Hotărârea nr. 345/2019

Hotărârea nr. 345 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public din subordinea Consiliului Local Sector 2


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Piețelor Sector 2, serviciu public din subordinea Consiliului Local Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Piețelor Sector 2, serviciu public din subordinea Consiliului Local Sector 2;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr.2433/19.11.2019 prezentat de Administrația Piețelor Sector 2, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr.173025/22.11.2019 prezentat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 174286/25.11.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:


 • - Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanața Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • - Decizia Curții Constituționale a României nr. 794/2016, referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (I1) - (l1 2 3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;

 • -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.77/20.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Piețelor.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. fi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Administrației Piețelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2, conform anexelor nr. 1 - 3 la prezenta, ce cuprind un număr total de 20 (douăzeci) pagini și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

/ Art.2 Primarul Sectorului 2 poate modifica/transfera funcțiile din stat, fără ^[^J^Warea numărului total de posturi aprobat prin organigramă.

Art.3 (1) începând cu 01.01.2020, se modifică sursa de finanțare a Administrației Piețelor Sector 2 din instituție finanțată „integral din venituri proprii” în instituție finanțată din „venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul local” conform dispozițiile art. 67, alin.l), lit.b) din Legea nr. 273/2006privind finanțele publice locale.

(2) Administrației Piețelor Sector 2 va pune in aplicare prevederile Hotărârii Consiliului local Sector 2 nr.243/2017 privind administrarea veniturilor bugetului local ale Sectorului 2 al Municipiului București, modificata prin HCLS2 nr.225/2018.

Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 77/20.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statutului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Piețelor Sector 2 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Piețelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

5

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sector 2.

1

Numărul total de posturi din structura organizatorică a Administrației Piețelor Sector 2 se reduce de la 62 de posturi, din care 10 posturi de conducere și 52 de posturi de execuție, astfel cum a fost aprobat prin H.C.L. S2 nr. 77/20.03.2018, la un total de 39 de posturi, din care 6 posturi de conducere și 33 posturi de execuție.

2

Concedierea salariaților ale căror posturi se desființează se va realiza cu respectarea prevederilor Contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul Administrației Piețelor Sector 2, precum și pe bază de examen organizat în cadrul Administrației Piețelor

3

Sector 2, după caz.