Hotărârea nr. 44/2019

Hotărârea nr. 044 - privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020',

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 10282/28.01.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 12227/13.02.2019 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Cererea de schimbare a denumirii, precum și fundamentarea schimbării denumirii nr. 180/18.01.2019 înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 625/18.01.2019 înaintată de Școala Gimnazială Specială nr. 2;

  • - Hotărârea nr. 51/16.01.2019 emisă de Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 2;

- Avizul nr. 03/01.03.2019 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a MriritcipiulUi București;

i ~ Avizele Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de r 'findfet ..șiyRelația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, ..Rpdy cerca Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere prevederile cuprinse în:

  • - Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului București;

  • - Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială Specială nr. 2, cu sediul în București, Str. Popa Petre, nr. 31, Sector 2, în CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 7, cu sediul în București, Str. Popa Petre nr. 31, Sector 2, conform anexei ce cuprinde 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învățământ prduhiversțtar de stat vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

«v* s7

*

O4               ?rezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.Hotărârea nr. 44

București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările idterioare.

Anexă la H.C.L Sector 2 nr. 44/29.03.2019

I. Denumirea/date unitate de învățământ anterior schimbării denumirii

Unitate de învățământ pentru învățământ special

Școală gimnazială specială

Numele

Școala Gimnazială Specială nr. 2

Localitate

București

Nivelul școlarizat

PRI, GIM/SPE

Adresa

Str. Popa Petre nr. 31, Sector 2, București

Telefon 021.21.11.257, scoalaspeciala2@gmail.com