Hotărârea nr. 356/2019

Hotărârea nr. 356 - privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru 2019 în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru 2019 în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru 2019 în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii;

Analizând

 • - Raportul de specialitate nr. 166406/11.11.2019 întocmit de Biroul Spațiu Locativ-Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Procesul-verbal de predare-primire a dosarelor depuse în baza H.G. nr. 962/2001 încheiat în data de 29.10.2019, al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, republicată;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investiții din cadrul programului „38.000 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul A.N.L.; cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2002 privind transmiterea în folosință gratuită către ANL a terenului situat în București, str. Maior Vasile Băcilă, sector 2, în vederea realizării de locuințe pentru tineri;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 97/2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/23.03.2017 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în Sectorul 2 al Municipiului București;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă stabilirea punctajului aferent, pentru anul 2019, conform criteriilor cadru prevăzute în H.C.L. nr. 36/23.03.2017 pentru tinerii care au depus dosare până la data de 31 octombrie 2019 în vederea obținerii de locuințe pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii nr. 152/1998, republicată.

Art.2.


Se aprobă ordinea de prioritate în repartizarea de locuințe pentru tineri, în nr. 152/1998, conform anexei, după cum urmează:

- locuințe cu o cameră - 22 poziții;

- locuințe cu două camere - 24 poziții;

Total - 46 poziții.

Art.3. Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor vor fî adresate Primarului Sectorului 2, în termen de 7 zile de la afișarea listelor. Primarul Sectorului 2 va asigura soluționarea contestațiilor în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

Art.4. Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la cunoștința publică prin afișare. Aducerea la cunoștința publică se va face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale a prezentei hotărâri de către Secretarul Sectorului 2 către Instituția Prefectului Municipiului București.

Art.5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Relații Comunitare prin Biroul Spațiu Locativ din cadrul aparatului propriu de specialitate vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.

5Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectoridui 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor pentru

35 de ani destinate închirierii valabile pentru a

ti net nul 2

’ cu vârsta de până Io

019

Structura   1 cameră

ANEXA 1 XQ- M C

Nr. crt. Numele si prenumele               Adresa de domiciliu

Nr inre

iua/luna/anul

tu

Total punctaj

1

55708

24.07.2008

86

2

16183

16.03.2011

65

3

53245

05.09.2013

62

4

43363

21.06.2010

61

5

65117

28.09.2011

60

6

4719

29.01.2014

60

7

30611

22.05.2014

57

8

67856

29.09.2016

56

9

86764

21.12.2016

54

10

88292

25.11.2013

53

11

62900

31.07.2017

53

12

61359

16.10.2014                52

13

76737

30.05.2019

52

14

54078

24.07.2012

51

15

87471

17.12.2012

51

16

30927

27.04.2016__________

49

cod BSL-LPLT

Pas-e 1

Stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor pentru

25 de ani destinate închirierii valabile pentru a

tinei nul 2

1

1.

î cu vârsta de până Io

019

Structura   1 cameră

ANEXA 1

Nr. crt. Numele si prenumele

Adresa de domiciliu                                 Nr in re

g

1

iua/luna/anul

Total punctaj

17

8799

16.02.2017                49

18

82810

p2.12.2015

48

19

58221

10.09.2015

39

20

68006

22.10.2015

39

21

38670

" ■ ......... ■

1

20.03.2019

26

22

59191

25.04.2019

18

cod BSL-LPLT

Page 2

VIZAT

jspre neschimbare,

SECRETAR,


Stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor pentru

tiner nul 20

i

cu vârsta de până la

)19

35 de ani destinate închirierii valabile pentru a

Structura   2 camere

ANEXA 1 Jta. ttCi

Nr. crt. Numele si prenumele

Adresa de domiciliu

Nr inre

g

iua/luna/anul

Total punctaj

1

5549

31.01.2011

89

2

24099

07.04.2010

86

3

41013

10.06.2010

86

4

55969

11.08.2010

83

5

37376

09.06.2011

81

6

71493

17.09.2009

80

7

25448

12.04.2010

78

8

73974

25.10.2010

78

9

45165

14.07.2011

77

10

11555

28.02.2013

77

11

8764;

16.11.2009

75

12

1494;

1

10.03.2011

73

13

41751

29.06.2011

69

14

1003

1

23.01.2012

66

15

7023

28.09.2012

61

16

5296:

18.07.2012

60

cod BSL-LPLT

Page 1

Stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor pentru țineri


cu vârsta de până la

35 de ani destinate închirierii valabile pentru anul 2019

Structura 2 camere


ANEXA 1


Nr. crt. Numele si prenumele


Adresa de domiciliu


Nr inreg


.’iua/luna/anul


Total punctaj


17


76288


18


30346


19


137974


20


83805


21


62879


04.11.2016

11.05.2011 .

23.09.2019

09.12.2016

08.05.2019


55


54


54


53


51


22


136335


18.09.2019


50


23


19279


31.03.2014


42


24


86136

--------r


42
cod BSL-LPLT

Page 2