Hotărârea nr. 348/2019

Hotărârea nr. 348 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru lucrări de desfiinţare a unor construcţii cu caracter provizoriu edificate fără autorizaţie de construire pe terenul aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti aflat în incinta Colegiului Naţional Mihai Viteazul


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru lucrări de desființare a unor construcții cu caracter provizoriu edificate fără autorizație de construire pe terenul aparținând domeniului public al Municipiului București aflat în incinta Colegiului Național Mihai Viteazul

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004. privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru lucrări de desființare a unor construcții cu caracter provizoriu edificate fără autorizație de construire pe terenul aparținând domeniului public al Municipiului București aflat în incinta Colegiului Național Mihai Viteazul;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 5321/11.11.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 169039/14.11.2019 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;


 • - Somația nr. 36882/25.07.2018 emisă de către Direcția Control - Serviciul Desființări  îOnștțy£ții Ilegale din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control - Primăria

iului București;

jl ^3?^/

SEC' Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici și devizul general pentru lucrări de desființare a unor construcții cu caracter provizoriu edificate fără autorizație de construire pe terenul aparținând domeniului public al Municipiului București, aflat în incinta Colegiului Național Mihai Viteazul, conform anexei ce conține un număr de 4 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a obiectivelor de investiții este de 487.951,28 Lei, inclusiv TVA, echivalentul a 102.694,16 Euro, inclusiv TVA, din care C+M: 447.855,66 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 94.255,64 Euro, inclusiv TVA.

Cursul de schimb utilizat pentru calculul valorilor este de 1 Euro = 4,7515 lei.

Art.2. (1) Lucrările de desființare a unor construcții cu caracter provizoriu edificate ..fard., autorizație de construire pe terenul aparținând domeniului public al Municipiului ^^tîcurești, aflat în incinta Colegiului Național Mihai Viteazul, vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

 • (2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a fiecărui obiectiv de investiție în parte.

 • (3)  Se deleagă Directorului Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre confine un număr de 3 pagini, exclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanfa de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 348/2019


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ȘI DEVIZ GENERAL PENTRU L UCRARI DE DESFIINȚARE A UNOR CONSTR UCTII CU CARA CTER PROVIZORIU EDIFICA TE FARA A UTORIZA TIE DE CONSTR UIRE PE TERENUL APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI AFLAT IN INCINTA COLEGIULUI NATIONAL MIHAI VITEAZUL


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Lucrări de desflntare construcții anexa (magazii) din Incinta Colegiului National "Mlhal Viteazu" Adresa:    Bd Pache Protopopescu nr.62, sector 2

Faza:        D.T.A.D.

DEVIZ GENERAL

Lucrări de desflntare construcții anexa (magazii) din Incinta Colegiului National "Mihal Viteazu" Ad=378         mp

în lei/euro la cursul BNR 4.7515 curs inforeuro al lunii octombrie 2019 cotaT.V.A. 19%

Nr.crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tărăTVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,06

0,00

0,00

1.2

Amena]area terenului

185,73

35,48

222,21

1.3

Amenajarea pentru proiecția mediului șl aducerea la starea Inițială

840,28

159,66

999,94

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/prolecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

1.027,01

195,14

1.222,15

capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utllllt6[llor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

o,oo|              o,oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind Impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentațil-suport șl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabllitale

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documenlajie de avizare a lucrărilor de Intervenții șl deviz general

0,00

0,00

0,00

3.6.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

10.410,13

1.977,92

12.388,05

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic șl a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

0,00

0,00

0,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

37.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la razele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

10.410,13

1.977,92

12.388,05

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții șl instalații

373.455,00

70.956,45

444.411,45

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

373.455,00

70.956,45

444.411,45

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

2.054,01

390,26

2.444,27

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

1.867,28

354,78

2.222,06

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

186,73

35,48

222,21

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4.513,31

70,96

4.584,27

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de conslrucții

1.881,75

0,00

1.881,75

5.2.3

Cola aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

376,35

0,00

1         376,35

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.881,75

0,00

1.881,75

spre ne SEC

ZAT

schimbare,

RETAR,

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autoriza|ia de construire/desliințare

373,46

70,96

444,42

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

19.244,61

3.656,48

22.901,09

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

25.811,93

4.117,70

29.929,63

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și tesle

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

410.704,07

77.247,21

487.951,28

|Dln care C +■ M

71.606,37

447.855.66l

f\ întocmit, Data: 2019

VIZAT

spre neschimbare SECRETAR,

Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Lucrări de desfintare construcții anexa (magazii) din Incinta Colegiului National "Mihal Viteazu" Bd Pache Protopopescu nr.62, sector 2

D.T.A.D.

Lucrări de desfintare construcții anexa (magazii) din Incinta Colegiului National "Mihal Viteazu" PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

in lei/euro la cursul BNR          4,75150 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2019

colaT.V.A. 0,1900

Va). Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII              din care:

4S7.951.28

102,694,16

271,28

228,34

CONSTRUCȚII MONTAJ

447.855,66

94.255,64

248,99

209,24

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

2

Investiția specifica

3.CAPACITATI

C+Mcu Tva

Suprafața

378,55

1.183,08 lel/m2

.......... .               A

Data:

2019

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,