Hotărârea nr. 351/2019

Hotărârea nr. 351 - privind aprobarea plafonului maximal pentru anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu care contribuabilii figurează datori către bugetul local al Sectorului 2, ca total al creanțelor, la data de 31 decembrie 2019


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea plafonului maximal pentru anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu care contribuabilii figurează datori către bugetul local al Sectorului 2, ca total al creanțelor, la data de 31 decembrie 2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea plafonului maximal pentru anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu care contribuabilii figurează datori către bugetul local al Sectorului 2, ca total al creanțelor, la data de 31 decembrie 2019;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 170982/ 19.11.2019 prezentat de Directorul executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate comun nr. 172504/21.11.2019 prezentat de Direcția Economică și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:


-| Art.266 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală cu modificările și etările ulterioare;

- Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4)) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă plafonul maximal privind anularea sumelor mai mici de 40 lei, ca total al creanțelor pentru fiecare debitor în parte, cu care contribuabilii, persoane fizice și juridice, figurează înregistrați în evidențele fiscale ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2 la data de 31 decembrie 2019.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..