Hotărârea nr. 358/2019

Hotărârea nr. 358 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile din Sectorul 2


ROMÂNIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile din Sectorul 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile din Sectorul 2;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 174312/ 25.11.2019 prezentat de Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 175040/27.11.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Protocolul - cadru nr. 70446/2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 și reprezentanții Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureștilor și Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Cererea nr. 31344/06.03.2019 prin care Parohia Sf. Ioan Botezătorul a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019, pentru lucrările: refacere tencuieli în vederea restaurării picturii;

 • - Adresa nr.140305/25.09.2019/24.06.2019 prin care Parohia Sf. Ioan Botezătorul a transmis situația nr. 1;

 • - Cererea nr.47890/05.04.2019 prin care Parohia Teiul Doamnei Ghika a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019, pentru lucrările: înlocuire tâmplărie la capelă și sediul administrativ și reparații; amenajări interioare și exterioare, placare pardoseli cu granit la capelă, alei și amenajare peisagistică;

 • - Adresele nr. 152825 și 152827/17.10.2019 prin care Parohia Teiul Doamnei Ghika a transmis situația nr.2 din contractul nr.1/01.03.2019 si situația nr.l din contractul

5                                                                                                                                             9                        9

nr.2/02.04,2019;

 • - Cererea nr.83614/12.06.2019 prin care Mănăstirea Plumbuita a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019, pentru lucrările: reparații și amenajări chilii, stăreție și anexe gospodărești;

 • - Adresa nr.l67726/12.11.2019 prin care Mănăstirea Plumbuita a transmis situația nr.4;


. - Cererea nr.52082/12.04.2019 prin care Parohia Sf. Antonie Colentina a solicitat larea sprijinului financiar, pe anul 2019, pentru lucrările: înlocuire ferestre, instalații ice, montare centrală termică si calorifere

7                                                                       5

.. nu- xAw - Adresa nr.152823/17.10.2019 prin care Parohia Sf. Antonie Colentina a transmis ^^^situația nr.2;

 • - Cererea nr.29819/04.03.2019 prin care Parohia Iancu Vechi Mătăsari a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019, pentru lucrările: realizare catapeteasmă

 • - Adresa nr.157104/24.10.2019 prin care Parohia Iancu Vechi Mătăsari a transmis situația nr. 1;

 • - Cererea nr.168175/13.11.2019 prin care Parohia Sf. Treime Tei a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019, pentru lucrările: hidroizolație de drenare a apei din fundația bisericii prin realizarea drenurilor și hidroizolației în interiorul și exteriorul bisericii și preluarea apelor pluviale

 • -  Adresa nr. 169781/15.11.2019 prin care Parohia Sf. Treime Tei a transmis situația nr.l;

 • - Cererea nr.60853/03.05.2019 prin care Parohia Sf. Ioan Moși a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019, pentru lucrările: restaurare și conservare pictură

 • - Adresa nr. 161115/31.10.2019 prin care Parohia Sf. Ioan Moși a transmis situația nr.l din contractul nr.3/08.04.2019;

 • - Cererea nr.48626/08.04.2019 prin care Parohia Hagiu a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019, pentru lucrările de pictură bisericească

 • - Adresa nr.l73608/25.11.2019 prin care Parohia Hagiu transmis situația nr.l

 • - Cererea nr.47878/05.04.2019 prin care Parohia Parc Plumbuita a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019, pentru lucrările: placare cu marmură a soclului la biserica parohială.

 • - Adresa nr.153176/17.10.2019 prin care Parohia Parc Plumbuita transmis situația nr.2 .

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă,precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  penti


ș- Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 1 unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu îcările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice

pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 pentru aprobarea Protocolului -cadru privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și alte instituții de cult.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. t) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile din Sectorul 2, conform anexei ce conține 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre

(2) Sumele menționate la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, Cap. 59.12 „Susținerea cultelor”.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică și Direcția Servicii Publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Preze


PREȘEDINTE DE Ș LĂZĂROse publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND.COUUL ADMINISTRATIV


Hotărârea nr. 3

București, 28.11.2019


Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

Anexa la HCL S2 nr.358 / 28.11.2019

Nr. crt

Denumire Parohie

Descriere lucrări

Valoare (lei)

1.

Parohia Sf. Ioan Botezătorul

Situația nr. 1: lucrări de refacere tencuieli în vederea restaurării picturii.

58.000

2.

Parohia Teiul Doamnei Ghika

Situația2 din contr.nr.1/01.03.2019: lucrări de înlocuire tâmplărie la capelă și sediul administrative și reparații gard.

91.000

Situația nr.l din contr. nr.2/02.04.2019: lucrări de amenajări interioare și exterioare, placare pardoseli cu granit la capelă, alei și amenajare peisagistică.

510.000

3.

Mănăstirea Plumbuita

Situația nr.4: lucrări de reparații și amenajări chili, stăreție și anexe gospodărești.

852.000

4.

Parohia Sf. Antonie Colentina

Situația nr.2: lucrări de înlocuire ferestre, instalații termice, montare centrală termică și calorifere.

106.000

5.

Parohia Iancu Vechi Mătăsari

Situația nr. 1: lucrări realizare catapeteasmă

350.000

6.

Parohiei Sf. Treime Tei

Situația nr.l: lucrări de hidroizolație de drenare a apei din fundația bisericii prin realizarea drenurilor și hidroizolației în interiorul și exteriorul bisericii și preluarea apelor pluviale.

82.000

7.

Parohia Sf. Ioan Moși

Situația nr.l din contr. nr.3/08.04.2019: lucrări de restaurare și conservare pictură.

354.000

8.

Parohia Hagiu

Situația nr. 1: lucrări de pictură bisericească

331.000

9.

Parohia Parc Plumbuita

Situația nr.2: lucrări de placare cu marmură a soclului la biserica parohială.

68.000

‘wvnaoas ‘9jequjii|os9u ejds ±VZIA