Hotărârea nr. 4/2019

Hotărâre nr. 004 - privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației imobilului situat în Intrarea Pâncota nr. 16, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristlgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației imobilului situat în Intrarea Pâncota nr. 16, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației imobilului situat în Intrarea Pâncota nr. 16, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate și Nota de fundamentare înregistrate sub numărul 6225 din 17.01.2019 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat în sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • -  Raportul de specialitate nr. 7817/22.01.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari precum și

\

avizul|$^îsj^i pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al


rului 2 al Municipiului București;

spoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter


_ »*>__. • r w

^temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2

București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

  • - art. 112 alin. (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 417/2018;

  • - art. 9 pct. 1 din Ordinul ministerului educației naționale și cercetării științifice nr. 5819/25.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/20.07.2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat in administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/04.12.2003 privind transmiterea in administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor in care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special si unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25/2016 privind transmiterea unor imobile din administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE


Se solicită emiterea Avizului conform al Ministerului Educației Naționale destinației imobilului situat în Intrarea Pâncota nr. 16, sector 2, aflat în :cției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, din spațiu cu destinația „educație timpurie, nivelul antepreșcolar și activități conexe educației și învățământului” în spațiu cu destinația acordării de servicii de asistență socială și protecția copilului.

(2) Imobilul compus din teren și clădire se identifică potrivit anexelor nr. 1 -2.4 care conțin 6 pagini și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 si Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. (2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.


Hotărârea nr. 4

București, 30.01.2019


Prezenta Hotărâre confine un număr de 9 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor ari. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.