Hotărârea nr. 46/2019

Hotărârea nr. 046 - privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020


www.ps2.ro - Strada ChirisUgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020',

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 18911/12.02.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 19177/15.02.2019 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Cererea de schimbare a denumirii, precum și fundamentarea schimbării denumirii înregistrate la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 1945/12.02.2019 înaintate de Grădinița cu Program Prelungit „Kids First”;

  • - Hotărârea nr. 14/20.08.2018 emisă de Consiliul de Administrație al Grădiniței „Kids First”;

  • - Avizul nr. 01/01.03.2019 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului București;

- Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind tefcitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de

conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere prevederile cuprinse în:

  • - Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului București;

  • - Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul Ministrului Educației nr. 4906/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Kids First” din Municipiul București.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Kids First”, cu sediul în București, Str. Sică Alexandrescu, nr. 20, Sector 2, în Grădinița cu Program Prelungit „Kids First”, cu sediul în București, Str. Sică Alexandrescu nr. 20, Sector 2, conform anexei ce cuprinde 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2 Pțimarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru  Administrarea;/Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învățământ preunivQrsit particular vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotȘr^

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.Hotărârea nr. 46

București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședin(a ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L Sector 2 nr. 46/29.03.2019


Denumirea/date unitate de învățământ anterior schimbării denumirii

Unitate de învățământ pentru învățământ

Grădiniță

Numele

Grădinița „Kids First”

Localitate

București

Nivelul școlarizat

PRE

Adresa

Str. Sică Alexandrescu nr. 20, Sector 2, București


I. Denumirea/date unitate de învățământ ulterior schimbarea denumirii


Unitate de învățământ pentru învățământ


Grădiniță


Numele


Grădinița cu Program Prelungit “Kids First”


Localitate


BucureștiPRE


Str. Sică Alexandrescu nr. 20, Sector 2, București


VIZAI


DE ȘEDINȚĂ,^

GHEORGHE


spre neschimbate, SECRETAR,

L-— ———~


SECRETAR,