Hotărârea nr. 353/2019

Hotărârea nr. 353 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare fi Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială fi Protecția Copilului Sector 2 fi a Regulamentelor de Organizare fi Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 169266/14.11.2019 prezentată de Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 172296/21.11.2019 prezentat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1260/05.07.2019 privind relocarea activității Adăpostului pentru Copiii Străzii ”Dănilă Prepeleac”;

 • - Adresa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție -Ministerul Muncii și Justiției Sociale nr. 119576/05.09.2019;

 • - Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția -Copilului Sector 2 nr. 10/23.10.2019;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Protecție Socială, Familie, Apărarea Drepturilor ✓Copilului, Aplicarea Legii nr.l 14/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, i modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr.l - Organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, a H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019, în sensul că în loc de Centrul de Servicii „Ion Creangă” va figura Centrul de Servicii de Asistență Socială „Ion Creangă".


Art. II Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul alin. (3) din Art.4 - Cadrul legal) de înființare, organizare și funcționare din cuprinsul Regulamentului - Cadru de orgapizare și funcționare a serviciului social „Centrul de servicii de asistență socială Ion ^^v^pangă” din Anexa nr. 4 a H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019, în sensul că în loc de Centrul de fQfififipSer vicii de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice „Ion Creangă” va figura Centrul de

Servicii de Asistență Socială „Ion Creangă”.

Art. III Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 4 a H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019, potrivit Anexei ce conține 2 (două) pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, rămân aplicabile.

Art. V (1) Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.12.2019.

Art.VI (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sector 2.