Hotărârea nr. 350/2019

Hotărârea nr. 350 - pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente Semestrului I al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente Semestrului I al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente Semestrului I al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământulpreuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 164154/06.11.2019 întocmită de Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 167719/13.11.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în: .

 • -  Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.9 alin.7, art 82 și art. 105 alin. 2 lit.d din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011, privind’aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

V Hotărârea Guvernului României nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului burser de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019-2020 ;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă un număr de 18.000 burse ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, aferente Semestrului I al anului școlar 2019-2020. Bursele se vor acorda în limita fondurilor disponibile.

Art.2. Se aprobă cuantumul burselor prevăzute la art. 1 al prezentei hotărâri conform prevederilor Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • a) Bursă performanță:

 • -   Conform art. 6, lit. a) și lit.b) -1000 lei/lună;

 • -   Conform art. 6, lit. c) - 500 lei/lună;

 • b) Bursă merit:

Conform art. 8 lit. a):

 • -  pentru media 10 - 600 lei/lună

 • -  pentru medii cuprinse între 9,99 și 9,50 - 300 lei/lună

 • -  pentru medii cuprinse între 9,49 și 9,00 - 200 lei/lună

 • -  pentru medii cuprinse între 8,99 și 8,50 - 100 lei/lună

 • -   conform art. 8, lit b) și lit. c):

 • -  pentru locul 1 - 300 lei/lună

 • -  pentru locul II - 200 lei/ lună

 • -  pentru locul III - 70 lei/lună


 • c) Bursă studiu:

în situația în care bursa de studiu nu se cumulează cu bursa de merit, cu bursa de performanță sau cu bursa de ajutor social 200 lei/lună;

în situația în care bursa de studiu se cumulează cu bursa de merit, cu bursa de performanță sau cu bursa de ajutor social - 50 lei/lună;

 • d) Bursă de ajutor social:

 • -  conform art. 13, lit. a) - 300 lei/lună;

 • -   conform art. 13, lit. b) - 100 lei/lună;

 • -  conform art. 13, lit. c) - 300 lei/lună;

 • e) bursă de ajutor ocazional - 300 lei;

Art.3. Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situației drepturilor bănești aferente burselor școlare revine Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, în situația în care există suspiciuni privind veridicitatea și declarațiile privind veniturile, reprezentanții unităților de învățământ pot cere efectuarea unei anchete sociale de către instituțiile cu atribuții de asistență socială competente în acest sens.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.