Hotărârea nr. 53/2019

Hotărârea nr. 053 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.309/2018 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente anului şcolar 2018-2019 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureştiwww.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 309/2018pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2018-2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2

al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.309/2018 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2018-2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr.38511/19.03.2019 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 40124/21.03.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin.(7), coroborat cu art. 82 și art. 105 alin. (2) lit.d ).

- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; * *y^Qrdinul) Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5.576/2011,  i^l^jba Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul e stat cu modificările și completările ulterioare aduse prin Ordinul Ministerului ^Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3470/2012;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j). și alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică și se completează articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 309/2018, după cum urmează:

„ Art. 1 Se aprobă un număr de 20.000 burse ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al municipiului București, aferente Semestrului II al anului școlar 2018 - 2019. Bursele se vor acorda în limita fondurilor disponibile. ”

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 309/2018 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2018 - 2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, rămân aplicabile.

Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului, Direcția Economică, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

Art. iy Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PltE^EDIN


A RAI)

Hotărârea nr. 53

București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sec           Municipiului București

în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..