Hotărârea nr. 354/2019

Hotărârea nr. 354 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 137/ 17.05.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii si a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 137/17.05.2019privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Venituri Buget Local Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 137/ 17.05.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Venituri Buget Local Sector 2;

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 171037 / 19.11.2019 prezentată de Directorul executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 172294 / 21.11.2019 prezentat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

\    - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 122/2002 privind aprobarea


exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuții privind organigrama, statul de funcții și F-ul pentru Primăria Sectorului 2;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 137/ 17.05.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții si a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Venituri Buget Local Sector 2.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 137/ 17.05.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții si a regulamentului de organizare fi funcționare pentru Direcția Venituri Buget Local Sector 2, se modifică conform anexelor nr. 1-2 ce conțin 6 pagini și fac parte din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 137/ 17.05.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții si a regulamentului de organizare fi funcționare pentru Direcția Venituri Buget Local Sector 2, rămân aplicabile.

Art. III Directorul executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, prin atribuțiile ce îi revin, poate transforma în funcție de necesități, funcțiile cuprinse în statul de funcții, fără majorarea numărului de posturi prevăzute în organigrama din anexa nr. 1.

Art. IV Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul PrimărieiPrezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini, exclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.