Hotărârea nr. 352/2019

Hotărârea nr. 352 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere - 7 alei și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.psZ.ms -        Otirlsligliilor nr. 11^13n Tel : *ț4O21J 209.60.09 Fm; *$402.11| 299.02.62


HOTĂ RARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 7 alei și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București"

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 28.11.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 7 alei și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”;

Analizând;

  • - Raportul dc specialitate nr, 26781/14.11.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 170780/19.11.2019 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

<   - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu

£gar actor temporar de către doamna Ni ța Elena a funcției publice de conducere dc Secretar ,-0*5x31 Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele dc elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiecdvelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată cu Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 345/2018;

în temeiul ari, 139 alin. (1) coroborai cu ari. 166 alin. (2) Ut. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii tchnico-cconomici și devizele generale pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții de interes local reprezentând "Reabilitare sisteme rutiere - 7 alei și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București", potrivit anexelor nr. 1-3 ce cuprind un număr de 23 pagini și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor reprezentând "Reabilitare sisteme rutiere - 7 alei și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București" este de 12.52LI62,40 Ici inclusiv TVA din care C+M : 9.636.510,30 lei inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă realizarea proiectelor "Reabilitare sisteme rutiere - 7 alei și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București", obiective de investiții ele interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.

Art3. (1) Lucrările "Reabilitare sisteme rutiere - 7 alei și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București", cuprinse în anexele nr. 1-3, vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

  • (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție.

  • (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conp'ne un număr de 26 pagini, inclusiv anexele ți a fost adoptată de Consiliul Local ai Sectorului 2 ai Municipiului București fn ședința ordinară din data de 28.lt.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanfa de Urgentă a Guvernului nr, 5 7/2019 privind Codul administrativ, cu m edificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr, 352/2019

CENTRALIZATOR PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE

SISTEME RUTIERE - 7 ALEI ȘI PARCĂRI DIN SECTORUL 2 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

I VIZAT spre neschîmbare L_SECRE74Rf

Anexa 1 la H.C.L.S.2 Nr.______/2019

APROBARE " Reabilitare sistem rutier pe sratile; Fântănic-a, Marcu Armașu, Ștefan cel Mare nr.29 (alei+pareări), Vișinilor, Virgil Lazarovici, Socolescu loan, Pantelimor» 3-15 - SECTOR 2, BUCUREȘTr

Nr.

CrL

Oenumirea stritii

MP

Valoare investiție (țări TVA) LEI

C+M (fără TVA)

LEI

Valoare investiție (inel. TVA) IEI

C+M (inel. TVA)

LEI

Valoare investiție țind.TVA) EUR

C+M (inel. TVA)

1

Fantânica

9.380

4,464.703.17

3,458.384.12

5.264.751.52

4,115.477.10

1,106,109.95

864,650.52

2

Marcu Arma$U

3,220

1,992,276 172

1.654.221.502

2,370,808.644

1,968,523.588

498,100.44

413,581.44

3

Ștefan «1 Mare nr.29

1,040

985,498 836

787.927.312

1,172,743.614

937,633.502

246,390.24

196,994 24

4

Vișinilor

2,451

1,099.642.64

786,963.29

1,308,574.74

936,486.31

274,927.99

196,753.22

5

Virgil Lazarovici

2,111

945,101.18

666,847,48

1,124,670.40

793,548.50

236,290,19

166,722.38

6

S-O col eseu loan

618

215,771,23

140,771.23

255,852.96

167,517.76

53,754.01

35,195.02

7

Pantelimon 3-15

911

860.302.95

602,792.89

1,023,760.52

717.323.S4

215.089.30

150,707.72

8

TOTAL

19,731

10,563,296.19

B,097,9D7.82

12.521,162,40

9,836,510.30

2,630,662 10

2,024,604.55

Curs Euro BNR = 4,7597 (07.11.2019)Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 352/2019

DEVIZE GENERALE PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE

SISTEME RUTIERE -7 ALEI ȘI PA RCÂRI DIN SECTORUL 2 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


vizata

Pre neschimbare secretar.

* UNIVERSAL >TOPOGRAPHIC


'yrF<trAJ^ ‘r_A.mu J.I• „ I^ia<■utePHFHld P-C-TT^l Mi -t> OM USU crxS» ■,.*! IflfletMH OTHrfCWm


ADP2


0 EVIZ GEKERAL

privind cheltuielile necesare realizării nhlec tivului «inform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier strada EânrJnlca , Sector 2, București’’

sce mmwl 1

NR.

CRT

DENUMIREA CAPITOLELOR St SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE Ifara TVAl

TVA

VALOARE CU TVA

tel

tel

ied

1

2

3

4

s

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea teritoripiui

14

Obținerea ierenjiJ

0.00

ODO

o.cc

li

Anujrsfsrea fereneti

6.00

MO

0.00

1.3

Ante najah pentru protecho mrmblub al ocum rrua HKCnutei Id îlarco Inițiate

0.40

ano

o.oo

I 1.4

Chalteteli per.liu relocarea/protecli» uti (ailor

O.M

0.00

.. O-00

: ■■ :■■■                              TOTAL CAPITOL 1: ;           ..

c. 0 <10

0.00

■' L-' i.-: O.OQ

CAP1TOLÎ: Cheltuieli pontru aslflutaraa utilităților necesare otice tivului de InveelilU

2.1

Cheltuieli fxtr-lru asigurarea utiSteVor necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

.^.i'L.v^.^vL^.-r^-^^WIr’.fA-TOTAL.CAPITOL 2V ■: ■    M.-u'- >

O.OC

O.OO

Ti.. .0.03

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Sludî

5,000.00

950.00

5.950.00

11.1. Sluti de teren

5,000.00

950,50

5.950 00

3.1.2. Rapwt privind impactul osupro tcicmjvl

0.00

0.00

0.00

3.^.3. Mg stadii specifice

3.00

0.00

0.00

3.2

DccumsnlaUl-supcrt sl chel Jeli pentru obținerea de aviie, atcvdiXi ■> aulțunstlt

1,009.00

190.00

1.190.00

3.3

Espsniia lennita

T.tlUU.tMJ

47&.0U

2.ST5.M

3.4

Certilicaraa purtormanta energetice si audilnl cnergelicel țla/iriipr

0.M

0.00

0.00

3.S

iPftjJ&etarB

W.ÎKXLM

24,700.00

154,700 tO

3.5.1. Terra de ordectare

0.00

0.00

MO

3.5.2 SludiurtaprefeTaWltata

0.00

0.00

aoo

3.5L1 Studiu dftfKaWilitflfiSotumBrMe tf«*        -s lut^fi’Qtf dc

intervenții ti devii țjenowl

55,000.00

fl.5M.00

W.50&OT

3.SA Co&’JBncnlBifirC taăw^oricccitrc in vederea eblifterii avizflor/acofduriÎDr/irjScrizalifor

2,500.00

475.00

2,975.00

3.S.5, VerfifiGflr«a     £a de cablate a pfeicduiui ichnic si 0 dc&EJcr de

cucute

2,500.00

475.M

2.975JOO

3.56 Prcieci tehncsidetalii de crcaitp

75.000.00

>4,25000

«9.250.00

3.6

Organizarea proceduixx 6e achuiie

3.000.00

570.00

3,510.00

3.7

CMfuKMIM

0.00

ooo

D.00

3.7,1. Meneqernțrtm de proiect pentru obiectivul ce investHli

0.00

060

0.00

3.7.2 Audiiut financiar

0.00

0.00

0.00

3.0

Asistenta teWiea

28,000.00

5.320.00

33,320.00

3.8.1. Aaistonlalohniso dinpirtoo oroteclanlulvi

<000.00

760.00

■1.76O.OD

3.54.1. pa perioade de execuție e tuereiiloc

3000.00

3.6.1-2, perilru purtiuipuiu» pcureukidulul la Tezele îitUuse irt programul dt convoi ai iutramerde- execute, avlzBtde către rnipecloroiuifle stat te Cone trucul

1,000.00

3.8.2. Oirigento de UBPtler

24,000.00

4,560.00

26.550.00

>;s?A< <lt:                  . ..TOTAL CAPITOL'.

■•.t18f.5t».00

A 32.205X10

2Q1.7&5.00

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investiția de bara

4,1

Conțtrnebi (i lnf|$tet<

3.448.384.12

655.1S2.5fl

4J0J.577.10

fl.1.1. Reafciîara șEștem raLier

3,448,304.12

555,192.30

<1031377.10

4.2

Mqntaj utilaje, echpâmente tehnologice s< tuKionatc

0.00

0,00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționate cate necesta montaj

0.00

0.00

o'oo

4,4

Utilaje. echipaments tehnologice si funcționate care nu necesita montai sl echloemente de transport

0.00

0.00

o.oo

4.5

Dolari

0.00

0.00

o.co

4.G

Acfivs nacefpsfflîia

0.00

0.00

0.00

f'L

: ’. ‘    ■-                     -. TOTAL CAPITOL 4

: 13,415.364.12

■: -565.192198

■4,103,677.16

VIZAT ~ spre neschimbate SECRETAR,

CAPITOL 5; Alta ehelluloli

5.1

Oipanirare ce șantier

01,000.00

10 too oo

101.150 00

Ș-1 1 Lu“rjjiij ConsHucti si inslalalh ateujnte vjyaM^aih du sarilșf

10,00000

1.900.00

f 1.900 C0

5.1.2. CMuielr conexe organ wrn sanlieriAui

75,1X10 00

14.751100

co

S?

Conuanuc. txtcjare coslut creditului

40.5*2 23

5.2.1 CtMnisiCK’.nele si dnbaratifs alcronlb Crerjduhu tuiuui inartalojua

UDO

C.M

OM

5 2 2. Cola aferenta ISC «rtru <a nroUI cai talii lucrărilor do construit i

17 291,92

17.291 92

5.2.3. Cola aferenta ISC oerlfu «tnl'oljl statului in amenajarea le-ilcriuliii urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3.45336

3,453.33

5 2 4. Cola aferenta Casei Socalo o Constructoril-jr - CSC

17.291 93

17,291 92

5.2.5. Taxa por-lru acorduri, avi» Mnfarrnct 54 autoriwTiadc ccrcsmJrciW'-c afibMsre

2500 00

475.00

2.975 00

5 3

CheTuîcli diverse âi nc^rcvaiulc (2& 01%]i’Capi|ol/SubMpîLol 1.2.1.3.M.23 5J.8/I

721.270 82

137,'Jr|2.60

859.319 42

54

Cheliutali pentru informare s pubt,citate

0 00

000

0.00

TOTAL CAPITOL 5

846.al9.05

153,192.60

959,469.42

CAPITOL 6; Cheltuieli pentru probe tehnologice si testa

6 1

PregaLea personalului de ecptoalari»

0.00

0 00

0.00

fi?

Prohe IfthnnbO'lA Sl testa

ooo

000

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0-00

0.00

TOTAL GENERAL;

4,464,703.17

040,590.53

5,284.751.52

din cate : OM(1.2*1.3*1.4*2*4.144.1*5.1.1)

3,458,394.12

657,092.98

4,115.477.10

N1C0HIT

AIAWtlS UAHAIXAtLtl'LtlJ IUBI C SF.CKJ'1 ?

VIZAT spre neschimbare __SECRETAR,

PROIECTECH CONSTRUCT SRL                              BENEFICIAR: ADP Sector 2

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții, conform H.G. 907 129.11.2016

Reabilitare sistem rutier Str. Marcu Armasu

soluția 1 - recomandată

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( faraTVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA ]

19%

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținere a «1 amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

o.oo

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0,00

1.3

Amenajări pt. proL rredmlul si aducerea la starea ăiiliala

0.00

0.00

0,00

14

Oiaftuiet pentru ralpcarejVproteclîa utikalilor

0.00

0.00

0,00

Total Capitol 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea ulllltalilor necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utllilatIlar necesare obiectivului

0,00

0,00

0.00

Total Capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si a ui sterila tehnica

3.1

Studii

4.SO8.DO

355,00

5.355,00

3.1.1

Studii de teren

4.090.00

760,00

4.760,00

3.1.1.1

Studiu geotehnic

2.000.00

380.00

2.380.00

3.1.1.2

Studiu topografic

2.000,00

380.00

2.380,00

3.1.2

Raport privind Inpdctul asupra mediului

500.00

95,00

585.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0,00

0,00

3.2

Documentatli-suport ai cheltuieli pentru oblluarea de avize, acorduri si autorizaiii

2.000,00

330.00

2.350,00

3.3

Expertlzaro tehnica

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și aiidltul dii or gotic al clâdfrilloir

0,00

0,00

0,00

3.5

Prolectaro

122627,15

23.299,16

145,926,30

3.5.1

Tema de proiectare

0.50

0,10

0.60

3.5.2

Studiu de prcfczaHitato

o.ao

0.00

0.00

3.5.3

Studu de fezab State f docuiren1al,« de avizare a lucrărilor de inlervEimțâ și devii? general

71.000,00

13.49O.tlO

84.490,00

3,5.4

Documentație tehnice necesara ti vederea cfețeiarli avizelor / acordurJor / autorizajOior

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5.5

Verificarea tehnica de caliiaLc a pjpigeiuiui letonie și a delatdor de execuție

500.00

85,00

595.00

3.5.6

ft'aiect tehnic de cXecUjfe

40.626.65

9.429.06

59.055,71

3,6

Organizarea procedurilor de acldzltia

2.000,00

390,00

2.380.00

3.7

Consultantă

0,00

0,00

0.00

3.7.1

Mnnagamordul de proiect panlru obiectivul de ăivestijii

OJOD

0.00

0,00

3.7.2

A ud ilul financiar

o.oo

0.00

0,00

, VIZAT

spre neschimbare,
SECRETAR,

3.0

Asistenta tehnica

11.000,08

2.090,00

13.090.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6.000.09

1.140,00

7.t4O,0O

3.8.1.1

pe peribada du nXecuV0 a lunirărOor

5.009.00

950.00

5.950,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele «îcluse h progranul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stal h Construcții

1.000,00

190.0D

1.190,00

3.8.2

Drlflentie dcsanlier

5.000,00

950,00

5.950.00

Total Capitol 3

144.627,15

27,479,16

172.106,30

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții sl Instabili

1,621.785,707

308.139,299

1.929.925,006

4.1.1

Lucrări de druni

1.621.785,787

308.139,299

1.929.925,086

4.2

Monta) Utilaje, echipamente tehnologice fi funcționale

0,000

0,009

0,000

4.3

Ullfaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

0,00 D

0,000

0,000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care tiu necesită monta] țl echipam ante de transport

0,000

0,000

0,000

4.5

Dolari

0,000

0,000

0,008

4.0

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

Total Capital 4

1.621.785,787

308.139.290

1,929,925,066

CAPITOLUL 5

Alto cheltuieli

5.1

Organizare dc șantier

32.435.718

C.162,786

30.590.502

5.1.1

Lucrări de construcții și hstalații oteronlo organizării de șantier

32.435.716

6.162.786

30.590.502

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.000

0,000

0.000

S.2

Comisioane, cola , taxe , costul creditului:

17.086.231

o.ooo

17.006,231

5.2.1

Conislcancte șl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

5.2.2

Cola aferentă lispecloraluiu dc Sfat In Construcțe pentru contrau cailattor lucrarfar de comlructi

8.271,110

0.000

8.271,110

5.2.3

Cota aferentă hspcctoraluU dc Stal in Construcțx pentru controU statului in amenajarea teritoriului, urbanism si penlru autorizarea lucrărilor de construcții

1.339.818

0.000

1.339.918

5.2.4

Cota afcrenlă Casei Sociale a Constructorilor * CSC

0.271,110

0.000

8.271.110

5J.5

Taxe pentru acorduri, avize eonitur ne ți auiot izația de conslruira i desființare

4,093

0.000

4,093

5.3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute: 19% din [Cap, 1.2,1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4]

175.541,293

33,352.816

208.894,139

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0.000

0.080

Total Capitol 5

225.863,240

39.515,632

265.378,872

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea In exploatare

6.1

Ftegalirea personalului du exploatare

0,000

0,000

0,900

6.2

Pf cbn Lchnctoglce si Ieste

0,000

0,000

0,000

Total Capital 6

0,000

0,000

0,090

TOTAL

1.992,276,172

378.532,473

2.370.8 00.644

din care:C+M

1.654.221,502

314.302.085

1.968.523,588

Cota: 01.08.2019

. , ___„                                                                         Beneficiar 1

investitor

AOP S2

Proiectant:

Faza: DALI

PROIECTEGH CONSTRUCT SRL

BENEFICIAR;

ADP Sector 2

DEVI2 GENERAL al obiectivului de investiții, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Reabilitare sistem rutier Sos. Ștefan cel Mare 29- alei + parcari

so/ufra 1 - recomandară

Valoare ( (ara TVA}

TVA

Valoare (Inclusiv TVA )

Nr.

Cri

Denumirea capitolelor ti subcapitolelor de cheltuieli

19%

Ici

Ici

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

ObUnarau lerenutui

0.00

0,00

0,00

1Jt

Amenajarea terenului

OjtJO

0.00

0,00

1.3

Amenajări pt. prol. mediiilm si aducerea la slarea iniliafa

0.00

0,00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocareaTproleclla Utițlalilor

0,00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuiri li pentru asigurarea utilllatlfor necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0,00

0,00

Total Capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta le lini ca

3.1

Studii

4.500,00

855.00

5.355,00

3.1.1

Sludii do lorcn

4.000,00

760.00

4.760,00

3.1.1.1

Slud<u gcotclmt

2.000.0D

360,00

2.360,00

3.1.1.2

Sludiu topografic

2.000.00

360,00

2.300,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra nndiului

500.00

95,00

595,00

3.1.3

Alta SlUdB specific^'

OrOO

0,00

0.00

3.2

DocUmoiUatll-suport sl cheltuieli pentru obținerea de aviza, acorduri sl autorizat li

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertlzare tehnica

2.500,00

475,00

2,975,00

3.4

Certificarea performanței energetica țl audltul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

BO. 638.32

15.321,2B

95.959. G0

3.5.1

Tema de proiectare

0.5O

0,10

0.50

3.5.2

Studiu de prefezabilate

0,00

0.00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabâtate ! documentație de avizare a lucrărilor de Intervenții ți deviz generai

55.000,00

10.450,00

65.450,00

3.5.4

Docununlațrle tehnice necesare ii vederea cbținciii avizelor / acar dur lor 1 autorizaților

1.500,00

285,00

1.705,00

3.5.5

Verrl icarca tehnică de calitate a proiectului tehnic ți a delalter de execuție

500.00

95.00

595,00

3.5.6

Proiect tehnic de execute

23.537.82

4.491.19

26.129,01

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.000,00

380,00

2.300,00

3.7

Consultantă

□,00

0,00

0,00

7 1

Managementul de proied pentru obiectivul do Investiți

O.DD

0,00

0,00

’ 3.7.2

AudZul financiar

0.00

0,00

0.00

„ V&RF—.i

ISs^

3.8

Asistenta tehnica

11.080,00

2.090,00

13.090,00

3.8.1

Asistenta tehnica dat partea proiectantului

6.000,00

1.140.0D

7,140,00

18.1.1

po perioada de execuție a lucrărilor

5.000.00

950,00

5.950,90

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la lazclc Incluse h progranul de conlrol al lucrărfcx de execuția, avizat de către hspccloralui de Stat h Construcții

1.000.00

190,00

1.190.00

3.8.2

Drigentie de șantier

5.0OT.OO

950.00

5.950, DO

Total Capitol 3

162.638,32

19.501,28

122.139,60

CAPITOLUL 4

CheltuitII pentru investiția de baia

4.1

Construcții sl instalaiII

772.477,757

146.770,774

919.248,531

1.1,1

LucrAri de drum

772.477,757

146.770.774

919.248,531

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice țl funcționale care necesită montaj

0,60 D

0,060

0,900

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care iiu necesită monta] ți echipamente de transport

0,000

0,000

o.ooo

4.5

Dolari

0.000

0.000

0,000

4.6

Actdvii jisccar pc ralfL

0,000

0,090

0,000

Total Capitol 4

772,477,757

146.770,774

919.248,531

CAPITOLUL 5

Alto cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

15.449,555

2,935,415

18.384,971

5.1.1

l.ucrăn do coaslrucți ți inslidații oforonte organizării do șantier

15.449,555

2.935.415

18.384,971

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,000

0,000

0,000

5,2

Corn taloane. cote , taxe , costul creditului:

8.521,566

0,090

8.521.596

5.2.1

Cenisioanclc ți dobănzie aferente crcditulur bănea finanțatoare

0,000

0,000

0.000

5.2.2

Cotă aferentă hspecloraiului de Stat h Construcții pentru controlul Calilatior lucrarlor de cfxistiucti

3.939,640

0.000

3.939,640

5.2.3

Cota aferentă lispeclnr aiului do Stal in Construcțr pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului. urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

638.223

0,000

638.223

5.2.4

Cola aferentă Casei Sociale a CdriSlructonfar - CSC

3.939.540

0,000

3.939,640

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația dc conslrure 1 desființare

4,003

0.000

4.093

5.3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute: 10% din [Cap,1,2,1,3,1.4, 2,3.5, 3.8, 4]

86.411,608

16.418.295

102.829.813

5,4

Cheltuieli penlru informare ț i publicitate

0,000

0,090

0,000

Total Capitol 5

110.362,759

19.353,621

129.736,380

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Ragatiea personalului du exploatare

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe Ichnoîogice șl leșie

0.000

0,000

0,000

Total Capitol 6

0.000

0,000

0,000

TOTAL

985.498,036

187.244,779

1.172.743,614

din caro: C + M

787.927,312

149,706,189

937.633,502

Cela: 01.08.2019

. . ___„                                                                               Beneficiar i

Investitor

ADPS2

VIZAT-

spre neschtmbare SECRETAR,

l’roicclanl,

SC LUNA EhfGlN HERING GROUP SRL

Benvfiriai',

AL1X IÎN151RA TIA tX>M E N1ULLU l'UBL IC

SECTOR 2

DEVIZ GENERAL privind elizllu idile MOMArc ««albirii abiedimJuî conform HG *>H7/20!6

OBIECTIV: -REABILITARE SISTEM RUTIER STRAI! A VIȘINII.OR. SECTOR 2, BUCUREȘTI"


Nr.

rrt

Di'jjnjniivrr Citp/folrlor fi sirtoijifitaMor ife cht’JfiriWi

WTVA)

T.V.A.

Kt taur ftir nw

H

Ici

Jt'i

1

2

3

4

S

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea lerenulul Cheltuieli penlru obli ne cl-a ți amenajarea Lemnului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0,00

1.3

A menaj Ari pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0.00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru refoirarea/prciteeiiri utilităților

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL I

0,00

oroo

4LW

CAI1! TULUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatiioriiecesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea niiltiăților necesare obiectivului

il

Cheltuieli pentru asigurarea itiiliiaiiloruivesaie obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli țifenlnt proiect uv ți asistenta tehnică

3.1

Studii

4.000.00

760,00

47M1.W

XLI. Sta0r«f«'ti'reo

4.4W.0O

760.00

4 TbCLOO

3.1.2. Rfrpirf privind iniftk'tot        rmslijj|j«i

o.oo

OOP

0,00

J. J ,3, /U M S httWl

0.00

0.00

0.00

.1.2

DtXLiinenla;ii'SU|Mirt țtclteltuk'li jviitru obținerea de avize, acorduri ți autorizații

500,00

95,00

595.00

33

Txpeniran' icImirA

2.500.00

475.00

2975,00

3.4

Certificarea performanței energetice ți audilul ciungei ic ,il LiAdirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

91.c03.06

17.404,53

109.007,64

3.5.L Terra) rilrprwAtW

0.00

0.00

, 0.00

3.5.2, Sforffo Je pffieznWtttite

(WO

0.00

0.00

3.5.3. Studiu rfr/i-xrrMJ/MhVrfiVmfh'MMp rft" «ir'iirtre a focta rM «le

jo.ooo.oa

9,500.60

5!i JOOdXJ

3,5,4. Dtairin'iiMltâft ri'Lrrfo' rriVi'srrrr hi fVJlenM iihțlHurif ar 't-HcvArc’f wiiuriltf; rt meri arț iik»'

I5.69P.27

LfWSfi

IMM 13

3.5.5. ViTi/îiiirw fo'rrifo) rfc1 rwJ/fnh’ «r             Mirne ți «r iM«ibrM

«țe euvrrth’

2.35d .&»

117.13

2.W2.J2

ViZAî'---1

pr® neschimbat / secretar |

Nr»

ĂȚÎ-

thwrmin'a (iipftiiMar țf srrfuvip/talrftirde ehe!t»irli

VdoiUT -■ (ffiri! tmj

r.vA

lârlflrtn' fi» TVHJ

lei

w

tei

1

2

3

23.548.90

4

4474.29

5

2(1.023.19

3,5.6. Prt’/iTf Murit ți ricOilil rfe e.ut'iilît*

3j6

Organiza rea procedurilor de lichizi (io

DJO

(J.OO

ftOO

3.7

Consultanța

0.00

0.1X1

0,00

3.7.1. .MeJinjcuh'iilij/ ifr pjufcrf p'trlNi diAvritirbli* fwitrilflf

ftw

0.1W

0,00

3,7.2. zlrn/rirrl fîrînrn fnr

0.00

0.IW

0,00

3.H

?\si .tenl A k-hnică

19,661,68

3.735,72

2.3 >17,40

JXI. AslsMrfă Mrnittf Jj>» jvu ten pm/ribrufnliri

2.0OUW

380.00

2..-W0.00

3.8.1.7. jh1 periaida de emu!ie it ItitWMri

1.000.00

190.00

1.J.W»

3 Ai. 1.2, jwitrir p/irM/wnn pnrift’frt’ibdw la JirMi’ nrcbkc in pwțgninul de cunlrof ol îircnirfftir ite uviift* uHiaf dV riltrir flbyirthvnW Sfrtf îw Ciwsh nrfrr

i.OOO.W

J 90.00

LW»

5.8.2. Dfr/gttrrp JcpufAri

17,662.68

J. 355.72

21.017.40

JOT/it CAPITOL3

718.264,74

22.470,30

140.735,04

capitolul 4 ciieiiuicH pentru investiția de bază

4.1

Cnnț!indii si instalații

784963,29

149.14.3,02

934 106.31

1.1 - ] UoihilitiH? sistr'Jll rlilir'f

781.JMJ.29

149.713,02

93*1.106.37

42

Mcni.ij utilaje, echipa mente tehnologic? și ftfneficniile

(1,00

a,oo

0.00

4.?

Utilaje, etliip.unente tehnologia* ți funcționale care necesită montai

o,ou

Q.OO

0,00

44

Utilaje, cehi pi mente tehnologice ți funcționale care nu neccsilă menta j ți ecliip.iiiwnie <fc iransi*ont

O.00

ODO

0,00

4.5

dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Activ? necorporale

0,00

0.00

Q,W

lOMl. CAPITOl. 4

7S4.963,29

140.143,02

«4.106,31

CAP! TOI UI. 5 Alic ci ie liniei!

Organizare de șantier

4 000.00

4 760,00

5 J. L L rtiTfirj' rli* tTNsrnrt’fif

2.W0.1J0

38(UX)

2..WJ.W

5.1,2, CMtnieli ivw.it* Hrănitor# șiuilMnhri

2.000.00

3SO.OO

2.380,06

5.2

Comisiariw, arte, laxe, costul creditțfhii

13.169,0(1

2502,11

15.671,11

t‘emili nanele ți dobânzile aR’renic aed irului băncii 521 J

linanlaioare

0.00

000

0.00

Cola aferenlâ ISC pentru controlul calitalii lucrărilor ile 522          .

anislrucpi

3.945.00

749,55

4.894.55

Cota afeientâ l$C pentru cwtiolttf statului în

5.2.3 amenajarea teritoriului, urbanism ți pentru auloiizaie.i lucrărilor de construcții

7S9.ț»

149.91

SMX.9J

5 2.4. Cota aferentă Căței Sociale a Ccinslnic terilor - C SC

3.933.00

747,65

4.682,65

.      Taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de

consli uire/ ilesfiinlarv

4.300.00

855.00

5.353,00

ă.3

Cheltuieli iii verse ți neprevăzute (20,0 %), - Capitul/Subcapitol

1.2,1.3,1.4, 2,35,3(1,4

17*2.245,61

34.1156.67

213-302,28

5.4

Cheltuieli pentru intuim are ți public ilare

0.00

o,nu

0.00

TOTAL CAPITOL ă

1% .414, hi

37.318.7S

233.733,39

CAITJOI.UI, 6. Cheltuieli pentru probe l elino Io» ice ii Iesle si predare la beneficiar

bl

l’regăiiiwi personalul ui de exploatare

0.000

flA)

0,00

fkl.

Probe tehnologice si tesle

nooo

0,00

0,00

viZÂr~n

Preschimbare,

._(A^UUTAR,

to

rit.

DiwiiiHfrvfi i'ii|>j7u)eAu'>i                  de t'lw/fiîMf

Vrifetur '** (filtA TWU

T.IM.

ViihiiiJ'i’

(wrTi'a)

M

M

M

1

2

3

0.00

4

ojw

?

0,00

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAI

14199.642,64

2IW.9M.10

1.306574,74

OS ăn;

C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 * 4.1 » 4.2 i 5.1.1)

7SC».9tiA,2Q

H932M2

J,îrt jwrliiii kilaM de 06.09.20 L9; | ruTO - 4.73.12 lei

Beneficiar

A.P.P. SECTOR 2

Proiectant,

SC LUNA EK’GtNEERJNC GROUP SRL


Hvncficiar.

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PliBLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL

privind! chd liric trie iiti€«s,vre sv.ili^.irii tibiccli.ru lui

f cvtifann }IG TO“/2<Ht

OBIliC IIV! "REAHILH ARE SISTEM RUTIER STRADA LOCOTENENT VIRG1LI. AZAROVICL SEC I OR 2t BUCURIȘ11"

Nr. rrt.

Demmlmt Capitolelor ți srrk'iîpJtnJi’Jor de cheltuieli

VitltMiv fjîtnl TVA)

T.l’A.

Vrrftmil* A ll TVA)

lei

lei

iei

1

1

.1

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului.

Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

II

Obținerea Icnmtiliti

o,txt

0,00

0,00

1 2

Amenajarea terenului

0.0(1

0,00

0,00

1.1

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la stan-a inițiala

0,00

u.oo

0,00

1.4

Cheltuieli pentru teloc.it e.VprotecțLt utilități lor

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

II, Ml

0,00

«JJfl

CAVEI OLUL 2. Cheltuieli pentru asigurare a uliii Miilor iiecesart obicei iviți ui C I tel I u i el i pen Eru a sigura rea ui i li lăți tor ncccsti ne o Iri ce li vi 11 u i

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiei tivului

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL ’

0.00

0,00

o,tm

CAPITOLUL ,1 Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760.1X1

3.1.1, Studii de teren

4.000.01)

760,00

4 760,00

3.1.2. Kitpi't t pripind hniwtnl aanpm mediului

0.00

0.00

0.00

3.1 A. Alte studii fprrMv

0.00

0.00

0.00

.1.2

Documentații-suparl ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizații

500,00

95,1X1

595,00

3.3

Ex|H’rri^art’ telurică

2.500,00

475.00

2.975,00

.14

Certificarea performanței energetice yi .rudi tul energetic al dlklirilnc

0.01'

U.tXJ

0,IW

35

Proiect Lire

86.736,92

I6.isu.ni

103 216,93

3.5.1. Tetrni (f(‘ pieireiiifv

0.00

0,00

0.00

3.5.2. Studiu de preh'-obdiMe

0.00

0.00

0.00

3.5 J. Sfwtiit ifc* /ț’-iihT/frih'/ihnik*

Nifrt irrr?fr ții Jc?’/z \"4"»L“n7/

3J.300.00

9.7X5,00

61.2X5.00

3.5.4. DiVUineiitMiile lelrnice mveșurc in txvlr’tvn <i|'ți wrii rti-iietar irtc'm dniihw ,tn (tn Artf W(u

IJ.JftfîJIJ

2.526.42

J5.X2J.37

33-1. K'n/îfenKt («‘Jrrrird de oditale a proirrlrdui tehnic și a delnliiler de execufie

J.1W.35

J7X.96

2.37JJ1

n VIZAT---

pEs neschimbare -^SECRETAR.

,X'r. iTl

JDi'jiihiiih'fi cupitolrtar fi sufroipitpit'JuF di11 fteilitfelf

Vitlilrln' f/rlnl TVA]

■jf.r./i.

Vitltirtli' frn IfV/l)

W

M

Ici

1

2

3

J2M0.42

4

3JS9.63

5

2J.3W5

3.5.6. Pjoj'ci i JdwnTfi ifciiiiii ife i'.UMdlr

36

Organizarea jwnriiuiilor de achiziție

0.00

0.00

O.ilO

3.7

Ccmsuhanță

0,00

0,00

J.7.1. .WrrjiNju'im'irtid di'jwta'f ^'hO ti rii’lni tivul ifc /ru4,>‘li{/r

0.0(1

0.06

0.00

3.7.2. /Vrdlfirl f muncim

<>w

0.00

o.wj

3.8

Asistență tehnică

16.959.07

3.222,32

2O.I HI, 20

3.S.J, /UWcirța idjnir'4 rifJJ /înrlrti pniferliflmital

’.aiaâi

380.W

2360.00

J.îi.l .1. țv^aMn tif i'XfCUțif ft /m'iiiJ ilfov

i.iw.m

l'ifttlr)

JJJftOO

33,1.2. /VHfrn              prvfa'ltâfrifrii Li tn-t'lf fuiittA' in

juiigorrwtrl iii1 iwiJmi rtl foipniiriorite nuia (re, tribalJ ilc rttfre JjJsjVi’ft’Juffd de 56U for Cn^slnicțit

i.cwifle

1.19U.W

33.2. lifo^rjrțWrțiiHilrj-

H.W

2342.22

17.tWl.29

TOML CAPITOL 3

110,695,9!!

21.032,23

131,72X23

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția die baxă

4.1

Construcții si instalații

664 847,48

126 321,02

791 168,50

4. J, J UntlulfojHr' sfcfi'Jii rtilit'i

664.JJ47J5

126,321.02

79 i. 113.50

42

Montaj iiiil.ije, echipamente lelmologicoți limdiiv’kik’

0.00

0,00

0.00

4.3

lllilaje, echipamente Ldinoiogice ți Iu ne l ierna ie rare ncrrsilă montaj

0.00

0.00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice ți Runționale care nu necesită montaj ți erhhvmiente detranspnt

(MX)

0,00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0,00

0,00

4<i

Ac i i ve netorpora le

0,00

0,00

ano

romi capitol 4

6MJM7,4S

126.327,02

791.163,50

CAPITOLUL 5 Alic chel lui di

5.1

Organizare <1e șantier

4.000,00

760,00

4 760,00

5.1,1, Ltenil'f rlf Civtsf t i icJlf

i.oqq.do

JfîO.OO

2.330,00

5.1.2. Cfodnifelr aiw.ir erjyjitMrtl frijjtirmlHi

2.000.0'3

360.00

2JS0.<W

5.2

Comisioane, colo, taw, cosi ul creditului

11 .M9.00

2251,31

14.100,31

Comisinanele si dnbâivitr aferente creditului băncii

5.2. .1 „

l îiTii.iiiTtntOi'i i c

(W

0.00

0,00

Cota aferentă ISC pentru vum rolul vali Citii lucrărilor de constniclii

3.345,00

635,53

.3.9,10.55

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in

5.23. amenajarea leriiorinhii. ttibanismți penlra autorizarea luc rărilor de consituctil

669jt»

127.11

796.77

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

3.335.00

633.65

336X65

Taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de construire/ desființate

4.5UO.OO

855. IX)

5.355.00

53

Cheltuieli diverse ți neprevăzute f 20,0 %}, * Capitol/ Suina pilc!

12.1.3,1.4, 2, 3.5,33,4

I53.70fi.70

29304.65

182.913.35

5.4

Cheltuieli pentru inJiutnaie ți publicitate

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

169357,70

32.215,96

21)1.773,60

CAPITOLUL 6. Che Unicii pe ni ru prnbe tehnologice si iesle si predare ia beneficiar

6 1.

Pregătirea personalului de e.c pi nataie

0,000

0,00

0,00

6.1

Probe tehnologice si trate

0,011a

0,00

0,00

VizAr~ Pre neschimbat _Ș*=CRETAR,

Nr,

<rt.

Di'jitujiih'rf cttftf aktar fi aitarpttuMcifth' chillmeti

Vilknin’,JI tffnî IVA)

T.tU.

Kifain1 frwTVW

tri

Iri

M

1

1

3

0.00

4

o,™

5

OM

iw,<woi S

t'O TAL GLNLRAL

945.1(11,13

179.569.22

1 124.670,40

Din c.ire:

C+M(l^ + 1.3+L4+2+J.1 + 42+3.1.1I

fitti.H47.4fi

I26.7D1.U2

791 >161,51)

hi preturi In dnta de 06 00-201$ 1 ftiro - 4,7112 lei


LliIlfllL) ,u

A.D.r. 5FCTGR 2

j^=liUucniii
Proiectant,

SC LUNA ENGÎNEER1NG GROUP SRL


Beneficiar,

ADMINISTRAU A DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile nececare realizării obiectivului

conform HG 907/2016

OBIECTIV: "REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA ION SOCOLESCU, SECTOR 1 BUCUREȘTI

Nh cTf.

IWîinifiw ftipilcfielnr $i sTthrrfjtiloii’for rie i7n,ll nieif

Miluit iv ’JJ f/îlri) JKU

T.EA.

Hitornr frn nw

lei

W

1

2

3

•1

5

CAPITOLUL L Cheltuieli pentru oblinerea si a menaj a rea terenului Cheltuieli penini obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0,00

12

Amenaja rea ictenului

0,00

0,00

0.00

13

Amenajări |vntru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL l

0,60

o,oo

0,00

CAPITOLUL 2, Cheltuieli pentru asigurarea ntilitatîlnr necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

21

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

31

Studii

4 000,00

740,00

4.760,00

3,1,1. Studii ih' IcrVu

4.00l).00

7(0,00

4.760.00

3.1.2. Rajmrt pi ivim! im/niittil asuprii iiiedirtlui

0.00

0.00

0,00

3.1.3. AIh‘ stinlK spAific,1

0.00

0.00

' 0.00

3.2

Documentații-supun ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.HO

95.00

595,00

3.3

Rx perii zair tehnică

2 500.00

475,00

2 975,00

3-4

Certificarea performanței energetice ți auditul energetic al clădirilor

0,00

0.00

0,00

35

Proiectare

21.331,39

4.002,47

25 443,86

3.5.1. Trerfl dr preirtMrc

0.00

0.00

03»

3.5.2. Studiu de țuețe-jildlitme

0.00

OM

0,00

J.5.3. Studiu de fi'Lal'ilHiXeiikvtiith'iititlie deui'C.die il MiWlIbr <f<‘ iiilenvulii și dei-r. cenemt

n.um.oo

1M0.QQ

16,660.00

3.5.4 Divuiuentuțiil,- tehiiiee HAVMin* iit Mlereu obțttk'rii neiii'lor/niwifwilorf nurenruțiilin

2.795,43

529.23

3.314.66

3.53. VcnVi.’iiii’ii fHmfo) de cal/Mlc d pnuMuIrri lelmie și n Mrtl/flar iir curulii’

1J742

79,39

497.21

Nn tTÎ,

Pi'Ufiruhrri crip/fnli1 lor ți wiWpiteletarrff flteUtiifiH

ViiMriir OM TVA)

Ț.V.Â

Vrr/iidin* (e« 1 V.-D

iei

lei

Iri

1

2

3

4

.‘AÎ.S.Î

s

077,9.9

3.5.6, Fralt-cl ft'liH/rș/ ifi'lalH <îr tfVrt riffr'

4.176.14

*3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

O.W

0,00

3.7

Ctansul l.ință

0,00

0,0(1

3.7.1. Ă4rtfirtL^WHlrrf de pmirt'l jwii/ru i>Wi’rtf?irJ ifr jfitvsiiiH

ft(X?

0,00

0,00

3.7.2. AlliOflif /IrwJtcfrir

fl.00

<1.00

(7,w

IX

AshlențA tehnică

5.1.1.1,01

975,3'1

6109,00

3.3.7.           MlIf&M dfo JWfr'dpjiViVfafiJjrluf

2.000.00

3SW

2.330.00

J.Ti.I.l. pv jirdiwftt dr i'imtlA* rt 7jJirrJr77i>r

LOMMO

190,00

7.190,00

3.6.7.2. /wlni jnirJfLr7jîrtn\i phtfrtfejifirlid hi       /iidrisr în

pre^FrUJIfri de (Jijjhr>r ni luiTfaiittf de i,nvrr[(’i’, rtttfcflt ik* rW»’ JrrSJ VCM.nl Jjri ik’Sfjlf jrr TanS fjjdCjjj

J.OOO.W

19000

L190,(W

3.6.’. Prr'^'HfÂ' ik* țWk

3.733.61

5.95.39

3.729,00

TOTAL CAPITOL 3

jxsiXOo

.19,702,06

CAPITOLUL 4 Cheltuieli penlru investiția de hâzii

4,1

Construi Iii st instalații

139 271,23

26 461.53

.165.732,76

4- T. r     Ri'rtf’iîrfef r'            l iJ iliT

73*J.27I.’.5

25.46153

165.732,76

4.2

Montaj utilaje, echipamenie tehnologice ți funcționale

0,00

0,00

0,00

43

Utilaje, eclupamenle tehnologice ți funcționale care necesită kiuMitaj

0,(10

0,00

o.no

4.4

Utilaje, eclupamente tehnologice și funcționa Ie care nu necesiiă montaj și echipamente <ie transpoi l

Qflil

0,0(1

(MX)

4.5

Dotări

OjOO

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

04»

0,00

0,00

TOTA7 CAPITOL. ■>

139.271,23

26,461,53

165.732.76

CAPITOLUL 5 AII e cheli ulei i

5.1

Organizare de șantier

3 000,00

570,00

3 570100

5.1,1. Lrurrkr dr ctirr^rr/ri rfr

i.ăWZMI

2Sj.t»

7.765.00

5.7.2. Clrdlna'l/ cruMTd tHțellfcilr/i ^iiilti'ijjfru

ÎJlM.f»

235.00

1.735.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul cred iuti ui

b.OîO.M

1.151,21

7.210,21

Comisioanele ți dobânzile aferenle creditului băncii 5.2.1.            ,

fmantatcxire

ft(»

tUW

0.00

Cola aferentă ISC pentru controlul caii tăi ii lucrărilor de

5,2.2.                        r

construcții

712.00

135,25

647.26

Cola aferentă ISCpentru ccm|rohil stalului in

5.2.3. amenajarea ieri Loriului, urbanism ți pentru autorizarea lucrărilor de construcții

743.01

27,17

'170. J 7

5 2 4 Cota aferentă Casei Sociale a Ccnstruciorilor - CSC

704,00

133.76

637.76

.     Taxe pentru acorduri, aviw conferim ți autorizația de

construire/ desființare

4.5GO,CO

655,0<l

3355(00

S 3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute (20,(1 %), - Capitol/ Subcapitol

12, 1.3,1 4. 2, 3 5,3fr 4

33 157,25

6.299.08

39 457,13

5.4

Cheltuieli peni ni informare și publieiiaie

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL J

42.216,25

8.021,09

50.2.37,34

CAPTTOI Uî. fi. Cheltuieli pettlru probe tehenlngice si Ieste si predare In beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de explici tare

0,00(1

0.00

n.tKi

L±2

Probe tehnologice si ieste

0.000

0,00

1X00

iVr.

cT£

DiVJrun/nrri t'TiyfJidetor ff flltetyJÎtofrior <fr iJjt'ffii/eff

VjjJtUnr J' f/3nl TVA)

T.VjI.

VfrJunrr

6 w nw

fii

W

fri

1

2

3

4

s

TOTAL CAPITOL O

AM

D,00

AM

TOTAL GENRRAL

215.003.4B

4U.BÎU.4B

255.852.0 6

Din cnrtî

C+M{1.2 + IJ+1.4+2 + 4,1 + 41+5.1.1)

14O.77U?

26.74ASS

I67.5l7,7fi

‘■h In p-ciiwi Jrt d.in dl* 0țl».20J9; i i'nn> - 4,7-’32 lei

Beneficiar

’j

>


A.U.l’.SLCfO«l


t
F? '^schimbare fCRETAR,

ri.otecr.ini.

SC LL1NA ENGlN EERING GROUP SRL


Ueiulicirr,

ADMINISTRAT IA DOMENIULUI PUKLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile rtfrCetdre rtalijrJirii □l'iff tixvilu i codilonn HG 007?MXi

OBIECTIV: "REABILITARE PARCARE DE REȘEDINȚA SOS, PANTELIMON NR. M5, SEC TOR 2, BUCUREȘTI"


iVr.

iTL

Deittfni far41 riijijTuh’Jpr ți sidrriipfoMÂfr/r irheJfrrM'Ji

f/iiiii nu»

T.V-A.

VnkAre feti TVAl

M

lei

lei

1

1

3

4

p

CAPITOLUL 1. Cltelluidi ].>ci1lrti altlLiiertM ti a iuej i.ij irt.i r^renuliti LlifUnieJi pcnlrii obțiurtL-A ți Aiueii,i;,ire>i i ere nu Lui

l.l

Obținerea terenului

O.PO

aoo

0.00

1.2

Ainrn.ij.uiM tcnflului

D.OT

Mo

1’4)0

13

Aînrtiiipri ppiihn pjotpcH.ii mediului si .utiicrreA Li st.w>l inUial.i

0.00

0.00

0.00

1.4

Clwliuleli pentru relow i e.i?j’ i okc li .1 utili ml kr

n.fifi

arin

0,00

roraî c.APjmr. i

RSO

ft.OO

MO

CAPITOLUL 2, Cheltuieli pentru A$igii£ue.i utitiMtilarnecesare obiectivul ui Cheltuieli peniru asigurarea iilililAțilnr Liece^aie nbîertivului

2.1

Cheli mcîi pentru a sigu nuca utili Miilor necesare obîreiivuh ii

ft.OD

ano

OjM

roi i i r.i pj ro/. *

RW)

PjM

o.oo

CAPITOLUL 3 Cheltuieli peni in j.umecl*ire ți asistența lehiiic.i

3.1

Studii

J.DOO.DD

700.00

4.700.00

JJ.i. Stiefrr rfe trtrN

■J.DGO.M

760.00

4.76O.DO

3J.2. Rity'fir pr iiiJJJrf HNJWdld itfFQUrf Jlk'rhrdjH

aoo

0.00

0.00

3,1 J- Alic rsi rj Jm țptirfia

w

O.flO

0.00

3,2

LkcuinfnDțll-snport ;i dielluieli pejilniulițiiieirii ilcLU’iîe, Acorduri ți Aiitariutii

î.ooo.oa

380,00

2J8CMX)

3.3

Ekprrtizjrț fr liniai

2.5OM»

473.00

2-975.00

3.4

CtiflificAred p»rlomunț#i etioige.'n.e țt .uuiitui «netyjțfc •*!

d.nliriltir

O.fJD

0.00

0,00

3-5

Ptciedjme

79.035,63

15.016.78

04.052.40

3.5. J. Tefflrl dVjwrittftife

O.W

o.oo

0.00

3.5.2. Sfudîir dej'iefcjMifrifr

om

0.00

0.00

3,3,5, Sfridi» ifc/.^AhhfifcMoriNwiilii/if rfcfwoiir n Juu.1; ilar Jr nitftwrlfii ;i ikvil tfMtfll

50,000.00

9.300,00

59500.00

3.5J. DttMJfitfnl'riprif fdjju'ce ura^irr br tdtKd cibpjftri HWJt    Arcai ibrr itoi/ -rid fer izrffirtor

WJ.Sjl

1.711.36

10.714.15

3.5.5. 1           fc/nnnl rfc iMhftffc uituce* w/iri fir/mw p n drtnJtâtof

j’lVL'HfUi!

j.coaoo

MW)

3.3SO.OO

3.5.6. Preincl triluri ți tfiftilitîtfe c.xccirln’

JS.ft7J.79

3.424.52

21.41S.31

3.6

Or^Anii.nTA pandurilor de .Khiziție

0,00

0.00

o.w

3.7

Consultanți

0,03

v.tw

o.uo

3,7.1. AlitllAȘiHh'Htul iii jM&Iiit țKlltflt           Jc UtVCilljN

M0

0.00

0.00

3.7.’. AiirtJKjriȚWKiirr

tlM

n.oo

0.00

3.8

Anctaip teluii<l

18.221.41

3.463,07

21.633.18

Nr, rrt.

□nttfiiîiTii răpim leiar ți suhnififrvMnr rfr rln-b nicii

• 1] ViiIoiîfT tflr.l DUJ

T.l'.A.

r.iJniirv tot riw

foj

M

Ici

1

1

3

4

350.00

5

2,380.00

J.S. I Ajrrlcuji) rr/irrrr.i rfui jwi Jrn pitwrMuriiIflf

2.000.00

3.5.1. J. ț¥fW WflU rfer.ICt'fFfk rl iirrr.hrlm

J.LtOO.OO

490.00

LîftM

J.S.jLJ. pwfrrr ^YrfrcțpiiiMprvrtTmFThihy Jrf fi?Z4'k FFirh^f iji |Frfl^jrbFrrr/ A* <wihcJ jiJ        jfo/ ift* țjfțNpc rnii'ziif »Ar fiîfrr

/FJȘjtei'frFMfiff dr Șfaf m Cff.iF^lHi'p’/'

J.OWțflO

mco

i. 490.QO

3.S.Z. Drrrjrnpr ilrțniilict

16.12 LU

J.0S2.O7

W.3M.4S

ror.UdPNOL J

105.757.W

H7.O93.85

423.550.94

capitolul 4 cifofttdcii pentm invesii^i dț îuui

4.1

LonMincbi si instalații

600.792.B9

J 14.150,65

714.943,54

4.1.1 Ltrcnili jMifrilc

warew

N4.I5C.65

7J4.943.54

4.1

Montaj utilaje, echipamente tehnologi» ți hmcționale

ftQO

0.00

0.M

4.5

Utilaje. edtipa mente (dinologio- ți fmicțion.ik care necesita nvonliij

0.M

0,00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice ji funcționate care rin necesita niont.il ț| echipamente de Iranspotl

0,00

0,00

0,00

4.5

Duiari

IM»

0.00

0,00

4.6

Active necoi porție

IM»

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

6M.792.aj

LHJ5WS

7N.9L3.j4

CAPITOLUL 5 Alle cile [liricii

5.1

Org+iiiiZâie de țaiitier

4.000,00

760.00

4.7WJ00

533- Lni'FrlFJrfCCONîfJ neț ti

2.K0.W

360.011

2380,00

J.i.1. Chdtitii'il COliC.l^Oi^tiri^Atțt <ftri!țCi rrfjH

2.400.60

2.350.00

5.2

CoiMisiOkiEWj. cote, Mm?. costul creditului

10.143,00

1.927,17

12.070.17

r , Ccuiiisio.iiiete fi dgb.inz ilc .atetenlc Creditului bdncii liii.iiHjte.ire

o.w

0100

(J.M

Coi.i atereni.i |$c pentru controlul calității lucranloi de

5.2 2               ,,

COlli tlllCțJl

3.02J.W

574.36

j.sss.st;

Cota aferenta I5C pentm eoni rolul statului in .unenaj.irea

5.2.3. teritoriului, urbanism ți pentru autorizarea lucrurilor de construcții

«J5jM

4I4.1W

1

719.95

5.2.J C oki afci ontA C.ișei SocLi Le .1 C omsttuctoiritar - C SC

3.014.00

571.66

3,556.66

Taxe pentru .acareturi, avizeconform ji anlnrizalia de consTiitite/ desființate

3 500.00

665.CO

3J65.M

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20.0%). -Capitol/ Subcapitol

J.2,1.3,1.4, 2.3.5,33,4

l39jeO9.?9

263B.9G

166.135,89

5.4

Cheltuieli pentru in torni,ire ți piibliciT.iie

0,00

0,00

0,00

TOT.-IL CAPITOL 3

153.752,?!!

2921X07

152.986,08

CAPITOLUL b. Cheltuieli yeiffiru prgbc tehnologice si teste si predare la benelirtir

6.].

Pregătite,! personalului de exploata ir

O.W

0.00

D.O0

6.1.

Probe tehnologice si teste

0.0M

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL d

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENEH AL

6141102,%

J 03.45737

1.023.760,55

Din Cere:

OM (1.1* 1.5+1.4 *1*4,1 *4,2* 5,1. II

b01.?92.li9

114330,65

717.323,54

■' In preturi la dota de 1 Q.07,201 9; L curo = 4,7339 lei

Benetici.ir

A.DT. SECTOR2

VIZATA rpr® Schimbare] L_secretar/j

Anexa rtr. 3 la H C.L. Sector 2 nr. 352/2019

INDICA TORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE

SISTEME RUTIERE ~ 7 ALEI ȘI PARCĂRI DIN SECTORUL 2 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"


D_ nV,2AT ““ n»scfr(mbare

- SfCRȘW.R,

Anexa nit 5 la H.C.L. Sector 2 nr.___/2019

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

pentru proiectul de investiții

''Reabilitare sistem rutier pe străzile; Fâdtâniza, Mar cu Ai in a țu, Ștefan cel Mare ni*.29(alei+parcări), Vișinilor, Virgil Lnzmovici, Socolescu loan, Pantei Ini on 3-15 SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Descriere:

Crearea ««ei infrastructuri rutiere sigure este condiție fundamentală pentru eficienți^ rea și fluidizarea traficul ui pietonal ți auto. Efectele acestei abordări se regăsesc în influența asupra mediului înconjurător și reducerea poluării generate de activitățile de transport. De asemenea prin investițiile propuse, respectiv prin reabilitarea străzilor ți crearea de locuri de parcare suplimentare, rezultă decongestionarea ți fluidizarea traficului, cerință ce este impusă de STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚĂ RUTIERĂ 2013 - 2020 aprobată de Guvernul României.

Investițiile propuse sunt în concordanță cu "Strategia de dezvoltare a Sectorului 2, București” Suprafața totală pe care se vor executa lucrările în aceste amplasamente se află îti administrarea Sectorlui 2 al Municipiului București și sunt înregistrate în inventarul Domeniului Publica] Sectorului 2.

în ultimii 10 ani, numărul autovehiculelor de transport persoane din Regiunea București-Ilfov a crescut cu peste 25%, din care 96% sunt autoturisme.

Este de așteptat ca în următoarea perioadă, tendința de creștete să se păstreze și chiar sâ se accentueze pe măsură ce economia se va dezvolta și obișnuințele privind modalitatea dc deplasare ale locuiturilor se vor modifica.

De aceea, pentru soluționarea unor asemenea situații complexe sunt necesare abordări la diferite niveluri, prin reabilitarea sistemului rutier cu scopul dea ajuta la decongestionaiea și fluidizarea traficului în general.

Defecțiunile întâlnite au fost localizate și măsurate, prezentând grade de severitate diferite. Urgența de remediere este stabilita în funcție de gradul defecțiunii, ținând cont de efectul acesteia asupra desfășurării normale a traficului rutier, de modul în care afectează siguranța circulației și de influența asupra comportării în exploatare a îmbrăcăm iuții rutiere bituminoase Obiectivele ale căror devize generale și indicatori tehnico-financiari sunt supuși aprobării sunt următoarele (eiiro-leu=4,7597, curs BNR la data de 07.11.2019):

1. Str. FAntânfca

Valoarea totală inclusiv TV.A : 5,264.751,52 Ici reprezentând I 106.106,95 euro din careC+M inclusiv TVA; 4.115.477,10 lei reprezentând 864.650,52 curo

Suprafața totală : 9.380 mp

Eșalonarea investiției.

Anul 1: (7 luni) 5 264.751,52 lei reprezentând 1.106.106,95 curo

Durata de realizare: 7 luni

2. Str. Marcu Ai niațu

Valoarea totală inclusiv T V. A : 2.370 808,644 lei reprezentând 498 100,44 curo din care C+ M inclusiv TVA: 1.968.523,588 lei reprezentând 413.581,44 curo

Suprafața totală : 3.220 mp

Eșalonarea investiției;

Anul 1: (7 luni) 2.370 808,644 lei reprezentând 498 100,44 euro Durata de realizare: 7 luni

VIZAT spre neschimbare SECRETAR,

3. Sir. Ștefan cd Marc nr>29

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 1.172.743,614 Ieireprezentând 246.390,24 euro din care C+M inclusiv TVA: 937.63 3,502 Iei reprezentând 196.994,24 euro

Suprafața totala: l .040 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 1.172.743,614 lei reprezentând 246.390,24 euro

Durata de realizare: 7 luni

4. Str. Vișinilor

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 1.308.574,74 Ici reprezentând 274.927,99 euro din care C+M inclusiv TVA: 936.486,31 lei reprezentând 196.753,22 euro

Suprafața totală ; 2.451 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1; (7 luni) 1,308.574,74 lei reprezentând 274,927,99 euro

Durata de realizare: 7 luni

5. Str, Virgil Lazarovici

Valoarea totală inclusiv T V A.: 1.124.670,40 lei reprezentând 236.290,19 euro din care C+M inclusiv TVA. 793.548,50 lei reprezentând 166.722,38 euro

Suprafața totală : 2.111 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) l, 124.670,40 lei reprezentând 236.290,19 euro

Durata de realizare: 7 luni

6. Str. S o col esc u ioan

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 255.852,96 Iei reprezentând 53.754,01 curo din care C+M inclusiv TVA: 167.517,76 lei reprezentând 35.195,02 curo

Suprafața totală : 2,111 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (5 ium) 255.852,96 lei reprezentând 53.754,01 euro

Durata de realizare: 5 luni

7. Șos, Panteiinton 3-15

Valoarea leialâ inclusiv T.V.A : 1,023.760,52 Iei reprezentând 215.089,30 euro din care C+M inclusiv TVA: 717.323,54 lei reprezentând 150.707,72

euro---__

VIZAT’ pre neschlmbareSuprafața totală 911 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (5 luni) 1.023.760,52 lei reprezentând 215.089,30 euro

Durata de realizare: 5 luni           ț

DEREpTOR GENERAL

pre nesch/mb