Hotărârea nr. 355/2019

Hotărârea nr. 355 - pentru modificarea și completarea HCL Sector 2 nr. 322/2019 privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL Sector 2 nr. 322/2019 privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Sector 2 nr. 322/2019 privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

Analizând:

  • - Adresa nr. G.M./22682, 22962/P/14.11.2019 emisă de Instituția Prefectului Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr.172578/21.11.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, Avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;


Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu todificările si completările ulterioare;

  • - Legea nr. 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 54/2012 - privind desfășurarea activității de picnic;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 - privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2014 modificată și completată prin H.C.L.S2 nr.68/2015.

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 322/2019 privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. o) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 322/2019 - privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 1 Se interzice amplasarea grătarelor și coșurilor de fum aparținând persoanelor fizice și juridice, în parcuri sau la o distanță mai mică de 50 m de acestea sau de locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, cetățenii Sectorului 2 beneficiind de aceste spații pentru recreere, odihnă și agrement ”.

Art. II Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 322/2019 - privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, se modifică și completează, urmând a avea următorul conținut:

“Art. 2 Desfășurarea activităților ce implică existența grătarelor și coșurilor de fum se va realiza cu respectarea legislației în vigoare numai în spațiile special amenajate în acest

Jp de către Administrația Domeniului Public Sector 2, fără a prejudicia ambientul spațiile odihnă, recreere, starea de sănătate și de confort a populației, cu obligativitatea avizării stor activități de către Direcția de Sănătate Publică București, cu excepția desfășurării ivităților de picnic pentru evenimente ocazionale, autorizate în condițiile legii, și în alte zone decât spațiile special amenajate în acest scop de către Administrația Domeniului Public Sector 2".

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 322/2019 -privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, rămân aplicabile.

Art. IV Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 355

București, 28.11.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..