Asistență sociala la 31.12.2018

Execuție

la 31.12.2018

din care :

Cost mediu copil/lună

2018

Cost mediu copil/an 2018

Nr. copii din alte județe /sectoare

Nr.copii sector 2

Cheltuieli alte județe /sectoare

Cheltuieli sector 2

Creșa Sinaia

191

0

191

1,161,591

395,496

7,436

1,564,523

0

1,564,523

683

8,191

Creșa Ciobănașului

331

0

331

2,049,515

531,169

11,651

2,592,335

0

2,592,335

653

7,832

Cost mediu creșe

522

0

522

3,211,106

926,665

19,087

4,156,858

0

4,156,858

664

7,963

CSCH

47

26

21

2,241,323

503,997

95,719

2,841,039

1,571,639

1,269,400

5,037

60,448

Apartamente+ Casa din Vis

98

47

51

4,329,100

1,207,315

300,814

5,837,229

2,799,487

3,037,742

4,964

59,564

Centrul Pilot de Protecție pentru Copilul Victimă a Traficului de Ființe Umane "Gavroche"

30

16

14

563,401

330,436

90,437

984,274

524,946

459,328

2,734

32,809

Cost mediu rezidențial

175

89

86

7,133,824

2,041,748

486,970

9,662,542

4,914,093

4,748,449

4,601

55,215

Adăpost pentru Copiii Străzii "Dănilă Prepeleac"

23

7

16

567,572

258,010

6,827

832,409

253,342

579,067

3,016

36,192

Centrul de Primire în Regim de Urgență "Cireșarii"

44

26

18

1,324,322

645,553

49,201

2,019,076

1,193,090

825,986

3,824

45,888

Centrul de Consiliere "Caroteni"

566

0

566

225,912

5,387

0

231,299

0

231,299

34

409

Cost mediu centre de primire

633

33

600

2,117,806

908,950

56,028

3,082,784

160,714

2,922,070

406

4,870

Centrul de zi "Pinochio"

48

0

48

777,979

286,426

4,033

1,068,438

0

1,068,438

1,855

22,259

Centrul de zi de recuperare și resurse pentru copii cu dizabilități și familiile lor

22

0

22

320,856

5,679

3,746

330,281

0

330,281

1,251

15,013

Cost mediu centre de zi

70

0

70

1,098,835

292,105

7,779

1,398,719

0

1398,719

1,665

19,982

Centre de îngrijire și Găzduire - rezidențial

97

94

3

4,108,500

856,435

35,682

5,000,617

4,845,959

154,658

4,296

51,553

Cost mediu centru de îngrijire si găzduire rezidențial

97

94

3

4,108,500

856,435

35,682

5,000,617

4,845,959

154,658

4,296

51,553

Centrul de îngrijire și Găzduire "zi

186

134

52

215,672

340,986

15,293

571,951

412,051

159,900

256

3,075

Cost mediu centru de îngrijire si găzduire zi

186

134

52

215,672

340,986

15,293

571,951

412,051

159,900

256

3,075

Centrul de Servicii de Asistenta si Sprijin pt. Prevenirea Situațiilor

ce Pun in Pericol Securitatea si Dezvoltarea Copilului ” Casa din fpi"

78

0

78

2,650,567

1,012,093

54,572

3,717,232

0

3,717,232

3,971

47,657

Cost mediu la asistenți maternali

80

37

43

2,147,618

41,065

599

2,189,282

1,012,543

1,176,739

2,281

27366

Total general

1,841

387

1,454

22,683,928

6,420,047

676,010

29,779,985

6,260,105

23,519,880

1348

16,176

VIZAT spre neschimbare, secretar.