Hotărârea nr. 347/2019

Hotărârea nr. 347 - privind achiziționarea, pentru şi în numele municipiului Bucureşti, a terenului în suprafață de 45.000 m.p., situat în orașul Pantelimon, B-dul Biruinței nr. 147-149, județul Ilfov


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind achiziționarea, pentru și în numele municipiului București, a terenului în suprafață de 45.000 m.p., situat în orașul Pantelimon, B-dul Biruinței nr. 147-149, județul Ilfov

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind achiziționarea,' pentru și în numele municipiului București, a terenului în suprafață de 45.000 m.p., situat în orașul Pantelimon, B-dul Biruinței nr. 147-149, județul Ilfov;

Analizând:

 • - Raportul nr. 151934/16.10.2019 al Comisiei de negociere cu o singură sursă constituită pentru achiziționarea terenului în suprafață de 45.000 mp, situat în orașul Pantelimon, B-dul Biruinței, nr. 147-149, județul Ilfov, cunoscut sub denumirea de "Serele Pantelimon” și procesele -verbale/minutele ale comisiei de negociere;

 • - Raportul de specialitate nr. 151959/16.10.2019 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 152441/21.10.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 155024/22.10.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Nota de Fundamentare nr. 24255/21.10.2019 prezentată de Administrația Domeniului

Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al

Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizuj Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații

* Vy £

<^,A^ntepn|țțipriale, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea ' zonelor verzi și Salubritate precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea

Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de evaluare E.P.I. nr. 22879/06.02.2019 emis de Appraisal & Valuation SRL;

 • - Sentința civilă nr. 1336/28.03.1997 pronunțată în Dosarul 2308/93 aflat pe rolul Judecătoriei Buftea, rămasă definitivă și irevocabilă potrivit Deciziei civile nr. 439A/12.02.1998 a Tribunalului București, Secția a III a Civilă, privind restituirea terenului aferent „Serelor Pantelimon” în proprietatea unor persoane fizice;

- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr.  287/2009 privind Codul civil, republicată,  cu modificările și

completările ulterioare;

 • - Legea nr.  273/2006 privind  finanțele publice locale,  cu modificările și

completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 140/17.05.2019 privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului în suprafață de 45000 mp. situat în orașul Pantelimon, B-dul Biruinței nr. 147-149, județul Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 213/18.07.2019;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 342/26.10.2018 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului local Sector 2 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul situat în B-dul Biruinței nr. 147-149, oraș Pantelimon, județul Ilfov și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 866/12.12.2018 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București terenul situat în B-dul Biruinței nr. 147-149, oraș Pantelimon, județul Ilfov;

• T &     • -

In temeiul art. 139 alin. (2), coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l Se aprobă achiziționarea prin cumpărare, pentru și în numele municipiului București, a imobilului teren în suprafață de 45.000 mp, înscris în cartea Funciară nr. 111907 - Pantelimon, nr. cadastral 111907, situat în B-dul Biruinței nr. 147-149, orașul Pantelimon, județul Ilfov, identificat conform Anexei ce conține o fila și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prețul unitar de achiziție este de 34,70 euro/m.p., prețul total al tranzacției fiind de 1.561.500,00 (un milion cinci sute șaizeci și unu de mii cinci sute) euro și va fi achitat vânzătorilor prin virament bancar în termen de maxim 10 zile de la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare, în lei la cursul BNR din data plății.

Art.3 Se aprobă efectuarea plății achiziției imobilului, precum și efectuarea cheltuielilor ocazionate de autentificarea și intabularea imobilului, din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.4 Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să semneze contractul de vânzare cumpărare, în numele și pentru Municipiul București, precum și înscrisurile necesare perfectării tranzacției, conform actelor normative aplicabile, la finalizarea tranzacției, imobilul prevăzut la Art. 1 fiind declarat bun aparținând domeniului public al municipiului București, administrat de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 5. (1) Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la Art. 1, dobândit prin act de vânzare-cumpărare ce va fi încheiat în baza prezentei hotărâri, în administrarea Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, pentru asigurarea activității de producere de material dendro-floricol, modernizarea și extinderea obiectivului ”Serele Pantelimon”;

(2) Construcțiile amplasate pe terenul prevăzut la Art. 1, inventariate în domeniul public al Municipiului București, se mențin în administrarea Administrației ic Sector 2.

'Domeniului Pub

(3)


Predarea primirea imobilului - teren se va face prin proces - verbal de

predare primire, încheiat în maxim 15 zile de la data dobândirii.

Art.6. Se împuternicește Administrația Domeniului Public Sector 2 să întocmească documentația cadastrală, să efectueze toate demersurile necesare la OCPI Ilfov, în numele Municipiului București, pentru efectuarea operațiunilor de publicitate imobiliară pentru imobilul si construcțiile situate la adresa din Bulevardul Biruinței nr. 147 - 149, oraș Pantelimon, Județul Ilfov și să comunice Consiliului General al Municipiului București, în termen de 15 zile de la de la finalizarea operațiunilor de înscriere în cartea funciară, documentele emise de către Oficiul de cadastru și Publicitate Imobiliară.

Art.7 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Sectorului 2 al Municipiului București în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului București, precum și pe pagina de internet www.ps2.ro.Hotărârea nr.

București, 28.11^019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4pagini, exclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

.-knexcr Ho- PCI SerFfoc 2U.

Carte Funciară Nr. 111907 Comuna/Oraș/Municlplu: Pantelimon

Airaexa Nir, 1 La Partea S

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

111907

Din acte: 45.000 Masurata: 45.013

Imobilul este împrejmuit pe toate laturile, cu gard din placi prefabricate. •

* Suprafața este determinată In planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Ba teren

Punct început

Formular versiunea 1,1


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații 1 Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte:

45.000 Masurata:

45.013

57

540,543

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

) VIZAT spre neschimbare,

SECRETAR,