Hotărârea nr. 5/2019

Hotărâre nr. 005 - privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2019 – 2020


ROMÂNIAMunicipiul București

Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro -


Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 5677/16.01.2019 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 6984/21.01.2019 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Conform nr. 41702/10.01.2019 emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, înregistrat la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 323/11.01.2019, prin care s-a avizat rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2019 — 2020;

 • - Avizul Conform nr. 44100/10.01.2019 emis de către Ministerul Educației Naționale, înregistrat la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 308/11.01.2019, privind organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal și special postliceal pentru anul școlar 2019 - 2020;

 • - Adresa Școlii Primare Montessori MSB-MKB înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 14623/14.11.2018;

 • - Adresa S.C Happy Learning Point S.R.L înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 16681/17.12.2018;

- Adresa nr. 1595382/1509/27.02.2018 emisă de către Primăria Municipiului București\- Direcția Patrimoniu - Serviciul Cadastru înregistrată la Direcția Generală — “ Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 2402/12.03.2018;


: jiSjjzul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de lația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2

al


BucureȘti;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere Secretar al Sectorului 2 București.cu

de


Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

 • - Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului României nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului București;

 • - Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4561/2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „ Angel' s Academy” din Municipiul București;

 • - Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4906/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „ Kids First” din Municipiul București

 • - Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019 - 2020;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 412/2018 privind excluderea din lista anexă la H.C.G.M.B nr. 271/2002 modificată și completată prin H.C.G.M.B nr. 109/2003, cu modificările și completările ulterioare, a unei părți din imobilul situat în str. Fierari nr. 5, sector 2

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 354/2018 privind administrarea de către Consiliul Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilului situat în Str. Fierari nr. 5, Sector 2, cu destinația de spațiu pentru activități specifice desfășurării actului educațional - semiinternat de către Școala Gimanzială nr. 24.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j). din Legea nr. 215/20()i) privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și compl&tfyfile ulterioare.

urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București propuse să funcționeze în anul școlar 2019 - 2020, conform anexei nr. 1.

 • (2) Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București propuse să funcționeze în anul școlar 2019 - 2020, conform anexei nr. 2.

 • (3) Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat cu program sportiv suplimentar și pentru activități extrașcolare de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București propuse să funcționeze în anul școlar 2019 - 2020, conform anexei nr. 3.

(4 ) Anexele nr.1-3 conțin un număr de 8 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Relații Comunitare, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor an. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr. 5/30.01.2019REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul 2 al Municipiului București în anul școlar 2019 - 2020


NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

1

GRĂDINIȚA NR. 7

S'IR. MAICA DOMNULUI, NR. 61 - 63

2

PRE

2

GRĂDINIȚA ”LICURICI”

BD. DACIA, NR 134

PRE

S'IR. SĂGEȚII, NR 11

3

GRĂDINIȚA "ALBINUTA"

STR. DINU LIPATTI, NR 1

2

PRE

STR SERGHEIVASILIEVICI RAHMANINOV, NR 25

4

GRĂDINIȚA "LUMINIȚA"

ȘOS. IANCULUI, NR 4A

2

PRE

5

GRĂDINIȚA NR.23

STR SOLD. RĂDUȚĂ GHEORGFIE, NR 1

2

PRE

6

GRĂDINIȚA NR. 133

STR. AUREL VLAICU, NR 30 - 32

PRE

STR DRAGO Ș VODĂ, NR 25

7

GRĂDINIȚA NR. 135

STR MAȘINA DE PÂINE, NR 61

2

PRE

8

GRĂDINIȚA NR. 137

S'IR. PLUMBUITA, NR 5

2

PRE

9

GRĂDINIȚA NR. 138

STR. TUNARI, NR. 52 - 54

2

PRE

10

GRĂDINIȚA "CASTEL"

BD. PIERRE DE COUBERTIN, NR. 1

2

PRE

11

GRĂDINIȚA NR. 189

ȘOS. VERGULUI, NR. 12

2

PRE

12

GRĂDINIȚA "CLOPOȚEL"

STR. ELEV CONSTANTIN DRIDU GEORGESCU, NR. 2

2

PRE

13

GRĂDINIȚA NR. 233

STR. ARH. PETRE ANTONESCU, NR 20

2

PRE

14

GRĂDINIȚA NR.234

INTRAREA PONTONULUI, NR 1 - 5

2

PRE

15

GRĂDINIȚA NR. 236

____________2—__

ALEEA ILIA, NR 1

2

PRE

16

GRĂDINIȚA NR. 256

STR. MR. ATANASIE IONESCU, NR. 25

2

PRE

17

GRĂDINIȚA "ALICE"

STR ALEXANDRU DONICI, NR. 23

2

PRE

STR ARMENEASCĂ, NR 27

18

GRĂDINIȚA NR. 276

STR CORABIA, NR 57

2

PRE

19

GRĂDINIȚA "STELUTA"

-------------------------3_____________________________3____________________________________________________________________________________

ȘOS. VERGULUI, NR 14

2

PRE

20

GRĂDINIȚA NR. 280

STR. DELFINULUI, NR. 2 - 4

2

PRE

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

STR HERȚA, NR. 14A

2

PRI, GIM

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARIA ROSETTI"

STR GIUSEPPE GARIBALDI, NR. 3

2

PIU, GIM

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TUDOR ARGHEZI"

STR POET TUDOR ARGHEZI, NR 46 - 50

2

PRI, GIM

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF. SILVESTRU"

S'IR OLTARULUI, NR 11

2

PRE, PRI, GIM

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24

STR TUNARI, NR. 52 - 54

2

PIU, GIM

STR. FIERARI, NR 5

SEMIINTERNAT
NR. CRT.

DENUMIREA UNITÂTII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25

STR SILVIA, NR 54

2

PRI, GIM

STR SINAIA, NR. 2, BL. 81, SCARA B, ETAJ PARTER

PRE

STR. CALLIMACHI, NR 8

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27

STR. MAȘINA DE PÂINE, NR. 65

2

PRI, GIM

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28

ALEEA CIRCULUI, NR. 1

2

PRI, GLM

STR. DOGARILOR, NR. 34

PRE

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORIE GHICA VOIEVOD"

STR. LĂPTARI TEI, NR. 23

2

PRI, GIM

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 31

BD. LACUL TEI, NR 116

2

PRI, GIM

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 32

STR. SPORTULUI, NR 21

2

PRE, PRI, GIM

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39

ȘOS. COLENTINA, NR 91

2

PRI, GIM, GIM-SP

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40

STR PERIȘ, NR 27

2

PRI, GIM

STR. PERIȘ, NR. 12

PRE

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41

STR NICOLAE APOSTOL, NR 2

2

PRE, PRI, GIM

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 46

STR. STL. STĂNESCU GHEORGHE, NR 2 - 18

2

PRI, GLM

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 49

STR VATRA LUMINOASĂ, NR 99

2

PRI, GIM

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAICA DOMNULUI"

STR PROF. ION MAIORESCU, NR 32

2

PRE, PRI, GIM

INTRAREA COBILIȚEI, NR 8

PRE, GIM

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 51

STR HERTA, NR 1

2

PRI, GLM

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IANCULUI"

BD. PACHE PROTOPOPESCU, NR 50

2

PRI, GIM

BD. FERDINAND I, NR 23

PRE

STR POPA NAN, NR. 47B

PRI

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56

BD. PACHE PROTOPOPESCU, NR 109A

2

PRI, GIM

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE GHELMEZ"

STR PESCĂRUȘULUI, NR 124

2

PRI, GIM

BD. BASARABIA, NR 50

PRE

BD. BASARABIA, NR 160

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 62

STR. POTÂRNICHII, NR 3

2

PRI, GIM; GIM-SPEI

STR ȘTIUCII, NR. 54

PRE

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FERDINAND I"

BD. GĂRII OBOR, NR. 16

2

PRI, GLM

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 66

STR. LOGOFĂTUL DAN, NR. 1

2

PRI, GIM

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 71

CALEA MOȘILOR NR. 148

2

PRI, GLM

BD. FERDINAND I, NR 128

PRE

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 77

ȘOS. PANTELIMON, NR. 289

2

PRI, GLM

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 85

INTR LT. DR CONSTANTIN ZLĂTESCU, NR. 7A

2

PRI, GIM

STR. TRAIAN, NR. 160


VIZAT ,

spre neschimbate, SECRETAR, ,


NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

48

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 145

STR HELIADE ÎNTRE VII, NR. 36

2

PRE, PRI, GIM

STR HELIADE ÎNTRE VII, NR. 26

PRE

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 307

STR. LUNCȘOARA, NR. 17

2

PRI, GIM

50

ȘCOALA CENTRALĂ

STR. ICOANEI, NR. 3 - 5

2

PRI, GIM, LIC TEO

51

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL"

BD. PACHE PROTOPOPESCU, NR. 62

2

LIC TEO

52

COLEGIUL NAȚIONAL "CANTEMIR VODĂ"

STR. VIITORULUI, NR. 60

2

GIM, LIC TEO

53

COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET"

STR. ITALIANĂ, NR. 17

2

GIM, LIC TEO

54

COLEGIUL NAȚIONAL "IULIA HAȘDEU"

BD. FERDINAND I, NR. 91

2

LIC TEO

55

COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITĂ"

ȘOS. MIHAI BRAVU, NR 169

2

PRI, PRI-SP, GIM, GIM-SP, LIC TEO, LIC VOC

56

COLEGIUL NAȚIONAL "VICTOR BABEȘ"

ȘOS. FUNDENI, NR 252 - 254

2

GIM, LIC TEO

57

COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV "GEORGE COȘBUC"

STR. OLARI, NR. 29-31

2

GIM, LIC TEO

58

LICEUL TEORETIC "C. A. ROSETTI"

STR. GIUSEPPE GARIBALDI, NR 11

2

LIC TEO

59

LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU"

STR. POPA LAZĂR NR 8/X

2

LIC TEO

60

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

ȘOS. PANTELIMON, NR. 355

2

PRI, GIM, LIC TEO

61

LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN"

BD. PROF. DIMITRIE POMPEIU, NR 3, CORP B

2

PRI, GIM, LIC TEO

62

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE"

BD. FERDINAND I, NR. 89

2

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

63

LICEUL TEORETIC “WALDORF”

STR SOLD. SAVU MARIN, NR. 29

2

PRI, GLM, LIC TEO

STR. POPA NAN, NR. 47

PRE

64

LICEUL TEORETIC "TRAIAN"

STR FIZICIAN LUIGIGALVANI, NR. 20

2

LIC TEO, LIC VOC

65

COLEGIUL ECONOMIC "A. D. XENOPOL"

STR. TRAIAN, NR 165

2

LIC TEH, POS

66

COLEGIUL ECONOMIC "HERMES"

CALEA MOȘILOR NR 152

2

LIC TEH, POS

67

COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU"

BD. PROF. DIMITRIE POMPEIU, NR 3

2

PROF, LIC TEH, LIC VOC, POS

68

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

BD. BASARABIA, NR 47

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO,

POS

69

LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTUL PANTELIMON"

STR HAMBARULUI, NR. 12A

2

GIM-SP, LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC

70

LICEUL TEHNOLOGIC "NIKOLA TESLA"

ȘOS. PANTELIMON, NR 25

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO,

POS

71

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI"

BD. PROF. DIMITRIE POMPEIU, NR 1

2

PROF, LIC TEH, POS

72

LICEUL TEHNOLOGIC "ION I. C. BRĂTIANU"

STR POPA LAZĂR NR 8A

2

PROF, LIC TEHV :\X.A I : pro ncschimbare, secretar,NR CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

7,3

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "FUNDENI"

ȘOS. FUNDENI, NR. 252 - 254

2

POS

7|4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 1

STR POPA RUSU, NR. 13

2

PRI, GIM / SPE

75

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2

STR. POPA PETRE, NR. 31

2

PRI, GIM / SPE

STR. CORABIA, NR. 57 - 59

T

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE

STR. AUSTRULUI, NR 33

2

PRE, PRI, GIM / SPE

77

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "REGINA ELISABETA"

STR VATRA LUMINOASĂ, NR. 108

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS / SPE

78

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3

STR. AUSTRULUI, NR 37

2

PRI, GIM, LIC TEH, LIC TEO, PROF / SPE

79

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 2

ȘOS. PANTELIMON, NR. 299

2

PROF / SPE

sb

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 3

STR IANCU MARCEL, NR. 7

2

PROF / SPE

81

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 2

BD. FERDINAND I, NR 128

2

GIM/AR

82

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 4

STR MAICA DOMNULUI, NR. 61 - 63

2

GIM/AR

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat fără personalitate juridică - structuri arondate - din Municipiul București în anul școlar 2019 - 2020

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ - STRUCTURĂ ARONDATĂ

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

1

CENTRUL PILOT DE PEDAGOGIE CURATIVĂ ȘI TERAPIE SOCIALĂ "CORABIA" structură arondată la ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2

STR. CORABIA, NR 57 - 59

2

PRI, GIM / SPE

2

CENTRUL DE EDUCAȚIE SPECIALĂ structură arondată la

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3

STR.

2

PRI, GIM, LIC TEH, LIC TEO, PROF / SPE

PREȘEbfflTE^LȘEBfNȚĂ^^

S|Anexa nr . 2 la H.C.L Sector 2 nr. 5/30.01.2019


REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular din SECTORul 2 al Municipiului București în anul școlar 2019 - 2020

VIZAT spre neschimbate, SECRETAR,


NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESĂ

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

Grădinița "Cartea cu Povești"

STR AUREL VLAICU, NR. 127A

2

PRE

2

Grădinița"Magică"

STR ȘTEFAN MIHĂILEANU, NR. 33

2

PRE

31

Grădinița cu Program Prelungit "Angel's Academy"

STR. MĂGURA VULTURULUI, NR. 38

2

PRE

4

Grădinița "Kids Club - Tei"

STR. ZAMBILELOR, NR. 88 - 92

2

PRE

Grădinița "Mica Academie de Arte"

INTRAREA ION VOICU, NR. 4

2

PRE

6

Grădinița "PinkLemon"

STR. COMĂNIȚA, NR. 7

2

PRE

1

Grădinița "Simsala Grimm"

STR. ORZARI, NR 74B, SECTOR 2

2

PRE

8

Grădinița "Șotron"

STR. GHERGHIȚEI, NR. 7, SECTOR 2

2

PRE

9

Grădinița cu Program Prelungit „International Kindergarten &Nursery”

STR. CLAUDIU, NR. 26, SECTOR 2

2

PRE

10

Grădinița "Don Castor"

STR. GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI, NR. 17, SECTOR 2

2

PRE

11

Grădinița "Căsuța cu Pitici Mari și Mici"

STR. TEOFIL, NR. 27, SECTOR 2

2

PRE

12

Grădinița "Castelul Copiilor"

STR. SFÂNTA TREIME, NR. 28, SECTOR 2

2

PRE

4

Grădinița "Vise"

STR ING. VASILE CRISTESCU, NR 26, SECTOR 2

2

PRE

14

Grădinița "Coccinelle"1

STR ION BERINDEI, NR 33, SECTOR 2

2

PRE

15

Grădinița "Suflet de Copil"

ȘOS. FUNDENI, NR 254, SECTOR 2

2

PRE

lf

Grădinița cu Program Prelungit "Kids First"

STR SICĂ ALEXANDRESCU NR 20, SECTOR 2

2

PRE

4

Grădinița „La Turn”

ȘOS. MORARILOR NR 1, CLĂDIREA CI 2, SECTOR 2

2

PRE

18

Grădinița „Olga Gudynn International School”

STR BĂNEASA ANCUȚA, NR 8, SECTOR 2

2

PRE

19

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Zuppy”

STR OTEȘANI, NR. 69, SECTOR 2

2

PRE

20

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Springfield”

STR. SFÂNTA ANA, NR 9, SECTOR 2

2

PRE

NR CRI

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESĂ

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

21

Grădinița cu Program Prelungit „Rio”

STR. FIZICIAN LUIGI GALVANI, NR 13, SECTOR 2

2

PRE

22

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Veverița Jucăușă”

STR LITOVOI VOIEVOD, NR 38, SECTOR 2

2

PRE

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „First Steps”

STR SLT. POMPILIU MANOLIU, NR 7, SECTOR 2

2

PRE

24

Grădinița „Primii Pași”

STR VLADISLAV VOIEVOD, NR. 13, SECTOR 2

2

PRE

1

25

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Castelino Baby”

STR. PROFESOR ION URSU, NR 21, SECTOR 2

2

PRE

26

Grădinița cu Program Prelungit „Tom Sawyer”

STR BRAȚULUI, NR 14, SECTOR 2

2

PRE

27 1!

Grădinița „Alfred Fronius”

STR TUNARI, NR. 39, SECTOR 2

2

PRE

28

Școala Primară "Montessori MSB - MKB"2

STR. AGRICULTORI, NR. 79, SECTOR 2

2

PRE/PRI

STR. MAIOR ION CORAVU NR 53, SECTOR 2

29

Școala Gimnazială "Zeppelin Schule"

STR. ICOANEI, NR 17A, SECTOR 2

2

PRE/PRI/GIM

30

Școala Primară "Montcrra"

STR. ARH. GHEORGHE MANDREA, NR 6, SECTOR 2

2

PRE/PRI

STR. RĂSPÂNTIILOR, NR 7, SECTOR 2

STR. RĂSPÂNTIILOR, NR. 15, SECTOR 2

31

Școala Primară “Luca”

STR. SÂNMEDRU, NR 25, SECTOR 2

2

PRE/PRI

32

Liceul Teoretic "New Generation School"

STR. AGRICULTORILOR, NR 87, SECTOR 2

2

PRI/GIM/LIC.TEO

33

Liceul Teoretic "Victoria"

ȘOS. PANTELIMON, NR 355, SECTOR 2

2

LIC.TEO

34

Liceul Teoretic Internațional București

STR HAMBARULUI NR 12A

2

LIC.TEO

35

Liceul Teoretic “Dr. Mioara Mincu” J

STR. VIITORULUI, NR. 161 -163, SECTOR 2

2

LIC.TEO

36

Liceul Pedagogic "Anastasia Popescu"

STR TRAI AN, NR 160, SECTOR 2

2

PRE/PRI/GIM/LIC.VOC

STR. ION HELIADE RĂDULESCU, NR 18, SECTOR 2

Școala Postliceală Sanitară "Sf. Vasile cel Mare"

STR. GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI, NR 26 A, SECTOR 2

2

POS

38

Școala Postliceală Sanitară “Domnița Ruxandra”

ȘOS. PANTELIMON NR 25, SECTOR 2

2

POS

3?

Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila"

STR. VIITORULUI, NR.. 161 - 163, SECTOR 2

2

POS

iu “Coccinclle” - activitate suspendau pentru anul școlar 2019 - 2020

Primara “Montessorî MSB - MKB” - sediul din București, Str. Maior Ion Coravu nr. 53, Sector 2, se afla în procedura de monitorizare la A.R.A.C.I.P.
Teoretic "Dr. Mioara Mincu" - activitate suspendata pentru anul școlar 2019 - 2020


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


Nf

CR'

L r.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESĂ

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular fără personalitate juridică - structuri arondate - din Municipiul București în anul școlar 2019 - 2020

CR

L r.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ - STRUCTURĂ ARONDATĂ

ADRESA

■ / ...       ." ’*•-Sli:'

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

1

Școala Primară “Spectrum”

ȘOS. COLENTINA NR. 64B, SECTOR 2

2

PRE/PRI

2

Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București

ȘOS. COLENTINA NR. 64B, SECTOR 2

2

GIM/LIC.TEO

' VIZAT spre neschimbare,

SECRETAR,

Anexa nr. 3 Ia H.C.L Sector 2 nr. 5/30.01.2019

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu program sportiv suplimentar și activități extrașcolare cu personalitate juridică

din Sectorul 2 al Municipiului București în anul școlar 2019 - 2020

T C

^R. RT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

....

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

1.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 2

B-DUL. FERDINAND I NR. 128

2

LIC/SP

2.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "DINAMO"

STR. SILVIA NR. 54

2

LIC/SP

3.

CLUBUL COPIILOR SECTOR 2

INTRAREA COBILITEI NR. 8

2

GIM