Hotărârea nr. 357/2019

Hotărârea nr. 357 - pentru soluționarea aspectelor sesizate de Instituția Prefectului Municipiului București, referitoare la  HCL Sector 2 nr. 193/2019 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru soluționarea aspectelor sesizate de Instituția Prefectului Municipiului București, referitoare la HCL Sector 2 nr. 193/2019 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru soluționarea aspectelor sesizate de Instituția Prefectului Municipiului București, referitoare la HCL Sector 2 nr. 193/2019 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de domnul Dan Cristian Popescu consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București;

 • - Adresa nr. G.M./ 13429/9/08.10.2019 comunicată Consiliului Local Sector 2 de către Instituția Prefectului Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr.375718/21.11.2019 prezentat de Direcția Venituri buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;

 • - Raportul de specialitate nr. 174263/25.11.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 174166/25.11.2019 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;


- Raportul de specialitate nr. 173251/22.11.2019 întocmit de Direcția Servicii e din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului - Avizul Comisiei de de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul comisiei pentru probleme Ecologice, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate, Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

 • - Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/2019;

 • - Planul național de gestionare a deșeurilor 2014-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017;

 • - H.C.G.M.B. nr. 108/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitării deșeurilor municipale din Municipiul București;


 • - H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București,

C.G.M.B nr. 501/2017 privind completarea anexei la H.C.G.M.B nr. 82/2015;

 • - H.C.G.M.B. nr. 109/2012 privind colectarea separată a deșeurilor de către

persoanele fizice și asociațiile de locatari/proprietari din Municipiul București;

 • - H.C.G.M.B nr.l 19/2010 și Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București, aprobat prin această hotărâre;

 • - Hotărârea Consiliului Local sector 2 nr.325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor P.N.G.D 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București.

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2019 privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.l93/26.06.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectoruuil 2 al Municipiului București.

In temeiul art. 139 alin. (1) , coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. în titlul Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 193/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București precum și în tot cuprinsul acesteia, sintagma "subvenție integrală”, se înlocuiește cu sintagma "subvenție parțială”, în condițiile H.C.G.M.B nr. 501/2017.

Art. II. Se modifică și se completează Art.l din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 193/26.06.2019, acesta având următorul cuprins:

\ „Art. 1.(1) Pentru stimularea, implementarea și dezvoltarea colectării selective a deșeurilor în Sectorul 2, conform prevederilor art. 17 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 2)1/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru asigurarea colectării separate, cel puțin a deșeurilor de hârtie, plastic, metal și sticlă din deșeurile municipale, pentru anul 2020 se aprobă subvenționarea parțială a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, astfel încât fiecare utilizator persoană fizică va achita suma de 0,99 lei/persoană/an) din cuantumul total al taxei instituite în condițiile legii.

 • (2) Pentru a beneficia de subvenția prevăzută la alin.(l) utilizatorii casnici-persoane fizice, inclusiv cei din asociațiile de proprietari/locatari, din Sectorul 2 al Municipiului București trebuie să respecte prevederile Regulamentului privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București aprobat prin H.C.L.S.2 nr. 32/2019, respectiv să colecteze separat deșeurile reciclabile, să le depună la punctele de colectare și să le predea operatorului de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2 al Municipiului București. In scopul îndeplinirii indicatorilor de performanță specifici, cantitatea de fracție uscată (deșeuri reciclabile) trebuie să reprezinte minimum 25 % din totalul cantității de deșeuri (fracție uscată + fracție umedă) colectată/predată operatorului de salubrizare de către fiecare utilizator.

 • (3)  In cazul în care un utilizator casnic sau o asociație de proprietari/locatari nu respectă obligațiile asumate, în sensul că nu colectează separat și nu predă operatorului de salubrizare autorizat cantitatea minimă de fracție uscată prevăzută la art. 1. (2), operatorul de salubrizare autorizat are obligația să informeze operativ Primăria Sectorului 2, care va lua măsurile legale pentru respectarea Regulamentului de salubrizare al Sectorului 2 și a Regulamentului privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, precum și aplicarea sancțiunilor prevăzute de actele normative și administrative în vigoare, respectiv obligarea la plata integrală a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare. ”

Art. III. Anexa la Hotărârea nr. 193/26.06.2019 cuprinzând "Regulamentul pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, își încetează aplicabilitatea.

Art. IV Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 193/26.06.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, rămân aplicabile.

Art. V Autoritatea executiva a Sectorului 2 Direcția Venituri Buget Local Sector 2 și reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, împreună cu reprezentanții operatorului de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2 pentru colectarea/ transportul/sortarea/tratarea/neutralizarea/depozitarea finală a deșeurilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. VI Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

9


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a” DIN O.U.G.

NR.57/2019 PRIVIND COpuC'APĂÎÎNlSTRATIV ejLna^njță, ,

Hotărârea nr. 357

București, 28.11.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.