Hotărârea nr. 51/2019

Hotărârea nr. 051 - privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului BucureștiWWW.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al

Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al

Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 27716/28.02.2019 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 București nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Nita Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

  • - Amendamentul formulat de către domnul consilier local Alexandru Adrian, astfel cum a fo^e'onsemnat în procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din 29.03.aB/

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 343/2010 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 efectuat la 31.10.2018;

  • - Procesul Verbal de inventariere a bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local Sector 2 nr. 30058/05.03.2019;

  • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 2760/19.12.2018 de stabilire a Comisiei speciale de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București precum si a Comisiei tehnice de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, aflate in administrarea Consiliului Local Sector 2;

  • - Adresele nr. 2255/19.10.2018 si nr. 207/14.01.2019 transmise de Primăria

Municipiului București - Direcția Patrimoniu, înregistrate la Serviciul Registratura, Relații cu Publicul sub nr. 117296/24.10.2018 si 5048/15.01.2019.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Se aprobă inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului

Mărești, aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, in conformitate cu anexele nr. 1 - 3 ce cuprind un număr de 243 file si care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se transmite Consiliului General al Municipiului București spre a fi însușită.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre structurilor si persoanelor cu sarcini in executare.

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publica in Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunica instituțiilor interesate si pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.