Hotărârea nr. 45/2019

Hotărârea nr. 045 - privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro


Strada Chlrlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020',

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 16948/08.02.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 19107/19.02.2019 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Cererea de schimbare a denumirii, precum și fundamentarea schimbării denumirii înregistrate la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 1727/07.02.2019 înaintate de Grădinița cu Program Prelungit „Angel’s Academy”;

 • - Hotărârea nr. 329/20.04.2017 emisă de Consiliul de Administrație al Grădiniței „Angel’s Academy”;

 • - Avizul nr. 02/01.03.2019 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al

I

Municipiului București;

~ Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind ‘‘.exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere prevederile cuprinse în:

 • - Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului București;

 • - Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Educației nr. 4561/2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Angel’s Academy” din Municipiul București.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Angel’s Academy”, cu sediul în București, Str. Măgura Vulturului, nr. 38, Sector 2, în Grădinița cu Program Prelungit „Angel’s Academy”, cu sediul în București, Str. Măgura Vulturului nr. 38, Sector 2, conform anexei ce cuprinde 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învățământ ^reuniversitar ^particular vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei .'^hotărari^'^S


Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 45

București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L Sector 2 nr. 45/29.03.2019

I. Denumirea/date unitate de învățământ anterior schimbării denumirii

Unitate de învățământ pentru învățământ

Grădiniță

Numele

Grădinița „Angel’s Academy”

Localitate

București

Nivelul școlarizat

PRE

Adresa

Str. Măgura Vulturului nr. 38, Sector 2, București

II. Denumirea/date unitate de învățământ ulterior schimbarea denumirii

Unitate de învățământ pentru învățământ

Grădiniță

Numele

Grădinița cu Program Prelungit “Angel’s Academy”

Localitate

București

Nivelul școlarizat

PRE

Adresa

VIZAT/-O'

Str. Măgura Vulturului nr. 38, Sector 2, București

s            1 1•

5

spre neschimbare SECRETAR,